Number of Visitors

Saturday, May 30, 2015

DAILY NEWS ON 30-05-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.05.2015

1 1] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2015, PÀ®A: 279, , 337, 338 304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 28/05/2015 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà ¨ÁqÀV, ªÀAiÀiÁ 57 ªÀµÀð, ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÁAw£ÀUÀgÀ, ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-28/AiÀÄÄ-3655 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ ©. ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÁRAqÀQ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸ÁgÀªÁqÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 4 Q.«Ä. CAvÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ±ÉÃ¥ÀUÁqïð PÀ°èUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÀtÂÚUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ©. ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£À ¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.. F §UÉÎ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¨ÁqÀV, ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁAw£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.05.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 2] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA. 64/2015 PÀ®A:302. 504, 506 [2] L.¦.¹

 ¢£ÁAPÀ: 29-05-2015 gÀAzÀÄ 0800 CªÀgÀìPÉÌ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà. £ÁUÀ¥Àà. UÉÆ®ègÀ. ¸Á: PÀÆqÀV vÁ: §,¨ÁUÉêÁr. £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÄÊvÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÄÊvÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ£ÉÆà «ÄAqÀUÁgÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAr gÀAr CAvÁ CªÀ¼À ²Ã®ªÀ£ÀÄß ±ÀAQ¹ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£Á®Æ ±ÉgÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁqÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀÝjAzÀ FUÀ MAzÀƪÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ »jAiÀÄgÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÉƯÁígÀPÉÌ PÀ½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ CªÀ¼À vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀªÁzÀªÀ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¹ »jAiÀÄgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ. CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹mÁÖV EªÀ¼ÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ §AzÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ¢®èAzÀgÉ EªÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁPÉ fêÀAvÀ EqÀĪÀzÀÄ CAvÁ CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼ÀÄ EAzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè ºÁUÀÆ ¸ÀvÀÆgÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ. ºÉqÀQUÉ. ºÉÆqÉzÀÄ PÀrzÀÄ ¨sÁj ªÀiÁgÀuÁAwPÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ CzÉ,. F §UÉÎ ±ÁAvÀªÀé. UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà. UÉÆ®ègÀ. ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á: PÀÆqÀV ºÁ:ªÀ; PÉƯÁígÀ. vÁ: §¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 30.05.2015 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 3] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA.09/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

¢: 29-05-2015 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  ªÉÄÊvÀ ±ÀªÀıÁzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ @ ¦AeÁgÀ ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-05-2015 gÀAzÀÄ 12:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁIÄEUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉãÀÄ DVzÀÝjAzÀ ºÉä£À ¥ÀÄr vÀ¯ÉUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ CzÉà PÉʬÄAzÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÝjAzÀ DPÀ¸ÁävÀ DV ºÉä£À ¥ÀÄr ¸Éë¹zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄzsÁå£Àí 14-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.. F §UÉÎ vÁgÁªÀiÁ UÀA: ¸ÉÊAiÀÄåzÀ¸Á¨sÀ £ÀzÁ¥sÀ @ ¦AeÁgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð, G- ªÀÄ£É PÉ®¸ï ¸Á: ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.05.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, May 29, 2015

DAILY NEWS ON 29-05-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.05.2015

1 1] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.35/2015 PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ.      
¢£ÁAPÀ: 27.05.2015  gÀAzÀÄ gÁwæ 09.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ ¥ÀæwÃPÀ ªÀAiÀiÁ: 16 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ; 27/05/2015 gÀAzsÀÄ gÁwæ 09:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁtÂPÀ ¨ÁUÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ  vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É . F §UÉÎ «ÃgÀÄ¥ÁPÉë¥Àà vÀA. ²ªÀªÀiÁ£Àå¥Àà ¥Ánî   ªÀAiÀiÁ: 68 ªÀµÀð eÁw: »AzÀÄ gÉrØ  GzÉÆåÃUÀ: ¤ªÀÈwÛ  ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÉ.JZï.© PÁ®¤  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.05.2015 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 2] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA.07/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡  
¢£ÁAPÀ: 27.05.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmɬÄAzÀ 28.05.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ ªÁAiÀiï,J¸ï ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð, GzÀÆåUÀ C§SÁj E¯ÁSÉAiÀÄ°è r,J¸ï,¦ CAvÁ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀð¢AzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ¨ÉÃ£É ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ zÀ£ÀéAvÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è qÁ|| PÀ®ÆègÀ gÀªÀgÀ PÀqÉUÉ ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV G¥ÀZÁgÀ PÉÆr¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27-05-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmɬÄAzÀ qÀÆån ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆuÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®VzÀÄÝ, EAzÀÄ ªÀgÀ¢üzÁgÀgÀÄ ªÉÄÊvÀ «±Àé£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÀ gÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃV J©â¸À®Ä ¨ÁVî §rzÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉ GvÀÛgÀ ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ ¨ÁVîªÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV vÀ½î M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÄÊvÀ «±Àé£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ ¨ÉøÀÆäwðAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ PÉÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÀ£ÀéAvÀj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¥Á¸À ªÀiÁr ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ªÉÄÊvÀ¤UÉ EzÀÝ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ¨É£É¬ÄAzÀ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀªÁV ªÉÄÊvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀÈ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ,. F §UÉÎ JA.J¸ï. ¸ÉÆ£ÀßzÀ ºÉZï¹ 788 J¸ï.ºÉZï.N DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.05.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 3] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA.10/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ: 28.05.2015 gÀAzÀÄ 08.00  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  ªÉÄÊvÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä PÀÄj ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀgÀUÉtÄÚgÀ, EªÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄÄ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀiÁ®Qà d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è d¼ÀPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ eÉÆð vÀ¦à ¨sÁ«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ FdÄ ¨ÁgÀzÉ ªÀÄļÀV ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà PÀÄj ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀgÀUÉtÆÚgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.05.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA.13/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 27.05.2015 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2015 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ: £ÁUÀªÀé UÀA §¸À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á|| UÀt EªÀ½UÉ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ¯É ¸Àj EgÀzÀÝPÉÌ §ÄzÀÝ ¨sÀæªÀÄuÉAiÀiÁVzÀÄÝ J®è zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹zÀÄÝ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÀÝPÉÌ EzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀt UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ CqÀV PÉÆðAiÀÄ°ègÀÄ dAwAiÀÄ UÀįÁ©UÉ ºÀUÀ΢AzÀ HgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉãÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. . F §UÉÎ ªÀÄ®è¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ-57 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄzÀj vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.05.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, May 28, 2015

DAILY NEWS ON 28-05-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.05.2015


1] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2015 PÀ®A 302, 201, ¸À/PÀ 34 L¦¹
¢£ÁAPÀ 26/05/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 1200 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] CuÁÚgÁAiÀÄ @ CtÚ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥Á¸ÉÆÃr 2] §ÆªÀÄUÉÆAqÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁAiÀÄ @ CtÚ¥Àà ¥Á¸ÉÆÃr ¸Á; E§âgÀÄ ²gÀ±ÁåqÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ £ÀA:1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÀæªÀĪÁV ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ .EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ: §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CuÁÚgÁAiÀÄ @ CtÚ¥Àà ¥Á¸ÉÆÃr ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð ¸Á: ²gÀ±ÁåqÀ EªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¤gÀÄvÁÛ£É. ªÉÄÊvÀ£ÀÄ FUÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀjUÉ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ ¥Á®Ä PÉüÀÄvÁÛ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¹nÖ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÉÄÊvÀ£À ºÉAqÀw ¥Àæ¨sÁªÀw EªÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ vÁ½ CgÉÆæ £ÀA: 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ DUÁUÀ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝgÀ ¹nÖ¤AzÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄÊvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §rUÉUÀ½AzÀ vɯÉUÉ , ªÀÄÆRPÉÌ, ªÉÄÊPÉUÉ ºÉÆr §r ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸Á¬Ä¹gÀ§ºÀÄzÀÄ E®èªÉà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr¹ ¸Á¬Ä¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ²gÀ±ÁåqÀ¢AzÀ -¸Á¯ÉÆÃlV PÀqɺÉÆÃUÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÁ²ªÀ ±ÀgÀt¥Àà ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛÃgÀ MUÉzÀ C¥ÀgÁzsÀ.. F §UÉÎ ²æêÀÄw: PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ CuÁÚgÁAiÀÄ @ CtÚ¥Àà ¥Á¸ÉÆÃr ¸Á: ²gÀ±ÁåqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27.05.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/15 PÀ®A: 279,337,338,304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 26-05-2015  gÀAzÀÄ 2300 CªÀ¸ÀðPÉÌ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀA: ªÀıÁPÀ¸Á§ lPÀ̼ÀQ ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆtÆÚgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-29 PÉ-2930 £ÉÃzÀÝgÀ  ZÁ®PÀ (ªÉÄÊvÀ) £ÉÃzÀÝ£ÀÄß qsÀªÀ¼ÀV PÀqɬÄAzÀ PÉÆtÆÚgÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄrPÉñÀégÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢V£À VqÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¨Ájà UÁAiÀĺÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀÝ®èzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ f¯Á¤ vÀA: gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ¨ÁgÀ¥ÉÃl ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆtÆÚgÀ EªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ªÀıÁPÀ¸Á§ vÀA: ªÉÆ¢ÝãÀ¸Á§ lPÀ̼ÀQ ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆtÆÚgÀ, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.05.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, May 26, 2015

DAILY NEWS ON 26-05-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.05.2015

1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.128/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 25.05.2015 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ CvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ-63 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ¤ªÀÈvÀÛ ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ vÁ¸À¨ÁªÀr F DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹.  dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1025/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 1 ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï. L. CAUÀr. ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üZËPÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.05.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ
    ºÁUÀÆ 420 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.     
            ¢£ÁAPÀ: 25.05.2015 gÀAzÀÄ 13.13 UÀAmÉUÉ 1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà AiÀiÁzÀªÁqÀ, ªÀAiÀiÁ-53 ªÀµÀð, 2] §ÄqÉظÁ§ @ zÀUÁð ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ, 3] ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ §¹ÃgÀ ªÀÄįÁ ¸Á|| J®ègÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ SÁeÁC«ÄãÀ zÀUÁð F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ SÁeÁ C«Äãï zÀUÁðzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄ¯É ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ M.¹. CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀaѹPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÄeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà J¸ï J UÁtÂUÉÃgÀ ¦J¸ïL(C «) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¦J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.05.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.134/2015 PÀ®A. 366 (J) L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 25.05.2015 gÀAzÀÄ 1.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ªÀAiÀiÁ 17 ªÀµÀð ¸Á; EAr EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ UÉÆÃwÛzÀÆÝ ¸ÀºÀ CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/05/2015 gÀAzsÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀA.²ªÀ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ 49 ªÀµÀð ¸Á; EAr ¹AzÀV gÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.05.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.136/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ
    ºÁUÀÆ 420 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 25.05.2015 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ ¨Á±Áå @ ¨Á±Áå¸Á§ vÀAzÉ zÁªÀÅzÀ ¨É£ÀPÀ£À½î, ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV vÀQÌAiÀiÁ UÀ°è F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ & ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÁ (N.¹) £ÀA§gÀÄUÀ¼À aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ. ²æà DAiÀiï. JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw, ¦,J¸ï,L (PÁ¸ÀÄ)  ¹AzÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.05.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.137/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ
    ºÁUÀÆ 420 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 25.05.2015 gÀAzÀÄ 18.20 UÀAmÉUÉ 1] C§ÄÝ®gÀeÁPÀ zÁªÀ®¸Á§ vÁA¨ÉÆý, ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV, vÁA¨ÉÆý Nt 2] CfÃd ¨Á±Áå¸Á§ £ÁUÀoÁt, ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV, £ÁUÀÄgÀ f£Àß F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀ®ÄîvÁÛ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ. ²æà DAiÀiï. JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw, ¦,J¸ï,L (PÁ¸ÀÄ)  ¹AzÀV ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.05.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/2015 PÀ®A. 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
               ¢£ÁAPÀ: 25.05.2015 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ: 1] UÀt¥Àw vÀA;«oÀ® R¯Án ªÀAiÀiÁ; 24 ªÀµÀð  ¸Á|| UÉÆmÁå¼À vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ ¨ÁåUÀ¥ÉÊ¥Àgï PÀA¥À¤ÃAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©gÀĪÀ ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 45 EzÀÄÝ  EzÀÄ MlÄÖ ¸ÉÃj 8.°Ã-100 JA.J¯ï, EzÀgÀ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ; 3190/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ Dgï. UÀrØ ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.05.2015 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.155/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
       ¢£ÁAPÀ: 25.05.2015 gÀAzÀÄ 14.15 UÀAmÉUÉ 1] ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ºÀ¸À£À¸Á§ vÁA¨Éƽ ¸Á:§ ¨ÁUÉêÁr §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ 2] C§ÄÝ®PÀjêÀÄ §¹ÃgÀCºÀäzÀ ªÀÄįÁè ¸Á: § ¨ÁUÉêÁr §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ 3] §ÄqÉØøÁ§ £ÀAzÀªÁqÀV ¸Á: ¨ÁUÉêÁr EPÁâ® £ÀUÀgÀ [¥ÀgÁj] 4] §¸ÀÄ ¸Á:®Që£ÀUÀgÀ [ ¥ÀgÁj] 5] ªÀıÁåPÀ ªÀÄPÁAzÁgÀ ¸Á:¨ÁUÉêÁr §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ [¥ÀgÁj] 6] D¹Ã¥À ¯Á®¸Á§ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ ¸Á:§ ¨ÁUÉêÁr §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ [ ¥ÀgÁj] F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 5600/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà JA J£ï ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.05.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Monday, May 25, 2015

DAILY NEWS ON 25-05-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.05.2015


1] ¸ÀAZÁj  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2015 PÀ®A. 279,304[J] L ¦.¹ 187 JA.«í. PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ 23/05/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzÀV ¨ÉÊ ¥Á¸ï PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¨ÉÊ ¥Á¸ïzÀ°è«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀ®Ä MªÉÄä¯É JqÀPÉÌ wgÀÄV¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ PÀÄ®APÁÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà R¸À¨ÁUÀ ªÀAiÀiÁ: 42 EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ ºÉÆmÉÖUÉ ¨Áj WÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àqɹ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æÃAiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà SÁ¸À¨ÁUÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¨ÁAiÀiï ¥Á¸ï.EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24.05.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¤qÀUÀÄA¢  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/15 PÀ®A: 379, L¦¹

¢£ÁAPÀ 23/05/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01:00 UÀAmɬÄAzÀ 01:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ  AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè. ¤qÀUÀÄA¢ ºÉƸÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ, J£ï.JZï-50 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹àÃqï ¨ÉæÃPÀgÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ Ashok Leyland Company C-T 1613 ¯Áj £ÀA§gÀ £ÀA: KA-29/A-1716 (Eng No.WAE120254Z, Cha No.MB1A3DWC0AEWC4183) QªÀÄävÀÛ: 5,66,000/- EzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æãÁxÀZÁgÀ vÀA £ÁgÁAiÀÄtZÁgÀ ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð, ¸Á|| ¨ÁUÀ®PÉÆÃl  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] wPÉÆÃmÁ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/15 PÀ®A: 457,380 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 21-05-2015 ರಂದು 23;00 UÀAmɬÄAzÀ 22/05/2015 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ°è  EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 21/05/2015 gÀAzÀÄ 23;00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ; 22/05/2015 gÀAzÀÄ 06;00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è wPÉÆÃmÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqÀ JzÀÄjUÉ EgÀÀĪÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§vï §¸ÀªÉñÀégÀ ¨ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉøÁÖgÉAlzÀ »A¢£À ¨ÁV® ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV PËAlgÀzÀ°è ElÖ 20,000/ gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.. F §UÉÎ ªÀÄÄgÀUÉñÀ ¥ÀæPÁ±À UÀt ¸Á; wPÉÆÃmÁ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
4] §§¯ÉñÀégÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2015 PÀ®A; 498(J), 302 L¦¹. 

¢£ÁAPÀ 18-05-2015 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉUÉ 24/05/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß  12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ²æñÉÊ® vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà PÀjPÀ¯ï ¸Á: PÁRAqÀQ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊvÀ ¸Á«wæ EªÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ «£ÁPÁgÀt ºÉÆr §r ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ fêÀzÀ CAfPÉ ºÁPÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, CzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24/05/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr  CªÀ¼À PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ  ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÉð, ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð, ¸Á: PÁgÀeÉÆüÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] EAr ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2015 PÀ®A 15[A],32[3] K .Ex. ACT


¢£ÁAPÀ:  24/05/2015 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ £ÁzÀ © PÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀ£À ZÀºÁzÀ ºÉÆÃmÉîzÀ°è  DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA PÀ®è¥Àà CA¨ÁgÉ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á; £ÁzÀ © PÉ vÁ; EAr. EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀªÀÄä ZÀºÁ ºÉÆmÉî zÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ºÉÆmÉïï zÀ°è 235-20 gÀÆUÀ¼ÀÄ QªÀÄäw£À ¸ÀgÁ¬Ä qÀ©âUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸ÀvÀ; ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦ J¸ï L PÁ¸ÀÆ EAr ¦ J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2015 PÀ®A 15[A],32[3] K .Ex. ACT.


¢£ÁAPÀ 24/05/2015 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀiÁ¸Àð£ÀºÀ½î ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ÀìzÉà E®èzÉ ªÀiÁ¸Àð£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ºÉÆmÉîzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆmÁÖUÀ 113 gÀÆUÀ¼ÀÄ QªÀÄäw£À ¸ÀgÁ¬Ä qÀ©âUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 3 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀÄÄzÉÝà ªÀiÁ®Ä : 1] 4 N¯ïØ lªÀjãÀ «¹Ì qÀ©âUÀ¼ÀÄ 180 JA J¯ï zÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 56:61 gÀÆ CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è qÀ©âAiÀÄ°è 90 JA J¯ï ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ MlÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä QªÀÄävÀÄÛ 113 gÀÆUÀ¼ÀÄ 2] ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ 3 C¸ÀQ 00-00. F §UÉÎ ¸ÀvÀ; ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦ J¸ï L PÁ¸ÀÆ EAr ¦ J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2015,   PÀ®A:  32,34,  PÀ£ÁðlPÀ  C§PÁj.
      
¢£ÁAPÀ 24/05/2015 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉUÉEzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ «oÉÆèÁ CAdÄlV ªÀµÀð, ¸Á:¨É£ÀPÀ£À½î £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ     ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1470   gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À  25 N®Ø mÁªÀj£À «¹Ì ¥ÉÆZÀUÀ¼À£ÀÄß  PÉÊaîzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ   ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà J£ï J£ï CA©ÃUÉÃgÀ ¦J¸ï L ºÉÆwð ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
Sunday, May 24, 2015

DAILY NEWS ON 24-05-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.05.2015


1] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2015  PÀ®A- 279,337,304,[J]  L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«í.DåPïÖ
¢£ÁAPÀ 23.05.2015 gÀAzÀÄ 09.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀA: ªÀÄ®è¥Áà ¥ÀÆeÁj ¸Á|| eÉêÀÇgÀ vÁ|| EAr vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ mÁæöåPÀÖgï UÁrAiÀÄ £ÀA: PÉ.J:33/n:2224 ªÀÄvÀÄÛ mÉæöÊ° £ÀA: PÉ.J:28/n:J:7120 £ÉÃzÀÝgÀ°è EnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  K¼ÀV PÁæ¸À PÀqɬÄAzÁ zsÀƼÀSÉÃqÀzÀ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ CAzÀgÉ ¯ÉÆÃt ©.PÉ PÀqɬÄAzÁ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:JA.JZï:13/ ©.JA: 3209 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÁ ªÉÆÃlgï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¹rzÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÁ DvÀ¤UÉ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ®PÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ: ¸ÀÄ«ÄvÁæ @ ¸ÀªÀĪÁé UÀA: ªÀiÁ¼À¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ|| 48 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀĪÀzÀjAzÁ ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgïªÀÅ DvÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁ¬ÄÝjªÀÅzÀjAzÁ JqÀUÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj ºÀjzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ PÉÊ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ eÁUÁzÀ°è ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï£ÀÄ mÁæöåPÀÖgïªÀ£ÀÄß eÁUÁzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ @ ¸ÀaãÀ vÀA: ªÀiÁ¼À¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ¸Á|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ.EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23.05.2015 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄ£ÀUÀƽ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/15 PÀ®A: 279, 338, 304[J] L¦¹

¢£ÁAPÀ23/05/2015 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ  DgÉÆævÀ£ÁzÀ EªÀiÁæ£ï vÀA: PÀjA¸Á§ ªÀÄįÁè  ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄĹèA  GzÉÆåÃUÀ ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À  ¸Á// «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ²ÃPÁjSÁ£É vÁ//f// «dAiÀÄ¥ÀÆg.À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï  £ÀA§gÀ PÉJ-27/JPïì-6952  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÁ PÉƯÁègÀ PÀqÉUÉ  ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV  Cwà ªÉÃUÀ¢AzÁ  C «ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÁ J£ï JZï 218 gÉÆÃr£À  ªÉÄïɠ £Àqɹ,ªÀÄ®WÁt PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ. ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ  ¸ÉÊqïPÉÆqÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À §¢UÉ EzÀÝ Q¯ÉÆëÄlgï vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¨ÉÆÃrðUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr,   DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ  ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï  »A¢£À ²Ãn£À°è  PÀĽvÀ CªÀÄgÀ£ÁxÀ vÀA: ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ ¸Á// «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjWÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ PÀjA¸Á§ vÀA: ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ: 50, eÁw: »AzÀÄ ªÀÄĹèA G: ¸ÉÊPÀ¯ï j¥ÉÃj CAUÀr ¸Á: ¸Á// «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÉÆîUÀĪÀÄäd  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/15 PÀ®A: 78[3] PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï DåPïÖ & 420 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 23-05-2015  gÀAzÀÄ  16:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C§ÄݯïPÀjêÀÄ vÀA/ ªÀĺÀªÀÄäzÀAiÀÄƸÀÄ¥À EArPÀgï,  ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ eÉ.JA gÀ¸ÉÛ, gÀhÄAqÁ PÀmÁ Ö2)  vÁ»Ãgï vÀA/ PÀjêÀĸÁ§ qÉÆÃtÆgÀ      ¸Á|| EA¢gÁ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 3)  dºÁAVÃgï vÀA/ zÁzÁ¸Á§ ªÀĤAiÀiÁgÀ    ¸Á|| gÀhÄAqÁ PÀmÁÖ eÉ.JA. gÀ¸ÉÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 4)  AiÀiÁ¹Ã£ï vÀA/ C§ÄÝ¯ï ªÀÄįÁè    ¸Á|| D¸ÁgÀUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ5) ¸À°ÃªÀÄ@¸ÀƦü vÀA/ ªÀÄÄvÀÄðd¸Á§ ¥ÀmÉî ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ dĪÀiÁä ªÀĹâ gÀhÄAqÁ PÀmÁÖ ºÀwÛgÀ ºÁ° zÉʸÀgï ZÉPï ¥ÉÆøïÖ  ªÀÄÄA¨ÉÊ     £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ  vÀªÀÄä vÀªÀÄä  ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ  C¥ÀgÁzsÀ. PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ / ¨ÁVAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 1) gÉÆÃR ºÀt 1700=00 2) N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 2 C.¸À.Q 000=00 3) ¨Á¯ï¥É£ï 1 C.¸À.Q 000=004) ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ¸ÀtÚ vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ   5 C.¸À.Q. 000=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ ¹.©. ¨ÁUÉêÁr  ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) ¸Á|| UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/15 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.

¢£ÁAPÀ 18-05-2015 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀĤî vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà zsÀgÀ£ÁPÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¹AzÀV vÁ®ÆPÀ ¥ÉÊQ eÁ®ªÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¢£ÁAPÀ: 17-05-2015 gÀAzÀÄ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:18-05-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢UÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ°è ¨ÁåAQ£À PÉ®¸À EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀÛ eÁ®ªÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀzÉà vÀ£Àß HgÁzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆPÀ ¥ÉÊQ vÁd¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt vÀ¥Á¸À ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉΠ  PÀ®à£Á UÀAqÀ ¸ÀĤî zsÀgÀ£ÁPÀgÀ ¸ÁB vÁd¥ÀÆgÀ vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2015 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr  ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA 14/15 PÀ®A: 174 ¹Dg惡.


¢£ÁAPÀ:  23-05-2015 gÀAzÀÄ 14:50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. EzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ §¸À¥Àà vÀA AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÁ¢ªÀĤ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ¨Á§vï d«ÄãÀzÀ°èzÀÝ, ¢£ÁAPÀ 22/05/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. PÉƼÀªÉ ¨sÁ«AiÀÄ PÀgÉÃAmï ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁr ¨ÉüÉUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÁUÀ CPÀ¸ÁävÀ ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÄÝ. G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ. ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁzÀUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 23/05/2015 gÀAzÀÄ 14:50 WÀAmÉUÉ aQÃvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ. wjPÉÆArzÀÄÝ.  ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀA §¸À¥Àà ºÁ¢ªÀĤ ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð ¸Á;-£ÀA¢ºÁ¼À ¦.AiÀÄÄ vÁ;-§ ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2015 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, May 23, 2015

DAILY NEWS ON 23-05-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 23.05.2015

1] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.153/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 22.05.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 16.15 UÀAmÉUÉ ªÀiÁgÀÄw vÀA ¨Á§Ä £É®ªÀqÉ ¸Á:£ÀgÀ¸À®V UÁæªÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-28 Ef 4167 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ »AzÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ ºÉAqÀw ¥ÀįÁªÀw UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÀ£À¸É ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð ¸Á:£ÀgÀ¸À®V EªÀ½UÉ vÀ£Àß »AzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀtPÁ® PÀqɬÄAzÀ £ÀgÀ¸À®V PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ºÉAqÀw ¥ÀįÁªÀw EªÀ½UÉ PɼÀUÉ ©½¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ F ¢ªÀ¸À 1720 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ zÀÄAqÀ¥Àà PÀ£À¸É £ÀgÀ¸À®V EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22.05.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.128/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.  
            ¢£ÁAPÀ: 22.05.2015 gÀAzÀÄ 19.50 UÀAmÉUÉ 1)AiÀiÁ¹£À vÀAzÉ gÀd§Ä® ªÉÆëģÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §rPÀªÀiÁ£À PÀȵÁÚ qÉÊj ºÀwÛgÀ  2) ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ D®ªÉÄî ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¹PÁå§ ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ £ÀªÀ¨ÁUÀ 3)UÀuÉñÀ vÀAzsÉ ªÀÄ®è¥Àà D£Á¥ÀÆgÀ. ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¥ÉÃn ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà£À UÀÄr ºÀwÛgÀ 4) E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ C¯Áè§PÀë ºÉÆ£ÀÄßlV ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¥ÉÃn ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà£À UÀÄr ºÀwÛgÀ 5)ªÉÄʧƧ¸Á§ UÁ°§¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ SÁeÁ£ÀUÀgÀ 6)qÉÆAVæ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ªÉĺÀvÀgÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀPÁ¥ÀgÉÆÃeÁ 7)gɺɪÀiÁ£À vÀAzÉ ¸ÀįɪÀiÁ£À ªÉÆÃUÀgÉ ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀgÀÄ ±Á¥ÉÃn ¨ÁgÁPÀªÀiÁ£À »AzÉ F J®è DgÉƦvÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ±Á¥Én MtÂAiÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¯ÉÊl ¨É¼ÀQ£À°è £É®zÀ ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÀUÉ PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ  vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹QÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 10,340/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï. L. CAUÀr. ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üZËPÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22.05.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.56/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 22.05.2015 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɬÄAzÀ 16.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠨Á§vï n«íJ¸ï ¸ÁÖgï ¹n PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-28-EC-9100, EAf£À £ÀA§gÀ-AF1ED1724311, ZÀ¹ì £ÀA§gÀ-MD625NF17D1E33155 C QB 25,000/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ zÀvÁÛ vÀAzÉ dUÀ¢Ã±À ªÀiÁ£É, ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð, eÁw-»AzÀÆ PÉÆgÀªÀÄ, GzÉÆåÃUÀ-«zÁåyð, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ DPÀÈw PÁ®¤, PÉJZï© PÁ®¤ »A¨sÁUÀ ªÀÄ£É. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22.05.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.131/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 14.05.2015 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɬÄAzÀ 15.05.2015 ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀ¥ËAqÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ J:28; DgÀ:5286 £ÉzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà :²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Áà ªÁ°PÁgÀ ¸Á; EAr PÉ Zï © PÁ¯ÉÆä vÁ; EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22.05.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.08/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

           ¢£ÁAPÀ: 20.05.2015 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɬÄAzÀ  21.05.2015 gÀAzsÀÄ 13.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ªÀÄ£ÉÆÃd vÀA. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt wªÀr ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð ¸Á: UÀaÑ£ÀPÀnÖ PÀ°  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ EzÀÝ AiÀiÁªÀzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ DUÀ° CxÀªÁ AiÀiÁªÀzÉÆà ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¼ÀPÉÆAr ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Dgï ¹¹ UÀįÁ©UÉ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzsÀ £ÉÃtÄ ºÀQPÉƪÀÄqÀÄ  ªÉÄÊvÀ DVgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÄzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ¸ÉÆãÁ® UÀA/ ªÀÄ£ÉÆÃd@ ¨Á¼ÀÄ  wªÁr  ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð ¸Á: UÀaÑ£ÀPÀnÖ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22.05.2015 gÀAzÀÄ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, May 22, 2015

DAILY NEWS ON 22-05-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 22.05.2015

1] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.114/2015 PÀ®A. 302. 304(©) gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 20.05.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00  UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 21.05.2015 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è 1] ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA; ªÀiÁ£À¥Àà §rUÉÃgÀ 2] FgÀ¥Àà vÀA; ªÀiÁ£À¥Àà §rUÉÃgÀ 3] zÉêÀéPÀÌ UÀA; ªÀiÁ£À¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á; J®ègÀÆ ZÉÆÃPÁÌ« vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À F DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢Ã¥Á EªÀ¼À UÀAqÀ, ¨sÁªÀ, CvÉÛ EzÀÄÝ,  ¢Ã¥Á  EªÀ½UÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÀt, §AUÁgÀ  vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆr §r ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, CªÀ¼À »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀÄzÀrØ UÁæªÀÄzÀ PÀgÀPÀ¥Àà vÀA; £ÁUÀ¥Àà ¸Á¸À£ÀÆgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨sÁ«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ¢Ã¥Á EªÀ¼ÀÄ ªÀÄļÀÄV ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀA; ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ- 50 ªÀµÀð eÁw- »AzÀÆ ¥ÀAZÁ¼À  GzÉÆåÃUÀ- PÀÆ°PÉ®¸À  ¸Á; D®ªÉÄïï vÁ; ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 21.05.2015 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.126/2015 PÀ®A. 143. 147. 148. 323. 324. 336. 353.
    504 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 21.05.2015 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ 1] ¹zÀÝ¥Àà vÀA: ªÀÄrªÁ¼À¥Àà §AiÀiÁå¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 10 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ PÉÆüÀÆgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ E£ÀÆß 50-60 d£À DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ  PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸À°è¹zÀ £ÁªÀÄ ¥ÀvÀæ »AzÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁgÀzÀ ¸ÀA§AzÀªÁV UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ  DgÉÆævÀjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¹mÁÖV DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝòj ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV  ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ  CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ  ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÉêÀPÀgÀÄ CAvÁ w½zÀÆ w½zÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr CªÀgÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÀÆgÁr ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ E§âgÀÄ ¹§âA¢ d£ÀjUÉ  zÀÄBSÁ¥Àvï ¥Àr¹ CªÀgÀÄ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA: ¨Á¼À¥Àà ¨ÉÊgÀªÁqÀV J J¸ï L ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 21.05.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.128/2015 PÀ®A. 143. 147. 148. 323. 324. 336. 341.
   307. 504. 506 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10), 2 (5) J¸ï.¹ J¸ï.n ¦K PÁAiÉÄÝ- 1989
               ¢£ÁAPÀ: 21.05.2015 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ 1) PÉÆl槸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ©zÀgÀPÀÄA¢ ¸Á; J®ègÀÆ PÉÆüÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 80-100 d£ÀgÀÄ F DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄïÁÓwAiÀÄ »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÉÆüÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°èzÀÝ QvÀÆÛgÀ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä ªÀÈvÀÛzÀ zsÀédzÀ PÀA§PÉÌ  AiÀiÁgÉÆà ZÀ¥Àà®Ä, §½,PÀÄAPÀĪÀĪÀ£ÀÄß PÀnÖ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀ ¹nÖ¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÁUÀÆ PÀÄgÀħ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀzÀ ¨sÁªÀ£É ºÉÆA¢ J®ègÀÆ MAzÁV ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÉÊgÀ PÁAiÉÄݹgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À CtÚ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ CqÀØUÀnÖ vÀgÀÄ© CPÀæªÀÄ vÀqÉ MrØ CªÀgÀÄ »AzÀĽzÀ ¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ »AzÀÆ ºÉƯÉÃgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÉAzÀÄ w½zÀÄ w½zÀÄ CªÀjUÉ eÁw JwÛ ªÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆrè, §rUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr PÀ®Äè vÀÆgÁr zÀÄBSÁ¥ÀvÀ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÉÊQ «dAiÀÄ ªÀiÁºÁAvÉñÀ vÀAUÀqÀV ºÁUÀÆ EvÀgÀ d£ÀjUÀÆ ¸ÀºÀ eÁw JwÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr CªÀgÀÄ ªÉÄÃ®Æ PÀ®Äè vÀÆgÁr ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ 1)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð (¦üAiÀiÁð¢) 2) C¤®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ ªÀAiÀĸÀÌgÀ ¸Á: E§âgÀÆ PÉÆüÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 21.05.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.129/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.    
           ¢£ÁAPÀ: 21.05.2015 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ 1] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀëwæ ªÀAiÀiÁ:60 ªÀµÀð ¸Á: EAr ²ªÀ£ÀUÀgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ EAr ¥ÀlÖtzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯ÁåtÉ N ¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀîwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt 600 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ N,¹ aÃn , MAzÀÄ ¥É£ÀÄß ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ:«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦ J¸ï L [ PÁ¸ÀÄ] EAr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 21.05.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA.50/2015 PÀ®A.273.328 L¦¹ & 32.34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 21.05.2015 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ; 1] ªÀÄqÉ¥Àà vÀA; ¹zÀÝ¥Àà ZÉÆÃgÀV ªÀAiÀiÁ; 23 ªÀµÀð  ¸Á|| zsÀƼÀSÉÃqÀ  vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÉêÀ£ÉUÉ AiÉÆÃUÀåªÀ®èzÀ «µÀPÁj ¥ÀzÁxÀðªÁzÀ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ N¯ïØ lªÉÃj£ï PÀA¥À¤ÃAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©gÀĪÀ ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ ¸ÉÃj 12.°Ã-60 JA.J¯ï, EzÀgÀ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ; 2719/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ.Dgï.UÀrØ ¦J¸ï L gÀhļÀQ ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 21.05.2015 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.55/2015 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 10.05.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÀAPÉæ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ, ªÀAiÀiÁ-70 ªÀµÀð. ¸Á|| ªÀÄ£ÀUÀƽ vÁ|| § ¨ÁUÉêÁr, f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ ªÀÄ£ÀUÀƽUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ºÉAqÉUÁgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À §¹ìUÉ PÀÆræ¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽUÉ ¥ÀgïÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ §gÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ªÀAzÀ£Á vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ¸Á|| ªÀÄ£ÀUÀƽ, vÁ|| § ¨ÁUÉêÁr, f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 21.05.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.84/2015 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 20.05.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÆàwð vÀA: zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ ªÀAiÀĸÀÄì-19 ªÀµÀð, ¸Á: ©dÓgÀV EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀgÀ¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß §mÉÖ ªÀUÉÊgÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ PÁ²¨Á¬Ä UÀA: zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸ï ¸Á: ©dÓgÀV vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 21.05.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.102/2015 PÀ®A. ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 08.05.2015 gÀAzÀÄ 11.30  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw ¸À«vÁ UÀA:C±ÉÆÃPÀ ªÀÄoÀªÀÄw ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ PÀtªÀÄÄZÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄÆgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1)¸ÀĦæAiÀiÁ ªÀAiÀiÁ-10 ªÀµÀð 2)C¥ÉÃPÁë ªÀAiÀiÁ-6 ªÀµÀð 3) C£ÀĵÁÌ ªÀAiÀiÁ-2.5 ªÀµÀð EªÀgÉÆA¢UÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ vÀ¥Á¸À ªÀiÁrPÉÆqÀªÀAvÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀA:ZÀ£ÀßAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á|| PÀtªÀÄÆZÀ£Á¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 21.05.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.08/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

           ¢£ÁAPÀ: 20.05.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ PÀÄ®¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÀ£À¥Àà KAlªÀiÁ£À ªÀAiÀiÁ:66 ªÀµÀð ¸Á:CxÀUÁð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.05.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ CxÀUÁð UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ UÀ¼É ºÉÆqɸÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý CxÀUÁð UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ, ±ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁj ¨ÁdÄ EzÀÝ ¨Á«AiÀÄ°è DPÀ¹äÃPÀªÁV PÁ®Ä JqÀ«   ©zÀÄÝ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀzÀj®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ CA§ªÀé UÀAqÀ PÀÄ®¥Àà KAlªÀiÁ£À ªÀAiÀiÁ:56 ªÀµÀð, eÁw:»AzÀÄ ºÀjd£À, ¸Á:CxÀUÁð ºÁ/ªÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁåAUÀ ¨ÁªÀr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 21.05.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.