Number of Visitors

Monday, June 30, 2014

DAILY NEWS ON 30-06-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 30.06.2014.


1)     EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 29/06/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ C¯Áè¥ÀmÉïï vÀAzÉ ªÀÄzÁgÀ¥ÀmÉÃ¯ï ©gÁzÁgÀ ¸Á: UÀĨÉâêÁqÀ vÁ: ¹AzÀV PÉJ¸ïDgÀn¹ §¸Àì £ÀA: PÉ J: 33: J¥sÀ:0144 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ §¸Àì£ÀÄß ¸ÉÆïÁè¥sÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ EAr PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ D¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ J: 28: AiÀÄÄ: 8391 £ÉzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ §£À¸ÉÆÃqÉ ªÀAiÀiÁ:24 ªÀµÀð ¸Á: Cdð£Á¼À EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ UÉÆçÄâgÀ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð ¸Á: Cdð£Á¼À EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV EAr ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°Ã¸ÀzÉà F ¢ªÀ¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06:30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ DUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «oÉÆèÁ §£À¸ÉÆÃqÉ ¸Á:Cdð£Á¼À vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2)    ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2014 PÀ®A 457. 380 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 28/06/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 29/06/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ fÃgÀAPÀ°VUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/06/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 29/06/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁrUÉ vÀjÃPÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®zÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÉæÃdj vÀUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ MAzÉÆAzÀÄ vÉÆ°AiÀÄ 2 ºÀgÀ½£À GAUÀgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀ©ât ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ r©©J¯ï 12 ¨ÉÆÃj£À UÀ£ï MAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 18 fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉƸÀ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï  »ÃUÉ MlÄÖ 1,23,000/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ r©©J¯ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw ¸Á«wæ UÀAqÀ ªÀÄ®PÁj zÁAiÀÄUÉÆAqÉ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð, eÁåw-»AzÀÆ ªÀiÁ®UÁgÀ, GzÉÆåÃUÀ- ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á|| ¸À®UÀgÀ ºÁ° ªÀ¹Û-ZÀqÀZÀt vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3)    DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2014 PÀ®A 225 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 21/11/2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ©eÁ¥ÀÆgÀ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀzÀ°è ²PÉë C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÀÝ ²PÁë §A¢ ¸ÀASÉå 3452 §AzÉãÀªÁd C§ÄÝ®¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ¸ÁB §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀªÀÄävÀ C©ügÀPÉë¬ÄAzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÁgÀt ¤Ãr 15 ¢£ÀUÀ¼À ¥ÉgÉÆïï gÀeÉAiÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ²PÁë §A¢UÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀªÀÄävÀ C©ügÀPÉë¬ÄAzÀ ¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ²PÁë SÉÊ¢UÉ ¥ÉgÉÆïï gÀeÉ ºÉÆÃUÀ®Ä eÁ«ÄãÀÄ ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ¥ÀgÁj DUÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹zÀÄÝ F §UÉÎ qÁ|| C¤vÁ Dgï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁA: 29.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.4)    DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2014 PÀ®A 225 L¦¹.
    ¢£ÁAPÀ: 20/12/2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ©eÁ¥ÀÆgÀ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀzÀ°è ²PÉë C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÀÝ ²PÁë §A¢ ¸ÀASÉå 3947 C§ÄݯÁè G¸Áä£À¸Á§ vÁA¨ÉÆý ¸Á||zÉêÀtUÁAªÀ vÁ||¹AAzÀV f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀªÀÄävÀ C©ügÀPÉë¬ÄAzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÁgÀt ¤Ãr 30 ¢£ÀUÀ¼À ¥ÉgÉÆïï gÀeÉAiÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ²PÁë §A¢UÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀªÀÄävÀ C©ügÀPÉë¬ÄAzÀ ¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ²PÁë SÉÊ¢UÉ ¥ÉgÉÆïï gÀeÉ ºÉÆÃUÀ®Ä eÁ«ÄãÀÄ ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ¥ÀgÁj DUÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹zÀÄÝ F §UÉÎ qÁ|| C¤vÁ Dgï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)    d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 29.06.2014 gÀ  16-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ¥ÀqÀ±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ QÃwð£ÀUÀgÀ 2) gÉêÀt¹zÀÝ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ±ÉÃUÁA« ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ 3) D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà avÀæPÉÆÃn ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ 4) D£ÀAzÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á: «eÁ¥ÀÄgÀ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ 5) C¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁQë UÀqÀV ªÀAiÀiÁ 43 ªÀµÀð ¸Á: «eÁ¥ÀÄgÀ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ  ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 5030-00 gÀÆ¥Á¬Ä EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ ¹ CªÀf ¦J¸ïL PÁ&¸ÀÄ   d®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÀAPÀ: 29.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6)    §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2014 PÀ®A 379 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 13.03.2014 gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ; 14-03-2014 gÀ ¨É¼ÀUÉΠ 05.30 UÀAmÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¢£ÁAPÀ; 13.03.2014 gÀ gÁwæ 1000 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ;14.03.2014 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 WÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ EªÀiÁªÀĸÁ§ gÁeÉøÁ§ PÉÆ®ÆgÀ ¸Á; §§¯ÉñÀégÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7)    D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 29/06/2014 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D®ªÉÄî oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] ¥ÀæPÁ±À vÀA/ªÀÄ®è¥Àà UËj ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð 2] ¸ÀÄgÉñÀ vÀA/§¸ÀtÚ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð 3]ºÀtªÀÄAvÀ vÀA/±ÀAPÉæ¥Àà ªÀĸÀ½ ªÀAiÀiÁ-25 4] £Á£ÁUËqÀ vÀA/²æêÀÄAvÀUËqÀ ¥Ánî 5] PÀĪÀiÁgÀ vÀA/CuÁÚgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ ªÀÄqÀß½î EªÀgÀÄ ªÀÄqÀß½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ eÁ° VqÀzÀ PɼÀUÉ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉÃUÉƸÀÌgÀ E¸Éàl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ §ºÁgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ J¸ï.©.ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦ J¸ï L D®ªÉÄî ¦ J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8)    ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2014 PÀ®A 380. 511 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 28/06/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9  UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 29/06/2014 gÀAzÀÄ  ¨É¼ÀV£À 5-30,  UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÉæÃdj vÀUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ MAzÀÄ vÉÆ° ¨ÉÆgÀªÀļÁ C:¸À:10-12-ªÀµÀðUÀ¼À »A¢£ÀzÀÄ C:¸À: 10.000/-ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃR ºÀt 10.000/- ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÉƨÉÊ® C:¸À:QªÀÄävÀ. 2000/-gÀÆ¥Á¬Ä. QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ gÉÆÃR ºÀt C®èzÉà 2 ªÉƨÉÊ® 2000/- »UÉ MlÄÖ 22,000/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà E£ÀÆß M§âgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ²æÃzÉë UÀAqÀ ²æñÉÊ® PÁªÀÄUÉÆAqÀ ¸Á: ZÀqÀZÀt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
9)    PÀ®PÉÃj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2014 PÀ®A 323,324. 376, 511 504. 506. R/W 34 IPC. The protection of children from sexual offences Act-2012. SEC-08,

¢£ÁAPÀ: 29-06-2014 gÀAzÀÄ 14:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦gÁå¢ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ §mÉÖ vÉƽAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉãÀA. 1 ²æñÉʯï vÀA/ ©üÃAiÀÄ¥Àà ºÀjd£À [zÉÆqÀªÀĤ] 2] ¸ÉÆêÀÄÄ vÀA/ vÀA/ ©üÃAiÀÄ¥Àà ºÀjd£À [zÉÆqÀªÀĤ] E§âgÀÆ ¸Á/ ¤ÃgÀ®V vÁ/ ¹AzÀV £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ½UÉ ºÀoÀ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr ªÀiÁr ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÁUÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ¤UÉ PÀÆr ¦gÁå¢ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀj§âgÀÆ PÀÆr ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÁr ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ zsÀªÀÄQºÁQgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ºÉÊzÀgÀC°è vÀA/ £À©¸Á§ C¯Áè¥ÀÆgÀ. ªÀAiÀiÁ- 28 ªÀµÀð. eÁw ªÀÄĹèA. GzÉÆåÃUÀ-¸ÉÃAnæAUï PÉ®¸À. ¸Á/ ¹AzÀV ªÀĺÀä¢AiÀiÁ £ÀUÀgÀ. vÁ/¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

10)  vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2014 PÀ®A 295(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 28-06-2014 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɬÄAzÀ 29/06/2014 gÀAzÀÄ 0700 £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ »AzÀÆ ºÀjd£À ¸ÀªÀiÁdzÀ d£ÀgÀÄ ¥À«vÀæ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆdå ¸ÁÜ£ÀªÁzÀ qÁ; © Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è£À qÁ; © Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ¥sÉÆmÉÆà EgÀĪÀ ¨ÉÆÃqÀðUÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀédzÀ PÀA¨sÀPÉÌ ZÀ¥Àà° ºÁgÀ ºÁQ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁr »AzÀÆ ºÀjd£À ¸ÀªÀiÁdzÀ d£ÀvÉAiÀÄ ªÀÄwÃAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÉ PÀÄAzÀÄ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA; gÁªÀÄ¥Àà ºÀjd£À  ¸Á: ¦ÃgÁ¥ÀÆgÀ vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.Saturday, June 28, 2014

DAILY NEWS ON 28-06-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 28.06.2014.

1)     D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2014 PÀ®A 143. 147. 148. 323. 504. 506 gÉêÀÅ 149 L¦¹ & 3(1) (10) 2 (5) J¸ï¹ J¸ïn ¦J DåPÀÖ 1989.  

¢£ÁAPÀ: 27/06/2014 gÀAzÀÄ 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D®ªÉÄî oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ gÀ« ªÀÄrªÁ¼À¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr  ºÁUÀÆ E£ÀÆß 10 d£ÀgÀÄ ¸Á||J®ègÀÆ §§¯ÉñÀégÀ EªÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝògÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¢£ÁAPÀ:27/06/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §§¯ÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀÛwgÀ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄÄ zÀ°vÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ w½zÀÄ w½zÀÄ ºÉÆïÁå ¸ÀƽªÀÄÌPÀ½UÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÌ DUÁåzÀ CAvÁ DgÉÆæ C.£ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ºÀ®Ìl ¨ÉÊAiÀÄÄÝ  NtÂUÉ §AzÀÄ aªÀÄt JtÂÚ ºÁQ ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzsÀ zÀªÀÄQ ºÁQzÀÝ®èzÉà G½zÉ®è DgÉÆævÀgÀÄ PÀ°è¤AzÁ §rUɬÄAzÁ PÀÄwÛUÉ ºÁUÀÄ UÀAl°UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ F §UÉÎ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA/C±ÉÆÃPÀ zÉÆqÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á: §§¯ÉñÀégÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)    ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 17/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 26-06-2014 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä ªÉÄÊvÀ: ²æÃzsÀgÀ vÀA: ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ vÁAqÉ  FvÀ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 26-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉgÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ DAiÀÄ vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ D §UÉÎ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl zsÀ£ÀĵÀå D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è  zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-06-2014 gÀAzÀÄ 0130 CªÀ¸ÀðPÉÌ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ dAiÀÄgÁªÀÄ vÀA: ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ vÁAqÁ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)    UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2014 PÀ®A 379 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 15.06.2014 gÀAzÀÄ 23.40 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.06.2014 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ §rÃPÀªÀiÁ£À j¥À©èÃPï ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¦gÁå¢ ¨Á§vï §eÁd PÀA¥À¤AiÀÄ r¸À̪Àj 100 ¹¹ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï MAzÀÄ, £ÀA: PÉJ-28, Er-5379. CAzÁdÄ QªÀÄävÀÛ-47,000/-gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ E°AiÀiÁ¸ï  vÀA| C§ÄݯïC» ¹¢ÝQ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4)    gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2014 PÀ®A 366 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18.06.2014  gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è CgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀA; CªÀĹzïÝ PÀ£ÉÆßý ¸Á|| »AUÀt EªÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è£À ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ½UÉ  ºÉʸÀÆÌ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è CqÀØ ¤°è¹ ‘¤Ã §ºÀ¼À ZÀ®Ä« E¢Ý, ¤£Àß  ªÀiÁå® £À£ÀUÀ ªÀÄ£À¸À DUÁåzÀ £Á ¤£ÀUÀ ªÀÄzÀĪɠ ªÀiÁqÀPÉÆÃw¤, CAvÀ ¤°è¹ ªÀiÁvÁr¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÁ F §UÉÎ DgÉƦvÀ¤UÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä HgÀ »jAiÀÄjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  vÁQvÀÄ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ  DgÉƦvÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ ¢£ÁAPÀ; 18.06.2014 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÉ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ  ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀîªÀ  GzÉÝñÀ¢AzÁ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ DUÀ° CxÀªÁ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV DUÀ° C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÀAPÀ: 27.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Wednesday, June 25, 2014

PRESS NOTE ON 25-06-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
«eÁ¥ÀÆgÀ.
¢£ÁAPÀ: 25.06.2014

©eÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀ ªÁå¦ÛUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À WÀl£ÉUÀ¼À vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉUÀ¼À PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ.
*  *  *
       ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À (ZÉÊ£ï ¸ÁßöåaAUï) ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¥Éưøï E¯ÁSÉ ªÀw¬ÄAzÀ PÀlÄÖ¤nÖ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £ÁPÁ §A¢ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß £ÀUÀgÀPÉÌ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀĪÀ 6 ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. CzÉ jÃwAiÀiÁV £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï E®èzÀ ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄî¯ÁUÀÄwÛzÉ. CzÉ jÃw ±ÀºÀgÀzÀ jAUï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨ÁjPÉÃqÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ªÁºÀ£À vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ºÁUÀÆ ±ÀºÀgÀ¢AzÀ jAUï gÀ¸ÀÛUÉ PÀÆqÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÀ½UÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¦PÉÃnAUï ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁr ¸ÀA±ÀAiÀÄÄPÀÛ ¢ÑZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
       ±ÀºÀgÀzÀ M¼À¨sÁUÀzÀ°è ªÉƨÉÊ¯ï £ÁPÁ §A¢ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ¸ÀgÀUÀ¼ÀîgÀ ªÉÄÃ¯É ¤UÁ EqÀ¯ÁVzÉ. §qÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®¤UÀ¼À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄÄPÀÛ ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄÄPÀÛ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. «±ÉõÀªÁV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîgÀ §UÉÎ JZÀÑgÀ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀÄjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÀgÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
CzÁUÀÆå PÀÆqÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ F PɼÀV£À «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°è EqÀ®Ä ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ²æà gÁªÀiï ¤ªÁ¸ï ¸É¥Àmï, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.
Ø ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¹ M§âAnUÀgÁV wgÀÄUÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃr.
Ø gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¹ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV.
Ø ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÁAiÀÄÄ «ºÁgÀPÉÌ (ªÁQAUï) CxÀªÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¹zÀÝ°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀzÀæªÁV vÀªÀÄä ¸ÉgÀV£À°è CxÀªÁ zÀÄ¥ÀàmÁÖ¢AzÀ ªÀÄÄaÑPÉƼÀÄîªÀzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ.
Ø ¤ªÀÄä ªÉÄʪÉÄÃ¯É zsÀj¹zÀ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À §UÉÎ UÀªÀÄ£À EgÀ°.
Ø ¤ÃªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä »AzÉ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁgÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ CA§ÄªÀ §UÉÎ UÀªÀÄ£À«r C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀgÉ PÀÆqÀ¯É ºÀwÛgÀzÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÁªÀ PÀAmÉÆæïï gÀÆA ¸ÀASÉå: 100 CxÀªÁ 08352-250751 UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrj
Ø ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆèÉÊ® ¥ÉÆãÀ£ÀÄß ElÄÖPÉƽî. CzÀgÀ°è ¥Éưøï PÀAmÉÆæî gÀƪÀiï ªÀÄvÀÄÛ ºÀwÛgÀzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƽî.
Ø ¨É® ¨Á¼ÀĪÀ a£ÀßzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¤dð£À ¥ÀæzÉñÀzÀ°è MAnAiÀiÁV wgÀÄUÁqÀ¨ÉÃr.
Ø ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑgÀ ªÀ»¹.
Ø ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÀ ¢ÑZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀ §UÉÎ JZÀÑgÀ ªÀ»¹, ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ°è PÉÆqÀ¯Éà CAvÀºÀ ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀwÛgzÀÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÀªÁ PÀAmÉÆæïï gÀÆA £ÀA. 08352-250751, 100 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr.
Ø C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹ ¸ÀļÀÄî «µÀAiÀÄ w½¹, £ÀA©¹ ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£À ¨ÉÃgÉqÉUÉ ¸É¼ÉzÀÄ, ¤ªÀÄä D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÉÆZÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑjPÉ EgÀ°.
Ø ¸ÀAvÉ, ªÀiÁPÉÃðmï ªÀÄvÀÄÛ eÁvÉæ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ºÉZÀÄÑ d£À ¸ÀAzÀt EgÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ°è ¤ªÀÄä a£ÁߨsÀgÀt, ªÉÆèÉÊ¯ï ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ®UÉÃdUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑjPÉ ªÀ»¹j.
Ø MAnAiÀiÁV NqÁqÀĪÁUÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä §½ §AzÀÄ «¼Á¸À PÉüÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÁUÀ CAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑgÀªÀ»¹ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƽî.
Ø ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁgÁzÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ PÉÆÃj ¤ªÀÄä ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ CAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ½AzÀ zÀÆgÀ«zÀÄÝ, CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqɬÄj.
Ø §AUÁgÀ vÉƼÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ºÁUÀÆ qÀ§â¯ï ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀºÀ ºÉýPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ªÀåQÛUÀ½AzÀ JZÀÑgÀªÀ»¹. PÉÆqÀ¯É ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¥Éưøï oÁuÉ CxÀªÁ ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀÆA UÉ ªÀiÁ»w ¤Ãr.
Ø ¥ÉưøÀgÀAvÉ £Àn¹ CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉà ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉýPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀgÀ §UÉÎ JZÀÑgÀ ªÀ»¹.
Ø ºÀt PɼÀUÉ J¸ÉzÀÄ CxÀªÁ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉ¹UÉ J¸ÉzÀÄ ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£À ¨ÉÃgÉqÉUÉ ¸ÉüÉÉzÀÄ ¤ªÀÄä°gÀĪÀ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ CxÀªÁ MqÀĪÉUÀ¼À£ÀÄß zÉÆZÀĪÀªÀgÀ §UÉÎ JZÀÑgÀ ªÀ»¹ PÀÆqÀ¯É ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w ¤Ãr.
¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ªÀÄ£À«.
F J¯Áè ªÉÄð£À ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èllÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ°è «±ÉõÀ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀzÀÄ.
§qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ CAUÀrPÁgÀgÀÄ UÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄÄPÀÛªÁV ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ wgÀÄUÁqÀĪÁUÀ CAvÀºÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À £ÀA§gÀ£ÀÄß n¥Ààt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀÄ £ÀA. 08352-250751, 100 UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀzÀÄ.
¸ÀA±ÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîgÀ bÁAiÀiÁavÀæ (¥ÉÆæÃmÉæÃmï) ªÀ£ÀÄß §qÁªÀuÉUÀ¼À°è ¥ÉèÃPÀì¨ÉÆÃqÀðUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©üvÀÛj¸À¯ÁVzÉ. CAvÀºÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¤UÁªÀ»¸ÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉUÉ ªÀiÁ»w ¤Ãr ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
¤ªÀÄä UÀªÀÄ£ÀzÀ°è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ d£ÀgÀÄ PÀAqÀħAzÀ°è F PɼÀV£À «¼Á¸ÀzÀ zÀÆgÀªÁtÂUÀ¼ÀUÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆgÀ¯ÁVzÉ. vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ UÀÄ¥ÀÛªÁV EqÀ¯ÁUÀĪÀzÀÄ.

F ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ WÀl£É ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀAqÀħAzÀ°è PÀÆqÀ¯É F PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁtÂUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤Ãr

1) ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀÆ £ÀA. 100 CxÀªÁ 08352-250751, 250844.
2) ¹¦L ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©eÁ¥ÀÆgÀ: 9480804230
3) ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäd ªÀÈvÀÛ ©eÁ¥ÀÆgÀ: - 9480804232
4) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ: 08352-250033 9480804245
5) UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ: 08352-250214 9480804251
6) J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ: 08352-252791 9480804252
7) DzÀ±Àð £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: 08352-263333 - 9480804250

8) d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: 08352- 276300 9480804269

DAILY NEWS ON 25-06-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 25.06.2014.

1)      UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2014 PÀ®A 376(J). 366(J) 114 L¦¹ & 3, 4 Protection of the childrns from sexual offences -2012.

¢£ÁAPÀ: 01-03-2014 gÀAzÀÄ  09:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÉÆAzÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09:30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä HgÀÄ ©lÄÖ ºÀħâ½UÉ §AzÀÄ ºÀħ⽠§¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄAdÄ vÀA PÀÈóóµÀÚ¥Àà ºÀqÀUÀ° ¸Á: DºÉÃj vÁ:f: ©eÁ¥ÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð 2] ¸ÀwñÀ vÀA zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð  ¸Á: PÉJZï© PÁ®¤ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ gÉÆÃqÀ «dAiÀÄ PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄ 3] ¤Tî vÀA ¸ÁA¨sÁf eÁzsÀªÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ©eÁ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ zÀgÀ¨ÁgÀ UÀ°è ªÀÄgÁp «zÁå®AiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀ¸ÉÛ 4] MªÀiï @ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ  EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¨Á®QAiÀÄgÀ eÉÆvÉUÉ ºÀħ⽬ÄAzÀ ©eÁ¥ÀÄgÀPÉÌ §AzÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ §¸À¤¯ÁÝt¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¨Á®QAiÀÄjUÉ PÉ®¸À PÉÆr¸ÀĪÀÅzÁV ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹ ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ gÉÆÃrUÉ zsÀ£ÀéAvÀj D¸ÀàvÉæ §½ EgÀĪÀ ¨sÀªÁ¤ ¤ªÁ¸À,ªÀiÁvÀÈ  PÀÈ¥À JA§ PÀlÖqÀzÀ MAzÀ£Éà ªÀĺÀrAiÀÄ gÀÆ«Ä£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §¯ÁvÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ vÁªÀÅ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2)    zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2014 PÀ®A 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.

¢£ÁAPÀ: 24/06/2014 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è lªÀgÀ¸ï ¯Áj £ÀA:PÉJ-21 J-1767 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:24-06-2014 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ PÀqÉUÉ vÁ£ÀÄ ¸ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ªÀÄÄAzÉ J£ï.JZï.218 gÉÆqÀ ªÉÄÃ¯É JqÀ§¢¬ÄAzÀ ºÉÆgÀl ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EAf£ï £ÀA:MBLHA11AEE9F15917 & EAf£ï £ÀA:HA11EFE9F36166 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃgÀl ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÀLPÀ¯ï PɼÀUÉ ©½¹ »AzÉ PÀĽvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqsÀw ZÀ£ÀߪÀÄä ªÀAiÀiÁ:22ªÀµÀð, EªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯Áj ºÁ¬Ä¹ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ QÃwð 1ªÀµÀð EªÀ½UÉ PɼÀ vÀÄnUÉ §®UÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ F §UÉÎ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¹AUÁ£ÀªÀgÀ ¸Á:PÀPÀ̼ÀªÉÄð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3)    zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹. 

¢£ÁAPÀ: 23/06/2014 gÀAzÀÄ 21-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:23-06-2014 gÀAzÀÄ 21-45 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.29 PÉ-5494 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆgÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV¬ÄAzÀ CAzÁdÄ 1 Q«Ä CAvÀgÀzÀ ªÀÄK¯É ºÀÆ«£À »¥ÀàgÀV PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ £Á¬Ä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ CzÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ F §UÉÎ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á: ±ÉõÀVj vÁ:C¥ÀÓ®¥ÀÆgÀ f¯Áè:UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4)    ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 15/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ: 21-06-2014 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmɬÄAzÀ 1000 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ¤AUÉñÀ vÀA: ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀPÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á: ZÀ£ÀßVj vÁ: zÁªÀtUÉÃgÉ FvÀ£ÀÄ  ºÀªÉÄñÁ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ ¦Ãlì gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ.  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 21-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É  ±ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°èAiÉÆà CxÀªÁ ¦Ãlì gÉÆÃUÀ §AzÁUÀ° E®èªÉà E£ÁߪÀzÉÆà vÉÆAzÀgɬÄAzÁUÀ° £É®PÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ  D §UÉÎ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 23-06-2014 gÀAzÀÄ 1930 CªÀ¸ÀðPÉÌ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀĺÁzÉë UÀA: ¤AUÉñÀ ¸ÀPÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: ZÀ£ÀßVj vÁ: zÁªÀtUÉÃgÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è 24.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)    vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 18/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 23-06-2014 gÀAzÀÄ 08;30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉQ£Á¼À §Ä¢ºÁ¼ÀzÀ°è EgÀÄwÛzÀÄÝ EvÀ£À ªÀÄUÀ ªÉÄÊvÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß D¬Ä-ªÀÄÄvÁå£À HgÁUÀ PÁåvÀ£Á¼ÀzÀ°è 8 £Éà vÀgÀUÀw ±Á¯É PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 23-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀ¢PÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆzÁUÀ £ÁUÀgÁd¤UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀ¢æAzÀ  G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ vÁ½PÉÆn ºÁUÀÆ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ ©J¯ïrE zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 24-06-2014 gÀAzÀÄ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀA; ¥ÀgÀzÁ£É¥Àà ¨ÉQ£Á¼À(ºÀAiÀiÁå¼À) ¸Á|| §Æ¢ºÁ¼À @ PÉÆmÁß¼À vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6)    DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2014 PÀ®A 465. 468. 470. 471. 420 gÉêÀÅ 149 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 26.04.2014 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] ¸ÀÄgÀAiÀiÁå UÀAqÀ ªÀĺÀä¢PÁâ® UÀÄqÁß¼À, 2] PÀȵÁÚf zÀwÛ, 3] ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ UÀįÁ¸Á§ ªÁ°PÁgÀ, 4] UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ gÀd¥ÀÆvÀ, 5]dĨÉÃgÀ JA dA¨sÀV, 6] ªÀÄAdÆgÀºÀäzÀ ¨Á ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ, 7] ©,J, ¨ÁrªÁ¯É ¨ÁAqÀ gÉÊlgï 8] ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÉZï »jAiÀÄ G¥À£ÉÆAzÀuÁ¢üPÁj, 9] £ÀdªÀÄĤ߸Á¨ÉUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ®UÀt dA§V, 10] ®°vÁ ±ÉlÖgÀ, 11] AiÀiÁªÀ¼ÉÆ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀiÁ°ÌAiÀÄ ªÀĺÁ®¨ÁUÁAiÀÄvÀ j,¸À £ÀA§gÀ 739/2C-1§, 5 UÀÄAmÉ 8 CuÉ, .£ÉÃzÀÝgÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ-26-04-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA-1 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ¼ÉÆà M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ¥sÉÆÃmÉÆ CAn¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ SÉÆÃnÖ ¸À» ªÀiÁr¹zÀÝ®èzÉ ¸ÁQëzÁgÀ ¸À» ªÀiÁr¹ SÉÆÃnÖ Rjâ zÀ¸ÀÛªÉÃdÄ vÀAiÀiÁj¹ CzÀÄ £ÉÊdªÁzÀÄzÀÄ JAzÀÄ »jAiÀÄ G¥À-£ÉÆAzÀt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è £ÉÆAzÀ ªÀiÁr¹zÀÝ®èzÉ, SÉÆnÖ PÀ¨ÁÓ ¥ÀvÀæ vÀAiÀiÁj¹ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ CAd£Á vÀAzÉ »ÃgÁZÀAzï ¥ÉÆÃgÀªÁ¯ï, eÁw-eÉÊ£ï, ªÀAiÀiÁ-54 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀAPÉñÀégÀ PÉÃgï/D¥sï CAd£Á UÀAqÀ PÁAw¯Á® eÉÊ£ï, N¸ÀªÁ¯ï mÁªÀgï, ©°ØAUï £ÀA 4, © «AUï, ¥Áèmï £ÀA 207, PÁjUÁAªÀ, ©¦ gÉÆÃqÀ. ¨ÉÊAzÀgÀ F¸ïÖ, f¯Áè-oÁuÉ. gÁdå-ªÀĺÁgÁµÀÖç EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7)    D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2014 PÀ®A 379 L¦¹ & PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J)

¢£ÁAPÀ: 24-06-2014 gÀAzÀÄ 05;00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D®ªÉÄî oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÆâ£ï. vÀAzÉ §AzÀV¸Á§. ªÀÄtÆgÀ. ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ. vÁ: ¹AzÀV  mÁmÁ n¥ÀàgÀ £ÀA. fJ-05/n-0391 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ n¥ÀàgÀ ºÁUÀÆ mÁæöåPÀÖgÀzÀ ZÁ®PÀjzÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä n¥ÀàgÀUÀ¼À°è ºÁUÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ(G¸ÀÄPÀÄ) vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà Dgï.f. ¤Ã®ªÀÄä£ÀªÀgÀ. ¦.J¸ï.L ¹AzÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Tuesday, June 24, 2014

DAILY NEWS ON 24-06-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 24.06.2014.
1)     ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 23/06/2014 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAZÁj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J 01/J.©-6559 EzÀgÀ ZÁ®PÀ  D®ªÀÄnÖ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ vÀ£Àß  ªÀÄÄA¢£À ¯ÁjUÉ NªÀgÀ mÉPï ªÀiÁqÀ®Ä gÁAUï ¸ÉÊqÀzÀ°è  ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀAPÉ.J25-AiÀÄÄ-5814 EzÀgÀ ªÉÄïɠ §gÀÄwÛzÀݪÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ªÉÄÊvÀ: ¸ÁfÃzÀ  vÀA/ C¸ÁàPÀ CvÁÛgÀ eÁw:ªÀÄĹèA ªÀAiÀiÁ: 21 GzÉÆåÃUÀ; PÀÆ° ¸Á:©eÁ¥ÀÆgÀ §§¯ÉñÀégÀ £ÁPÁ EªÀ¤UÉ  ¨Áj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄ,gÀt ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ  PÀĽvÀ ¦gÁå¢UÉ ¨Áj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ  w½¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉΠ  CfÃd C£ÀégÀ ±ÉÃR ¸Á|| ²ªÁf ¥ÉÃoÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)    PÉÆïÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 23-06-2014 gÀAzÀÄ 0640 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ gÁªÀÄ¥Àà. §eÉAwæ ¸Á: UÀt ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ28Er3622 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ28Er3622 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀtªÀiÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄmÁå¼À PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÀÄ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄð£À MAzÀÄ gÉÆÃqÀ ¨ÉæPÀ£ÀÄß fV¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀªÀÄä. UÀAqÀ. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ §eÉAwæ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á: UÀt EªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄArUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÀAPÀ; 23-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ. ²æñÉÊ®. PÀAzÀUÀ®, ¸Á: ºÀtªÀiÁ¥ÀÆgÀ vÁ: §,¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)    EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2014 PÀ®A 420 gÉêÀÅ 34 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 23/05/2014 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ EArAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPÀ¢AzÀ 2 ®PÀë gÀÆUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÊaîzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ 30-35 ªÀAiÀĹì£À E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ºÀt vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¤Ãj£À°è ©¸ÉÌÃl £É£É¬Ä¹ ¦gÁå¢AiÀÄ ±Ànð£À ªÉÄÃ¯É ZÉ°è ±Ànð£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®¸ÀÄ ©¢ÝzÉ vÉƼÉzÀÄPÉÆ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ZÁ« ¤Ãj£À £À¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ±Àlð ©aÑ vÉƼÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è M§â£ÀÄ §AzÀÄ ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ ºÀtzÀ aÃ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃV E£ÉÆߧâ DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ F ²æà ªÀÄ°èV£ÁxÀ vÀA ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ gÉÆÃqÀV ¸Á; «ÄgÀV vÁ; EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è 23.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)   zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2014 379 L¦¹ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J).

¢£ÁAPÀ: 23/06/2014 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 5 n¥ÀàgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ n¥ÀàgÀUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ(G¸ÀÄPÀÄ) vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà C±ÉÆPÀ f ZÀªÁít. ¦.J¸ï.L zÉÃ.»¥ÀàgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Monday, June 23, 2014

DAILY NEWS ON 23-06-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 23.06.2014.
1)      gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2014 PÀ®A 279. 337. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 22.06.2014 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæü PÁåAlgï UÁrAiÀÄ  £ÀA. rJ¯ï1f©7782 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ: UÀÄqÀÄØ vÀA: ¨sÁgÀvÀ AiÀiÁzÀªÀ ¸Á|| ±ÁºÀeÁ£À¥ÀÄgÀ vÁ|| f|| ªÉÄÊ£À¥ÀÄj EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃwð PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ JzÀÄj¤AzÁ CAzÀgÉ gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÁ ºÉÆÃwðAiÀÄ PÀqÉUÉ   qÀ¨Áâ UÁrAiÀÄ £ÀA: J.¦:29/n.J:6600 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ: £ÀªÀ£ÁxÀ vÀA: C±ÉÆÃPÀ eÁzÀªÀ ¸Á|| ªÀ®£À vÁ|| ªÉÊeÁ¥ÀÄgÀ f|| OgÀAUÁ¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ  CzÉ ªÉÃUÀzÀ°è UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqÀ PÉÆqÀzÉ JzÀÄgÀÄ-§zÀÄgÁV UÁrUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÁ PÁåAlgï UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ - ªÀÄÄRPÉÌ, JzÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ UÀÄ¥ÁÛAUÀPÉÌ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DV eÁUÁzÀ°è ¸ÀwÛzÀÄÝ C®èzÉ qÀ¨Áâ UÁrAiÀÄ qÉæöʪÀgï ¤UÀÄ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ C®è°è UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ F §UÉÎ gÀ²ÃzÀ vÀA: PÀZÀÆgÀ¸Á§ ±ÉÃR ¸Á|| §¼ÉÆî½î vÁ|| EAr f|| ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)    UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 134 gÉêÀÅ 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 22/06/2014 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 05-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ  Cwà eÉÆÃgÀÄ ªÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ  £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀUÉÆÎqÀ §¸ï ¸ÁÖåAqÀ ºÀwÛgÀ gÉÆqÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÊ® PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl ¦AiÀiÁð¢ CtÚ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA|| gÁªÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ 75 ªÀµÀð ¸Á|| PÀUÉÆÎqÀ EªÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÉÄïÉ, ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà CªÀ¤UÉ ªÀÄgÀt ¥Àr¹ F C¥ÀWÁvÀzÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÁUÉà vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ©ÃªÀÄ¥Àà vÀA|| gÁªÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° ¸Á|| PÀUÉÆÎÃqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)    UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2014 PÀ®A 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 22-06-2013 gÀAzÀÄ  gÁwæ 7-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ PÁPÁ£À ªÀÄUÀ ¥ÉÆêÀĹAUÀ FvÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 28/ J¯ï 9176 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ CdÄð£À gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CgÀPÉÃj PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ EzÀgÀ°è CgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £Àr¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 28/ ªÁAiÀiï- 8638 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É C¸ÁèA UÀÄqÀĸÁ§ ¸ËzÁUÀgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ CgÀPÉÃj PÀqɬÄAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ PÀgÉqÉãÀ zÉÆrØ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ JzÀÄj¤AzÀ gÁAUï¸ÉÊqÀ £ÀqɬĹ vÀAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ PÁPÁ£À ªÀÄUÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ rQÌ ºÉÆqɬĹ JQìqÉAl ªÀiÁr ¥ÉÆêÀĹAUÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ  gÁoÉÆÃqÀ FvÀ¤UÉ ¨sÁj ªÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ C¸ÁèA ¸ËzÁUÀgÀ FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ¥ÉÆêÀĹAUÀ FvÁ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ. C®èzÉ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ »ÃgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ  ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð GzÉÆåUÀ:  MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw »AzÀÄ ®A¨Át ¸Á|| CgÀPÉÃj vÁAqÁ £ÀA 3 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)    PÉÆïÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2014 PÀ®A 376, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 18-06-2014  gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ FgÀtÚ. vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ. CA§° ¸Á: ªÀĸÀÆw FvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ¼À »A¢¤AzÀ §AzÀÄ CªÀ½UÉ d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼À£ÀÄß vÉQÌ §rzÀÄ »rzÀÄ JwÛPÉÆAqÀÄ C¯Éè ¨ÁdÄ d«ÄãÀzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ UÀAUÁzsÀgÀ CA§ÄªÀªÀgÀ ¨Á¼É vÉÆÃlzÀ°è ºÉÆÃV CªÀ½UÉ ªÀÄ®V¹ d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁr F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉAiÀiÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ ºÁUÀÆ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ F §UÉÎ PÉÆïÁígÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Sunday, June 22, 2014

DAILY NEWS ON 22-06-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 22.06.2014.

1)     gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2014 PÀ®A 279. 283. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 20.06.2014 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄ ªÉAqÀgï £ÀA:  7202807 ªÀÄvÀÄÛ ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA: SF22A13G110040  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ UÁrUÉ ¸ÉÊqÀ EArPÉÃlgïªÀ£ÀÄß ºÀZÀÑzÉ, j¥sÉèÃPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀzÉ AiÀiÁªÀÅzsÉ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉ C¥ÁAiÀÄPÁgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ UÁrAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÄ,Ý DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ CªÀĹzÀÝ vÀA. zsÀgÉÃ¥Áà PÀ®PÀÄlV ªÀAiÀiÁ|| 28 ªÀµÀð ¸Á|| ¤ªÀgÀV vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: JAJZï13J«í2028 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉêÀÇgÀ PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ n¥ÀàgÀ UÁrUÉ »A¢¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹgÀĪÀzÀjAzÁ vÀ¯ÉUÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DV eÁUÁzÀ°è ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄ qÉæöʪÀgï eÁUÁ¢AzÁ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ²æêÀÄw ®PÀĄ̈Á¬Ä UÀA: CªÀĹzÀÝ PÀ®PÀÄlV ¸Á|| ¤ªÀgÀV vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2)    gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ. 
¢£ÁAPÀ: 21.06.2014  gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]ªÀĺÁAvÉñÀ vÀA;©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ²ªÀ±ÀgÀt ªÀAiÀiÁ||25 ªÀµÀð ¸Á|| zsÀƼÀSÉÃqÀ vÁ|| EAr f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ 1 /-  gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-  gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À CAQ - ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ N¹ aÃn ºÁUÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA. 2 CA¨Áf vÀA;vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄzÀÆgÉ @ ¯ÁqÀ ¸Á|| mÁPÀ½ ªÀĺÁgÁµÀÖç CA§ÄªÀ §ÄQÌUÉ MAiÀÄÄÝ PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁUÀ N¹ aÃn  ºÁUÀÆ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀÄÝ 1] N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ 2] ¨Á¯ï ¥É£ï MAzÀÄ 3] gÉÆR ºÀt: 1210/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. 4] PÉ7 PÀA¥À¤ÃAiÀÄ PÀjAiÀÄ §tÚzÀ ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁåAqÀ ¸ÉlÖ MAzÀÄ C;Q: 200/- gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ F §UÉÎ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ J¸ï. PÀĸÀÄUÀ¯ï  ¦J¸ïL gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 


3)    ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 21/06/2014 gÀAzÀÄ 1300 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ §£ÉߪÀiÁä UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ºÉÆgÀPÉÃj @ ¸ÁwºÁ¼À, ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ, ¸Á: PÉÆPÀl£ÀÆgÀ vÁ: ¹AzÀV EªÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ©ÃgÀÄ vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ F Dgï.f.¤Ã®ªÀÄä£ÀªÀgÀ. ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.06.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.