Number of Visitors

Friday, October 31, 2014

DAILY NEWS ON 31-10-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                          «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 31.10.2014.
1) UÁA¢üZËPï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 290/2014 PÀ®A. 379 L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 14/06/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ gÁwæ 08-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ PÀ£ÀßAiÀÄå ¹éÃmï ªÀiÁlð CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ CmÉÆà jPÁëzÀ°è ºÀwÛ QÃwð £ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¨ÁåUÀ£ÀÄß ZÉPÀÌ ªÀiÁr£ÉÆÃrzÁUÀ ¨ÁåV£À°è ElÖ 40 vÉÆ° §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ 6 vÉÆ° ©®égï ,6 vÉÆ° ¥Ánè, 5 vÉÆ° ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ 4 vÉÆ° £ÀPÉèøï 2 eÉÆvÉ ¨ÉAqÉÆð vÉÆÃPÀ 2 vÉÆ° ZÀ¥À¯ÁgÀ 5 vÉÆ°, ZÉÊ£ï 1 vÉÆ°, jAUï 4 vÉÆ°, EvÀgÉ jAUÀUÀ¼ÀÄ 1 vÉÆ° ¨Áæ¸À¯Émï 3 vÉÆ°, ºÁUÀÆ 3 vÉÆ° £ÀPÉè¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ 3 vÉÆ° ZÉÊ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- gÀÆ »ÃUÉ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C;¸À;QªÀÄävÀÄÛ: 10,12,000/-gÀÆ F ¥ÀæPÁgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ CmÉÆà jPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw: gÁd²æà UÀAqÀ C¤Ã® ¥Ánî ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁA¢üZËPï ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 32/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 29-10-2014 jAzÀ 30-10-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À-12-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è UÁA¢üZËPï ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀiÁªÀ ªÉÄÊvÀ zÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¥Àà vÉ®¸ÀAUÀ ªÀAiÀiÁ-61 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- ¤ªÀÈvÀÛ PÉ.J¸ï.Dgï.¦. J.J¸ï.L. ¸Á: CdÄðtV ºÁ° ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¹AUÀ¸ÀAzÁæ, EªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ°è ªÀÄ£É PÀnÖ¸À®Ä ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÀjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ-29-10-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É-10-10 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ-30-10-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À-12-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ©eÁ¥sÀÆgÀ gÁdgÁzÁ¤ ¯Ád gÀƪÀÄ £ÀA§gÀ-113 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁrUÉ »rzÀÄ CzÀgÀ°è EzÀÄÝ CzÀgÀ ¨ÁV®zÀ M¼ÀPÉÆAr ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ¥Á夣À PÀ©âtzÀ ºÀÄQÌUÉ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÉAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ²æà UÀÄgÀÄ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ PÀ®§ÄVð. ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ PÉ.JZï.© PÁ®¤. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 289/2014 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
               ¢£ÁAPÀ: 30/10/2014 gÁwæ 01-05 UÀAmÉUÉ «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è FgÀ¥Àà vÀA|| ±ÀAPÉæ¥Àà ªÉÄlUÁgÀ ¸Á|| PÀUÉÆÎÃqÀ  ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ PÀUÉÆÎÃqÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉáÃmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄðAzÁ ºÀtªÀ£ÀÄß ¨Émï PÀn CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ,£Áß dÆeÁl Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 4,600/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ. F §UÉÎ ²æà JA.PÉ zÁªÀÄtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L ©eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 290/2014 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
              ¢£ÁAPÀ: 15/10/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ vÀA, ¨Á¼ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ; 20 ªÀµÀð ¸Á,, vÉÆÃgÀ« vÁAqÁ £ÀA-1 vÁ,, ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15/10/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. F §UÉÎ ¨Á¼ÀÄ vÀA, GªÀÄ®Ä gÁoÉÆÃqÀ ¸Á,, vÉÆÃgÀ« vÁAqÁ £ÀA-1 vÁ,, ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 305/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 30/10/2014 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ° 1±ÁAvÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà PÀA¨ÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ EAr. F 8 d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß EAr ¥ÀlÖtzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÁvÀ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛUÉ §ÄzÀÄÝUËqÀ ¥Ánî EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌPÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 73,100/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ. F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦.J¸ï.L EAr ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) J¦JªÀiï¹ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2014 PÀ®A 307 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 30-10-14 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ° EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ©J¯ïrEJ EAd¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdzÀ UËæAqÀzÀ°è  DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀ QæÃPÉmï ªÀiÁåZï £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ 1] ¸ÀwñÀ D±ÀæªÀÄ KjAiÀiÁ 2) QgÀt PÉÆÃtUÀÄwÛ 3) E£ÀÄß M§â£ÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ©eÁ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtzÀ ¸À®ÄªÁV ¦gÁå¢UÉ  PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzsÀ MAzÀÄ ZÁPÀÄ¢AzsÀ ¦gÁå¢AiÀÄ §® ªÀÄÄPÀ½UÉ (wÃUÀPÉÌ) §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀuÁAwÃPÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ C¥sÀgÁzÀ. F §UÉÎ ªÉƺÀäzÀAiÀiÁPÀƧ vÀA/ ªÉƺÀäzÀAiÀÄƸÀÄ¥À ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ £ÀªÀ¨ÁUÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 260/2014 PÀ®A. 363 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 29/10/2014 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¨Á®PÀ£À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Thursday, October 30, 2014

DAILY NEWS ON 30-10-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                          «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 30.10.2014.
1) «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 284/2014 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹.
                ¢£ÁAPÀ: 28/10/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-30 UÀAmÉUÉ «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ UÉÆ¥Á® vÀA|| ¹ÃvÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð  ¸Á|| «ÄAZÀ£Á¼À vÁAqÉ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ  ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ £ÀA PÉ.J 28/E-J¥sï-8204 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀÄtQ PÁæ¸À¢AzÀ CdªÀiÁ¸À 3 Q.«Ä CAvÀgÀ ªÉÄ¯É «ÄAZÀ£Á¼À vÁAqÉ PÀqÉUÉ  §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀlÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl MAzÀÄ JwÛ£À UÁrUÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ ¸À®ÄªÁV ©eÁ¥ÀÆgÀ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ M¼ÀUÉ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 08-45 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¥ÀæPÁ±À vÀA|| ¹ÃvÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÆ ®ªÀiÁt GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| «ÄAZÀ£Á¼À vÁAqÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 286/2014 PÀ®A. 380 L¦¹.
                ¢£ÁAPÀ: 27/10/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-00 UÀAmÉUÉ «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪Á¹¸ÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ  QqÀQAiÀÄ°è PÉÊ ºÁQ QqÀQAiÀÄ°èlÖ L.¥ÉÆãÀ J¸ï- £ÀA§gÀ 8792485505 ©½AiÀÄ §tÚzÀÄÝ QªÀÄävÀ 53.000/- ºÁUÀÆ ¥ÁQÃmï ºÁUÀÆ ¥ÁQÃlzÀ°èzÀÄÝ 1) MAzÀÄ ¹ArPÉÃl ¨ÁåAPÀ J.n.JªÀiï 2) ¥ÉÃqÀgÀ® ¨ÁåAPÀ PÉgÀ¼ÀzÀ JgÀqÀÄ J.n.JªÀÄ PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸À¯Áä£ÀG¯ï vÀA ¸ÉÊAiÀÄzÀ C°é ¦.JªÀÄ ¥Áj¸Á ªÀAiÀiÁ|| 23 ªÀµÀð ¸Á|| C® C«ÄãÀ ªÉÄÃrPÀ® PÁ¯ÉdzÀ «zsÁåyð ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÁA¢üZËPï ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 31/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
                ¢£ÁAPÀ: 22/10/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ UÁA¢üZËPï ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀȵÁÚ¨Á¬Ä @ UÁAiÀÄwæ UÀAqÀ ¥ÀÄgÀAzÁ¸À PÁ¼É ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ eÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃl UÉÆAzÀ½UÀ°è ¸ÀzÀå UÁåAUÀ¨ÁªÀr EªÀ¼ÀÄ  vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ±ÀAPÀgÀ ¥Á¼É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÉÆÖÃPÉÌ ºÀªÁ ºÉÆqÉzÀÄ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ Gj ºÀZÀÄѪÁUÀ CPÀ¸ÁävÀ £Ëd®¢AzÁ JtÂÚ ªÀÄvÀÄÛ Gj CªÀ¼À ªÉÄÊUÉ GlÖ §mÉÖUÉ ¹rzÀÄ ªÉÄÊUÉ Gj ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉ ªÉÄÊvÀ DVgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ²æà «µÀÄÚ vÀAzÉ ¯ÁqÀ¥Àà ²AzÉ ¸Á|| ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀ £ÀÆgÀ ²ªÁf£ÀUÀgÀ UÉÆAzÀ½ªÀ¹Û ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) D®ªÉÄî ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 16/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
                ¢£ÁAPÀ: 29-910-2014 gÀAzÀÄ 10:00 UÀAmÉUÉ D®ªÉÄî ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ, ®UÀªÀĪÀé UÀAqÀ ®UÀªÀÄ¥Àà. PÀ½îAiÀĪÀgÀ ªÀAiÀiÁ. 30 ªÀµÀð   EªÀ¼À UÀAqÀ ¯É PÉlÖAvÉ DV HgÀÆ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®UÀªÀĪÀé¼ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ¯É PÉlÖAvÉ DV ºÀÄaÑAiÀÄAvÉ HgÀÆgÀ wgÀÄUÀÄvÀÛ ºÉÆÃV EAzÀÄ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «¨sÀÆwºÀ½î §¸ÁÖöåAqÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¥ÀzÁxÀð ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr vÁæ¸ï ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ 108 CA§Ä¯É£ïìzÀ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ ¹AzÀV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÀgÀPÁÌV ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀ½¹zÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ CUÉÊgÉ £ÀªÀÄÄzÀ CzÉ. F §UÉÎ PÁ±À¥Àà. vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Àà ºÀÄUÉΣÀªÀgÀ ¸Á|| zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV vÁ- ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 303/2014 PÀ®A 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 29/10/2014 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ° 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀqÉØ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ:21 ªÀµÀð 2] ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁAiÀÄ £ÁnÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: E§âgÀÄ §ÄAAiÀiÁågÀ F DgÉƦvÀgÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥À«ÄÃl E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV §ÄAAiÀiÁågÀ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¸ÁÖAqÀzÀ ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MlÄÖ 1418:88 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÀgÁ¬Ä qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ: «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦ J¸ï L EAroÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 304/2014 PÀ®A 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 29/10/2014 gÀAzÀÄ 14.15 UÀAmÉUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ° UÀqÉØ¥Àà vÀA CdÄð£À ªÀrØ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á; ¯Á¼À¸ÀAV F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥Àj«Ämï E®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¯Á¼À¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀ£À ¥Á£À±Á¥À CAUÀrAiÀÄ°è N®Ø lªÀj£À «¹Ì CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 1698-30 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦J¸ïL PÁ¸ÀÆ EAr ¦.  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 287/2014 PÀ®A. 457. 380 L¦¹.
               ¢£ÁAPÀ: 28/10/2014 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ ¢: 29/10/17 gÀ 0700 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À C¢üAiÀÄ°è «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¨Á¯Áf ªÉÊ£ï ±Á¥À£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆPÀÄÌ PËAlgÀzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ 20.000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ AiÀÄ®è¥Áà ²æñÉÊ® PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á,, PÀ£ÀÆßgÀ vÁ,, ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 302/2014 PÀ®A 25 (1)(J) EArAiÀÄ£ï DªÀiïìð PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 29/10/2014 gÀAzÀÄ 07.15 UÀAmÉUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ° §ÆvÁ½ vÀA CªÀĹzÀÝ PɼÀV£ÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð ¸Á|§gÀUÀÄr vÁ||EAr. F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ C¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£Àì ºÉÆAzÀzÉà AiÀiÁªÀzÉÆà C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ºÉÆAzÀzÉ CPÀæªÀĪÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ® ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ EAr ¥ÀlÖtzÀ CUÀgÀSÉÃqÀ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ®ZÁåt PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦J¸ïL PÁ¸ÀÆ EAr ¦.  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9) ZÀqÀZÀt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 130/2014 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.

             ¢£ÁAPÀ: 18/10/2014 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ  ¯Á®©üà UÀA.  ªÀĺÀªÀÄäzÀgÀ¦üPï  ±ÉÃR  ªÀAiÀiÁ; 22 ªÀµÀð   ¸Á!! ZÀqÀZÀt EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ;  18/10/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ ZÀqÀZÀt UÁæªÀÄzÀ  PÉ E © ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è   AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ gÀªÀÄeÁ£À©  UÀA. C¯Áè¨sÀPÀë  £ÁUÀgÀÀ½î  ¸Á !! PÁvÁæd ªÀiÁAUÀ¼ÉªÁr UÀ°è ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï  ¥ÀÆuÁ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, October 29, 2014

DAILY NEWS ON 29-10-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                          «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 29.10.2014.
1) «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 283/2014 PÀ®A. 302 L¦¹.
                ¢£ÁAPÀ: 28/10/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 02-00 UÀAmÉUÉ «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¹zÀÝ¥Àà vÀA ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀÆeÁj ¸Á|| dA§V (C) vÁ|| ©eÁ¥ÀÆgÀ. F DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà vÀA ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀÆeÁj ¸Á|| dA§V (C) vÁ|| ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÉÄÊvÀ ²ªÀUÀAUÀªÀé  EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÉAiÀÄ ªÀiÁr ¤£ÀÄ ¨ÉÃgÉƧâgÀ eÉÆÃvÉ ¸ÀA§AzÀ ºÉÆA¢gÀÄwÛ CAvÁ dUÀ¼Á ªÀiÁr ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ §rAiÀÄÄvÁÛ §AzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/10/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 02-00 UÀAmÉUÉ CªÀ¼À PÀÆqÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉqÀQUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ|| 27 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| dA§V (C) vÁ|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁA¢üZËPï ¥ÉưøÀ  oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 289/2014 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
                ¢£ÁAPÀ: 28-10- 2014 gÀAzÀÄ 21:00 UÀAmÉUÉ UÁA¢üZËPï ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀĺÉñÀ «oÀ×® ZÀªÁít ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ ¸Á:J®ègÀÆ ©eÁ¥ÀÆgÀ UÁåAUÀ¨ÁªÀr £ÉºÀgÀÄ £ÀUÀgÀ F DgÉƦvÀgÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ f£ÀUÁgÀUÀ°èAiÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¹Öî CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀĪÀ ¯Á¬Äl PÀA§zÀ PɼÀUÉ ¯Á¬Äl ¨É¼ÀQ£À°è  £É®zÀ ªÉÄÃ¯É dªÀÄSÁ£À ºÁ¹ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆvÀÄ  E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ  vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹QÌÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 21,770/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉΠ ²æà ¸À:vÀ: J¸ï.L CAUÀr ¦J¸ïL UÁA¢üZËPï ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 12/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
                ¢£ÁAPÀ: 27/10/2014 gÀAzÀÄ 1.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ : ¸Á¤AiÀiÁ¸ÀįÁÛ£À UÀA/ CwÃPÀ¥ÁµÁ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁw : ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÁªÉÃj£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ºÁ° ªÀ¹Û ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄĨÁgÀR ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ   EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ºÉÆwÛ¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ DPÀ¸ÁävÁV JuÉÚ ¹r¢ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ  ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀÄlÄÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼À G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 28/10/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:30 UÀAmÉAiÀÄ°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè  CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà £À©zÀCºÀªÀÄäzÀ SÁ£À vÀA/ R°ÃªÀÄįÁè  ¸Á” E°AiÀiÁ¸À £ÀUÀgÀ §£À±ÀAPÀj 2£Éà ºÀAvÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆîUÀĪÀÄäeï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥ÉưøÀ  oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 139/2014 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
               ¢£ÁAPÀ: 28-10- 2014 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉUÉ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀA/ ªÀÄqÉ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á|| UÁA¢ü £ÀUÀgÀ UÉÆqÁªÀ£ï ºÀwÛgÀ ©eÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 10 d£ÀgÀÄ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ AiÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ PÁ®¤AiÀÄ ¹A¥ÉÆä ¨Ágï »A¢£À ¨ÁdÄ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1900/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà CªÀÄgÀ¥Àà J¸ï ²ªÀ§¯ïè ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ  ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆîUÀĪÀÄäeï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5) d®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 96/2014 PÀ®A. 498(J), 420 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 09-10-2006 E°èAiÀĪÀgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1]  CªÀÄgÀ  vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀmÉÃzÀ 2] ªÀĺÁzÉêÀ JZï ¥ÀmÉÃzÀ 3] ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀmÉÃzÀ 4] ºÀÄZÉÑñÀ  ªÀÄÄAiÀÄå¥Àà£ÀªÀgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ, ºÁUÀÆ PÁPÁ F ¥ÀæPÁgÀ EzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ°è £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ £ËPÀj ©qÀÄ CAvÁ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ¦AiÀiÁð¢UÉ w½AiÀÄzÉ ªÉÆøÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ CªÀÄgÀ ¥ÀmÉÃzÀ EªÀ¤UÉ PÉÆïÁè¥ÀÆgÀzÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼À eÉÆÃvÉUÉ «ªÁºÀ ¤²ÑvÁxÀð ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ®ègÀÆ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà ªÉÆøÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ E£ÉÆßÃAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀ vÀAiÀiÁj £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw  ±ÉéÃvÁ  UÀAqÀ CªÀÄgÀ ¥ÀmÉÃzÀ ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ £ÀªÀgÀ¸À¥ÀÆgÀ ºÁ° ªÀ¹Û-ºÀÄt¸ÀV AiÀÄÄ.PÉ.¦ PÁåA¥À ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ vÁ|| AiÀiÁzÀVÃj. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) §§¯ÉñÀégÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 216/2014 PÀ®A. 354(J), 307, 506 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 28/10/2014 gÀAzÀÄ 14.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è «oÀ×® vÀAzÉ CdÄð£À lPÀ̼ÀQ ¸Á|| ¤qÉÆÃt F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°è HlPÉÌ PÀĽvÁUÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À »A¢¤AzÀ §AzÀÄ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ dUÁÎr J¼ÉzÁr £À£Àß eÉÆvÉ ¨Á E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà CªÀ¼À PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ PÀªÀįÁ UÀAqÀ; ¨sÀUÀªÀAvÀ PÀ®©Ã¼ÀV ¸Á|| ¤qÉÆÃt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) ¹AzÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 275/2014 PÀ®A. 379 L¦¹.
               ¢£ÁAPÀ: 09/10/2014 gÀAzÀÄ 14:00 UÀAmɬÄAzÀ 14:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzÀV oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ »gÉÆà PÀA¥À¤AiÀÄ JZï.J¥sï. r®Pïì ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J:28/E©-7989. C:Q: 35,000/-gÀÆ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 09/10/2014 gÀAzÀÄ 14:00 UÀAmɬÄAzÁ 14:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÉÆÃgÀ½î, ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ ¸ÀªÀÄUÁgÀ, GzÉÆåUÀ: SÁ¸ÀV £ËPÀj, ¸Á: PÉÆÃgÀ½î, EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8) D®ªÉÄî ¥ÉưøÀ  oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 103/2014 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
               ¢£ÁAPÀ: 28-10- 2014 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ D®ªÉÄî ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è C«ÄãÀ¸Á§. vÀAzÉ ¸ÁºÉç¯Á®. ¸ËzÁUÀgÀ. ªÀAiÀiÁ. 30 ªÀµÀð ¸Á|| D®ªÉÄî §¼ÀÆgÀV Nt ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ. J®ègÀÆ ¸Á|| D®ªÉÄî §¼ÀÆgÀV Nt F 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¢£ÁAPÀ 28-10-2014 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ D®ªÉÄî UÁæªÀÄzÀ PÀqÀt CUÀ¹ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ZËqÀªÀÄä zÉë UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 2400/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀÀ:vÀ; J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ, ¦.J¸ï.L. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 144/2014 PÀ®A. 457, 380, 511 L¦¹.

             ¢£ÁAPÀ: 27/10/2014 gÀAzÀÄ 00:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqsÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ªÀĸÀ©£Á¼À PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀzÀ ¨ÁåAQ£À ±É®ÖgïzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆPÀÄÌ ¨sÀzÀævÁ PÉÆoÀrAiÀÄ°èAiÀÄ ¯ÁPÀgÀzÀ PÉÆAr, »rPÉ ªÀÄÄjzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀlÖ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ zÁ£À¥Àà PÀgÀ§¸À¥Àà £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ: 72, eÁw: »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ G: ¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á: ªÀĸÀ©£Á¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, October 28, 2014

DAILY NEWS ON 28-10-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                          «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 28.10.2014.
1) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 11/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

           ¢£ÁAPÀ: 07/10/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-00 UÀAmÉUÉ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è  ªÀÄÈvÀ : PÀĶðzï UÀA/ ªÉÄÊ£ÀĢݣï dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁw : ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ D¸ÁgÀUÀ°è EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÉÆÃnÖ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¸ÀävÁV CªÀ¼ÀÄ GlÄÖPÉÆAqÀ zÀÄ¥ÀàmÁÖPÉÌ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀÄlÄÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼À G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 27/10/2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 05:45 UÀAmÉAiÀÄ°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè  CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ªÀÄPÀÄÛªÀiï vÀA/ PÀÄvÀħĢãÀ E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ D¸ÁgÀUÀ°è EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆîUÀĪÀÄäeï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, October 27, 2014

DAILY NEWS ON 27-10-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                          «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 27.10.2014.
1) ¹AzÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 29/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 25/10/2014 10.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 26/2014 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAlAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzÀV ¥ÉưøÀ  oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è  EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð,  ¸Á: §Æ¢ºÁ¼À (¦.JZï) vÁ: ¹AzÀV. FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܤzÀÄÝ, ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀzÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/10//2014 gÀAzÀÄ 10:30UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ: 26/10/2014 gÀAzÀÄ 07:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è. vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¨ÁA¢UÉ EgÀĪÀ ºÀÄt¹ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ vÀ£Àß ±Ànð¤AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ  ²æà ªÀįÉèñÀ¥Àà ±ÀAPÉæ¥Àà ©gÁzÁgÀ, ¸Á: §Æ¢ºÁ¼À (¦.JZï) vÁ: ¹AzÀV. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) EAr ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 300/2014 PÀ®A. 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ.
                ¢£ÁAPÀ: 26/10/2014 ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀAZÀ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄgÀUÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð ¸Á; UÀĨÉâêÁqÀ vÁ; EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ  ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥Àj«Ämï E®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÀĨÉâêÁqÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀ£À ZÀºÁzÀ ºÉÆÃmÉîzÀ°è 4649-28 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀvÀ: «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦J¸ïL PÁ¸ÀÆ EAr ¦ J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV ¥ÉưøÀ  oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 274/2014 PÀ®A. 87 PÉ.¦ D.åPÀÖ

                ¢£ÁAPÀ: 26-10-2014 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉUÉ ¹AzÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÁ¬Ä §ÄzÀݪÀé ºÀjd£À @ ªÀÄtÆgÀ. 2] ¤AUÀ¥Àà FgÀ¥Àà SÁ£Á¥ÀÆgÀ, 3] ¸ÀÄgÉñÀ §¸À¥Àà PÀ®ÆègÀ, 4] PÁAvÀ¥Àà zÀÄAqÀ¥Àà ²gÀPÀ£ÀºÀ½î. 5] £ÁUÉÃAzÀæ ²æêÀÄAvÀ ¥Ánî. 6] vÁdÄ gÀeÁPÀ PÉÆüÀPÀÆgÀ 7] ZÀAzÁæªÀÄ gÁªÀÄ¥Àà PÀÄZÀ¨Á¼À, 8] G¸Áä£À¥ÀmÉî C¯Áè¥ÀmÉî ©gÁzÁgÀ. 9] gÁdÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀiÁ£É,  10] ¸ÀwñÀ ©üêÀÄ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ. 11] ¸ÀAUÀtÚ PÁ²gÁAiÀÄ ªÀÄÄgÁ¼À,12] µÀtÄäR¥Àà ºÀĸÀ£À¥Àà ¸ÀÄ°à. 13] ¸ÀĤî «oÀ×® ZËgÀ. 14] C§ÄÝ®gÀeÁPÀ f¯Á¤¸Á§ ¨ÉÃ¥Áj, 15] ²æêÀÄAvÀ ZÀAzÁæªÀÄ PÀ£ÉÆß½î, 16] fïÁ¤ ºÀ¸À£À¸Á§ £ÁnPÁgÀ,  17] ®PÀëöät ¤Ã®¥Àà ©¸À£Á¼À, 18] ±ÀgÀt¥Àà C«ÄãÀ¥Àà ©¸À£Á¼À, 19] ±ÀgÀtUËqÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ ¥Ánî, 20] ±ÀgÀt§¸À¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁt¸ÀÄtV, 21] §¸ÀªÀgÁd ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¸ÀdÓ£À, 22] ±ÀªÀĸÀÄ¢ÝãÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ¸Á§ ªÀÄAzÀÆæ¥À, 23] ¹zÀÝ¥Àà @ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj, 24] §AzÉãÀªÁd C°è¸Á§ ¹AzÀVPÀgÀ.  25] C±ÉÆÃPÀ @ gÁdÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà AiÀÄAlªÀiÁ£À. ¸Á: D®ªÉÄî.26] GªÉÄñÀ zÉêÀ¥Àà eÁzsÀªÀ @ §dAwæ. ¸Á: J®ègÀÆ C,£ÀA: 2,6,7,10,12,13,14,16,17,18,20 jAzÀ 24, ªÀÄvÀÄÛ 26 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¹AzÀV. D £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄtÆgÀ, D £ÀA: 3,4,15 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ZÁAzÀPÀªÀmÉ,    D £ÀA: 8 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ UÀtºÁgÀ  F DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzsÉUÉƸÀÌgÀ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆdlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 6.51.340/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉΠ ¸ÀÄgÉñÀ ¦. ¹AV. ¦.J¸ï.L.(C«).    ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, October 25, 2014

DAILY NEWS ON 25-10-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                          «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 25.10.2014.1) UÁA¢üZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.288/2014 PÀ®A.  353. 506  L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 24/10/2014  gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ vÀAzsÉ U˸ÀªÉƢݣÀ ©¼ÀV @ ¨ÁUÀªÁ£À. ¸Á:©eÁ¥ÀÆgÀ SÁeÁ £ÀUÀgÀ.  EªÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü PÀÆqÁ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¦AiÀiÁ𢠪ÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw ¦. J¸ï. PÀÄZÀ¨Á¼À. qÀ§Æè.J.J¸ï.L. UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)  ¤qÀUÀÄA¢ ¥ÉưøÀ  oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 19/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 23/10/2014 gÀAzÀÄ 20:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 24/10/2014 gÀAzÀÄ 06:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀiÁªÀ ªÉÄÊvÀ: 1) gÉÃtPÀ¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀÄ£ÀUÁgÀ ªÀAiÀiÁ-75 ªÀµÀð ¸Á|| UÀÄqÀ¢¤ß FvÀ£ÀÄ ªÀAzÁ® UÁæªÀÄzÀ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆøÉÊnAiÀÄ°è ¨É¼É ¸Á® ºÁUÀÆ HgÀ d£ÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ, FUÀ ªÀÄ¼É ¸ÀjAiÀiÁV DUÀzÉ d«ÄãÀzÀ°è ¨ÉÃ¼É ¸ÀjAiÀiÁV §gÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß wÃj¸À®Ä DUÀzÀÝPÉÌ EzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EzÉ ªÀiÁ£À¹PÀ¢AzÀ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÉÆlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ºÉAqÀw 2) AiÀÄ®èªÀé UÀAqÀ gÉÃtÄPÀ¥Àà ¸ÀÄ£ÀUÁgÀ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ªÀÄUÀ¼ÀÄ 3) UÀAUÀĨÁ¬Ä vÀA gÉÃtÄPÀ¥Àà ¸ÀÄ£ÀUÁgÀ ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ PÀÄrzÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉãÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè  CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ CAvÁ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ vÀA ©üêÀÄ¥Àà aªÀÄä®V   ªÀµÀð ªÀÄÄzÀÆgÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 24.10.2014 gÀAzÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, October 24, 2014

DAILY NEWS ON 24-10-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                          «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 24.10.2014.1) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.105/2014 PÀ®A.  302 201  L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 23/10/2014  gÀAzÀÄ 12-45 ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvï: ¸ÀwñÀ gÁdÄ ±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð ¸ÁB ªÀÄÄdÄgÀ vÁ: PÁPÀð¼À ºÁ° ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À £ÀUÀgÀ FvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV, AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ J°èAiÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁr, ¸ÁQë £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ©eÁ¥ÀÆgÀ CQÌPÁ®¤¬ÄAzÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÁ®¤ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À D±ÀæªÀÄ PÀA¥ËAqÀ ºÀwÛgÀ VqÀUÀAnUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è ±ÀªÀ MUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÀȵÀÚ vÀtªÀÄ UÉÆÃ¥Á®²Ö ¸Á,, ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.106/2014 PÀ®A.  392  L¦¹.
        ¢£ÁAPÀ: 23/10/2014 gÀAzÀÄ 20-20 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ ±ÀtÄäR eÉüÀf ¸ÁB ©eÁ¥ÀÆgÀ  UÀÄgÀÄgÁd PÁ®¤AiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄgÀÄgÁd PÁ®¤AiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄãÁQë »gÉêÀÄoÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ ¸ÀÄ°UÉÃPÉÆÃgÀgÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 1) §AUÁgÀzÀ ¸ÉÖÃ¥ï ZÉÊ£À CAzÁdÄ 40 UÁæA vÀÆPÀzÀÄÝ 2) §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæzÀ vÀÄPÀÄr CAzÁdÄ 40 UÁæA vÀÆPÀzÀÄÝ 3) §AUÁgÀzÀ ²æAUÁgÀ ¸ÀgÀzÀ vÀÄPÀÄr CAzÁdÄ 5 UÁæA vÀÆPÀzÀÄÝ MlÄÖ CAzÁdÄ 2.36.000=00 gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß §®Ä eÉÆÃj¤AzÀ QwÛPÉÆAqÀÄ d§j PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ vÀAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

3) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPÀÖ
             ¢£ÁAPÀ: 23-10-14 gÀAzÀÄ 00-30 UÀAmÉUÉ ¨Á§Ä ªÁZÀÄ ZÀªÁít ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉƸÀÌgÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ ¥Àæ¸À£ï DAd£ÉAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊl ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽvÀÄ E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä 1) gÉÆÃPÀ ºÀt 50380 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2) PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QB 00=00 F §UÉÎ n.J¸ï. ¸ÀÄ°à ¹.¦.L ff ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ZÀqÀZÀt oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 36/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 22/10/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 21.00 UÀAmÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ-¸ÀAUÀ¥Àà vÀA/ UÀÄgÀ¥Àà ªÀÄÄZÀÑAr ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð, ¸Á:fÃgÀAPÀ®V EªÀ¤UÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÁªÀÄ EgÀ°®è CzÀgÀ ¸À®ÄªÁV DvÀ¤UÉ zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹zÀÄÝ qÁPÀÖgÀÄ Kqïì DVzÉ CAvÁ ºÉýzÀÝgÀÄ EzÀjAzÁV ªÉÄÊvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV Hl ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ®VPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ Kqïì DVzÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ «oÀ×® vÀA/ UÀÄgÀ¥Àà ªÀÄÄZÀÑAr ¸Á:fÃgÀAPÀ®V vÁ:EAr. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 23.10.2014 gÀAzÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ZÀqÀZÀt oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 37/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 23/10/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 20.00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ-¸ÀAvÉÆõÀ vÀA/ ¸ÀAUÀ¥Àà PÉÆý ªÀAiÀiÁ-14 ªÀµÀð, ¸Á:ZÀqÀZÀt EªÀ£ÀÄ ¹qÀÄQ£À ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ ¨ÉzÀj¹zÀgÉ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ F ¢ªÀ¸À ªÀÄÄAeÁ£É ªÀgÀ¢zÁgÀ£À JgÀqÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀݪÀÅ EzÀjAzÁV ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¹qÀÄQ£À ¸Àé¨sÁªÀzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¥ÀvÉæzÀ CqÀØ PÀnÖUÉUÉ ªÁAiÀÄgï ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉUÉ G®Äð ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA/ gÁªÀÄtÚ PÉÆý ¸Á:ZÀqÀZÀt vÁ:EAr. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Thursday, October 23, 2014

DAILY NEWS ON 23-10-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                          «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 23.10.2014.


1) §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.211/2014 PÀ®A.498(J)302 304(©) ¸À;PÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4.r.¦ DPïÖ.
          ¢£ÁAPÀ: 21/10/2014  gÀAzÀÄ 1700 WÀAmɬÄAzÀ 1900  UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] gÀªÉÄñÀ vÀA: ±ÀAPÀæ¥Àà eÁ£À±ÉnÖ 2] ±ÀAPÉæ¥Àà vÀA: ªÀÄ®è¥Àà eÁ£À±ÉnÖ 3]  zÁ£ÀªÀé UÀA:±ÀAPÉæ¥Àà eÁ£À±ÉnÖ ¸Á| J®ègÀÆ PÁRAqÀQ 4] ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀA: ºÀtªÀÄAvÀ gÀÆqÀV ¸Á| gÉÆtºÁ¼À F DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊvÀ ¸ÀÄzÁgÁt UÀA:gÀªÉÄñÀ eÁ£À±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð ¸Á|| PÁRAqÀQ EªÀ½UÉ PÀæªÀĪÁV UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ ºÁUÀÆ £ÁzÀ¤ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ.CzÉ GzÉÝñÀ¢AzÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ²æñÉÊ® vÀA:¸ÀAUÀ¥Àà gÀÆqÀV ¸Á| gÉÆtºÁ¼À vÁ< ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 273/2014. PÀ®A: 436, 427, 504, 506  L.¦.¹.
                      ¢£ÁAPÀ: 20/10/2014 gÀAzÀÄ 09:00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¸ÀAUÀ¥Àà ZÀ£ÀߥÀà ¹AzÀV @ CvÀÛgÀQ, ¸Á: PÀPÀ̼ÀªÉÄð, vÁ: ¹AzÀV. F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ F »AzÉ DzÀ vÀAmÉ-vÀPÀgÁj£À ¹nÖ¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁ¤ (PÉÃqÀÄ) ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ Gj ºÀaÑ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ, MlÄÖ CAzÁdÄ 3,00,000/- gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀiÁzÉë UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà gÀAdÄtV.  ¸Á: PÀPÀ̼ÀªÉÄð, vÁ: ¹AzÀV.  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2014 PÀ®A 379 L¦¹.   
             ¢£ÁAPÀ: 11-10-2014 jAzÀ ¢B 22-10-2014 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¸ÉÊAiÀÄåzÀ¸Á¢PÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀºÀĸÉãÀ ¸ÁB 3488, ¹ gÀ»Ã£À PÀA¥ËAqÀ §AUÁgÀ¥ÉÃoÀ PÉ.f.J¥sï F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¯Áj £ÀA ºÉZïDgï-35/J6718 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃjPÉÆAqÀÄ ZÀ£ÉßöÊ¢AzÀ ¢B 11-10-2014 gÀAzÀÄ zɺÀ°UÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ NA¸ÁAiÀÄ qÁ¨Á JzÀÄjUÉ ¢B 22-10-2014 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀ PÁgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ ªÀÄÆ® PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ ¸ÉÖÃ¥ÀtÂ, r¸ÉÊ®.,¨Áålj ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃPÀ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà ªÀÄzÀ£ÀªÀÄÄgÁj «Ä±Áæ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀªÀÄÄgÁj «Ä±Áæ ¸ÁB PÁPÁæ ¥ÉÆøÀÖ zsÀÄ®ªÁ® vÁB ¥ÀÆ®¥ÀÄgÀ f¯Áè C®ºÁ¨ÁzÀ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ ºÁ° ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 18/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 21/10/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05:00 UÀAmɬÄAzÀ 22/10/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 01:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀAzÉ ªÉÄÊvÀ: zÁåªÀÄtÚ vÀA AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À FvÀ£ÀÄ FUÀ 01 wAUÀ½zÀ «jÃvÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ £ÁªÀÅ ºÁUÀÆ NtÂAiÀÄ »jAiÀÄgÀÄ PÀÄrAiÀÄ ¨ÉÃqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E£ÀÄß 2 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ UÀAqÀ¸À ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ E¯Áè ¤Ã »AzÀ PÀÄqÀzÀgÀ ºÉAUÀ ¤ªÀÄä ¨Á¼É ºÁ¼ÁUÀvÀzÀ CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀPÉÌ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉ¨Áâ¼À¢AzÀ ¨ÁUÉêÁrü PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ HgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉãÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè  CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ AiÀÄ®è¥Àà vÀA zÁåªÀÄtÚ ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5) ¹AzÀV oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 28/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 21/10/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 12;00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 22-10-2014 gÀAzÀÄ 03;00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è. ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è  ªÉÄÊvÀ:  ¹zÀÝ¥Àà. vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà. PÀÄgÀĪÀÄ¯ï ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á|| ¸Á: zÉêÀtUÁAªÀ  ºÁ||ªÀ|| UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV vÁ|| ¹AzÀV.  EªÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄ,Ý   ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ  FUÀ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦qïì gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ  CªÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ 21-10-2014 gÀAzÀÄ  21;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  vÁ£ÀÄ PÉ®¸À  ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ  ±ÁAvÀ¥Àà  vÀAzÉ ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà ºÉUÀÎtzÉÆrØ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ Gt¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ  gÁwæ 12;00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 22-10-2014 gÀAzÀÄ  03;00 UÀAmÉAiÀÄ  £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è d«ÄãÀzÀ  ªÀÄr  PÉøÀgÀ°è  vÀ£ÀVgÀĪÀ  ¦qïì gÉÆÃUÀ¢AzÀ  ªÉÆZÉð ºÉÆA¢ ©¢ÝzÀÄÝ  G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzÀV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è ¨É¼ÀV£À 05;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀªÁVgÀÄvÁÛ£É, ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ °°vÁ UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà PÀÄgÀĪÀįï,  ¸Á|| zÉêÀtUÁAªÀ  ºÁ||ªÀ|| UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) J¦JªÀiï¹ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 11/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 22-07-2014  gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ° ªÉÄÊvÀ: eÁºÁAVÃgÀ vÀAzÉ ¨sÁµÁ¸Á§ ¥ÀoÁt ªÀAiÀiÁ 47 ªÀµÀð ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÀ¸À PÀrØAiÀÄ£ÀÄß Då¹qï ºÁQ ¸ÀÄqÀĪÁUÀ ¨ÉAQAiÀÄÄ CªÀ£À ªÉÄÊUÉ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ. CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀPÉÌ «ÄgÀd ªÁ£À¯Éøï D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 27-7-2014 gÀAzÀÄ 18.15 CªÀgÀìPÉÌ ªÉÄÊvÀ DVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ªÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ eÁºÁAVÃgÀ ¥ÀoÁt ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á; «eÁ¥ÀÆgÀ £À« UÀ°è E¨Á滪ÀÄ gÉÆÃeÁ ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
     
7) ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2014 PÀ®A 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 22/10/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-40 UÀAmÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ° zsÀgÉÃ¥Àà vÀA/ ªÀļÀ¹zÀÝ¥Àà vÉÃj ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð ¸Á:zÉêÀgÀ ¤A§gÀV vÁ:EAr. F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ºÁUÀÆ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 1939=00/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 90 JªÀiïJ¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ ºÉʪÀqÀìð aÃAiÀÄgÀì «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 50 ¥ÉÆÃZÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áè¹ÖPï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ, ªÀÄ®èAiÀÄå. f. ªÀÄoÀ¥Àw ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8) J¦JªÀiï¹ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
        ¢£ÁAPÀ: 22-10-14 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è  ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ C¥Áàf ¸Á¼ÀÄAPÉ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ©eÁ¥ÀÆgÀ §A§¼À CUÀ¹ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ EAr gÉÆÃqÀ §A§¼À CUÀ¹ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉÆÃmÉ UÉÆÃqÉ ¨ÁdÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 1545/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ «ÃuÁ £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄ ¦.J¸ï.L J.¦.JA.¹ ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9) «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 280/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.

        ¢£ÁAPÀ: 22/10/2014 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è UËjñÀ vÀA|| ¹zÀÝ¥Àà ¥Ánî ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ ©.J¯ï.r.E gÉÆqÀ ¤Ã¯Á £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ ©eÁ¥ÀÆgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉáÃmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄðAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¨Émï PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 53,760/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ²æà J¸ï.JA £ÁåªÀÄtÚªÀgï ¦.L r.J¸ï.© WÀlPÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.10.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.