Number of Visitors

Tuesday, June 30, 2015

DAILY NEWS ON 30-06-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.06.2015


1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.115/2015 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.«í.PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 09.06.2015 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA;PÉJ;28/E J¥sï;3167 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzsÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzsÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ¸Á¬Ä£ÁxÀ zÁ¨Á ºÀwÛgÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzsÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ £ÀA; PÉJ;28/PÀÆå ;3978 £ÉÃzÀÝ ªÉÄ¯É §gÀÄwÛzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ gÀ« ¨É®èzÀ ªÀAiÀiÁ ;29 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ ©½¹ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ AiÀıÉÆÃzÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢;25/04/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ; 01.30 UÀAmÉUÉ wjPÉÆArzÀÄÝ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆVzÀÄÝ EzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À«¸ÁÛgÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ J¥sï.DAiÀiï.Dgï ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢ £ÀPÀ®Ä ®UÀÛ CzÉ F §UÉÎ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀA; gÀ« ¨É®èzÀ eÁw:»AzÀÄ ªÀAiÀiÁ:25 GzÉÆåÃUÀ; ¸ÀgÀPÁgÀ £ËPÀj ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁåAUÀ ¨Ër EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.06.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.101/2015 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 28.06.2015 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆæ §½gÁªÀÄ vÀAzÉ ¥sÉÆêÀÄÄ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÀÄtÆgÀ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ28/EJ¥sï-7185 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw Vj¨Á¬Ä UÀAqÀ gÉêÀÅ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 54 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV vÁAqÁ EªÀ½UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ zÉêÀÇgÀ vÁAqÁ¢AzÀ ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV vÁAqÁzÀ PÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV-EAr ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr¤AzÀ ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw Vj¨Á¬Ä PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ §gÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀÄÝ CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/06/2015 gÀAzÀÄ 14-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ gÉêÀÅ vÀAzÉ zsÀAdÄ ZÀªÁít ¸Á: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV vÁAqÁ vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.06.2015 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.76/2015 PÀ®A. 457. 380 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 28.06.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2015gÀ £À¸ÀÄQ£À 03.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ªÀdæºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¦AiÀiÁ𢠪Á¸ÀªÁVgÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ°VPÉÆAqÁUÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ JZÀÑgÀªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è,  £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Éqï gÀƪÀÄzÀ°è EzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr PÀvÀÛ®°è Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀÆ¯É ¨ÁV°£À Qð PÉÆAr «ÄnzÀAvÉÛ ªÀiÁr M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¨ÉqÀØgÀÆAªÀÄ zÀ°è EzÀÝ mÉæÃgÀhÄj vÉgÉzÀÄ ¯ÁPÀgÀzÀ°è ElÖ MlÄÖ 111 UÁæA vÀÆPÀzÀ  §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ -2,99,000/- gÀÆ QªÀÄäw£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¦AiÀÄð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ D£ÀAzÀ vÀA ²æñÉʯï zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  ±ÀºÀgÀzÀ ªÀdæºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.06.2015 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.16/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡..
           ¢£ÁAPÀ: 28.06.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ; ®PÀÌ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀÄAzÀgÀV ªÀDL; 45 ªÀµÀð ¸Á|| PÀA§V FvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ±ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤±É¬Äè ¤£Éß ¢£ÁAPÀ; 28/06/2015 gÀAzÀÄ £ÀzÁåºÀß 01.30 UÀAoÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ¨Éë9£À VqÀPÉÌ lªÀ°¤AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ©J¯ïrF D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥À°Ã¸ÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 29/06/2015 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 03.30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ¸ÁAAiÀĪÀé UÀA:®PÀÌ¥Àà PÀÄAzÀgÀV ¸Á|| PÀA¨ÁV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.06.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.17/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡..
           ¢£ÁAPÀ: 29.06.2015 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ; UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀħa ªÀAiÀiÁ; 24 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄÄAqÀUÀ£ÀÆgÀ ºÁ° ªÀÄzÀUÀÄtQ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 29/06/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà CªÀn EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «±À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01.20 UÀAmÉUÉ  ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ dAiÀIJæà UÀA:UÀAUÀ¥Àà vÀħa ¸Á|| ªÀÄzÀUÀÄtQ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.19/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡..
           ¢£ÁAPÀ: 28.06.2015 gÀAzÀÄ 24.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¯Á®© UÀA: C¨Áâ¸À° PÀqÀzÀgÁ¼À ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á: vÁ½PÉÆÃn ºÁ:ªÀ: ªÀÄ®UÀ®¢¤ß EªÀ¼ÀÄ ¤£ÉßAiÀÄ ¢ªÀ¸À ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ vÉÆÃlzÀ°èAiÀÄ G¼ÁîUÀrØAiÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ°è PÀ¸À vÉUÉzÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr gÁwæ vÉÆÃlzÀ°èAiÀÄ UÀÄr¸À®zÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ £ÁUÀgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ D §UÉÎ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ  zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è,  CAvÁ  ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ £À©¸Á§ vÀA: gÁeÉøÁ§ ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ®UÀ®¢¤ß vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Monday, June 29, 2015

DAILY NEWS ON 29-06-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.06.2015


1] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.74/2015 PÀ®A. 363. 364. 302 L¦¹.
             FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 02 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ  £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÊvÀ: PÀĪÀiÁgÀ: ¸ÀĢåÀ vÀA: §¸ÀªÀgÁd WÀAn ªÀAiÀiÁ|| 08 ªÀµÀð ¸Á|| ¨sÀvÀUÀÄtQ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À SÁ¸À JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄUÀ¤gÀÄvÁÛ£É. ªÉÄÊvÀ: ¸ÀĢåÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸Á° ªÀÄÄV¹ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Án-aî ElÄÖ, ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ DqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀĢåÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ¸ÀĢåÀ¤UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV J°èAiÉÆà CeÁÕvÀ eÁUÉAiÀÄ°è PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ G¹gÀÄUÀnÖ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr, ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ£À ºÉtªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 28.05.2015 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¨Á§gÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¢üAiÀÄ°è UÉÆÃt aî ¸ÀÄwÛ MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀA: ²æñÉʯï WÀAn ¸Á|| ¨sÀvÀUÀÄtQ vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.06.2015 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/2015 PÀ®A. 302. 201 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.
               ¢£ÁAPÀ: 21.06.2015 gÀAzÀÄ 1)ªÀ¸ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀA/ NA¥ÀæPÁ±À PÉÆgÀ¨Á ¸Á|| UÀÄ®§UÁð 2)  D£ÀAzÀ vÀA/ ¸ÀÄ¢Ãgï PÉÆîPÀÄA© ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ E¤ß§âgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è F DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ½UÉ ºÀt PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ C£ÀÄß zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ «Ä¯Á¦AiÀiÁV ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ: ±ÁgÀzsÁ¨Á¬Ä UÀA/ ªÀÄ°èPÁdÄð£À C¯Áè¥ÀÆgÀ@dĪÀÄä£ÀߪÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 58 ªÀµÀð ¸Á|| wæ¥ÀÄgÀ ¸ÀÄAzÀj mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÈwÛ : ¸ÀgÀPÁj £ËPÀj EªÀ½UÉ ªÀÄaѤAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr  ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉƯÁígÀzÀ ©æqÀÓ ªÉÄðAzÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è J¸ÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ¥Àr¹zÀ  §UÉÎ ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà  ©ÃgɱÀégÀ  vÀA/ ªÀÄ°èPÁdÄð£À C¯Áè¥ÀÆgÀ  ¸Á|| wæ¥ÀÄgÀ ¸ÀÄAzÀj mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.06.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeïÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.213/2015 PÀ®A. 3(1) (10) J¸ï.¹./ J¸ï.n
    DPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 307-504-506 L ¦.¹.
            ¢£ÁAPÀ: 27.06.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀÄ ºÉÆ® ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À ºÉÆ® DdÄ ¨ÁdÄ EzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¦AiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ zÀAzsÀ¯É ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ PÉý°PÉÌ ºÉÆÃzÀgÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ºÀ®PÀl ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ 27/06/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA|| wªÀÄätÚ MqÀØgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è  zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ vÀAzÉ »AzÀĽzÀ ªÀqÀØgÀ eÁåwAiÀĪÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À eÉÆvÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ E¯ÁåPÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©ÃnÖâ MqÀØ  ¸ÀƽªÀÄUÀ£Áå CAvÁ eÁåw JwÛ ºÀ®PÀl ¨ÉÊzÀÄ   PÀ°è¤AzÀ CªÀ£À ªÉÄÊUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ C®èzÉà §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊUÉ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¥ÀPÀÌrUÉ ºÁUÀÆ ªÉÄÊ PÉÊUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà F ¸ÀƽªÀÄUÀ¤UÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ±ÀgÀt¥Àà vÀA|| ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÆ ªÀqÀØgÀ GzÉÆåÃUÀ UËAr PÉ®¸À ¸Á|| §ÄgÀuÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.06.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.171/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 16.06.2015  gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɬÄAzÀ 13.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ  PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥ÀlÖtzÀ ±Á»£ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ RįÁè ¥ÁèlÄUÀ¼À eÁUÀzÀ°èAzÀ ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ©lÖ 6 DqÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 3 ºÉÆÃvÀUÀ¼ÀÄ 45,000 gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gɺÀªÀiÁ£À vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ªÀiÁåUÉÃj ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ±Á» £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.06.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.73/2015 PÀ®A. 143. 147. 148. 336. 354. 324. 307.427.
    504. 506 ¸ÀºÀ 149 L¦¹, ªÀÄvÀÄÛ 3 (1), (10), [11]. 2[5] J¸ï¹/J¸ïn ¦J PÁ¬ÄzÉ- 1989.
           ¢£ÁAPÀ: 28.06.2015 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmɬÄAzÀ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è 1] PÁ¹A¥ÀmÉïï vÀA/ SÉÊgÀvÀC° ªÉÄðªÀĤ. 2] zÀ¸ÀÛVÃgÀ¥ÀmÉïï vÀA/ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÉÄð£ÀªÀĤ. 3] ¸ÀzÁÝAºÀĸÉãÀ vÀA/ SÉÊgÀvÀC° ªÉÄðªÀĤ. 4] ±Á§Ä¢Ý£ï vÀA/£À©¸Á§ ªÉÄð£ÀªÀĤ.  5] zÁªÀ®¸Á§ vÀA/ «ÄÃgÁ¸Á§ ªÉÄð£ÀªÀĤ.  6] ¥ÉÊUÀA§gÀ vÀA/ zÁzÁ¦ÃgÀ zÉÆqÀªÀĤ. 7] gÀ¦ÃPÀ vÀA/ zÁªÀ®¸Á§ ªÉÄð£ÀªÀĤ.  ¸Á/J®ègÀÆ SÁ£Á¥ÀÆgÀ vÉÆÃl. vÁ/ ¹AzÀV. 8] C«ÄãÀ¥ÀmÉïï vÀA/ PÁ¹ªÀĸÁ§ SÁ£Á¥ÀÆgÀ. ¸Á/ AiÀÄ®UÉÆÃqÀ. ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ. F DgÉÆævÀgÀÄ PÀzÀgÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ ¸ÁQëzÁgÀ 1] ¨Éé¨Á¬Ä UÀA/ ±ÁAvÀÄ ZÀªÁít. 2] ¥ÀįÁ¨Á¬Ä UÀA/ ¸ÀĨÁµÀ gÁoÉÆÃqÀ. 3] ©üêÀiÁ¨Á¬Ä UÀA/ ¥Àæ¨sÀÄ gÁoÉÆÃqÀ. EªÀgÀÄ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¹zÀÝ¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼À JA§ÄªÀgÀ ºÉÆ®zÀ MrØ£À°è ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ PÀĽvÁUÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆæ £ÀA-6 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CªÀ¤UÉ ¨ÉÊzÁrzÁUÀ CªÀgÀ- CªÀgÀ°è ¨Á¬ÄUÉ- ¨Á¬Ä £ÀrzÁUÀ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ PÁAvÀÄ gÁoÉÆÃqÀ. ±ÁAvÀÄ ZÀªÁít EªÀgÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ¹lÄÖ ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ PÀ½¹zÀÝgÀ ¹nÖ¤AzÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè ºÁUÀÆ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁAqÁzÀ°è §AzÀÄ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀgÀÆ ®A¨Át eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ CAvÁ UÉÆÃwÛzÀÄÝ w½zÀÄ- w½zÀÄ CªÀjUÉ eÁw JwÛ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁQë PÁAvÀÄ  gÁoÉÆÃqÀ. ±ÁAvÀÄ ZÀªÁít EªÀjUÉ §rUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ 7-8 ¸ÁQëzÁgÀ d£ÀjUÉ ¸ÀºÀ PÀ®Äè- §rUɬÄAzÀ ºÉÆr- §r ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹. ¸ÁQëzÁgÀ ¨Éé¨Á¬Ä ZÀªÁít. ¥ÀįÁ¨Á¬Ä gÁoÉÆÃqÀ. EªÀgÀ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉ»rzÀÄ dUÁår CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹ ¦gÁå¢AiÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÉÄïɠ ºÁUÀÆ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁr ºÁ¤¥Àr¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ gÁWÀÄ vÀA/ eÁ¥ÀÆ gÁoÉÆÃqÀ. ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð. eÁw- »AzÀÆ ®A¨ÁtÂ. GzÉÆåÃUÀ- MPÀÌ®ÄvÀ£À. ¸Á/ PÀzÀgÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÀ. vÁ/ ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.06.2015 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.200/2015 PÀ®A. 317 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 27.06.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢.28.06.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 AmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«ªÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ,AiÀiÁªÀÅzÀÆ PÁgÀtPÁÌV C£ÁªÀÄzÉúÀ d£À¹zÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ: ªÀAiÀiÁ: 3- 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ .d£À¹zÀ 3- 4 ¢ªÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:27/06/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:28/06/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è d£À¹zÀ ºÉtÄÚªÀ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ ©qÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÁA¨Á UÁæªÀÄ GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛÃgÀ ¸ÀgÀPÁj ºÀ¼ÀîzÀ PÀAnAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÉÄÊvÀ DUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æÃ: ²æñÉÊ® vÀAzÉ ¹zÁÝgÀÆqÀ ¤A¨Á¼À ¸Á: vÁA¨Á vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.06.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.10/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡..
           ¢£ÁAPÀ: 27.06.2015 23.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ²ªÁf ¥ÀªÁgÀ FvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «¥ÀjvÀ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄÄ ZÀl ºÉÆA¢, ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É DUÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀiÁ¤¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:27/06/2015 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀqÀªÀ®UÁ ZÀAzÀÄ£À vÁAzÉzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ±ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ©J¯ï r E D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀiÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ:28/06/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 1.30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ DVgÀĪÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ¥ÁgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ²ªÁf ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ:42 ªÀµÀð, ¸Á; vÀqÀªÀ®UÁ ZÀAzÀÄ£À vÁAqÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.06.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.Sunday, June 28, 2015

DAILY NEWS ON 28-06-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.06.2015


1] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.110/2015 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 21.06.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA; J¦-26-nJ-3139 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄÊvÀ ªÀ¹ÃA vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® qÁAUÉ ªÀAiÀiÁ;22 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ; qÉæöʪÀígÀ ¸Á; ±ÉÃqÀ¨Á¼À gÉïÉéà µÉÖõÀ£ï vÁ; CxÀt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CxÀt PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÀvÁߥÀÆgÀ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 vÉVΣÀ°è ¥À°Ö PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PÉüÀUÉ ¹PÀÄÌ ¨ÁjUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ qÁAUÉ, ªÀAiÀiÁ; 44 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ; ºÉÆmÉî ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; ±ÉÃqÀ¨Á¼À gÉïÉéõÉÖõÀ£ï vÁ; CxÀt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27.06.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.212/2015 PÀ®A. 302 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 21.06.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 21.30 UÀAmÉUÉ 1] U˸À vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§ ¸ÀÄvÁgÀ 2] ¥sÀAiÀiÁd vÀAzÉ ºÁfïÁ® eÁ®UÉÃj ¸Á|| E§âgÀÄ C¥sÀd®ÆàgÀ lPÉÌ vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢üAiÀÄ PÀÄj PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÝPÉÌ EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀgÀ¦üÃPÀ FvÁ CgÉÆævÀjUÉ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr¢Ýj CzÀgÀ gÉÆPÁÌ PÉÆræ E¯ÁèAzÉæ PÀÄj PÉÆræ CAvÁ ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢ü ªÀÄUÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV DvÀ¤UÉ ZÁPÀÄ ZÀÆj¬ÄAzÀ ZÀÄaÑ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, C®èzÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ «ÄÃgÁ¸Á§ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ¸Á§ PÉÆlÖ®V ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð C¥sÀd®ÆàgÀ lPÉÌ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27.06.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.143/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 25.05.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÉAmɬÄAzÀ 26.05.2015gÀ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ UÀÄr¸À®Ä ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï PÀj §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA:PÉJ-22/EPÉ-8168 £ÉzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ¸Á§Ä vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÁgÀeÉÆüÀ ¸Á- PÁRAqÀQ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27.06.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.201/2015 PÀ®A. 457. 380 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 25.06.2015 gÀAzÀÄ  20.00  UÀAmɬÄAzÀ ¢; 26.06.2015  gÀAzÀÄ 07.00  UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EzÀgÀ°è£À ¦AiÀiÁ𢠨Á§vÀÛ PÀtPÁ® UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÖ n, «, PÀÄPÀÌgï EvÀgÉà ¨ÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ zÀUÁðzÀ ¸À£ÀßzÀ jPÁqïð, ºÀ¼ÉÃAiÀÄ EvÀgÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄÄvÀÄðeÁSÁ¢æ vÀAzÉ  ¸ÉÊAiÀÄzÀªÀÄĸÀÛ¥sÁ SÁ¢æ ¦ÃgÀeÁzÉ ¸Á: PÀtPÁ® EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27.06.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.111/2015 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 27.06.2015 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ vÀA: ±ÉÃmÉÖ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ-33 ªÀµÀð, G-PÀÆ°, ¸Á: PÉÆlÖ®V vÁ: CxÀtÂ, F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ PÀ£ÀªÀÄr UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ªÀÄoÀPÁ JA§ dÄeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹Pï C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 950/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À: vÀ: D£ÀAzÀ JªÀiï ªÁWÀªÉÆqÉ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27.06.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.11/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡..
           ¢£ÁAPÀ: 27.06.2015 11.30 ¬ÄAzÀ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ¸ÀgÉñÀ vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà £ÀqÀÄ«£ÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð ¸Á: D¸ÀAVºÁ¼À FvÀ£ÀÄ rVæ ªÀÄÄV¹zÀÄÝ £ËPÀj ¹UÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV UÁæªÀÄzÀ wæñÀÆ¯ï ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄvÀÄÛ «£ÁAiÀÄPÀ ¯ÁrÓAUï gÀƪÀiï £ÀA. 1 gÀ°è ¹Ã°ÃAUï ¥sÁå¤UÉ vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà vÀ£Àß ¥ÁåAn¤AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄ®PÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà £ÀqÀÄ«£ÀªÀĤ ¸Á|| D¸ÀAVºÁ¼À ºÁ||ªÀ|| zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2015 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, June 27, 2015

DAILY NEWS ON 27-06-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 27.06.2015


1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.183/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 16.06.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 07.00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 09.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ28/S-3243 EzÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è EgÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ f¯Á¤ ¥ÀèªÀgÀ ªÀÄZÀðAl ªÀÄÄAzÉ ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÀÆ«£À CAUÀrUÉ §AzÀÄ C°è¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ zÁªÀ®¸Á§ vÀAzÉ ¥ÁZÉøÁ§ ¥ÁAqÀÄUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §rPÀªÀiÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26.06.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.184/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 23.06.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.00 UÉAmɬÄAzÀ gÁwæ 08.30 UÀAmÉUÉ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À §eÁd ¥Áèn£Á ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-28/EB-1448 EzÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ CxÀt gÀ¸ÉÛ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ªÀPÀð±Á¥À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ J¸ï.©.L J.n.JªÀiï JzÀÄjUÉ ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÉÆÃzÁªÀj ºÉÆmÉî ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀiÁªÀ£À eÉÆvÉ ªÀiÁvÁr ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ vÀAzÉ zsÀgÉ¥Áà ¸ÀÄzÁPÀgÀ ªÀAiÀiÁ 47 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ «Ä£ÁQë ZËPÀ CdgÉPÀgÀ ZÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26.06.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.185/2015 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 26.06.2015 gÀAzÀÄ 18.35 UÀAmÉUÉ E¥sÁð£À vÀAzÉ ºÀĸÉèÁ±Áå ¥ÀlªÉUÁgÀ   ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CxÀt UÀ°è ¸ÀzÀå ªÀdæ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ  F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 2700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà J¸ï.L CAUÀr ¦.J¸ï.L UÁA¢ü ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26.06.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.48/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 26.06.2015 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĤî vÀA/gÁdÄ ¥ÀvÁÛgÀ   ªÀAiÀiÁ:31 ªÀµÀð ¸Á:: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÁt §VÃZï   ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ gÁt §VÃZï ¦.qÀ§Æè.r PÁélgÀìzÀ »A¢£À  ¸ÁgÀéd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 14,860/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà J¸ï.©   ¥Ánî  r.J¸ï.¦ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ G¥À «¨sÁUÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26.06.2015 gÀAzÀÄ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.174/2015 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 26.06.2015 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²ªÀ±ÀgÀt vÀAzÉ C«ÄãÀ¥Àà ©¸À£Á¼À ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á|| ¹AzÀV eÉÊ©üªÀÄ£ÀUÀgÀ. F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀAgÉhÄåUÀ¼À DzsÁgÀ  ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÁ¬Ä PÉÆÃqÀĪÀ PÀgÁj ªÉÄïɸÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ  dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ  dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 235/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀ;  ²æà  ©.J. ©gÁzÁgÀ  ¹.¦.L ¹AzÀV  ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26.06.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


6] J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.10/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡..
           ¢£ÁAPÀ: 25.06.2015 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ: ºÀPÀ̪ÀÄ vÀA/¸ÀgÀzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: ¦ügÉÆÃd¥ÀÆgÀ  f¯Áè £ÀªÀªÉÄêÁvÀ  ºÀjAiÀiÁt  gÁdå FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA: JZï Dgï 74 J-3735  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ: 25/062015 gÀAzsÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ  D¯ï EArAiÀiÁ  mÁæ£Àì¥ÉÆlð EAr gÉÆÃqÀ ¯Áj ¤°è¸ÀĪÁUÀ JzÉ £ÉÆêÀÅ DVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀPÉÌ  ©.J¯ï.rEJ  D¸ÀàvÉAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ  ¢£ÁAPÀ: 25/06/2015 gÀAzÀÄ  13:30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ DVgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À  ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ªÉÆUÀ¯ï K DeÁªÀÄ vÀA/dºÁgÀ±ÀºÁ  ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð ¸Á: £ÀUÀ°  vÁ: ¦ügÉÆÃd¥ÀÄgÀ fgÀPÁ f¯Áè £ÀªÀ ªÉÄêÁvÀ  ºÀjAiÀiÁt gÁdå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26.06.2015 gÀAzÀÄ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.PRESS NOTE ON 27-06-2015

                                                     «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 26.06.2015

¸ÀASÉå: 29/2015
PÉÆüÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä ªÀÈvÀÛPÉÌ CªÀªÀiÁ£À
 ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVj.

         ¢£ÁAPÀ: 16.05.2015 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è PÉÆüÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ  «ÃgÀ gÁt QvÀÆÛgÀ ZÀ£ÀߪÀÄä ªÀÈvÀÛPÉÌ AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ZÀ¥Àà° ºÁgÀ, §¼É, dA¥ÀgÀ, ºÁQ »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀgÀÄ eÁåw JwÛ J¯ÉPÀë£À ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß GlÄÖPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀj CAvÁ aÃn §gÉ¢lÄÖ  C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ªÀÄwÃAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£Àß PÉgÀ¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀëħݪÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. F §UÉÎ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2015 PÀ®A: 295 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£Àß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ.

        ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ²æà ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ ¥Ánî, rJ¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ §-¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è MAzÀÄ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj vÀAqÀªÀÅ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ¤£Éß ¢£ÁAPÀ; 25.06.2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀæªÀÄÄR DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æñÉÊ® vÀA. zÀÄAqÀAiÀÄå ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð eÁw »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ dAUÀªÀÄ GzÉÆåÃUÀ qÉʪÀgÀ ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ.EvÀ£À£Àß zÀ¸ÀÛVÃgÀªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀgÁj EzÀÝ DgÉÆæ UÀÄgÀħ¸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ ¸Á|| PÉƼÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¨ÁQ EgÀÄvÀÛzÉ.


        DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀ ²æà PÉ.J¸ï.ºÀnÖ ¹¦L ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀÈvÀÛ ²æà ©.«í.£ÁåªÀÄUËqÀ ¦J¸ïL ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ©. PÉ. UÀÄrªÀĤ, ªÉÄʧƧ ºÀvÀÛgÀQºÁ¼À, ²ªÀ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ZÀ®ÄªÁ¢ gÀªÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèóóóXøÀ¯ÁVzÉ.

Friday, June 26, 2015

DAILY NEWS ON 26-06-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.06.2015

1] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.125/2015 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹
            ¢£ÁAPÀ: 19.06.2015 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà vÀA gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà PÉÆîPÁgÀ ¸Á|| ªÀAzÁ® F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-28/L-9248 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤qÀUÀÄA¢ ¬ÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ J£ï.JZï-50 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÉÆãÁ¼À ºÀwÛgÀ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀAV gÉÃSÁ UÀA ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà PÉÆîPÁgÀ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀAzÁ® EªÀ½UÉ PɼÀUÉ PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¨Á§Ä vÀA PÀ®è¥Àà PÉÆý ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð ¸Á|| »gÉêÀĸÀ½ vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.06.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.117/2015 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 25.06.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmÉUÉ CgÀ«AzÀ vÀA:ªÀÄ®è¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ:33 ªÀµÀð, ¸Á:GPÀÌ° F DgÉÆæ mÁåPÀÖgï EAf£ï £ÀA:PÉ.J.28 n.©/4185 ªÀÄvÀÄÛ  mÉæîgï £ÀA:PÉ.J 28 n.©/4186 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ¼ÉêÁqÀ-PÀÆqÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¼ÉêÁqÀzÀ ºÁ¢ªÀĤ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ« vÀA:zÀÄAqÀ¥Àà UÀļÉÃzÀ ªÀAiÀiÁ:19 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½î EªÀ£ÀÄ mÁåPÀÖgï EAf£À£À°è ºÀvÀÄÛªÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÀÄä¯É mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzsÀ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ºÁUÉà ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ mÁåPÀÖgï EAf£À¤AzÀ PɼÀUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ zÀÄAqÀ¥Àà vÀA:§¸À°AUÀ¥Àà UÀļÉÃzÀ ªÀAiÀiÁ:46 ªÀµÀð, eÁw:»AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ G:PÀÆ°  ¸Á:ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.06.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.179/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 19.06.2015 gÀAzÀÄ 18.20 UÉAmɬÄAzÀ 18.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À §eÁd ¹.n-100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-28/ Q-6052 EzÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.J¸ï PÁA¥ÉèÃPïìzÀ°è EgÀĪÀ ªÉÆèÉÊ¯ï ¸À«ð¸À ¸ÉAlgÀ ±ÉéÃvÁ ¸É¯ï ¥Á¬ÄAmï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¸À«ð¸ï CAUÀrAiÀÄ° ºÉÆÃV ªÉÆèÉʯï ZÀPÀÌ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ PÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà UÀAUÀ£À½î ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÉÆèÉʯï CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| vÉÆgÀ« ¸ÀAUÉÆýî gÁAiÀÄtÚ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.06.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.182/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 16.06.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.30 UÉAmɬÄAzÀ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-28/ K-4243 EzÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ wæ¥ÀÄgÀ ¸ÀÄAzÀj avÀæ ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄAzÉ ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯ï.©.J¸ï ªÀiÁPÉðl JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ CgÀt mÉîgÀ EªÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ºÉÆ°¹zÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà gÉêÀrUÁgÀ ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÉAPÀlVÃj ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.06.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.73/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠨Á§vï 02 Q¯Áj  PÀÆr£À DPÀ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄUÁqÀ®Ä ©ÃmÁÖUÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÀ¸ÉÛ PÉ,F ,© ºÀwÛgÀ  PÀA¥ËAqÀ UÀÆqÉAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 ¤AvÀ DPÀ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß   25-000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä  QªÀÄäwÛ£À 02 DPÀ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß  gÁwæ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥sÀgÁzsÀ F §UÉÎ C§ÄݯïUÁ¥sÀgï  :SÁéeÁ¸Á¨ï ªÀÄıÀj¥sï  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  ±ÀºÀgÀzÀ   ºÀªÉðUÀ°è EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.06.2015 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.74/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠨Á§vï  Q¯Áj RÆr£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ RÆr£À DPÀ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ©ÃmÁÖUÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀÄoÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 ¤AvÁUÀ   gÁwæ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  25-000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä  QªÀÄäwÛ£À 02 DPÀ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß  PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ eÁQÃgï ºÀĸÉÃ£ï  vÀAzÉ  ªÀĺÀäzÀUË¸ï ªÀÄIJæÃ¥sï   ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  ±ÀºÀgÀzÀ   AiÀiÁ¹Ã£À ªÀĹÃzï  ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.06.2015 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2015 PÀ®A. 379 IPC 3,36,42 r/w 44  KMMCR  Act
      1994 .&  4,4[1] 4[A] r/w  21[4],21,4[A] MMRD Act 1957.
  
          ¢£ÁAPÀ: 25.06.2015 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] mÁæöåPÀÖgï - MAzÀÄ, mÉæöÊ° EzÀÝzÀÄÝ, mÉæöÊ°AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï JAf£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É DUÀ° CxÀªÁ mÉæöÊ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É DUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ £ÉÆAzÀt £ÀA§gÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè.  ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 mÁæöåPÀÖgï  mÉæöÊ° UÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ½UÀÆ £ÉÆAzÀt £ÀA§gÀ £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè.  EzÀgÀ ZÁ®PÀ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè. F ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ 04 mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgïUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÉ ¬ÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß  ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÁªÀÅ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°è   C£À¢üÃPÀÈvÀªÁzÀ  ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ ¸ÁUÁtÂPÉ  ªÀiÁqÀĪÁUÀ  ªÁºÀ£À UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ qÉæöʪÀgïUÀ¼ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸ÀvÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ.Dgï.UÀrØ ¦J¸ïL gÀhļÀQ ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.06.2015 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.22/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡..
           ¢£ÁAPÀ: 25.06.2015 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɬÄAzÀ 12.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ªÀÄqÉØ¥Àà vÀA «oÉÆèÁ qÀA§½ ªÀAiÀiÁ 17 ªÀµÀð ¸Á; ¯Á¼À¸ÀAV FvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ¹zÀÝUÀAUÁ ªÀÄoÀzÀ°è 9 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉý PÀ½¹zÀÝPÉÌ CzÀ£Éßà ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¸ÁAiÀĨÉÃPÉA§ EgÁzɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ vÀ¤ßÃAzÀ vÁ£Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¥ÀvÁæ±ÀzÀ CrØUÉ zÉÆÃvÀgÀ¢AzÀ PÀnÖ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ GgÀ®Ä ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ «oÉÆèÁ vÀA dmÉÖ¥Àà qÀA§½ ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð ¸Á; ¯Á¼À¸ÀAV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.06.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.10/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡..
           ¢£ÁAPÀ: 24.06.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄtÚ vÀA: ªÀÄ®è¥Àà ¯Á½ ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: wPÉÆÃmÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ ªÀ¹Û ªÀÄ£ÉUÉ ªÀiÁrzÀ CgÀwAUÀ ªÁAiÀÄgï PÉnÖzÀPÉÌ CzÀ£ÀÄß ¨Á¬ÄAzÀ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÁUÀ DPÀ¸ÁävÀ PÀgÉAl ±ÁPÀ §®PÉʬÄUÉ ºÁUÀÆ ¨Á¬ÄUÉ ºÀwÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä UÀA: ©üêÀÄtÚ ¯Á½ ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, G- ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸ï, ¸Á: wPÉÆÃmÁ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.06.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


10] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.18/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡..
           ¢£ÁAPÀ: 14.06.2015 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À CPÀÌ ±À¨Á£Á vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ§ £ÀzÁ¥sÀ @ ¦AeÁgÀ ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á: qsÀªÀ¼ÀV EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ZÀºÁ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ UÁå¸À ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV UÁå¸À °ÃQd DVzÀÝjAzÀ MªÉÄäÃ¯É Gj DªÀj¹ ±À¨Á£Á¼À ªÉÄʬÄUÉ Gj ºÀwÛ ªÉÄʬÄ, PÉʬÄ, PÁ®Ä, ªÀÄÄR ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ D §UÉÎ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25.04.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ  ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ AiÀiÁ¹Ã£À vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ§ £ÀzÁ¥sÀ @ ¦AeÁgÀ ªÀAiÀiÁ-18 ªÀµÀð ¸Á: qsÀªÀ¼ÀV, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.06.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

11] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2015 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
            ¢£ÁAPÀ: 23.06.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ; 24.06.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 5.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ-¸ÀÄ£ÀAzÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ. ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á: £ÁUÀgÀ¢¤ß EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉà ªÀģɬÄAzÀ J°èUÉÆà ºÉÆÃV ¥ÀgÀÛ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ. vÀAzÉ FgÀ¥Àà. ©gÁzÁgÀ ¸Á: £ÁUÀgÀ¢¤ß vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.06.2015 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Thursday, June 25, 2015

DAILY NEWS ON 25-06-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.06.2015

1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.171/2015 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹
            ¢£ÁAPÀ: 23.06.2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á¥ÀÄ UÀÄvÀÛ¥Àà AiÀiÁ¼ÀV, ¸Á: PÉÆAqÀUÀƽ, vÁ; eÉêÀgÀV.   ºÁ.ªÀ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ-32/E©-2902 £ÉÃzÀÝgÀ »A¢£À ¹Ãn£À°è vÀ£Àß CwÛUÉ (¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw) UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd AiÀiÁ¼ÀV, ªÀAiÀiÁ: 30ªÀµÀð, ¸Á|| PÉÆAqÀUÀƽ EªÀ½UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ¢AzÀ PÉÆAqÀUÀƽUÉ £ÁUÁ«-¸ÀÄAUÀoÁt ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÃUÀªÁV, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ ¹Q̹zÀ ¨ÁåUÀÄ ZÀPÀæzÀ°è ¹PÀÄÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ºÉƼÁîrzÁUÀ »A§¢AiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd AiÀiÁ¼ÀV EªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2015 gÀAzÀÄ 10.00  UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁðzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd UÀÄvÀÛ¥Àà AiÀiÁ¼ÀV, ¸Á: PÉÆAqÀUÀƽ, vÁ: eÉêÀgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24.06.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.208/2015 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 24.06.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà gÁªÀÄ¥Àà ¸Ë¢, ªÀAiÀiÁ-36 ªÀµÀð, ¸Á: CvÁ®nÖ, vÉÆÃlzÀ ªÀ¸Àw EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-28/PÀÆå-7180 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CvÁ®nÖ vÁAqɬÄAzÀ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqï ªÀÄUÀ먀 EzÀÝ vÉVΣÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉqÀ« JQìqÉAmï ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ºÀuÉUÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ±Á¸À¥Àà gÁªÀÄ¥Àà ¸Ë¢, ¸Á: CvÁ®nÖ, vÉÆÃlzÀ ªÀ¸Àw EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24.06.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2015 PÀ®A. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 24.06.2015 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§ ¨sÉÆgÀV ªÀAiÀiÁ 44 ªÀµÀð ¸Á: §ªÀÄä£ÀeÉÆÃV F DgÉÆævÀ£ÀÄ §ªÀÄä£ÀeÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ 48 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì 180 JA.J¯ïzÀ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 28 ªÁAiÀiï 1455 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹 ElÄÖPÉÆAqÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà JªÀiï f ªÀÄoÀ¥Àw ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24.06.2015 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2015 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 24.06.2015 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀA ZÀ£À§¸À¥Àà PÀÄZÀ¨Á¼À ªÀAiÀiÁ-52 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¨ÁA¨É, PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 520/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| ²æà «.¦.®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24.06.2015 gÀAzÀÄ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.12/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡..

           ¢£ÁAPÀ: 24.06.2015 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ ¦AiÀÄĹ-2 £Éà ªÀµÀðzÀ ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è fêÀ±Á±ÀÛç «µÀAiÀÄzÀ°è ¥ÉïÁVzÀÄÝ. ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.06.2015 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀA/«±Àé£ÁxÀ ¥ÀlÖt±ÉnÖ. ¸Á/ UÉÆîUÉÃj. vÁ/ ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24.06.2015 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.