Number of Visitors

Thursday, April 30, 2015

DAILY NEWS ON 30-04-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.04.2015


1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.91/2015 PÀ®A. 279,304(J) L.¦.¹. & 187 L.JªÀiï.«í DåPïÖ
             ¢£ÁAPÀ: 29.04.2015 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɬÄAzÁ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢®è.  AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ-PÀ®§ÄgÀV J£ï.JZï.-218 gÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄAPÀAa ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ PÀ®§ÄgÀV PÀqɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ PÀqɬÄAzÁUÀ° Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄUÀÄAl £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä PÉøÀÄgÁAiÀÄ £ÁUÀtÚ PÀĪÀĸÀV, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄgÀUÀ®è (©PÉ) FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æà ªÀÄ®è¥Àà £ÁUÀtÚ PÀĪÀĸÀV, ¸Á: AiÀÄgÀUÀ®è (©PÉ), vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.04.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.48/2015 PÀ®A. 392 L¦¹
               ¢£ÁAPÀ: 29.04.2015 gÀAzÀÄ 07.20 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ ¸ÀÄ°UÉPÉÆgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÀÄ ²æñÉʯï¢AzÀ vÀAzÀ ªÀÄgÀUÀ½UÉ JuÉÚ ºÀZÀÄѪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÃn£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÀÄqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ, AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ §ªÀÄzÀÄ «¼Á¸À PÉüÀĪÀ £É¥À ªÀiÁr ªÀiÁvÁr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ CAzÁdÄ 75,000/- gÀÄ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ªÉƺÀ£À ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß §®Ä eÉÆÃj¤AzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ d§j PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ vÀAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw VjeÁ UÀAqÀ ©üªÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánïï, ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÀzÁäªÀw PÁ®¤.EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.04.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.36/2015 PÀ®A. 457, 380 L¦¹
               ¢£ÁAPÀ: 28.04.2015 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:29.04.2015 gÀAzÀÄ 05.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è. AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV zÉêÀgÀ PÉÆÃtÂAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ElÖ ªÀiÁqÀzÀ Qð vÀUÉzÀÄ CzÀgÀ°è ElÖ §AUÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃR ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÁåAn£À Q¸ÉAiÀÄ°è ElÖ ºÀt ¸ÉÃj¹ MlÄÖ 123000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀA/ ªÀiÁAvÀAiÀiÁå »gÉêÀÄoÀ, ªÀAiÀiÁ- 40 ªÀµÀð. eÁw »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ. GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ªÀtQºÁ¼À. vÁ/ ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.04.2015 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.102/2015 PÀ®A. 379 L¦¹
              ¢£ÁAPÀ: 25.04.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 11.00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-28/J¯ï-9412 EzÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ SÁ¨Áæf §eÁgÀ gÀ¸ÉÛ CA©PÁ ºÉÆmÉî ªÀÄÄAzÉ ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ CA©PÁ ºÉÆmÉîzÀ°è ºÉÆÃV HmÁ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ §gÀªÀµÀÖgÀ°è PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÀÄRzÉêÀ eÁzÀªÀ ªÀAiÀiÁ-47 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ ªÀÄgÁoÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÆÌ®vÀ£À ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÉAPÀlgÀªÀÄt UÀ° EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.04.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.77/2015 PÀ®A. 379 L¦¹
               ¢£ÁAPÀ 27.04.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2015 gÀ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄzÀUÀÄtQ ¸ÀªÉÃðAiÀÄ°è §gÀĪÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ d«ÄãÀzÀ°è ºÁ¬ÄzÀÄ ºÉÆÃzÀ PÉ£Á®zÀ ¤Ãj£À°è ¤ÃgÀÄt¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ElÖ mÉPÀìªÉÆà CPÁémÉPïì PÀA¥À¤AiÀÄ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgï QêÀÄvï 16,000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ CzÀQÌzÀÝ 300 ¥sÀÆmï PÉç¯ï ªÁAiÀÄgï QêÀÄvÀ 6000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 22,000/- gÀÆ. QêÀÄwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ªÀÄÄgÀUÉñÀ vÀAzÉ gÁZÀAiÀÄå ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.04.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.90/2015 PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ.
             ¢£ÁAPÀ 13.04.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 23.45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAV C£ÀߥÀÆtð vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ, vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-04-2015  gÀAzÀÄ gÁwæ 23-45  WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §AiÀÄ®ÄPÀqÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý vÀA©UÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¥ÀªÁqÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á: §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.04.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.03/2015 PÀ®A. 174 (¹) ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 28.04.2015 gÀAzÀÄ  17.00 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁªÉÃj vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà gÀhļÀQ ªÀAiÀiÁ-18 ªÀµÀð ¸Á|| eÉêÀÇgÀ vÁ|| EAr EªÀ¼ÀÄ ¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DUÀ° PÁ®Ä eÁj ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ CxÀªÁ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ £ÁnPÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÁªÉÃj EªÀ½UÉ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è MUÉ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà gÀhļÀQ  ªÀAiÀiÁ- 37 ªÀµÀð ¸Á||eÉêÀÇgÀ vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.04.2015 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.04/2015 PÀ®A. 174 (¹) ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 29.04.2015 gÀAzÀÄ  14.00 UÀAmɬÄAzÀ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ FgÀtÚ zÉøÁ¬Ä. ªÀAiÀiÁ. 45 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ ºÀtªÀÄAvÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä, vÀªÀÄä UÀÄgÀÄ ²ªÀ°AUÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä EªÀjUÉ £À£Àß ¥Á°Ã£À d«ÄãÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀévÀB ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý vÁ¨ÁPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ ¢: 25.04.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. EAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmɬÄAzÀ 1600 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ ¨ÁA¢£À°èzÀÝ eÁ° VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆArzÀÄÝ £Á°UÉ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ ºÉt eÉÆÃvÁqÀÄwÛvÀÄÛ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ FgÀtÚ zÉøÁ¬Ä FvÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÉAiÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ FgÀtÚ zÉøÁ¬Ä. ¸Á: PÉÆÃgÀºÀ½î  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.04.2015 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.12/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
            ¢£ÁAPÀ: 29.04.2015 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ - VÃvÁ UÀAqÀ. £ÁUÀgÁd. PÉÆîPÁgÀ ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĸÀÆw  EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄ£À¹®èzÉ FUÀ 15 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ ¸À® UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÀqÉzÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀgÀÄ  ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÉÛ FUÀ vÁ£ÀÄ CªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀ¯Áè CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ «µÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è.. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ, F §UÉÎ FgÀtÚ. ¨Á®¥Àà. PÉÆîPÁgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀĸÀÆw vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.04.2015 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

10] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.05/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 29.04.2015 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ 29.04.2015 10.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zsÁgÀ£À ªÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀiÁ_8 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PɼÉUÉ Dl DqÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ «µÀPÁj ºÁªÀÅ CxÀªÁ E£ÀߪÀÅzÉÆà Qæ«Ä QÃlUÀ¼ÀÄ PÀaÑzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ vÀÄ®eÁgÁªÀÄ vÀA: gÁªÀÄ¥Àà vÉÆÃlzÀ ¸Á|| vÀÄA§V EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.04.2015 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, April 29, 2015

DAILY NEWS ON 29-04-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.04.2015


1] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.39/2015 PÀ®A. 379 L.¦.¹.
             ¢£ÁAPÀ: 20.03.2015 gÀAzÀÄ  ¸ÀAeÉ 17.00 jAzÀ 21.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ QÃwð £ÀUÀgÀzÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ  ªÉÆÃlgÀ¸ÉÊPÀ®è £ÀA KA-28-EA-6136 HERO KARIZMA DSS COMPANY  CAzÁd  QªÀÄävï 49,000=00/- CHASSIS-NO-MBLMC38EDCGF00229 ENGINE -NO-MC38ECCGF00251 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ºÉÆÃzÀ C¥sÀgÁzsÀ  F §UÉÎ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸ï  PÁA§¼ÉPÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  ±ÀºÀgÀzÀ  QÃwð£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.04.2015 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.64/2015 PÀ®A. ºÉAUÀ¸ÀÄ ºÁUÀÆ 3 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 27.04.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁå£Àí 2:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è, wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw C£ÀߥÀÆuÁð UÀA: ¤ªÀÄð®PÀĪÀiÁgÀ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, ¸Á: vÁd¥ÀÆgÀ JZï EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1] ²ªÀ°Ã¯Á ªÀAiÀiÁ-9 2] ZÉÊvÁæ ªÀAiÀiÁ-5, 3] ¸ÀIJîPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀiÁ-3 EªÀgÉÆA¢UÉ ¤£Éßà ¢£ÁAPÀ: 27-04-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¤ªÀÄð®PÀĪÀiÁgÀ vÀA: ©üêÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð, G-£ËPÀj, ¸Á: vÁd¥ÀÆgÀ(JZï) vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.04.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.11/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
             ¢£ÁAPÀ: 28.04.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAmɬÄAzÀ 0800 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ- £ÀAzÀ¥Àà. ªÀiÁ¤AUÀ¥Àà. PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á: »gÉà D¸ÀAV  FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É »gÉ D¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà. ºÀtªÀÄAvÀ ºÉ¼ÀªÀgÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨ÁA«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è zÀAqÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CPÀ¸ÁävÁV PÁ®Ä eÁjAiÉÆ CxÀªÁ eÉÆð ºÉÆÃVAiÉÆ  ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄVzÀÄÝ DvÀ¤UÉ FdÄ ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀÄV ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ gÉÃtÄPÁ. UÀAqÀ. £ÀAzÀ¥Àà. PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á: »gÉà D¸ÀAV vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.04.2015 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] CgÀPÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.09/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
            ¢£ÁAPÀ: 27.04.2015 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃj ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ¸ÀAUÀ¥Àà §¸À¥Àà CqÀ« ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð. eÁw »AzÀÆ UÁtÂUÀ. GzÉÆåÃUÀ- MPÀÌ®ÄvÀ£À. ¸Á/ ºÀqÀV£Á¼À vÁ/ ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ EwÛÃaUÉ CwAiÀiÁzÀ ±ÉgÉPÀÄr¬ÄªÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ ±ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä vÉÆÃmzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀPÁj OµÀzÀ PÀÄrzÀÄÝ ¹AzÀV AiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ-28-04-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀwÛzÀÄÝ. ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ £ÁUÀªÀÄä UÀA.¸ÀAUÀ¥Àà CqÀ« ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð, eÁw , »AzÀÆ UÁtÂUÀ, GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á|| ºÀqÀV£Á¼À vÁ/ ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.04.2015 gÀAzÀÄ CgÀPÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Tuesday, April 28, 2015

DAILY NEWS ON 28-04-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.04.2015


1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.140/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ
   187 JA.«. PÁAiÉÄÝ.
              ¢£ÁAPÀ: 27.04.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.00 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ 407 UÀÄqÀì UÁr £ÀA PÉ.J. 40/2361 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ 407 UÁrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀ¨Á« GgÀ°èAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÀ¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÉqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀÄzÀ¨Á« UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®èªÀÄä zÉë PÀnÖ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ PÀĽvÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ªÀÄ£ÉÆÃd vÀA, UÉÆÃ¥Á® §dAwæ ªÀAiÀiÁ: 4 ªÀµÀð ¸Á,, ªÀqÀªÀqÀV ºÁ° ªÀÄzÀ¨Á« EvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄ£ÉÆÃd EvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ vÀAUÁ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀıÉÆÃzÁ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR® ªÀiÁrzÁUÀ F ¢ªÀ¸À ªÀÄÄAeÁ£É 10.30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¹zÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ UÉÆÃ¥Á® vÀA, ¸ÀAUÀ¥Áà §dAwæ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀqÀªÀqÀV vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr f|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27.04.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/2015 PÀ®A. 379 L.¦.¹.
           ¢£ÁAPÀ: 27.04.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.15 UÉAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ gÀhļÀQUÉ §AzÀÄ gÀhļÀQAiÀÄ°è §¹ìUÉ ºÀwÛ §AzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è E½zÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¢AzÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §¹ì£À°è ºÀvÀÄÛªÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉãÀn ¨ÁåUÀ ZÉÊ£À vÉUÉzÀÄ 170 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ, ZÀ¥À¯ÁgÀ, ¥Ál°UÀ¼ÀÄ, ©¯ÁégÀUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3000/-gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æêÀÄw ±ÉÊ®eÁ ²æäªÁ¸À PÀÄ®PÀtÂð ¸Á|| ¯ÉÆÃt ©.PÉ vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27.04.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.88/2015 PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 26.04.2015 gÀAzÀÄ 12;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ  ²ªÀªÀÄä  vÀA. £É£É¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-4-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §»ðzɸÉUÉ[¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ] ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À  ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ £É£É¥Àà. PÀAoÉ¥Àà ©gÁzÁgÀ. ¸Á:  ºÀZÁÑöå¼À vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27.04.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.88/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
    ¢£ÁAPÀ: 27/04/2015 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà UÀÆVºÁ¼À ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÊ®PÀÆgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄzÀj UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ  CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1820 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ ²æà ¹. J¸ï. §AV ¹JZï¹ 1344 ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27.04.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.08/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
             ¢£ÁAPÀ: 26.04.15 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 18.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ: ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA ¨Á£ÀÄzÁ¸À ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á|| ¨ÁA¨ÉÆÃr vÁ|| ¥À°Ã¸À f|| ¸ÁAVè EªÀ£ÀÄ GtÂÚ¨sÁ« UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà £ÀgÀ¸ÀgÀrØ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV ¨sÁ«AiÀÄ°è E½AiÀÄĪÁUÀ eÉÆð ºÉÆÃVAiÀiÁV CxÀªÁ PÁ®Ä eÁjAiÀiÁUÀ° ¨sÁ«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛzÀÄÝ EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉãÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¥ÀÄ°AiÀÄ¥Àà vÀA UÉÆÃ¥Á® PÀÄgÁqÉ ªÀAiÀiÁ-36  ¸Á|| lPÀ̼ÀQ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27.04.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.09/2015 PÀ®A. 174 (¹) ¹Dg惡.
            FUÀ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ¼ÁzÀ: C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ ºÉAUÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ-35-40 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è PÁ®ÄeÁjAiÀiÁV, eÉÆðºÉÆÃVAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ©æqÀÓ ªÉÄðAzÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ G¹gÀÄ UÀnÖ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÀÄ ¸À»vÀ EªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ-45 ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-1(J) vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27.04.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Monday, April 27, 2015

DAILY NEWS ON 27-04-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 27.04.2015


1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.87/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L.¦.¹.
              ¢£ÁAPÀ: 26.04.2015 gÀAzÀÄ 14.30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁzÀ ¦gÁå¢ vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ; ²æñÉÊ® vÀAzÉ PÁ²gÁAiÀÄ aUÀj ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á||SÉÊ£ÀÆgÀ »gÉÆà ¥ÉÆæà PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃlgï £ÀA§gÀ PÉ.J. 28/E.J¥ï-8921 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzÀV-AiÀÄAPÀAa ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ AiÀÄAPÀAa ¸À«ÄÃ¥À ¥ÀÄ°£À PÀ§âPÉÌ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ Cwà eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ  fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁVªÀ  jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥ÀÄ°£À PÀ§âPÀÌ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ vÀ¯ÉUÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄ°èPÁdÄð£À. vÀAzÉ PÁ²gÁAiÀÄ aUÀj   ¸Á|| SÉÊ£ÀÆgÀ vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26.04.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.55/2015 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
      ¢£ÁAPÀ: 25.04.2015 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸Á¢PÀC° vÀAzÉ PÁ¹ÃªÀĸÁ§ ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄĹèA, GzÉÆåÃUÀ, ºÉÆ®ªÀĤPÉ®¸À ¸Á: PÉÆÃgÀªÁgÀ vÁ®ÆPÀ ¹AzÀV EvÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ F ¢ªÀ¸À CAvÀgÀUÀAV UÁæªÀÄzÀ ºÉtÂÚ£À PÀqÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤£Éß ªÀÄÄAeÁ£É¬ÄAzÀ ªÀÄzÀÄªÉ vÀAiÀiÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ¸ÉßûvÀjUÉ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉý §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt vÀ¥Á¸À ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ±ÁQÃgÀ¨Á¨Á PÁ¹ÃªÀĸÁ§ ±ÉÃR ¸ÁB PÉÆÃgÀªÁgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26.04.2015 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Sunday, April 26, 2015

DAILY NEWS ON 26-04-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.04.2015

1] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.123/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187
   JA.«í.PÁAiÉÄÝ.
              ¢£ÁAPÀ: 24.04.2015 gÀAzÀÄ 22;30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ: JªÀiï.JZï.-20-J.n.-4750 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¢AqÀªÁgÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÁ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV PÀqɬÄAzÁ ¢AqÀªÁgÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¥Áå¸ÉAdgÀ lA lA £ÀA§gÀ:PÉJ-29-J-9876 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¸ÀzÀj lA lA zÀ°è PÀĽvÀ ¦gÁå¢UÉ ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ lA lA ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÁ½PÉÆÃn ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á:ªÀĹ©£Á¼À EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ¥Àr¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV¬ÄAzÁ MAiÀÄĪÁUÀ wÃjPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁr, C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸ÀĤî ²ªÁf CUÀ¸ÀgÀ ¸Á; ªÀĹ©£Á¼À vÁ®ÆPÀ: § ¨ÁUÉêÁr. [¦gÁå¢] EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.04.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.53/2015 PÀ®A. 498(J), 302, 304(©), 34 L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 24.04.2015 23.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25.04.2015 gÀAzÀÄ 06:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ  UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1.²ªÁ£ÀAzÀUËqÀ ¹zÀUÉÆAqÀ¥ÀàUËqÀ ¥Ánî 2.PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä ¹zÀUÉÆAqÀ¥ÀàUËqÀ ¥Ánî ¸Á|| E§âgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ zÀgÀ¨ÁgÀ ºÉʸÀÆÌ® »AzÉ 3.¨sÀĪÀ£ÉñÀéj ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ 4. ªÀÄ®è£ÀUËqÀ §®ªÀAvÀ¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| E§âgÀÄ PÀAzÀUÀ£ÀÆgÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À F DgÉÆæüvÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ   CvÉÛ, £Á¢¤, ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤AiÀÄ UÀAqÀ EzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄÄ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ gÁf ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÀÆ PÀÆqÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrgÀ°®è. F ¢ªÀ¸À DgÉÆæüvÀgÉ®ègÀÆ  PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀt vÀgÀzÉ EgÀĪÀ ¹lÄÖ »rzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ¯ÉÆà ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ  §UÉÎ ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ :-  ²æêÀÄw VÃvÁ UÀA|| ²ªÁ£ÀAzÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð  ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ zÀgÀ¨ÁgÀ ºÉʸÀÆÌ® »AzÉ F §UÉÎ ²æà §¸À°AUÀ¥ÀàUËqÀ vÀA|| ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ   ¸Á|| DºÉÃj vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.04.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.38/2015 PÀ®A. 457. 380 L.¦.¹.
        ¢£ÁAPÀ: 25.04.2015 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 0130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjಗೆ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ «gÀ¨sÀzÉæñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ ¦AiÀiÁ𢠪Á¸ÀªÁVgÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ° ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¢£ÁAPÀ: 24-04 2015 gÀAzÀÄ  gÁwæ -0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£É Q° ºÁQ PÉÆAqÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ-25-04-2015 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 01-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢UÉ JZÀÑgÀªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁgÉÆà M§â£ÀÄ ªÀÄ® ªÀÄÆvÀð ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄðAzÀ ¤AvÀÄÛ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ E£ÀÆß E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÀªÀjUÉ ZÀ¥Áà¼É vÀnÖ ºÉÆÃgÀUÉ PÀgÉzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr PÀvÀÛ®°è Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀÆ¯É ¨ÁV°£À Qð PÉÆAr «ÄnzÀAvÉÛ ªÀiÁr M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¨ÉqÀØgÀÆAªÀÄ zÀ°è EzÀÝ mÉæÃgÀhÄj vÉgÉzÀÄ ¯ÁPÀgÀzÀ°è ElÖ §AUÁgÀ ¨É½î ºÁUÀÆ gÀÆR ºÀt MlÄÖ 1,23,000/- gÀÆ QªÀÄäw£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£À PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ  vÀA. «oÀ×®  vÀ¼ÀPÉÃj «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  ±ÀºÀgÀzÀ «gÀ¨sÀzÉæñÀégÀ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.04.2015 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.50/2015 PÀ®A. 379 L.¦.¹.
      ¢£ÁAPÀ: 12.04.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2015 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄìQ£À 4.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÉÆwð vÁAqÉ £ÀA.1 gÀ ¸À«ÄÃ¥À, J£ï ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ eÁ£É¸Á§ zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¤gÀAvÀgÀ eÉÆåÃw AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1.5 QÃ. «Ä PÀA§zÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ ¯ÉÊ£À EzÀÝAvÀºÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45,000/- gÀÆ.UÀ¼À QªÀÄäwÛ£À «zÀÄåvÀ ªÁºÀPÀªÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¹ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÉÃlPÀgÀ ªÀAiÀiÁ:38 ªÀµÀð, ¸Á:EAr, f:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.04.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.44/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¦æ¸À£ïì PÁAiÉÄÝ-1963.
    ¤AiÀĪÀÄ 57 (2) ªÀÄvÀÄÛ 224. 225 L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 24/04/2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ²PÁë§A¢ PÉÊ¢ ¸ÀARå 4396 gÁdÄ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà UÀļÀ¨Á¼À ¸Á|| PÀA¨ÁV EvÀ£ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀªÀÄävÀ C©ügÀPÉë¬ÄAzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£É PÀlÖqÀ ªÀiÁqÀ®Ä CAvÁ PÁgÀt ¤Ãr ¥ÉgÉÆ® gÀeÉUÉ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉưøÀ ªÀĺÁ¤zÉð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀzÀ PÁgÁUÀȺÀUÀ¼À ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå eÉ3:¥ÉN¯ï:2014-15 ¢£ÁAPÀ 23-03-2015 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è gÀeÉ ªÀÄÄAdÆj DVzÀÄÝ, DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2015 gÀAzÀÄ 30 ¢£ÀUÀ¼À ªÀgÀUÉ ¥ÉgÉƯï gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 24-04-2015 gÀAzÀÄ ¥ÀgÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀzÀ°è ±ÀgÀuÁUÀzÉà ¥ÀgÁj AiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæ £ÀA§gÀ 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ²PÁë §A¢UÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀªÀÄävÀ C©ügÀPÉë¬ÄAzÀ ¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÉgÉÆïï gÀeÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀ®Ä eÁ«ÄãÀÄ ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ¥ÀgÁj DUÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.F §UÉÎ ²æêÀÄw qÁ|| C¤ÃvÁ Dgï C¢ÃPÀëPÀgÀÄ PÉAzÀæ PÁgÁUÀȺÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.04.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.04/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
                FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¨ÉêÁgÀ¸Àì UÀAqÀ¸ÀÄì ªÀAiÀiÁ 35 jAzÁ 40 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ UÀÄAzÀªÁ£À UÁæªÀÄzÀ PÉgÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä DUÀ° CxÀªÁ §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä DUÀ° CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ DUÀ° ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj DUÀ° CxÀªÁ eÉÆð ºÉÆÃV DUÀ° PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ, PÉgÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¨ÉêÁgÀ¸À ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀA: dPÀÌ¥Àà RqÉRqÉ ¸Á: UÀÄAzÀªÁ£À vÁ:EAr f¯Áè: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.04.2015 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.11/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
                ¢£ÁAPÀ: 24.04.15 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɬÄAzÀ ¢:25.04.2015 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À  vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÉÄÊvÀ ªÀÄ®èªÀÄä ªÀAiÀiÁ-72 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ CªÀ¼À E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ §ºÀ¼Éà ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÁ£ÀÄ §zÀÄQ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ° CAvÁ ¢:24/04/15 gÀAzÀÄ 1400 CªÀ¸Àð¢AzÀ ¢:25/04/15 gÀAzÀÄ 1030 CªÀ¸ÀðzÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà vÀAUÀqÀV ©æÃfÓUÉ ºÉÆÃV PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ, ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀÄV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ZÀAzÁæªÀÄ ZËzÀj ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á:PÀ£ÉÆß½î vÁ:¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.04.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Saturday, April 25, 2015

DAILY NEWS ON 25-04-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.04.2015

1] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.64/2015 PÀ®A. 279.337,338,304(J) L.¦.¹.
           ¢£ÁAPÀ: 24/04/2015 gÀAzÀÄ 02:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ¸Á¢PÀ vÀA: ¸ÁºÉçºÀĸÉÃ£ï  ¸ÁgÀªÁ£À ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄĹèA GzÉÆåUÀ qÉæöʪÀígï ¸Á// wPÉÆÃmÁ vÁ//f// «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  ¨ÉƯÉgÉÆà ¦Pï C¥ï UÀÆqÀì £ÀA§gÀ PÉJ-28/©-7259  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.   PÉƯÁègÀ PÀqɬÄAzÁ  ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ  ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV  Cwà ªÉÃUÀ¢AzÁ  C «ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÁ  ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ  C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ  J£ï JZï 218 gÉÆÃr£À  ªÉÄïɠ £Àqɹ ªÀÄļÀªÁqÀ vÁAqÉ  £ÀA§gÀ 2  PÁæ¹£À ºÀwÛgÀ , ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÁ  PÉƯÁègÀ PÀqÉUÉ  vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è  ºÉÆgÀl « Dgï J¯ï  §¸ï £ÀA§gÀ PÉJ-25/r-0806 £ÉÃzÀÝgÀ  ªÀÄÄAzÉ ºÁ¬Ä¹  C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹  §Ä¯ÉgÉÆà ¦Pï C¥ï  ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉJ-28/©-7259  £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ,  ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ  ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ, ¦Pï C¥ïÀ UÁrAiÀÄ°è ºÉÆgÀl ¸ÀĤï vÀA: zÀÄAqÀ¥Àà dĪÀÄ£Á¼À ¸Á// wPÉÆÃmÁ EªÀ£ÀÄ  ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ®èzÉÃ.  « Dgï J¯ï   §¹ì£À  ZÁ®PÀ£ÁzÀ PÀ®AzÀgÀ ºÀdgÀvÀ¸Á§  ºÉÆAUÀ¯ï ¸Á// C«ÄãÀ¨Á« EªÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ¸ÁzÁ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ.É. F §UÉÎ ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå vÀA: «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ G: « Dgï J¯ï qÉæöʪÀígï ¸Á: zÉëPÉÆ¥Àà vÁ®ÄPÀ PÀ®UÀlV f¯Áè zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24.04.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.49/2015 PÀ®A. 279 304(J) L¦¹
  ¢£ÁAPÀ: 24-04-2015 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ   ±ÉAPÉæ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¯ÉÆÃPÀÆgÀ ¸Á: ¸ÀļÀî f¯Áè zsÁgÀªÁqÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ «Ä¤ UÀÆqïì ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ. PÉJ-25-r-7462 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ«ÄPÀ¯ïè vÀÄA©gÀĪÀ PÁå£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀÄ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÀħâ½î ¬ÄAzÀ ºÀĸÁä£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E°è J£ï JZï-13 ªÀiÁUÀðzÀ°è ºÉÆwð ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ, JzÀÄj£À ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÉÊqÀ PÉÆqÀªÁUÀ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀqÉ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ QèãÀgï ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà §qÉ«Ää ªÀAiÀiÁ-48 ¸Á: ªÀÄÄ£ÉÆß½î vÁ: ¸ËzÀwÛ, f¯Áè ¨É¼ÀUÁAªÀ ºÁ:ªÀ: ºÀħâ½î EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj WÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ ªÁUÀ ¨É¼ÀV£À 5-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÁVgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀqÀPÉÆüÀ ¸Á: ºÀħâ½î PÁjºÁ¼À ªÁd¥É £ÀUÀgÀ ªÀÄ£É £ÀA. 23 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24.04.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2015 PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 13/04/15 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ CA©PÁ vÀA, ®ZÁÑgÁªÀÄ ºÀeÉÃj ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ¸Á|| ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀ ºÁ° gÀA¨Á¥ÀÆgÀ vÁ,, «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13/04/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀA¨Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀģɬÄAzÀ J®èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. F §UÉÎ ®ZÁÑgÁªÀÄ vÀA, «oÀ×®¹AUÀ ºÀeÉÃj ¸Á,, gÀA¨Á¥ÀÆgÀ vÁ,, «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24.04.2015 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.53/2015 PÀ®A. 87 PÉ.¦.DåPïÖ
          ¢£ÁAPÀ: 24/04/2015 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉUÉ, EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ] FgÀtÚ §¸À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 15 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV, ²ªÀtV, ¤ªÁ¼ÀSÉÃqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀqÉèêÁqÀ ¦¹JZï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ UÁr zÁjUÉ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉÃUÉƸÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt, ªÉÆèÉʯï, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆÃ¥À.d¥ÁÛzÀ gÉÆÃR ºÀt 10.350=00 gÀÆ ªÀiÁvÀæ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà C±ÉÆÃPÀ f ZÀªÁít.¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24.04.2015 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÉÆîUÀĪÀÄäd  ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.04/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 24/04/2015 gÀAzÀÄ 05-20 UÀAmÉAiÀÄ°è  EzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ : ®UÀªÀÄtÚ vÀA|| ¹zÀÝ¥Àà dªÀÄ䮢¤ß,  ªÀAiÀiÁ : 38 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ «Ã¥ÀjÃvÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¤UÉ ¦qïì SÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 20-04-2015 gÀAzÀÄ CgÉ¥ÀeÁÕªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ F ¢ªÀ¸À   ªÀÄÈvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è    CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀA|| ®UÀªÀÄtÚ dªÀÄ䮢¤ß,    ¸Á|| £ÁUÀgÁ¼À (ºÀÄ°)vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ  ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24.04.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, April 24, 2015

DAILY NEWS ON 24-04-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.04.2015


1] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.106/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L.¦.¹.
           ¢£ÁAPÀ: 23.04.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.30 UÀAmÉUÉ EAr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÊvÀ DgÉÆæ ¹Ã£ÀÄ vÀA vÁgÁ¹AUÀ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á; »lß½î vÁ; ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 29/E-2921 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß »gÉÃgÀÆV PÀqɬÄAzÀ »gÉêÀĸÀ½ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »gÉêÀĸÀ½ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd ºÀwÛgÀQ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ C¥ÀUÁvÀ ºÉÆA¢ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ¸ÀAVÃvÁ UÀA ¹Ã£ÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á; »lß½î vÁ; ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23.04.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/2015 PÀ®A. 420 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(6) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï
    PÁAiÉÄÝ.
       ¢£ÁAPÀ: 23.04.2015  gÀAzÀÄ  20.30 UÀAmÉUÉ  J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1)¦ÃgÁ vÀA/ gÀeÁPÀ¸Á§ dªÀÄRAr   ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸ÁB «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ E¨Á滪Àiï gÉÆÃeÁ ±Á¯É £ÀA; 4 gÀ ºÀwÛgÀ 2)  ªÀÄ£ÉÆÃd vÀA/ ¸ÀvÀå£ÁgÁgÀt wªÁj   ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸ÁB «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÀaÑ£ÀPÀnÖ PÁ®¤  3) ªÀÄÄPÁÛgÀ ©Ã¼ÀV ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ  UÀaÑ£ÀPÀnÖ PÁ®¤AiÀÄ CA¨sÁ ¨sÀªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ L¦J¯ï  QæPÉÃlzÀ ¥ÀAzÁåªÀ½AiÀÄ CAUÀªÁV EAzÀÄ £ÀqÉ¢gÀĪÀ L.¦.J¯ï QæÃPÉÃmï ¥ÀAzÀåzÀ°è qÉ° qÉ«®ì «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄA¨ÉÊ EArAiÀÄ£Àì  ¥ÀAzÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉnÖAUÀ CAvÀ d£ÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Àt PÀnÖPÉÆAqÀÄ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ JgÀqÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ªÉÄÃ£ï §ÄQÌ Nr ºÉÆÃzÀ C¥sÀgÁzÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 15680/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ-4 ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà n J¸ï ¸ÀÄ°à ¹.¦ L f f ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23.04.2015 gÀAzÀÄ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.87/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 23.04.2015 11:15 UÀAmɬÄAzÀ 23.04.2015 gÀ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄĸÁÛ¥Á C§ÄÝ®PÀjêÀÄ ¯ÁºÉÆÃj ªÀAiÀiÁ -48 ªÀµÀð ¸Á ||  vÁ½PÉÆÃn.F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV 1 gÀÆ 80=00 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É N¥À£ï PÉÆèÃd JA§ÄªÀ PÀ¯Áåt ªÀÄmPÁzÀ N ¹ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N ¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 250/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆèÉÊ®-1 ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀvÀ|| «ÃgÁgÉrØ ¦ J¸ï L vÁ½PÉÆÃn ¦ J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23.04.2015 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.107/2015 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
              ¢£ÁAPÀ: 17.03.2015 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ EAr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ @ ¤Ãw£À vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À vÀUÀqÉÃPÀgÀ ªÀAiÀiÁ:36 ªÀµï ¸Á: ¸Á: EAr §¸ÀªÀgÁeÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ²æñÉÊ® eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà CvÀÛ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆUÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ²æêÀÄw: ¸ÀĪÀÄ£ï UÀAqÀ ¨sÀUÀªÁ£À vÀUÀqÉÃPÀgÀ ¸Á: EAr §¸ÀªÀgÁeÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23.04.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.07/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 16.04.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ©üPÀëÄPÀ ªÀAiÀiÁ:50ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ©üPÉë ¨ÉÃqÀÄvÁÛ AiÀiÁªÀÇzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 16/04/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¸ÀÀé¸ÀÜ£ÁV ²ªÀtV¬ÄAzÀ ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ £ÉÆÃr 108 CA§Ä®£ïìUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr CA§Ä®£ïì vÀgÀ¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è CªÀ¤UÉ ºÁQ ¹AzÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 21.04.2015 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ £ÉÆÃrzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ §gÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ F ¢ªÀ¸À ªÀgÀ¢ PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀgÉ¥Àà G¥À஢¤ß ¸Á|| ²ªÀtV vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23.04.2015 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.