Facebook

Number of Visitors

Tuesday, November 10, 2015

DAILY NEWS ON 10-11-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 10.11.2015


1] UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.355/2015 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 09.11.2015 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà UÁr £ÀA: PÉJ: 29/J: 6399 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ UÁrAiÀÄ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÁ PÉÆïÁgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV PÉÆïÁgÀ gÉÆÃqÀ zÀzÁªÀÄnÖ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÁrUÉ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁr gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA: PÉJ: 25/¦: 4285 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ PÁj£À ZÁ®PÀ qÁ,, zÀQëtªÀÄÆwð.PÉ vÀA: ªÀįÉèñÀ¥Áà ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á: zÁgÀªÁqÀ ºÁUÀÆ PÁj£À°è PÀĽvÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA: §¸À¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 49 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĸÀ©£Á¼À vÁ: §.¨ÁUÉêÁr ºÁ° eÁªÀÇgÀ vÁ: £ÀªÀ®UÀÄAzÀ E§âjUÀÆ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ºÉÆmÉÖUÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà UÁrAiÀÄ°è PÀĽvÀ ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ 1) ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå vÀA: §AqÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw 2) ¤AUÀ£ÀUËqÀ vÀA: ¨Á§ÄgÁAiÀÄ UÉÆÃlUÀÄtQ 3) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA: §¸ÀuÁÚ vÀ¼ÀªÁgÀ 4) ZÀ£Àߧ¸À¥Áà PÉÆqÀt 5) gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ ¤qÉÆÃt J®èjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÁzÁ zÀÄBSÁ¥ÀvÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ CzÉ F §UÉÎ ªÀĺÉñÀ vÀA: UÀÄgÀuÁÚ §Ar ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á,, ¸ÉÆîªÁqÀV vÁ,, §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.11.2015 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.104/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 08.11.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 4.00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉ J 28/ © 6096 £ÉÃzÀÝgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÛ 12,00000-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ EAr PÉÆÃmÉ UÉÆÃqÉ gÉÆÃqÀ U˽UÉgÀgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¤°è¹zÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÀeÁPÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÁf¸Á§ CA§gÀSÁ£É eÁw ªÀÄĹèA ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ eÉ.JA gÉÆÃqÀ ºÀ¼ÀPÉÃj NtÂ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.11.2015 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.334/2015 PÀ®A. 366(J), 109 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 06.10.2015 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¦üÃPÀ vÀA SÁ¢ÃgÀ ªÉÆSÁ² 2) CªÀĹzÀÝ ªÀiÁ¼À¥Àà ¸ÁvÀ®UÁAªÀ 3) ªÀÄįÁÌ @ §ÄqÁØ vÀA SÁ¢ÃgÀ ªÉÆPÁ² ¸Á||J®ègÀÆ EAUÀ¼ÀV F DgÉÆævÀgÀ°è D. £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV DgÉÆæ £ÀA 2 £ÉÃzÀªÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä vÀA PÀ®è¥Àà vÉVκÀ½î ªÀAiÀiÁ 15 ªÀµÀð ¸Á||EAr EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ ¸ÀºÀ CªÀ½UÉ eÉÆÃgÁªÀj¬ÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ CzÀPÉÌ DgÉÆæ £ÀA 3 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹zÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ PÀ®è¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà vÉVκÀ½î ¸Á||EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.11.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.103/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.  
         
           ¢£ÁAPÀ: 08.11.2015 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉUÉ ªÀĺÉñÀ vÀA/ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥Ál¸ÀÌgï  ºÁUÀÆ E£ÀÄß 13  ¸Á: J®ègÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ J¦JA¹ AiÀiÁqÀð G¼ÁîUÀrØ ªÀiÁPÉÃðlzÀ°è EgÀĪÀ J¦JA¹ PÁåAn£ÀzÀ ¨ÁVî ªÀÄÄA¢£À  ¸ÁgÀéd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 29342/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ PÀÄ: gÉÃtÄPÁ dPÀ£ÀÆgÀ  ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) J¦JA¹ ¦ J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.11.2015 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.215/2015 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 22.05.2015 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ºÁf¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ PÁRAqÀQ, ªÀAiÀiÁ-48  ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ zÀÆrºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀ¥Á¸À ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀAvÀ ªÀgÀ¢ CzÉ F §UÉÎ £À¹ÃªÀiÁ UÀAqÀ ºÁf¸Á§ PÁRAqÀQ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.11.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.