Number of Visitors

Friday, January 2, 2015

DAILY NEWS ON 02-01-2015

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ


«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
¢£ÁAPÀ:02.01.2015


1] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 03/2015 PÀ®A 143.147.148.451.302.307.¸À/PÀ 149, L¦¹  
¢£ÁAPÀ: 01/01/2015 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ] ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀA zsÀªÀÄðtÚ ªÁ°ÃPÁgÀ ¸Á||E£ÁªÀÄ ²gÀUÀÆgÀ 2) gÁdÄ ªÀiÁ¤AUÀ PÉÃUÁAªÀ 3)CA§tÚ ²æÃ¥Àw PÉÃUÁAªÀ 4) ¹zÀgÁAiÀÄ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÁ°ÃPÁgÀ 5) ¥ÀæPÁ±À ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÁ°ÃPÁgÀ 6) ¹zÀÝ¥Àà ªÀiÁAvÀ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ 7) ªÀĺÁzÉêÀ zsÀªÀÄðtÚ ªÁ°ÃPÁgÀ 8) gÀªÉÄñÀ vÀA ªÀĺÁzÉêÀ ªÁ°ÃPÁgÀ ¸Á||J®ègÀÆ ºÉƸÀUÀĨÉâªÁqÀ 9) gÁdÄ PÉÃUÁAªÀ FvÀ£À ¸ÀqÀØPÀ UËqÀ¥Àà ¸Á||¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ºÁ||ªÀ||ºÉƸÀUÀÄ ¨ÉâªÁqÀ  EzÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ ºÉƸÀ ²gÀUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀA CRAqÀ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÀeÁPÀ ±ÉÃR EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Ánð ªÀiÁr ¥ÀmÁQë ºÁj¸ÀÄvÁÛ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄÄ CªÀjUÉ »ÃUÉ®è ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ MzÀgÁrzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ CªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀÄAqÀ°PÀ EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¹lÄÖ ªÀiÁr ¨ÉzÀj¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÀ ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀjUÉ PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ J®è DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢ü ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ZÀºÁzÀ ºÉÆmÉîzÀ°è ºÉÆPÀÄÌ ªÀÄ®VzÀÝ ¦gÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀ vÀA ¹zÀÝ¥Àà C¥ÁÛVj ªÀAiÀiÁ 64 ªÀµÀð ¸Á||E£ÁªÀIJgÀUÀÆgÀ EªÀ¤UÉ §rUÉUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÉÄÊvÀÄA§ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ ©.J¯ï.r.E. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ CªÀ£À vÀªÀÄä ¥ÀÄAqÀ°PÀ EªÀjUÉ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ.F §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À vÀA AiÀıÀªÀAvÀ C¥ÁÛVj ¸Á||E£ÁªÀÄ ²gÀUÀÆgÀ vÁ||EAr EªÀgÀ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÀUÉ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 01.01.2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Thursday, January 1, 2015

DAILY NEWS ON 01-01-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ

                                                                       «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
                                                                   ¢£ÁAPÀ:01.01.2015


1] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 327/2014 PÀ®A304 (J) 279, L¦¹  
¢£ÁAPÀ: 16/11/2014 gÀAzÀÄ 10:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ: gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁzÀgÀ, ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV.ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J:28/EE-1691   £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzÀV-±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄAPÀa ¸À«ÄÃ¥À §qÀUÁå£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà ¹ÌÃqï DV ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀzÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÁ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:18/11/2014 gÀAzÀÄ 14:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ, EªÀgÀ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÀUÉ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 31.12.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA 21/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡                       
¢£ÁAPÀ 22/01/2014 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢ zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ @ PÀgÁ© ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð, ¸Á:CxÀUÁð FvÀ£ÀÄ ¥sÁgɸïÖ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¢£ÀUÀÆ° ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁr PÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¸ÉgÉ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ §AzÀÄ, PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ©zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ, ºÁUÀÄ EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ ¥Àr¹gÀĪÀ §UÉÎ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F ²æêÀÄw: ®°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§Ä ªÀÄ£ÀUÀƽ @ PÀgÁ© ªÀAiÀiÁ-50 ¸Á: CxÀUÁð. f¯Éè:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÀUÉ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 31.12.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA 43/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 31/12/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12/00 UÀAmɬÄAzÀ 1-45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è, EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ- eÉÆÃw @ ²ªÀ£ÀÄ UÀA/ ZÀAzÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð ¸Á:EAr EªÀ½UÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 wAUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀzÀ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ CzÀgÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼Éà vÁæ¸ï ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀݼÀÄ ZÀqÀZÀt ªÀÄvÀÄÛ «ÄgÀd zÀªÁSÁ£ÀUÉ vÉÆÃj¹zÀÝgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°®è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CzÉà ºÉÆmÉÖ PÀrvÀzÀ ¨ÉãÉAiÀÄ vÁæ¸ï vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À vÀÄArUÉ ¹ÃgÉ PÀnÖ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉUÉ G®Äð ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀ¢ðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ gÉÃSÁ UÀA/ ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ PÀnÖªÀĤ ¸Á:§gÀqÉÆî EªÀgÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÀUÉ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 31.12.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.