Number of Visitors

Friday, July 31, 2015

DAILY NEWS ON 31-07-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 31.07.2015


1] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.227/2015 PÀ®A. 302. 201 gÉ/ªÀÅ 34  L¦¹.
                FUÀ 2 ¢¸ÀªÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ ¢£ÁA: 09.07.15 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  1] ®PÀÌ¥Áà zsÀgÉ¥Áà ºÀªÀ¼ÀV, 2] ²ªÁ£ÀAzÀ zsÀgÉ¥Áà ºÀªÀ¼ÀV, 3] ¸ÀwñÀ zsÀgÉ¥Áà ºÀªÀ¼ÀV, ¸Á: J®ègÀÆ ¸Á¯ÉÆÃlV. F DgÉÆævÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀå²æÃ@©üêÀĨÁ¬Ä EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀå²æà @ ©üêÀĨÁ¬Ä EªÀ¼À PÀqɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr¹zÀÝgÀ ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆæ £ÀA: 1 ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À E§âgÀÄ vÀªÀÄäA¢gÀgÁzÀ DgÉÆæ £ÀA: 2, 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀð £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ: ¹zÀÝ¥Àà zsÀgÉÃ¥Áà ºÀªÀ¼ÀV, ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃlV EvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ J°èAiÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁr, ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¸Á¯ÉÆÃlV UÁæªÀÄzÀ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ SÁ° ¨Á«AiÀÄ°è MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ zsÀgÉ¥Áà ¹zÀÝ¥Áà ºÀªÀ¼ÀV, ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃlV ºÁ° ªÀ¹Û ¯ÉÆÃt ©.PÉ, vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.07.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2015 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 30.07.2015 gÀAzÀÄ 18.20 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ  DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀA/ w¥ÀàtÚ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á:¤ªÀgÀV EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ  ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 2352=00/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N¯ïØ lªÉj£À «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 40 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï (UÉƧâgÀ) aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¨ÁvÁzÀ°èzÀÝ ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, JªÀiï. PÉ. zsÁªÀÄtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L  ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.07.2015 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2015 PÀ®A. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 30.07.2015 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀÆUÁgÀPÀgÀ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á|| ZÀlÖgÀQ F DgÉÆævÀ£ÀÄ ZÀlÖgÀQ UÁæªÀÄzÀ ©ÃgÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ 35 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì 180 JA.J¯ïzÀ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß §eÁeï PÁå°§gï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 29 eÉ 789 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹 ElÄÖPÉÆAqÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ²æà f.J¸ï.CdÄðtV JJ¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.07.2015 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/2015 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 30.07.2015 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÁåªÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðgÁd wgÀĪÀÄ°ªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð ¸Á|| ¹AzÀV lPÉÌ Nt F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É C£ÀÄߪÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 2430/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà JªÀiï.© C¸ÉÆÃzÉ ¦.L r.¹.L.© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.07.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Thursday, July 30, 2015

DAILY NEWS ON 30-07-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.07.2015


1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.137/2015 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 31.05.2015 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɬÄAzÀ 18.45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ £Á®ÄÌ ZÀPÀæzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA:PÉJ*-28-©-4100 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CgÀPÉÃj PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAzÀÄ §AzÀÄ ¨sÀÆvÀ£Á¼À PÉgÉ ºÀwÛgÀ gÁAUï ¸ÉÊqï£À°è ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊqï »rzÀÄ ªÉÆÃ/¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢ CtÚ gÀ¦ÃPï vÀA,ªÀĺÀªÀÄäzï¸ÀoÁ§ ©gÁzÁgÀ FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ C²é¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:17-06-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.30 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. (F §UÉÎ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉUÉ l¥Á® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ±À©âgÀ vÀA. ªÀĺÀªÀÄzÀ¸Á§ ©gÁzÁgÀ eÁw: ªÀÄĹèA ªÀAiÀiÁ:30 GzÉÆåÃUÀ: qÉæöʪÀgÀ ¸Á:CgÀPÉÃj vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.167/2015 PÀ®A. 279. 304 (J) L.¦.¹.
             ¢£ÁAPÀ: 29.07.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÉÆãÁ°PÁ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉJ-28/n©-2666 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀPÉÌ £ÀA§gÀ £ÀªÀÄÆzÀ E®èzÀ mÉæîgï eÉÆÃr¹PÉÆAqÀÄ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ PÉgÉAiÀÄ  PÀqɬÄAzÀ T¯ÁgÀºÀnÖ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆÌAqÀÄ §AzÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ §¢UÉ ¤AvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ zÉêÉAzÀæ ªÀAiÀiÁ 03 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ªÀÄgÀUÀÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ vÁA¨É, ¸Á: T¯ÁgÀºÀn EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.200/2015 PÀ®A. 279. 337. 338. 304 (J) L.¦.¹.
             ¢£ÁAPÀ: 29.07.2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ±ÀQî ¨Á§Ä ¨sÁ¸ÀV ¸Á: UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ lA lA £ÀA:PÉJ:32/E-2657 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄgɪÀé UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 58 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀAa£Á¼À EªÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ C½AiÀÄ AiÀÄĪÀgÁd ªÀÄ®PÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 09 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ 1) ¥ÀÆd¥Àà PÉAZÀ¥Àà »gÉÃPÀÄgÀħgÀ, ¸Á: PÀPÀ̼ÀªÉÄð, 2) §¸À¥Àà ±ÁAvÀ¥Àà ªÉÄðªÀĤ, ¸Á: UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV EªÀjUÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆgÀlV¬ÄAzÀ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV PÀqÉUÉ ¹AzÀV-eÉêÀgÀV J£ï.JZï.-218 gÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆgÀlVAiÀÄ ¸ÀzÁãªÀ£Á ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß lA.lA zÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ ¸ÉÊqï ºÉÆqÉzÀÄ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ §AzÀ PÁgï £ÀA:PÉJ:29/JªÀiï-5524 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ lA.lA. zÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦gÁå¢ vÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ PÁj£À ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄgɪÀé £ÁnÃPÁgÀ EªÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è ¹AzÀVAiÀÄ gÁdgÁeÉñÀéj PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ 20:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ²æñÉÊ® ©üêÀÄ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ, ¸Á: ºÀAa£Á¼À, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.249/2015 PÀ®A. 376 L.¦.¹.
             ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmɬÄAzÀ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ²ªÀ¥Áà §¸À¥Áà ªÀŧ£Á¼À ¸Á: DºÉÃj vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ §Ä¢ÝªÀiÁAzÀå EzÀÄÝ EªÀ½UÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EªÀiÁªÀĸÁ§ eÁvÀUÁgÀ @ ªÉÄð£ÀªÀĤ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2015 PÀ®A. 363 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 22.07.2015 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 16.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀºÀ¤Ã¥sï vÀAzÉ PÀ§Æ¯Á ªÀļÀSÉÃqÀ ªÀAiÀiÁ: 14 ªÀµÀð ¸Á: zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV vÁ:¹AzÀV FvÀ£ÀÄ 8 £Éà vÀgÀUÀw ±Á¯É PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÄÝ EvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁgÀ GzÀÄð ¥ËæqsÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ PÀ§Æ¯Á ªÉÆâ£À¸Á§ ªÀļÀSÉÃqÀ ¸Á|| zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2015 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/2015 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
             ¢£ÁAPÀ: 14.07.2015 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 14.00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA CªÀé¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼À ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀÆ«£À »¥ÀàgÀV EªÀ¤UÉ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®PÁé ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÀjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw PÀªÀįÁ UÀA ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¸ÀAPÀ£Á¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, July 29, 2015

PRESS NOTE ON 29-07-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                                                                 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 29.07.2015

¸ÀASÉå: 34/2015


  PÀ¼ÉzÀ 10 wAUÀ¼À¢AzÀ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ §§¯ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ zÀAqÉUÉ gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä d«ÄãÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ MAiÀÄå®Ä PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgï ¥ÀA¥À¸ÉmïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁÖlgï ¨ÉÆÃqïðUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ DUÀÄwÛzÀݪÀÅ, §§¯ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd ºÀ¼À§¸À¥Àà dA§V EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀA¥ï¸Émï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÖlgï PÀ¼ÀªÀÅ DVzÀÝgÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁðzÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 163/2015, PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀPÉÌ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ.
  PÀ¼ÀĪÁzÀ ¥ÀA¥À¸Émï ¸ÁÖlgïUÀ¼À ¥ÀvÉÛÃUÁV MAzÀÄ «±ÉõÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀªÀ£ÀÄß ²æà J¸ï.©.¥Ánî rJ¸ï¦ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ²æà ©.¦.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è gÀZÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj vÀ¤SÁ vÀAqÀzÀªÀgÀÄ «ÄAa£À PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ
1) ¸ÀzÁ²ªÀ vÀA. ®PÀëöät UÀļÉzÀ ªÀAiÀiÁ  30 ªÀµÀð
2) gÁZÀAiÀÄå vÀA. ±ÀAPÉæAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀiÁ 39 ªÀµÀð
3) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA. UÉÆÃ¥Á® UÀÄtzÁ¼À ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð
4) ªÀi˯Á° vÀA. C«ÄãÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð
5) ¥sÀQÃgÀ @ ¥ÀæPÁ±À vÀA. ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ  ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÆ §§¯ÁzÀ

 gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ 10 ªÉÆ£ÉƨÁèPï ¥ÀA¥ï¸Émï, 4 PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgï ¨Ár, ºÁUÀÆ 11 ¸ÁÖlgïUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 4 ®PÀë gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 


¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀzÀªÀgÁzÀ ²æà J¸ï.©.¥Ánî rJ¸ï¦ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, ²æà ©.¦.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ, ²æà gÀªÉÄñÀ ¹. CªÀf. ¦.J¸ï.L. §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ©.L. »ÃgɪÀÄoÀ, JA.¦. ºÉÆÃPÀ¼É, JA.Dgï.ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ, ¸ÁUÀgÀ ªÀÄÄUÀļÀSÉÆÃqÀ, «dAiÀÄ PÀA¨ÁgÀ, f.ªÉÊ. ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸ÀAdÄ ºÉÆ£ÀUËqÀgÀ, gÁdÄ gÀAUÀ¥ÀàUÉÆüÀ, ¥Á¥ÀtÚ gÁoÉÆÃqÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ ¥ÁvÉÆæÃl, D£ÀAzÀ UÀÄgÀªÀ, PÀtªÀÄÄZÀ£Á¼À, ¦.r. ºÀ½î gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèóX¸À¯ÁVzÉ.

DAILY NEWS ON 29-07-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.07.2015


1] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.170/2015 PÀ®A. 279. 338. 304 (J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187
   gÉ/ªÀÅ 134 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 27.07.2015 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɬÄAzÀ 19.15 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA§gÀ JªÀiïJZï 04/ ©J¸ï 9475 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA; ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á; ¦ÃgÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÉÆÃlUÀÄtQ¬ÄAzÀ  vÁ½PÉÆÃn PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ vÀ£Àß §¢ §gÀÄwÛzÀÝ azÁ£ÀAzÀ vÀA; zÉêÉAzÀæ¥ÀàUËqÀ ºÀZÀqÀzÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 28/ EJ 0524 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ azÁ£ÀAzÀ ªÀAiÀiÁ- 29 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, §®UÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ- 21 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ §®UÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ © J¯ï r E D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è zÁR® ªÀiÁrzÀÄÝ, azÁ£ÀAzÀ ªÀAiÀiÁ- 29 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ 28.07.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ £À¸ÀÄQ£À 1.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ¤®èzÉà ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ±ÀgÀtUËqÀ vÀA; ZÀAzÀ¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð eÁw- »AzÀÆ gÀrØ  GzÉÆåÃUÀ- SÁ¸ÀV ²PÀëPÀ ªÀÈwÛ   ¸Á; UÉÆÃlUÀÄtQ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.166/2015 PÀ®A. 279. 304 (J) L.¦.¹.
             ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¹é¥ÀÖ PÁgï £ÀA: PÉJ-28/J£ï-7121 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀA:ªÀÄ®è¥Àà PÉÆtÆÚgÀ ¸Á: ¨É¼ÀÆî©â FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¨É¼ÀÆî©â PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨É¼ÀÆî©â UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ UÁªÀiÁ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÀAqÉUÉ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀÆî©â PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÉÄÊvÀ ºÀĸÀ£ÀªÀé UÀA:gÁªÀÄ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ; 50 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ DqÀÄUÀ½UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ §®UÁ® ºÁUÀÆ §®UÉÊUÉ ¨Áj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄÊvÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ JgÀqÀÄ DqÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄÊvÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ «dAiÀÄPÁAvÀ vÀA:gÁªÀÄ¥Àà ºÀjd£À ¸Á: ¨É¼ÀÆî©â EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.195/2015 PÀ®A. 279. 304 (J) L.¦.¹.
             ¢£ÁAPÀ: 25.04.2015 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.04.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA: zÀÄgÀUÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ   ¸Á: CAiÀÄå£ÀUÀÄr  ZÁ®PÀ£ÀÄ (ªÉÄÊvÀ) vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §eÁd r¸À̪Àj PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® mÉA¥ÀgÀj £ÀA: PÉJ 32 / n¦ 022542 £ÉzÀÝ£ÀÄß JtÂÚ ªÀqÀUÉÃj PÀqɬÄAzÀ £Á®vÀªÁqÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀ«ðAUÀzÀ°è ZÁ®£ÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PÉ£Á® ©æeïzÀ PɼÀUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÁQPÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ UÀAUÀ¥Àà vÀA: zÀÄgÀUÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð  eÁåw »AzÀÆ  ªÀiÁzÀgÀ GzÉÆåÃUÀ  MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CAiÀÄå£ÀUÀÄr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/2015 PÀ®A. 457. 380 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 01.00 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ £ÀªÀ¨ÁUÀ NtÂAiÀÄ°è EgÀĪÀ ºÀĸÉãÀ¨Á±Á ¨ÁUÀªÁ£À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀĺÀr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ Qð vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉù¹ ºÁ°£À°è EgÀĪÀ C®ªÉÄÃgÁ CzÀgÀ ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C®ªÉÄÃgÁ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°è ElÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1.30.000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 65 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ²æêÀÄw U˹AiÀiÁ UÀAqÀ EªÀiÁæ£ÀCºÀäzÀ ¨ÁUÉêÁr ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀªÀ¨ÁUÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2015 PÀ®A. 41(r), 102 ¹Dg惡.
            ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ 1) zsÀªÉÄðAzÀæ ¨sÁAiÀiï vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¨sÁAiÀiï oÁPÀÆgï ¸Á|| PɸÀt vÁ|| ZÁtĸÀĪÀiÁ f¯Áè|| ¥ÁoÀt UÀÄdgÁvÀ gÁdå ºÁ°ªÀ¹Û «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 05 d£ÀgÀÄ ¸Á: E§âgÀÄ CºÀäzÁ¨ÁzÀ ¨Á¥ÀÄ £ÀUÀgÀ (¥ÀgÁj) F DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÀÄdgÁvÀ, gÁd¸ÁÜ£À, ªÀiÁºÁgÁµÀÖçzÀ ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÛgÉÆA¢UÉ ºÀªÁ¯Á jÃwAiÀÄ°è ¯ÉêÁzÉë ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À PÀ«Ä±À£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÉãÁ«ÄAiÀiÁV ºÀt ¸ÀAUÀ滹 vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ D PÁ®PÉÌ MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 67.23.170/- gÀÆ¥Á¬Ä ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà QgÀt «í. PÁA§¼É  ¸ÀgÀPÁj £ËPÀj (¦.J¸ï.L) ¹.© ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/2015 PÀ®A. 41(r), 102 ¹Dg惡.
            ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÀAzÀÄ 15.05 UÀAmÉUÉ  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ 1)UÀuÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ vÁªÀgÉ, ¸Á: ¨ÁgÁªÀÄw ¹n PÀ¸À¨Á ZËPÀ ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ZÁ®ÄPÀå £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 11 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¨ÁqÀUÉêÁr vÁ: ¥À®Ö£ï f: ¸ÁvÁgÁ ªÀiÁºÁgÁµÀÖç gÁdå (¥ÀgÁj) F DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÀÄdgÁvÀ, gÁd¸ÁÜ£À, ªÀiÁºÁgÁµÀÖçzÀ ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÛgÉÆA¢UÉ ºÀªÁ¯Á jÃwAiÀÄ°è ¯ÉêÁzÉë ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À PÀ«Ä±À£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÉãÁ«ÄAiÀiÁV ºÀt ¸ÀAUÀ滹 vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ DgÉÆævÀgÀÄ 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ D PÁ®PÉÌ MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 11.68.000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà §¸ÀªÀgÁd vÉð.  ¸ÀgÀPÁj £ËPÀj (¦.J¸ï.L)  ¸Á:  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmÉUÉ D£ÀAzÀ vÀA:zÉãÀÄ ZÀªÁít ¸Á: J®ègÀÆ GPÀÌ° vÁAqÁ F  DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀªÁV gÉÆPÁÌ ºÀaÑ E¸ÉÃàl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 3,610/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà gÀªÉÄñÀ ©.bÁAiÀiÁUÉÆüÀ ¦.J¸ï.L. ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦.J¸ï.
EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
               ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÀAzÀÄ 17.40 UÀAmÉUÉ gÁeÉøÁ§ C«ÄãÀ¸Á EAUÀ¼ÀV ºÁUÀÆ E£ÀÆß 06 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ UÀļÀ¨Á¼À F DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 20,130/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ±ÀgÀtUËqÀ. UËqÀgÀ  ¦J¸ïL EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Tuesday, July 28, 2015

DAILY NEWS ON 28-07-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015


1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 245/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 25.007.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 26.07.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀĺÀ® L£Á¥ÀÆgÀzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ  mÁmÁ n¥ÀàgÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J 28/©-7010 £ÉzÀÄÝ 6 UÁ°AiÀÄzÀÄÝ QªÀÄävÀÄÛ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä  n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀA|| ©üêÀÄ£ÀUËqÀ @ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ|| 31 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ|| UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ¸Á|| ªÀĺÀ® L£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.79/2015 PÀ®A. 379 L.¦.¹.
             ¢£ÁAPÀ: 27.07.2015 gÀAzÀÄ 12.40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ±ÉÆèÁ £À¹ðAUï D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ NtÂAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D±ÀæªÀÄ gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ L±ÀÑAiÀÄð£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ r,eÉ ZÀªÁít EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ ¸ÀÄ°UÉPÉÆgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¤AvÀÄ, CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÁ£ÀÄ ¥Éưøï EzÀÄÝ E°è PÀ¼ÀîgÀÄ EzÁÝgÉ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¥À¸Àð£À°è ºÁQPÉƽî CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß PÉÆgÀ¼À°èAzÀ vÉUÉzÀÄ ¥À¸Àð°è ºÁPÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ eÉÆqÀÄ J¼ÉAiÀÄ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ CAzÁdÄ 1,04000/- gÀÄ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥À¸Àð£ÀÄß §®ÄeÉÆÃj¤AzÀ QwÛPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥À¸Àð£ÀÄß C°èAiÉÄà MUÉzÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr d§j PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ vÀAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw «Ä£ÁQë UÀAqÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¥Ánïï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.114/2015 PÀ®A. 279. 338. 304 (J) L.¦.¹.
             ¢£ÁAPÀ: 26.07.2015 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÀƯï vÀAzÉ ªÉÄʧƧ £ÀzsÁ¥À ¸Á|| ZÀqÀZÀt ¨ÉÆïÉgÉÆà ¦PïC¥ï UÀÆqïì £ÀA. PÉJ 28 © 2463 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ J£ï.JZï 218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀVAiÀÄ PÉE© ºÀwÛgÀ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 32 PÉ 4408 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥sÀUÁvÀ ¥Àr¹ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ «±Àé£ÁxÀ £ÁUÀ¥Àà vÉð @ eÉÆÃUÀÆgÀ ¸Á|| aPÀ̹AzÀV EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ UÀÄvÀÛ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð ¸Á|| NwºÁ¼À EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊPÉÊ UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ®UÀªÀÄtÚ UÀÄvÀÛ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| NwºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2015 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.193/2015 PÀ®A. 448. 354. 504. 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ
   3 (1)(11) J¸ï¹/J¸ïn ¦J PÁAiÉÄÝ-1989.
             ¢£ÁAPÀ: 27.07.2015 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà ªÉÄÃn eÁw:»AzÀÆ-PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: ²gÉÆüÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÄïÁÓwAiÀÄ »AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ »AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ DgÁªÀÄ ªÀiÁqÀwä ¤Ã£ÀÄ ZÀgÀV vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¤A¨É ºÀtÄÚ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄqÁØöåUÀ ºÉÆÃUÉÆÃt ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ, ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁÎr J¼ÉzÁr CªÀ¼À ºÉtÄÚ vÀ£ÀPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á: ²gÉÆüÀ vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.199/2015 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
            ¢£ÁAPÀ: 22.07.2015  gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ  aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ £ÁUÁ« ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á||PÀtªÉÄñÀégÀ vÁ|| eÉêÀgÀV f¯Éè;PÀ®§ÄgÀV, ºÁ||ªÀ|| ¨ÉÆÃgÀV.  EªÀ£ÀÄ ¹AzÀV §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð®zÀ°è  vÀ£Àß ªÀiÁªÀ C±ÉÆÃPÀ ¹zÀÝ¥Àà ¨É£ÉßnÖ FvÀ¤UÉ ¨ÉÃnAiÀiÁV ¥Áèmï ªÀªÀåºÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV CªÀ£À  ªÀÄÄAzÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ  E£ÀÄߪÀjUÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁgÀhÄ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà £ÁUÁ« ¸Á|| PÀtªÉÄñÀégÀ vÁ|| eÉêÀgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.194/2015 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
            ¢£ÁAPÀ: 23.07.2015 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C«ÄãÀ¸Á§ vÀA¢ £À©¸Á§ UÀAUÀÆgÀ @ PÀÄAmÉÆÃf ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð ¸Á:©zÀgÀPÀÄA¢ EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ°è EgÀĪÀ vÀªÀÄä QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ QgÁt CAUÀrUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉà ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ £À©¸Á§ vÀA¢ C«ÄãÀ¸Á§ UÀAUÀÆgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Monday, July 27, 2015

DAILY NEWS ON 27-07-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 27.07.2015


1] UÁ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 243/2015 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹ & 134 gÉ/ªÀÅ 187
    JA.«í. PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 25.07.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 26.07.2015 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 05.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ªÉÄÊvÀ gÉêÀªÀÄä UÀA|| ²æÃ¥Àw ZÀ®ªÁ¢ @ ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ|| 68 ªÀµÀð ¸Á| PÀÆqÀV EªÀ½UÉ PÀ¼ÉzÀ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ¯É ¸Àj EgÀzÀjAzÀ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 25.07.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆwð¬ÄAzÀ qÉƪÀÄ£Á¼ÀPÉÌ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ - ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ J£À.JZÀ 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wqÀUÀÄA¢ N.¦ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀiÁªÀzÉÆà ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄÄÝ JQìqÉAl ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀtÚ vÀ¼ÀPÉÃj ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ºÉÆwð vÁ|| EAr f||  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.07.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/2015 PÀ®A. 363. 368 gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹.
             ¢£ÁAPÀ: 22.07.2015 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀAiÀiÁPÀħ vÀAzÉ CPÀâgÀC° ªÀÄÄzÁß¼À ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À PÁ¯ÉÃdzÀ ºÀwÛÃgÀ gÀhÄgÁPÀë CAUÀrUÉ ºÉÆÃV gÀhÄgÁPïì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ªÀÄÆVUÉ §mÉÖ ªÀÄƹ¹ ¥ÀæeÉÓ vÀ¦à¹ ©½ §tÚzÀ mÉÆÃAiÉÆÃmÁ UÁrAiÀÄ°è C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ, F §UÉÎ CPÀâgÀ° vÀAzÉ AiÀiÁPÀħ¸Á§ ªÀÄÄzÁß¼À, ªÀAiÀiÁ-59 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ-gÁdå ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ, eÁw-ªÀÄĹèªÀiï, ¸Á||«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀªÀgÀ¸À¥ÀÄgÀ PÁ®¤ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.07.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.113/2015 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.
            ¢£ÁAPÀ: 29.07.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÁuÉÃAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C£À¸ÀĨÁ¬Ä vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà zÁå¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:19 ªÀµÀð ¸Á:PÉÆgÀªÁgÀ vÁ:¹AzÀV EªÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ CA§¼À£ÀÆgÀ ¸Á:PÉÆÃIĪÁgÀ EªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.07.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt vÀ¥Á¸À ªÀÄDr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ±ÀAPÉæ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà zÁå¥ÀÆgÀ ¸Á:PÉÆgÀªÁgÀ vÁ:¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.07.2015 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.89/2015 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 26.07.2015 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉÆ£Àß½î vÁ/ ¹AzÀV F DgÉÆævÀgÀÄ ” Njf£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï,” PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ 45 ¥Áè¹ÖPï ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ ºÉʪÀ¯ïØ÷ì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 42 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ C/Q, 4000 gÀÆ. 5 ¥ÉÊ UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ ºÉÆAzÀzÉ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ²æà J¸ï .J£ï PÀtªÉÄñÀégÀ ¦J¸ï L PÀ®PÉÃj ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.07.2015 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.13/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
            ¢£ÁAPÀ: 26.07.2015 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɬÄAzÀ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±À²PÀ¯Á vÀA: D£ÀAzÀ §¸ÉnÖ ªÀAiÀiÁ: 09, EªÀ½UÉ ºÉÆ®PÉÌ §gÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÀÄ ¹lÄÖ ªÀiÁr ºÉýzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ M¼ÀPÉÆAr ºÁQPÉÆAqÀÄ M¼À¨ÁV®zÀ PÉÆArUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄÊvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ D£ÀAzÀ vÀA: UÀ¢UÉ¥Àà §¸ÉnÖ ªÀAiÀiÁ: 48,eÁw: »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: GPÀÌ° EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.07.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Sunday, July 26, 2015

DAILY NEWS ON 26-07-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.07.2015


1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.196/2015 PÀ®A. 143. 147. 504. 506. gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ
    38, 39 PÀ£ÁðlPÀ ªÀĤ ¯ÁåAqÀ¸ïð DåPïÖ. 1961 ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉÆæû©µÀ£ï D¥sï ZÁfðAUï
    JPÉÆì©ðlAmï EAlgɸïÖ DåPïÖ. 2004.  
             1] ªÀĺÁzÉêÀ C¼ÀUÉ, 2] gÀ« ¹gÀPÀ£À½î, 3] ¸Á§Ä ¹gÀPÀ£À½î, 4] ¤AUÀ¥Àà §APÀ®V, 5] ªÀÄ®è¥Áà §APÀ®V, J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄAPÀAa, vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß zsÁ¨sÁzÀ ªÁå¥ÁgÀzÀ CqÀZÀuÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV DgÉÆæ £ÀA:1 £ÉÃzÀݪÀ£À PÀqɬÄAzÀ 20,000/-gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ªÁ¶ÃðPÀ 36/-gÀÆUÀ¼ÀAvÉ §rØzÀgÀzÀAvÉ ¯ÉPÀÌ ºÁQ C¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ §rظÀ»vÀ ªÀÄgÀ½ ¥ÁªÀw¹zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ E£ÀÆß 20,000/-gÀÆ §rØPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ zÁ¨sÁPÉÌ §AzÀÄ ¦gÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨Ál° MqÉzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÁV ºÉý fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ KUÀ¥Àà £Á£Á¥Àà £ÁnÃPÁgÀ, ¸Á:PÀPÀªÀÄj, vÁ: CxÀtÂ, ºÁ:ªÀ: AiÀÄAPÀAa, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.223/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L.¦.¹ & 187 JA.«í. PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 25.07.2015 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ RÄ§Ä vÀA ªÁ®Ä gÁoÉÆÃqÀ ¸Á; EAr gÉïÉé ¸ÉÖñÀ£À vÁAqÁ. lA lA £ÀA PÉ J 28/ J- 6091 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA lA £ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ EAr gÉïÉé ¸ÉÖñÀ£À PÀqɬÄAzÀ EAr PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ EAr EAr gÉïÉé ¸ÉÖñÀ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀàAzÀ£Á D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EAr PÀqɬÄAzÀ gÉïÉé¸ÉÖñÀ£À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ lA lA £ÀA PÉ J 28/ J- 1232 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ lA lA zÀ°è PÀĽvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ PÁPÁ ªÀÄvÁ§¸Á§ vÀA E¸Áä¬Ä®¸Á§ eÉêÀÇgÉ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á; ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ PÀĪÀÄmÁ £ÁPÁ ¸ÁéUÀvÀ £ÀUÀgÀ EªÀjUÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV EAr ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ gÁwæ 20-30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr vÀ£Àß lA lA £ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ C£ÀégÀ vÀA eÁ¥ÀgÀ eÉêÀÇgÉ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð ¸Á; EAr ¨ÁgÀ ¥ÉÃlUÀ°è »gÉà EAr gÉÆÃqÀ vÁ; EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.165/2015 PÀ®A. 457. 380 L.¦.¹.
             ¢£ÁAPÀ: 21.07.2015 gÀ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ 22.07.2015gÀ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢zÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀÝ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV mÉæÃdjAiÀÄ°è EnÖzÀÝ 24.000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁr ¹UÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ FUÀ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ gÁeÉñÀéj UÀA:²ªÀ±ÀAPÀgÀ PÀ£ÀªÀÄr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.212/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 25.07.2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ vÀAzÉ C£ÀégÀ ±ÉÃR. ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 9 d£ÀgÀÄ. ¸Á|| J®ègÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ qÉƧ¼É UÀ°èAiÀÄ°è EgÀĪÀ ªÀiÁzsÀÄj ¨Á¬Ä D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸ÀA¢üAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÀUÉ PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹QÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 15,500/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÉð ¦.J¸ï.L, f.¹.¦.J¸ï. «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.103/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 25.07.2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÁ°ÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ-31 ºÁUÀÆ E£ÀÆß 10 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ PÀƼÀÆgÀV 11 d£À DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr PÉÆAqÀÄ PÉƼÀÄgÀV UÁæªÀÄzÀ°è zÀ°vÀ NtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ EgÀĪÀ ¨É«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉ UÉƸÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀt ¨ÉnÖ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 16,090/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æÃ, J£ï.J£ï CA©UÉÃgÀ ¦.J¸ï.L ºÉÆwð ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.Saturday, July 25, 2015

DAILY NEWS ON 25-07-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.07.2015

1] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2015 PÀ®A. 323. 504. 506. 306 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹
    ªÀÄvÀÄÛ 5. 38, 39 PÀ£ÁðlPÀ ªÀĤ ¯ÁåAqÀ¸ïð DåPïÖ- 1961.
             ¢£ÁAPÀ: 23.07.2015 gÀAzÀÄ 22.00 ¬ÄAzÀ 24.07.2015 gÀAzÀÄ 05.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀĪÀ£À CªÀ¢üAiÀÄ°è 1] ªÀÄ®PÁj vÀA/ ¸Á§Ä ©eÁ¥ÀÆgÀ 2) gÁªÀÄÄ vÀA/ ¸Á§Ä §eÁ¥ÀÆgÀ 3) §¸ÀÄ vÀA/ ¯ÁAiÀÄ¥Àà ©eÁ¥ÀÆgÀ 4) ¸ÀAUÀÄ vÀA/¹zÀÝ¥Àà ©gÁzsÁgÀ ¸Á: J®ègÀÆ ¨Á¨Á £ÀUÀgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÉÄÊvÀ: ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀA/ CuÁÚ¸Á§ ©gÁzÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ ¸ÁUÀĪÀ½ ¸À®ÄªÁV  EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀjAzÀ 565000=00 UÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÀqÀ ºÁUÀÆ §rØAiÀÄAvÉ vÉUÀzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ C¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ §rØAiÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ PÀÆqÁ dUÀ¼Á vÉUÀzÀÄ PÉʬÄAzÀ  ºÉÆr§r ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ  C®èzÉ ¤£Éß  ¢£ÁAPÀ: 23/07/2015 gÀAzÀÄ DvÀ¤UÉ ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ QgÀÄPÀļÀ vÁæ¸ï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ PÉÆlÄÖ vÁæ¸ï  vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉÆà «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀPÉÌ ©J¯ï rEJ D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¹zÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 24.07.2015  gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ D£ÀAzÀ vÀA/ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ  ¸Á: ¨Á¨Á £ÀUÀgÀ vÁ: f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2015 PÀ®A.5, 38, 39 PÀ£ÁðlPÀ ªÀĤ ¯ÁåAqÀ¸ïð DåPïÖ.
               ¢£ÁAPÀ: 24.07.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] ªÀĺÁzÉêÀ vÀA: ¸ÀAUÀ¥Àà PÀªÀ½î 2] ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀĺÁzÉêÀ PÀªÀ½î ¸Á: E§âgÀÆ ©dÓgÀV F DgÉÆævÀgÀÄ §rØ ªÀåªÀºÁgÀ £ÀqɸÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÉÆAzÀzÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢UÉ FUÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ 100 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 3 gÀÆ¥Á¬Ä §rØ zÀgÀzÀAvÉ 3 ®PÀë 60 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¦gÁå¢AiÀÄ 4 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ MwÛ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 24.07.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀ£À eÉÆvÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ C¸À®Ä ºÁUÀÆ §rØ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ vÁæ¸ï PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉà C¸À®Ä ºÁUÀÆ §rØ ºÀt PÉÆqÀ°¯Áè CAzÀgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ gÁªÀÄ°AUÀAiÀÄå vÀA: UÀÄgÀĪÀÄÆwð ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: ©dÓgÀV vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ,  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.135/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L.¦.¹ & 187 JA.«í. PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 24.07.2015 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ ºÀ¸À£ï vÀAzÉ UÁ°¸Á§ ¸ÀÄA§qÀ ¸Á: D®ªÉÄî vÁ: ¹AzÀV f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¯Áj £ÀA ;PÉJ-28J-4387.£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr »AzÀÄ £ÉÆÃqÀzÉ MªÉÄä¯É ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ zÀÄqÀÄQ£ÀAzÀ gÀªÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »AzÉ ¤AvÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ gÀªÀÄt vÀAzÉ ¨Á§Ä ¥ÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ: 10 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ UÉƽ¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àqɹ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æèÁ§Ä vÀAzÉ gÁªÀÄÄ ¥ÉÆüÀ    ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¨sÁªÀ¸ÁgÀ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.163/2015 PÀ®A. 379 L.¦.¹.
             ¢£ÁAPÀ: 29.03.2015 gÀ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:30.03.2015 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ 7000/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 1)mÉPÉëÆ PÀA¥À¤AiÀÄ 7.5  JZï.¦ ªÉÆÃmÁgÀ ¥ÀA¥À& gÀÆlgï ¸Àmï MAzÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÁdÄ d«ÄãÀzÀ ¸ÁQëÃzÁgÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA;©ªÀÄ¥Àà ¨ÁqÀV d«ÄãÀzÀ°è£À  15000/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ¸ÁÖlðgÀ qÀ©â MAzÀÄ ºÁUÀÆ 200 ¥ÀÆmï PÉç¯ï ªÁAiÀÄgï »ÃUÉ MlÄÖ 22000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀA:ºÉÆüɧ¸À¥Àà dA§V  ¸Á|| §§¯ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.125/2015 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 12.07.2015 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ ªÉĺÀ§Æ§¸Á§ vÀA/ C£À¹ÃgÀ¸Á§ PÉÆÃgÀ§Ä, ¸Á|| UÉÆÃoÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 02 d£ÀgÀÄ ¸Á|| §rPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ M§â£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ E¤ß§âgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ  C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 570/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà JªÀiï.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦.J¸ï.L.(PÁ¸ÀÄ) ¸Á| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.132/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 23.07.2015 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ ¸À°A vÀA: ªÉÄʧħ¸Á§ PÀÄt© ºÁUÀÆ E£ÀÄß 13 d£ÀgÀÄ ¸Á// J®ègÀÆ  GPÀÌ°  F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀªÁV GPÀÌ° UÁæªÀÄzÀ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  gÉÆPÁÌ ºÀaÑ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÁºÁAiÀÄ¢AzÁ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 17,000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| ²æà Dgï © bÁAiÀiÁUÉÆüÀ ¦.J¸ï.L. ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.26/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
        ¢£ÁAPÀ: 24.07.2015 gÀ 19.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÄlÖPÀÌ @ AiÀÄ®èªÀé ªÀAiÀiÁ-17 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¸À¥ÀðºÀÄuÁÚVzÀÄÝ, D §UÉÎ CªÀ½UÉ SÁ¸ÀVvÀjÃPÀ ¸ÁPÀµÀÆÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ CzÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ:24/07/2015 gÀAzÀÄ 1930 CªÀ¸ÀðzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CfÓAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À  ¨ÁV°£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JtÂÚ ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ NqÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ vÉVΣÀ°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ  ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ¸ÀĨsÁ¸ïZÀAzÀæ vÀA¢ ¨Á®¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ:49 ªÀµÀð ¸Á:ºÀÄ®ÆègÀ ºÁ:ªÀ-PÀ®èUÉÆãÁ¼À vÁ:PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.22/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 22.07.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmɬÄAzÀ 23.07.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 14.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ  gÀ¦üÃPÀ vÀA. ¨ÁµÁ¸Á§ ¸ÁgÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ [C¯Áè¥ÀÄgÀ NtÂ] EvÀ£ÀÄ ¥Áæ¥ÀAaPÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¹ì£À°èzÀÝ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉüÀzÉ ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼Á ªÀiÁr DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹,  §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁrAiÀÄ qÉÆÃAVæøÁ§ ºÀ¸À£À¸Á§ ZË¢æ  EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀzÀ zÁæQëAiÀÄ ¥ÀqÀzÀ°è PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁµÀPÀ ¸Éë¹   ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¨ÁµÁ¸Á§ vÀA. ªÀĺÀªÀÄäzÀ¸Á§ ¸ÁgÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ [C¯Áè¥ÀÄgÀ NtÂ] EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.09/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 23.07.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ 24.07.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À°è ªÀÄÈvÀ :  PÁ¸ÀªÀé, ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð  ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ PÁ®¤ EªÀ¼ÀÄ ¤£ÉßAiÀÄ ¢ªÀ¸À gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ F ¢ªÀ¸À ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀ½VzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÁUÀ° ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ gÁªÀÄÄ vÀA|| ¥ÀgÀªÀÄ¥Àà »gÉÆÃqÀV,   ¸Á|| GPÀÌ° ºÁ° ªÀ¹Û AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.