Number of Visitors

Sunday, November 30, 2014

DAILY NEWS ON 30-11-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 30.11.2014.

1) wPÉÆÃmÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2014 PÀ®A. 302. 307 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 28-11-2014 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦ÃgÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà  ¨Áå½ ¸Á|| PÀ£ÀªÀÄr  vÁ|| f|| ©eÁ¥ÀÄgÀ  F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÉÄÊvÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ a£ÀߥÀà ¨Áå½  ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ; MPÀÌ®ÄvÀ£À   ¸Á|| PÀ£ÀªÀÄr  vÁ|| f|| ©eÁ¥ÀÄgÀ  FvÀ¤UÉ ¨ÉÃ¼É ¥ÀjºÁgÀzÀ ºÀt vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ ¹nÖ¤AzÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ; 28-11-2014 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ©zÀj¤£À §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄÊvÀ ªÀÄ®®¥Àà ¨Áå½ FvÀ£À PÀÆqÀ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ ©zÀj¤£À §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ, ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ¨Áå½ EªÀ½UÀÆ ©zÀj£À §rUɬÄAzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¥ÁªÀðw UÀA. ªÀÄ®è¥Àà ¨Áå½ ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| PÀ£ÀªÀÄr vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 391/2014 PÀ®A. 279. 337. 338. 304 (J) L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 29-11-2014  gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ £À©±Á ªÀÄPÁAzÀgÀ FvÀ£À mÁmÁ J.¹ UÀÆqÀì  ªÁºÀ£ÀzÀ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦¢ ªÀÄvÀÄÛ 3 d£À ¸ÁQëzÁgÀgÀ£ÀÄß  PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃgÀmÁUÀ lPÀ̼ÀQ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ«  3 d£À ¸ÁQëzÁgÀjUÉ  ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹,  £ÀÆgÀºÀäzÀ ¯ÁºÉÆÃj ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ  ©eÁ¥ÀÆgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ¸ÀįÉêÀiÁ£À ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á|| vÁ½PÉÆÃmÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Saturday, November 29, 2014

DAILY NEWS ON 29-11-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 29.11.2014.

1) §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 388/2014 PÀ®A. 457. 380 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 27-11-2014 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɬÄAzÀ 28-11-2014 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EªÀtV UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀĪÀ ®PÀ̪ÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀ¨sÀð UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆAr PÀmï ªÀiÁr Qð vÀUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr UÀÄrAiÀÄ°è ElÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 2,10,000/- UÀ¼À QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ ºÁUÀÆ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ®UÀªÀÄtÚ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj, ¸Á; EªÀtV, vÁ; §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr, f; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 309/2014 PÀ®A. 3 & 7 E.¹ PÁAiÉÄÝ 1955.
              ¢£ÁAPÀ: 28-11-2014  gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:00 UÀAmÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1]gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀA¨Á¼É ¸Á|| ¨É¼ÀÄîAqÀV ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ 2]¸ÀaãÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ eÉêÀgÀV ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ UÀaÑ£ÀPÀnÖ PÁ®¤ [mÁmÁ l¨ÉÆÃð ªÁºÀ£À ªÀiÁ°PÀ] 3]UËvÀªÀÄ eÉÊ£À ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ [CQÌAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ] F DgÉÆævÀgÀÄ  ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ «vÀj¸À ¨ÉÃPÁzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV zÁ¸ÁÛ£ÀĪÀiÁr PÁ¼À ¸ÀAwAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV d¥ÁÛzÀ mÁmÁ l¨ÉÆð «Ä¤ ¯Áj £ÀA PÉ.J 37 -8779 £ÉÃzÀÝgÀ°è 50 PÉ.f vÀÆPÀzÀ 102 CQÌ vÀÄA©zÀ aîUÀ¼À£ÀÄß  ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀÄA© ¤°è¹zÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ©üªÀÄ¥Àà vÀA: dĪÀÄtÚ zÉÆqÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 58 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ : DºÁgÀ ¤ÃjPÀéPÀgÀÄ ¸Á: DºÁgÀ ¤ÃjPÀéPÀgÀÄ ¥ÀrvÀgÀ PÀbÉÃj ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) wPÉÆÃmÁ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 25/2014 PÀ®A. 174  ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 27-11-14 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-20 UÀAmÉUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ ¹zÀݪÀé UÀA: PÁªÀÄuÁÚ JqÀªÉ ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸ï, ¸Á: gÀvÁߥÀÆgÀ, EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀļÀÄV vÀAzÀÄ EnÖzÀÄÝ ¤£Éßà ¢£ÁAPÀ: 27-11-14 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ vÁ£É vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ §zÀ¯ÁV DPÀ¸ÁävÀ ºÉä£À ¥ÀÄr ¸Éë¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAzÉ CªÀ½UÉ vÁæ¸ï DUÀºÀwÛzÁUÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ M¬Ä¢zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°Ã¸ÀzÉà ªÀÄÄAzÉ gÁwæ 8-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÁÝUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÉÄÊvÀ¼À vÀAzÉAiÀÄ vÀ£Àß ªÀgÀ¢AiÀÄ°è PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ¤AUÀ¥Àà ®PÀÌ¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ-55, G-PÀÆ°, ¸Á; ¨É¼ÀÄî©â, vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ, EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) D®ªÉÄî oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 17/2014 PÀ®A. 174  ¹Dg惡.
             ¢£ÁAPÀ: 20-11-2014 gÀAzÀÄ 22:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ D®ªÉÄî oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ, ªÉÆÃw¯Á® ¹vÁgÁªÀÄ vÉÃeÁªÀxÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ¥sÉÃ¥sÀj gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ UÀÄAzÀVUÉ §AzÁUÀ ZÀ½UÉ ¸ÀzÀj gÉÆÃUÀ ºÉZÁÑV MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ DV gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è M§â£É wgÀÄUÁqÀÄvÀÛ dmÉÖ¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀ£À PÀ©â£À ¨É¼ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ ¥sÉÃ¥sÀj gÉÆÃUÀ §AzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÀ©â£À ¨É¼ÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀĪÁUÀ ±ÀªÀ ¹QÌzÀÄÝ £ÉÆÃr UÀÄwð¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è  ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¹ÃvÁgÁªÀÄ zsÉäAiÀiÁ vÉÃeÁªÀxÀ ¸Á: UÀAzsÁj ¯ÉÆAPÁ vÁAqÁ  vÁ||J¯Áèrð f||¤eÁªÀĨÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 340/2014 PÀ®A 15(J). 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 811/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 17.30 UÀAmÉUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ1] ±ÁAvÀ¥Àà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ²gÀPÀ£À½î ¸Á||EAr (¥ÀgÁj) 2) gÁd±ÉÃRgÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á|| EAr §UÀ° ¥Áèmï F DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ EAr ¥ÀlÖtzÀ CUÀgÀSÉÃqÀ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ²æÃgÀvÀß qÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. ¸ÀzÀgÀ qÁ¨ÁzÀ°èAzÀ 1316.18 gÀÆ QªÀÄäw£À ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÉÆÃR ºÀt 6050 ºÁUÀÆ 4 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ: «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦ J¸ï L EAr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.Friday, November 28, 2014

DAILY NEWS ON 28-11-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 28.11.2014.

1) ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2014 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 27/11/2014 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀAZÁj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÁUÉñÀ vÀA; ©üªÀĹ ¸ÁwºÁ¼À ¸Á;©eÁ¥ÀÆgÀ ±Áå¥ÉÃl  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®  £ÀA;PÉJ;28/Er;4294 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §ÆvÀ£Á¼À vÁAqÁ PÀqɬÄAzÀ ©eÁ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J£ï JZï;13 gÉÆÃqï ºÉ®Û ¹n D¸ÀàvÀæ JzÀÄgÀÄ gÉÆÃqÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ UÁr ¹ÌÃqÀØ ªÀiÁr ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Áj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzÀ  F §UÉÎ ©üêÀĹ vÀA; D£ÀAzÀ¥Àà ¸ÁwºÁ¼À eÁw:»AzÀÆ ªÀAiÀiÁ: 52 GzÉÆåÃUÀ; PÀÆ° ¸Á:©eÁ¥ÀÆgÀ ±Áå¥ÉÃl EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2014 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.«í PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 27/11/2014 gÀAzÀÄ 13:45 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ªÀÄ»AzÁæ ªÀiÁQìªÉÆ UÀÆqïì ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J.28/©.2456  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ GPÀÌ° PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £Àqɹ ±ÀAPÀæ¥Àà dĪÀÄ£Á¼À ¸Á: GPÀÌ° EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÉÆÃl¢AzÀ GPÀÌ° PÀqÉUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃgÀl ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw £ÁdÄPÀªÀiÁ UÀA: ¨ÁµÁå¸Á§ £ÁUÀgÀ¢¤ß ¸Á: GPÀÌ° EªÀ½UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr CªÀ¼À  vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà EzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¨ÁµÁå¸Á§ vÀA: ®wÃ¥À¸Á§ £ÁUÀgÀ¢¤ß ªÀAiÀiÁ: 45, eÁw: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: GPÀÌ° EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.11.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 280/2014 PÀ®A. 356. 354(r). 109. 504. gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 25-11-2014 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1) gÀ¸ÀÆ®¸Á§ vÀAzÉ zÀªÀ®¸Á§ ªÀÄįÁè 2) gÁd¸Á§ zÀªÀ®¸Á§ ªÀÄįÁè,3) ªÉÄʧƧ¸Á§ zÀªÀ¯Á¸Á§ ªÀÄįÁè, 4) ¦ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ zÀªÀ®¸Á§ ªÀÄįÁè, 5) ¨Á§Ä ªÀÄÄvÀÄðd ªÀÄįÁè ¸Á: J®ègÀÆ »gÉêÀÄÄgÁ¼À F DgÉÆævÀgÀ°è C.£ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À C²é¤ vÀAzÉ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ZÀnÖ ªÀAiÀiÁ 17 ªÀµÀð ¸Á: »gÉêÀÄÄgÁ¼À EªÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ¼À »AzÉ wgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ, ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr, £ÀA©¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, ªÀÄ£ÀªÀ°¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀ®èzÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆæ C.£ÀA 2 jAzÀ 5 £ÉzÀªÀgÀÄ  ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ZÀnÖ ¸Á: »gÉêÀÄÄgÁ¼À vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ºÉÆÃwð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2014 PÀ®A. 3 & 7 E.¹ PÁAiÉÄÝ 1955.
          ¢£ÁAPÀ: 27-11-2014 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉUÉ UÀAmÉUÉ ºÉÆÃwð oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¨sÀÆvÁ½ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¸ÉÆãÀPÀ£À½î vÁ: EAr F DgÉƦvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è, ¸ÀgÀPÁj ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 J£ï JZï-13 gÉÆr£À°è MqÁqÀĪÀ ¯ÁjUÀ½UÉ C£À¢PÀÈvÀªÁV ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ EnÖgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ºÀ¼ÀÆîgÀ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÀbÉÃj EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 293/2014 PÀ®A: 363 L.¦.¹.
           ¢£ÁAPÀ: 22/11/2014 gÀAzÀÄ 15;00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ  ¹AzÀV oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj; ºÀÄ°UɪÀÄä vÀAzÉ zÉêÁ PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ 14 ªÀµÀð ¸Á|| £ÀUÀ£ÀÆgÀ ºÁ||ªÀ|| ¹AzÀV  EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ   ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ w¼ÀzÀgÀÄ PÀÆqÁ CªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 22/11/2014 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁå£Àí 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ zÉêÁ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ PÁA§¼É  ¸Á|| £ÀUÀ£ÀÆgÀ vÁ||¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ºÁ||ªÀ|| ¹AzÀV. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 292/2014 PÀ®A: 25(J), 1(J), 1(J.J) PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 21/11/2014 gÀAzÀÄ 12;30 WÀAmÉUÉ ¹AzÀV oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ  ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà qÉÆtÆgÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á|| ¹AzÀV ¸ÁAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 2] ¥Àæ±ÁAvÀ  @ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð ¸Á||¹AzÀV PÀÄ®PÀtÂð ¯Éà Omï F DgÉÆævÀgÀ°è C.£ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ 1 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ MAzÀÄ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ï  ªÀÄvÀÄÛ 1 fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr, DgÉÆæ 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ MAzÀÄ  fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄ CPÀæªÀÄ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀj§âgÀÆ ªÉÄïÁÌt¹zÀ DAiÀÄÄzsÀ ªÀÄvÀÄÛ 2 UÀÄAqÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV  vÁ¨ÁzÀ°è  §aÑ ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV  ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ²æà L,JªÀiï, ªÀÄoÀ¥Àw ¦.J¸ï.L[PÁ¸ÀÄ] ¹AzÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) J¦JªÀiï¹ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 12/2014 PÀ®A. 174  ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 27-11-2014 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ J¦JA¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ C«ÄÃgÀºÀªÀiÁÓ vÀAzÉ C°è¸Á§ dAUÀ°¥ÀmÉî ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ºÁ°ªÀ¹Û ºÀÄt¸ÀV FvÀ¤UÉ MAzÀ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ. D¸ÀàvÉæ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV DV G¥ÀZÁgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ UÀÄt DUÀzÀÝPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ EAzÀÄ ¢: 27-11-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ zÀªÀ¤UɬÄAzÀ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ¥ÀvÁæ¸À CrØUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄ«zÀ¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ©AiÀiÁªÀiÁ UÀAqÀ C«ÄÃgÀ ºÀªÀiÁÓ dAUÀ°¥ÀmÉî ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¥ÁgÉÃR ¥sÀ¹ð CqÉØ ºÀwÛgÀ ºÁ°ªÀ¹Û ºÀÄt¸ÀV vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f: AiÀiÁzÀVÃgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, November 27, 2014

DAILY NEWS ON 27-11-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 27.11.2014.

1) ºÉÆÃwð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2014 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 26/11/2014 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃwð oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1)¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ AiÀıÀéAvÀgÁAiÀÄ ¹AzÀV ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð 2)C«ÄãÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ £ÁUÀt¸ÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð 3)zsÀgÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®UÉÆAqÀ ¹AzÀV ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð 4)ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÀ CªÉÆÃWÀ¹zÀÝ LºÉÆ¼É ªÀAiÀiÁ:54 ªÀµÀð 5)²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ £ÁUÀt¸ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:53 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á:CxÀUÁð F LzÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr PÉÆAqÀÄ CxÀUÁð UÁæªÀÄzÀ°è dAiÀÄAw £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj zÀ£ÀzÀ zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆr£À ¨ÁdÄ EgÀĪÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉ UÉƸÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀt ¨ÉlÖ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 2,650/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà J¯ï ºÉZï UËAr ¦J¸ï L ºÉÆwð ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 387/2014 PÀ®A. 302 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 24-11-2014 gÀAzÀÄ   22:00  UÀAmÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] ¹ÃvÀ¥Àà gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ 2] ¥ÁgÀðw UÀA. ¹ÃvÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 3] UÀÄAqÀÄ vÀA. ¹ÃvÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 4] UÀÄ®Äè ¹ÃvÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ   ¸Á:J®ègÀÆ £ÀgÀ¸À®V vÁAqÁ. F DgÉÆævÀgÀ°è C £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤zÀÄÝ 2 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ 1 £ÉÃzÀªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ  ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw  ¹ÃvÁ¨Á¬Ä UÀA F±ÀégÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð [ªÉÄÊvÀ] EªÀ¼ÀÄ F »AzÉ DgÉÆæ C £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ PÉÊUÀqÀ CAvÁ ºÀt ¸Á¯Á PÉÆnÖzÀݼÀÄ. DgÉÆævÀ¤UÉ PÉÆlÖ ¸Á¯Á PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝjAzÁ CªÀgÀªÀgÀ°è  F ªÉÆzÀ®Ä dUÀ¼ÁVzÀÄÝ EvÀÄÛ.  ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-11-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ  ¸Á®zÀ gÉÆPÁÌ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝgÀ ¹nÖ¤AzÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÁ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÁ CªÀ¼À vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉʬÄAzÁ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÁ MzÀÄÝ, M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÁUÀ CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV «eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ M¬ÄzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ½UÉ aQvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÁ, qÁPÀÖgÀgÀÄ §zÀÄPÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢®è  CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ  £ÀgÀ¸À®V vÁAqÉPÉÌ ¢£ÁAPÀ; 26-11-2014 gÀAzÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁQzÁUÀ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ¼ÁVgÀÄvÁÛ¼É.  F §UÉÎ ²æà F±ÀégÀ¥Àà  vÀA gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ  ¸Á:£ÀgÀ¸À®V vÁAqÁ  vÁ; §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.11.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279/2014 PÀ®A. 457. 380 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 25-11-2014 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ  26-11-2014 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À  CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ  ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉñÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ±ÉlgÀUÉ ºÁUÀÆ UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ°è£À 75,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ CA§jñÀ vÀA/ PÀAoÀAiÀÄå »ÃgɪÀÄoÀ ¸Á: PÉñÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 309/2014 PÀ®A. 379 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 22-11-2014 gÀAzÀÄ  12.00 UÀAmɬÄAzÀ 12.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CgÀPÉÃj CªÉÆÃWÀ¹zÀÝ eÁvÉæAiÀÄ HlzÀ UÀzÀÝ°£À°è ¦ügÁå¢AiÀÄ ¨Á§vÀÛ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÀgÀ 3 vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀÄÝ Q:78000 gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÀwÛj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¨sÁgÀw UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Áà PÉÆÃlÆgÀ ¸Á:CQ̸ÁUÀgÀ vÁ:¸ËzÀwÛ  f: ¨É¼ÀUÁA« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 307/2014 PÀ®A. 379 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 29-09-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmɬÄAzÀ 16-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÁA¢üZËPï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¨Á§®zÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40.500/- gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À »gÉÆà ªÀiÁå¸ÉÆÖçà ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-28 E©-6526 EzÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.J¥ï. E£ÁªÀÄzÁgÀ EªÀgÀ PÀ£ÀßqÀPÀzÀ CAUÀrAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¥ÁQðAUÀzÀ°è ¤°è¹ ¦:¢AiÀÄÄ J¯ï.©.J¸ï. ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀ PÁ¬Ä¥À¯Éè §eÁgÀzÀ°è ºÉÆÃV PÁ¬Ä¥À¯Éè Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ PÁ®¤ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2014 PÀ®A. 379 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 9-11-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉ¢AzÀ  gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À  CªÀ¢AiÀÄ°è  d®£ÀUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  ¨ÁUÀ®PÉÆl gÀ¸ÉÛ PÉ,E.© ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ §ªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉJ28/«/1796  »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ  ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¯ÁPÀ ºÁQ  ¤°è¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ²ªÁ£ÀĨsÀªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ   AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïPÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¨Á¥ÀÄUËqÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥ÀàUËqÀ  ©gÁzÁgÀ EAUÀ¼É±ÀégÀ vÁ; §.¨ÁUÉêÁr ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  QÃwð£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É £ÀA§gÀ 578 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 291/2014 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3,36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸À PÀ 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£ïì & «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï &qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957¤AiÀĪÀÄ 4,4[1], 4[J] ¸À.PÀ 21 [4], 21 [4][J].
           ¢£ÁAPÀ: 26/11/2014 gÀAzÀÄ 2100 WÀAmÉUÉ ¹AzÀV oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ-28/©-6907 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°Ã£ÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl  ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ  9,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß  n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ-28/©-6907 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà L.JªÀiï.ªÀÄoÀ¥Àw, ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ¹AzÀV ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8) D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2014.  PÀ®A; 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J).  
                ¢£ÁAPÀ: 26/11/2014 gÀAzÀÄ 13:15 UÀAmÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ   PÉ.J-28/¹-0129 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV n¥ÀàgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ(G¸ÀÄPÀÄ) vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ J¸ï.©.ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦ J¸ï L D®ªÉÄî ¦ J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9) gÀhļÀQ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 24/2014 PÀ®A. 174  ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 25/11/2014 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 26/11/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÊvÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA|| ¸ÀÄRzÉêÀ zÉÆqÀvÀ¯É ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð ¸Á|| §¼ÉÆî½î vÁ|| EAr f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è£À ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ EgÀÄvÁÛ£É. ªÉÄÊvÀ ²ªÁ£ÀAzÀ¤UÉ ¸ÉÆAl¢AzÀ vÉÆqÉUÀ¼À ªÀgÉUÉ C±ÀPÀÛvÉ gÉÆÃUÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ FvÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄ®Ä, PÀÆqÀ®Ä, K¼À®Ä ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ CzÀ£Éßà ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À UÀįÁ©UÉ ºÀUÀÎ PÀnÖ HgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ K£ÀÆ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ¸ÀÄRzÉêÀ vÀA|| ±ÀAPÀgÀ zÉÆqÀvÀ¯É eÁw »AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð G: ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀAZÀgï CAUÀr ¸Á|| §¼ÉÆî½î vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, November 26, 2014

DAILY NEWS ON 26-11-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 26.11.2014.

1) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/2014 PÀ®A: 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
               ¢£ÁAPÀ: 25-11-2014 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è E ªÀiÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀĪÀÄlV, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀóµÀð, ¸Á: ¹AzÀV PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï r¥ÉÆà »AzÉ D±ÀæAiÀÄ PÁ®Æ¤. F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 1,210/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ DAiÀiï. JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw, ¦.J¸ï.L. (PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2014 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 16/11/2014 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉUÉ zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄUÉÆAqÀ¥Àà gÉé£Á¼À ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð ¸Á: ºÀgÀ£Á¼À vÁ: ¹AzÀV EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ ºÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ CªÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ºÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ GªÀiÁPÁAvÀ £ÁqÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀvÀ §A¢gÀĪÀ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.  F §UÉÎ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà gÉé£Á¼À ¸Á|| ºÀgÀ£Á¼À vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.11.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/2014 PÀ®A. 457. 380 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ: 24/11/2014 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25/11/2014 gÀAzÀÄ 07:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ®PÀ̪ÀÄäzÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV zÉëAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQzÀÄÝ §AUÁgÀzÀ ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 22,500/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ¥ÁªÀqÉ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ  ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á|| Qj±Áå¼À vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.11.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Tuesday, November 25, 2014

DAILY NEWS ON 25-11-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 25.11.2014.


1) UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 305/2014 PÀ®A: 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
               ¢£ÁAPÀ: 24-11-2014 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è E¥sÁð£À vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- ªÉÆèÉÊ® CAUÀr ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ±Á¥ÀÆgÀ CUÀ¹ ªÀÄįÁè ªÀĹâ ºÀwÛgÀ. CºÀäzÀ CvÁÛgÀ @ ¨Á¥Àl. (¥ÀgÁj). D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 3,340/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ²æà ±ÀQî CAUÀr  ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ZÀqÀZÀt oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 41/2014 PÀ®A. 174  ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 24/11/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmɬÄAzÀ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. UÀÄgÀAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀiÁ-14 ªÀµÀð ¸Á|| zÉêÀgÀ ¤A§gÀV EªÀ£ÀÄ 8£Éà ªÀUÀðzÀ°è ±Á¯É PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÄÝ §ºÀ¼É ªÀÄAzÀ§Ä¢ÝAiÀĪÀ£ÁVzÀÄÝ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É wgÀÄUÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÀ ºÉÃUÉ CAvÁ CzÉà UÀÄAV£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¨É¼ÀQArAiÀÄ PÀ©âtzÀ ¸À¼ÁPÉUÉ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉUÉ G®Äð ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀ¢ðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ UÀÄgÀAiÀÄå vÀA/ §¸ÀAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð, eÁåw-»AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, GzÉÆåÃUÀ-QgÁt CAUÀr ¸Á:zÉêÀgÀ ¤A§gÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Monday, November 24, 2014

DAILY NEWS ON 24-11-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 24.11.2014.

1) gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2014 PÀ®A: 302 L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 22.11.2014 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2014 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À: 05.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ DgÉÆæüvÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÁgÀtPÁÌV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À SÁ¸À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ: ¨sÁgÀw UÀA: zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ¸ÉÃoÉ ªÀAiÀiÁ|| 47 ªÀµÀð ¸Á|| §¼ÉÆî½î vÁ|| EAr f|| ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ ZÀÆ¥ÁzÀ PÀ°è¤AzÁ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ «ÄãÁQë gÀhļÀQ ©ºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 337/2014 PÀ®A 15(J). 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 23/11/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 20.00 UÀAmÉUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ° 1) C¥Áà±Áå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀUÉÆAqÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð 2]¹zÁÝgÀÆqÀ vÀAzÉ zÀÄAqÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á: E§âgÀÄ ºÀAdV F DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀªÀÄä QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°èAzÀ 509.4 gÀÆ QªÀÄäw£À ¸ÀgÁ¬Ä qÀ©âUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ: «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦ J¸ï L EAr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÉÆÃwð oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 18/2014 PÀ®A. 174  ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 23/11/2014 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÉÆÃwð oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ C¤Ã® ªÀAiÀiÁ:6 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä PÀÄ®¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî ªÀAiÀiÁ:6 ªÀµÀð, EªÀj§âgÀÆ ¢£ÁAPÀ:23/11/2014 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁd£Á¼À vÁAqÉzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ DlªÁqÀÄvÁÛ ¨Á«AiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð, eÁw:»AzÀÄ ªÀqÀØgÀ, GzsÉÆåÃUÀ:UËAr PÉ®¸À, ¸Á:CxÀUÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.11.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.