Number of Visitors

Monday, July 28, 2014

PRESS NOTE ON DATE 28-07-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                           «eÁ¥ÀÆgÀ.
                          ¢£ÁAPÀ: 28.07.2014

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-218 gÀ°è PÁgÀÄ ¸ÀÄ°UɪÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ zÀ¸ÀÛVj.

            ¢£ÁAPÀ 27/07/2014 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà ¢üãÀPÀgÀ£ï vÀAzÉ D²ðªÁzÀA £ÁqÀgï ¸Á|| ªÀdæ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ  J.¦.JªÀiï.¹. AiÀiÁqÀðzÀ°è ¹éÃlªÀiÁlð ºÉÆî¸ÉÃ¯ï ªÁå¥Áj EzÀÄÝ, ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜjAzÀ ¨ÁQ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ElÖAVºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ²gÀºÀnÖ EªÀgÀ PÁgÀ £ÀA PÉ.J. 28-J£ï-6302 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃV ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ eÉêÀVð¬ÄAzÀ ¹AzÀV ªÀiÁUÀðªÁV ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¹AzÀV¬ÄAzÀ CAzÁdÄ 10 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÁ£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ PÁjUÉ £ÀA§gÀ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀÄ ¸ÉÊqï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CqÀØUÀnÖ ¤°è¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÁj¤AzÀ 4 d£ÀgÀÄ ªÀÄĸÀÄPÀÄzÁjUÀ¼ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, ªÀÄvÀÄÛ gÁqÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÁUÀÆ vÀ£Àß PÁj£À qÉæöʪÀgÀ¤UÀÆ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß §½¬ÄzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 jAzÀ 12 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀUÉÊgÉ CAvÀ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¹AzÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 188/2014 PÀ®A 392 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁVvÀÄÛ.
     ¸ÀzÀj ¥ÀægÀPÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ²æà ©.ªÁAiÀiï.¨É¼ÀÄî©â ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦ ©eÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ²æà qÁ|| ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ r.J¸ï.¦ EAr gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è vÀ¤SÁvÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj vÀ¤SÁ vÀAqÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «ÄAa£À PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀiÁr PÁgÀ £ÀA: PÉJ 28 J£ï 6302 £ÉÃzÀÝgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ²gÀºÀnÖ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ±Á«Ä¯ÁVzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ±Á«Ä¯ÁzÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ¨Á§Ä vÀAzÉ gÀeÁPÀ¸Á§ ¥ÀmÉî ªÀAiÀiÁ||25 ªÀµÀð 2) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ CªÉÆÃX lPÉÌ ªÀAiÀiÁ||23 ªÀµÀð ¸Á|| E§âgÀÄ ElÖAVºÁ¼À. gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ, PÁgÀ ZÁ®PÀ D£ÀAzÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ PÀÆr ºÀt zÉÆÃazÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrzÀ 8 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ 28 J£ï 6088, PÉJ 28 J£ï 6302 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ±Á«Ä¯ÁzÀ E£ÀÆß E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀgÁj EzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀzÀÄ.


        ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨sÉâ¹zÀ ¹¦LUÀ¼ÁzÀ ²æÃ,UÀAUÁzsÀgÀ ©.JªÀiï. ²æà n.J¸ï. ¸ÀÄ°à ²æà ©.¦.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦J¸ïLUÀ¼ÁzÀ ²æà Dgï.f. ¤Ã®ªÀÄä£ÀªÀgÀ ²æà C±ÉÆÃPÀ f. ZÀªÁít ²æà JªÀiï. PÉ. zsÁªÀÄtÚªÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J¸ï.JªÀiï.¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î JJ¸ïL, J.J¯ï.ºÉƸÀªÀĤ, C±ÉÆÃPÀ £ÁAiÉÆÌÃr, eÉ.J¸ï. UÀ®UÀ°, ¦.JZï.¥ÀÆeÁj, ªÁAiÀiï.ªÁAiÀiï.zÀ¼ÀªÁ¬Ä, rJZï.zÉêÀPÀvÉ, ªÀiÁ¼Á§V, »gÉÃPÀÄgÀħgÀ, ¹zÀÄÝ ªÀÄÄgÀr, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ zÀÄzÀV, eÉÆÃUÀÆgÀ gÀªÀgÀ «ÄAa£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.DAILY NEWS ON 28-07-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                           «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 28.07.2014.

1)   «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2014  PÀ®A 354,504,506  gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï¹. J¸ï n DåPÀÖ-1989.
        ¢£ÁAPÀ: 27/07/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmÉUÉ  «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ «ÄãÁQë UÀA|| ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| »lß½î ºÁ° EAUÀ£Á¼À EªÀ½UÉ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð »lß½î UÁæªÀÄzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É EAUÀ£Á¼ÀPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ ±ÀAPÉæ¥Àà PÀ£Áß¼À EªÀ£ÀÄ CªÀ¼À ¸ÉßúÀ ¨É¼É¹ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉÆà «ZÁgÀ vÀÄA© CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ  ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉà ªÀiÁ£À¹PÀ¢AzÀ  CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄ»¼Á ¸ÁéAvÀ£À PÉÃAzÀæPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀ¼À£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢AiÉÄà C°èUÉà PÀ½¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½zÀÄ CzÉà ¹nÖ¤AzÁ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 27/07/2014 gÀAzÀÄ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠦Pï C¥ï fæ£À°è ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠻AzÀĽzÀ ®ªÀiÁt eÁåwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀ¼À  eÉÆvÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ eÁåw JwÛ CªÁZÀå ºÀ®PÀl ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  DgÉÆæ 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ F ®ªÀiÁt ºÉÆ®¸À ºÉAUÀ¹UÉ ¸ÉÆPÀÄÌ ¨sÁ¼À DUÁåzÀ EªÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À§AUÀ ¥Àr¹ CªÀ¼À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß MwÛ »rzÁUÀ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦AiÀiÁ𢠨ɤßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À£ÉÆêÀÅ ¥Àr¹ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ fêÀzsÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ §UÉÎ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁðzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ¤Ã¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÁ£ÀAzÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÆ ®ªÀiÁt GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á|| EAUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2014  PÀ®A 392 L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 27/07/14 gÀAzÀÄ gÁwæ 00:05 WÀAmɬÄAzÀ 00:15 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è.             ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀÄt¸ÀV, PÉA¨sÁ«, AiÀÄqÁæ«Ä ªÀÄvÀÄÛ eÉêÀgÀVAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜjAzÀ vÀ£ÀUÉ ¨ÁQ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ  10 jAzÀ 12 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁgÀ £ÀA: PÉJ-28/J£ï-6302 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄgÀ½ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀA±À¬ÄvÀ DgÉÆæ D£ÀAzÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ²gÀºÀnÖ FvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹zÁÝUÀ »A¢¤AzÀ «¸ÁÖ PÁj£À°è §AzÀ AiÀiÁgÉÆà 4 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ §rUÉUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹, PÁj£À°èzÀÝ 10 jAzÀ 12 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ  ¢£ÀPÀgÀ£ï vÀAzÉ D²ªÁðzÀA £ÁqÀgï.¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ, ªÀdæºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ.  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2014  PÀ®279, 338, 304(J) L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 27/07/2014 gÀAzÀÄ  13;45 UÀAmÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ; RAqÀÄ vÀA. ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ¤A¨Á¼ÀPÀgÀ ¸Á|| lPÀ̼ÀQ  FvÀ£ÀÄ PÀÆædgÀ fÃ¥ï £ÀA; PÉ.J.24/JªÀiï-1651 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  ªÉÆÃgÀlV-§UÀ®ÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀļÉÃPÀĪÀÄlV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÉÆÃgÀlV PÀqɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  §UÀ®ÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉ,J,33/E-5974 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà vÀA. UÀAUÀ¥Àà gÁeÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀÄ®PÀ¯ï[PÉ]  FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ ,PÁ®ÄUÀ½UÉ  ºÁUÀÆ  ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ,ºÀuÉUÉ §®UÁ® »A§rUÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ CAiÀÄå¥Àà FvÀ£ÀÄ ¹AzÀV ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ  ¢£ÁAPÀ 27/7/2014 gÀAzÀÄ 15;15 UÀAmÉUÉ  ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è  £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ  £ÁUÀgÁd.  vÀAzÉ. ¦qÀØ¥Àà. PÁqÀªÀÄUÉÃgÁ. ¸Á:  ªÀÄqÁß¼À  vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ.  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) PÀ®PÉÃj oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 15/2014  PÀ®: 174 ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 27-07-14 gÀAzÀÄ 10;00 UÀAmÉUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ
azÁ£ÀAzÀ vÀA/ ©üêÀÄtÚ zÉÆgÉ. ªÀAiÀiÁ- 27 ªÀµÀð. eÁw- »AzÀÆ ¨ÉÃqÀgï. GzÉÆåÃUÀ PÀÆ°PÉ®¸À. ¸Á/ ¤ÃgÀ®V. vÁ/¹AzÀV.  FvÀ£ÀÄ ±ÉgÉ ¤ÃrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¹ÃªÉÄtÂÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ-22-07-2014 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ Gj ºÀaÑPÉÆAqÀÄ zÀÄBSÁ¥ÀvÀ£ÁzÁUÀ CªÀ¤UÉ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ- 26-07-2014 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ  ¥ÀzÁäªÀw UÀA/ azÁ£ÀAzÀ zÉÆgÉ. ªÀAiÀiÁ- 23 ªÀµÀð. eÁw »AzÀÆ ¨ÉÃqÀgï. GzÉÆåÃUÀ PÀÆ°PÉ®¸À. ¸Á/ ¤ÃgÀ®V. vÁ/¹AzÀV.  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Sunday, July 27, 2014

PRESS NOTE ON DATE 27-07-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             «eÁ¥ÀÆgÀ.
¢£ÁAPÀ: 27.07.2014

*  *  *
«eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀ PÀÄjvÀÄ.

          ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ «eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁUÀÄwÛzÀݪÀÅ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ²æÃ, ©. ªÁAiÀiï. ¨É¼ÀÄî©â, ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, «eÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ²æÃ, J¸ï. JªÀiï. fÃgÀUÁ¼À rJ¸ï¦ «eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è MAzÀÄ «±ÉõÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVvÀÄÛ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ²æÃ, ¸ÀĤïï PÁA§¼É, ¹¦L ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ ²æÃ, ±ÀQî CAUÀr, ¦J¸ïL DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀªÀÅ ¸ÀPÁ¥sï-gÉÆÃeÁ UÀ°èAiÀÄ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ 05 d£À AiÀÄĪÀPÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ M§â C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ

1) vÀ¨ÉæÃeï vÀAzÉ ¥ÀAiÀiÁeï ªÀĺÀäzÀ C° SÁ£À ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ «zsÁåyð ¸Á|| eÉÆÃUÉñÀégÀ F¸ÀÖ ¥Á¸À̯ï PÁ¯ÉÆä ¨ÁA¨É
2) ¸À«ÄÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄƤ¸ï ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ-19 GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° ¸Á|| eÉÆÃUÉñÀégÀ F¸ÀÖ ±À¬Ä£ï gÉÆÃqÀ ¨ÁA¨É
3) ªÉƢãï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï qÁ¯ÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀiÁ-20 GzÉÆåÃUÀ ¥ÉÃAlgÀ ¸Á|| ¨ÁUÀ®PÉÆÃl PÁæ¸ï ©eÁ¥ÀÆgÀ
4) E«ÄÛAiÀiÁeï vÀAzÉ E¸ÁPÀCºÀäzÀ ¨ÁUÉêÁr ªÀAiÀiÁ GzÉÆåÃUÀ ¸ÉAnæAUï ¸Á|| ¸ÀPÁ¥ï gÉÆÃeÁ ©eÁ¥ÀÆgÀ
5) C«ÄÃgï ¸ÀĺÉïï vÀAzÉ C§Äݯï gɺɪÀiÁ£À ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ-20 GzÉÆåÃUÀ «zsÁåyð ¸Á|| ¸ÀPÁ¥ï gÉÆÃeÁ ©eÁ¥ÀÆgÀ

          CAvÀ vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ºÉaÑ£À ¥Àæ±ÁߪÀ½UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 2013 ºÁUÀÆ EzÉà ªÀµÀð «eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è DUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÁªÉà ªÀiÁrgÀĪÀzÁV M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 2013£Éà ¸Á°£À°è 02 ºÁUÀÆ 2014 £Éà ¸Á°£À°è 16 »ÃUÉ MlÄÖ 18 ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæUÀ¼À vÁ¨Á¢AzÀ 590 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ 04 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 19 ®PÀë gÀÆ, ªÀiÁ®£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
        ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ°è ±Àæ«Ä¹zÀ ²æÃ, ¸ÀĤïï PÁA§¼É, ¹¦L ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ ²æÃ, ±ÀQî CAUÀr ¦J¸ïL, ªÀÄÄRå ¥ÉÃzÉUÀ¼ÁzÀ JªÀiï.J¸ï.¸ÉÆ£ÀßzÀ, JªÀiï.J¸ï.©gÁzÁgÀ, ¥ÉÃzÉUÀ¼ÁzÀ ©.J¸ï.£ÉÃV£Á¼À, ©.©.¥Ánïï, J.J.UÀzÁå¼À, r.J¸ï.UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ºÁUÀÆ Dgï.«.£ÁAiÀÄPï gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£ÀUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèXøÀ¯ÁVzÉ.

       ¸ÀzÀj ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀ PÁAiÀÄðPÁÌV ªÀiÁ£Àå L.f.¦ GvÀÛgÀ ªÀ®AiÀÄ ¨É¼ÀUÁ« gÀªÀgÀÄ ¥Àæ±ÀA¸É ªÀiÁr §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ.DAILY NEWS ON 27-07-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                           «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 27.07.2014.

1)   ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/2014  PÀ®A 143. 147. 148, 324, 326. 114  gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10)2 (5)  J¸ï¹. J¸ï n DåPÀÖ-1989.
        ¢£ÁAPÀ: 25-07-2014 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ. ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] ZÀAzÁ°AUÀ vÀA: ºÀtªÀÄ¥Àà ºÀAqÀgÀUÀ¯ï  2] ±ÀgÀt¥Àà §¸À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ 3] ±ÉÃR¥Àà §¸À¥ÀàZÀ®ªÁ¢ 4] ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀtªÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢5] ¥ÀªÀqÉ¥Àà §¸À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ 6] ±ÀAPÀæ¥Àà ºÀtªÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ 7] ¥ÀgÀ¸À¥Àà AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 8] gÁªÀÄ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ9] ºÀÄ®UÀ¥Àà ¥ÀgÀ¸À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ 10] ©üêÀÄ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 11] AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 12] gÉÃtÄPÁ ±ÉÃR¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 13] ¸ÀAUÀªÀé §¸À¥Àà ZÀ®ªÁ¢14] ²ªÀ¥Àà §¸À¥ÀàZÀ®ªÁ¢ 15] §¸À¥Àà ªÀÄgÉ¥Àà ZÀ®ªÁ¢16] ºÀtªÀĪÀé ¤AUÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 17] gÉÃtªÀé vÁ¬Ä ºÀ£ÀªÀĪÀé ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: J®ègÀÆgÀ PÀªÀrªÀÄnÖ ºÁUÀÆ DgÉÆæ C.£ÀA 9 ºÉÆPÁætÂ. F DgÉÆævÀgÀ°è DgÉÆæ C.£ÀA 2 jAzÀ 17 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ MAzÉà ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ, EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÉÊQ d£ÀgÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà £ÁUÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢, UÀÄgÀ¥Àà £ÁUÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢, ¸ÀAUÀ¥Àà ¸Àt§¸À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ EªÀgÀÄ ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ ¢Ã¥ÉÆÃvÀìªÀzÀ ¸À®ÄªÁV vÀAiÀiÁj ¸ÀqɸÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ UÉÊgÀ PÁAiÉÄݲÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÀ¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ DgÉÆæ C.£ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ eÁUÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV DzÀ vÀPÀgÁgÀgÀzÀ ¹nÖ¤AzÀ  EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁåwAiÀÄ »AzÀÆ ºÉƯÉÃgÀ eÁåwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ UÉÆwÛzÀÄÝ CªÀjUÉ C¥ÀªÀiÁ£À ¥Àr¸ÀĪÀ  GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆæ C.£ÀA 2 jAzÀ 17 £ÉÃzÀªÀjUÉ ¥ÉÆæÃZÉÆâ¹ ºÀ¯Éèà ªÀiÁr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ £ÁUÀ¥Àà vÀA: ºÀtªÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢¸Á:  PÀªÀrªÀÄnÖ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.Saturday, July 26, 2014

DAILY NEWS ON 26-07-2014¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                           «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 26.07.2014.

1)   DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2014 PÀ®A 3 gÉ/ªÀÅ 7 E.¹ DåPïÖ.  
      ¢£ÁAPÀ: 23/07/2014 gÀAzÀÄ 23:15 UÀAmÉUÉ. DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 1] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀUËqÀ UÁ¼À¥ÀÆeÉ. 2] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀUËqÀ UÁ¼À¥ÀÆeÉ 3]ªÀÄAdÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸ÀªÀtÆgÀ. F DgÉÆævÀgÀÄ PÁåAlgÀ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-28-©-1457 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ, ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ QèãÀgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C£Àß ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£ÀAiÀÄ CrAiÀÄ°è £ÁåAiÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ «vÀj¸ÀĪÀ 50 PÉf vÀÆPÀªÀżÀî 140 aîÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ vÀÆPÀ 68 QéAl® 40 PÉf, CAzÁd QB 1,50,480=00 gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ¥ÀrvÀgÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀzÀ°ègÀĪÀ «£ÁAiÀÄPÀ zÁ¨ÁzÀ°è ¤°è¹zÀ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà ©üêÀÄ¥Áà vÀAzÉ dĪÀÄuÁÚ zÉÆqÀªÀĤ. ¸Á|| DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀ «¨sÁUÀ ¥ÀrvÀgÀ PÀbÉÃj, ©eÁ¥ÀÆgÀ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)  J¦JªÀiï¹ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 05/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.  
      ¢£ÁAPÀ: ¢:25/07/14 gÀAzsÀÄ 13:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ಮೈತ: ಶೃತಿ ತಂ/ ಶಿವಾನಂದ@ಶಿವಪ್ಪ ಖವಾಶಿ  ವಯಾ: 22 ವರ್ಷ ಸಾ: ಬಿಜಾಪೂರ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಇವಳು  ದೊಡ್ಡವಳಾದಾಗಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟಿನ ತೊಂಧರೆ ಇದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ವರೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ರೀತಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಆದರೂ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ಮುಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗಿ ತ್ರಾಸ ಆಗಿದ್ರಿಂಧ ಅದನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ತನ್ನಿಂಧ ತಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಹಳೇಯ ಸೀರೆಯಿಂದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಉರುಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೈತ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅವಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವದೆ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲ .ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ವರಿದಾರಳ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಅದೆ. F §UÉÎ ªÀĺÁzÉë UÀA/²ªÀ¥Àà@²ªÁ£ÀAzÀ RªÁ² ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÀ®PÉÃj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2014 PÀ®A 323.324.504.507.420 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.
        ¢£ÁAPÀ: 05-04-2014 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §æºÀäzÉêÀ£ÀªÀÄqÀÄ UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀ j £ÀA- 77/2,77/4. d«ÄãÀzÀ ¸À®ªÁV ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ UÀÄgÀtÚ vÀA/ ¥ÀgÀªÀÄtÚ ºÉ¨Áâ¼À. ¸Á|| ºÉÆ£Àß½î vÁ/¹AzÀV, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀA/ AiÀĪÀÄ£À¥Àà CªÀÄgÀUÉÆüÀ. ºÁUÀÆ E£ÀÆß 02 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/§æºÀäzÉêÀ£ÀªÀÄqÀÄ. vÁ/ ¹AzÀV. gÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀAmÉ- vÀPÀgÁgÀĪÁV ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ°è d«ÄãÀªÁVzÀÄÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°.§rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÁr ºÉÆrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁQëd£ÀgÀÄ ©r¹zÀÄÝ. DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦gÁå¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr d«ÄãÀ JwÛ ºÁPÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¨sÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ°è ªÀUÉÊgÀ «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ UÀÄgÀtÚ vÀA/ ¥ÀgÀªÀÄtÚ ºÉ¨Áâ¼À. ¸Á|| ºÉÆ£Àß½î vÁ/¹AzÀV,EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
        ¢£ÁAPÀ: 25/07/2014 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÉÄî£ÀPÉÃj ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 08 d£ÀgÀÄ ¸Á||J®ègÀÆ »ÃgÉgÀÆV vÁ||EAr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß »ÃgÉgÀÆV UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è. DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà gÀ«ZÀAzÀæ r.©. ¦.J¸ï.L EAr ¦.J¸ï, EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
        ¢£ÁAPÀ: 25/07/2014 jAzÀ  11:00 UÀAmÉUÉ, D®ªÉÄî oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1)  ¸ÀÄgÉñÀ vÀA/ªÀÄ®è¥Àà QtV ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð  ¸Á: C®ªÉÄî «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ZËPÀ EªÀ£ D®ªÉÄî £ÀUÀgÀzÀ «ÃzÀ¨sÀzÀæ ZËPÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ gÉÆPÀÌ E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N:¹ dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, F §UÉÎ J¸ï © ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦J¸ï L C®ªÉÄî ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
   ¢£ÁAPÀ: 25/07/2014 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] FgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà »gÉÃPÀÄgÀ§gÀ ¸Á; ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ  E£ÀÆß 07 d£ÀgÀÄ ¸ÁB ²ªÀtV EªÀgÀÄ ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄwÃxÀð zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉÃUÉƸÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt, ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ, zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, July 25, 2014

DAILY NEWS ON 25-07-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                           «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 25.07.2014.

1)   «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2014 PÀ®A 279.304(©) L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 134 gÉ/ªÀÅ 187 JªÀiï.«í. DåPïÖ.  
       ¢£ÁAPÀ: 23-07-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 24-07-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉ £Àr«£À ªÉüÉAiÀÄ°è «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ D®ªÀÄnÖ J£ï JZï 13 gÉÆÃqÀ »lß½î ©æqÀÓ DZÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀiÁªÀzÉÆà ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄÄÝ JQìqÉAl ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ¹¢èAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÄ UÁtÂUÁ GzÉÆåUÀ: PÉÆ° ¸Á|| ¨ÁqÀUÀAr vÁ|| ©¼ÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2014 PÀ®A 143,147,148,302,201 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1),(10),2(5) J¸ï¹/ J¸ïn DåPïÖ.  
       ¢£ÁAPÀ: 20/07/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀܼÀ £ÀªÀÄÆzÀ E®è ¢£ÁAPÀ 24/07/2014 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀA gÉêÀt¹zÀÝ VgÀtªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||§gÀUÀÄr EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/07/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ JzÀÄÝ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqsÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉtªÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃt PÉ.r. UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ¥Àà ²ªÀtÚ ©¸É EªÀgÀ PÀ©â£À ºÉÆ®zÀ°è MUÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÉƯÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ ²æà gÉêÀt¹zÀÝ ¸ÁAiÀħtÚ VgÀtªÀqÀØgÀ eÁw »AzÀÄ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||§gÀUÀÄr vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û vÁ||EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2014 PÀ®A 454.457.380 L¦¹.
       ¢£ÁAPÀ: 21-07-2014 gÀAzÀÄ 23-30 UÀAmɬÄAzÀ  ¢: 23-07-2014  gÀAzÀÄ 23-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©eÁ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ d®£ÀUÀgÀ ºÀÄqÉÆÌà PÁ®¤AiÀÄ°ègÀĪÀ ¦gÁå¢ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÉÆ¯É ¨ÁV® PÉÆAr ªÉÄÃn vÀUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆPÀÄÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Éqï gÀƪÀÄzÀ°ègÀĪÀ mÉæÃdj vÉgÉzÀÄ ¯ÁPÀgÀzÀ°è ElÖ 77 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃR ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr 1,87,000=00 QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀVzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà ¸ÀÄAzÀgÉñÀ ºÀtªÀÄAvÀ  PÀÄAzÀgÀV ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ d®£ÀUÀgÀ ºÀÄqÉÆÌà ªÀÄ£É £ÀA-E.W.S-110 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2014 PÀ®A 498(J), 306 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.
       ¢£ÁAPÀ: 23/07/2014 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1) ©üêÀÄtÚ zÉêÉAzÀæ qsÀªÀ¼ÁgÀ, ºÁUÀÆ E£ÀÆß 02 d£ÀgÀÄ  J®ègÀÆ ¸Á: SÁ£À¥ÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV. F DgÉÆævÀgÀÄ PÀæªÀĪÁV ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ qsÀªÀ¼ÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ EªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ RaðUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£À £ËPÀjAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ¦gÁå¢ ªÀģɬÄAzÁ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÁ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÁ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À«vÁ qsÀªÀ¼ÁgÀ EªÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉä£À ¥ÀÄr ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ zsÀ£ÀéAwæ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ¢£ÁAPÀ: 24/07/2014 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£ÀeÁªï 4:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.  F §UÉÎ ªÀiÁAvÉñÀ £ÁåªÀÄtÚ £ÁAiÉÆÌr, ¸Á: AiÀÄAPÀAa. vÁ: ¹AzÀV. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 29/2014. PÀ®A 174 ¹Dg惡.
       ¢£ÁAPÀ: 23/07/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 jAz À09000 £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ²æêÀÄw ªÀiÁzÉë zÀÄAqÀ¥Àà ¸ÉƪÀÄPÀÌ£ÀߪÀgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á ; ¸ÁgÀªÁqÀ EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvï zÀÄAqÀ¥Àà ZÉ£Àߧ¸À¥Àà ¸ÉƪÀÄPÀÌ£ÀߪÀgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á; ¸ÁgÀªÁqÀ EªÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ¸ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¸ÉÃgÉ PÀÄrAiÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ §ÄzÀÄݪÁzÀ ºÉýzÀPÉÌ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÉgÉ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ¥ÀvÁæ¸ÀPÉÌ ºÁQzÀ ¯Á¥ÀÖgïPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£É GgÀļÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ CzÉ, ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀåzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ªÀiÁzÉë zÀÄAqÀ¥Àà ¸ÉƪÀÄPÀÌ£ÀߪÀgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á ; ¸ÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2014 PÀ®A 109,114,498(J), gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 ªÀzsÀÄzÀQëuÉ-ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ-1961.
       ¸À£ï 2010 £ÉÃAiÀÄ ¸Á°¤AzÁ ¢£ÁAPÀ: 24-07-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] ¸À«vÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀĸÀgÀ¨ÉÆÃ. ºÁUÀÆ E£ÀÆß 06 d£ÀgÀÄÉ ¸Á|| 1 jAzÀ 5 ªÀgÀV£ÀªÀgÀÄ UÀÄ®§ÄUÁð 6 jAzÀ 8 ªÀgÀV£ÀªÀgÀÄ ¸Á|| ¹AzÀV £ÁUÀÆgÀ f£ï.  F DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ  1 jAzÀ 5 £ÉÃzÀªÀgÀÄ   ªÀÄÈvÀ¼À £Á¢¤AiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á¢AiÀÄgÀ UÀAqÀA¢jzÀÄÝ  DgÉÆæ C.£ÀA. 6 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ²æÃzÉëAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ 7 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀiÁªÀ¤zÀÄÝ  8 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À CvÉÛ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæ C.£ÀA 1 jAzÀ 5 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÀÆr   ªÀÄÈvÀ ²æÃzÉë EªÀ½UÉ  GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀ ºÁUÉ QjQj ªÀiÁrj CAvÁ  E£Àß½zÀ DgÉÆævÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ DgÉÆæ C.£ÀA 6 jAzÀ 8 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÀÆr  ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²æÃzÉë EªÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt, §AUÁgÀ, ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖ-§gÉUÀ¼À£ÀÄß  vÀgÀĪÀAvÉ  ºÉÆr §r ªÀiÁr zÉÊ»PÀ  ªÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÉÆqÀĪÀ avÀæ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀiÁ£À£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-7-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ²æÃzÉë UÀAqÀ  ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ qÁAUÉ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á|| ¹AzÀV EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀAqÁ¸À PÉÆuÉAiÀÄ ªÉAn¯ÉÃlgÀzÀ gÁrUÉ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉ  GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ  ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉà ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÁnPÁgÀ ¸Á|| ¸ÀtÆÚgÀ vÁ|| f||UÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7)  ºÉÆÃwð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2014 PÀ®A PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:« 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21[4], 21, 4[J]
       ¢£ÁAPÀ: 24-07-2014 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ J£ï JZï 13 gÉÆr£À°è ºÀ¼ÀUÀÄtQ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ  ºÉÆÃwð oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°£ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ 1]JAJZï-13 JJPïì-4741, [2] JAJZï-13-©Dgï-4741, [3] PÉJ-28-©-4992 [4] PÉJ-28-©-2980 F 4 n¥ÀàgÀ ªÀiÁ°PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ZÁ®PÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ J°èAzÀ¯ÉÆ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ £Á®ÄÌ n¥ÀàgÀUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12.5 ¨Áæ¸ï ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ [C:¸À:Q:35,500/-QªÀÄäwÛ£À] vÀÄA©PÉÆAqÀÄ J£ï JZï-13 ªÀiÁUÀðzÀ°è gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ C£À¢PÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. J¯ï JZï UËAr ¦ J¸ï L ºÉÆwð ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8) ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
       ¢£ÁAPÀ: 24/07/2014 gÀAzÀÄ 12-55 UÀAmÉUÉ, ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] ¸ÀĤî vÀA/ ªÀÄ®Äè ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð ¸Á:GªÀÄ¢ ªÀÄZÀðAr vÁAqÁ vÁ:dvÀÛ. F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ºÁUÀÆ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 2772/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ zÉò zsÁgÀÄ mÁAUÀ ¥ÀAZÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 84 ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï.JZï-11/JJ-4806 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, JªÀiï. f. ªÀÄoÀ¥Àw ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
9) §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 239/2014 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
       ¢£ÁAPÀ: 12-07-2014 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ  §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ  £ÁqÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á: ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV  EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ  ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ ±ÁAvÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà £ÁqÀUËqÀ  ¸Á: ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.Sunday, July 20, 2014

DAILY NEWS ON 20-07-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                           «eÁ¥ÀÆgÀ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 20.07.2014.

1)     §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2014 PÀ®A 143. 147. 148. 323. 324. 354 (J). (1) (11). 504 506 gÉêÀÅ 34 L¦¹ & 3(1) (11) J¸ï¹ J¸ïn ¦J DåPÀÖ 1989.
¢£ÁAPÀ: 19-07-2014 gÀAzÀÄ  20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è£À ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÄvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ 1] ¸ÀAUÀAiÀÄå vÀA¢ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: PÉÆqÀUÁ£ÀÆgÀ £ÉÃzÀªÀ£À d«ÄãÀPÉÌ ºÉÆA¢ EzÀÝ ºÀ¼ÀîzÀ°è PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀnÖUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ  F ¸ÀAUÀw  DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄÄvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ CªÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¤ªÀÄä ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ CªÀ¤UÉ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝgÀ ¹nÖ¤AzÁ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ eÁw JwÛ ºÀ®ÌlÖ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠣ÀÄV¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ £ÁåAiÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ  PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÁ  ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀ¼À vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä £ÉÊn »rzÀÄ dUÁÎr ºÉtÄÚvÀ£ÀPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà E£ÀÄß½zÀ dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §AzÀ 4 d£ÀjUÉ  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ d£ÀjUÉ eÁw JwÛ CªÁZÉÊ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zËdð£Àå ªÉ¸ÀVzÀÄÝ F §UÉβæà gÁd¥Àà vÁ¬Ä AiÀĪÀÄ£ÀªÀé ªÀiÁzÀgÀ @ PÀnÖªÀĤ   ¥ÉÆÃ£ï £ÀA§gÀ 9535706489 ¸Á; PÉÆqÀUÁ£ÀÆgÀ vÁ®ÆPÀ; § ¨ÁUÉêÁrü. f¯Áè; «eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 19.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)    ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2014 PÀ®A 457. 380 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 18-07-2014 gÀAzÀÄ 1815 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 19-07-2014 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉAiÀÄ  £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À £ÀUÀgÀzÀ ºÀÄqÀPÉÆ PÁ®¤AiÀÄ JªÀiï,L,f 323 ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ EzÀÝ AiÀÄÄ£ÉÊmÉÃqï EArAiÀiÁ E£ÀÄìgÀ£ïì PÀA,°Ã PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV D¦Ã¸ïzÀ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁr C®ªÀiÁj ªÀÄÄjzÀÄ, mÉç® qÁæ ¯ÁPÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÉÆä rfl¯ïPÁåªÀÄgÁ »ÃUÉ MlÄÖ 37,711=00gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ «dAiÀÄ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ PÉ,JZï,© PÁ¯ÉƤ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ,ºÁ.ªÀ ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉƤ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 19.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)    UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 19-07-2014  gÀAzÀÄ  16-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ±À¦ÃPï vÀA/ ºÁføÁ§ ¯ÉÆÃt¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ «zsÁå£ÀUÀgÀ. ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ  vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥Á°mÉQßPï PÁ¯ÉÃf£À »A¢£À ¨ÁdÄ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ  CªÀÄgÀ¥Àà J¸ï. ²ªÀ§¯ï ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] ¸Á|| UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 19.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.   

4)   DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2014 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
¢£ÁAPÀ: 06/07/2014 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ «PÀæªÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀÄj ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀæºÀ ¹§âA¢ d£ÀgÀ ªÀ¸Àw UÀæºÀ EªÀ£ÀÄ ¢B 06/07/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 19.00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà J°èUÉÆ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀÄj ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀæºÀ ¹§âA¢ d£ÀgÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 19.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)   gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2014 PÀ®A 379 L¦¹ & PÀ£ÁðlPÀ  G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀPÀ®A 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] ¸ÀºÀPÀ®A 21[4], 21, 4[J]

¢£ÁAPÀ: 19.07.2014 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²æñÉʯï vÀA: gÁºÀÄ® ²AzsÉ ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð ¸Á|| mÁPÀ½ gÁdå: ªÀĺÁgÁµÀÖç ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ n¥ÀàgÀ UÁr £ÀA: PÉJ20©1430 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgï ºÁUÀÆ E£ÀÆß 12 d£ÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è  C£À¢üPÀÈvÀªÁV 29.5 ¨Áæ¸À ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ,  CAzÁdÄ 95000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀµÀÄ× EzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ 05 d£À DgÉÆæ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀÄÝ C®èzÉà CzÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß  ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1] ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ n¥ÀàgÀ UÁr £ÀA PÉJ20©1430  2] ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ 10 UÁ°AiÀÄ zÉÆqÀØ n¥ÀàgÀ [ºÉʪÁ]  UÁrAiÀÄ £ÀA: PÉJ28©7454 3] n¥ÀàgÀ [ºÉʪÁ] - MAzÀÄ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉJ401387 4] n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄ £ÀA: JAJZï11JJ¯ï2982 5] n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄ £ÀA: PÉJ26J829 6] ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ  «Ä¤ ¯Áj £ÀA: JAJZï12PÀÄåJ9152 7] ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ 10 UÁ°AiÀÄ zÉÆqÀØ n¥ÀàgÀ [ºÉʪÁ] UÁrAiÀÄ £ÀA: PÉJ28©8447»ÃUÉ MlÄÖ 29.5 ¨Áæ¸À ªÀÄgÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 95,000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥ÀqÀ¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀĸÀÄUÀ¯ï ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 19.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6)   D®ªÉÄî oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 13/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 18/07/2014 gÀAzÀÄ 2000 WÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D®ªÉÄî oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ: ªÀi˯Á¸Á§ vÀA/§AzÀV¸Á§  ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð ¸Á-PÀqÀt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°è ºÀwÛgÀ ¦ÃQUÉ ¤ÃgÀÄ Gt¸ÀĪÁUÀ ºÀwÛ ¦ÃPÀzÀ°èzÀÝ ºÁªÀÅ CªÀ£À JqÀUÉÊUÉ PÀrzÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ  G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ-19/07/2014 gÀ 14.30 WÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ZÁAzÀ© UÀA. ªÀi˯Á¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð ¸Á-PÀqÀt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 19.07.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.