Number of Visitors

Thursday, December 31, 2015

DAILY NEWS ON 31-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 31.12.2015


1] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 302/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 29.12.2015 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɬÄAzÀ 19.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ  ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀÄrPÉñÀégÀ¢AzÀ UÀÄrºÁ¼À PÀqÉUÉ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ J 33/J¸ï 2439 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÁ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀAiÀiÁ_ 26 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ¯ÉUÉ ªÀUÉÊgÉ  PÀqÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆý¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹ ¤®èzÉà ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Àà vÀA:©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ_ 50 ªÀµÀð eÁw- »AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ GzÉÆÃUÀ-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| PÀÆZÀ¨Á¼À vÁ|| ªÀÄÄzÉéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2015 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 341/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 30.12.2015 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Àà Cta ¸Á|| ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA; PÉ.J.28/J¥sÀ-1753 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzÀV CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ-§¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV  ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C§Ä UÁå¸À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »gÉÆà ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ¥ÉÆæà PÀA¥À¤AiÀÄ ZÉ¹ì £ÀA;JªÀiï.©J¯ï JZï.J 10©J¥sïJ¥sï JZï.r.58603 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÀUÀƽAiÀĪÀgÀ mÁQÃd PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ  EArPÉÃlgï ºÀaÑ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà UÉÆîUÉÃj ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð ¸Á||AiÀÄgÀUÀ¯ï ©.PÉ. FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ §® JzÉUÉ, §®UÉÊ ¨sÁj WÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzÀV ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£É¬ÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ MAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¸À«ÄÃ¥À F ¢ªÀ¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5;30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ  ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ UÉƯÁè¼À¥Àà . vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà UÉÆîUÉÃj ¸Á: AiÀÄgÀUÀ¯ï ©.PÉ. vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 27/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 30.12.2015 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ: ¸ÀgÀ¸Àéw @ PÀ¸ÀÆÛj UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà. £ÀqÀÄ«£ÀªÀĤ. ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð ¸Á: PÀÆqÀV vÁ: §.¨ÁUÉêÁr. EªÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 30.12.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¸ÉÃzÀÄ ¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨Á«¬ÄAzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß JwÛ ªÉÄÃ¯É PÉÆqÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ CPÀ¸ÁävÁV eÉÆð ºÉÆÃV PÉÆqÀ, ºÀUÀÎzÉÆA¢UÉ CªÀ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©¢ÝzÀÄÝÝ CªÀ½UÉ FdÄ ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀÄV ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ, F §UÉÎ ºÀtªÀÄAvÀ. vÁ¬Ä-GqÀZÀªÀé. ªÀiÁzÀgÀ. ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð ¸Á: qÉƪÀÄ£Á¼À. vÁ;f; ¨ÁUÀ®PÉÆÃl EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2015 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Tuesday, December 29, 2015

DAILY NEWS ON 29-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.12.2015


1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.340/2015 PÀ®A. 504. 302 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 28.12.2015 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà vÀA. zÉÆqÀØ¥Àà ¢rتÀĤ @ ªÉÆÃgÀlV.¸Á: PÀPÀ̼ÀªÉÄð. vÁ: ¹AzÀV FvÀ¤UÉ ¦gÁå¢AiÀÄ PÁPÁ ºÀƪÀtÚ vÀA. ºÁªÀtÚ ¢rتÀĤ @ ªÉÆgÀlV EªÀgÀÄ zÀvÀÛPÉÌ vÉUÉzÀPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ zÀvÀÛPÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ°è ©lÄÖPÉÆqÀ®Ä zÀvÀÛPÀ vÁ¬Ä ¤AUÀªÀÄä EªÀ½UÉ QjQj ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤£Àß ªÀÄPÀ̼À ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, CzÉà jÃw DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉvÀÛ vÁ¬Ä zÁ£ÀªÀÄä EªÀ½UÉ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁqÀ®Ä QjQj ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ zÀvÀÛPÉÌ ºÉÆÃV¢Ý C°èAiÉÄà D¹Û PÉüÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹mÁÖV zÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ¥Àà ¢rتÀĤ @ ªÉÆgÀlV ªÀAiÀiÁ: 78 ªÀµÀð EªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀgÀUÀ®è UÀÄAqÀUÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ JgÀqÉÃlÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ºÁªÀtÚ  vÀA. zÉÆqÀØ¥Àà ¢rتÀĤ @ ªÉÆgÀlV, ªÀAiÀiÁ- 45 ªÀµÀð. GzÉÆåÃUÀ- MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw- »AzÀÆ PÀÄgÀ§gÀ. ¸Á/ PÀPÀ̼ÀªÉÄð. vÁ|| ¹AzÀV  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.12.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 301/2015 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ
   134. 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 28.12.2015 gÀAzÀÄ 07.15 UÀAmɬÄAzÀ  07.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPïì fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ 23JªÀiï9319 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FgÀAiÀÄå vÀA; UÀÄgÀĹzÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á; ¸Á¸À£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ¢AzÀ vÁ½PÉÆÃn PÀqÉUÉ ºÀAZÁmÉ C£ÀÄߪÀªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ Cwà eÉÆgÁV ªÀÄvÀÄÛ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV vÀ£Àß »rvÀ vÀ¦à ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« ªÁºÀ£ÀzÀ°è EzÀÝ ¸ÁºÉçUËqÀ  vÀA. ªÀÄÄzÉ¥Àà ZË¢æ ªÀAiÀiÁ-54 ªÀµÀð ¸Á; ¸Á¸À£ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, §®UÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ 4 d£Á ¸ÁQëzÁgÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¤®èzÉà ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ªÁºÀ£À ©lÄØ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¹zÀÝtÚ vÀA; ²ªÀ¥Àà zÁåªÀÄUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð eÁw:»AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ GzÉÆåÃUÀ- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ¸Á¸À£ÀÆgÀ vÁ; § ¨ÁUÉêÁr  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.12.2015 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 23/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
            ¢£ÁAPÀ: 27.12.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18.00 UÀAmÉAiÀÄ                                                   £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw ªÉÄÊvÀ gÀÄPÀäªÀé EªÀ½UÉ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀzÀ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ CzÀgÀ vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÁgÀtPÉÌ ªÀiÁ£À¹ìPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ  vÁ£É  vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆuÉAiÀÄ vÉÆArUÉ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À  ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ¹®PÀÌ¥Àà vÀA; UÀƼÀ¥Àà ¥ÀÆeÉÃj ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð eÁw- »AzÀÆ PÀÄgÀ§gÀ GzÉÆåÃUÀ-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| CqÀ«¸ÉÆêÀÄ£Á® EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.12.2015 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Monday, December 28, 2015

DAILY NEWS ON 28-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.12.2015

1] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.215/2015 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 27.12.2015 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉUÉ 1) ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà £Á« ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð 2) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹ªÀ¥Àà £Á« (¥ÀgÁj) ¸Á: E§âgÀÆ ºÀ¼ÀUÀÄtQ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ºÀ¼ÀUÀÄtQ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆA¢ EgÀĪÀ ±ÉrØ£À°è  1890 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À  18 £ÁPËl ©AiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ    vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆArgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, 2 £Éà zÀªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà J¸ï JªÀiï ¥Ánïï J.J¸ï.L ºÉÆÃwð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.12.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.Sunday, December 27, 2015

DAILY NEWS ON 27-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 27.12.20151] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.213/2015 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J). 283 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ
   187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 25.12.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-23 n.©- 1757 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀ £ÀA-1758 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ GªÉÄñÀ vÀA|| zÀÄAqÀ¥Àà ¸À£ÀUÉÆÃAqÀ ¸Á|| vÉ®¸ÀAUÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåçPÀÖgÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É E®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ EArPÉÃlgï ºÀZÀÑzÉ wPÉÆÃmÁ CxÀt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆ£ÀªÁqÀ qÉÆÃt ©æeï zÁn ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è ¤°è¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ°è PÁgÀ £ÀA JªÀiï ºÉZï-09 ©JªÀiï-4981 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ £ÁxÀĹAUÀ eÁl ªÀÄvÀÄÛ eÁ§gÀ ªÉÄúÀgÁ EªÀjUÉ vÀ£Àß PÁgÀ£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ gÁdÄ vÀA|| ¨sÀPÁÛªÀgÀ ¥ÀæeÁ¥Àw FvÀ£ÀÄ wPÉÆÃmÁ PÀqɬÄAzÀ CxÀt PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AvÀ mÁåçPÀÖgï mÉæîjUÉ »AzÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀtºÉÆA¢ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÁj£À°èzÀÝ £ÁxÀĹAUÀ ©gÀ¢ZÀAzÀ eÁl ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁr CªÀ¤UÀÆ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ eÁ§gÀ ªÉÄúÀgÁ FvÀ¤UÉ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà §®zÉêÀ vÀA|| zÉçÄgÁªÀÄ ¸Éʤ 32 ªÀµÀð¸Á|| ¸ÁAUÀ° ¸ÀA§gÀ ¥ÉÃl gÉÆÃqÀ CjºÀAvÀ PÁ¯ÉÆä ¸ÀªÀÄxÀð ZËPÀ vÁ|| dvÀÛ ¸ÁAUÀ° gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.12.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.213/2015 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 26.12.2015 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmÉUÉ ±ÀÈvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì:60 ªÀµÀð ¸Á:PÉƼÀÆgÀV vÁAqÉ F DgÉÆævÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà PÉƼÀÆgÀV vÁAqÉzÀ°è EgÀĪÀ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è 1482 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À 35 PËæ£À ¥sÉÊ£À «¹ÌAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ PÁél ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆArgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà J£ï J£ï CA©UÉÃgÀ ¦J¸ï L ºÉÆwð ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.12.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.33/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

           ¢£ÁAPÀ: 25.12.2015 gÀAzÀÄ 22:00 UÀAmɬÄAzÀ 26.12.2015 gÀAzÀÄ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ gÁeÉøÁ§ vÀA ªÀi˯Á¸Á§ ¨ÁtPÁgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀjAiÀiÁV ºÉÆAzÁtÂPɬÄAzÀ EgÀ°¯Áè, CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÉà ªÀiÁ£À¹PÀ¢AzÀ vÁ£ÀÄ ¨ÁrUÉ EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀvÁæ¹UÉ EgÀĪÀ PÀnÖUÉAiÀÄ ¯Á¥ÀÖgïUÉ ®ÄAV¬ÄAzÀ HgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ªÀi˯Á¸Á§ vÀA gÁeÉøÁ§ ¨ÁtPÁgÀ ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ FgÀtÚ UÀÄr ºÀwÛgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.12.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, December 26, 2015

DAILY NEWS ON 26-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.12.20151] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.338/2015 279,283,304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.DåPïÖ   

      ¢£ÁAPÀ: 24/12/2015 gÀAzÀÄ 21:15 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ mÁæöåPÀÖgï 1] EAf£À £ÀA: PÉJ-28/nJ-4497 gÀ ZÁ®PÀ.2] C¨Áâ¸À° EªÀiÁªÀĸÁ§ PÉA¨sÁ«, ¸Á: UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ-32/Er-0549 gÀ ¸ÀªÁgÀ. DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀ§Äâ vÀÄA©zÀ mÁæ°UÀ¼ÀļÀî mÁæöåPÀÖgï EAf£À £ÀA: PÉJ-28/nJ-4497 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ-PÀ®§ÄVð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÉ-vÀqÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ £ÀA: 2 C¨Áâ¸À° EªÀiÁªÀĸÁ§ PÉA¨sÁ«, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ-32/Er-0549 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV PÀqɬÄAzÀ ©¸À£Á¼À ¹ÃªÉÄAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AwzÀÝ PÀ§Äâ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà mÁæPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ »A§¢UÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ, DvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EzÉ. F ºÀ¹Ã£Á UÀAqÀ C¨Áâ¸À° PÉA¨sÁ«, ¸Á: UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV, vÁ: ¹AzÀV  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.12.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 268/2015 PÀ®A. 38(J) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj
   C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1965 
       ¢£ÁAPÀ:  25-12-2015  jAzÀ  19-45 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ¹zÀÝgÁªÀÄ vÀA/ ªÀÄ®PÀ¥Àà ²AzÉ ¸Á|| ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ±ÀºÁ¥ÉÃoÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¹AzÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀªÉÄñÀ zÁ¨ÁzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥À«Äðmï E®èzÉà vÀªÀÄä zÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆmÁÖUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  01] d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä EA¦jAiÀÄ¯ï §Æè «¹Ì CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 180 «Ä° UÁf£À ¨Ál° MAzÀÄ  CzÀgÀ°è ¸Àé®à  «¹Ì EzÀÝzÀÄÝ C¸ÀQ 00=00  02] ¸ÀzÀgÀ ªÀiÁåPÀqÀªÉ¯ïì £ÀA. 1 «¹Ì  CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 180 «Ä° UÁf£À ¨Ál° MAzÀÄ  CzÀgÀ°è CzsÀðzÀµÀÄÖ  «¹Ì EzÀÝzÀÄÝ C¸ÀQ 60=00 03] ¸ÀzÀgÀ ¥Éʧgï mÉç¯ï  MAzÀÄ C¸ÀQ. 100=00 04]¸ÀzÀgÀ ¥Éʧgï  RÄaðUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ C¸ÀQ 150  05] ¸ÀzÀgÀ UÁf£À UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ  JgÀqÀÄ C¸ÀQ 20=00 06] ¸ÀzÀgÀ  ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ SÁ° ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 20  ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C¸ÀQ 00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà JA. J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.12.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀªÀÄd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.                                                                                                                                                                                                                   
3] EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 42/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡  

¢£ÁAPÀ: 25/12/15 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06;30 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ; ¦ÃgÀ¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÀAUÉÆÃV EªÀ£ÀÄ EAr J¸ï©,L zÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ²gÀ±ÁåqÀ ¸ÉÆøÁ¬ÄnAiÀÄ°è 3 ®PÀë gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸Á¯Á ªÀiÁr d«ÄãÀPÉÌ RdÄð ªÀiÁr ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁr d«ÄãÀzÀ°è vÉÆÃUÀj ªÀÄvÀÄÛ PÀqÀ° ¨É¼É ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ F ªÀµÀð ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÉüÉUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀµÀÄÖ ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÉ §gÀUÁ® ©zÀÄÝ d«ÄãÀzÀ°è ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ MtV ºÉÆÃV ®ÄPÁì£À DVzÀÝjAzÁ ªÀiÁr¹zÀ ¸Á¯Á wÃj¸ÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ aAvÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ PÀgÉAmï ªÁíAiÀÄgÀ »rzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æà ¨sÁUÀªÀé UÀA ¦ÃgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÀAUÉÆÃV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.12.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, December 25, 2015

DAILY NEWS ON 25-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.12.2015
1] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.115/2015 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ  

      ¢£ÁAPÀ : 23/12/2015  gÀAzÀÄ  09.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C²é¤ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ mÁmÁ ±ÉÆà gÀƪÀÄPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¸ÉßûvÀjUÉ vÀ£Àß ªÀÄzÀÄªÉ PÁqÀð PÉÆlÄÖ §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ  J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. F §UÉÎ ²æà zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀA/ ±ÀAPÀgÀgÁªÉ ²AzÉ  ¸Á: D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.12.2015 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 337/2015 PÀ®A. 78(3) Pɦ DåPïÖ

       ¢£ÁAPÀ: 24/12/2015 gÀAzÀÄ 11:30 WÀAmÉUÉ ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj ºÀ¼É PÀbÉÃj ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹¢èAUÀ¥Àà zÀÄVð, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV ¸ÉÆêÀÄ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛg vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ J£ÀÄߪÀ N. ¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  1) d¥ÁÛzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 680/-gÀÆ. 2) ¤Ã° ªÀĹAiÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï MAzÀÄ, Q:0:00 gÀÆ. 3) N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-MAzÀÄ. Q:0:00 gÀÆ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà DAiÀiï. JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw. ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.12.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 337/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡  

¢£ÁAPÀ: 24-12-15 gÀAzsÀÄ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ºÉÆ£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ: ²æÃzÉë UÀA: CtÚ¥Àà dwÛ ªÀAiÀiÁ-20, G-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸ï ¸Á: ºÉÆ£ÀªÁqÀ, EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄAZÉ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉÆmÉÖ£ÉƪÀÅ ºÉZÁÑV CzÉ vÁæ¸ï ¢AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀPÁj OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV wPÉÆÃmÁ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÁPÀĪÀµÀÖgÀ°è CªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw gÉÃSÁ UÀA: ªÀiÁzÉêÀ ¸Á§¼É, ¸Á: GlV vÁ: dvÀÛ f: ¸ÁAUÀ° EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.12.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Thursday, December 24, 2015

DAILY NEWS ON 24-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.12.20151] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.211/2015 PÀ®A. 14.,147,447,54,506,¸À/PÀ 149 L¦¹ & 3(1)(10)(11) J¸ï¹/J¸ïn ¦J DöåPïÖ .
      ¢£ÁAPÀ: 29/11/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ:21/12/2015 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1)²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä UÀA.ZÀAzÀæPÁAvÀ UËqÀUÁA«, ¸Á|| CxÀUÁð 2)ªÉʱÁ° vÀA.ZÀAzÀæPÁAvÀ UËqÀUÁA«, ¸Á: CxÀUÁð 3)C¤Ã® vÀA.CªÉÆÃWÀ¹zÀÝ ©gÁzÁgÀ, ¸Á|| UÉÆÃmÁå¼À, 4)ªÀĺÁzÉêÀ vÀA.gÁªÀÄUÉÆAqÀ PÀzÀðªÀļÀ, ¸Á|| fUÀfêÀ£ÀV,5)gÀÄzÀæ¥Àà vÀA.gÁªÀÄUÉÆAqÀ PÀzÀðªÀļÀ, ¸Á|| fUÀfêÀ£ÀV,6)¨sÀUÀªÀAvÀ vÀA.gÁªÀÄUÉÆAqÀ PÀzÀðªÀļÀ, ¸Á|| fUÀfêÀ£ÀVEzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ »AzÀÄ ®ªÀiÁt d£ÁAUÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀ¤zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄïÁÓwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀjgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀ°è 1 £Éà zÀªÀ¼À CxÀUÁð UÁæªÀÄzÀ j.¸À.£ÀA.833/4 PÉëvÀæ 6 JPÀgÉ d«ÄãÀªÀ£ÀÄß 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, CA¢¤AzÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzsÀåPÉÌ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. F d«ÄãÀ §UÉÎ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ 2 £Éà DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀÄ ¥Á®Ä ªÁnß ¸À®ÄªÁV EAr £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«¯ï zÁªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É.  EzÉà d«ÄãÀzÀ «µÀAiÀĪÁV 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà DgÉÆævÀgÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:09-11-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀPÉÌ £ÀÄVÎ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁr, ªÀÄ£ÉUÉ, UÀÄr¸À°UÀ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ ªÀiÁ®Ä, PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÝjAzÀ F §UÉÎ ºÉÆwð oÁuÉAiÀÄ°è ¹Dgï £ÀA.161/14 J¸ï J¹ & J¸ï n PÁAiÉÄÝ Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, FUÀ «ZÁgÀuÉ ºÀAvÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀªÀ£ÀÄß ¦ügÁ墬ÄAzÀ ©r¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ Qæ«Ä£À¯ï PÉøÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29/11/2015 gÀAzÀÄ UÀÄAqÁUÀ¼À eÉÆvÉUÉ CxÀUÁð UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÉÄð£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV zsÀªÀÄQ ºÁQ, ¦ügÁå¢UÉ ¥ÉÆä£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ zsÀªÀÄQ ºÁQ eÁåw JwÛ ¨ÉÊ¢zÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:21/12/2015 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J®è DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£À ªÀÄvÀgÁV PÉÆædgÀ fÃ¥À £ÀA.PÉJ-28-JªÀiï-8440 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ d«ÄãÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ eÁåw JwÛ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ £ÀA§gÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr eÁåw JwÛ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ zsÀªÀÄQ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦ügÁå¢AiÀÄÄ  »AzÀƽzÀ ®ªÀiÁt eÁåwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ, d«ÄãÀ ªÀÄgÀ½ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÞñÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉøÀÄ vÀUɸÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ   J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ®ªÀiÁt ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Áå CAvÁ eÁåw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, UÀÄAqÁUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÄ¥Áj PÉÆlÄÖ R¯Á¸À ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ²æà dAiÀÄgÁªÀÄ vÀA. ªÀÄ£ÀÄß gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á|| CxÀUÁð J¯ï.n £ÀA.2 vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.12.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.404/2015 PÀ®A. 109.363.354.504.506. ¸À/PÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 12 Protection of children from sexual offences ACT  2012. ªÀÄvÀÄÛ  3 [1] [X]   J¸ï.¹./J¸ï.n. DPÀÖ 1989,                                    
       ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ: 20-12-2015  gÀAzÀÄ  1900 UÀAmÉUÉ lPÀ̼ÀQ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] AiÀÄÄ£Àĸï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ zÀUÁð  2] DjÃ¥ï vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§ AiÀÄgÀ£Á¼À ¸Á:E§âgÀÆ lPÀ̼ÀQ  UÁæªÀÄ vÁ®ÆPÀ; §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢ü gÁeÉÃ²æ ªÀAiÀiÁ 14 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ¼ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²óµÀ× eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀ »AzÀÆ ªÀqÀØgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ w½zÀÄw½zÀÄ CªÀ½UÉ DgÉÆæ C£ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨É£ÀÄß ©zÀÄÝ PÁr¹zÀÝ®èzÉà vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ DgÉÆæ C£ÀA 2 £ÉÃzÀªÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ DgÉÆæ C£ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ  ¦AiÀiÁð¢UÉ ¦æÃw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ UÉÆêÁ gÁdåzÀ ªÀiÁ¥ÁìzÀ §¸ï¸ÁÖAqÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ £ÉÆÃr ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀF §UÉÎ ²æêÀÄw gÁeÉòæà vÀAzÉ ¥ÀįÉè¥Àà PÀÄgÁqÉ@PÀÄgÁqÉPÀgÀ   gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.12.2015 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, December 23, 2015

DAILY NEWS ON 23-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 23.12.2015


1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.335/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 22.12.2015  gÀAzÀÄ 12.10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA:PÉJ:36/J¥sï-989 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸ï£ÀÄß «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¸ÀPÀð¯ï-§¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀºÀ²Ã® PÁgÁå®AiÀÄzÀ ¥ÀƪÀðzÀ UÉÃmï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:28/Er-0670 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ PÀĪÀiÁgÀ £ÁAiÀÄPÀ eÁVÃgÀzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ PÀĪÀiÁgÀ £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀgÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ §¸Àì£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ²æà zÀªÀ®vÀÛgÁd ZÀ£ÀߥÀà £ÁAiÀÄPÀ eÁVÃgÀzÁgÀ, ¸Á: CgÀPÉÃj (eÉ), vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ, f:AiÀiÁzÀVÃgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.12.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.18/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 22.12.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmɬÄAzÀ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ: C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ: 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ D¸ÁgÀ ªÀĺÀ¯ï UÁqÀð£ÀzÀ°è CªÀ¤VzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ gÉÆÃUÀ¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÁUÀ°Ã E£ÁߪÀÅzÉÆ PÁgÀt¢AzÁUÀ°Ã ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ©üêÀÄ¥Àà vÀA|| £ÀgÀ¸À¥Àà PÀnÖªÀĤ, ªÀAiÀiÁ : 59 ªÀµÀð, eÁw : »AzÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ, GzsÉÆåÃUÀ : ¸ÀgÀPÁj £ËPÀj,  ¸Á|| UÉÆüÀUÀĪÀÄäl DªÀgÀtzÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.12.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.38/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 22.12.2015 gÀAzÀÄ 03.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ZÀAzÀ£À vÀAzÉ PÉʯÁ¸À ¥Á¸Áé£À. ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ªÉÆgÀlV ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ PÁlæ ¥Éæ¸ï ºÀwÛ f¤ßAUÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ PÁªÀiÁ¯É gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 21.12.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ¥Á½AiÀÄ°è ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.12.2015 gÀAzÀÄ 03:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ZÀPÀæ §AzÀÄ ©zÀÄÝ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¹AzÀVAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀªÁV DUÀ° CxÀªÁ CªÀ¤VzÀÝ PÁªÀiÁ¯É gÉÆÃUÀ¢AzÁUÀ° 04:00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ gÁd¥ÀwÛ  ²æÃPÀªÀÄvÀ ¥Á¸Áé£À.  ¸Á: ¥ÁgÀ¥ÀgÀAiÀÄå, f: UÀAiÀiÁ, gÁdå: ©ºÁgÀ, ºÁ.ªÀ: ªÉÆgÀlV, vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.12.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Tuesday, December 22, 2015

DAILY NEWS ON 22-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 22.12.20151] D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 20/2015 PÀ®A:  323, 341, 504, 506 r/w 34 IPC
      & 3 (I) (X) SC/ST P.A Act-1989 
        
¢£ÁAPÀ: 21.12.2015  gÀAzÀÄ 22.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀA. ªÀÄ£À¸ÀÆgÀ¸Á¨ï ¨ÁUÀ®PÉÆÃl  ªÁfÃzÀ AiÀiÁ¼ÀV ¸Á|| E§âgÀÆ D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï (eÁw-ªÀÄĹèA)  £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀ §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄÄ N.¹ ªÀÄlPÁ DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ºÉüÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ w½zÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ D®ªÀÄnÖ ¥ÀA¥À¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ CgÀ¼À¢¤ß C±ÉÆÃPÀ ¸Áé«Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÉÖõÀ£À gÉÆÃqï qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀqÉUÀnÖ, ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¥Àj²µÀÖ eÁwUÉ (»AzÀÆ ®ªÀiÁtÂ) ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ-w½zÀÄ eÁw JwÛ ºÀ®PÀl ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ, ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÁQëzÁgÀ ªÀiÁAvÉñÀ vÀA vÁgÁ£ÁxÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÉÆÃw¯Á® vÀA ªÁZÀ¥Àà ®ªÀiÁt  ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.12.2015 gÀAzÀÄ D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 140/2015 PÀ®A. 279 304(J) L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 187
    JªÀiï.«í.DåPïÖ
         
 ¢£ÁAPÀ: 21/12/2015 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ ¯ÁjAiÀÄ qÉæöʪÀgï£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀqÀZÀt PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ CAzÀgÉ eÉêÀÇgÀ PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:JA.JZï: 25/J.J:8218 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À SÁ¸À C½AiÀÄ£ÁzÀ: ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA: gÁªÀÄZÀAzÀæ £ÀgÉÆÃ¼É ªÀAiÀiÁ|| 38 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÆïÁ¥sÀÄgÀ EªÀ¤UÉ »A¢¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÁ ¸ÀAvÉÆõÀ £ÀgÉÆÃ¼É EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÁ PɼÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ ¯ÁjAiÀÄ DvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁ¬ÄÝgÀĪÀzÀjAzÁ vÀ¯É MqÉzÀÄ M¼ÀV£À ªÉÄzÀļÀÄ, ºÉÆmÉÖ MqÉzÀÄ M¼ÀV£À ªÀiÁA¸À-RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ, C®èzÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR ZÀ¥ÀàmÉÖAiÀiÁV eÁUÁzÀ°è ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¯ÁjAiÀÄ qÉæöʪÀgï£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²ªÀgÁªÀ : vÀA: ªÀÄgÉÃ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ¤ªÀÈvÀÛ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ  ¸Á|| ¸ÉÃqÀA vÁ|| ¸ÉÃqÀA f|| PÀ®§ÄVð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.12.2015 gÀAzÀÄ gÀhÄ®Q ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


.

Sunday, December 20, 2015

DAILY NEWS ON 20-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 20.12.20151] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.410/2015 PÀ®A. 377, 506 L¦¹ & Protection of the
     Children from sexual offences Act-2012 Section 3(A) R/W 4.
           ¢£ÁAPÀ: 17.12.2015  gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  gÁºÀÄ® ¸Á|| EZÀÑ®PÀgÀAf ªÀĺÁgÁµÀÖç ºÁ°ªÀ¹Û «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¨sÀªÁ¤ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉArÛAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CxÀt gÀ¸ÉÛUÉ §gÀĪÀ ¨sÀªÁ¤ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ºÉArÛAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ EªÀ£ÀÄ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°è EgÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀÄ EzÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ ¨sÀªÁ¤ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ¸ÉÆÖÃgï gÀƪÀÄzÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁÛUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®PÀ¤UÉ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¤¸ÀUÀðzÀ «gÀÄzsÀÞªÁV UÀÄzÀzÁégÀzÀ°è ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁr (ªÀÄÄPÀ½ ºÀlÄÖ) ªÀÄÄR ºÁUÀÆ PÀÄwÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ GUÀÄj¤AzÀ vÀgÀa F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.251/2015 PÀ®A. 379. 337. 338. 304(J) L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 19.12.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉ.J-28/J¥sï1894 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄzÀ£ÀgÉrØ vÀAzÉ DzÀ¥Àà ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï. ¸Á: ²ªÀtV, FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj §¸À£ÀÄß PÉÆïÁígÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-25/gÀhÄqï-8678 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¥sÀPÀÄæ¸Á§ vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ C°¨sÁ¬Ä. ¸Á: £ÀgÀUÀÄAzÀ f: zsÁgÀªÁqÀ FvÀ£ÀÆ  £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½îAiÀÄ qÉÆÃt ©æeï ºÀwÛgÀ §¸ï ºÁUÀÆ PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ JzÀÄgÁ§zÀgÁ rüQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ 1) ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ £ÀzÁ¥sï ªÀAiÀiÁ 39 ªÀµÀð ¸Á: ¤qÉÆÃt ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. 2) ¨sÀUÀªÀAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ PÁ²ÃgÁªÀÄ ²ÃAzsÉ, ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð  3) VÃvÁ UÀAqÀ ¨sÀUÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ²AzsÉ, ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð, ¸Á: E§âgÀÆ §¼ÉÆîýî vÁ: EAr. EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÁVzÀÝ®èzÉà PÀÆæ¸Àgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀ 4 d£À MlÄÖ PÀÆæ¸ÀgïzÀ°èzÀÝ 6 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C®èzÉà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï£À°èzÀÝ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, F PÀÄjvÀÄ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÀiÁ¼À¥Àà CAUÀr, ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð, ¸Á: gÉÆnÖUÀªÁqÀ vÁ: PÀÄAzÀUÉÆüÀ f¯Áè: zsÁgÀªÁqÀ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.411/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.

          ¢£ÁAPÀ: 19.12.2015 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ «±Á® vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ zÉÆÃgÀPÀgï ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ eÉÆÃgÁ¥ÀÄgÀ ¥Él vÉÆgÀ«£ÁPÁ F DgÉƦvÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ CxÀt gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ UÀAqÀĪÀÄPÀ̼À ±Á¯É £ÀA-10 »AzÉ EgÀĪÀ vÀgÀÄt¸ÀAWÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïɠ PÀÆvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1030/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï.© ¥Ánî ¦.J¸ï.L (PÁ,¸ÀÄ) UÁA¢üZËPÀ ¦J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, December 19, 2015

DAILY NEWS ON 19-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 19.12.2015


1] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.204/2015 PÀ®A. 376(J¥sï) L¦¹ & Protection of the
     Children from sexual offences Act-2012 Section 3, 4 & 6.
           ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ C¤Ã® vÀA. UÁtÂAUÀ¥Àà ºÀ®¸ÀAV ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á|| ²gÀPÀ£À½î F DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è C¥Áæ¥ÀÛ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢üPÀ¤zÀÄÝ, EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®Q CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ CªÀ½UÉ ¦æÃw¹ ²gÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ §®vÁÌgÀzÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁr UÀ©ðt DV ¢£ÁAPÀ: 17.12.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.32 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ©J¯ïrE D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼É. F §UÉÎ ²æà ªÁt²æÃ.J¸ï.¤A¨Á¼À f¯Áè ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ¢üPÁj «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.12.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.233/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 18.12.2015 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ AiÀÄ®è¥Àà vÀA ¤d°AUÀ¥Àà ºÀÄVÎ ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1,200/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| ²æà «PÁ¸ï.¦.®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ)  ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.12.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, December 18, 2015

DAILY NEWS ON 18-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 18.12.20151] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.209/2015 PÀ®A.279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í. PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 16.12.2015 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ PÉÃgÀ¥Àà vÀA|| zÉÆAr¨Á ªÀUÀgÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀiï-10 J J¸ï-4764 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ wPÉÆÃmÁ ¸ÉÆêÀÄzÉêÀgÀºÀnÖ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÉÆêÀÄzÉêÀgÀºÀnÖ PÉÃgÉ ¸À«ÄÃ¥sÀ CªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ¥Àr¹ F ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÀÄQät UÀA|| PÉÃgÀ¥Àà ªÀUÀgÉ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð G: ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á|| ªÀ¸À¥ÉÃmï (gÁdĨÁaѪÁr) vÁ|| dvÀÛ f|| ¸ÁAUÀ° EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.12.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.