Facebook

Number of Visitors

Monday, November 9, 2015

DAILY NEWS ON 09-11-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 09.11.2015


1] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.354/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 08.11.2015 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ: PÉJ-28/FJ¥ï-0495 £ÉÃzÀ£ÀÄß UÀļÀ¨Á¼À PÀqɬÄAzÀ ±ÀgÀt¸ÉÆêÀĪÀÄ£Á¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌqÀ ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÁ£Éà ¨Ájà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ZÁAzÀ¥ÀmÉî vÀAzÉ £À©¯Á® ªÀÄįÁè  ¸Á; ¤ªÁ¼ÀSÉÃqÀ vÁ||¹AzÀV f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.11.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.152/2015 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 08.11.2015 gÀAzÀÄ 18.45 £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²Ã®¹zÀÝ  vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ©gÁzÁgÀ. @ ©gÁdzÁgÀ. ¸Á; ¸ÀĸÀ¯ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; JªÀiï. JZï. 13 ¦ 6455 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄ°èPÁdÄð vÀAzÉ gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ @ ©gÁdzÁgÀ EvÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀĸÀ¯Á¢ PÀqɬÄAzÀ fUÀfªÀtV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV  vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ »rzÀÄ fUÀfªÀtV PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ/28/J¸ï7074 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¸ÀAUÀ£À§AiÀÄå  vÀAzÉ F±ÀégÀAiÀÄå ªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ; 42 ªÀµÀð ¸Á; ¯ÉÆÃt EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ PÉqÀ« ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtUÉ  ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà vÁ£ÀÄ zÀÄSÁ¥ÀvÀ ºÉÆA¢ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©gÁzÁgÀ @ ©gÁdzÁgÀ zÀÄSÁ¥ÀvÀ ¥Àr¹zÀÝ  C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ eÉÆåÃw UÀAqÀ ¸ÀAUÀ£À§¸ÀAiÀÄå ªÀÄoÀ. 35 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£É PÉ®¸À  eÁw »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ¯ÉÆÃtÂ. vÁ; EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.11.2015 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.151/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 08.11.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 1.00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀuÁð UÀA/ ¤AUÀ¥Àà ²ªÀ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ gÁwæ HmÁ ªÀiÁr ªÀÄ®PÉƼÀÄîªÁUÀ vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ vÁ½ ¸ÀgÀ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ®£ÀÄß vÀ¯É ¢A©£À PɼÀUÉ ElÄÖ ªÀÄ®PÉÆAqÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ¯É ¢A©£À PɼÀUÉ  ElÖ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ vÁ½ ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉƨÉ樀 »ÃUÉ MlÄÖ 22,000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ vÁ½AiÀÄ ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ±ÉÃRÄUËqÀ vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: fUÀfêÀtV vÁ:EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.11.2015 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.294/2015 PÀ®A. 363 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 14.10.2015 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà CAiÀÄå¥Àà £ÀqÀPÀÆgÀ. ªÀAiÀiÁ: 14 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̤gÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÉÆwÛzÀgÀÆ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ CAiÀÄå¥Àà  ºÀƪÀtÚ £ÀqÀPÀÆgÀ. ¸Á: ²gÀ¸ÀV, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.11.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.150/2015 PÀ®A. 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ  PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ: 31[Dgï][13] ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɯɥÀªÉÄAmï PÁ¬ÄzÉ-1957 ¤AiÀĪÀÄ: 21[4]4[J].
         
           ¢£ÁAPÀ: 08.11.2015 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉUÉ 1] ¹zÁÝgÁªÀÄ vÀA/ AiÀÄ®è¥Àà ±ÉÃmÉ ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð ¸Á:gÉêÀvÀUÁAªÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. JªÀiï.JZï-13/JeÉ-1905 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2] ªÀÄÄvÉÛÃ¥Àà vÀA/ ®PÀëöät PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á:¸ÀƸÀ¯Á¢ vÁ:dvÀÛ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-24/n-3870 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ F DgÉÆævÀgÀÄ ºÉƽ¸ÀAR UÁæªÀÄzÀ eÁPÀªÉ¯ï ºÀwÛgÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°è EgÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ gÀ²Ã¢ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV  d¥ÁÛzÀ vÀªÀÄä JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è CAzÁdÄ 4,000/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À CAzÁdÄ JgÀqÀÄ ¨Áæ¸ï ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, JªÀiï. PÉ. zsÁªÀÄtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.11.2015 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.18/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 30.09.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 02.10.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ-²ªÀªÀÄä UÀA. ºÀĸÀ£À¥Àà zsÁ¨É ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð ¸Á:gÉêÀvÀUÁAªÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 30.09.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉUÉ gÉêÀvÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ¨É¼ÉzÀ eÁå° PÀAn ªÀÄvÀÄÛ PÀ¸À ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÀ¸À PÀAnAiÀÄ°è EzÀÝ ºÁªÀÅ D¹äPÀªÁV JqÀUÉÊ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¹.n D¸ÀàvÉæUÉ zÁR® ªÀiÁr ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ C²é¤ zÀªÁSÁ£ÉUÉ Jrämï ªÀiÁrzÀÄÝ C²é¤ zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 02.10.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ ªÉÄÊvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.n¥ÀàuÉ:- ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 00/2015 PÀ®A 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝPÉÌ zÁR¯ÁV ºÀ¢Ý DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀwñÀ vÀA. ºÀĸÀ£À¥Àà zsÁ¨É ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð, eÁåw-»AzÀÆ zÀ°vÀ, GzÉÆåÃUÀ-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:gÉêÀvÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.11.2015 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.