Number of Visitors

Tuesday, March 31, 2015

DAILY NEWS ON 31-03-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 31.03.2015


1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA 11/2015 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. 
               ¢£ÁAPÀ: 30/03/2015 gÀAzÀÄ 08:00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À CtÚ ªÉÄÊvÀ C§ÄÝ®d«Äî vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ @ SÁeÁ¨ÁªÉÇâÝãÀ dÄ£Éâ. ªÀAiÀiÁ: 49 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ læPÀÌ qÉæöʪÀgÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÉÆgÀlVAiÀÄ wªÁj ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀzÀ AiÀÄÄ.PÉ.¦ ªÉÄãÀ PÁå£À®zÀ°è d¼ÀPÀ (¸ÁߣÀ) ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¸ÁävÁV eÉÆð ºÉÆÃV PÉãÁ® ¤ÃgÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ, F¸ÁqÀ®Ä §gÀzÀÝjAzÀ PÉãÁ® ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, ±ÀªÀªÀÅ ªÀÄÄAeÁ£É 9:00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §UÀ®ÆgÀ-WÀvÀÛgÀV ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÉãÁ®zÀ ©æeï ºÀwÛgÀ PÉãÁ® ¤ÃgÀ°è ¹QÌzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ C°ÃªÀÄÄ¢ÝãÀ SÁeÁ¸Á§ @ SÁeÁ¨ÁªÉÇâÝãÀ.  dÄ£Éâ. ¸Á: ±ÀºÀ¨ÁzÀ, gÁªÀiÁ ªÉÆúÀ¯Áè, vÁ: avÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 30.03.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.                                    
              ¢£ÁAPÀ: 30-03-2015 gÀAzÀÄ 17;00 UÀAmÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] ²ªÀÅ vÀA §¸ÀªÀgÁd ªÀdÓ®  ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á: ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV 2] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA §¸ÀªÀgÁd ºÉÆ£Àß½î ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á: ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV 3] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà  ºÀZÀgÀrØ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á: ªÀqÀªÀqÀV 4] ¹zÀÄÝ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð ¸Á: ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV 5]  C±ÉÆÃPÀ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV 6] §¸À¥Àà vÉ®V ¸Á: ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV 7] vÀAlægÀrØ ¸Á: ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV ºÁUÀÆ E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ DqÀÄwÛgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 10,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ JªÀiï J£ï ¹AzsÀÆgÀ ¦ J¸ï L  ¨ÁUÉêÁr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 30.03.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
               ¢£ÁAPÀ: 30/03/2015  gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéüºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀA¢ FgÀ¥Àà UÀÄ©â 2] ªÉÆâ£À¸Á vÀA¢ C«ÄãÀ¸Á ¹PÀÌ®UÁgÀ 3] ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà ¸ÀdÓ£À 4] ©üêÀÄtÚ vÀA¢ §¸À¥Àà ªÉÄÃn 5] ±ÁAvÀ¥Àà vÀA¢ ©üêÀÄ¥Àà PÉAZÀ£ÀUÀÄqÀØ 6] jAiÀiÁd vÀA¢ ªÀĺÀäzÀºÀ¤Ã¥sÀ ªÀĤAiÀiÁgÀ 7] ªÉÆúÀ£À vÀA¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸ÀÄvÁgÀ 8] ¥Àæ¨sÀÄ vÀA¢ ¦qÀØ¥Àà PÀ£ÀÆßgÀ 9] ¸ÁºÉç¯Á® vÀA¢ ªÉÄʧƧ¸Á PÀ¸Á§10] ²ªÀAiÀÄå vÀA¢ ¸ÀAUÀ£À§¸ÀAiÀÄå ¸Á°ªÀÄoÀ 11] ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA¢ CªÀÄgÀ¥Àà UÀAUÀ£ÀUËqÀgÀ 12] CA§gÀ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¥Àà UÀAUÀ£ÀUËqÀgÀ ¸Á:J®ègÀÆ £Á®vÀªÁqÀ  vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ £Á®vÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ D®ÆgÀ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ FgÀ¥Àà UÀÄ©â EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÉ£Á¯ï zÀAqÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 83,120/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà © «í £ÁåªÀÄUËqÀ ¦J¸ïL [PÁ:¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 30.03.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Monday, March 30, 2015

DAILY NEWS ON 30-03-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.03.2015

1] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2015 PÀ®A 279. 337, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JA. «í.     PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 28.03.15 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ £Á®ÄÌ UÁ°AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ²gÀ£Á¼ÀzÀ ºÉƸÀ HgÀÄ PÀqɬÄAzÁ ²gÀ£Á¼ÀzÀ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀzÀ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ CAzÀgÉ ²gÀ£Á¼À HgÀ°èAzÁ vÉÆÃlzÀ ªÉÄÃlVAiÀÄ PÀqÉUÉ n.«í.J¸ï. JPÀì-J¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: JA.JZï:13/J.qÀ§Äèöå:0152 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ: £ÁUÀ¥Áà vÀA: CªÀÄÈvÀ UÀĪÀÄvÉ ªÀAiÀiÁ|| 45 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ: CtÚ¥Áà vÀA: CªÀĹzÀÝ UÀĪÀÄvÉ ªÀAiÀiÁ|| 44 ªÀµÀð ¸Á|| E§âgÀÄ ²gÀ£Á¼À EªÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹgÀĪÀzÀjAzÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀ¥Àà¤UÉ - vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzsÀ ¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÁ vÀ¯É MqÉzÀÄ M¼ÀV£À ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ UÀzÀÝPÉÌ §®ªÁzÀ ºÀjzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DV eÁUÁzÀ°è ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ  ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀ CtÚ¥Áà¤UÉ - vÀ¯ÉUÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉ  F C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ qÉæöʪÀgï£ÀÄ eÁUÁzÀ°è ¤®èzÉ UÁr £ÀqɹPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.  F §UÉÎ ªÀÄ®PÀªÁé UÀA: £ÁUÀ¥Áà UÀĪÀÄvÉ ¸Á|| ²gÀ£Á¼À vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.03.2015 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2015 PÀ®A 379 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 24/03/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmɬÄAzÀ 25-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢ ¨Á§vÀ ºÉÆ®zÀ°è OµÀzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ 2 ªÀIJãÀ ºÁUÀÆ 5 ºÉZï.¦ AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ºÁUÀÆ ªÀIJãÀ ¸ÁÖöåAqÀ »ÃUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30000 ¸Á«ÃgÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÀIJ£Àj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÀÄÄvÀÛ£ÀUËqÀ ©üªÀÄ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á:ºÀqÀUÀ° EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.03.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2015 PÀ®A 379 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 10/3/2015 gÀAzÀÄ 22:00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 11/3/2015 gÀAzÀÄ 06:00 WÀAmÉAiÀÄ°è ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¹AzÀV ¥ÀlÖtzÀ «zÁå£ÀUÀgÀ gÀÆ«Ä£À ªÀÄÄAzÉ ElÖ, ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ¨Á§vï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-36/E¹ 2416. C:¸À: Q: 20,000/-gÀÆ. EzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¹zÀÝtÚ. vÀAzÉ ²ªÀgÁd¥ÀàUËqÀ ¥Ánî.¸Á: ElV, vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð, ºÁ.ªÀ ¹AzÀV, «zÁå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.03.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2015 PÀ®A. 225 L¦¹.                                    
             ¢£ÁAPÀ: 29-03-2015 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÄPÉÛñÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ CAPÀ®V ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁ° ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ PÁAiÀÄ¥À¯Éè ªÀiÁPÉðlzÀ°è ªÀÄ£É, EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¹¹ £ÀA 573/2008 EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄzÀÝwÛUÉ ºÁdgÁUÀzÉ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÁgÀAl ºÉÆÃgÀr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ EAzÀÄ »rzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ¢Ã±ÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ¤UÉ ¥ÉưøÀ C©ügÀPÉëAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÃAzÀæPÁgÁUÀȺÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ PÉÃAzÀæPÁgÁUÀȺÀzÀ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ UÉmï ºÀwÛÃgÀ ¥ÉưøÀ C©ügÀPÉëAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£ÀÄ ¥ÁåeÉÆâAzÀ £ÀÄV¹ ¥ÉưøÀ C©ügÀPÉë¬ÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÉmÉÖ¥Áà ¨ÁtÂPÉÆî ¹ºÉZï¹ - 946 ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.03.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2015 PÀ®A. ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉ.                                    
              ¢£ÁAPÀ: 28/08/2015 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉUÉ EAr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ±ÀgÀuÁ¨Á¬Ä UÀA ¥ÀAZÀ¥Àà ªÀÄgÀUÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð ¸Á; UÀĨÉâêÁqÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/03/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjG ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉà J°èAiÉÆà PÁAuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸À ªÀiÁr PÉÆqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ F §UÉÎ ²æà ¥ÀAZÀ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄgÀUÀÆgÀ UÀĨÉâêÁqÀ vÁ; EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.03.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 06/2015 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.                                    
              ¢£ÁAPÀ: 29/03/2015 gÀAzÀÄ 11:15 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÄzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀAzÉ ªÉÄÊvÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀA: ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà ºÀZÀqÀzÀ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀgÀë  ¸Á// ªÀÄ£ÀUÀĽ FvÀ£ÀÄ gÀAiÀÄvÁ¦ PÉ®¸À ªÀÄqÀÄwÛzÀÄÝ. F ¢ªÀ¸À  ªÀÄÄAeÁå£É ªÉüɠ ªÀÄļÀªÁqÀ  ºÁ¢¯Éà EgÀĪÀ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀĺÀwÛgÀ  EzÀÝ vÀªÀÄä d«ÄãÀPÉÌ vÀªÀÄä JwÛ£ÀUÁr  ºÀÆrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃV JwÛ£À UÁrAiÀÄ°è  ©½ eÉÆüÀ PÀtQ ºÉÃjPÉÆAqÀÄ   UÁr ºÀÆrPÉÆAqÀÄ  ªÀÄgÀ½  ªÀÄ£ÀUÀƽ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ  ªÀÄļÀªÁqÀ  PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀÄ®èªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ   JwÛ£À UÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À UÀZÀQUÉ  ºÁAiÀÄÝzÀÝjAzÀ  DUÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À  vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà  ºÀZÀqÀzÀ EªÀ£ÀÄ  DAiÀÄ vÀ¦à  PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ Jw£À UÁr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ  CªÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ , vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ CPÀ¸ÁävÀ CVzÀÄÝ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è  ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ  EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ  ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA: §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ºÀZÀqÀzÀ  ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á// ªÀÄ£ÀUÀƽ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.03.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 12/2015 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. 
                ¢£ÁAPÀ: 27/3/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ EAr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀA. ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÄrªÁ¼À @ CUÀ¸ÀgÀ. ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á|| EAr, ¸ÀªÀÄUÁgÀ Nt EªÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£É HgÁzÀ C»gÀ¸ÀAUÀ UÁæªÀÄPÉÌ PÀ©â£À UÁtPÉÌ ©üÃUÀgÀÄ PÀgɬĹzÀÝjAzÁ ¢£ÁAPÀ: 26/03/2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 27/03/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©üÃUÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è, PÀ©â£À JwÛ£À UÁr ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ªÉÄÊvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ DVzÀÝjAzÁ §zÀÄPÀĽAiÀÄĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀ¢®è. ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÊzÀågÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀÝjAzÁ CªÀ¤UÉ zÀªÁSÁ£É¬ÄAzÁ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÁUÀ, ¢£ÁAPÀ: 29/03/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀgÀ WÀl£É DPÀ¹äPÀ DVzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²ªÀªÀÄä UÀA. ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÄrªÁ¼À @ CUÀ¸ÀgÀ. ªÀAiÀiÁ: 70 ªÀµÀð ¸Á|| EAr, ±ÁAvÉñÀégÀ Nt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.03.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.                                    
              ¢£ÁAPÀ: 29-03-15 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 01] gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ£Áß ±ÉÃR, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¨ÁlgÀ NtºÁUÀÆ E£ÀÆß 04 d£ÀgÀÄ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉƸÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ SÁeÁC«ÄãÀ zÀUÁðzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ° PÀĽvÀÄ E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 3,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¥Àæ¢Ã¥À ªÁAiÀiï, vÀ¼ÀPÉÃj ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.03.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Sunday, March 29, 2015

DAILY NEWS ON 29-03-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.03.2015


1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2015 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ : 23.03.2014 gÀAzÀÄ 09;00 UÀAmɬÄAzÁ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 9;30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà ZÉÆÃgÀUÀ¹Û ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð ¸Á|| ¨ÁåPÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ  ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄ,Ý vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹.©.eÉqï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA;JªÀiï.JZï.09-J.eÉqï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁåPÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ -¹AzÀV PÀqÉUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ºÉÆgÀlªÀ£É ±ÁAvÀAiÀÄå ¸Áé«ÄUÀ¼À vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ vÀVΣÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr PÉqÀ«PÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÀtÂÚ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-3-2015 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 1;30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ±ÁAvÀ¥Àà. vÀAzÉ §¸À¥Àà. ZÉÆÃgÀUÀ¹Û. ¸Á|| ¨ÁåPÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.03.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2015 PÀ®A 302. 201 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 27.03.2015 gÀAzÀÄ 21:00 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ:28.03.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.15 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ J£ï JZï 50 gÉÆÃqÀ ºÀAUÀgÀV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÁgÁAiÀÄt UÀļÉÃzÀUÀÄqÀØ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è CAzÁdÄ 40 jAzÁ 45 ªÀµÀðzÀ M¼ÀV£À UÀAqÀ£ÀÄ ªÀåQÛUÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV CªÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÁ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÀ£À ªÀÄÄR UÀÄvÀÄð ¹UÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè JwÛ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà §UÀªÀAvÀ¥Àà vÀA CdÄð£À ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð ¸Á:UÉƼÀ¸ÀAV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.03.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2015 PÀ®A. 363 L¦¹.                                    
           ¢£ÁAPÀ: 03/03/2015 gÀAzÀÄ 1200  UÀAmɬÄAzÀ 1215 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¯Á¼ÉêÀıÁåPÀ ªÀAiÀiÁ 14 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̤zÀÄÝ. CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÉÌ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ gÀªÀÄeÁ£À vÀA; ªÀi˯Á¸Á§ zÉÆqÀªÀĤ  ªÀAiÀiÁ- 35 ªÀµÀð eÁw- ªÀÄĹèA EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.03.2015 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Saturday, March 28, 2015

DAILY NEWS ON 28-03-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.03.2015


1] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2015 PÀ®A 454.457.380 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ : 23-03-2015  gÀAzÀÄ  ¨É¼ÀUÉÎ 08-.00 ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ-27-03-2015  ¨É¼ÀUÉÎ -08-45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ®Qëöä UÀÄr  »AzÉ EgÀĪÀ   ®Qëöä £ÀUÀgÀzÀ°è   ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ  vÀƯɨÁV®zÀ Q° PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EAlgï ¯ÁPï ªÉÄÃn  vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¨ÉqÀØ gÀÆAzÀ°èzÀÝ  mÉæÃgÀhÄj vÉgÉzÀÄ mÉæÃgÀhÄjAiÀÄ°è EmïÖ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 1,75,000=00/- QªÀÄäw£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß     PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ²æÃzÉ« UÀAqÀ£ÀºÉ¸ÀgÀÄ : §¸ÀªÀgÁd PÀnÖªÀĤ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ®Qëöä £ÀUÀgÀzÀ°è, ®Qëöä UÀÄrAiÀÄ »AzÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27.03.2015 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2015 PÀ®A 363. 504. 506 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 05/07/2001 gÀAzÀÄ. 11.30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1) C¥Áà¸ÁºÉç vÀA:ªÀļɥÀà ZÀ£ÀUÉÆAqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ ¨É¼ÀÄî©â F DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA:¹zÁæªÀÄ¥Àà PÉÆîPÁgÀ EªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÁgÀtPÁÌV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÝ®èzÉ, ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ AiÀÄ®èªÀé  UÀA: ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÉÆîPÁgÀ ¸Á|| ¨É¼ÀÄî©â EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27.03.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2015 PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ.                                    
           ¢£ÁAPÀ: 26/03/2015. gÀAzÀÄ 10-00 WÀAmÉUÉ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀIJävÁ UÀAqÀ ¸ÀĨÁvÀ ¤UÀr ªÀAiÀiÁ-22.¸Á: ªÀÄÄqÀ« vÁ®ÆPÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃqÁ f¯Áè ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EªÀ½UÉ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÃdzÀ°è ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄ®Ä ©lÄÖ §A¢zÀÄÝ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ wgÀÄV ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. F §UÉÎ WÉãÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà °UÁqÉ ªÀAiÀiÁ 63 ªÀµÀð ¸Á: ZÀqÀZÀt vÁ®ÆPÀ EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27.03.2015 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2015 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ.                                    
          ¢£ÁAPÀ: 18-03-2015  gÀAzÀÄ  1130 UÀAmÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢ü  ºÉAqÀw §¸ÀªÀÄä UÀA ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄ£ÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ºÁUÀÆ 4 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á: EAUÀ¼ÉñÀégÀ EªÀgÀÄ  ¢£ÁAPÀ 18-03-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä CtÚ §£ÉߥÀà ¸ÀAUÀ¥Àà ±ÉÃRtÚªÀgÀ ¸Á:qsÀªÀ¼ÀV EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýºÉÆÃzÀªÀgÀÄ §£ÉߥÀà  EªÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ EvÀÛ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀA ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄ£ÀºÀ½î ¸Á; EAUÀ¼ÉñÀégÀ vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27.03.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2015 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ.                                    

           ¢£ÁAPÀ: 25-03-2015  gÀAzÀÄ  1100 UÀAmÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è  ¦gÁå¢ü  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ EAzÀÄ vÀA UÀįÁ§ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä  vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÁ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ  PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æÃ. UÀįÁ§ vÀA ¥ÀAqÀj UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á; EªÀtV gÉÆÃqÀ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£É vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27.03.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, March 25, 2015

DAILY NEWS ON 25-03-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.03.2015


1] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.

   ¢£ÁAPÀ: 24-03-2015 gÀAzÀÄ 15;30 UÀAmÉUÉ  D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉ.J-22/©-5541 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzÀV PÀqɬÄAzÁ D®ªÉÄî PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÀ¢AzÁ ªÀÄÛvÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀÌPÉ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D®ªÉÄî¢AzÁ ¹AzÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA. PÉ.J-28/E.¹-0265 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÁ rPÀQ ºÉÆÃqɬĹ JQìqÉAl ªÀiÁrzÀÝjAzÁ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀqɬĸÀävÀwzÀÝ 1] ±ÀæªÀtPÀĪÀiÁgÀ PÀAmÉ¥Àà C¼ÀîV ªÀAiÀiÁ-25 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ EzÀgÀè°AiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ 2] gÁdÄ vÀAzÉ ¥ÀArvÀ C¼ÀîV ªÀAiÀiÁ-17 ªÀµÀð ¸Á|| E§âgÀÄ vÉVκÀ½î EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀägÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉazÀÄ ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà C¼ÀîV ¸Á|| vÉVκÀ½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24.03.2015 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2015 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78 (6) Pɦ DåPïÖ ºÁUÀÆ 66 L.n.DåPïÖ

   ¢£ÁAPÀ: 24.03.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)eÁ©ÃgÀ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ±ÉÃR.  ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EAr gÉÆÃqÀ gÀd¥ÀÆvÀ UÀ°è.  2) gÀ« vÀAzÉ ±ÀtÄäPÀ¥Àà ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀd¥ÀÆvÀ UÀ°è.  3) ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ±ÁAvÀ UÀAn ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¨ÁªÀ¸ÁgÀ £ÀUÀgÀ  4) «oÀ×® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÉÆPÀl£ÀÆgÀ. ªÀAiÀiÁ-33 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ eÉÊ® zÀUÁð §ÄgÀf ¨Á« ºÀwÛgÀ¥ÀArvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà C¼ÀîV ¸Á|| vÉVκÀ½î F J®è DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ F ¢ªÀ¸À ªÀ®Øð PÀ¥sï PÁélgÀ ¥ÉÊ£À¯ï 3 £Éà ªÀiÁåZÀªÀÅ ¸ËxÀ D¦æPÁ ºÁUÀÆ £ÀÆåd¯ÁåAqÀ £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¸ËxÀ D¦æPÁ nêÀiï UÉzÀÝgÉ 500 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 1000 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ £ÀÆåd¯ÁåAqÀ nêÀiï UÉzÀÝgÉ 500 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 500 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÀA§gÀ, ºÉ¸ÀgÀÄ, ºÁUÀÆ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QæPÉÃl ¨ÉnÖAUï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ. 1) gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ -13.00/- gÀÆ 2)ºÀ¼É ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ-5 EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CAzÁd Q:1000/- 3)CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ Q:00-00 4) ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï MAzÀÄ ºÀ¼ÉzÀÄ C:¸À:Q:10.000/- gÀÆ. F §UÉÎ ²æÃ.  ¸ÀĤî Dgï. PÁA§¼É. ¸ÀPÀð¯ï E£Àì¥ÉPÀÖgÀ ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24.03.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2015 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.                           
¢£ÁAPÀ: 24 -03-2015  gÀAzÀÄ 15:30 UÀAmÉUÉ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀi˯Á° vÀA/ SÁzÀgï  ±ÉÃR, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CPÀðmï zÀUÁð ºÀwÛgÀ 2)  ªÀĺÀªÀÄäzÀSÁ¢Ãgï vÀA/ ±À¦üÃPï E£ÁªÀÄzÁgÀ, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  ¨ÁUÁAiÀÄvÀUÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ  vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ  ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 3280=00 gÀÆ UÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ¹.©. ¨ÁUÉêÁr  ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24.03.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 4] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ 34/2015 PÀ®A PÀ®A 78 (6) PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ. ªÀÄvÀÄÛ 420. ¸ÀºÀ-149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 66, 67 L.n. PÁAiÉÄÝ.
   ¢£ÁAPÀ: 24-03-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.40 UÀAmÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1] ¥ÀæPÁ±À gÀvÀ£ï ZËzsÀj ¸ÁB «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÀmÉî UÀ°è, ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CUÀ¹ 2] ªÀĺÁAvÉõÀ ¹zÀÝ¥Àà ºÀtªÀÄUÉÆAqÀ ¸ÁB «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÁ®¤ 3] ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ ¥ÀªÁgÀ ¸ÁB «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ 4] ¥ÉÊUÀA§gÀ gÀeÁPÀ¸Á§ dªÀÄRAr ¸ÁB «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ F 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ QæPÉÃl «±ÀéPÀ¥ï 2015 gÀ ¥ÀAzÁåªÀ½AiÀÄ CAUÀªÁV EAzÀÄ £ÀqÉ¢gÀĪÀ ¸É«Ä¥sÉÊ£À¯ï ¥ÀAzÀåzÀ°è zÀQëtD¦üæPÁ «gÀÄzÀÝ £ÀÆåjhįÁåAqÀ ¥ÀAzÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉnÖAUÀ CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Àt PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 6280=00 gÀÆ UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ  5 ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ¦.ªÁAiÀiï. vÀ¼ÀPÉÃj ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24.03.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 58/2015 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 24.03.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 22-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ÃªÀ¥Àà PÁ®¥ÉÃl, ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð 2) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÉÆzÀ®¨ÁV, ªÀAiÀiÁ: 56 ªÀµÀð, ¸Á: E§âgÀÄ ªÀĪÀÄzÁ¥sÀÆgÀ. F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ªÀ ¥ÀgÀ«Ämï E®èzÉà ºÁAiÀiïªÁqïìð «í¹Ì CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ ªÀÄzÀåzÀ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÁÌV ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ ¹ CªÀf. ¦.J¸ï.L. §§¯ÉñÀégÀ ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24.03.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.Tuesday, March 24, 2015

DAILY NEWS ON 24-03-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.03.2015

1] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2015 PÀ®A 454. 457. 380 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 18.03.2015 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 22.03.2015 gÀAzÀÄ 14:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À  CªÀ¢AiÀÄ°è UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ UÀÄA§d UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ£ï ¨ÁVîzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¨ÉÃqïgÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C¯Áäj ¨ÉÃAqï ªÀiÁr vÉUÉzÀÄ M¼ÀVzÀÝ MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPÀë PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁUÀÆ 10,000/-gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt J®è ¸ÉÃj MlÄÖ-12,000/-gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄÄzÀ¸ÀgÀ CºÀäzï vÀA: gÀ¦üÃPÀ CºÀäzï  ªÀÄÄeÁªÀgÀ ¸Á| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÀÄA§d UÀ°è ªÀÄ£É £ÀA-807, ºÀQÃAZËPï ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23.03.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2015 PÀ®A 143. 147. 323. 324. 355. 504. gÉ/ªÀÅ 149. L. ¦. ¹. ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10)J¸ï.¹.J¸ï.n.¦.JDÀåPÀÖ 1989.
             ¢£ÁAPÀ: 20.03.2015 gÀAzÀÄ 3.00 UÀAmÉUÉ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è fUÀfêÀtV UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 20.03.2015 gÀAzÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ CªÀn EªÀgÀ vÁ¬Ä wÃjPÉÆArzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢ C®èUÉ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀjUÉ EªÀwÛ£À ¢ªÀ¸À CªÀĪÁ¸Éå EgÀÄvÀzÉ. mÉʪÀiï 3 UÀAmÉ DVzÉ ¸Àé®à CªÀ¸ÀgÀ ªÀiÁrj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ UÉÊgÀ PÁAiÉÄݲÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà ¦AiÀiÁð¢UÉ K ªÀÄUÀ£Éà ªÀiÁ¢UÀ ºÉƯÁå CAvÁ CAzÀÄ eÁåw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄUÉãÀÄ ºÉüÀw ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÀÄ PÉÊUÉ, vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ, JzÀUÉ, ZÀ¥À஢AzÁ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÁ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÁ ºÉÆqÉzÀÄ §ºÀ¼Éà ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà PÀÆrzÀ d£ÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£ÀºÁ¤ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ §AzÀ¥Áà vÀAzÉ PÀıÀ¥Áà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 63 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dUÀdfêÀtV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23.03.2015 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2015 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.                                    
            ¢£ÁAPÀ: 23-03-2015 0330 UÀAmÉUÉ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1) QgÀt vÀA; ¤Ã®¥Àà §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 06 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ vÁ½PÉÆÃn F DgÉÆævÀgÀÄ  vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ  ºÀt ºÀaÑ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨sÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 7,650 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ «ÃgÁgÉrØ ¦ J¸ï L  vÁ½PÉÆÃn ¦ J¸ï  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23.03.2015 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA 04/2015 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 23.03.2015 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄìQ£À 4.10 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèÁ UÀAqÀ gÁdÄ ªÉÄÃwæ ªÀAiÀiÁ:38 ªÀµÀð, ¸Á:CUÀ¸À£Á¼À EªÀ¼ÀÄ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ VÃvÁ EªÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ JgÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ M¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¨ÉAQAiÀÄÄ DPÀ¹äÃPÀªÁV ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ GlÖ ¹ÃgÉUÉ ºÀwÛ. ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖ zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ ºÉÆA¢, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ ªÉÄÊvÁVgÀĪÀ §UÉÎ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ªÀÄ®PÀ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀiÁ½ ¸Á: UÀÄt¸ÀV, vÁ:&f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23.03.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA 11/2015 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 23.03.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ £ÁzÀ © PÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EAr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÆvÀ ªÀĪÀiÁäzÉë UÀA ©üªÀıÁå ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸À; £ÁzÀ ©PÉ EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw EzÀÄÝ FUÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ £ÀvÀÛ ªÀAiÀĹìUÉ §AzÀ ºÉ£ÀðtÄ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ°®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¸ÁAiÀĨÉÃPÉA§ EgÁzɬÄAzÀ vÀ¤ßÃAzÀ vÁ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ vÀ£Àß ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀ ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀVgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EzÉ F §UÉÎ ©üêÀıÁå vÀA AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸ÁÀ; £ÁzÀ © PÉ vÁ; EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23.03.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.Monday, March 23, 2015

DAILY NEWS ON 23-03-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 23.03.2015


1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2015 PÀ®A 457. 380 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 21-03-2015 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22/03/2015 gÀ1500 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À  CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥ÀlÖtzÀ PÀ£ÁðlPÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ  £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¸ÀUÀlÄ UÉÆzÁªÀÄ £ÀA 1 gÀ°èAiÀÄ QlQAiÀÄ ¸À¼Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ  M¼ÀUÉ ºÉÆÃV UÉÆzÁ«Ä£À°è EnÖzÀÝ  1] «¥ÉÆæà PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ¤lgÀ MAzÀÄ 2] «¥ÉÆæ PÀA¥À¤AiÀÄ ¹.¦.AiÀÄÄ MAzÀÄ 3] «¥ÉÆæà PÀA¥À¤AiÀÄ Qà ¨ÉÆÃqÀð MAzÀÄ EªÀÅUÀ¼À C.Q. 10,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ.F ¥ÀæPÁgÀªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ AiÀıÀªÀAvÀ  PÀ®è¥Àà ZÀ®ªÁ¢¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁ:ªÀ:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¥ÀÄ®PÉò £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22.03.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2015 PÀ®A 279. 337. 338. 304(J) L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ
   187 JA.».PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 21/03/2015 gÀAzÀÄ 15:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ ¹zÀÝ¥Àà ¸ÀÄAUÀoÁt FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ UÀÆqïì ªÁºÀ£À £ÀA:PÉJ:32/©-8956 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀÄAUÀoÁt-AiÀÄAPÀAa ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀAzÀUÉÃj zÁn PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÀÄAUÀoÁtzÀ PÀqɬÄAzÀ eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉ PÉ£Á¯ï PÀmÉÖUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« ªÁºÀ£ÀzÀ PÁå©£ïzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ  ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ±ÀAPÉæ¥Àà ¸ÀÄAUÀoÁt, ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: §APÀ®V. FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ°è »AzÉ PÀĽwzÀÝ E£ÀÄß 19 d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.     F §UÉÎ ²æà ¸ÁAiÀħtÚ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ¸ÀÄAUÀoÁt ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á: §APÀ®V EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22.03.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2015 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 21.03.2014 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ ªÉÄÊvÀ: C¥ÁàgÁªÀ vÀA: §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî ªÀAiÀiÁ|| 22 ªÀµÀð ¸Á|| eÉêÀÇgÀ vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J:32/JPïì:1011 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁQëzÁgÀ: gÁdÄ @ gÁd±ÉÃRgÀ vÀA: §¸À¥Áà ¥ÀÆeÁj @ gÉƼÉî ªÀAiÀiÁ|| 21 ªÀµÀð ¸Á|| Od vÁ|| zÀQët ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ ºÁ°|| eÉêÀÇgÀ vÁ|| EAr EªÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ eÉêÀÇgÀ PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß PÉÃqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÁ vÁ£ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ, ºÉuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ªÀÄÄAzÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÄgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ:21.03.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ: 23.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ gÁdÄ @ gÁd±ÉÃRgÀ vÀA: §¸À¥Áà ¥ÀÆeÁj @ gÉƼÉî EªÀ¤UÀÄ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆV¤AzÁ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ C®èzÉ JqÀUÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ°è J®ÄªÀÅ ªÀÄÄj¢zÀÄ ªÀÄÄAzÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÄgÀzÀ ºÉ®Û ¹n zÀªÁSÁ£ÉUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ: 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA: ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¥Ánî ¸Á|| eÉêÀÇgÀ vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22.03.2015 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2015 PÀ®A 279. 337. 304(J) L¦¹.
    ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.».PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 22-03-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.30 UÀAmÉUÉ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ mÁæPÀÖgï £ÀA. JªÀiïJ¥sï-13 JeÉ-3768 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ, mÁæPÀÖgï£ÀÄß ZÀqÀZÀt PÀqɬÄAzÀ ºÁ«£Á¼À ºÀvÀÛ½î, PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁàgÀvÀ£À¢AzÀ   ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß JzÀÄjUÉ ¸ÉÊqï »rzÀÄ ºÁ«£Á¼À f: 9898 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¹zÀÝgÁªÀÄ vÉð EªÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ vÉð EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹  UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà vÉð ¸Á: §vÀUÀÄtQ vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22.03.2015 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2015 PÀ®A ESSENTIAL COMMODITIES ACT, 1955 (U/s-3,7) &  PÀ®A: 18   ESSENTIAL COMMODITIES (PUBLIC  DISTRIBUTION) CONTROL ORDER-1992.                                    
            ¢£ÁAPÀ: 21-03-2015 gÀAzÀÄ 22:30 UÀAmÉUÉ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1)±ËPÀvïC° vÀA|| C§ÄÝ®SÁ£À ¸Á|| zÀÄzÀ¨ÉÃj vÁ||f|| §gÀªÉÄÃgÀgÁd 2)  ºÀĸÉãÀSÁ£ï vÀA|| ¹¢ÝPïSÁ£ï ¸Á|| ºÀxÀªÀiÁ, vÁ|| gÁªÀĸÀgï f|| §gÀªÉÄÃgÀgÁd gÁd¸ÁÜÛ£À, 3) ¸ÀAdÄ vÀA|| CrªÉ¥Àà zÉUÀr ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, C¯Áè¥ÀÆgÀ Nt  F DgÉÆævÀgÀÄ  °¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀrvÀgÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¯Áj £ÀA. feÉ-05 J«-7086   £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ®ÄUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ §UÉÎ ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.  PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ / ¨ÁVAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ: 1)  50 Q.UÁæ vÀÆPÀzÀ 374 aî CQÌ C.Q 3.75.000=00 2) ¯Áj £ÀA. feÉ-05 J«-7086  10.00.000=00 MlÄÖ  PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ / ¨ÁVAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À ªÀiË®å :  13.75.000=00 F §UÉÎ ²æà ©üêÀÄ¥Àà vÀA/ dĪÀÄätÚ zÉÆqÀªÀĤ ¸Á|| DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ E¯ÁSÉAiÀÄ PÁgÁå®AiÀÄ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22.03.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


6] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA 07/2015 PÀ®A 174 ¹Dg惡

              ¢£ÁAPÀ: 21.03.2015 gÀAzÀÄ  ¸ÀAeÉ 05.25 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è CdÄð£À  vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ ªÁ°ÃPÁgÀ . ªÀAiÀiÁ-66 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EAr gÉÆÃqï gÀd¥ÀÄvÀ UÀ°è ¸ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ eÉÆÃqÀUÀĪÀÄmï DªÀgÀtzÀ°è §gÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è ºÀ¼É§mÉÖUÀ¼À£ÀÄß Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÁªÀnUÉ ªÉÄ°AzÀ CPÀ¸Áävï PÁ®Ä eÁjAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ eÉÆðºÉÆÃVAiÀiÁUÀ° ¨Á«AiÀÄ ¥ÁªÀnUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zsÁR®Ä ªÀiÁrzÁV UÀÄtªÁUÀzÉà ªÉÄÊvÀ DVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.  F §UÉÎ ²æà ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ CdÄð£À ªÁ°ÃPÁgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EAr gÉÆÃqï gÀd¥ÀÆvÀ UÀ°è  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22.03.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.