Number of Visitors

Sunday, August 31, 2014

DAILY NEWS ON 31-08-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                           «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                           ¢£ÁAPÀ: 31.08.2014.

1) ªÀÄ£ÀUÀƽ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 31-08-2014gÁwæ 0030 WÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ²ªÀ¥Àà UÀÄgÀ¥Àà »¥ÀàgÀV ºÁUÀÄ E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ ¸Á.J®ègÀÄ GPÀÌ° UÁæªÀÄ F 8 d£À DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉƸÀÌgÀªÁV gÉÆPÁÌ ºÀaÑ E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C¥sÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 10,140/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉΠ ¹ © aPÉÆÌr ¦J¸ï L ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) EAr  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 236/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 30/08/2014 gÀAzÀÄ 20 UÀAmÉUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] «oÀ×® vÀA ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÉ¼ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð  ¸Á; »gÉèÉêÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ 9 d£ÀgÀÄ F 10 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄvÀÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 13,150/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 8 ªÉÆèÉʯïUÀ¼ÀÄ. F §UÉΠ ²æà gÀ«ZÀAzÀæ r © ¦ J¸ï L PÁ¸ÀÆ EAr ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.08.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 29/08/2014  gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è jAiÀiÁd vÀAzÉ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ £ÀzÁ¥sÀ @ gÀÆqÀV ªÀAiÀiÁ;28 ªÀµÀð  ¸Á||ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÉÆ«ÄãÀ UÀ°è F DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ PÀÄA¨ÁgÀ UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ¼É zÁåªÀĪÀé£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ  PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄïɠ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 810/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉΠ ²æà J¸ï.¦,²AV ¦.J¸ï.L [C «] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.08.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) wPÉÆÃmÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß AiÀÄÄr £ÀA. 17/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
             ¢£ÁAPÀ: 28/08/14 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30/08/14 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 14:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è wPÉÆÃmÁ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ©üÃgÀ¥Àà vÀA: §£ÀߥÀà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ- 50, eÁ: »AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ ¸Á: WÉÆÃt¸ÀV FvÀ¤UÉ vÉ¯É ¸Àj E®èzÀÝjAzÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÀÆqÁ DVgÀ°®¯Áè EwÛvÀÛ¯ÁV vÀ¯É ¥ÀÆwð PÉlÖAvÉ DV C°è E°è wgÀÄUÁqÀ ºÀwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÁUÁzÀgÀÄ MªÉÄä MªÉÄä vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃUÁV vÀ£Àß §æªÉÄÃAiÀÄ°è HgÀªÉÄð£À ºÀ¼ÀîzÀ°è DPÀ¹äÃPÀ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄV ¸ÀwÛzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÀ£À vÀªÀÄä PÉÆÃlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA: §£ÀߥÀà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-47, eÁ: »AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ, ¸Á: WÉÆÃt¸ÀV vÁ: f: ©eÁ¥ÀÆgÀ, EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.08.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2014 PÀ®A: 379 L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 13-7-2014 gÀAzÀÄ 10:00 WÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è. D®ªÉÄî oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ®WÁt UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃlVAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-28/JPïì-9813 CAzÁdÄ 22,000/-gÀÆ. QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ªÀUÉÊgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉΠ  ¹zÀÝ¥Àà. ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁ±Á¼À. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.08.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Saturday, August 30, 2014

DAILY NEWS ON 30-08-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                  ¢£ÁAPÀ: 30.08.2014.

1) ºÉÆÃwð oÁuÉ UÀÄ£Éß UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2014 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï «í PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 29.08.2014 gÀAzÀÄ  11.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ºÉÆÃwð oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁåAqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áj £ÀA.ºÉZï.Dgï-55-n-0049 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ J£ï ºÉZï-13 gÉÆÃr£À°è gÀhļÀQ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀAvÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ, JzÀÄjUÉ ºÉÆwð PÀqɬÄAzÀ    »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA.PÉJ-28-Dgï-8034 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄïÉÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ vÀA/ ¹zÀgÁªÀÄ ªÉÄÃwæ ªÀAiÀiÁ:43 ªÀµÀð FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ¥Àr¹, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀ UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àr¹, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹, ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ZÀvÀÄgÁ¨Á¬Ä vÀA/ C±ÉÆÃPÀ ªÉÄÃwæ   ¸Á:CUÀ¸À£Á¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2014 PÀ®A 279. 304(J). L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï «í PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 29/08/2014 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ lA lA £ÀA:PÉ J: 28: J: 1862 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ lA lA ªÀ£ÀÄß »gÉÃgÀÆV PÀqɬÄAzÀ EAr PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëAiÀÄvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÁ ¸ÀAUÀ¥Àà @ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà ªÀAzÁ® ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð ¸Á: ºÁ°ºÁ¼À vÁ: § ¨ÁUÉêÁr ºÁ° ªÀ¹Û vÀqÀªÀ®UÁ FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄÊvÀ DUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr lA lA ªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æÃ:±ÀAPÉæ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ªÀazÁ® ¸Á: ºÁ°ºÁ¼À vÁ: § ¨ÁUÉêÁr  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÁA¢ZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 259/2014 PÀ®A 224. gɪÀÅ 34  L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 29-08-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] CA§jñÀ @ CA¨ÁzÁ¸À PÁ²£ÁxÀ £ÁnÃPÁgÀ ²PÁë §A¢ü PÉÊ¢ ¸ÀASÉå 4907 ¸Á|| ¨ÁUÉÆÃr vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ f|| UÀÄ®âUÁð  2]§¸ÀªÀgÁd ªÀĺÁ °AUÀ¥Àà ¥Ánî ²PÁë §A¢ü PÉÊ¢ ¸ÀASÉå 5136 ¸Á|| qÀªÀ¼ÉñÀégÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÆüÀ f|| ¨ÁUÀ®PÉÆÃl  F E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ²PÁë §A¢ü PÉÊ¢UÀ½zÀÄÝ EªÀgÀÄ PÀæªÀĪÁV ¢£ÁAPÀ 24/8/2014 gÀAzÀÄ ºÁUÀÆ 27/8/2014 E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ©eÁ¥ÀÆgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¸É¯ï ªÁqÀðzÀ°è EnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 29/8/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ ¸É¯ï¤AzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ¦.J¸ï. CA¨ÉÃPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ f¯Áè PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt  oÁuÉ UÀÄ£Éß AiÀÄÄr £ÀA. 29/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
             ¢£ÁAPÀ: 28/08/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉAiÀÄ 05-30 UÀAmÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: C£ÁªÀÄzÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀiÁ|| CAzÁdÄ 45-50 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà drؤAzÀ £ÀqÀÄUÀÄwÛzÁÝUÀ EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÀÄ 108 CA§Ä¯É£Àì vÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR® ªÀiÁrzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 29/08/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±É ªÉÊUÉgÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¨Á¼À¥Àà vÀA eÉÆÃw¨sÁ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð ¸Á|| vÉÆgÀ« vÁ||f|| ©eÁ¥sÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) §§¯ÉñÀégÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 29/08/2014  gÀAzÀÄ 21.00 WÀAmÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ° 1) gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¹zÀÝgÀrØ  ¸Á|| PÁRAqÀQ 2)vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ §gÀrØ  ¸Á|| PÁRAqÀQ 3)¥ÀqÉ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ ¹zÀÝgÀrØ  ¸Á|| PÁRAqÀQ F 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÁRAqÀQ UÁæªÀÄzÀ qÁ|| ©.Dgï.CA¨ÉÃqsÀÌgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï C£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 2600/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉΠ gÀªÉÄÃ±ï © ZÁAiÀiÁUÉÆüÀ  ¦J¸ïL §§¯ÉñÀégÀ ¦ J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) gÀhļÀQ  oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA.20/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
            ¢£ÁAPÀ: 28.08.2014 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉ ¬ÄAzÁ¢ 29.08.14 CªÀ¢üAiÀÄ°èè   gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ° ªÉÄÊvÀ: §¸ÀªÀgÁd vÀA;¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ PÉÆÃPÀuÉ ªÀAiÀiÁ; 43 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è£À ªÀgÀ¢zÁgÀ£À SÁ¸À ªÀÄUÀ EzÀÄÝ EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ  ¤£ÉßAiÀÄ ¢ªÀ¸À ±ÉgÉ PÀÄrzÀÄ  vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ;28.08.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ;11.00 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ;29.08.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É; 05.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ±ÉgÉ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è  vÀ£Àß ¥ÀvÁæ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À CrØUÉ [PÀnÖUÉ] ºÀUÀÎ PÀnÖ, vÀ¤ßAzÀ vÁ£É PÀÄwÛUÉUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À  ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉΠ ²æà ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ vÀA; ¹zÁæªÀÄ PÉÆÃPÀuÉ   ¸Á|| ¨sÀvÀUÀÄtQ  vÁ|| EAr f|| ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2014 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 20/08/2014 gÀAzÀÄ 08:30 UÀAmÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¨ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ®PÀëöä¥Àà vÀA vÀªÀÄä¥Àà MqÉÆØnÖ @ ¨ÉãÁ¼À ªÀAiÀiÁ-47 ªÀµÀð ¸Á|| ¨ÉãÁ¼À Dgï.J¸ï EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/08/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉΠ  ²æêÀÄw PÀªÀįÁ UÀA ®PÀëöä¥Àà MqÉÆØnÖ @ ¨ÉãÁ¼À ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð ¸Á|| £ÉãÁ¼À Dgï.J¸ï  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, August 29, 2014

DAILY NEWS ON 29-08-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                   ¢£ÁAPÀ: 29.08.2014.

1) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß UÀÄ£Éß £ÀA: 232/2014 PÀ®A 304(J). 338 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 27/08/2014 gÀAzÀÄ gÀwæ 1830 UÀAmÉUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÊvÀ ¸ÀĨsÁ±ÀÑAzÀæ vÀA UÀAUÀ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á; ZÀlÖgÀQ vÁ; ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¥ÀlÖt±ÉnÖ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ J 28/ J¸ï- 3743 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÁA¨Á¢AzÀ §AxÀ£Á¼À ªÀiÁUÀðªÁV ZÀlÖgÀQ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §AxÀ£Á¼À UÁæªÀÄ E£ÀÆß 4 PÉ JªÀiï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤gÀAvÀgÀ eÉÆåÃwAiÀÄ UÀÄwÛUÉzÁgÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ PÀA§ ¤°è¹zÀ PÀA§ªÀÅ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É CqÀتÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »A¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¸ÀĨÁ±ÀÑAzÀæ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀĪÀVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ¤UÉ §®UÁ® »ªÀÄärUÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ G¥ÀZÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV vÁA¨Á D¸ÀàvÉæ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ ¸ÀĨÁ±ÀÑAzÀæ FvÀ£ÀÄ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ ¤gÀAvÀgÀ eÉÆåÃw UÀÄwÛUÉzÁgÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉΠ  UÀAUÀ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð ¸Á; ZÀlÖgÀQ vÁ; ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) wPÉÆÃmÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2014 PÀ®A 454.457.380 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 27-08-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28-08-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è wPÉÆÃmÁ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀħ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÉÄãï UÉÃn£À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉAiÀÄ 7 PÉÆÃuÉUÀ¼À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆPÀÄÌ PÉÆÃuÉ M¼ÀUÉ EzÀÝ n.«í, PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁ¤lgï, PÀA¥ÀÆålgÀ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ ZÁdðgÀ ¨ÁånæUÀ¼ÀÄ 02, & r.«.r. ¥ÉæÃAiÀÄgï, & ¹.¦.AiÀÄÄ. F ¥ÀæPÁgÀ CAzÁdÄ 24000 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸ÀĨsÁ¸ï vÀA: ²ªÀ¥Àà ºÀtªÀiÁPÀgÀ ªÀAiÀiÁ-54, G-²PÀëPÀgÀÄ, ¸Á: ©dÓgÀV vÁ:f: ©eÁ¥ÀÆgÀ, EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2014 PÀ®A 457.380 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 27/08/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmɬÄAzÀ 28/08/2014 ¨É¼ÀV£À 05 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ CAzÁdÄ 27000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀvÀÛ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §«ÄÃgÁ¸Á§ vÀA¢ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ PÁnPÀ ¸Á|| ZÀqÀZÀt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß AiÀÄÄr £ÀA. 21/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
             ¢£ÁAPÀ: 28/08/2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªï 02:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: PÀĪÀiÁj ²æÃzÉë vÀAzÉ £Á£ÁUËqÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ UÁtÂUÀ, GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: PÀ£ÉÆß½î,  EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¸ÀvÀvÀ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÁ ªÀļÉAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉ £É£ÉzÀÄ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É DPÀ¹äÃPÀªÁV UÉÆqÉ PÀĹzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÄÚ ©¢ÝzÀÝjAzÁ CªÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ²æà £Á£ÁUËqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ, ¸Á: PÀ£ÉÆß½î, vÁ: ¹AzÀV. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ºÉÆÃwð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 28.08.2014 gÀAzÀÄ  17.00  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ºÉÆÃwð oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÀæPÁ±À vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ SÉÃqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 05 d£ÀgÀÄ ¸Á:dĪÀÄ£Á¼À ºÁ/ªÀ vÀqÀªÀ®UÁ F 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr PÉÆAqÀÄ vÀqÀªÀ®UÁ UÁæªÀÄzÀ°è PÉëwæAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨ÁA¢£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉ UÉƸÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀt ¨ÉlÖ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 8358/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉΠ  ¸À:vÀ ²æÃ.  J¯ï JZï UËAr ¦ J¸ï L ºÉÆwð ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ. 
          ¢£ÁAPÀ: 28-08-2014 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéüºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¨ÁªÁ¸Á§ vÀA/C§ÄÝ®gɺÀªÀiÁ£À UÀÄAdnÖ ªÀAiÀiÁ;50 ªÀµÀð  eÁw; ªÀÄĹèA G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÉÆ«ÄãÀ UÀ°è F DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥ÀlÖtzÀ ºÀ¼Éà vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÉ ªÉÄʧƧ ¸ÀĨÁ¤ zÀUÁðzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è. vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ  PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄïɠ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 640/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉΠ  ²æà J¸ï.¦,²AV ¦.J¸ï.L [C «] ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉÃPÀÖgï ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Thursday, August 28, 2014

DAILY NEWS ON 28-08-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                  ¢£ÁAPÀ: 28.08.2014.

1) EAr  oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 27/2014 PÀ®A: 174 ¹Dg惡.      
               ¢£ÁAPÀ: 27-08-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 01:00 UÀAmÉUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ¸ÀÄgÀVºÀ½î ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀAUÉÆÃV EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ½zÀÄÝ . ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊvÀ UÀAqÀ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ PÀ©âUÉ ¢£ÁAPÀ:27-08-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 01:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤ÃgÀÄ Gt¸ÀĪÁUÀ DPÀ¸ÁävÀV JqÀUÁ° »ªÀÄäqÀ ºÀwÛÃgÀ «µÀ ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV ©eÁ¥sÀÄgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è F ¢ªÀ¸À £À¸ÀÄQ£À 05:00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁ¼É ªÉÄÊvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EzÉ. F §UÉΠ ¸ÀÄUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÉÆèÁ PÀgÀAqÉ ¸Á: PÀ£ÀPÀ£Á¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.08.2014gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÉÆÃwð  oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 15/2014 PÀ®A: 174 ¹Dg惡.      
               ¢£ÁAPÀ: 27.08.2014 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃwð oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÁºÉçUËqÀ ªÀAiÀiÁ:36ªÀµÀð,¸Á:vÀqÀªÀ®UÁ FvÀ£ÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, F ¢ªÀ¸À «¥Àjw ±ÉgÉ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ MzÀgÁrzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ CªÀ£À MzÀgÁlPÉÌ ¨É¸ÀvÀÄÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ, DUÀ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤±É¬ÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ dAwUÉ EgÀĪÀ PÀ©âtzÀ PÉÆArUÉ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ªÁAiÀÄgÀ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ  DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ,  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ E®èªÁV ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉΠ C¤ÃvÁ vÀA/ ¸ÁºÉçUËqÀ EAr ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ ¥ÀAZÀªÀĸÁ°, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á:vÀqÀªÀ®UÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, August 27, 2014

DAILY NEWS ON 27-08-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                   ¢£ÁAPÀ: 27.08.2014.

1) d®£ÀUÀgÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2014 PÀ®A: 454.457.380 L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 23-08-2014 jAzÀ    26-08-2014 gÀ ªÀgÉUÉ. d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 23-08-2014  gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À  12.30  UÀAmɬÄAzÀ  ¢£ÁAPÀ: 26-08-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ 08-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è  ©eÁ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ªÉÃAPÀmÉñÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ®QëöäÃUÀÄrAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉÆ®¨ÁV®zÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ QqÀQAiÀÄ ¥sÉæêÀÄzÀ ¸À¼Á¬Ä ªÉÄÃn vÀUÉzÀÄ QqÀQ¬ÄAzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆPÀÄÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Éqï gÀƪÀÄzÀ°ègÀĪÀ mÉæÃdj vÉgÉzÀÄ ¯ÁPÀgÀzÀ°è ElÖ 47 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃR ºÀtºÀUÀÆ ªÉÆèÉʯï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr MlÄÖ  1,62,000=00 QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ gÁfêÀ VgÉÃ¥Àà ¨Á®¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ©.J¯ï.r.gÉÆÃqï PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2014 PÀ®A: ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ.    
             ¢£ÁAPÀ: 12/08/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ¦æÃAiÀiÁ UÀA, UÀqÉØ¥Áà CªÀgÁ¢ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð ¸Á,, EAr ºÁ° ªÀ¹Û ºÉÆ£ÀÄßlV vÁ,, ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/08/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀA©UÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èªÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉ DVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ±ÀgÀt¥Áà vÀA, FgÀ¥Áà PÀvÀß½î ªÀAiÀiÁ: 50 ¸Á,, ºÉÆ£ÀÄßlV vÁ,, ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÉÆÃwð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2014 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.      
                    ¢£ÁAPÀ: 26.08.2014 gÀAzÀÄ  12.30  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃwð oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è gÁdÄ vÀA/ ªÀÄ®Äè gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ E£ÀÆß 9 d£ÀgÀÄ ¸Á:ºÉÆwð vÁAqÉ £ÀA.1. F 10 d£À DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr PÉÆAqÀÄ ªÉÊgÀ ¯ÉÃ¸ï ºÀwÛgÀ J£ï ºÉZï-13 gÉÆÃr£À ¥À²ÑªÀÄzÀ §¢UÉ ºÉÆmÉîUÀ¼À »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è è vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉ UÉƸÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀt ¨ÉlÖ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  ¸À:vÀ ²æÃ.:  J¯ï JZï UËAr ¦ J¸ï L ºÉÆwð ¦J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) §.¨ÁUÉêÁr  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 285/2014 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.      
               ¢£ÁAPÀ: 26-08-2014 gÀAzÀÄ 16;00 UÀAmÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ²ªÀ¥Àà vÀA ©üêÀĹ §dAwæ ¸Á: § ¨ÁUÉêÁr. ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¨ÁUÉêÁr DeÁzÀ £ÀUÀgÀ  F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ ¸À:vÀ:²æÃ; JªÀiï J£ï ¹AzsÀÆgÀ ¦ J¸ï L  ¨ÁUÉêÁr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5) vÁ½PÉÆÃn  oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 23/2014 PÀ®A: 174 ¹Dg惡.      
               ¢£ÁAPÀ: 26-08-2014 06;30 UÀAmɬÄAzÀ 26-08-2014 7:30 £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è vÁ½PÉÆÃn oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À CtÚ £À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁºÁzÉë vÀA: ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ PÉÆAUÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-15 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ »PÁæt UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ZÀ®ªÁ¢ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è PÀnÖUÉ ªÀiÁrwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É.ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄzsÀÄ CzÉ.  F §UÉΠ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà vÀA: ©gÀ¥Àà PÉÆAUÀ£ÀÆgÀ ¸Á|| ºÉÆPÁæt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃn oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Tuesday, August 26, 2014

DAILY NEWS ON 26-08-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                   ¢£ÁAPÀ: 26.08.2014.

1) §§¯ÉñÀégÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/14143,147,148,323,324,354,504,506 ,¸À/PÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3    [1] [10]  J¸ï¹/J¸ïn ¦ J DPÀÖ 1989.
              ¢£ÁAPÀ: 23-08-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] ¤AUÀ¥Àà ¨É¼ÀÄî©â  2] gÁªÀÄ vÀA: ¤AUÀ¥Àà ¨É¼ÀÄî©â  3] §¸À¥Àà vÀA: ¤AUÀ¥Àà ¨É¼ÀÆî©â  4] AiÀÄ®èªÀé UÀA: ¤AUÀ¥Àà ¨É¼ÀÆî©â  5] ªÀÄ®è¥Àà gÉÆ½î  6] ºÁ¼ÀªÀé UÀA: ªÀÄ®è¥Àà gÉÆ½î  ¸Á|| J®ègÀÆ PÁgÀeÉÆüÀ.F DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄïÁÓwAiÀĪÀgÀÄ EzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÀ°vÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ½zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀå ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀAmÉvÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, F §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ, ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÀ©â£ÀzÀ ¸À¯ÁPɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀ®èzÉ PÉÊ»rzÀÄ dUÁÎr CªÀªÀiÁ£À¥Àr¹ ®A¨Át ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¼É CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉΠ ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä  UÀA: ªÀĺÁzÉêÀ gÁoÉÆÃqÀ PÁgÀeÉÆüÀ vÁAqÁ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 284/2014 PÀ®A; 323, 109, 354 A [1] [L] r, 504,506 ¸ÀºÀ 34 L¦¹ & 12 ¥ÉÆøÉÆÌà PÁAiÉÄÝ 2012. ªÀÄvÀÄÛ 3 [1] [11] J¸ï¹/J¸ï.n DPÀÖ 1989,    
             ¢£ÁAPÀ: 25-08-2014 gÀAzÀÄ 17;30 UÀAmÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA §¸À¥Àà SÉÃqÀzÀ 2] ªÀĺÁAvÀUËqÀ vÀA §¸À£ÀUËqÀ ¥Ánî ¸Á: E§âgÀÆ £ÁUÀªÁqÀ. UÁæªÀÄ vÁ®ÆPÀ; §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr. E§âgÀÆ [»AzÀÆ ºÀAqÉêÀfÃgÀ] F DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ [»AzÀÆ ®A¨ÁtÂ] eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ DgÉÆæ C.£ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÀ¼À »AzÉ »AzÉ ©Ã¼ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr, ¦gÁå¢üzÁgÀ½UÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉtÄÚvÀ£ÀPÉÌ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ, DgÉÆæ C.£ÀA. 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼À CtÚ PÀĪÀiÁgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, DgÉÆævÀj§âgÀÆ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ eÁw JwÛ zËdð£ÀåªÉ¸ÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ PÀĪÀiÁj. dAiÀIJæà vÀA gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 14 ªÀµÀð eÁw [»AzÀÆ ®ªÀiÁt ] ¸Á:£ÁUÀªÁqÀ vÁAqÁ. vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) D®ªÉÄî  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2014 PÀ®A: 457.380 L¦¹.      
                    ¢£ÁAPÀ: 24-8-2014 gÀAzÀÄ 21:00 WÀAmɬÄAzÀ ¢: 25-8-2014gÀAzÀÄ 06:00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è. D®ªÉÄî oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀqÉèªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ²æà ±ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ°èzÀÝ CAzÁd 2 ¥sÀÆl JvÀÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÉÆêÉÄøÀégÀ zÉêÀgÀ ¥ÀAZÀ ¯ÉÆúÀzÀ ªÀÄÆwð MAzÀÄ C:¸À: Q: 24,000/-gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À ªÀÄÆwð ¢£ÁAPÀ 24/8/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 21:00 WÀAmɬÄAzÀ ¢: 28/8/2014gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦ügÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ  ±ÀgÀt¥Àà. gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà. ºÀÆUÁgÀ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4) vÁ½PÉÆÃn  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2014 PÀ®A: 379 L¦¹.

             ¢£ÁAPÀ: 18-08-2014 gÀAzÀÄ 19;00 jAzÀ 18-08-2014 gÀAzÀÄ 20:00 gÀ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è vÁ½PÉÆÃn oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÉÆÃlUÀÄ£ÀQ UÁæªÀÄzÀ gÀeÁPÀ ªÀÄįÁè gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-28/ EJ¥ï-4139 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 47,988/ gÀÆ UÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ ZÀAzÀ¥ÀàUËqÀ vÀA:¥ÀgÀªÀÄ¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| UÉÆlUÀÄ£ÀQ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃn oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, August 25, 2014

DAILY NEWS ON 25-08-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                   ¢£ÁAPÀ: 25.08.2014.

1) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß AiÀÄÄr £ÀA. 20/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
             ¢£ÁAPÀ: 24/08/14 gÀAzÀÄ 05:30 UÀAmɬÄAzÀ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è. ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: PÀĪÀiÁj ®Qëöä PÉAZÀ¥Àà ºÀgÀ£Á¼À, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ vÀ¼ÀªÁgÀ, GzÉÆåÃUÀ: «zÁåyð¤, ¸Á: PÉÆPÀl£ÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV. EªÀ¼ÀÄ ©.PÁªÀiï CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ 2 «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥sÉïÁVzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24/08/2014 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 5:30 UÀAmɬÄAzÀ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß MqÀ¤¬ÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ n.«í. gÀÆ«Ä£À°è dAwUÉ EgÀĪÀ a®Q£À PÉÆArUÉ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.      F §UÉΠ  ²æà dmÉÖ¥Àà PÉAZÀ¥Àà ºÀgÀ£Á¼À, ¸Á: PÉÆPÀl£ÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÉÆïÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß AiÀÄÄr £ÀA. 12/2014 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 23-08-2014 gÀAzÀÄ 0900 CªÀgÀì¢AzÀ gÁwæ  2035 CªÀgÀìzÀ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è PÉÆïÁígÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ-¨sÀPÀÛªÁgÀ. vÀAzÉ QvÀð£ïgÉÊ. ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á: ¯Á®§±ÁAvÀ vÁ: ¯Á®UÀAd f: ªÉʱÁ°  gÁdå-©ºÁgÀ FvÀ£ÀÄ ºÀªÉÄñÁ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ   ¢£ÁAPÀ: 23-08-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 CªÀgÀìPÉÌ gÀƪÀiï¢AzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV J°èAiÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆ ±ÉgÉAiÀÄ£ÀÄß CwÃAiÀiÁV PÀÄrzÀÄ Hl ªÀiÁqÀzÉ PÀÆqÀV J£ïn¦¹ PÁ®¤AiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃV ¨ÉñÀÈwAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ¤UÉ D¯ïC«ÄãÀ D¸ÀàvÉæ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR®ÄªÀiÁrzÁUÀ qÁPÀÖgÀgÀÄ C°è £ÉÆÃr ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ DUÀ ªÉÃ¼É 2035 CªÀgÁìVvÀÄÛ.  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ ªÉÃ¼É ºÁUÀÆ ¸Á«£À §UÉÎ RavÀªÁV UÉÆvÁÛUÀzÀÝjAzÀ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÀÄÝ D §UÉÎ vÀ¤SÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ, F §UÉΠ  w®PÀ¥Á¸Áé£À. vÀAzÉ. zÉêÁ£ÀAzÀ£À ¥Á¸Áé£À. ¸Á: ¥sÀįÁgÁ vÁ: ªÉʱÁ°, gÁdå-©ºÁgÀ. ºÁ:ªÀ: PÀÆqÀV J£ïn¦¹ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß AiÀÄÄr £ÀA. 07/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

          ¢£ÁAPÀ: 23/8/2014 gÀAzÀÄ 20-15 UÀAmÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ªÀgÀ¢üzÁgÀ¼À UÀAqÀ  ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà §ÄgÁt¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ eÁqÀgÀ Nt ºÁ° ¸ÉêÁ¯Á® £ÀUÀgÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ EvÀ£ÀÄ CwAiÀiÁzÀ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀzÀÄ ¨ÁåqÀ CAvÁ §Ä¢Ý ªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀzÀÄ ©nÖgÀ°¯Áè. ±ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 23-08-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAAiÀÄPÁ® 6 UÀAmÉUÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ G¥ÀZÀgÁ ¥À°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 23-08-2014 AzÀÄ 20-15 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉΠ  ¸ÀĤÃvÁ ¹zÀÄÝ §ÆgÁt¥ÀÆgÀ ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÉêÁ¯Á® £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, August 24, 2014

DAILY NEWS ON 24-08-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                   ¢£ÁAPÀ: 24.08.2014.

1) PÉÆïÁígÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2014 PÀ®A: 279.304(J) L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 23-08-14 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÁgÁAiÀÄ£À¸Á. ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ¸Á. §¢Ý ¸Á; ºÀħâ½î ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ NEKSRTC gÁdåºÀA¸À §¸Àì £ÀA§gÀ £ÀA: PÉJ-42/J¥ï-1140 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ NEKSRTC gÁdåºÀA¸À §¸Àì£ÀÄß PÉƯÁígÀ PÀqɬÄAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ. C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÀ C£ÁªÉÄzÉÃAiÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ UÀAqÀ¸À¤UÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ qÁå±À ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ ±ÀAPÀgÀUËqÀ. ¤AUÀ£ÀUËqÀ. ¥Ánî,¸Á: ¸Á: PÀÄgÀºÀnÖ, vÁ: gÉÆÃt. ºÁ:ªÀ: ºÀħâ½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁA¢ZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:232/2014 PÀ®A.307. ¸ÀºÀ-34 L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 27,EArAiÀÄ£ï DªÀÄìð DåPïÖ
             ¢£ÁAPÀ: 23-08-2014 gÀAzÀÄ  14-15 UÀAmÉUÉ   UÁA¢ZËPï  oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è  1] §¸ÀAvÀPÀƪÀiÁgÀ vÀAzÉ NA¥ÀæPÁ±À PÉÆgÀ¨Á ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄeÁªÀgÀ vÉÆÃl. 2] ¥Àæ«Ãt dPÁw ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ d®£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀPÉÆ. F DgÉÆævÀgÀ°è DgÉÆæ C. £ÀA§gÀ-1 ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁ𢠥Áèl ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ FUÀ 6-7 wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ C. £ÀA§gÀ-1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ MAzÀÄ r¯ï ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢UÉ 1. ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ EvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 23-08-2014  gÀAzÀÄ 1 £Éà DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ E£ÉÆßAzÀÄ d«ÄãÀ ªÀåªÀºÁgÀ EzÉ CzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÉÆÃt ¨Á CAvÁ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr PÀgɬĹzÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÉʤPÀ ¸ÀÆÌ® ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ §AzÁUÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¥Áèl ªÀåªÀºÁgÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀĪÀzÀÄ EzÉ ¨Á CAvÁ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀzÀ ºÀÆUÁgÀ PÁA¥ÉèÃPÀë ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DgÉÆæ 1 £ÉzÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ®¢AzÀ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹zÁUÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ D UÀÄAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð JqÀ¨ÁdÄ §gÀPÉ ºÀwÛgÀ ºÁ¬ÄzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ gÀhļÀ ºÀwÛ §gÀPÉ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ²æà ¨sÀgÀvÀ  @ UÀÄqÀÄØ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt CUÀgÀªÁ®.¸Á:  ©eÁ¥ÀÆgÀ gÉïÉéøÉÖñÀ£ï ºÀwÛgÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÉÆîUÀĪÀÄäeï  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2014 PÀ®A: 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.           
                    ¢£ÁAPÀ: 23-08-14 gÀAzÀÄ 15.15  UÀAmɬÄAzÀ  16.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÉÆîUÀĪÀÄäeï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀĺÀªÀÄäzÀzÀ¸ÀÛVÃgÀ vÀA/ ªÉÄʧƧ¸Á§ ±ÉÃR  ¸Á|| ©eÁ¥ÀÄgÀ gÀhÄAqÁ PÀmÁÖ ºÀwÛgÀ ¸ÀdÓ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ºÁUÀÆ 6 d£ÀgÀÄ F DgÉÆævÀgÀÄ  vÀªÀÄä vÀªÀÄä  ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀÄÝ PÉ®ªÀÅgÀÄ NrºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ  ¸À:vÀ n.J¸ï. ¸ÀÄ°à ¸Á|| UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ  ©eÁ¥ÀÄgÀ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆîUÀĪÀÄäeï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4) d®£ÀUÀgÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2014 PÀ®A: 379 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 23-08-14 gÀAzÀÄ  20-15 UÀAmÉUÉ  d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¨Á§vÀÛ C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÉÃAqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ  £ÀA: KA 28/1055 £ÉzÀÝgÀ CAzÁd QªÀÄävï 4,00000/-gÉÆ QªÀÄäw£ÀzÀ£ÀÄß ©eÁ¥ÀÄgÀ  PÉÆïÁgÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ D£ÀAzÀ  ¥ÉÃmÉÆæî ¥ÀA¥À JzÀÄjUÉ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ  ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉΠ ¸ÀwñÀ s¸ÀÄzsÁPÀgÀ gÁªï WÁlUÉ  ªÀAiÀĸÀÄì  39 ªÀµÀð ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ  «zsÁå£ÀUÀgÀ J¸ï.¦. §AUÁè »AzÀÄUÀqÉ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2014 PÀ®A 36. 42. 3, 44 «Ä£ÀgÀ¯ï gÉUÀįÉõÀ£ï     qɪÀ¯ÉÆ¥À ªÉÄAl DPÀÖ  1957  21(4J) 4, 4(1) 4(J) 379 L.¦.¹.
          ¢£ÁAPÀ: 23/08/2014 gÀAzÀÄ 00.10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1) ¤AUÀ¥Áà §¸À¥Áà £ÁnPÁgÀ n¥ÀàgÀ £ÀA- PÉ.J. 28 ©: 8127 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á,, J®ègÀÄ wqÀUÀÄA¢, GªÀÄgÁtÂ, ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ F d¥ÁÛzÀ 4 n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀÄA© PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á§PÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä zÀÄ PÀ®A 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ/ªÀÅ 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ï gÉUÀįɱÀ£ï qɪÀ®¥ÀªÉÄAl PÁAiÉÄÝ 1957 ¤AiÀĪÀÄ 4 (1), 4(J) gÉ/ªÀÅ 21(4) 21,4(J) gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV £À£ÀßzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉΠ ²æà JA.PÉ zsÁªÀÄtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) EAr  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 229/2014 PÀ®A: 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 23/08/2014 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è gÀªÉÄñÀ vÀA FgÀAiÀÄå VgÀtªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á; ¸Á¯ÉÆÃlV vÁ; EAr  DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆÃqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄ¯É ¨ÁA¨É N¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀ Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ 450 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ N¹ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉΠ ¸ÀvÀ; ²æà gÀ«ZÀAzÀæ r © ¦ J¸ï L PÁ¸ÀÆ EAr ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß AiÀÄÄr £ÀA. 19/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 23.08.14 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É; 08.30 UÀAmɬÄAzÁ 09.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°èè  gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀA; ©ÃgÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ;46 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ zÀ±ÀªÀAvÀ vÀA;¹zÀÝ¥Àà qÉƽî EvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr eÉðUÉ ºÉÆÃV  §A¢gÀĪÀzÀ jAzÁ  ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£À zÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ F EzÀªÀ¸À ªÀÄÄAeÁ£É;08.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ gÁªÀÄUÉÆAqÀ¥Àà ªÀÄ£À«Ä EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨ÁA¢£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ §§° VqÀPÉÌ ºÀUÀÎ PÀnÖ, vÀ¤ßAzÀ vÁ£É PÀÄwÛUÉUÉ HgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À  ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉΠ  ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA; PÀ®è¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û vÁ|| EAr f|| ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8) ZÀqÀZÀt  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2014 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 23/08/2014. 15:45:00 UÀAmÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1) alÄÖ @ eÁÕ£ÉÆçgÁAiÀÄ vÀA¢ «oÀ×® ¸ÀÄtUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA¢ ²æñÉÊ® ¹AzÀV ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð 3) §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ªÀiÁºÁzÉêÀ eÁ®UÉÃj ªÀAiÀiÁ 37 ªÀµÀð 4) ZÀ£Àߧ¸ÀÄ vÀA¢ ¸ÉÆêÀÄtÚ ¹AzÀV ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÆ §gÀqÉÆî F DgÉÆævÀgÀÄ §gÀqÉÆî UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉΠ ªÀÄ®èAiÀiÁå f ªÀÄoÀ¥Àw ¦J¸ïL ZÀqÀZÀt ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9) ZÀqÀZÀt  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2014 PÀ®A: 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 23/08/14 12:40:00 UÀAmÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ vÀA¢ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð ¸Á|| §gÀqÉÆî, vÁ|| EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ºÁUÀÆ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 2946=30/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 90 JªÀiïJ¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ ºÉʪÀqÀìð aÃAiÀÄgÀì «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 82 ¥ÉÆÃZÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áè¹ÖPï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA§gÀ JªÀiï JZï-13/JJ¯ï-2926 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉΠ ªÀÄ®èAiÀiÁå f ªÀÄoÀ¥Àw ¦J¸ïL ZÀqÀZÀt ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

10) ¹AzÀV  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 209/2014 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
            ¢£ÁAPÀ: 12/08/2014 gÀAzÀÄ 08:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°£ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁzÉêÀ¥Àà ®PÀëöät UÉÆÃPÁPÀ, ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12/08/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀUÀ®è (©PÉ) UÁæªÀÄ¢AzÀ  ¸ÀªÀzÀwÛ zÉêÀjUÉ  ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è ªÀÄvÀÄÛ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁðzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉΠ ªÀiÁzÉë UÀAqÀ ªÀiÁzÉêÀ¥Àà UÉÆÃPÁPÀ ¸Á: AiÀÄgÀUÀ®è (©PÉ). vÁ: ¹AzÀV. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.08.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.