Number of Visitors

Tuesday, September 30, 2014

DAILY NEWS ON 30-09-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                           «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014.


1) UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 272/2014 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
        ¢£ÁAPÀ: 29-09-2014 gÀAzÀÄ 15-45  UÀAmÉUÉ  UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1) ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ®UÀt PÉÆZÀªÀÄ£ï ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÉÆÃqÀ PÀtQ §eÁgÀ.2)C§ÄÝ®d¨ÁâgÀ vÀAzÉ ªÀĪÀÄ䢸ÀÆ¥À ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ¤¸ÁgÀªÀÄrØ.  3)C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á¼ÀĪÀAPÉ. ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ¯Á®§AUÁè ºÀwÛgÀ4)¸À°ªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ®SÁzÀgÀ ±ÉÃR. ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ¤¸ÁgÀªÀÄrØ. 5)ªÉÆù£À vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ¸ÁgÀªÁqÀ ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀ»ªÀÄ £ÀUÀgÀ. 6)±À¦üPÀCºÀäzÀ vÀAzsÉ ªÀĪÀÄäzÀU˸À E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ¤¸ÁgÀªÀÄrØ. 7)C§ÄÝ®UÀ¥ÀÆgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ®¸ÀvÁÛgÀ ±ÉÃR. ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁ¥ÀgÉÆÃeÁ 8)C§ÄÝ®ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzsÉ eÁºÁAVgÀ¸Á§ vÀqÀªÀ®. ¸Á: ©eÁ¥ÀÄgÀ D¸ÁgÀ Nt F DgÉÆævÀgÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ PÉ. ¹. ªÀiÁPÉðlzÀ°è §gÀĪÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ QvÀÆÛgÀ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä £ÁlPÀ xÉÃlgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ PÀA¥ËAqÀ M¼ÀUÀqÉ EgÀĪÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÀUÉ PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ  vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹QÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 11,000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ ºÀ¼É ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ-3 EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CAzÁd Q:420/- gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉΠ ¸À:vÀ: ²æà ¸ÀĤî Dgï PÁA§¼É. ¹.¦.L. ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 262/2014 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
        ¢£ÁAPÀ: 29/09/14 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¸ÀAvÉÆõÀ ºÀÄ£ÀÄß gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á||¸Á¯ÉÆÃlV ¥ÀuÉ¥Àà£À vÁAqÉ  F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ N¹ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¸Á¯ÉÆÃlV UÁæªÀÄzÀ ¥ÀuÉ¥Àà£À vÁAqÁzÀ°è ¸ÉêÁ¯Á® UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 230/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉΠ ¸ÀvÀB ²æà gÀ«ZÀAzÀæ r.©. ¦.J¸ï.L EAr ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/2014 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
        ¢£ÁAPÀ: 29/09/2014 gÀAzÀÄ 1:30 WÀAmÉUÉ. ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è gÀd¤ vÀAzÉ ¤dUÀ¥Àà §Æ¢ºÁ¼À, ªÀAiÀiÁ: 25ªÀµÀð, ¸Á: §Æ¢ºÁ¼À, ¦.JZï. ºÁ.ªÀ.¹AzÀV, ªÀÄ¢£Á £ÀUÀgÀ. F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 2,600/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉΠ ¸À:vÀ: ²æà ¸ÀÄgÉñÀ ¦ ²AV. ²AV. ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£Àì¥ÉPÀÖgï (PÁ.¸ÀÄ) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ.  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2014 PÀ®A. 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
        ¢£ÁAPÀ: 29/09/2014 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £Á£ÁUËqÀ ¥Ánî ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸Á: ¹AzÀV, ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ vÁAqÁ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉÃUÉƸÀÌgÀC £ÀA. 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjUÉ 1gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ N¹ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt CA§ÄªÀ N¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA. 3 £ÉÃzÀªÀ£À PÀqÉUÉ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA. 3 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 1130/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉΠ ²æà C±ÉÆÃPÀ f ZÀªÁít ¦ J¸ï L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦ J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÉÃ,»¥ÀàgÀV  oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ¹AzÀV oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 24/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
                ¢£ÁAPÀ: 29/09/14 gÀAzÀÄ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw jºÁ£Á EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ C¥sÁ£ï¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ ¸ÉÊ¥sÁ£À gÀ¦üÃPÀ¸Á§ vÁA¨ÉÆý FvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÁ¹UÉUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄ®Ä qÁ®á£ï zÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ AiÀÄÄ.PÉ,¦ PÉãÁ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¨Á®PÀ C¥Á£ï ªÀAiÀiÁ: 03 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ PÉãÁ¯ïzÀ°è DqÀÄvÁÛ DPÀ¹äÃPÀªÁV PÉãÁ¯ï ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀV ¸ÀwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¨Á®PÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ gÀ»ªÀiÁ£À vÀAzÉ ºÁ¹ÃA¸Á§,  vÁA¨ÉÆý, ¸Á: ¹AzÀV PÀÄ®PÀtÂð ¯Éà Omï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 10/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
                ¢£ÁAPÀ: 28/09/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 jAzÀ :29/09/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6:00 £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üÃAiÀÄ°è DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀÄPÀÄ£À ¯ÉÃOlzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀzÁäAd° ±Á¯ÉAiÀÄ ºÉƸÀ PÀlÖqÀzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÁZÀªÀÄ£ï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ UÀÄgÀĹzÀÝ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ªÀÄAzÀ §Ä¢Ý EzÀÄÝ FUÀ 7-8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ UÀAqÀºÉAqÀw ªÀÄzÀå ¸Àj £ÀqÉAiÀÄzÀÝjAzÀ EªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ©lÄÖ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ FUÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ CªÀ½ ®PÀªÁ DVzÀÄÝ C®èzÉà 3-4 ¢£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀAqÁ¸À vÉÆAzÀgÉ DUÀ®Ä ºÀwÛzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀzÁäAd° ±Á¯ÉAiÀÄ ºÉƸÀ PÀlÖqÀ »AzÉ EgÀĪÀ £É®zÀ°èAiÀÄ ºË¢£À ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ zÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄ®è¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÉÆ£À¨ÁV vÁ: dvï ºÁ° ªÀ¹Û ©eÁ¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) J¦JªÀiï¹ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 08/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
                ¢£ÁAPÀ: 29/09/14 gÀAzsÀÄ 15:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À  vÀA.¹zÀÝ¥Àà D¸ÀAV  ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄUÀzÀrØ ºÁ° ªÀ¹Û: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉArÛ ªÀÄzÀÄªÉ DV MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄ  UÀAqÀ¤UÉ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVzÀÝjAzsÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ  ZÀl PÀ°wzÀÄÝ. CzÀgÀ ¤±ÉAiÀÄ°è “NUVAN” C£ÀÄß ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÉÄÊvÀ DVgÀÄvÁۣɠ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ gÁWÀªÉAzÀæ  vÀA.¹zÀÝ¥Àà D¸ÀAV  ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄUÀzÀrØ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8) zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 11/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
                ¢£ÁAPÀ: 29/09/2014 gÀAzÀÄ 14-30 UÀAmÉUÉ zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ QgÀt FgÀ¥Àà £Á« ªÀAiÀiÁ 14 ªÀµÀð ¸Á|| ¤ªÁ¼ÀSÉÃqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆqÀ£É ¤ªÁ¼ÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀtÚ ®ZÀÑ¥Àà ªÀĸÀÆw EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀw¬ÄAzÀ ¤jä¹zÀ PÀȶ ºÉÆAqÀzÀ°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¸ÁävÀ ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀÄV ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ²ªÀgÁAiÀÄ zÀÄAqÀ¥Àà £Á« ¸Á|| ¤ªÁ¼ÀSÉÃqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9) D®ªÉÄî oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 15/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
                ¢£ÁAPÀ: 28-09-14 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ D®ªÉÄî oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À C½AiÀÄ£ÁzÀ, ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ. vÀAzÉ gÁªÀĸÀégÀÆ¥À. ¥ÀAZÁjAiÀiÁ. ªÀAiÀiÁ. 20 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ Fd®Ä §gÀzÉ EzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ PÉ£Á® ¤ÃgÀ°è Fd®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¸ÁävÀ PÉ£Á®zÀ ºÀjAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀ°è ºÉÆÃV ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÉAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¥À¥ÀÄàgÁªÀÄ. vÀAzÉ ¨sÀªÁ£À¯Á®. ±ÀªÀiÁð ªÀAiÀiÁ; 38 ªÀµÀð ¸Á: £ÉêÀÄr PÉÆoÁjAiÀiÁ, vÁ: qÉÃUÁ£ï, f: £ÁUÀÆgÀ, gÁd¸ÁÜ£À gÁdå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Sunday, September 28, 2014

DAILY NEWS ON 28-09-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                           «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 28.09.2014.


1) ºÉÆÃwð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2014  PÀ®A. 3(2©) 4(1), 5(1J), 6(1©), 7(2©) Ln¦ AiÀiÁåPÀÖ.
           ¢£ÁAPÀ: 27.09.2014 gÀAzÀÄ 4.00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃwð oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå. [¥ÀgÁj] 2] gÉÃSÁ UÀA/ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ºÀÄtaPÀnÖ ªÀAiÀiÁ:45 ¸Á:ºÀ¼ÀîzÀUÉtÄÚgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ F DgÉÆævÀgÀ°è 1,2,4,5 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ zÁ¨ÁUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɬĸÀĪÀ £ÉÃ¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝ UÉÆøÀÌgÀ zÁ¨ÁUÀ¼À°è C£ÉÊwPÀ ZÀlĪÀnPÉ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, 5 £Éà DgÉÆævÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ZÀlĪÀnUÁV §AzÀªÀ¤zÀÄÝ, F ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä DgÉÆæ £ÀA.6 ªÀÄvÀÄÛ 7 £ÉÃzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°è eÁUÁ PÉÆlÄÖ ¨ÉA§°¹zÀÄÝ, 8 £Éà DgÉÆævÀ£ÀÄ PÁgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ MzÀV¹ J®ègÀÆ PÀÆr ªÉñÁªÁnPÉ £ÀqɸÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  qÁ:²ªÀPÀĪÀiÁgÀ rJ¸ï ¦ EAr G¥À«¨sÁUÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.09.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2014 PÀ®A. 295 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 26/09/14 gÀAzÀÄ 6-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢ 27/09/14 gÀAzÀÄ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ZÀqÀZÀt UÁæªÀÄzÀ ªÀÄgÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ JZï.¦.J¸ï £ÀA. 2 ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹zÀ §¸ÀªÀtÚ£À ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß CªÀªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ C¥À«vÀæUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MUÉzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ gÁd±ÉÃRgÀ vÀA/ ¸ÀAUÀ¥Àà PÉÆý ¸Á:ZÀqÀZÀt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.09.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÀ®PÉÃj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2014 PÀ®A. 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
        ¢£ÁAPÀ: 27-09-2014 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ©üêÀÄtÚ vÀA/ f£ÀߥÀà ¸ÀAUÀ«Ä. ªÀAiÀiÁ- 45 ªÀµÀð. ¸Á/ §£ÀßnÖ. ¦n vÁ/ ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §£ÀßnÖ ¦n UÁæªÀÄzÀ°è zÀUÁðzÀ PÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀ£Àß- ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À N¥À£ï PÉÆèÃd JA§ÄªÀ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁzÀ N.¹ £ÀA§gÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ C¥ÀgÁzÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 1,146/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ 1 ªÉÆèÉÊ¯ï ¸Àmï. F §UÉΠ ¸ÀwñÀ J£ï, PÀtªÉÄñÀégÀ ¦J¸ïL PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 250/2014 PÀ®A: 143, 147,148, 307,324,504, gÉ/ªÀÅ  149 L.¦.¹.
          ¢£ÁAPÀ: 26/09/2014 gÀAzÀÄ 19:15 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀÄä£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ DgÉÆæ £ÀA: 6 ºÁUÀÆ 8 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀÝ£ÀÄß ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ 1) ¥sÉÊgÉÆÃeï AiÀÄÄ£ÀƸÀ ªÀiÁ¼ÀUÁAªÀPÀgÀ, 2) ¥sÉÊeÁ£ï AiÀÄÄ£ÀƸÀ ªÀiÁ¼ÀUÁAªÀPÀgÀ E§âgÀÆ ¸Á: D®ªÉÄî ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è ºÀvÁgï, ¸À®Q, §rUÉUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.  F §UÉΠ C¸ÀèA vÀAzÉ C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ ªÀÄÄvÀÛV, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.09.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Saturday, September 27, 2014

DAILY NEWS ON 27-09-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                           «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 27.09.2014.


1) gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2014  PÀ®A. 143 147 148 323 324 504 506 [2] gÉ:ªÀÅå: 149 L¦¹    ªÀÄvÀÄÛ 3 [1] [10]  J¸ï.¹/J¸ï.n [¦.J] PÁ¬ÄzÉ-1989.
           ¢£ÁAPÀ: 25.09.2014 gÀAzÀÄ 21:30 UÀAmÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¥Àj²µÀ× eÁwUÉ [»AzÀÆ ªÀqÀØgÀ] ºÁUÀÄ DgÉÆæüvÀgÀÄ ªÉÄïÁÓwUÉ [»AzÀÆ gÀd¥ÀÆvÀ] eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ°è£À ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀĺÁ£ÀªÀ«Ä ¤«ÄvÀåªÁV ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀ¢AzÀ zÉëAiÀÄ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄÆäj£À d£ÀgÉÆA¢UÉ HjUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ zÉëAiÀÄ£ÀÄß PÀÆræ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæüvÀ C £ÀA: 1] £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è PÀÄtÂAiÀÄÄvÁÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¼ÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ “ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CzÁgÀ ¨ÁdÄ ¨Á” CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæüvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV “K ªÀqÀØ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ£ÀÄ ¸ÀgÀ¸Àw” CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ eÁwAiÀÄvɬÄAzÁ ¨ÉÊzÀÄ ¤A¢¹zÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæüvÀ¤UÉ “eÁwAiÀÄvɬÄAzÁ AiÀiÁPÀ ¨ÉÊw” CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV ¦üAiÀiÁðzÁgÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ  ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV UÉÊgÀ PÁ¬ÄzɲÃj ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ “F ªÀqÀØ ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¸ÉÆPĄ̀sÁ¼É DUÉÊw, F ªÀÄPÀ̽UÉ EªÀvÀÛ R¯Á¸À ªÀiÁrAiÉÄ ©qÉÆt” CAvÁ eÁwAiÀÄvɬÄAzÁ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÁ, §rUɬÄAzÁ, PÀ°è¤AzÁ ºÉÆr-§r ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÁQëzÁgÀ d£ÀjUÀÄ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÁ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  AiÀÄ®è¥Áà vÀA: ©üêÀıÁå §AzÀ¥ÀnÖ ¸Á|| PÀ¥Àà¤A§gÀV vÁ|| EAr f|| ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.09.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) vÁ½PÉÆÃn oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2014 PÀ®A. 457. 380 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 25-09-2014 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ-26-09-2014 gÀ ¨É¼ÀV£À 0430 UÀAmÉAiÀÄ vÁ½PÉÆÃn oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 25-09-2014 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ-26-09-2014 gÀ ¨É¼ÀV£À 0430 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀĺÀrAiÀÄ ªÉÄðAzÀ C°è vÉgÉzÀ ¨ÁV°¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°èlÖ lægÀhÄjAiÀÄ Qð PÉÊ §¼À¹PÉÆAqÀÄ lægÀhÄjAiÀÄ°èlÖ MlÄÖ 2,52,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ vÀA/ ¸ÁºÉçUËqÀ ZË¢æ ¸Á/¥ÀvÉÛÃ¥ÀÆgÀ  vÁ;ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃn oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.09.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÉÆîUÀĪÀÄäeï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
        ¢£ÁAPÀ: 26/09/2014 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ UÉÆîUÀĪÀÄäeï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £1} ¨sÁ¸ÀÌgÀ ±ÀAPÉæ¥Àà.  ªÀĸÀÆw ¸Á|| C¯Áè¥ÀÄgÀ Nt ºÁUÀÆ E£ÀÆß 05 d£ÀgÀÄ ¸Á|| PÉÆAaPÉÆgÀªÀgÀ NtÂ. F DgÉÆævÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ  DgÉÆæ £ÀA. 1 ¨Á¸ÀÌgÀ ªÀĸÀÆw FvÀ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ¨ÁA¨É C£ÀÄߪÀ N. ¹. ªÀÄqÀPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÉÆÃqÀV¹PÉÆAqÀÄ ¸À®PÀgÀtÂUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 7,200/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉΠ ²æà J¸ï. JA  £ÁåªÀÄtÚªÀgÀ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ ¸Á|| r¹L© WÀlPÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆîUÀĪÀÄäeï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2014  PÀ®A. 365. gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.
                 ¢£ÁAPÀ: 25-09-2014 gÀAzÀ 14-30 UÀAmÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è  ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ZÉAqÀÄ gÁoÉÆÃqÀ. ¸Á: ²ªÀtV ºÁ° zÉêÀÇgÀ. 2) E£ÉÆߧâ£ÀÄ  £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆæ C. £ÀA§gÀ-1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ gÀvÀ£À¹AUï vÀAzÉ ©üêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ. ¸Á: zÉêÀÇgÀ EªÀ¤UÉ vÀ£Àß d«ÄãÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¸À¨ï gÀf¸ÀÖgÀ D¦ü¸ÀzÀ°è E¸ÁgÀ ¥ÀvÀæ ªÀiÁr¹zÀÄÝ 3 ªÀµÀðªÁzÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ E¸ÁgÀ ¥ÀvÀæ ªÀiÁrzÀ ºÀt ¥ÀgÀÛ PÉÆqÀzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À d«ÄãÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj¤AzÀ zÁR¯ÁzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢ UÀAqÀ D d«ÄãÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖVzÀÄÝ CzÉ ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ-25-09-2014 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ PÀÆr ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ zÁwæ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ  ²æêÀÄw ¢Ã¥Á UÀAqÀ gÀvÀ£À¹AUï gÁoÉÆÃqÀ. ¸Á: zÉêÀÇgÀ vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.09.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 37/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
                ¢£ÁAPÀ: 25/09/2014gÀ 0600 jAzÀ ¢£ÁAPÀ; 25-09-2014 gÀ 0900UÀAmÉAiÀÄ £Àr«£À ªÉüÉAiÀÄ°è  §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼ÀUÀAqÀ ªÉÄÊvï ¸ÀAiÀÄåzÀ¸Á§ zÁªÀ®¸Á§ wUÀt©zÀj  ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á|| CdÄðtV EªÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ  ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ  ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ±ÉÃgÉ PÀÄrzÀÄ £À±ÉÃAiÀÄ°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ ;25-09-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®0600 jAzÀ 0900 gÀ £ÀqÀÄ«£ÀªÉüÉAiÀÄ°è CdÄðu¢ UÁæªÀÄzÀ vÁ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAwUÉ EgÀĪÀ UÀįÁ§PÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁTPÉÆAqÀÄ  ªÀÄÈvÀ£ÁVzÀÄÝ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£ÀªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀj¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. ಈ ಬಗ್ಗೆ C«ÄãÁ ¸ÀAiÀÄåzÀ wUÀ¤©zÀj ªÀAiÀiÁ 45 ¸Á ; CdÄð£ÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 38/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
                ¢£ÁAPÀ: 28/08/2014gÀ 05-30 jAzÀ ¢£ÁAPÀ; 26-09-2014 gÀ 0615 UÀAmÉAiÀÄ°è  §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ® ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊvï ¨ÁUÀå²æ  PÀgÉ¥Àà ¥ÀæzÁ¤ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á; ¸ÁgÀªÁqÀ  EªÀ®Ä ¢£ÁAPÀ; 28-08-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è aªÀÄt ºÁQ PÉÆAqÀÄ UÁå¸ï ¸ÉÆÖÃªï ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆV CªÀ® PÀÄzÀ°UÉ ºÀwÛzÁUÀ UÁ§jAiÀiÁV PÉÊ  ªÉÄïÉwÛzÁUÀ aªÀÄtÂAiÀÄ JtÂÚ ªÉÄʪÉÄ¯É ©zÀÄÝ ªÉÄÊAiÀįÁè¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀĪÁEzÀÄÝ CzÉ ¢ªÀ¸À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÄgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁPÀ¯ÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 26-09-2014 gÀAG ªÀÄÄAeÁ£É 0615 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ CzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ® ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀjAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ ಈ ಬಗ್ಗೆ PÁAZÀ£Á  ¸ÉÆgÀ¢ ¸Á; ¸ÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 261/2014 PÀ®A. 20 [J] ªÀÄvÀÄÛ [©] J£ï.r.¦.J¸ïPÁAiÉÄÝ 1985.                      
          ¢£ÁAPÀ: 26/09/2014 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ²æñÉÊ® zsÀªÀiÁðf ¸ÀÆ¥À£ÀÆgÀ ¸Á||CdÄðtV ©.PÉ. vÁ||EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ C£À¢PÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀqÉAiÀÄzÉà vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°è ºÀwÛ ¨É¼ÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ UÁAeÁ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. d«ÄãÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 43,500 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À MlÄÖ 29 PÉ f ºÀ¹ UÁAeÁzÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉΠ ¸ÀvÀB ²æà gÀ«ZÀAzÀæ r.©. ¦.J¸ï. L EAr ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.09.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8) zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 1172014 PÀ®A. 363 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 14/09/2014 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉUÉ zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉêÀiÁ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀ¨ÁqÀV ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð ¸Á|| PÀqÉèêÁqÀ ¦¹JZï EªÀ¼ÀÄ 8 £Éà vÀgÀUÀw PÀ°vÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ vÉÆÃlzÀ ªÀģɬÄAzÀ PÀqÉèêÁqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §mÉÖ ºÉÆ°¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ CªÀ½UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉΠ §¸À¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà PÀ¨ÁqÀV ¸Á: PÀqÉèêÁqÀ ¦¹JZï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.09.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9) ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 12/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
                   ¢£ÁAPÀ: 26/09/14 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ: ¨Á¯Áf.PÉ vÀA ªÀiÁjAiÀiÁ. PÉ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á|| J¯ï.© £ÀUÀgÀ wgÀÄ¥Àw (DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ JzÉ £ÉÆêÀÅ CAvÁ vÉÆÃj¸À®Ä ¤qÀUÀÄA¢ PÁvÀgÀQAiÀĪÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀÈzÁWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉãÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè  CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. ಈ ಬಗ್ಗೆ £ÁgÁAiÀiÁtgÁªÀ vÀA £ÀgÀ¹AªÀªÀÄÆwð ¸Á||«±ÁPÀ¥ÀlÖtA, UÁdĪÀPÀÌ ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

10) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 250/2014 PÀ®A: 143, 147,148, 307,324,504, gÉ/ªÀÅ  149 L.¦.¹.
          ¢£ÁAPÀ: 26/09/2014 gÀAzÀÄ 19:15 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀÄä£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ DgÉÆæ £ÀA: 6 ºÁUÀÆ 8 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀÝ£ÀÄß ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ 1) ¥sÉÊgÉÆÃeï AiÀÄÄ£ÀƸÀ ªÀiÁ¼ÀUÁAªÀPÀgÀ, 2) ¥sÉÊeÁ£ï AiÀÄÄ£ÀƸÀ ªÀiÁ¼ÀUÁAªÀPÀgÀ E§âgÀÆ ¸Á: D®ªÉÄî ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è ºÀvÁgï, ¸À®Q, §rUÉUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.  F §UÉΠ C¸ÀèA vÀAzÉ C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ ªÀÄÄvÀÛV, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.09.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, September 26, 2014

DAILY NEWS ON 26-09-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                           «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 26.09.2014.

1) ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2014  PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 16/09/2014 gÀAzÀÄ 08:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DPÁ±À vÀA: §¸À¥Àà PÉÆ¥ÀàzÀ ªÀAiÀiÁ: 18, ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/09/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAxÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ F ªÀgÉUÀÆ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ  §¸À¥Àà vÀA: ªÀĺÁAvÀ¥Àà PÉÆ¥ÀàzÀ ªÀAiÀiÁ: 54, eÁw: »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.09.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) EAr oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 34/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
                ¢£ÁAPÀ: 25/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmɬÄAzÀ 1300 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è, EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ಮೈತ ಮಂಜುಳಾ ವಯಾ 35 ವರ್ಷ ಸಾ; ಸಿಂದನಖೇಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಿವಳು ವರದಿದಾರಳ ಮಗಳಿದ್ದು ಸದರಿಯವಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಡಿತದ ಬೇನೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಟು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಉಪಚಾರ ಪಡಿಸಿದರೂ ಆರಾಮವಾಗದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಮಾನಸಿಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಿ ಸಾಯಬೇಕೆಂಬ ಿಆರದೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯ ಕಿಡಕಿಯ ಸಳಾಕೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಉರಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೈತಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಆಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ವರಿದಾರಳ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಇದೆ F §UÉÎ ªÀĺÁ£ÀAzÀ UÀA ¹zÁÝgÁªÀÄ ªÀÄzÀgÀRAr ¸Á; aPĄ̀ÉêÀ£ÀÆgÀ vÁ; EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 270/2014  PÀ®A. 420. gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 10/9/2013 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1) ±ÀQîCºÀäzÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ý£ï ªÀÄtÂAiÀiÁgÀ  2) ªÀÄĤÃgÀ vÀAzÉ ±ÀQîCºÀäzÀ ªÀÄtÂAiÀiÁgÀ ¸Á|| zÉÆrºÁ¼À vÁ||f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ F E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÀqɬÄAzÀ MªÉÄä 6 ®PÀë ºÀt ºÁUÀÆ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä 5 ®PÀë ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 11 ®PÀë ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ CqÀZÀuÉ ¸À®ÄªÁV ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀ §UÉΠ ¨ÁAqï ¥ÀvÀæ ¸ÀºÀ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ £ÁªÀÅ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ºÀt PÉÆnÖgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉý  ªÉÆøÀªÀiÁrzÀÄÝ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀªÀiÁrzÀ  C¥ÀgÁzsÀ.. F §UÉÎ  ²æà D©zÀ vÀAzÉ C£ÀégÀ ¸ÀAUÀªÀÄ ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ    ¸ÀPÁ¥sÀgÉÆÃeÁ ¸ÀĺÁUÀ ªÀÄAl¥À JzÀÄjUÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.09.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/2014 PÀ®A. 407. 420. L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 17/12/2013 gÀAzÀÄ ªÉÃ¼É £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ ®ªÀiÁt @ gÁoÉÆÃqÀ, GzÉÆåÃUÀ: ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. GzÉÆåÃV,¥ÉÆAqÁ UÉÆêÁ, ¸Á: dqÁæªÀÄPÀÄAn,  F DgÉÆævÀgÀÄ  ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¤zÉÃð²vÀUÉÆAqÀ SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ £ÀA:10/2014. ¸ÁgÁA±À:- £ÀªÀÄÆzÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ 26 jAzÁ 28 d£À ¸ÁQëzÁgÀjUÉ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. E¯ÁSÉAiÀÄ°è £ËPÀj PÉÆr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉý CªÀgÀ PÀqɬÄAzÁ RÄzÁÝÝV ªÀÄvÀÄÛ ¹AzÀV PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï ¨ÁåAPï ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß SÁvÉUÉ ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV SÁ¸ÀV ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉΠ ±À§£Á ¨ÉÃUÀA ªÀÄįÁè, vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ ªÀÄįÁè. ¸Á: ¹AzÀV, vÁ: ¹AzÀV. f: «eÁ¥ÀÆgÀ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.09.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 259/2014 PÀ®A. 457.511 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 23/09/2014 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ° AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EAr ¥ÀlÖtzÀ°è ©ÃgÀ¥Àà £ÀUÀgÀzÀ°è ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À »vÀÛ®zÀ ¨ÁV® MqÉzÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ VjªÀÄ®è zË®vÀ §UÀ° ¸Á||EAr ©ÃgÀ¥Àà £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.09.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, September 25, 2014

DAILY NEWS ON 25-09-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                           «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 25.09.2014.


1) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/2014  PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187     JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 24/09/2014 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÉ J¸ï Dgï n ¹ §¸Àì £ÀA: PÉ J: 42: J¥sÀ:551 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ §¸Àì£ÀÄß ©eÁ¥sÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ EAr PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä £À UɼÉAiÀÄ ªÀÄ°ÃPÀ vÀAzÉ ¸À°ÃªÀÄ ±ÉÃR EªÀ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ J: 48: E:7034 £ÉzÀÝPÉÌ »AzÀÄUÀqÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀUÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ J: 28: E r:9140 £ÉzÀÝPÉÌ ¸ÀºÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀUÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉ J: 48: E:7034 £ÉzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä CºÀäzÀ vÀAzÉ £À©gÀ¸ÀƯï UËAr ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: EAr ¨ÁºÀgÀ¥ÉÃl UÀ°è EªÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ªÀÄ°ÃPÀ ±ÉÃR EªÀ¤UÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆßÃAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï : PÉ J: 28: E r:9140 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÁgÀ dÄå£ÉÃzÀ vÀAzÉ ±ÀQî¸Á§ PÀÄgÉò ºÁUÀÆ »A§A¢ ¸ÀªÁgÀ ±À¦üÃPÀ vÀAzÀ ªÀiÁ¸ÀƪÀĸÁ§ SÁnÃPÀ ¸Á: E§âgÀÄ vÁA¨Á EªÀjUÉ ¸ÁzsÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÖAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¹zÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  ªÀÄÄeÁ»zï vÀAzÉ £À©gÀ¸ÀƯï UËAr ¸Á: EAr ¨ÁºÀgÀ¥ÉÃl UÀ°è vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.09.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÉÆïÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2014  PÀ®A. 457.380 L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 23-09-2014  gÀAzÀÄ 1030 CªÀgÀì¢AzÀ ¢£ÁAPÀ; 24-09-2014 gÀAzÀÄ 0530 DªÀ¸ÀðzÀ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è PÉÆïÁígÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ; 23-09-2014 gÀAzÀÄ 2230 DªÀ¸Àð¢AzÀ ¢£ÁAPÀ; 24-09-2014 gÀAzÀÄ 0530 DªÀ¸ÀðzÀ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁVîzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆPÀÄÌ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èèzÀÝ lædjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èlÖ 2,21,000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÉÆÃR ºÀt 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ ¸ÉÃj 2,46,000/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ  ²ªÀAiÀiÁå. FgÀAiÀiÁå. ¸ÁܪÀgÀªÀÄoÀ ¸Á: vÉÆgÀ«. ºÁ: ªÀ PÉƯÁígÀ. vÁ: §,¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.09.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 268/2014  PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 5/9/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06:00 UÀAmÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÀgÀvÁd gÀÄQäãÀ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ ¤¸ÁgÀªÀÄrØ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 5/9/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ F ªÀgÉUÉ ¥ÀvÀð ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. F §UÉÎ  ²æêÀÄw : djãÁ UÀAqÀ : gÀÄPÀÄä¢ÝÃ£ï ªÀÄįÁè ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ ¤¸ÁgÀªÀÄrØ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.09.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4) UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 269/2014  PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 23/.9/2014 gÀAzÀÄ 12.35 UÀAmÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄgÀ vÀªÀÄä C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄ eÁ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¨Á®UÀ®PÉÆÃl¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÁUÀ®PÉÆÃl¢AzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ  §¹ìUÉ §AzÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ¢AzÀ UÀÄ®âUÁ𠧹ìUÉ ºÀwÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ  ²æà J¸ï.JªÀiï eÁ®ªÁ¢ »jAiÀÄ ¹«í¯ï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ¹,eÉ,JªÀiï PÉÆÃlð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.09.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 236/2014  PÀ®A. 454.380 L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 24/09/14 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɬÄAzÀ 15-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À C«¢AiÀÄ°è «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§vÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ EAlgÀ ¯ÁPï Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉøÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ÀÄ MAzÀÄ Q- 20.000 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ vÉÆÃ¯É vÉÆÃPÀzÀÄÝ JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ Q- 20.000 gÀÆ ºÀUÀÆ ¨É½îAiÀÄ DgÀw. ¨É½î ªÀÄÄwðUÀ¼ÀÄ. ¨É½î GqÀzÁgÀ MAzÀÄ. ¨É½îAiÀÄ ZÉÊ£ÀÄ JgÀqÀÄ. »ÃUÉ MlÄÖ 15 vÉÆÃ¯É ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃR ºÀt 5000 gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 48.000/- gÀÆ¥Á¬Ä QêÀÄäw£À ªÀiÁ®£ÀÄ PÀ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ  ¤AUÀ¥Àà vÀA ²±ÀgÀt¥Àà ªÀÄAiÀÄÆgÀ ¸Á|| ¸ÉãÁ £ÀUÀgÀ C® C«ÄãÀ PÁ¯Éãd ºÀwÛgÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.09.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 24/09/2014 gÀAzÀÄ 15:15 WÀAmÉUÉ. ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1) E¸Áä¬Ä¯ï @ zÁzÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sï ¨sÁUÀªÁ£À,    2) CTî vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ §rUÉÃgÀ,  3) D±À¥sÁPï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sï ¨sÁUÀªÁ£À4) U˸ï vÀAzÉ SÁzÀgÀ¨sÁ±Áå ¨sÁUÀªÁ£À, 5) ªÉÄʧƧ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï §£ÉßnÖ, 6) ªÉÄʧƧ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÁA¨ÉÆý  J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzÀV. F DgÉÆævÀgÀÄ  PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¹AzÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èAiÀÄ gÁuÉAiÀĪÀgÀ vÉÆÃlzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 4,670/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉΠ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ ¦. ¹AV, ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃn oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/2014  PÀ®A. 63 Copy Right Act – 1957.
           ¢£ÁAPÀ: 24-09-2014 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉUÉ. ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÁgÀ¸ÀªÀįï vÀAzÉ ªÀiÁV¯Á® ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  F DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ©r ¨sÁUÀUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÊPÉÆ ¨Á¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ qÀĦèPÉÃmï (£ÀPÀ°) ¸ÁàPÀð ¥ÀèUïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß CmÉÆêÉƨÁ¬Ä®ì CAUÀrAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ. 1) qÀÄ©èPÉÃl ¸ÁàPÀð ¥ÀèUï ªÀiÁqÀ¯ï £ÀA§gÀ J¥sï002 f40 253 079 £ÉzÀÝgÀ ¦Ã¸ÀÄUÀ¼ÀÄ 8.2) qÀÄ©èPÉÃl ¸ÁàPÀð ¥ÀèUï ªÀiÁqÀ¯ï £ÀA§gÀ J¥sï002 f40 188 079 £ÉzÀÝgÀ ¦Ã¸ÀÄUÀ¼ÀÄ 8. 3) qÀÄ©èPÉÃl ¸ÁàPÀð ¥ÀèUï ªÀiÁqÀ¯ï £ÀA§gÀ J¥sï002 f40 193 079 £ÉzÀÝgÀ ¦Ã¸ÀÄUÀ¼ÀÄ 2. 4) qÀÄ©èPÉÃl ¸ÁàPÀð ¥ÀèUï ªÀiÁqÀ¯ï £ÀA§gÀ 0 242 045 079 £ÉzÀÝgÀ ¦Ã¸ÀÄUÀ¼ÀÄ 2. CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C:¸À:Q 1800-00 gÀÆ¥Á¬Ä. F §UÉÎ  ¸ÁzÀÄ£ÁUÀ ªÉAPÀl ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀgÁªï¸Á: fJ-10, J¸ï.©.JZï PÁ®¤ UÀrØCuÁÚgÀªÀÄ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÁdå vÉ®AUÁt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.09.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8) J.¦.JªÀiï.¹ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 07/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 24-9-14 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ 15.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è J.¦.JªÀiï.¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸ÀAUÉÆÃV ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ ²PÁgÀSÁ£É FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ¸À ¨sÁ«AiÀÄ°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV CªÀ¤UÉ Fd®Ä ¨ÁgÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀV ªÉÄÊvÀ DVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸ÀAUÉÆÃV ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ ²PÁgÀSÁ£É EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ J.¦.JªÀiï.¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9) EAr oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA.33/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
                ¢£ÁAPÀ: 23/09/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀA. gÁdÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á|| zÉñÀ¥ÁAqÉ J¯ï.n. £ÀA:1. EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) ¢Ã¥Á vÀA. gÁdÄ ZÀªÁít. ªÁ: 4 ªÀµÀð. 2). §§®Ä vÀA. gÁdÄ ZÀªÁít. ªÁ: 3 ªÀµÀð. 3). ¦æÃvÀªÀiï vÀA. gÁdÄ ZÀªÁít. ªÁ: 2 ªÀµÀð. EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÆgÀÆ d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ Dl DqÀÄvÁÛ ¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀ PÁ®Ä eÁj ªÀÄÆgÀÆ d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß ªÉÄÊvÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ G½¸À°PÉÌ ºÉÆÃV, vÁ£ÀÆ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©¢ÝzÀÝjAzÁ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄÆgÀÆ d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀÄV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄ UÀnÖ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¥ÉêÀÄÄ vÀA. ©üêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ. ªÀAiÀiÁ:65 ªÀµÀð ¸Á|| GPÀÌ° vÁAqÁ vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

10) PÀ®PÉÃj oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 19/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
     ¢£ÁAPÀ: 23-09-2014 gÀAzÀÄ 23-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ-24-09-2014 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è PÀ®PÉÃj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA/ ªÀÄ°èPÁdð£À ºÀvÀÛgÀQ. ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð. eÁw- »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ. GzÉÆåÃUÀ- PÀÆ°PÉ®¸À. ¸Á/UÉÆîUÉÃj. vÁ/¹AzÀV. FvÀ£ÀÄ EwÛÃaUÉ PÀ¼ÉzÀ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CwAiÀiÁV ±ÉgÉPÀÄr¬ÄªÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆAqÀÄ. ±ÉgÉPÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ-23-09-2014 gÀAzÀÄ 23-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ-24-09-2014 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è vÀ¤ßAzÀ vÁ£É GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀA/ ªÀÄ°èPÁdð£À ºÀvÀÛgÀQ. ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð. eÁw- »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ. GzÉÆåÃUÀ- ªÀÄ£ÉPÉ®¸À. ¸Á/UÉÆîUÉÃj. vÁ/¹AzÀV. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

11) D®ªÀÄnÖ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 03/2014 PÀ®A. 174(¹) ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 23-9-14 gÀ 14.00 UÀAmɬÄAzÀ 24.09.2014gÀ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è D®ªÀÄnÖ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À  EgÀ¯ÁgÀzÀ CAzÁdÄ 55 jAzÀ 60 ªÀµÀðzÀªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌUÀ°  CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉÆ «zsÀ¢AzÀ PÀȵÁÚ £À¢ D®ªÀÄnÖ ºÉƼÉAiÀÄ°è ¤Ãj£À°è  ©zÀÄÝ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ  ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ §ÄgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¤¸ÁgÀCºÀªÀÄäzÀ vÀA¢ £À©¸Á§ £ÀzsÁ¥À ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á/ D®ªÀÄnÖ r.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÀÄnÖ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.09.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.