Number of Visitors

Monday, August 31, 2015

DAILY NEWS ON 31-08-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 31.08.20151] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.283/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 134
   gÉ/ªÀÅ 187 JA.«í.PÁAiÉÄÝ.
              ¢£ÁAPÀ: 30.08.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmɬÄAzÀ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ J£ï.JZï. 13 gÉÆÃqÀ wqÀUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ GlV EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ §AzÀÄ, «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgï £ÀA JA.JZï: 13 ©JPïì: 7923 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀªÀÄä §¼ÀªÀAvÀ vÀA, ºÀtªÀÄAvÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀgÀë ¸Á|| GªÀÄgÁt ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ CqÀQ UÀ°è EvÀ¤UÉ §®UÀqÉ PÀÄwÛUÉUÉ, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ »A§r ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ªÁºÀ£À vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ®QëöäPÁAvÀ vÀA, ºÀtªÀÄAvÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð GzÀÆåUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á,, GªÀÄgÁt ºÁ° £ÉúÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.284/2015 PÀ®A. 287. 304(J) L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 30.08.2015 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 03.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á¸ÀÄ gÀd¥ÀÆvÀ EªÀgÀ EmÁåZÀ ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA PÀÆå401r00191 £ÉÃzÀÝgÀ EmÁåZÀ D¥sÀgÉÃlgÀ vÁ£ÀÄ £Àr¸ÀÄwÛzÀÝ EmÁåZÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀZÀAzÀæ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ PÀ°è£À PÀtÂAiÀÄ°è Cwà eÉÆÃj¤AzÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÉPÉÌ ªÀÄÄAzÉPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ PÀtÂAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ ¦ügÁå¢ü ªÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ JQìqÉAl ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV J¥sï.L.Dgï zÀ ¥Àæw ®UÀwÛ¹zÀÄÝ CzÉ F §UÉÎ ®QëöäPÁAvÀ vÀA, ºÀtªÀÄAvÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð GzÀÆåUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á,, GªÀÄgÁt ºÁ° £ÉúÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.116/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA.«í.PÁAiÉÄÝ.
              ¢£ÁAPÀ: 30.08.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁr mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-28/¹-0186  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÀ¢AzÀ, C«ZÁgÀ ªÀ, vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀA¢¤ vÀA. zsÀgÉÃ¥Àà ¨sÀd§¼É ªÀAiÀiÁ-03 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ & ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ zsÀgÉÃ¥Àà vÀA/ £ÁxÁ ¨sÀd§¼É ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, eÁåw-»AzÀÆ G¥ÁàgÀ, GzÉÆåÃUÀ-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:gÀvÁߥÀÆgÀ vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁ°ªÀ¹Û-ZÀqÀZÀt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2015 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.104/2015 PÀ®A. 454. 457. 380 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 27.08.2015 ªÀÄÄAeÁ£É : 08.00 jAzÀ 30.08.2015 ªÀÄzÁåºÀß 03.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°èè «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ QÃwð £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£É Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ  vÀÆ¯É ¨ÁV®zÀ Qð PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¨ÉqÀØ gÀƪÀiï zÀ°èzÀÝ  mÉæÃgÀhÄj ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Áè ¦°è ªÀiÁr mÉæÃdjAiÀÄ°è ElÖ MlÄÖ 1.35.500=00/-QªÀÄäw£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ C¤vÁ UÀA ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ-47 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ QÃw £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2015 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.231/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
                ¢£ÁAPÀ: 30.08.2015 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ 1) ±ÀgÀtUËqÀ vÀA/ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ ¥Ánî  ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á||¨É£ÀPÉÆlV, 2) C±ÉÆÃPÀ vÀA. ©üêÀıÁå ¸ÀÄtUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð, ¸Á|| UÀtºÁgÀ  3) FgÀAiÀÄå vÀA/ ²ªÀgÀÄzÀæAiÀÄå ªÀÄoÀ  ªÀAiÀiÁ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: D¸ÀAVºÁ¼À ºÁ||ªÀ|| ¹AzÀV 4) ZÀ£ÀߥÀà vÀA/±ÀgÀt¥Àà ¥ÀjÃl  ªÀAiÀiÁ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ ¦.J 5) ªÀĺÉñÀ vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð ¸Á|| gÁA¥ÀÆgÀ ¦.J. 6) ±ÀgÀt¥Àà vÀA/ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀAUÀgÀV ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á||§§¯ÉñÀégÀ   7) ¹zÀÄÝ  vÀA/±ÁåªÀÄgÁªï UÉÆüÉzÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á||gÁA¥ÀÆgÀ ¦.J. 8) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA/ ¸ÀĨsÁ¸À PÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð ¸Á|| gÁA¥ÀÆgÀ ¦.J. 9) ±ÉÃR¥Àà vÀA/ §¸À¥Àà ªÀÄ®WÁt ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð ¸Á||gÁA¥ÀÆgÀ ¦.J F DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ  gÁA¥ÀÆgÀ ¦.J. UÁæªÀÄzÀ AiÀÄÄ.PÉ.¦.PÁåA¦£À°ègÀĪÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DªÀgÀtzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 19,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀ L.JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr. £ÀA. 31/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 30.08.2015 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸À¥Àà @ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á:PÀ¥À£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:30.08.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 2.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÄÝ, D §UÉÎ CªÀ¤UÉ  ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹  ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ©J¯ïrE D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR°¸ÀÄwÛzÁÝUÀ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 30.08.2015 gÀAzÀÄ 06.45 CªÀ¸ÀðzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ºÀtªÀÄ¥Àà vÀA¢ UÁå£À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð eÁw:»AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ GzÉÆåÃUÀ:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀ¥À£ÀÆgÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr. £ÀA. 32/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 29.08.2015 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà PÀgÀ¨sÀAl£Á¼À ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð ¸Á: vÀAUÀqÀV EªÀ£ÀÄ 91 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÄÖ 20 JPÀgÉ d«Ä£À ¯ÁªÀt ºÁQPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è vÉÆUÀj ©wÛzÀÄÝ, ¸ÀPÁ®PÉÌ ªÀÄ¼É DUÀzÉ ¸ÀjAiÀiÁV vÉÆUÀj ¨É¼É £ÁlzÀ ¸À®ÄªÁV ºÁUÀÆ PÉÊAiÀÄ°è ºÀt E®èzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À fêÀ£À ºÉÃUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ PÀrè ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀzÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ D §UÉÎ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 30/08/2015 gÀAzÀÄ 15-45 CªÀ¸ÀðPÉÌ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À  ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà PÀgÀ¨sÀAl£Á¼À ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÄ ºÀAqɪÀfÃgÀ ¸Á: vÀAUÀqÀV,  vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Sunday, August 30, 2015

DAILY NEWS ON 30-08-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.08.2015


1] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.257/2015 PÀ®A. 279. 337. 304(J) L¦¹ & 187 JA.«í.PÁAiÉÄÝ.
              ¢£ÁAPÀ: 29.04.2015 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ ªÀiÁAvÉñÀ vÀA UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà £ÀAzÁå¼À @ «eÁ¥ÀÆgÀ ¸Á; »gÉêÀĸÀ½ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåçPÀÖgÀ EAf£À £ÀA ©- 59158 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ ªÀıÁåPÀ vÀA ºÀĸÉãÀ¸Á§ §Ä°ð ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á; »gÉêÀĸÀ½ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ d£ÀjUÉ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É D PÀqÉ F PÀqÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ »AzÉ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀĽvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ ªÉÄÊvÀ ªÀıÁåPÀ FvÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©Ã¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÄÊvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà gÀ¦üÃPÀ vÀA ºÀĸÉãÀ¸Á§ §Ä°ð ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á;»gÉêÀĸÀ½ vÁ; EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.228/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 10.06.2015 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɬÄAzÀ 11.06.2015 gÀAzÀÄ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ°PÀvÀézÀ gÀÆ 75,000/-UÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §eÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ: 28/EJZï-2640 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁAqÀ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¨Éë£ÀPÀnÖ, ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð,   GzÉÆåUÀ: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: gÁªÀÄ£ÀºÀ½î, ºÁ:ªÀ: ¹AzÀV gÁdgÁeÉñÀéj PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 273/2015 PÀ®A. 363 L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 22.08.2015 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî vÀA ¥Àæ¨sÀÄ UÀÄtQ ªÀAiÀiÁ 15 ªÀµÀð ¸Á:;ºÀgÀ£Á¼À vÁ: ¹AzÀV ºÁ°:ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV EªÀ£ÀÄ ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀVAiÀÄ vÀ£Àß CfÓAiÀÄ ªÀģɬÄAzÁ ±Á¯ÉUÉ CAvÁ qsÀªÀ½VUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ GzÉÝñÀPÁÌV J°èAiÉÆà C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀA ®PÀëöät UÀÄtQ   ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 184/2015 PÀ®A. ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁuÉ.
              ¢£ÁAPÀ: 17.08.2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw: ¸ÀvÉÛêÁé UÀA:PÀȵÁÚ ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ PÀt§ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀiÁ-6 ªÀµÀð, ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ¸ÀÄAzÀæªÁé ªÀAiÀiÁ-4 ªÀµÀð EªÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ vÀ¥Á¸À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÀȵÁÚÚ vÀA:ªÀiÁgÀÄvÉÛÃ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á-PÀt§ÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.229/2015 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.

              ¢£ÁAPÀ: 29.08.2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ²æñÉÊ® gÉÆnÖ ªÀAiÀiÁ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆgÀªÀUÀÄAqÀV, vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 950/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À: vÀ: DAiÀiï. JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw. ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, August 29, 2015

DAILY NEWS ON 29-08-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.08.20151] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.227/2015 PÀ®A. 279. 337. 304(J) L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 05.04.2015 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:28/J¯ï-6741 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆPÀl£ÀÆgÀ-PÉÆgÀªÁgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆPÀl£ÀÆgÀ ®ªÀiÁt vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ PÉÆPÀl£ÀÆgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆÃgÀªÁgÀzÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß JzÀÄjUÉ PÉÆgÀªÁgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ: 28/ªÁAiÀiï-3137 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ¨ÁzÀ£À FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÀÄgÀ¥Àà PÀqÀtÂ, ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: »PÀÌtUÀÄwÛ FvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀw £ÁUÀgÀ½î EªÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀqÀt FvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀzÀ bÀvÀæ¥Àw ²ªÁf ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 04.06.2015 gÀAzÀÄ 17.50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ PÁ²£ÁxÀ FgÀ¥Àà PÀqÀtÂ, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: »PÀÌtUÀÄwÛ, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀVÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.96/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 28.08.2015 gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA: n.J£ï:30/J¸ï:5604 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ: ¦.¸ÀÄgÉñÀ vÀA: ¥À¼À¤¸Á«Ä ¸Á|| ªÉÄÃlÆÖgÀ f|| ¸ÉîA gÁdå: vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÁ mÁPÀ½AiÀÄ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃjPÉÆAqÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ dUÀÄ ªÉÄA§gï d«ÄãÀzÀ PÀqɬÄAzÁ zsÀƼÀSÉÃqÀ PÀqÉUÉ  §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À SÁ¸À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ: ²æêÀÄAvÀ vÀA: FgÀ¥Áà ZÉÆÃgÀV ªÀAiÀiÁ|| 19 ªÀµÀð ¸Á|| zsÀƼÀSÉÃqÀ vÁ|| EAr EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÁ ¸ÀzÀj ²æêÀÄAvÀ£À vÉÆqÉAiÀÄ ¨sÁUÀ, UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ¨sÁUÀ ºÀjzÀÄ M¼ÀV£À ªÀiÁA¸À-RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ §®UÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J®ÄªÀÅ ªÀÄÄjzÀÄ eÁUÁzÀ°è ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ gÀ«ÃAzÀæ vÀA: ¤Ã®¥Áà ZÉÆÃgÀV ¸Á|| zsÀƼÀSÉÃqÀ vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2015 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.155/2015 PÀ®A. 20 (J)(©) (1) (2) (©) J£ïr¦J¸ï
    PÁAiÉÄÝ - 1985.
              ¢£ÁAPÀ: 28.08.2015 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁ¼É® ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð 2) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÁ¼Éî ªÀAiÀiÁ; 26 ªÀµÀð 3) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÁ¼É® ªÀAiÀiÁ; 28 ªÀµÀð ¸Á; J®ègÀÄ ºÀgÀ£Á¼À F 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝUÉƸÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï E®èzÉ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁzÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉüɬĹ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3. 1/2 PÉ f UÁAeÁ CzÀgÀ QªÀÄävÀÛ; 35. ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÝzÀÝ£ÀÄß ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è ºÁQ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¦ügÁå¢; ²æà D£ÀAzÀ, JªÀiï, ªÁWÀªÉÆÃqÉ, ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÁA¢üZËPÀÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.256/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 24.08.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 25.08.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¨Á§vÀÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À »ÃgÉÆ ¸Àè÷àAqÀgÀ ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-28/E©-1515 EzÀ£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåqÀ¯ï ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉüÉPÀgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄ ±ÁºÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.133/2015 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
              ¢£ÁAPÀ: 28.08.2015 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ C¯ÁÛ¥À vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ ¥ÀmÉî ºÁUÀÆ E£ÀÆß 02 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ¤A¨Á¼À ©.PÉ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌ vÁ¨ÁzÀ°ègÀĪÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁj ¸ÀgÁ¬Ä PÁélgÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà J£ï J£ï CA©ÃUÉÃgÀ ¦J¸ï L ºÉÆwð ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.18/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
             ¢£ÁAPÀ: 28.08.2015 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ HgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉÊUÀqÀ ºÀt vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÆ PÀ©â£À ¨É¼É £Á±ÀªÁzÀ PÁgÀt ºÉÆ®zÀ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¤ªÀÄð¯Á UÀA. ºÁªÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À eÁw-»AzÀÆ PÀÄgÀ§gÀ ¸Á|| SÁ£Á¥sÀÆgÀ vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2015 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, August 28, 2015

DAILY NEWS ON 28-08-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.08.20151] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.157/2015 PÀ®A. 366. 376. 504. 506 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹
   ªÀÄvÀÄÛ 4 ¥ÉÆøÉÆÌà PÁAiÉÄÝ 2012 ºÁUÀÆ 3(1)(JPïì), 3(L), (JPïìL) J¸ï¹/J¸ïn ¦J PÁAiÉÄÝ-1989.
              ¢£ÁAPÀ: 14.04.2015 jAzÀ 06.08.2015 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è 1) CgÀÄt vÀA: §¸À¥Àà ºÀħâ½î 2)±ÁAvÀªÀé UÀA: §¸À¥Àà ºÀħâ½î ¸Á|| E§âgÀÆ ªÀĸÀ©£Á¼À 3) ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ¸ËªÀ¢ 4) ±ÀgÀt¥Àà dA§V ¸Á|| 3 & £ÉÃzÀªÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀªÀtÂÃðAiÀÄ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀjzÀÄÝ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ zÀ°vÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̽zÀÄÝ, DgÉÆæ ¸ÉÃ.£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ªÀĸÀ©£Á¼À UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CªÀ½UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ½UÉ C°è §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ HgÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢UÉ DgÉÆæ ¸ÉÃ.£ÀA:1 £ÉÃzÀªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ C°èAiÀĪÀgÉUÉ ¦ügÁå¢UÉ £Á£Éà ¥ÉÆõÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è ¦ügÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉƯÉÃAiÀÄ eÁwUÉ ¸ÉÃjgÀÄwÛÃAiÀiÁ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.220/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 25.08.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.08.2015 ªÀÄÄAeÁ£É 08.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ L.© JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¹ªÉÄAmï CArAiÀÄ qÉÆÃgï ¯ÁPï ªÀiÁr ºÀaÑzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á§vÀÛ §zÁ«Ä §tÚzÀ J¯ï.JA.« ¦Pï C¥sï §Ä¯ÉgÉÆà ªÀiÁåQì ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-28/©-1345 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ Zɹì£ÀA:MA1ZP2GKAA1F45326 ªÀÄvÀÄÛ EAf£À £ÀA:GKA1F40027 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÀ«ÃAzÀæ vÀA. UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ¸ÀdÓ£À, ¸Á|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.93/2015 PÀ®A. 457. 380 L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 26.08.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 05.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ SÁgÀzÀ VgÀt PÉÆÃuÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀgÀÄ ºÁQzÀ Qð ºÁUÀÆ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀĪÀgÀÄ Qð ºÁQzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹Ã¯ï ºÁQzÀ QðAiÀÄ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr SÁgÀ PÀÄlÄÖªÀ «Ä²£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï C£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ®Qëöä UÀAqÀ ªÀÄ®PÀtÚ §rUÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ£À ¸ÀÄgÀPÁë PÁ®¤ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.226/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
              ¢£ÁAPÀ: 27.08.2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ zÁªÀ®¸Á§ vÀA/ªÀĺÀªÀÄäzÀC° UÀÄrªÀĤ ªÀAiÀiÁ 41 ªÀµÀð ¸Á||ªÀÄ½î  vÁ||eÉêÀgÀV  f¯Áè; PÀ®§ÄgÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀªÀÄä  ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CzÀȵÀÖzÀ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬĹ CAvÁ PÀÆV PÀgÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt CA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 1440/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆèÉÊ®-1. C:¸À:Q: 100/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà L.JªÀiï .ªÀÄoÀ¥Àw ¦.J¸ï.L [PÁ¸ÀÄ] ¹AzÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.153/2015 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
             ¢£ÁAPÀ: 20.08.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw ®°vÁ @ vÉÃd²é¤ UÀA: £ÁUÉñÀ ªÉÄî¸ÀQæ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸ï ¸Á: zÀAzÀgÀV EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ vÀ¯É ¸Àj E®èzÀ UÀÄAV£À°è vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ £ÁUÉñÀ vÀA: §¸À¥Àà ªÉÄî¸ÀQæ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð G-PÀÆ° ¸Á: zÀAzsÀgÀV vÁ:f:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.11/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
             ¢£ÁAPÀ: 25.08.2015 gÀ gÁwæ ªÉüɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ : 27.08.2015 gÀAzÀÄ  ¨É¼ÀV£À 9.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀA¢Ã¥À vÀA|| «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ D®ªÉÄîPÀgï ªÀAiÀiÁ : 22 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¹zÁÝxÀð ±Á¯É ºÀwÛgÀ, UÁåAUÀ¨ÁªÀr  EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 25.08.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DPÀ¸ÁävÁV PÁ®ÄeÁjAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ CªÀ¤VzÀÝ ¦Ãqïì gÉÆÃUÀ §AzÁUÀ° PÀAzÀPÀzÀ  ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀA/ KPÀ£ÁxÀgÁªï D®ªÉÄîPÀgï  ªÀAiÀiÁ : 55 ªÀµÀð, eÁw : »AzÀÄ fãÀUÁgÀ GzsÉÆåÃUÀ : ªÉÄPÁå¤Pï  ¸Á||  ¹zÁÝxÀð ±Á¯É ºÀwÛgÀ UÁåAUÀ¨ÁªÀr «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.17/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
             ¢£ÁAPÀ: 27.08.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ-ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ gÀ«ZÀAzÀæ UÁtUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á|| PÀªÀ®V ºÁ||ªÀ PÉƯÁígÀ EªÀ½UÉ ªÀÄÄlÄÖ §AzÁUÀ ºÉÆmÉÖà PÀrvÀ K¼ÀÄwÛzÀÄÝ D §UÉÎ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀ½UÉ SÁ¸ÀVAiÀiÁV OµÀzsÀ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÁVgÀ°®è C®èzÉà PÀ¼ÉzÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ CªÀ½UÉ ªÀÄÄlÄÖ §AzÀÄ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀ J¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ CzÀgÀ vÁæ¸À£ÀÄß vÁ½PÉƼÀî¯ÁgÀzÉà ºÁUÀÆ CªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÄlÄÖ §AzÁUÀ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀ«zÀÝgÉ CªÀjUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀ¢®è CAvÁ  ºÉýzÀÝ£ÀÄß PÉý vÀ£ÀUÀÆ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀ EzÉ vÀ£ÀUÉ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¥ÀvÁæ¸À PɼÀV£À JAUÀ®PÉÌ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ. ZÀ£ÀªÀÄ®è¥Àà. ¥ÀlÖtzÀ, ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀªÀ£ÀºÀ½î vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2015 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Tuesday, August 25, 2015

DAILY NEWS ON 25-08-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.08.2015


1] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2015 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 24.08.2015 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ ªÀÄļÀªÁqÀ ¥ÁåPÉÃd-3 gÀ 6.200 Q.«Ä ºÀwÛgÀ PÉ£Á® ¨ÁdÄ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ-J.¦-04/n.JPÀì-0263 £ÉÃzÀÝgÀ°è EgÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ mÉÊAiÀÄgÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß E½¸ÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁdÄ. vÀAzÉ gÁªÀÄ. GgÁªÀA. ¸Á: ¨Á®ÄªÀÄw F ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ J.¦-04/ªÁAiÀiï-2434 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉ£Á® gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ jªÀ¸Àð¢AzÀ eÉÆÃgÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ-ºÀj¯Á®¤UÉ qÁå±À ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, D §UÉÎ DvÀ¤UÉ vÉ®V ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ MAiÀÄÄÝ G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è DvÀ£ÀÄ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ eÁ¯ÉñÀégÀ vÀAzÉ gÀwAiÀiÁ. GgÁªÀA. ¸Á: ªÀÄÆwðAiÀiÁ f: ¯ÁwºÁgÀ. gÁdå: eÁRðAqÀ. ºÁ;ªÀ: PÀÄgÀħgÀ¢¤ß PÁåA¥À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.08.2015 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.164/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 09.08.2015 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɬÄAzÀ 10.08.2015 gÀAzÀÄ 05.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ vÀÄQð UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ EgÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ¨Á§vï- ºÉÆAqÁ AiÀÄĤPÁ£Àð PÀA¥À¤AiÀÄ ¹®égï §tÚzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï MAzÀÄ, £ÀA: PÉJ-28 / EJ-5491, ZÀ¹ì £ÀA-ME4KC09CBC8222766, EAf£ï £ÀA:-KC09E6228480,  EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÛ-45,000/-gÀÆ. EzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ªÀĻçƧ vÀA| ºÀ©Ã§¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ vÀÄQð UÀ°è eÉ.JA. gÉÆÃqï, EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.08.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.165/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 03.08.2015 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɬÄAzÀ 04.08.2015 gÀAzÀÄ 05.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀaÑzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-28/S-3304, Hero Honda Splender Plus PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ C||¸À||Q||: 18,000/- EzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀA. ¨Á¥ÀÄUËqÀ ¥Ánî,  ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð, ¸Á|| ¨ÁaªÀÄnÖ vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f|| AiÀiÁzÀVgÀ ºÁ||ªÀ|| PÀªÀÄzÁ¼À ¥ÀÄ.PÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.08.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.247/2015 PÀ®A. 78 (6) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ
    66, 67 L.n AiÀiÁPïÖ.
               ¢£ÁAPÀ: 24.08.2015 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ 1)gÀ¦üPÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ ªÀÄzÀ¨Á« ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EAr gÉÆÃqÀ gÀd¥ÀÆvÀ UÀ°è 2) ¸À°ªÀĸÁ§ vÀAzÉ gÀeÁPÀ¸Á§ ªÀÄzÀ¨Á«. ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EAr gÉÆÃqÀ gÀd¥ÀÄvÀ UÀ°è. (¥ÁgÁj) 3) »gÁªÀĤ ¥ÉÆüÀ. ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¥ÀÄgÀ zÀgÀªÁeÁ.(¥ÁgÁj) F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ F ¢ªÀ¸À EArAiÀiÁ ²æîAPÁ £ÀqÀÄªÉ mɸÀÖ ªÀiÁåZï £ÀqÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è EArAiÀiÁ nªÀÄ UÉzÀÝgÉ 500 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 1000 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ²æîAPÁ nêÀiï UÉzÀÝgÉ 500 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 500 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÀA§gÀ, ºÉ¸ÀgÀÄ, ºÁUÀÆ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QæPÉÃl ¨ÉnÖAUï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 20,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æÃ. ¸ÀĤî Dgï. PÁA§¼É. ¸ÀPÀð¯ï E£Àì¥ÉPÀÖgÀ ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.08.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.248/2015 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
              ¢£ÁAPÀ: 24.08.2015 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉUÉ 1)ºÀ¦Ãd vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ®¸Á§ ªÀÄtÂAiÀiÁgÀ ªÀAiÀiÁ-39 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CeÁzï gÉÆÃqï f£ÀUÁgÀ UÀ°è 2)jAiÀiÁd E¨Áæ»A¸Á§ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀAiÀiÁ-54 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ C¥Àd®¥ÀÆgÀ lPÉÌ 3)ªÀÄÄ£Áß §¹ÃgÀ CºÀäzï ªÀÄįÁè ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ SÁeÁ C«ÄãÀ zÀUÁð F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 12,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¸ÀĤî Dgï PÁA§¼É ¹¦L ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.08.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.249/2015 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
              ¢£ÁAPÀ: 24.08.2015 gÀAzÀÄ 19.40 UÀAmÉUÉ 1)ºÀ¸À£À vÀAzÉ ¯Á®ºÀĸÉãÀ C«ÄãÀUÀqÀ ªÀAiÀiÁ-49 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¤¸ÁgÀ ªÀÄrØ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆ. UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 3,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà J¸ï © ¥Ánî ¦J¸ï (PÁ¸ÀÄ ) f¹¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.08.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.255/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
              ¢£ÁAPÀ: 24.08.2015 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ 1) ¹zÀÄÝ £ÁUÀ¥Àà ¥ÀmÉÆÖ½î ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð 2) ¸ÀAUÀtÚ ²ªÀ¥Àà ºÀ¼ÀÆîgÀ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð 3) PÁ²ÃªÀÄ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð 4) PÉʯÁ¸ÀAiÀÄå vÀA ¹zÁæªÀÄAiÀÄå »ÃgɪÀĸÀ½ ªÀAiÀiÁ 43 ªÀµÀð 5) ¸ÀAUÀtÚ £ÀgÀ¸À¥Àà PÀëwæ ªÀAiÀiÁ 62 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÆ «ÄgÀV. vÁ|| EAr F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß «ÄgÀV UÁæªÀÄzÀ SÁeÉøÁ§ zÀUÁð ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 3,650/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¤AUÀ¥Àà ºÉZï. ¥ÀÆeÉÃj ¦J¸ïL C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀ EAr ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.08.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
Monday, August 24, 2015

DAILY NEWS ON 24-08-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.08.20151] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2015 PÀ®A.279.337.304 (J) L¦¹ & 187 JA.«í.PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 22.08.2015 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉƯÁígÀ PÀqɬÄAzÀ  ¨ÁUÉêÁr PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÀìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-32/J¸ï.-4523 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ qÁå±ï ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ-§AzÀVøÁ§£À ºÀuÉUÉ. vÀ¯ÉUÉ, PÉÊ-PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ-UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÁQëzÁgÀ-¸ÀAUÀAiÀÄå¤UÉ ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ºÁføÁ. vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á. eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ. ¸Á: »gÉÃD¸ÀAV vÁ: §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.08.2015 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.110/2015 PÀ®A. 379. 511 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 22.08.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉUÉ ±ËPÀvïC° @ ªÀÄAdÄ vÀA. £À©üøÁ§ UÀļÉÃPÁgÀ ¸Á|| zÉêÀgÀ ¤A§gÀV vÁ|| EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ EªÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÉÆÃlzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀvÁæ¸ï ±ÉqÀØzÀ°è PÀnÖzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á§vï JªÉÄä ºÁUÀÆ JªÉÄäAiÀÄ PÀgÀĪÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. §¸À¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á:zÉêÀgÀ ¤A§gÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.08.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.92/2015 PÀ®A. 78 (6) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
              ¢£ÁAPÀ: 23.08.2015 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmÉUÉ 1)«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥À£Á߯Á®f ®PÉÆÃnAiÀiÁ ªÀAiÀiÁ 41 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁeÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ 2) ZÀAzÀÄæ ¥ÀÆeÁj ¸Á|| ¨ÁUÀ®PÉÆÃl F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ CªÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA§gÀ 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUÀzÀ ªÉÄ£À §ÄQÌ EzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA§gÀ 1 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ DgÉÆæü £ÀA§gÀ 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æîAPÁ vÀAqÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ mɸïÖ ¥ÀAzÀå £ÀqÉ¢zÀÄÝ, ¨sÁgÀvÀ «gÀÄzÀÝ ²æîAPÁ UÉzÀÝgÉ 1000 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 10,000 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA§gÀ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ zÀUÁð gÉÆÃqÀ ªÀiÁ£À¸À gɸÀqÉ¤ì ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ¤AvÀÄ §gÀÄ ºÉÆUÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨sÁgÀvÀ «gÀÄzÀÝ ²æîAPÁ UÉzÀÝgÉ 1000 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 10,000 gÀÆ¥Á¬Ä mɸïÖ ¥ÀAzÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉnÖAUÀ CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Àt PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 42,150/ gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÉð ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgÀ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.08.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.19/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
               ¢£ÁAPÀ: 23.08.2015 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ  13.00 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ: §¸ÀªÀgÁd vÀA FgÀ¥Àà PÉÆÃgÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-2 ºÁ||ªÀ|| PÀªÀÄzÁ¼À ¥ÀÄ.PÉ EªÀ£ÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ PÉE©  PÀgÉAmï ªÁAiÀÄgïUÉ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀUÀÄ° PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀwÛzÀÄÝ, EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉãÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ±À²PÀ¯Á UÀA §¸ÀªÀgÁd PÉÆgÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-2 ºÁ||ªÀ|| PÀªÀÄzÁ¼À ¥ÀÄ.PÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.08.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.18/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
               ¢£ÁAPÀ: 22.08.2015 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 23.08.2015 gÀAzÀÄ 07.15 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ: zÉêÉÃAzÀæ vÀA ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| ElV EªÀ£À ¨Á§vÀÛ MAzÀÄ mÁmÁ J¸ï UÀÆqïì ªÁºÀ£À«zÀÄÝ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ EzÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ FUÀ ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁqÀV ¨ÁgÀzÀÝPÉÌ ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀ®Ä ªÉÄÊvÀ£ÀÄ HgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ jÃw ¸Á®ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß wÃj¸À®Ä DUÀzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÉ ªÀiÁ£À¹PÀ¢AzÀ ElV UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀvÁæ¹UÉ ºÁQzÀ PÀnÖUÉ eÉʹUÉ ºÀUÀ΢AzÀ HgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉãÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ «dAiÀÄ®Qëöä UÀA zÉêÉÃAzÀæ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á|| ElV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.08.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.Sunday, August 23, 2015

DAILY NEWS ON 23-08-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 23.08.2015


1] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2015 PÀ®A. 283,287,279, 304(J) L¦¹.

         ¢£ÁAPÀ: 21/08/2015 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÁåvÀ£Á¼À vÁ:ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼  2]£ÀÆgÀªÀĺÀäzÀ SÁeɸÁ§ vÁA¨É ¸Á: ¸ÁwºÁ¼À vÁ: § ¨ÁUÉêÁr  £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆæ C£ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ 28 © 5966 EzÀ£ÀÄß J£ï JZï 218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÀvÀqÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀzÉà ªÀÄÄ£À¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹zÀÄÝ DgÉÆæ C£ÀA2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ 28 © 5966 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÁ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ C§ÄÝ®gÀ»ªÀiÁ£À vÀAzÉ £ÀÆgÀªÀĺÀäzÀ PÉÆqÀa ªÀAiÀiÁ:21ªÀµÀð ¸Á: ¸ÁwºÁ¼À FvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ PÉÆqÀa ªÀAiÀiÁ:35ªÀµÀð ¸Á: ¸ÁwºÁ¼À ºÁ:ªÀ: zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.08.2015 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/15, PÀ®A : 143, 147, 323, 504, 506 R/W 149
      IPC & 3 (I) (X) SC/ST P.A. ACT-1989  
       
¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ: 18-08-2015 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ. £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ ªÉÄʧƧ¸Á§ £À©¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ (ªÀÄĹèA) ºÁUÀÆ E£ÀÆß 04 d£ÀgÀÄ ¸Á: CAiÀÄå£ÀUÀÄr  ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄïÁÓwAiÀÄ ªÀÄĹèA ºÁUÀÆ »AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀÆeÁj EªÀ£ÀÄ PÉÆræAPÀì PÀÄrAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV DgÉÆæ C.£ÀA 1 £ÉzÀªÀ£À ZÀºÁzÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀ ¨ÁdÄ PÀĽwzÀÝPÉÌ ¹mÁÖV J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr UÉÊgÀ PÁAiÉÄݲÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ C±ÉÆÃPÀ ¥ÀÆeÁj EªÀ£ÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ »AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À PÀÆqÁ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ eÁw JwÛ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, vÀĽzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÀvÀ ¥Àr¹ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj, ¸Á: CAiÀÄå£ÀUÀÄr, vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.08.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3] ºÉÆÃwð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 129/2015 PÀ®A: 279,304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï «í AiÀiÁåPÀÖ    
    
 ¢£ÁAPÀ: 21/08/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 1.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22/08/2015 gÀ ¨É¼ÀV£À 6.00 UÀAmÉ £ÀqÀĪÉ. AiÀiÁªÀzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ J£ï.ºÉZï-13 gÉÆÃr£À°è §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ, ºÉÆwð PÉE© zÁn PÀȵÁÚ zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ J£ï.ºÉZï gÉÆr£À UÀÄAmÁ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä £ÀgÀ¹ªÀÄ®Ä vÀAzÉ ZÉAlAiÀÄå ªÀAiÀiÁ:48 ªÀµÀð, ¸Á:¥ÉƸÁ£À¥ÉÃl, vÁ:DAzÉÆ®, f:ªÉÄzÀPÀ, gÁdå:vÉ®AUÁt EªÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ªÁºÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ gÁWÀG®Ä vÀAzÉ ZÉAlAiÀÄå ¸Á:¥ÉƸÁ£À¥ÉÃlvÁ:DAzÉÆ®, f:ªÉÄzÀPÀ, gÁdå:vÉ®AUÁt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.08.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.4] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 246/15 PÀ®A:-78 (3) Pɦ AiÀiÁPïÖ        
¢£ÁAPÀ: 22-08-2015 gÀAzÀÄ 13-30 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ )±ÀgÀ§¸À¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ¨É£ÀPÀ£À½î ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| vÉÆgÀ« CvÁÛ®n gÉÆÃqï. 2)²ªÁ£ÀAzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà PÉÆïÁgÀ ªÀAiÀiÁ-44 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ¥À¹ð eÉÆÃr¸ÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CqÀQ UÀ°è . DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆ. UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. ¸ÀzÀgÀ PÉù£À°è d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt-2430=00 gÀÆ 2)N¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn -02 Q: 003)¤Ã° ªÀĹ ¨Á® ¥Éãï -024)ªÉÆèÉʯï UÀ¼ÀÄ 02 ºÀ¼ÉAiÀĪÀÅ MlÄÖ C¸ÀQ-200 gÀÆ¥Á¬Ä 5)ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ 02 EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C¸ÀQ-20,000/- F §UÉÎ ²æà J¸ï. ©. ¥Ánî rJ¸ï¦ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ G¥À«¨sÁUÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.08.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.245/2015 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ
        ¢£ÁAPÀ: 17/08/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 07-00 UÀAmɬÄAzÀ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÉæêÀiÁ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ zÁ±Áå¼À ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ-17/08/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ« ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ F ªÀgÉUÉ ¥ÀgÀÛ §gÀzÉ PÁuÉ AiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É.. F §UÉÎ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzɺÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄzÁ±Áå¼À¸Á:¨ÉÆêÀÄ£À½î ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¥ÉÃn PÀ£ÀßqÀ UÀAqÀĪÀÄPÀ̼À ±Á¯É £ÀA-07 gÀ ºÀwÛgÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.08.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 90/2015    PÀ®A : 78 (3) K.P.ACT
           ¢£ÁAPÀ: 21/08/2015  gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¯Á®¸Á§ vÀA| ªÀĺÀäzÀC° ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ SÁeÁ C«ÄãÀ zÀUÁð,  2] ¸ÀÄgÉñÀ vÀA| PÀ®è¥Àà AiÀiÁzÀªÁqÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ SÁeÁ C«ÄãÀ zÀUÁð DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ C«ÄãÀ¸Á§ ºÀdgÀvÀ zÀUÁð ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ «zÀÄåvï PÀA§zÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄ¯É ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ M.¹. CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ, d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä1] gÉÆÃR gÀPÀA 55,780/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] N¹ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ  ªÀÄÆgÀÄ Q|| 00-003] ¨Á¯ï ¥É£ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ C Q|| 00-00   4] ºÉÆAqÁ CQÖÃªï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-28 E¹-2529   5] ºÉÆAqÁ CQÖÃªï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-28 EJZï-3418. F §UÉÎ ²æà J¸ï. ©. ¥Ánî rJ¸ï¦ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ G¥À«¨sÁUÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.08.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß 91/2015 PÀ®A : 78 (6) PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ                              
        ¢£ÁAPÀ: 22-08-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¯Á®¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ «zsÁåyð ¸ÁB «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ Pɹ £ÀUÀgÀ£ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æîAPÁ ªÀÄzÀå mɸïÖ ¥ÀAzÀå £ÀqÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¨sÁgÀvÀ «gÀÄzÀÝ ²æîAPÁ UÉzÀÝgÉ 1,000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ 10,000 gÀÆUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀzÁV ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æîAPÁ mɸïÖ ¥ÀAzÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉnÖAUÀ CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Àt PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ, d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä¹PÀÌ DgÉÆævÀ£À vÁ¨ÁzÀ°èAzÀ MlÄÖ gÉÆÃPÀ ºÀt 23050/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¥Àæ¢Ã¥À ªÁAiÀiï vÀ¼ÀPÉÃj ¸Á|| DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.08.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 217/15 PÀ®A: 457,380,511 L¦¹

 ¢£ÁAPÀ: 21/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0700 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ;-22/08/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è.  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:21/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0700 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ;-22/08/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ «PÁ¸À UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ D®ÆgÀ ±ÁSÉAiÀÄ UÉÃmï zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ±Élgï ZÁ« ªÀÄÄjAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ²æà © «í £ÁåªÀÄUËqÀ(PÁ¸ÀÆ) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.08.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.