Number of Visitors

Tuesday, September 29, 2015

DAILY NEWS ON 29-09-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.09.2015


1] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.199/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 28.09.2015 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-28/Er-6242 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ²æñÉÊ® vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ (J¸ï.JZï) ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀzÀ PÁ®¤ (²ªÀ±ÀQÛ £ÀUÀgÀ)  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä UÀÄgÀ°AUÀªÀé UÀAqÀ ¸ÀAUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð EªÀ½UÉ PÀÄræ¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ §§¯ÉñÀégÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸ÁgÀªÁqÀ zÁn §§¯ÉñÀégÀ E£ÀÄß CAzÁdÄ 2 Q.«Ä. CAvÀgÀ EgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ EgÀĪÀ ±ÉÃ¥ï UÁqïð PÀ°èUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ »AzÉ PÀĽvÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ ºÀuÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄgÀ°AUÀªÀé EªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÀAf«£À D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 03.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀzÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀ§¸ÀAiÀÄå ªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÉUÀÄt¹ ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ vÀ¼ÀzÀ PÁ®¤ (²ªÀ±ÀQÛ £ÀUÀgÀ) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.167/2015 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 177,
   187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 28.09.2015 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåªÉíîì UÁr £ÀA PÉJ-28-6444 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ°è «ÄwVAvÀ ºÉaÑ£À d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ wPÉÆÃmÁ PÀqÉUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ UÁrAiÀÄ£ÀÄß  Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤¸Á̼Àf£À¢AzÀ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯ÁjUÉ ¸ÉÊqï vÀUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV wPÉÆÃmÁ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï JZï- 24-n- 5697 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ ºÁUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄPÉÌ EgÀĪÀ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ mÁæöåªÉ®ìzÀ°è PÀĽvÀ 1] C¤vÁ UÀAqÀ PÁªÉÄñÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á; ºÀħ£ÀÆgÀ J¯ï n £ÀA-3,  2] dAiÀIJæà UÀAqÀ ¤AUÀ£ÀUËqÀ §UÀ° ¸Á; dĪÀÄ£Á¼À 3] ¸ÀgÉÆÃd¤ UÀAqÀ zÁªÉÆÃf ZÀªÁít ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ 4] ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ «oÀ×® ªÀiÁªÀÄ£É ¸Á; dvÀÛ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 15-20 d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ¥Àr¹ F  ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ºÀıÉãï vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¹UÁάĠ ¸Á||  PÉÆlÖ®V vÁ|| CxÀt f|| ¨É¼ÀUÁ« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.199/2015 PÀ®A. 454. 380 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 28.09.2015 gÀAzÀÄ 09.45 UÀAmɬÄAzÀ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¥À¸Áj PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦.qÀ§Æè.r. PÁél¸ïðzÀ°ègÀĪÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »vÀÛ® ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¨ÉÃqïgÀƪÀÄzÀ°èzÀÝ mÉæÃdjAiÀÄ£ÀÄß mÉæÃdj ªÉÄÃ¯É ElÖ ZÁ«¬ÄAzÀ vÉgÉzÀÄ M¼ÀV£À qÁæ ¯ÁPï ¨ÉAqï ªÀiÁr vÉUÉzÀÄ M¼ÀVzÀÝ-05 UÁæA. §AUÁgÀ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt J®è ¸ÉÃj MlÄÖ-24,000/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀA| PÀ®è¥Áà PÁgÀeÉÆüÀ ¸Á| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¥À¸Áj PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦.qÀ§Æè.r. PÁél¸ïð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.104/2015 PÀ®A.25 (1)(J),25 (1J) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 28.09.2015 gÀAzÀÄ 14.15 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ: 1] £ÁUÉñÀ @ £ÁUÁå vÀA: ¨sÉÆÃdÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ|| 21 ªÀµÀð ¸Á|| £ÀAzÁæ¼À vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ 2] °A§tÚ @ °A¨Áå vÀA: C±ÉÆÃPÀ §£À¸ÉÆÃqÉ ªÀAiÀiÁ|| 22 ªÀµÀð ¸Á||£ÀAzÁæ¼À CA§ÄªÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀÈ»¹zÀ MAzÀÄ PÀAnæ jªÁ®égï ºÁUÀÄ MAzÀÄ fêÀAvÀ UÀÄAqÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ  ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æÃ: ¸ÀÄgÉñÀ Dgï.UÀrØ ¦J¸ïL gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2015 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.179/2015 PÀ®A. 41(r) gÉ/ªÀÅ 120 ¹Dg惡 & 379 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 27.09.2015 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 1. C£ÀÄ¥À vÀA dAiÀĹAUÀ WÉÆgÀ¥ÀqÉ ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð 2. ªÀĺÉñÀ vÀA. ªÀĺÁzÉêÀ ªÉÆPÁ² ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á|| ºÀÄ¥Ààj vÁ|| ºÁvÀPÀ®UÀ° f|| PÉƯÁè¥ÀÆgÀ, ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: JªÀiïJZï-09/©J£ï-8891 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É MlÄÖ 8,515 UÁæA ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävï ` 1,85,250/- F ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ®£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉ CxÀªÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁUÀ° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà «PÁ¸À. ¦. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÆ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.28/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 18.09.2015 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ PÁ¼À¥Àà ªÀĸÀ½, ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À/¥Áæ¥ÀAaPÀ CqÀZÀuÉ ¸À®ÄªÁV PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¨ÁåAPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ d«Ää£À°è ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁgÀzÉà ªÀiÁrzÀ ¸Á® vÀÄA§¯ÁUÀzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ: 18.09.2015 gÀAzÀÄ 12.30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ PÀÄr¢zÀÄÝ, CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ©.J¯ï.r.F D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ©®Äè vÀÄA§®Ä vÉÆAzÀgÉ DVzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É  D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è 8:45 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ ªÀĸÀ½. ¸Á: AiÀÄgÀUÀ®è(©.PÉ), vÁ: ¹AzÀV. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, September 28, 2015

DAILY NEWS ON 28-09-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.09.2015


1] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.198/2015 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 27.09.2015 gÀAzÀÄ 12.20 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-29/J-8463 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¯ÉAPÉA¥Àà ºÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸Á: vÉVÎ, vÁ: ©Ã¼ÀV FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ£ÀÄß §§¯ÉñÀégÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁgÀªÁqÀ qÉÆÃt ©æeï E£ÀÄß 1 Q.«Ä. CAvÀgÀ EgÀĪÁUÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ §§¯ÉñÀégÀ PÀqÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÉÄÊvÀ ªÀiÁ¯Á, ªÀÄUÀ ªÉÄÊvÀ CPÀëAiÀÄ EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£À £ÀA PÉ.J-28/JA-4933 £ÉÃzÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, PÁgÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ CPÀëAiÀÄ ºÁUÀÆ PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ºÉAqÀw ªÀiÁ¯Á EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÝ®èzÉà PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÀuÁZÁj ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð, ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ eÉÆÃgÁ¥ÀÄAiÀÄgÀ ¥ÉÃoÀ ºÉƸÀ PÀÄA¨ÁgÀ Nt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.09.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.310/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 27.09.2015 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉJ 28/ © 1790 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA. gÁªÀÅvÀ¥Àà ¨Áa ¸Á||£ÀAzÀUÉÃj vÁ||¹AzÀV FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ  n¥ÀàgÀ ªÀ£ÀÄß CAPÀ®V PÀqɬÄAzÀ ²ªÀtV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf vÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ²ªÀtV UÁæªÀÄzÀ ZÁAzÀ¤ ZËPÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ PÀĽvÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj PÀ«vÁ vÀA. ±ÀgÀt¥Àà J«Ää. ªÀAiÀiÁ- 04 ªÀµÀð ¸Á|EAUÀ¼ÉñÀégÀ ºÁ° ªÀ¹Û ²ªÀtV EªÀ½UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀiËA¸À RAqÀ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà vÀA. ²ªÀ¥Àà ªÀÄdÓV ªÀAiÀiÁ- 58 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||²ªÀtV vÁ||f||«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.09.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.225/2015 PÀ®A. 376(1) 504. 506 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 23.09.2015 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɬÄAzÀ 20.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è 1] w¥ÀàtÚ vÀA; ¹zÀÝ¥Àà ºÀjd£À 2] ¹zÀÝ¥Àà vÀA; PÀÄ¥ÀàtÚ ºÀjd£À 3] PÁAvÀªÀÄä UÀA; ¹zÀÝ¥Àà ºÀjd£À ¸Á|| J®ègÀÆ UÉÆÃlUÀÄtQ F DgÉÆævÀgÀ°è C.£ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §®eÉÆÃj¤AzÀ CªÀ½UÉ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁªÀÄ£ÀUËqÀ C£ÀÄߪÀªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ vÀAzÉ -vÁ¬ÄUÉ DgÉÆæ £ÀA 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 27.09.2015 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.32/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 26.09.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ; gÉõÁä vÀAzÉ ¸ÀįÉêÀiÁ£À UËAr ªÀAiÀiÁ-14 ªÀµÀð ¸Á|| EAr PÉ E © EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ½zÀÄÝ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛ¹zÀÄÝ ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ NqÀ¤ UÁå¸À M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÝjAzÀ CzÀgÀ ¨ÉAQAiÀÄÄ GlÖ §mÉÖUÀ½UÉ ºÀwÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÀ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°Ã¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 27.09.2015 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 01.10 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ DVgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æà ¸ÀįÉêÀiÁ£À vÀAzÉ ¨ÁµÁå UËAr ¸Á|| EAr PÉ E © ºÀwÛÃgÀ vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.09.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.20/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 27.09.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁå£Àí 03.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ: ¸ÀÄgÉñÀ vÀA: UÀAUÁgÁªÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð, G-PÀÆ° PÉ®¸ï, ¸Á: ºÀħ£ÀÆgÀ vÁAqÁ 1 FvÀ£ÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©qÀÄ CAvÀ CªÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÉAqÀw PÀÆr §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉ½zÀPÉÌ CzÀ£Éßà ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀvÁæ¸À ¯Á¥ÀÖgÀPÉÌ vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ¥ÁAqÀÄ vÀA: F±ÀégÀ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-47 ªÀµÀð, eÁ: »AzÀÄ-®A¨Át G-PÀÆ° ¸Á: ºÀħ£ÀÆgÀ vÁAqÁ 1 vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.09.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.09/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 26.09.2015 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀ¼ÉîªÀÄä EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄAiÀiÁV 13 ªÀµÀðªÁVzÀÄÝ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉ M¼ÉîAiÀÄ fêÀ£À £ÉqɸÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è ªÀÄPÀ̼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ CªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÁ ºÉÆmÉÖ ¨É£É PÀrvÀ EzÀÄÝ EzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À vÁæ¸ï ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀݼÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ C£ÉÃPÀ PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁV¢Ý®è. EzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è §ºÀ¼À ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀݼÀÄ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀ ¨É£É vÁæ¸ï vÁ¼À¯ÁgÀzÀÝPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ vÀ¤ßAzÁ vÁ£É ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ EzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR® ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ gÁwæ 11:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ PÀëwæ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á: ºÀÄt¸ÀV vÁ||¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f||AiÀiÁzÀVgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.09.2015 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Sunday, September 27, 2015

DAILY NEWS ON 27-09-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 27.09.20151] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.174/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ &187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 26.09.2015 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÉqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹AzÀV gÉÆÃqÀ ªÀiÁtÂPÀ ¨ÁUÀ ºÀwÛgÀ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ- 33 eÉ- 1809 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ .©üêÀÄ¥Àà PÁªÀ¼É ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ ©½Ã¹ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÉÄà ªÀÄgÀt ¥ÀqɹzÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ¸ÁAiÀħtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀªÀ¼É ¸Á ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV vÁ: ¹AzÀV f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.13/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 21.09.2015 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ: §ÄqÉØïÁ® vÀA. ¸ÉÊAiÀÄzÀ±Á©ÃgÀ ºÀQêÀÄ ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð ¸Á|| ¥ÉʯÁé£ÀUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ CwAiÀiÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj zÀªÀSÁ£ÉUÉ zÁR¯ÁV G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà F ¢ªÀ¸À ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀÄvÉÛé UÀA. §ÄqÉØïÁ® ºÀQêÀÄ,  ªÀAiÀiÁ : 45 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, GzsÉÆåÃUÀ : ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÉʯÁé£À UÀ°è, EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:26.09.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, September 25, 2015

DAILY NEWS ON 25-09-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.09.20151] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.147/2015 PÀ®A. 279. 337. 338. 304 (J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 23.09.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ PÁ²ÃgÁAiÀÄUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀtÚUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á:ªÀĸÀ½ ©.PÉ F DgÉÆævÀ£ÀÄ  ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-28-EºÉZï-3274 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà ºÀħâ½î ªÀAiÀiÁ:44 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀĸÀ½ ©.PÉ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¨É£ÀPÀ£À½î vÁA¨Á gÉÆÃr£À  ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ, ¨É£ÀPÀ£À½î ¸À«ÄÃ¥À ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥ÀnÖzÀÝ®èzÉà DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁzÁ ªÀ UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ.      F §UÉÎ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ºÀħâ½î ªÀAiÀiÁ-40 ¸Á: ªÀĸÀ½ ©.PÉ, vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.09.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.136/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 24.09.2015 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå UÀuÁZÁj ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð ¸Á|| PÉÆAqÀUÀƽ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 9 d£ÀgÀÄ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ PÉÆAqÀUÀƽ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 12,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå f ªÀÄoÀ¥Àw ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.09.2015 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.196/2015 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 24.09.2015 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ 1) ¸ÀĤ¯ï vÀA/ CdÄð£À PÀÄgÀħgÀ ¸Á|| AiÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ PÁ®¤. «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) ¯Á®¸Á§ vÀA/ E¨Áæ»A¸Á§ £ÀzsÁ¥sï ¸Á|| AiÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ PÁ®¤. «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ  C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 4,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-04 EJA.603 ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ¸À:vÀ JA.J£ï.¹AzÀÆgÀ.¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.09.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.16/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 23.09.2015 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɬÄAzÀ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À CtÚ ¹zÁæªÀÄ¥ÀàUËqÀ  ªÀAiÀiÁ_35 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¥ÀAaPÀ CqÀZÀuÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV PÉ®ªÀÅ ¨ÁåAPÀUÀ¼À°è ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸Á® wj¸À¯ÁUÀzÉà ¸Á®¨ÁzɬÄAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è f¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£É vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ ¨ÁA¢£À°ègÀĪÀ ¨Éë£ÀVÃqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ vÀA: ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ªÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.09.2015 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.19/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
            ¢£ÁAPÀ: 24.09.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ PÀ®è¥Àà vÀA|| §¸À¥Àà UÀÄqÁØ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á|| PÀ£ÀªÀÄr FvÀ£ÀÄ PÉ J¸ï Dgï n ¹ AiÀÄ°è CxÀt r¥ÉÆÃzÀ°è PÀAqÉPÀÖgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ FUÀ 3 wAUÀ½AzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÉ vÀ£Àß qÀÆånUÉ ºÉÆÃUÀzÉ SÁ¸ÀV OµÀzsÀ ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ F ¢ªÀ¸À CªÀ¤UÉ vÀ£Àß D¦Ã¸ï ¢AzÀ vÀ£ÀUÉ PÉ®¸À¢AzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁQzÁÝgÉ CAvÁ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ »ÃUÁV CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÄÝ £ÉÆÃr vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ºÀUÀ΢AzÀÀÓAwUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ MzÁÝqÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr E£ÀÄß fêÀ CzÉ CAvÁ G¥ÀZÁgÀPÉÌ wPÉÆÃmÁ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀA|| PÀ®è¥Àà UÀÄqÁØ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁw: »AzÀÆ G¥ÁàgÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á|| PÀ£ÀªÀÄr vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.09.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Thursday, September 24, 2015

DAILY NEWS ON 24-09-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.09.2015


1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.308/2015 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 23.09.2015 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 28/E.J¥sÀ-0120 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA|| ©üêÀÄtÚ PÁ¼ÀV ¸Á|| zÀzÁªÀÄnÖ vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »AzÉ ®PÀëöät vÀA|| gÁªÀÄtÚ zÁ£À¥ÀàUÉÆüÀ EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ zÀzÁªÀÄnÖ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ dĪÀÄ£Á¼À gÉÆÃqÀ eÉÊ£À ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ £Á¬Ä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ CzÀPÉÌ ºÁAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV MªÉÄä¯É D®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät vÀA|| gÁªÀÄtÚ zÁ£À¥ÀàUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ|| 60 ªÀµÀð ¸Á|| zÀzÁªÀÄnÖ EvÀ¤UÉ PɼÀUÉ PÉqÀ« vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ¨É¤ßUÉ, PÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 17.15 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ CzÉ F §UÉÎ ²æñÉÊ® vÀA|| ®PÀëöät zÁ£À¥ÀàUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ|| 27 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ|| MPÀÌ®vÀ£À ¸Á|| zÀzÁªÀÄnÖ vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.09.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.305/2015 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 23.09.2015 gÀAzÀÄ 11.20 UÀAmÉUÉ ©¯ÁªÀgÀSÁ£À vÀAzÉ gÀ»ªÀiÁ£ÀSÁ£À ¥ÀoÁt ªÀAiÀiÁ-68 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀªÀ¨ÁUÀ ¸ÀAzÀ® ¨ÁªÀr ºÀwÛgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 12,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 1 ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà J¸ï © . ¥Ánî. ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.09.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.83/2015 PÀ®A. 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 23.09.2015 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄgÉñÀUËqÀ vÀA. ¤AUÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî  ªÀAiÀiÁ: 43 ªÀµÀð ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CPÀÌ ªÀĺÁzÉë gÉÆÃqÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzsÀ AiÀiÁªÀzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ F ¢ªÀ¸À UÀuÉñÀ «¸Àdð£ÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¤µÉÃzÀ EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ  ¸ÁÖgÀ aîzÀ°è 4559.10 gÀÆ UÀ¼À QªÀÄäwÛ£À N.n. ªÀiÁåPÀqÁ® «¹Ì. gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï «¹Ì   £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À 180 JªÀÄ.J¯ïzÀ gÁå¥ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.28 Er.8632 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÁUÀÆgÀ PÁæ¸ïzÀ  ºÀwÛgÀ ªÉÄÃUÁªÀiÁlð ±ÉÆà gÀƪÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ F §UÉÎ «ÃuÁ £ÁAiÀÄPÀ ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) J¦JA¹ ¦ J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.09.2015 gÀAzÀÄ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.221/2015 PÀ®A. 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 23.09.2015 gÀAzÀÄ 14.40 UÀAmÉUÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA: §¸ÀtÚ £ÁAiÉÆÌÃr  ªÀAiÀiÁ_ 22 ªÀµÀð ¸Á|| vÀÄA§V F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢PÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ ªÀÄzÀåzÀ qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢PÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ mÉmÁæ¥ÁåPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄß »rAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ «ÃgÁgÉrØ JZï ¦J¸ïL(J¯ï & N) vÁ½PÉÆÃn ¦ J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.09.2015 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.287/2015 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 21.09.2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀA ¸ÉÊzÀ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á; ¯Á¼À¸ÀAV vÁ; EAr FvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/09/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ EArUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ vÀ¥Á¸À ªÀiÁr PÉÆqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦gÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw dAiÀIJæà UÀA ¹zÀÝ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á; ¯Á¼À¸ÀAV vÁ; EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.09.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.20/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
     ¢£ÁAPÀ: 23.09.2015 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ¹zÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀuÁÚ zÉÃV£Á¼À ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á:ºÉÆwð FvÀ£ÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄÄZÀlPÉÌ CAn PÉÆAqÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV Hl ªÀiÁqÀzÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ vÀ¦àzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉüÀzÀgÀÆ. ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©qÀzÉ DgÉÆÃUÀå ¸Àj E®èzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¢£ÁAPÀ:23-09-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÉ ªÉüÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ®ÄAV¬ÄAzÀ ¥Áå¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÁÛ£É. EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°èè ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw: gÉÃSÁ UÀAqÀ ¹zÀgÁAiÀÄ zÉÃV£Á¼À ªÀAiÀiÁ-35 ¸Á: ºÉÆwð vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.09.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.29/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
     ¢£ÁAPÀ: 23.09.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 WÀAmɬÄAzÀ 11.00 WÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À CfÓ ªÉÄÊvÀ;®QëöäèÁ¬Ä UÀA:¹zÀÝ°AUÀ¥Àà PÀtªÀÄÆZÀ£Á¼À ªÀAiÀiÁ; 80 ªÀµÀð ¸Á: eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀĪÀiÁgÀ zÉøÁ¬Ä EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ zÀAqÉUÉ PÀnÖUÉ Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¸ÁävÀ PÁ®Ä eÁj eÉÆð ºÉÆÃV £À¢AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ CªÉÆÃWÀ¹zÀÝ vÀA:¸Á§Ä PÀtªÀÄÆZÀ£Á¼À ¸Á:eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.09.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.07/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
     ¢£ÁAPÀ: 23.09.2015 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw ¤Ã®ªÀÄä, ªÀÄUÀ PÁ²£ÁxÀ G¥Àð ªÀÄÄvÀÄÛ, ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÀw G¥Àð a£ÀߪÀé, PÁ²£ÁxÀ ºÁUÀÆ C½AiÀÄ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ£À ªÀÄUÀ DPÁ±À, CvÉÛ, ªÀiÁAiÀĪÀé ©ÃgÀ£À½î ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀgÀÄ PÀÆr vÉVκÀ½î¬ÄAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ PÉ£Á® gÀ¸ÉÛUÀÄAl ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV UÁæªÀÄPÉÌ JwÛ£À UÁrAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ PÉgÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À CPÁ¸Áävï JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¨ÉzÀj JwÛ£À UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è  PÀĽvÀ 7 d£ÀgÀÄ PÉ£Á® ¤ÃgÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀiÁAiÀĪÀé ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉÃSÁ G½¢zÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ 5 d£ÀgÀÄ PÉ£Á® ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÀw G¥Àð a£ÀߪÀé ªÀAiÀiÁ- 7 ªÀµÀð EªÀ¼À ±ÀªÀ E£ÀÄß ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ºÀÄqÀÄPÁl £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ zÀĸÀìAUÀ¥Àà. vÀAzÉ PÁ¸À¥Àà. ºÀÄUÉΣÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV, vÁ||¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.09.2015 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, September 23, 2015

DAILY NEWS ON 23-09-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 23.09.20151] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.304/2015 PÀ®A. 454. 380. 511 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 22.09.2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1]¸ÀzÁݪÀÄ vÀAzÉ d¨ÁâgÀ zÀ¥ÉÃzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ d£ÀßvÀ ªÀiÁågÉÃd ºÁ¯ï ºÀwÛgÀ 2] ¸À®ªÀiÁ£À vÀAzÉ EeÁd SÁ£À ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ d£ÀßvÀ ªÀiÁågÉÃd ºÁ¯ïºÀwÛgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ E¨Áæ» gÉÆÃeÁ [¥ÀgÁj] F DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ WÉÃgÀªÀZÀAzÀ PÁ®¤ WÀgÀ¸ÀAV gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »vÀÛ® ¨ÁV®zÀ Qð PÉÆArAiÀÄÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ¢AzÀ ªÉÄÃn ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ CgÀPÉÃj ªÀAiÀiÁ 47 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ ¥Àj²µÀÖ GzÉÆåÃUÀ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ WÉêÀgÀZÀAzÀ PÁ®¤ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.09.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.194/2015 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 22.09.2015 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ 1) AiÀiÁ¹Ã£À vÀA|| C§Äݯï¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á|| D¸ÁgÀ NtÂ. «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  2) zÀ¸ÀÛVÃgÀ vÀA|| ªÉÄʧƧ¸Á§ ±ÉÃSï F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ¸À:vÀ JA.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.09.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.307/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 22.09.2015 gÀAzÀÄ 12.45 UÀAmÉUÉ ¯Á®¸Á§ SÁeÉøÁ§ £ÀzsÁ¥ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß 06 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ gÁªÀÄ£ÀºÀnÖ, vÁ®ÆPÀ; §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ  ¸À®PÀgÀuÉ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 5200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà ¦.n.ºÀÄt²PÀnÖ J.J¸ï.DAiÀiï. §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.09.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.105/2015 PÀ®A. 36 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 21.09.2015 gÀAzÀÄ 23.40 UÀAmÉUÉ 1.gÉÆñÀ£ï vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® ±ÉnÖ, ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð, ¸Á||PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ, ºÁ°|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ©Uï ¨ÉÊmï ºÀwÛÃgÀ ªÀÄ£É. 2. ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ±ÉnÖ ¸Á|| PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ, ºÁ°|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ jAUÀ gÉÆÃrUÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ©Uï ¨ÉÊmï ¥sÁå«Ä° gɸÉÆÖÃgÀAmïzÀ°è. vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉƸÀÌgÀ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ DzÉñÀ £ÀA JAJf¹Dgï 13/15-16, ¢£ÁAPÀ: 16.09.2015 gÀAzÀÄ DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÝgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 21.09.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.09.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ DzÉñÀ«zÀÝgÀÆ ¸À»vÀ ªÀiÁ£Àå gÀªÀgÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁr ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Ágï & ¥Áå«Äð gɸÁÖgÉAmï C£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¥Àæ¢Ã¥ï ªÁAiÀiï vÀ¼ÀPÉÃj, ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.09.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.146/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 22.09.2015 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà eÁ®ªÁ¢ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 15 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ºÉÆÃwð F DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr PÉÆAqÀÄ ºÉÆwð UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÄgÁvÀ£À zÉÃUÀÄ®zÀ DªÀgÀtzÀ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉ UÉƸÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ ¢AzÀ ºÀt ¨ÉnÖ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁl ªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 15,480/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 08-ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïèUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æÃ. Dgï. « ¸ÁªÀ¼ÀV ¹ ¦ L EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.09.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.247/2015 PÀ®A.32.34.38(J) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 22.09.2015 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ F¼ÀUÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, ¸Á|| qsÀªÀ¼ÀV vÁ||ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À 2) ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ:-40 ªÀµÀð ¸Á||qsÀªÀ¼ÀV 3) £ÁgÁAiÀÄt ¸Áé«Ä ®Qëöä ªÁ¬Ä£ï ±Á¥ÀzÀ ªÀiÁ°PÀ ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À ±ÀºÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï, EzÀgÀ°è DgÉÆæ C.£ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀ«Ämï E®èzÉà ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¨Á§vÀ PÉÆðØçAPÀì CAUÀrAiÀÄ°è ElÄÖ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉa£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, C®èzÉ DgÉÆæ C.£ÀA 3 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¬Ä£À ±Á¦£À ªÀiÁ°PÀ¤zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ CPÀæªÀĪÁV «ÄwQAvÀ ºÉaÑUÉ DgÉÆæ C.£ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀjUÉ vÀ£Àß ¨Á§vÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà ©.«í.£ÁåªÀÄUËqÀ ¦J¸ïL ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.09.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.15/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
     ¢£ÁAPÀ: 21.09.2015 gÀAzÀÄ 05.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw §¸ÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ UÀÄqÁß¼À UÁæªÀÄzÀ ©ügÀ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄrPÉñÉégÀ gÀªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆV PÀ¸À vÉPÉÌUÉ §rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÀ¸ÀzÀ°è «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀaÑ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ªÀÄÄzÉéºÁ¼À ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉÃaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzsÉ F ¢ªÀ¸À ªÀÄÄAeÁ£É 07:10 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀjzÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è CzÉ F §UÉÎ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà vÀA: ®PÀëöät PÀÆqÀV@ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| EAUÀ¼ÀUÉÃj EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.09.2015 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Tuesday, September 22, 2015

DAILY NEWS ON 22-09-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 22.09.20151] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.170/2015 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 21.09.2015 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉƸÀ PÁåAlgÀ ZÀ¹ì¸Àì £ÀA;-MB1AE34K8FRW10082 EAf£À £ÀA;-ZD30-104312L £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁåAlgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆV J£ï JZï;13 gÉÆÃqÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ §AdgÁ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ ºÉÆV ¹UÀß® ªÀiÁr gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA; PÉJ;28/eÉ;9189 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ ©½¹ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ ªÀÄAUÀ®Æ vÀA; UÀAUÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ;36 ªÀµÀð ¸Á; ºÀAZÀ£Á¼À J¯ï n EvÀ¤UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÃ®Û ¹n zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 03.30 UÀAmÉUÉ wjPÉÆArzÀÄÝ EzÀÄÝ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀA;UÀAUÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ eÁw:»AzÀÄ ªÀAiÀiÁ:32 GzÉÆåÃUÀ; PÀÆ° ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÀAZÀ£Á¼À J¯ï n £ÀA;01 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.09.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.176/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 21.09.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 03:00 UÀAmɬÄAzÀ 04:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ E®PÀ¯ï ¸À«ÄÃ¥À J£ï.JZï-50 gÉÆÃqÀ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ PÉÃgÀ¼À zÁ¨ÁzÀ ¨ÁdÄ HlPÉÌ ¤°è¹zÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ¯Áj £ÀA: nJ£ï-28/J¹-9558 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ PÁ¥Àgï ¥ÉèÃl QªÀÄävÀÛ ` 1,87,418=00 QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¨Á®¸ÀħæªÀĤ. JªÀiï vÀA ªÀiÁgÀ¥Àà£ï ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð ¸Á|| CPÀÌAiÀÄA¥ÀnÖ vÁ|| ¸ÉAzÀªÀÄAUÀ®A f|| £ÁªÀÄPÀ̯ï, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.09.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.104/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 20.09.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.09.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è 1] CdUÀgÀ±Á vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï SÁ£ï, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÀQêÀiï ZËPÀ ¥ÉʯÁé£À UÀ°è. 2] CfªÀiï vÀAzÉ C§ÄݯïªÁ»Ãzï RÄgÉò, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÉÆÃrºÁ¼À PÁ®¤ F PÀ¼ÀîgÀÄ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠨Á§vï ¸ÀÄdÄQ JPÉì¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ ©½ §tÚzÀ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA: PÉJ-28-qÀ§Äèöå-9392, EAf£À £ÀA§gÀ-J¥sï486558122, ZÀ¹ì £ÀA§gÀ JªÀiï©8¹J¥sï 4¹J©©8197506, C QB 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀĺÁ®Qëöä C§ð£ï PÉÆà D¥ÀgÉÃnªï ¨ÁåAQ£À ZÉPï§ÄPï ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¸À§ÄPï. ºÁUÀÆ ¹zÉÝñÀégÀ ¨ÁåAQ£À ZÉPï §ÄPï. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgïzÀ rQÌAiÀÄ°èlÄÖ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ D±ÀæªÀÄ gÉÆÃqÀ J¸ï J¸ï GPÀĪÀÄ£Á¼À EªÀgÀ PÁA¥ÉèPïì ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.  F §UÉÎ ¸ÀaãÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀĢݣÀªÀÄoÀ ¸ÁB «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¨sÁªÀ¸ÁgÀ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.09.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.82/2015 PÀ®A. 363 L¦¹.
      ¢£ÁAPÀ: 20.09.2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CPÀëAiÀÄ vÀA. ²ªÁ£ÀAzÀ AiÀiÁgÉÆÃ¼É ªÀAiÀiÁ: 9 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀ¹ UÀ°è   FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ  ºÉÆÃgÀUÀqÉ Dl DqÀĪÁUÀ   AiÀiÁgÉÆà CªÀ¤UÉ  AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtzÀ ¸À®ÄªÁV C¥Àj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CªÀ¤UÉ vÀ¥Á¸À ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÄzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA. ±ÀAPÀgÀ AiÀiÁgÉÆÃ¼É ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁw : »AzÀÄ UÉÆ®ègÀ  GzÉÆåÃUÀ: CmÉÆà jPÀë qÁæ¬ÄªÀgï  ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀ¹UÀ°è EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.09.2015 gÀAzÀÄ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.285/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 20.09.2015 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ vÀA §¸ÀtÚ ZËrºÁ¼À ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð 2] DPÁ±À vÀA gÀ«PÁAvÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð 3] ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀA ¸ÁAiÀħtÚ ºÀgÉèɣÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð 4] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA «oÀ×® dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð 5] PÁ²£ÁxÀ vÀA «oÀ×®UËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð 6] ®PÀëöätÚ vÀA ¹zÀÝ¥Àà ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð 7] VÃjªÀÄ®è vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ- ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð 8] ºÀgÀtgÀ²ÃzÀ vÀA ¯ÉÊ£À¸Á§ vÀA ªÀÄPÀAzÁgÀ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð 9) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA ªÀļÀ¹zÀÝ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÆ »gÉèÉãÀÆgÀ F 9 d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgï E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ªÀ §ºÁgÀ JA§ÄªÀ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 4550/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦.J¸ï,L (PÁ¸ÀÆ) EAr ¦,J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.09.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.34/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
      ¢£ÁAPÀ: 18.09.2015 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 21.09.2015 gÀAzÀÄ 07.15 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ C§ÄÝ® ºÀ¦üÃd vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ £ÀzÁ¥sÀ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀ¤UÉ FUÀ 3 wAUÀ½AzÀ vÀ¯É ¸Àj EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV EgÀzÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ. CªÀ¤UÉ SÁ¸ÀVAiÀiÁV vÉÆÃj¹zÀgÀÆ DgÁªÀÄ DUÀ¯ÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 18.09.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÀUÀÎ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ C±ÉÆÃPÀ ºÀÄgÀPÀrè CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨ÁA¢£À°èAiÀÄ ¨Éë£À VqÀPÉÌ HgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ ¸ÉÆÃoÉ UÀ°è EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.09.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.