Facebook

Number of Visitors

Sunday, November 8, 2015

DAILY NEWS ON 08-11-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 08.11.2015


1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.212/2015 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187
    JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 06.11.2015 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.29 PÉ.9757 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß  UÉÆîUÀĪÀÄäd PÀqɬÄAzÀ ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀgÀvÀß ºÉÆmÉî PÁæ¸ÀzÀ°è MªÉÄä¯É §®UÀqÉ ºÉÆgÀ½¹ UÁA¢üZËPï PÀqɬÄAzÀ UÉÆîUÀĪÀÄäd PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.28/ªÁAiÀiï1357 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÖñÀ£ï gÉÆÃqï £ÀªÀgÀvÀß ºÉÆmÉïï PÁæ¸ÀzÀ°è E§âgÀÄ ZÁ®PÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àqɹ vÁªÀÅ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢üUÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ ¨Áj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ AiÀĪÀÄ£À¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁzÀgÀ EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06.15 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆAqÀ §UÉÎ D¯ï C«ÄãÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JAJ¯ï¹ AiÀiÁ¢ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¹zÀÞ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨ÉÆÃgÀV ¸Á|| ¸ÁvÀ¥ÀÄgÀ vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.292/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 07.11.2015 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA:PÉJ:28/n.©-5163 & mÁæ° £ÀA:PÉJ:28/n©-5164 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ aPÀÌ ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸ï PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ£ÀߥÀàUËqÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ aPÀÌ ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸ï PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ: 28/EeÉ-1726 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä 1) azÁ£ÀAzÀ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ AiÀļÀªÉÄð, ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢ü 2) §®©üêÀÄ ¹zÀÝ¥Àà AiÀļÀªÉÄð, ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á: §ªÀÄä£ÀºÀ½î EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ mÁæöåPÀÖgïzÀ ªÀÄÄA¢£À §A¥Àgï & zÉÆqÀØ UÁ°¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀj§âgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ AiÀļÀªÉÄð, ¸Á: §ªÀÄä£ÀºÀ½î, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.232/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 02.11.2015 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 05.11.2015 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: PÉJ-28 J-4797, £ÉÃzÀÝgÀ°è Sumitomo Chemical India Pvt. Ltd. PÀA¥À¤UÉ ¸ÉÃjzÀ PÉëÄPÀ¯ï ¨ÁPïìUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ CºÀäzÀ£ÀUÀgÀ¢AzÀ E®PÀ¯ïPÉÌ §gÀĪÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ vÁqÀ¥Àwæ ºÀjzÀÄ M¼ÀVzÀÝ Sumitomo Chemical India Pvt. Ltd. PÀA¥À¤AiÀÄ PÉ«ÄPÀ¯ï vÀÄA©zÀ 25 ¨ÁPïìUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ / ¨ÁVAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 1) Sumitomo Chemical India Pvt. Ltd. PÀA¥À¤AiÀÄ PÉ«ÄPÀ¯ï vÀÄA©zÀ ¨ÁPïìUÀ¼ÀÄ-25, QªÀÄävÀÛ £ÀªÀÄÆ¢®è. F §UÉÎ ©¸À®¥Àà vÀA| ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀlÖtzÀ ¸Á| £ÁUÀoÁt vÁ|f-«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.296/2015 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 354,
   504, 506 gÉ/ªÀÅ 149  L¦¹ & 3 (1) (10) (11) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J-1989
            ¢£ÁAPÀ: 06.11.2015 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄïÁÓwAiÀÄ ªÀÄĹèA eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ, DgÉÆæ C.£ÀA 1 £ÉzÀªÀ£À PÁPÁ E¨Áæ»A ªÁ°ÃPÁgÀ EªÀ£ÀÄ ²PÀëPÀ¤zÀÄÝ HgÀ°è £ÁåAiÀiÁ ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ gÉñÀ£À ºÀAZÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ²PÀëPÀ EgÀÄwÛ gÉñÀ£À ºÀAZÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ E¨Áæ»A ªÁ°PÁgÀ EªÀ£ÀÄ gÉñÀ£À ºÀAZÀĪÀzÀÄ ©qÀzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄÆägÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ªÀÄ»¼Á ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀPÉÌ ªÀzÀV¹PÉÆqÀĪÀAvÉ vÀºÀ²¯ÁÝgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ DºÁgÀ E¯ÁSÉAiÀÄ r.¹ gÀªÀjUÉ Cfð PÉÆnÖzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄÆäjUÉ §AzÀ D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÁæªÀÄ ¸À¨sÁ DUÀĪÀªÀjUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀzÀAvÉ JªÀiï.J¯ï.J gÀªÀjUÉ ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉÆArzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖVzÀÄÝ. CzÉà ¹lÖ¤AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr UÉÊgÀ PÁAiÉÄݲÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÀAUÀ£À ªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À PÀÆqÀ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ »AzÀĽzÀ ¥Àj²ÃµÀÖ eÁwAiÀÄ »AzÀÄ PÉÆgÀªÉÃgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ CªÀ¤UÉ ªÀÄUÀ£É PÉÆgÀĪÀ ¸ÀtÚ eÁwAiÀiÁV ¤£ÀUÁåPÀ ¨ÉÃPÀ¯É HgÀ G¸À¨Áj ¤£Àß ¸ÉÆPÀÌ §ºÀ¼À DUÉÃzÀ ªÀÄUÀ£É PÉÆgÀĪÁ CAvÁ eÁw JwÛ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ, PÀ®Äè §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ®Qëöäà ºÁUÀÆ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ eÁw JwÛ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÉÊ ºÁUÀÆ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀ¼À ºÉtÄÚ vÀ£ÀPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ £ÀÄUÀĹPÉÆlÄÖ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¨sÀdAwæ, ¸Á: ªÀqÀªÀqÀV, vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.351/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 14.10.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.00  UÀAmɬÄAzÀ £À¸ÀÄQ£À 05.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢ü vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀzÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ïPÉÌ PÀÆræ¹zÀ 3 JZï.¦ ¸À¨ï ªÀĹð§¯ï  ªÉÆÃmÁgÀ CAzÁd QªÀÄävÀÛ 37500/- gÀÆ QªÀÄävÀÛ£ÀzÀÄÝ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ ºÉeÉÃj ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀqÀUÀ° EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.293/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 07.11.2015 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ zÉêÀ¥Àà §dAwæ, ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ¹AzÀV F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¹AzÀVAiÀÄ ©.E.N D¦üÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ CAdĪÀÄ£ï PÁ¯ÉÃd »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 4,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®èUÀ¼ÀÄ-02 ºÁUÀÆ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ-04, ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà L.JªÀiï.ªÀÄoÀ¥Àw. ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.11.2015 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.38/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
            ¢£ÁAPÀ: 07.11.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 10.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ ²¯Áà vÀA ¨Á¼À£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á|| »ÃgɨÉãÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ½zÀÄÝ EªÀ½UÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½¤AzÀ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀzÀ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄ DUÀzÀÝPÉÌ CªÀ¼ÀÄ fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ªÉÄïÁѪÀtÂAiÀÄ ºÀÄQÌUÉ ¸ÀÄvÀĽAiÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¨Á¼À£ÀUËqÀ CAiÀÄå¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á||»ÃgɨÉãÀÆgÀ vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.20/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
            ¢£ÁAPÀ: 07.11.2015 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 04.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ  ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀAzÉ ªÉÄÊvÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA: zsÀªÀÄðtÚ CUÀ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ 57 ªÀµÀð ¸Á: GPÀÌ° FvÀ£ÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ GPÀÌ° EªÀgÀ°è 37000 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¼É ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÉà ªÀiÁ£À¹ÃPÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀvÁæ¸ÀPÉÌ ºÁQzÀ ¯Á¥ÀÖgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÁ vÀ¤ßAzÁ vÁ£Éà GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ  EgÀĪÀÅ®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ vÀA: ±ÀAPÀæ¥Àà CUÀ¸ÀgÀ ¸Á: GPÀÌ° EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.