Number of Visitors

Sunday, November 29, 2015

PRESS NOTE ON 29-11-2015

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 29.11.2015


ªÀÄmÁÌ ¸ÀºÀ-§ÄQÌUÀ¼À §AzsÀ£À


         RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 28.11.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà JA.©.C¸ÉÆÃqÉ ¦L, r¹L© WÀlPÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ zÁ½ ªÀiÁr¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ ¸ÀºÀ-§ÄQÌ 1) ªÀÄzÁgÀ¸Á§ vÀA. C°¸Á§ PÀÄgÉò ¸Á|| «Ä¤ªÀiÁzÀgÀ NtÂ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£À£ÀÄß «Ä¤ªÀiÁzÀgÀ NtÂAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ 2,150 gÀÆ¥Á¬Ä d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀºÀ-§ÄQÌ 2) C£ÀégÀ vÀA.E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á|| UÁåAUï ¨ÁªÀr, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£À£ÀÄß UÁåAUï ¨ÁªÀr NtÂAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ 9,500 gÀÆ¥Á¬Ä d¥ÀÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F §UÉÎ J.¦.JA.¹ ºÁUÀÆ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉUÀ¼À°è ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


       ¸ÀzÀj ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀ ²æà JA.©.C¸ÉÆÃqÉ ¦L, r¹L© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ D¹Ã¥sÀ j¸Á®zÁgÀ, ¢£ÉñÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, UÉÆÃ¥Á® ¸ÁUÀgÀ, ²ªÁ£ÀAzÀ qÉÆ½î ºÁUÀÆ ±ÀgÀtÄ LºÉÆüÉî gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ. 

DAILY NEWS ON 29-11-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.11.2015
1] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.229/2015 PÀ®A. 143. 147. 148. 302. 307. 323. 354.
    114. 504.506 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹
          ¢£ÁAPÀ: 27.11.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ C¹Ì, ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ®UÀߪÁVgÀĪÀ¢®è. DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á°£À 5-20 JPÉgÉ d«ÄãÀÄ vÀ£Àß »jAiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà C¹Ì EªÀ¤UÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ, C®èzÉà CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀ vÁªÀÅ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁr ¤£Àß G¥ÀfêÀ£À £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ E®èªÉ CzÀgÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¥Á®Ä PÉÆqÀÄ CAvÀ ¸ÀzÀj ²ªÀ¥Àà£À JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ CtÚ ªÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ²ªÀ¥Àà¤UÉ PÉüÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ CªÀjUÉ d«ÄãÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉüÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ ¹nÖ¤AzÀ CªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ J®è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè, ZÁPÀÄ §rUÉ, ¸ÀgÀ¥À½, vÀ®ªÁgÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÀ¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà C¹Ì, CªÀ£À vÀªÀÄä D£ÀAzÀ ¹zÀÝ¥Àà C¹Ì, EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¥Áà¸ÁºÉç ºÁUÀÆ GªÉÄñÀ£À ªÀÄUÀ QgÀtPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÉ®èjUÀÆ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ²æÃzÉ« ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ dUÁÎr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ DAiÀÄÄzsÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°èAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ©.J¯ï.r.E zÀªÁSÁ£ÉUÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ²ªÀ¥Àà ¸ÁAiÀħtÚ C¹Ì FvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ C¥Áà¸ÁºÉç vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà C¹Ì, ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á: zÀzÁªÀÄnÖ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.156/2015 PÀ®A. 302. 109 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 28.11.2015 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀ d«ÄãÀUÀ¼ÀÄ UÉÆëAzÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è DdÄ-¨ÁdÄ EgÀÄvÀÛªÉ. EzÀgÀ°è£À ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ: ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA:PÀ®è£ÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ|| 28 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ C £ÀA:1] £ÉÃzÀªÀ£ÁzÀ: ±À²PÁAvÀ vÀA: gÀªÉÄñÀ vÉð @ UÁtÂUÉÃgï EªÀ£À SÁ¸À vÀAVAiÀiÁzÀ: gÀÆ¥Á vÀA; gÀªÉÄñÀ vÉð @ UÁtÂUÉÃgï EªÀj§âgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ MAzÀ£ÉÆßAzÀÄ PÀÆrzÀÝjAzÁ ²ªÁ£ÀAzÀ ¥Ánî£ÀÄ gÀÆ¥Á EªÀ½UÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ PÀgÉzÉƬÄÝzÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ ¹nÖ¤AzÁ DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°è£À ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ: ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA: PÀ®è£ÀUËqÀ ¥Ánî EªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ: C £ÀA: 2] £ÉÃzÀªÀ£ÁzÀ:  ¥Àæ±ÁAvÀ vÀA: gÀªÉÄñÀ vÉð @ UÁtÂUÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ 4] £ÉÃzÀªÀ£ÁzÀ: ªÀĺÁzÉêÀ vÀA: ¸ÀAUÀ¥Áà vÉð @ UÁtÂUÉÃgï ¸Á|| J®ègÀÄ ¤ªÀgÀV ºÁ°|| UÉÆëAzÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÁ vÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀ PÀ©â£À ªÁrAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï UÁrAiÀÄ £ÀA:PÉ.J:28/n.J:8073 £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆæ: ±À²PÁAvÀ vÀA: gÀªÉÄñÀ vÉð @ UÁtÂUÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ SÁåªÀĤAUÀ vÀA: gÀªÉÄñÀ vÉð @ UÁtÂUÉÃgï EªÀj§âgÀÄ mÁæöåPÀÖgïzÀ°è PÀĽvÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA: PÀ®è£ÀUËqÀ ¥Ánî EªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ DgÉÆæ: ±À²PÁAvÀ vÉð @ UÁtÂUÉÃgï EªÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgïªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ZÀqÀZÀt ¢AzÁ ¤ªÀgÀV PÀqÉUÉ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA: PÀ®è£ÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ|| 28 ªÀµÀð ¸Á|| UÉÆëAzÀ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:JA.JZï:13/©.¦:0693 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ¥Ánî£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ JzÀÄj¤AzÁ ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÁ ²ªÁ£ÀAzÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DV ªÀÄÄAzÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÉÄÊvÁzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÀ®è£ÀUËqÀ vÀA: F±ÀégÀUËqÀ ¥Ánî ¸Á|| UÉÆëAzÀ¥ÀÄgÀ vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2015 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.380/2015 PÀ®A. 279.304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 28.11.2015 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA JA.JZï: 15 ¹.PÉ: 2396 £ÉÃzÀæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ J£ï.JZï: 13 gÉÆÃqÀ §gÀlV vÁAqÁ £ÀA-1 gÀ ºÀwÛgÀ eÁÕ£ÀeÉÆÃw ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl AiÀiÁªÀzÉÆà PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ PÁjUÉ NªÀgÀmÉPï ªÀiÁr gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ »rzÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ ¸ÀªÀÄxÀð vÀA, ¸ÀÄgÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 6 ªÀµÀð ¸Á,, §gÀlV vÁAqÁ £ÀA-1 EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÆV¤AzÀ, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ¯Áj ¥À°Ö PÉqÀ« ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀA, ¸ÀÄgÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á,, §gÀlV vÁAqÁ £ÀA 1 vÁ,, «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.108/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
       ¢£ÁAPÀ: 28.11.2015 gÀAzÀÄ 14.40 UÀAmɬÄAzÀ 14.45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ PÁRAqÀQ. ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀAdAiÀÄUÁA¢ü £ÀUÀgÀ UÉÆ®ègÀ Nt F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 771/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÀĪÀiÁj Dgï. JªÀiï. dPÀ£ÀÆgÀ¦. J.¸ï. L. (PÁ.¸ÀÄ) J.¦.JªÀiï.¹. ¥Éưøï oÁuÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2015 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.109/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 28.11.2015 gÀAzÀÄ 14.15 UÀAmɬÄAzÀ 14.20 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è 1] ªÀÄzÁgÀ¸Á§ vÀAzÉ C°¸Á§ PÀÄgÉö ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ «Ä¤ ªÀiÁzÀgÀ NtÂ.2] C£ÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄzÁgÀ¸Á§ PÀ£ÀÆßgÀ (¥ÀgÁj) F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 2150/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà JªÀiï. ©. C¸ÉÆÃzÉ. ¦.L. r.¹.L.©. WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2015 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.255/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
       ¢£ÁAPÀ: 28.11.2015 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ 1’±ÀAPÉæ¥Àà vÀA|| §¸À¥Àà ¨ÉPÀÌ£ÀnÖ,  ¸Á||  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CµÀÖ¥ÉÊ §AUÀ¯É ºÀwÛgÀ 2’¸ÉÊAiÀÄzÀ vÀA|| §AzÉ£ÀªÁeï ¦ÃgÀeÁzÉ,  ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ 3, ¸ÀwñÀ vÀA|| ¨Á®PÀȵÀÚ ¸ÀvÁgÉPÀgï,   ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ zÀgÀ¨ÁgÀ UÀ°è 4, CfÃd vÀA|| eÉÊ£ÀÄ¢ÝãÀ PÀgÀdV  ¸Á|| ªÀĺÀªÀÄä¢AiÀiÁ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 5, ªÀĺÀªÀÄäzÀ±À¦Pï vÀA|| SÁeÁ¸ÁºÉç E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÀÄ®PÉò £ÀUÀgÀ 6, vÁ»ÃgÀ vÀA|| PÀjêÀĸÁ§ qÉÆÃtÆgÀ, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ  C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà JªÀiï.J£ï.¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL UÉÆîUÀĪÀÄäeï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


7] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.381/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 28.11.2015 gÀAzÀÄ 14.50 UÀAmÉUÉ 1] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Àà ©üÃgÀUÉÆAqÀ ¸Á|| ªÀĸÀ©£Á¼À ºÁ°ªÀ¹Û § ¨ÁUÉêÁr «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzsÀ ºÀwÛgÀ 2] ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ªÉÄÃn ¸Á:§ ¨ÁUÉêÁr gÁWÀªÉÃAzÀæ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ 3] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà EAUÀ¼ÉñÀégÀ ¸Á: ¨ÁUÉêÁr F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À PÀ¯Áåt  ªÀÄlPÁ JA§ N. ¹ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 630/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà J¸ï © UËqÀgÀ ¦J¸ïL §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.217/2015 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.

          ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà vÀA §¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| C©âºÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ºÉÆÃV ¸Ànð¦üPÉÃmï vÀgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¨sÁgÀw UÀA ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð ¸Á|| C©âºÁ¼À vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, November 28, 2015

DAILY NEWS ON 28-11-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.11.2015
1] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.346/2015 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
             ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÁ ²ªÀ°AUÀ vÀA. zÀÄAqÀ¥Àà ºÀAdV ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð ¸Á; EAr FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÁ »gÉÆà ºÉÆAqÁ JZï J¥ï r®Pïì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®; £ÀA 28 J¹ 9258 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛUÉ EzÀÝ vÀªÀÄä PÁPÁ ¹zÀgÁAiÀÄ ºÀAdV EªÀgÀ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý C°èUÉ ºÉÆÃV C°èAzÁ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀÄVgÀÄvÁÛ£É PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ¤UÉ PÁuÉAiÀiÁzÀªÀªÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸À ªÀiÁr PÉÆqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ F §UÉÎ ²æà zÀÄAqÀ¥Àà vÀA ²ªÀ°AUÀ ºÀAdV ªÀAiÀiÁ-47 ªÀµÀð ¸Á|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.11.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 36/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
             ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɬÄAzÀ 20.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ: UÉƯÁè¼À¥Àà vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Àà ªÀÄPÁ² ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á||CAvÀgÀUÀAV ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ UÁæ«Ät «PÁ¸À ¨ÁåAPÀ AiÀÄAPÀAa, ºÁUÀÆ ªÀiÁqÀ¨Á¼À PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀAWÀzÀ°è 1 ®PÀë 48  ¸Á«gÀ ¨É¼É¸Á® ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀwÛgÀ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÀqÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¼É DUÀzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃr¹zÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è d«ÄãÀPÉÌ ¸ÁPÁUÀĪÀµÀÄÖ ¤ÃgÀÄ §gÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ d«ÄãÀzÀ°è ©wÛzÀ ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À ¨É¼É MtV ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀiÁrzÀ ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀqÀ ºÀt ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁ«£À VqÀPÉÌ  ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢gÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw: AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ UÉƯÁè¼À¥Àà ªÀÄPÁ². ¸Á: CAvÀgÀUÀAV vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.11.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 29/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 27.11.2015 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À C½AiÀÄ AiÀÄzÀįï C¸ÁªÀÄÄ¢ÝãÀ ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð ¸Á|| ¨Á°¥ÀÆgÀ ©dgÁ©ÃmÁ f|| ªÀiÁ®zÁ gÁdå|| ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À FvÀ£ÀÄ ©ÃgÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁ¸À ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ d«ÄÃzÀ°ègÀĪÀ PÀgÉAl lªÀgÀ PÀA§zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀJ®è ¨É®ÖUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®ÄeÁj PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀĺÉÆA¢ ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀÄÝ EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ¸ÀAiÀĪÀÄÄ¢ÝãÀ vÀA JªÀiï.r ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀiÁ-33 ªÀµÀð ¸Á|| ¨Á°¥ÀÆgÀ ©dgÁ ©ÃmÁ f|| ªÀiÁ®zÁ gÁdå|| ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.11.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, November 27, 2015

DAILY NEWS ON 27-11-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 27.11.20151] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.312/2015 PÀ®A. 279.338.304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÉÊzÀįÁè °AUÀAiÀÄå zÀĪÀiÁän, DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ¸À¥sÁj PÁgÀ £ÀA: JªÀiï.JZï-50/J-3123 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÉÆgÀlV PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ-PÀ®§ÄgÀV J£ï.JZï-218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, vÀ£Àß JzÀÄjUÉ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ ªÉÆgÀlV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ «gÉñÀ ¤AUÀtÚ ªÀÄÄzÁÝ, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀqÀPÉÆüÀ FvÀ£À PÉÊ-PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è »A§¢ PÀĽwzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä PÉʯÁ¸À ¨sÉÊ®¥Àà ¸ÀgÀqÀV, ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÄ®ÆègÀÄ FvÀ£À PÉÊ-PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÁgÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß   ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¨ÉÊ®¥Àà ¸ÀgÀqÀV. ¸Á: ºÀÄ®ÆègÀÄ,  vÁ: eÉêÀgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.165/2015 PÀ®A. 363 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà 4-5 d£À zÀµÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÞñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀå²æà vÀAzÉ UÀÄgÀtÚ PÀjPÀ©â ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ eÁ®ªÁzÀ¢AzÀ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ UÀÄgÀtÚ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀjPÀ©â ¸Á|| eÁ®ªÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.378/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
       ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ 1] w¥ÀàtÚ vÀA. ¸ÀAUÀ¥Àà ¹£ÀÆßgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð 2] gÁeÁ¸Á§ vÀA. ºÀĸÉãÀ¸Á§ ©Ã¼ÀV 3] C±ÉÆÃPÀ PÁA§¼É ¸Á|| J®ègÀÆ UÉÆüÀ¸ÀAV F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ JA§ N. ¹ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1110/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà J¸ï © UËqÀgÀ ¦J¸ïL EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 20/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ :- «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà UÉÆîUÉÃj ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á|| ¹AzÀV EvÀ£ÀÄ ºÁf vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÀĸÀ½ ¸Á|| zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ PÉ£Á® zÁjAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÀ¸ÁävÀ PÁ®Ä eÁj ¨sÁ«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé UÀAqÀ ¸ÉÊzÀ¥Àà PÀÆZÀ¨Á¼À ¸Á|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 38/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É AiÀÄvÁxÀð ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÀÄ,  ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ §Ä¢ÞªÀiÁAzsÀåªÀżÀîªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ:26.11.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆvÁÛUÀzÉà CªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, D §UÉÎ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV £Á®vÀªÁqÀ ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉUÉ MAiÀÄÄÝ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV 108.zÀ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀAzÀÄ CªÀ¤UÉ CA§Ä¯É£Àì¢AzÀ E½¸ÀĪÁUÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ F ¢ªÀ¸À ¢:26.11.2015 gÀAzÀÄ 16.10 CªÀ¸ÀðPÉÌ, ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè.  CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ¸Á«wæ  UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà PÁ¼ÀUÀÄAr ªÀAiÀiÁ:52 ªÀµÀð ¸Á:gÀPÀ̸ÀV vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Thursday, November 26, 2015

DAILY NEWS ON 26-11-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015


1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.308/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ 09.45 UÀAmÉUÉ 1) ©üêÀÄgÁAiÀÄ ²ªÀ°AUÀ¥Àà CAPÀ®V, ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ 2) ±ÀgÀt¥Àà ªÀįÉèñÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV mÉ°PÁA D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ. F DgÉÆævÀj§âgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ J£ÀÄߪÀ N. ¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 510/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà DAiÀiï. JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw. ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.379/2015 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉUÉ eÁ£À¹AUÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:GvÁß¼À vÁAqÁ F DgÉÆævÀ£ÀÄ eÁ£À¹AUÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:GvÁß¼À vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ C£À¢üPÀævÀªÁV vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀ«Ämï E®èzÉ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß UÉÆêÁ gÁdå¢AzÀ MlÄÖ 141 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 7755 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ vÀAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà JA.©.C¸ÉÆÃzÉ ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.124/2015 PÀ®A. ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉ.
             ¢£ÁAPÀ: 24.11.2015 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ ®Qëöäà vÀAzÉ dmÉÖ¥Áà ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î, ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á|| eÉêÀÇgÀ vÁ|| EAr ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §AeÁgÁ PÁæ¸ï EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-11-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉUÉ UɼÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ, J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦AiÀiÁðzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ d£ÁzÀð£À vÀAzÉ dmÉÖ¥Áà ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½ ¸Á|| eÉêÀÇgÀ vÁ|| EAr ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §AeÁgÁ PÁæ¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 42/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 24.11.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ PÁ¹A¥ÀmÉî vÀA. C«ÄãÀ¥ÀmÉî ¥ÀmÉî ªÀAiÀiÁ 70 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄ¥ÁàªÀ¹ÛAiÀÄ°è ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀĪÀ¢®è.  £À£ÀUÉ £ÉÆÃqÀĪÀªÀgÀÄ J¥ÀÄë ¢ªÀ¸À £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀzÀ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁµÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¸ÀgÀPÁjà zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁjà D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄzÁå£À 4=00 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ºÀ¸À£À¥ÀmÉî vÀA. SÁ£À¥ÀmÉî ¥ÀmÉî ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð ¸Á|| GvÁß¼À vÁ®ÆPÀ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 43/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 4.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ gÉêÀt¹zÀÝ vÀA. ªÀÄ®PÁd¥Àà ¨ÉÊgÀªÁqÀV ªÀAiÀiÁ 13 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀzÀ°è EzÀÝ PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ Gt¸ÀĪÁUÀ CPÀ¸ÁävÀ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¸ÀgÀPÁjà zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁjà D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀÄ®PÁd¥Àà vÀA. ²ªÀ¥Àà ¨ÉÊgÀªÁqÀV ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á|| CgÀ½ZÀAr vÁ®ÆPÀ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 26/2015 PÀ®A. 174 (¹) ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ©Ã®Ä vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-45 ¸Á: EAZÀUÉÃj PÀ¯Áå¼À vÁAqÉ EvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢ zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, C®èzÉ ªÀiÁf UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzsÀåPÀë£ÁVzÀÄÝ, C®èzÉ FUÀ ¸ÀzsÀåPÉÌ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼ÀÄ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸Àå¼ÀÄ EzÀÄÝ »ÃUÁV ©Ã®Ä EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è M¼ÉîAiÀÄ UÀÄt £ÀqÀvÉ ªÀżÀî£ÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÀiÁ£À¹PÀ¢AzÀ £ÉÃtĺÁQ PÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁr PÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÉÆÃUÀå ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀiÁV PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw: ±ÁgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ©Ã®Ä ZÀªÁt ¸ÁB EAZÀUÉÃj PÀ¯Áå¼À vÁAqÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, November 25, 2015

DAILY NEWS ON 25-11-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015
1] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.191/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«.PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-32-©-6563 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ CxÀt PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ ªÉÄÊvÀ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀ¯Áåt±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ; 20 ªÀµÀð ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄoÀ¥Àw UÀ°è FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌn ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA ME4JF392JE7217485 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ CxÀt PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÆ£ÀªÁqÀ qÉÆÃt ©æeï ¸À«ÄÃ¥À CªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÉÄÊ PÉÊUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀPÉÌ CªÀ¤UÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 24.11.2015 gÀAzÀÄ 06.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀtºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ F ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ¥Àæ«ÄüÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «ÃgÀ¹zÀÝ¥Àà PÀ¯Áåt±ÉnÖ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄoÀ¥ÀwUÀ°è EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.11.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.192/2015 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J). 283 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ
    187 JªÀiï.«.PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÉÆâ¹zÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ J 33n-7320 £ÉÃzÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ wPÉÆÃmÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É qÉÆÃt ©æeï zÁn gÀvÁߥÉÆÃgÀ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃzÀ°è vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄ£À£À¸ÀÄZÀ£É E®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ EArPÉlgÀ ºÀZÀÑzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É ¤¯ï°¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦jAiÀiÁ¢AiÀÄ CuÁÚ £ÁgÁAiÀÄt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 28 ªÁAiÀÄ 1053 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯ï ¦gÁå¢UÉ »AzÉ PÉÆÃr¹PÉÆÃAqÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ wPÉÆÃmÁ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÉæ®èjUÉ »AzÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr QJ¼ÀUÉ ¦jAiÀiÁ¢UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÀåUÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀj £ÁgÁAiÀÄt ±ÉAPÉgÀ¥Áà ¸Á; ªÀqÀªÀqÀV FvÀ£ÀÄ vÀ¯ÉUÀ J ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆÃA¢ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ºÉÆÃA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÀÄÄvÀÄÛ ±ÉAPÀgÉ¥À¥Á gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð, G-PÉÆðPÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀªÀqÀV vÁ: ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.11.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.129/2015 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J). L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187
    JªÀiï.«.PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 24.11.2015 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ UÀÆqÀì lA lA ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ UÀÆqÀì lA lA ZÉ¹ì £ÀA: MBX0000WBTG116552. ºÁUÀÆ EAfÃ£ï £ÀA; R5G2663213 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀÆqÀV PÀqɬÄAzÀ UÉƼÀ¸ÀAV PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÀìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀmÉPï ªÀiÁr §AzÀÄ JzÀÄjUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ°è §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-28/eÉ-4230 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ qÁå±ï ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ-zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§£À. §®UÀqÉ §ÄdPÉÌ, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ , ªÉƼÀPÁ°UÉ, ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ-UÁAiÀÄ ¥Àr¹ D §UÉÎ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÁUÀ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ C§ÄÝ¯ï ªÀÄvÀÄÛ gÀºÉªÀiÁ£À EªÀjUÀÆ PÀÆqÁ ¸ÁzÁ, ªÀ ¨sÁj  ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ D¹Ã¥À. vÀAzÉ U˸À. ºÉÆPÁæt ¸Á: §,¨ÁUÉêÁr. §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.11.2015 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.378/2015 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J).
    L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134 gÉ/ªÀÅ 187 JªÀiï.«.PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 24.11.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 1.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢ü ªÀiÁåQëPÁå§ £ÀA PÉ.J: 53/2089 £ÉzÀÝgÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀAqÀgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀvÀð ªÀÄ£ÀUÀƽ ªÀgÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ UÁrUÉ r¸ÉÊ® £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸Àé®à EzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ CªÀ£ÀÄ »lß½î PÀqÉUÉ EgÀĪÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¦UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ r¸ÉÊ® PÁ° DVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀiÁåQëPÁ姪À£ÀÄß gÉÆÃqÀ ¸ÉÊrUÉ ¤°è¹ r¸ÉÊ® vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸É. £ÀA  9 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁrUÉ qÀ¸ÉÊ® ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ D®ªÀÄnÖ PÀqɬÄAzÀ lPï £ÀA n.J£ï: 23/2488 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ UÁr £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ ªÀiÁåQëPÁå©UÉ »A¢£À ¨ÁdÄ rQÌ ¥Àr¹ PɼÀUÉ EzÀÝ ¦ügÁå¢UÉ ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸É.£ÀA 9 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ªÀiÁåQPÁå§zÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¨Á®¥Áà vÀA, ¤AUÀ¥Áà ºÀ¼À§gÀ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ¸Á,, £ÁUÀgÁ¼À EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ªÀiÁåQëPÁå§zÀ°èzÀÝ 13 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ E¸Áä¬Ä® vÀA, ªÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§ ²ÃPÀÌ° ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð GzÀÆåUÀ: ZÁ®PÀ ¸Á,, UÀļÉzÀUÀÄqÀØ vÁ, §zÁ«Ä f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃl (UÁAiÀiÁ¼ÀÄ) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.11.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 40/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzsÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.30 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ 24.11.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ; ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA FgÀvÀ¥Àà ²Ã®ªÀAvÀ ªÀAiÀiÁ-90 ªÀµÀð ¸Á; ªÀĸÀ½ ©,PÉ vÁ; EArü FvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀAzÉ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 23.11.2015 gÀAzsÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.30 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÁ EArUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý aPÀ̪ÀÄtÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°ègÀÄ UÀqÉØ¥Àà zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤Ãj£À ºÉÆAqÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ°èPÉÌ CxÀªÁ E£ÁߪÀzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ºÉÆÃV PÁ®Ä eÁjAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ eÉÆð ºÉÆÃV AiÀiÁUÀ° ¤Ãj£À ºÉÆAqÀzÀ°è ©zÀÄÝ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¸ÁÚV DVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EzÉ F §UÉÎ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ²Ã®ªÀAvÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á; »gÉêÀĸÀ½ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.11.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.Tuesday, November 24, 2015

DAILY NEWS ON 24-11-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.11.2015
1] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.122/2015 PÀ®A. 454. 457. 380 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 21.11.2015 ¸ÁAAiÀÄPÁ® 6.30 UÀAmɬÄAzÀ, ¢£ÁAPÀ 23.11.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉÎ 8.00  UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå ¨ÁV®zÀ Qð ºÁPÀĪÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ®£À°ègÀĪÀ ¸ÀƤ PÀA¥À¤AiÀÄ n«í MAzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¨Éqï gÀÄ«Ä£À°ègÀĪÀ mÉæÃdj M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ¯É£ÉÆêÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áå¥À mÁ¥ï MAzÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 19,000/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À n«í ºÁUÀÆ ¯Áå¥À mÁ¥ï PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ F±ÀégÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Áà ¨ÁUÉÆÃf ¸Á|| ªÀĺÁ°AUÀ¥ÀÆgÀ ºÁ°|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¹¢Ý«£ÁAiÀÄPÀ PÁ®¤ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.123/2015 PÀ®A. 457. 380 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ zÉêÀ® UÁtUÁ¥ÉÆgÀPÉÌ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ºÁQ ºÉÆVzÀÄÝ, ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Q° ºÁPÀĪÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨ÉqïgÀƪÀÄzÀ°è EgÀĪÀ lædjAiÀÄ°èè EzÀÝ 103 UÁæAzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, QªÀÄävÀÄÛ 2,60,000=00 ¨É½îAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1170 UÁæA QªÀÄävÀÛ 35,100=00 »ÃUÉ MlÄÖ 2,95,100=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ C¤Ã® vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¥Ánî ¸Á|| NwºÁ¼À ºÁ°|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÉJZï© PÁ®¤ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 157/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ/ªÀÅ 21[4], 21 4[J]
           ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ 1] ¤° PÀ®gÀzÀ mÁæöåPÀÖgÀ MAzÀÄ EzÀPÉÌ ¨ÉjAUÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢®è EAf£À £ÀA: 4100DL23A302352F9 EzÀPÉÌ £ÀA§gÀ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÀAzÀħtÚzÀ mÉîgÀ 02] CdÄð£À ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ EAf£À £ÀA: NNHY05118. £ÉÃzÀÄÝ EzÀPÉÌ PÀAzÀÄ §tÚzÀ mÉîgÀ EzÀÄÝ mÉîjUÀÆ ¸ÀºÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè 03] CdÄð£À ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ EAf£À £ÀA: ZNHY00029. £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ºÀ¼À¢ PÀ®gÀzÀ mÉîgÀ EzÀÄÝ mÉîjUÀÆ ¸ÀºÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè 04] CdÄð£À ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ £ÀA: PÉ J 32/n J- 4279 £ÉÃzÀÄÝ EAf£À £ÀA: SRJU5429, £ÉÃzÀÄÝ EzÀPÉÌ PÉA¥ÀÄ PÀ®gÀzÀ mÉîgÀ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ«¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè F ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ £À¢AiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ mÉîgÀÄUÀ¼À°è C:¸À: 8,000/gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ¹PÁÌUÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.250/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmÉUÉ 1] ¸ÀĤî vÀA|| CdÄð£À PÀÄgÀħgÀ, ªÀAiÀiÁ-28   ¸Á|| AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2] £ÀfÃgÀCºÀªÀÄäzÀ vÀA|| ªÀĺÀªÀÄäzÀ¸Á§ ©Ã¼ÉPÀÄzÀj, ªÀAiÀiÁ-23 ¸Á|| D¸ÁgÀUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 3] ¹zÀÝgÁªÀÄ vÀA|| vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄzsÀÄgÉà ¸Á|| mÁPÀ½ vÁ|| f|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ E§âgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ  C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 9,245/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ JA.©. C¸ÉÆÃzÉ.  ¦L r,¹L,©   ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.377/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 1.30 UÀAmÉUÉ 1) ºÉƼɥÁà vÀA, ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà zÉÆqÀªÀĤ 2) eÉÊ£ÀÄ vÀA, ¯Á®¸Á§ ¹ÃgÀ§ÆgÀ 3) AiÀiÁ²£ï vÀA, ±À©âgÀ £ÀzÁ¥sï ¸Á,, J®ègÀÄ vÉÆÃgÀ« F DgÉÆævÀgÀÄ vÉÆÃgÀ« CvÁÛ®nÖ gÉÆÃqÀ gÁªÀiÁ ºÀtªÀÄAvÀ CAUÀr (ªÉÄùÛç) EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯ÉÊl ¨É¼ÀQ£À PɼÀUÉ  vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtzÀ ¨ÉlÖ PÀnÖ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ E¸Éàl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÞUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 13,620/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà J¯ï.JZï.UËAr ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 31/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ 12.40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ: vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀA|| £Á£Á¸ÁºÉç ²AzÉ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ ªÀÄgÁoÁ G: PÀÆ° ¸Á|| wPÉÆÃmÁ vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ vÀ¯É ¸Àj E®èzÀ UÀÄAV£À°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 22.11.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É aªÀÄt JtÂÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ © J¯ï r E D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ 12:40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ©üêÀÄPÀÌ @ ¸ÀÄeÁvÁ UÀA|| vÀÄPÁgÁªÀÄ ²AzÉ eÁw: »AzÀÆ ªÀÄgÁoÁ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð G: PÀÆ° ¸Á|| wPÉÆÃmÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 20/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 02.00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ; C¸ÁèªÀÄ vÀAzÉ eÁ«ÃzÀ ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ; 35 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G; PÀÆ° ¸Á; CAzÉêÁr vÁ; CPÀÌ®PÉÆÃl ºÁ° ªÀ¹Û mÁPÀ½ EvÀ¤UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ ¸À®ÄªÁV FUÀ 2-3 wAUÀ¼À »AzÉ zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹zÁUÀ DvÀ¤UÉ PÀ½îUÉ ¨ÁªÀÅ §A¢zÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ®ªÁå¢ DVzÀÄÝ ¥ÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ qÁPÀÖgÀgÀÄ ºÉýzÀÄÝ DzÀgÀÆ DvÀ£ÀÄ ¥ÀAvÉ ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉ ±ÉÃgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©nÖgÀ°®è CzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ mÁPÀ½ UÁæªÀÄzÀ E¯Á¬Ä ¥Ánî EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ ¨Éë£À VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ¹gÉ PÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉUÉ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É PÀnÖPÉÆAqÀÄ HgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ C¯ÁèªÀiÁ UÀAqÀ C¸ÁèªÀÄ ±ÉÃR. ªÀAiÀiÁ; 27 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G; PÀÆ° ¸Á; CAzÉêÁr vÁ; CPÀÌ®PÉÆÃl ºÁ° ªÀ¹Û mÁPÀ½ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.