Number of Visitors

Saturday, October 31, 2015

DAILY NEWS ON 31-10-2015

¥Àwæ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
¢£ÁAPÀ: 31.10.2015

1] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.321/2015 PÀ®A. 196 198 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(9) ¥À.eÁ./¥À.¥ÀA
   vÀqÉ PÁ¬ÄzÉ 1989 ªÀÄvÀÄÛ 5J PÀ£ÁðlPÀ ¥À.eÁ/¥À.¥ÀA EvÀgÉ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À (£ÉêÀÄPÁw ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À
   «ÄøÀ¯Áw) C¢ü¤AiÀĪÀÄ PÁ¬ÄzÉ 1990 ºÁUÀÆ wzÀÄÝ¥Àr PÁ¬ÄzÉ 2011.
          ¢£ÁAPÀ: 26.04.2010 gÀAzÀÄ ±ÁAvÀªÀé UÀA ¸ÀÄRzÉêÀ zÀÄgÀUÀªÀÄÄgÀV ¸Á| ºÉÆwð F DgÉÆævÀ¼ÀÄ zÀÄgÀUÀªÀÄÄgÀV (¥ÀæªÀUÀð -1) eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ EArgÀªÀjUÉ ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤Ãr ¢£ÁAPÀ 26/4/2010 gÀAzÀÄ »AzÀÄ ªÁ°äQ eÁwAiÀÄ (¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ) ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄ CzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸À£ï 2010 gÀ°è ºÉÆwð UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è «ÄøÀ°zÀÝ ªÀÄ»¼Á ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ C§åyð ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¸Àà¢ð¹ DAiÉÄÌAiÀiÁV ¤dªÁzÀ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ²æà ¦.r.UÀdPÉÆñÀ ¥ÉưøÀ G¥Á¢ÃPÀëPÀgÀÄ £ÁUÀjPÀ ºÀPÀÄÌ eÁj ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ WÀlPÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 30.10.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.184/2015 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 30.10.2015 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-28 ªÁAiÀiï-8456 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ªÉÄÊvÀ £ÁUÀ¥Àà vÀA|| ªÀiÁºÁzÉêÀ UÉÃAqï ¸Á|| gÀvÁߥÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆÃmÁå¼À PÀqɬÄAzÀ wPÉÆÃmÁ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ wPÉÆÃmÁ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-28 E¹-5238 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ±ÀAPÀgÀ vÀA|| ±ÀgÀt¥Àà vÉð CªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ CtÚ¥Àà vÀA|| §¸À°AUÀ¥Àà »¥ÀàgÀV EªÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ±ÀAPÀgÀ vÀA|| ±ÀgÀt¥Àà vÉð EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ »AzÉ PÀĽvÀ CtÚ¥Àà FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ UÀÄgÀ¹zÀÝ¥Àà vÀA|| ±ÀgÀt¥Àà vÉð ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| PÉÆÃmÁå¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 30.10.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.

3] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.322/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 05.07.2015 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EAr ¥ÀlÖtzÀ ²æäªÁ¸À mÁQÃeï ºÀwÛÃgÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ¨ÁrUÉ vÀjÃPÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀPÉJ: 25:E©:6856 CzÀgÀZɹì£ÀA: MBLSA10EE89H35565 ºÁUÀÆ EAfãÀ £ÀA: SA10EA89H43928. C Q:25000 £ÉzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ²æÃ: ªÀÄÄPÉñÀ vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà §UÀ° ¸Á: ºÀAdV ºÁ ªÀ EAr ²æäªÁ¸À mÁQÃeï ºÀwÛÃgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 30.10.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.

4] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.11/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 29.10.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05.30 UÀAmɬÄAzÀ 07.30 gÀ UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ²æÃzsÀgÀ vÀA¢ ²æñÉÊ®AiÀiÁå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ; 17 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄ®WÁt vÁ|| §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr EªÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄ, QÃwð vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05.30 UÀAmɬÄAzÀ 07.30 gÀ UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÉÆÃr zsÀƼÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ qÁPÀÖgÀ ªÀÄ®èAiÀiÁå vÀA¢ gÀÄzÀæAiÀiÁå ªÀÄoÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÝ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀ¤ßAzÀ vÁ£É UÀįÁ©UÉ ºÀUÀÎ PÀnÖ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÁzÀ §UÉÎ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æñÉÊ®AiÀiÁå vÀA¢ ªÀĺÁAvÀAiÀiÁå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ; 47 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀÄ®WÁt vÁ|| §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 30.10.2015 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.

4] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.22/2015 PÀ®A. 174 (¹) ¹Dg惡.
           FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÉÄÊvÀ C£ÁªÉÄÃzsÉAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  35 jAzÀ 45 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ  PÉƯÁígÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ ©æfUÉ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV  PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ ©æeïzÀ ªÉÄðAzÀ¯ÉÆÃ, ºÉÃUÀÆ ©zÀÄÝ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀ Hj£ÀªÀ£ÀÄ J°èAiÀĪÀ£ÀÄ CA§ÄªÀzÀÄ w½zÀħA¢gÀĪÀ¢¯Áè CªÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ RavÀªÁV UÉÆvÁÛUÀzÀÝjAzÀ CªÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ vÀ¤SÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ¹AzÀÆgÀ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà ¨Áå¯Áå¼À ªÀAiÀiÁ-36  ¸Á: PÉƯÁígÀ  vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 30.10.2015 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.

5] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.31/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 30.10.2015 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÁzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆj vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà G¥ÁàgÀ EªÀ£ÀÄ ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÀ ¦.qÀ§Æèöå.r. DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ UÉÆqÉUÉ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgï¢AzÀ ¤ÃgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ DPÀ¹äÃPÀªÁV ªÁAiÀÄgï ºÀjzÀÄ  ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝzÀjAzÀ ¤ÃgÀ°èAzÀ PÀgÉAmï ¥Á¸ï DV ¸ÀzÀgÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆjAiÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è ¥Á¸ÁV AiÀĪÀÄ£ÀÆjAiÀÄÄ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄ£ÀUÀƽAiÀĪÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ UÉÃmï ºÀwÛgÀ 18:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ®Qëöäà UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆj G¥ÁàgÀ, ¸Á: ¹AzÀV ªÀÄ¢£Á £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 30.10.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.


Friday, October 30, 2015

DAILY NEWS ON 30-10-2015

¥Àwæ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
¢£ÁAPÀ: 30.10.2015

1] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.250/2015 PÀ®A. 87 PÉ ¦ DåPïÖ

        ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ 29-10-2015 gÀAzÉ ªÀÄzÁåºÀß 1210 UÀAmÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ] gÁd±ÉÃRgÀ vÀA/ §¸ÀUÉÆAqÀ¥Àà ¨ÁUÉêÁr ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á; «ÄtdV 2) ¸ÉÃR¥Àà §¸ÀUÉÆAqÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ  ªÀAiÀiÁ- 31 ªÀµÀð  3) ªÀÄ®ètÚ ¹zÀÝ¥Àà ¨ÁUÉêÁr  ªÀAiÀiÁ- 40 ªÀµÀð 4) gÉêÀuÉÃ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ©gÁzÁgÀ  ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð 5) ªÀĺÁAvÉñÀ vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà qÉAV ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð  ¸Á|| J®ègÀÆ «ÄtdV 6) eÁ«ÃzÀ¥ÀmÉî G¸Áä£À¥ÀmÉ® ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð  ¸Á;ªÀÄÆQºÁ¼À 7) dUÀ¢Ã±À vÀA/ CªÀÄgÉñÀ PÀ«vÁ¼À ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð  8) ªÀÄÄgÀUÉñÀ ¹zÀÝtÚ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð 9) ¥ÀæPÁ±À vÀA/ §¸ÀªÀgÁd £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ «ÄtdV UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝtÚ §¸À£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀgÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ gÉÆPÀÌ ºÀaÑ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï CA§ÄªÀ E¹àÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 01] gÉÆÃR ºÀt 18350=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 02] 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À vÀ|| «ÃgÁgÉrØ  ¦J¸ïL [ PÁ.¸ÀÆ] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 30.10.2015 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.

2] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.251/2015 PÀ®A. 363 L¦¹
.
       ¢£ÁAPÀ 22-10-2015 gÀAzÉ ªÀÄzÁåºÀß 04-00 UÀAmÉ vÁ½PÉÆÃnAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ¸ÀIJîªÀé UÀAqÀ ©ÃªÀÄ¥Àà §dAwæ 2] AiÀÄ®èªÀé UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà §dAwæ  03] ¸ÀAUÀ¥Àà ©ÃªÀÄ¥Àà §dAwæ  04] zÁªÀ®¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà §dAwæ  ¸Á||J®ègÀÆ vÁ½PÉÆÃn    EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöä¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÁzÀ 01] «ÄãÁQë, ªÀAiÀiÁ 11 ªÀµÀð 02] ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ªÀAiÀiÁ 07 ªÀµÀð 03] AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ 04 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß D¹ÛÃAiÀÄ «ZÁgÀªÁV zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 22-10-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ¼Éî¥Àà §dAwæ ¸Á; ¨ÁåPÉÆÃqÀ  vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 29.10.2015 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.

3] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.100/2015 PÀ®A. 363 L¦¹
.
        ¢£ÁAPÀ: 28/10/2015  gÀAzÀÄ  12.30 jAzÀ 12.35 UÀAmÉUÉ  AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æAiÀiÁAPÁ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ªÁWÉ. ªÀAiÀiÁ-17 ªÀµÀð 4 wAUÀ¼ÀÄ, EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ-28-10-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ J¸ï.©. Dlìð ªÀÄvÀÄÛ PÉ.¹.¦. ¸ÉÊ£Àì PÁ¯ÉÃdzÀ ºÁ¸ÉÖî¢AzÀ vÀ£Àß CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¤UÉ DgÁªÀÄ E¯Áè £ÉÆÃr §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ EªÀgÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÀÄAqÀ¥Àà ªÁWÉ. ªÀAiÀiÁ-47 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÀÆUÀzÀrØ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 29.10.2015 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.


Thursday, October 29, 2015

DAILY NEWS ON 29-10-2015

¥Àwæ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
¢£ÁAPÀ: 29.10.2015

1] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.141/2015 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 27.10.2015 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀUÉÆAqÀ PÁªÀÄUÉÆAqÀ ¸Á|| ºÁ«£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ AiÀÄĤPÁ£Àð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ CA¨ÁzÁ¸À @ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥ÉÆzÁÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á£Á¸ÁºÉç vÀAzÉ ¹zÀUÉÆAqÀ PÁªÀÄUÉÆAqÀ ¸Á;J®ègÀÆ ºÁ«£Á¼À EªÀjUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ZÀqÀZÀt¢AzÁ ºÁ«£Á¼À PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÀ¢AzÁ ªÀÄvÀÄÛ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß ¤®ðPÀëvÀ¤¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛUÉ ºÁQzÀ ¹.r ªÀQðUÉ (¥sÀÆ®) ºÁ¬Ä¹ vÀ£Àß »AzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆvÀ CA¨ÁzÁ¸À @ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥ÉÆzÁÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á£Á¸ÁºÉç vÀAzÉ ¹zÀUÉÆAqÀ PÁªÀÄUÉÆAqÀ EªÀjUÉ PɼÀUÉ PÉqÀ«zÀÝ®èzÉà CA¨ÁzÁ¸À @ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥ÉÆzÁÝgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á: ºÁ«£Á¼À FvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÝ®èzÉà £Á£Á¸ÁºÉç PÁªÀÄUÉÆAqÀ FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨Áj WÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¥Àæ¨ÁªÀw UÀAqÀ CA¨ÁzÁ¸À @ gÁeÉÃAzÀæ ¥ÉÆÃzÁÝgÀ ªÀAiÀiÁ 30 eÁåw »AzÀÆ ¥ÁAZÁå¼À GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÁ«£Á¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 28.10.2015 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.285/2015 PÀ®A. 454. 380 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 27.10.2015 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɬÄAzÀ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¥ÀvÁæ¸À ¸ÀgÀ¹ [JwÛ]  M¼ÀUÉ ºÉÆPÀÄÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ ZÁ« vÀUÉzÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èlÖ gÉÆÃR ºÀt 1,54,500 gÀÆ, UÀ¼ÀÄ  PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ µÀtÄäR¥Àà. vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ. ¸ÀÄtUÁgÀ. ¸Á: ¹AzÀV, ªÀÄ¢£Á £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 28.10.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.

3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.285/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 21.10.2015 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.10.2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw,ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆr vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀ ªÀĹÌ-ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À §¹ì£À°è °AUÀ¸ÀÆgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 06-15 UÀAmÉUÉÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À §¸ÁÖöåAqïPÉÌ §AzÁUÀ §¹ì£À ®UÉÃeï PÁåjAiÀÄgÀzÀ°èlÖ CAzÁdÄ MlÄÖ 47,500=00 gÀÆ,UÀ¼À QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ½zÀÝ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ªÀÄoÀ  ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁw:»AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ  GzÉÆåÃUÀ: ²PÀëPÀ ªÀÈwÛ ¸Á: £ÀAzÁå¼À vÁ:§ ¨ÁUÉêÁr ºÁ:ªÀ:°AUÀ¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 28.10.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.

4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.287/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 11.10.2015 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɬÄAzÀ 10.45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ ±ÁåªÀĸÀAUÀ UÁæöåAqÀ 2 ¨ÁèPÀ 7102 PÀA¥À¤ÃAiÀÄ ªÉƨÁ¬Ä¯ï, IMEI NO.1]353202/06/855301/0. 2]353203/06/855301/8. C:Q: 10,000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß Q¸ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¹AzÀVAiÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ PÁ¬Ä¥À®å vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ±ÀAPÉæ¥Àà, ¸ÁAiÀħtÚ. vÀ¼ÉÆî½î ¸Á: ¹AzÀV, PÀÄ®PÀtÂð ¯ÉÃOl ªÉÆèÉÊ® EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 28.10.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.

5] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.335/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 28.10.2015 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmɬÄAzÀ 06.45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ r¥ÉÆà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉJ-22/J¥sï-2061 EzÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¨É¼ÀUÁ« aPÉÆÌÃr CxÀt ªÀiÁUÀðªÁV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ gÁwæ 12-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è EgÀĪÀ ¨Á« ºÀwÛgÀ §¸Àì£ÀÄß ¤°è¹ §¹ì£À°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¨É¼ÀUÉÎ JzÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ nPÉÃl EzÀÝ mÉæà ¨ÁPÀì E.n.JªÀiï. ªÀĹ£À J¸ï.©.L J.n.JªÀiï PÁqÀð PÀAqÉPÀÖ ¯ÉʸÀ£Àì Lr PÁqÀð E.¹.ºÉZï.J¸ï PÁqÀð «Ä®lj PÁån£À PÁqÀð-4 ªÀÄvÀÄÛ nPÉÃl ªÀiÁgÁlzÀ ºÀt 5200/-gÀÆ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ vÀªÀ£À¥Áà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà D¼É£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð eÁw »AzÀÄ eÉÊ£À GzÉÆåÃUÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï PÀAqÉPÀÖgÀ ¨ÁåqÀÓ £ÀA 4024 ¸Á|| SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ r¥ÉÆà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 28.10.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.

6] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.337/2015 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 28.10.2015 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ D²Ã¥sÀ vÀAzÉ ºÁ¥Àd® dªÀiÁzÁgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀQÛ £ÀUÀgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆÃqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåÃUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzsÀ d£ÀjAzsÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 2910/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ J¸ï © ¥Ánî ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÆ) f¹¦J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 28.10.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.

7] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/2015 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 27.10.2015 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmɬÄAzÀ  18.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è C¨Áâ¸À° vÀAzÉ ºÀdgÀvÀ¸Á§ ±ÉÃR E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ  vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 1180/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ PÀĪÀiÁj Dgï. JªÀiï. dPÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) J.¦.JªÀiï.¹.  ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 28.10.2015 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.

8] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.286/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
                 ¢£ÁAPÀ: 28.10.2015 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉUÉ  1)«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà CdÄð£ÀV ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð ¸Á||¸ÉÆA¥ÀÆgÀ 2) ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á||§Æ¢ºÁ¼À ¦.JZï  3) ªÀÄ£À¸ÀÆgÀ zsÀj¸Á§ C¯Áè¥ÀÆgÀ @ ¥ÀvÉÛ¥ÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á||§Æ¢ºÁ¼À ¦.JZï  4) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ºÉƸÀªÀĤ @ºÁ¢ªÀĤ (JtÂÚ ªÀiÁgÀĪÀªÀ£ÀÄ)¸Á|| §Æ¢ºÁ¼À ¦.JZï F DgÉÆævÀgÀÄ  DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ §Æ¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¦.J¸ï. UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå£À UÀÄrAiÀÄ ¨ÁdÄ DªÀgÀtzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄE¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄïɠ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß  DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 1950/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ PÁ¸À¥Àà.  ZÀAzÁæªÀÄ. vÀ¼ÀªÁgÀ (JJ¸ïL) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 28.10.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.

9] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.288/2015 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
              ¢£ÁAPÀ: 28.10.2015 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ  ²æñÉÊ® ²ªÀ¥Àà DgÉÃPÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV, eÉÊ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ n.J.UÀªÀ½,JJ¸ïL,¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 28.10.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.

10] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.336/2015 PÀ®A. 365. 363. 323. 506 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 26.10.2015 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉUÉ 1)²æà ªÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät £À®ªÀqÉ  2) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ £À®ªÀqÉ 3) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ £À®ªÀqÉ ¸Á|| J®ègÀÆ £ÁgÁAiÀÄt aAZÉÆð vÁ|| ¥ÀqsÀgÀ¥ÀÆgÀ f¯Áè ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ F ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀ§Äâ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄÆägÀ UÁåAUÀªÀÄ£ÀgÁzÀ 1) ¨Á§Ä vÀAzÉ zÀvÀÄÛ PÀzÀA 2) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ¨ÁºÀĸÁ§ vÁA¨É 3) £ÁªÀÄzÉêÀ ªÀÄÄAeÉ EªÀjUÉ PÀ§Äâ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÀt PÉÆÃnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ UÁåAUÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀ§Äâ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä PÀ½¸ÀzÉ ªÀÄÄR vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄÆägÀªÀgÉà EgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ PÉÆÃqÀÄ E®è¢zÀzÉæ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ §¹ìUÉ §AzsÀ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ ²ªÁf ¸ÀPÀð®zÀ°è E½zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÆqÁ CªÀgÀ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀƬÄAzÀ ºÉÆÃr §r ªÀiÁrzÀÝjAzsÀ ¦AiÀiÁð¢ CAf Nr ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À£À°è ºÁQPÉÆAqÀ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà zÀvÁÛ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÀzÀA ¸Á|| C¼ÀV£Á¼À vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁ° £ÁgÁAiÀÄt aAZÉÆð vÁ|| ¥ÀqsÀgÀ¥ÀÆgÀ f¯Áè ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 28.10.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.

11] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.11/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 28.10.2015 gÀ gÁwæ 13.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ PÀ®èªÀÄä ªÀAiÀiÁ-59 ªÀµÀð  EªÀ¼ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ ±ÀA¨ÉêÁqÀ UÁæªÀÄzÀ HjUÉ ºÉÆA¢ EzÀÝ ¦ÃgÀ¥Àà. vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ eÉÆÃUÀÄgÀ EªÀgÀ ºÀwÛ ºÉÆîzÀ°è ªÉÄÊvÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀÄä ºÉÆgÀPÉÃj ªÀÄvÀÄÛ gÀªÀiÁ¨Á¬Ä. ªÀÄoÀ ºÀwÛ ©r¸ÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀwÛ ¨É¼ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÁªÀÅ PÀ®èªÀÄä EªÀ¼À §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ PÀaÑzÀÄÝ EzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ  ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ zÀÄAqÀ¥Àà. ¨sÉÆÃd¥Àà. ¸ÉÆ£Àß  ªÀAiÀiÁ. 55 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀA¨ÉêÁqÀ. vÁ||¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉ¢£ÁAPÀ: 28.10.2015 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀt zÁR¯ÁVgÀÄÛzÉ.