Number of Visitors

Saturday, May 31, 2014

DAILY NEWS ON 31-05-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 31.05.2014
1)      §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹
¢£ÁAPÀ : 30-5-2014 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ £ÀÆgÀ¯Áè vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀEªÀiÁzÀªÀŢݣÀ ¦ÃgÁSÁzÀj ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á||dªÀÄRAr PÁnPÀUÀ°è, EªÀ£ÀÄ  vÁ£ÀÄ £ÉqÀ¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 48/Dgï 3706 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÁgÀªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ §§¯ÉñÀégÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸ÁgÀªÁqÀ zÁn 2 QÃ«Ä CAvÀgÀzÀ°è §§¯ÉñÀégÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌÃqÁV ©zÀÄÝ ªÀÄÄRPÉÌ, JzÉUÉ UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ CgÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj zÀªÀSÁ£ÉUÉ zÁR°¹zÀÄÝ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ºÉ®Û ¹n zÀªÀSÁ£ÉUÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ  gÁwæ 10.15 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ªÉÆû¢Ý£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀEªÀiÁzÀªÀŢݣÀ ¦ÃgÁSÁzÀj ¸Á||dªÀÄRAr PÁnPÀUÀ°è EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2)    ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2014 PÀ®A 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ : 30-05-2014 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¯Á¼À¸ÀAV ¸Á: AiÀÄgÀUÀ®è  UÀÆqÀì PÁåAlgï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ 28 ©-4333 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV CqÁØ¢rØAiÀiÁV ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢AiÀÄ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÀAqÉUÉ EzÀÝ MAzÀÄ ¨Éë£À VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ rQÌ ºÁ¬Ä¹  C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÀÆß 20-25 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀ ¨sÁj WÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ QèãÀgï ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ ²ªÀ¥Àà »¥ÀàgÀV ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀªÀé UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà PÀwÛ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ EªÀjUÉ ¨Ájà UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ  C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ £ÁUÀgÁd vÀA: §¸À¥Àà  ªÀiÁåUÉÃj ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3)    ºÉÆwð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2014 PÀ®A 379 L¦¹.
¢£ÁAPÀ : 25/05/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmɬÄAzÀ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆwð oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÉÆgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á§vÀÄÛ C¸ÀdªÀiÁ¸À 10.000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À n«íJ¸ï JPïìJ¯ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28-ªÁAiÀiï 0480 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÆwð UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ d§âgÀ vÀAzÉ ªÀÄAdƯÁ® vÁA§Æ½ ªÀAiÀÄ-28 ¸Á: ºÉÆwð vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)    gÀhļÀQ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 14/214 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 30.05.2014  gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÊvÀ: ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA: AiÀĪÀÄ£À¥Áà PÉÆý ªÀAiÀiÁ|| 47 ªÀµÀð ¸Á|| zsÀƼÀSÉÃqÀ vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ EgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÁ ¥sÉÃ¥Àj gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæUÀ½UÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÁ¹ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. »ÃUÁV ¥sÉÃ¥Àj dqÀØzÀ vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ:30.05.2014 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÝ PÁ²ÃgÁªÀÄ vÀA: §¸ÀUÉÆAqÀ EAr EªÀgÀ ¨Á§vïÛ d«ÄãÀzÀ°è vÀ¤ßAzÀ vÁ£É VqÀPÉÌ ºÀUÀÎ PÀnÖ PÀÄwÛUÉUÉ HgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ®QëöäA¨Á¬Ä UÀA: ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉÆý ¸Á|| zsÀƼÀSÉÃqÀ vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5)    ¹AzÀV oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 15/214 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ: 30-5-2014 gÀAzÀÄ 09;30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ; ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ.PÀªÀÄzÁ¼À ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á|| PÀ£ÉÆß½î vÁ|| ¹AzÀV EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-5-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9;30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä  ¨ÁdÄ vÉÆÃlzÀ PÀAoÉ¥Àà ¸ÉÆêÀÄ¥Àà PÉÆ®ÆègÀ EªÀgÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è  DPÀ¸ÁävÀ PÁ®Ä eÁj ¨sÁ«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄV ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà PÀªÀÄzÁ¼À  ¸Á|| PÀ£ÉÆß½î. vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Friday, May 30, 2014

DAILY NEWS ON 30-05-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 30.05.2014

1)     gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ : 14.05.2014 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ G¸Á¥sÀ vÀA: §zÀ®Ä ¸Á|| £À¹ÃgÀªÁ¸À vÁ|| f|| UÀÄgÀUÁAªÀ gÁdå: ºÀjAiÀiÁuÁ qÀ¨Áâ UÁrAiÀÄ £ÀA: JZï.Dgï:55/PÀÄå:5981 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ zsÀƼÀSÉÃqÀ PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ §AzÀÄ gÀhļÀQ Dgï.n.N.¸ÀPÀð¯ï zÀ°è UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ »AzÉ ºÁUÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ EgÀĪÀzÀgÀ §UÉÎ UÀªÀĤ¸ÀzÉ MªÉÄäÃ¯É UÁrAiÀÄ£ÀÄß ZÁ® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ UÁrAiÀÄ£ÀÄß  jªÀ¸ïð £ÀqɹzÀÝjAzÁ  gÀhļÀQ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ PÀqɬÄAzÁ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ: gÀPÀªÀiÁ¨Á¬Ä UÀA: ²ªÀ¨Á¼À ºÁ®½î ªÀAiÀiÁ|| 55 ªÀµÀð ¸Á|| gÀhļÀQ EªÀ½UÉ »A¢¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹgÀĪÀzÀjAzÁ §®UÁ°UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ CzÀgÀ qÉæöʪÀgï£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß eÁUÁzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ: gÀPÀªÀiÁ¨Á¬Ä UÀA: ²ªÀ¨Á¼À ºÁ®½î ªÀAiÀiÁ|| 55 ªÀµÀð ¸Á|| gÀhļÀQ EªÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ ¹.n.D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÁUÀ C°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2014 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀA:²ªÀ¨Á¼À ºÁ®½î ¸Á|| gÀhļÀQ vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)    §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/2014 PÀ®A 279. 337. 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ : 29-05-2014  gÀAzÀÄ  1400  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà fÃgÀ ¸Á: PÀÄzÀj¸Á®ªÁqÀV ¥Áå¸ÉAdgÀ lAlA £ÀA§gÀ PÉJ-48 3163 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ lAlAzÀ°è ¦gÁå¢üUÉ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢üAiÀÄ E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁUÀÆ gÀÄzÀæªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà £ÁqÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á: ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV ªÀÄvÀÄÛ  E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ  vÁ½PÉÆÃn PÀqɬÄAzÀ ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lAlA ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ lAlAzÀ°è PÀĽvÀ ¦gÁå¢üUÉ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢üAiÀÄ E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹ gÀÄzÀæªÀÄä £ÁqÀUËqÀ EªÀ½UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ gÀÄzÀæªÀÄä EªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ § ¨ÁUÉêÁr ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉÛAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ F ¢ªÀ¸À  ªÀÄzÁåºÀß 2-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¥sÁwªÀiÁ UÀA ªÀĺÀäzÀgÀ¦ÃPÀ ZÀ¥ÀàgÀ§AzÀ   ªÉÆà £ÀA 9886462023 ¸Á; PÉÆtÄÚgÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)    d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2014 PÀ®A 392 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 29-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 14-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è gÁeÁf£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ  ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 25-30 ªÀµÀðzÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀªÀgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è PÉÊ ºÁQ 4 vÉÆ°AiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ®å ¸ÀgÀ CAzÁdÄ Q: 1,12,000-00 ºÁUÀÆ 1 vÉÆ°AiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl(ZÉÊ£ÀÄ)  CAzÁdÄ Q: 28.000-00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À MlÄÖ 5 vÉÆ°AiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À CAzÁdÄ Q:1.40.000/- §®ÄeÉÆÃj¤AzÀ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¨Á§ÄUËqÀ ¥Ánî ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ gÁeÁf £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

  
4)   ºÉÆwð oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 11/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 28/05/2014 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄìQ£À 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆwð oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CA§uÁÚ ªÀAiÀiÁ:7 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ vÀqÀªÀ®UÁ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:28/05/2014 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄìQ£À 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑ zÀÄSÁ¥ÀvÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ SÁ¸ÀV OµÀzÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ ©J¯ï rE D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ CzÉ ¢£À gÁwæ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ±ÀgÀt¥Àà vÀA/ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ ¨Áå½ ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð, eÁw:»AzÀÄ G¥ÁàgÀ, GzsÉÆåÃUÀ:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:vÀqÀªÀ®UÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)   D®ªÉÄî oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 18/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 28-05-2014 gÀAzÀÄ- 1400 ¬ÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1845 WÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À ªÉ¼ÉAiÀÄ°è D®ªÉÄî oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ ¨Á§Ä¸Á§ vÀA.§AzÀV¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð ¸Á-PÀqÀt EªÀ£ÀÄ CwAiÀiÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÉÝgÀqÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀ £ÉƪÀÅ ¥ÁægÀA§ªÁV CzÀgÀ vÁæ¸ÀÄ vÁ¼À®gÀzÉ fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß ±Ànð£À vÉƼÀ£ÀÄß VqÀzÀ mÉÆAVUÉ PÀnÖ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£É E£ÉÆßA¸ÀzÀÄ vÉƽ¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ºÀ¸À£ÀªÀiÁ UÀA/¨Á§Ä¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á-PÀqÀt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.Thursday, May 29, 2014

DAILY NEWS ON 29-05-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 29.05.2014
1)     ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2014 PÀ®A 392 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 27-05-2014 gÀAzÀÄ  1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÁ½ÃPÉÆÃn ¸Á|| vÁgÀ£Á¼À EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ PÀƹUÉ ¸ÀAqÁ¸ï ªÀiÁr¸À®Ä §VÎ ¤AvÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸Á¢¹ CªÀ¼À »A¢¤AzÀ §AzÀÄ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉUÉ PÉÊ ºÁQ CªÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ MAzÀÄ vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ C¸ÀQ: 25.000-00 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀî §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ¤AUÀ£ÀUËqÀ §¸À£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-51 ªÀµÀð ¸Á: vÁgÀ£Á¼À   vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.5.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2014 PÀ®A 279. 337. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 22-5-2014 gÀAzÀÄ 1940 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 1 £Éà DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. KA-33/E-9294 EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä. vÀļÀdÄ. gÁoÉÆÃqÀ. ªÀ. 44 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ gÀªÉÄñÀ. ªÀiÁzÀÄ. gÁoÉÆÃqÀ. ªÀ. 39 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: PÉÆgÀªÁgÀ J¯ï.n. £ÀA.1. EªÀjUÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ PÉÆgÀªÁgÀ¢AzÀ PÉÆPÀl£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ, JzÀÄj¤AzÀ 2£Éà DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. KA-28-ED-1435 EzÀ£ÀÄß PÉÆPÀl£ÀÆgÀ¢AzÀ PÉÆgÀªÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¢: 22-5-2014 gÀAzÀÄ 19:40 UÀAmÉUÉ Cw ªÉÃUÀªÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ, E§âgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀgÀÄ JzÀÄgÀÄ §zÀÄgÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ, PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, ªÀÄÄArUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àqɹ, ¸ÁQëzÁgÀ gÀªÉÄñÀ gÁoÉÆÃqÀ EªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÉƽ¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀw w½¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢: 28-5-2014gÀAzÀÄ 14:00 UÀAmÉUÉ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)    J¦JA¹ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2014 PÀ®A 451. 392 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 28-05-14 gÀAzÀÄ09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¦JA¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¦&n PÁél¸ÀðzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ ¨É¯ï ¨Áj¹ ¦:¢ ¨ÁV® vÉUÉzÁUÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¦:¢UÉ ¨Á¬ÄUÉ zÀ¹Û »rzÀÄ ¦:¢ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ 94,500 gÀÆ. 35 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ZÉÊ£À£ÀÄß eÉÆÃgÁªÀj¬ÄAzÀ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ mÉæÃgÀhÄjAiÀÄ°è ªÀÄvÉÛà K£ÀÄ EzÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ ¨ÉzÀj¹ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. C.¸À.Q.12000 gÀÆ.UÀ¼À fæ£À »A¢£À UÁè¹UÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß MUÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ C¤vÁ UÀA:«dAiÀÄ zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á::©eÁ¥ÀÆgÀ ¦&n PÁél¸Àð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JA¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)    ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2014 PÀ®A 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 28.05.2014 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀA ªÀĺÁAvÀUËqÀ UËqÀgÀ ¸Á|| »gɪÀiÁåUÉÃj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-29/TCR-01/13-14 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-29/TCR-01/13-14 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß D®ªÀÄnÖ PÀqɬÄAzÀ aªÀÄä®V PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¨ÉãÁ¼À ©æÃqïÓ ªÉÄÃ¯É ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀ C«ZÁgÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ©æÃqïÓ PÀmÉÖUÉ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ªÀiÁAvÉñÀ vÀA ±ÉÃRgÀ¥Àà ¨É£ÀPÀnÖ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á|| »gɪÀiÁåUÉÃj FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÁ£ÀÄ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà vÀA ±ÉÃRgÀ¥Àà ¨É£ÀPÀnÖ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á|| »gɪÀiÁåUÉÃj EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)    §.¨ÁUÉêÁr AiÀÄÄr £ÀA. 11/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 27-05-2014 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ gÉÃtÄPÁ UÀA ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð ¸ÁªÀqÀªÀqÀV EªÀ½UÉ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÁ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀzÀ vÁæ¸ÀÄ EzÀÄÝ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀqÉUÉ UËAn G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÁ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀzÀ vÁæ¸ÀÄ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ¤ßAzÁ vÁ£É vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀ ¸Éë¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ «eÁ¥ÀÆgÀ ZËzsÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ;28-05-2014 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ AiÀÄ®è¥Àà VqÀØ¥Àà §ArªÀqÀØgÀ ¸Á:¨ÉêÀÇgÀ vÁ:¨ÁUÀ®PÉÆÃl EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6)    §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 20/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 28-05-2014 gÀAzÀÄ 0630 jAzÀ ¢ 28-5-2014 ªÀÄÄ 14=00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvï PÀ®è¥Àà vÁ¬Ä ¸ÀvÀåªÀé ¹zÀgÉrØ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ºÉjUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è wjPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ F ¢ªÀ¸À PÁRAqÀQ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À zÀ¼ÀªÁ¬Ä EªÀgÀ d«ÄãÀ°è ¨Éë£À VqÀPÉÌ vÁ£ÀÄlÖ ®ÄAV¬ÄAzÀ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£É GgÀļÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ F §UÉÎ ZÉ£ÀߪÀé UÀAqÀ PÀ®è¥Àà ¹zÀgÉrØ ¸Á; PÁRAqÀQ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
Wednesday, May 28, 2014

DAILY NEWS ON 28-05-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 28.05.2014

1)     EAr oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 16/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡
       ¢£ÁAPÀ: 27/05/0214 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ: 1]CA§ªÀé UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Àà PÀëwæ ªÀAiÀiÁ; 50 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁ£À ºÉAqÀw EzÀÄÝ. ªÀÄÈvÀ¼À eÉÆÃvÉAiÀÄ°èzÀÝ 2] ¸ÀĤî vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ïà ¤A¨Á¼À ªÀAiÀiÁ: 13 ªÀµÀð 3]ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨ÁfgÁAiÀÄ §qÀÆØgÀ @ gÁtUÀnÖ ªÀAiÀiÁ:60 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÆ ²gÀ±ÁåqÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÄj PÁAiÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ F ¢ªÀ¸À ªÀÄzÁåºÀß 03:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ ªÀÄ¼É UÁ½ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ DUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ²gÀ±ÁåqÀ UÁæªÀÄzÀ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ ¤AUÀ¥Àà ¥Á¸ÉÆr EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¤AvÁUÀ «ÄAZÀÄ PÁt¹ ¹r®Ä §rzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¤AvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ §qÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw CA§ªÀé PÀëwæ ªÀÄvÀÄ Û¸ÀĤî ¤A¨Á¼À EªÀgÀÄ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨ÁfgÁAiÀÄ §qÀÆØgÀ @ gÁtUÀnÖ EvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ EAr ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà PÀëwæ ¸Á: ²gÀ±ÁåqÀ vÁ: EAr F §UÉÎ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà PÀëwæ ¸Á: ²gÀ±ÁåqÀ vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 27-05-2014  gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1145 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ©üêÀÄ¥Àà vÀA¢ AiÀÄ®è¥Àà UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á; ªÀÄÄvÀÛV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄlPÁ JA§ N. ¹  dÆeÁl Dr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1] gÉÆÃR ºÀt 1100=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2] N ¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ 1 QªÀÄävÀÄÛ 00=00. 3] ¨Á®¥É£ÀÄß MAzÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00 EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà J PÉ ¸ÉÆ£Àß J¸ï JZï N JZï ¹ 962 ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.0.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3)   UÁA¢üZËPï ¥ÉưøÀ oÁuÉ.

¢£ÁAPÀ: 26.05.2014 gÀAzÀÄ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ ²æà £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆâ gÀªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæAiÀiÁV ¥ÀæªÀiÁt ªÀZÀ£À ¹éÃPÁgÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©eÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ²æà §¸À£ÀUËqÀ ¥Ánî AiÀÄvÁß¼À ªÀiÁf PÉÃAzÀæ ¸ÀaªÀgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è «dAiÉÆÃvÀìªÀ DZÀgÀuÉ ¤«ÄvÀå £ÀUÀgÀzÀ ²æà ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ±ÀºÀgÀzÀ UÁA¢üZËPï ¸ÀPÀð¯ïzÀ d£ÀvÁ §eÁgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQ £ÀqÉzÀÄ PÀ®Äè vÀÆgÁr UÀÄA¥ÀÄ WÀµÀðuÉ GAmÁV ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜÃUÉ zsÀPÉÌ GAmÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ UÁA¢üZËPï ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà 07 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 27.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀvÉÛ 23 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV PÀ®A 144 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¤µÉÃzÁeÉÕ eÁåjAiÀÄ°èzÀÄÝ ©eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¥ÉưøÀ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ºÉÆgÀ f¯ÉèUÀ½AzÀ ºÉaѪÀjAiÀiÁV C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÖçöÊQAUï ¥ÉÆøÀðUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

Tuesday, May 27, 2014

DAILY NEWS ON 27-05-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 27.05.2014
1)     ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2014 PÀ®A 143. 147. 148. 323. 324. 354. 504. 506. 120(©) gÉêÀÅ 149 L¦¹ & 3(1) (10) (11) (14) J¸ï¹/J¸ïn ¦J AiÀiÁPÀÖ 1989.
            ¢£ÁAPÀ: 26-05-14 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà CA©UÉÃgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 15 ¸Á:J®ègÀÆ UÉzÀÝ®ªÀÄj vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ »AzÀÆ PÀÄgÀ§gÀ ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ eÁwAiÀÄ ªÉÄîéUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀ DgÉÆævÀgÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr ¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV §AzÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ »AzÀÆ ZÉ£ÀßzÁ¸ÀgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÉgÉAzÀÄ w½zÀÆ w½zÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨Á§vï ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¥Áèl £ÀA 178 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÉUÉzÀ xÀgÀªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®Ä ºÀwÛzÀÝ£ÀÄß PÉýzÀÝPÉÌ ¹mÁÖV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ªÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÁr CªÀ¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁår J¼ÉzÁr CªÀ¼À ºÉtÄÚvÀ£ÀPÉÌ C¥ÀªÀiÁ£À¥Àr¹ £ÀÄUÀ¸Áår PÉqÀ« zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ CªÀ¼À CvÉÛUÀÆ eÁw JwÛ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr J¼ÉzÁr £ÀÄUÀ¸Áår C¥ÀªÀiÁ£À¥Àr¹zÀÝ®èzÉà CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ Hj£À d£ÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÀAvÉ ¨sÀ»µÁÌgÀ ºÁQzÀÄÝ F §UÉÎ ºÀtªÀĪÀé UÀAqÀ ±ÉÃR¥Àà zÁ¸ÀgÀ ¸Á:UÉzÀÝ®ªÀÄj vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ JJ¥sï £ÀA. 13/2014
¢£ÁAPÀ: 25/05/2014 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 26/05/2014 gÀAzÀÄ 01.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÉgÀ¨ÉAa UÁæªÀÄzÀ°è «zÀÄåvï ±Álð ¸ÀPÀÆåðmï DV ¸ÀÄnÖzÀÄÝ CzÀjAzÀ 1] gÉÆÃR ºÀt 92,500/-gÀÆ,UÀ¼ÀÄ 2] ºÀÄ°UɪÀÄä zÉëAiÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ ªÀÄÆwð 3] ¨ÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 4] §mÉÖUÀ¼ÀÄ. F ¥ÀæPÁgÀ gÉÆÃR ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ 1,30,000/-gÀÆ,UÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä ªÀÄ£É ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀ¢®è ¤AUÀ¥Àà vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á:£ÉgÀ¨ÉAa vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 15/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 26.05.2014 gÀAzÀÄ 05.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÁ Cdð¥Àà vÀA; ¹zÀÝ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ-14 ªÀµÀð ¸Á|| ¦gÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉʸÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ Dl DqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÀÄqÀÄUÀÄ ¹r°¤AzÀ PÀÆrzÀ ªÀÄ¼É ¥ÁægÀA¨sÀªÁV ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà vÀA; Cdð¥Àà ºÀjd£À ¸Á|| ¦gÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4)   ¢£ÁAPÀ: 26.05.2014 gÀAzÀÄ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ ²æà £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆâ gÀªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæAiÀiÁV ¥ÀæªÀiÁt ªÀZÀ£À ¹éÃPÁgÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©eÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ²æà §¸À£ÀUËqÀ ¥Ánî AiÀÄvÁß¼À ªÀiÁf PÉÃAzÀæ ¸ÀaªÀgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è «dAiÉÆÃvÀìªÀ DZÀgÀuÉ ¤«ÄvÀå £ÀUÀgÀzÀ ²æà ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ±ÀºÀgÀzÀ UÁA¢üZËPï ¸ÀPÀð¯ïzÀ d£ÀvÁ §eÁgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQ £ÀqÉzÀÄ PÀ®Äè vÀÆgÁr UÀÄA¥ÀÄ WÀµÀðuÉ GAmÁV ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜÃUÉ zsÀPÉÌ GAmÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ UÁA¢üZËPï ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è MlÄÖ 07 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ªÀÄÄA¢£À 03 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® PÀ®A 144 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¤µÉÃzÁeÉÕ eÁåjAiÀÄ°èzÀÄÝ ©eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¥ÉưøÀ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ºÉÆgÀ f¯ÉèUÀ½AzÀ ºÉaѪÀjAiÀiÁV C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÖçöÊQAUï ¥ÉÆøÀðUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

Monday, May 26, 2014

DAILY NEWS ON 26-05-2014


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 26.05.2014
1)     ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2014. PÀ®A. 279, 338, 304(J) L¦¹ & 185 JA«í DåPïÖ.
          ¢£ÁAPÀ: 25/05/2014 gÀAzÀÄ 19.20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAZÁj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ:04/EAiÀÄÄ:7292 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ UÀÄqÀĸÁ§ vÀAzÉ £À©¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ, ¸Á: PÁvÁæ¼À, ºÁ°ªÀ¹Û: dªÀÄRAr gÉÆÃqÀ ¥Àæ¨ÁPÀgÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ±ÉÃgÉ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÁ RweÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV dªÀÄRAr gÉÆÃqÀ ¹zÀÄÝ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ §¢ »rzÀÄ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É ¸ÀQæ ¥ÁåPÀÖj vÁAqÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ gÁªÀvÀ¥Áà UÀAUÀ£À½î ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl ¸ÉÊPÀ®èPÉÌ »AzÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¨Áj zÀÄBSÁ¥ÀvÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ, F §UÉÎ gÀ« vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀAUÀ£À½î, ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ §§¯ÉñÀégÀ £ÁPÁ ºÁ° ªÀ¹Û ¸ÀQæ ¥ÁåPÀÖj vÁAqÁ ºÀwÛgÀ vÉÆÃlzÀªÀ¹Û EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2)   J¦JªÀiï¹ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2014. PÀ®A. 392 ¸ÀºÀ PÀ®A. 34 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 25/05/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 13.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÀjavÀ ¸ÀÄ°UÉ PÉÆÃgÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÁQëzsÁgÀ d£ÀgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ²æãÀUÀgÀ PÁ®¤AiÀÄ°è YAPÁgÀ ªÀÄAUÀ® PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ²æà £ÀUÀgÀ PÁ®¤AiÀÄ°è ¸Á§tÚ UÀtÂAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ E§âgÀÆ ¸ÀÄ°UÉ PÉÆgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ §®eÉÆÃj¤AzÀ 1,08,000=00 gÀÆ UÀ¼À 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ gÀd¤ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ZÀªÁít, ªÀAiÀiÁ: 41 GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ «±Á® £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3)   ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2014. PÀ®A. 143, 147, 148, 324, 504, 506(2) ¸ÀºÀ PÀ®A. 149 L¦¹ & 3(1) (10) J¸ï¹/J¸ïn ¦J DåPïÖ 1989.
          ¢£ÁAPÀ: 24/05/2014 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÁ¸À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÁwºÁ¼À ºÁUÀÆ E£ÀÆß 08 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ªÀĸÀ©£Á¼À £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ eÁwAiÀĪÀjzÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ®ªÀiÁt d£ÁAUÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀjzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ©eɦ ¥ÀPÀë Dj¹ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀmÁQë ºÀaÑ PÀÆUÁqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢ C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¤UÉ PÁAUÉæ¸ï ªÀÄvÀ ºÁQ K£ï ªÀiÁqÉÆÌAr ®ªÀiÁt ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ UÉÊgÀ PÁAiÉÄݲÃgï ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV PÉÊAiÀÄ°è PÀÄqÀÄUÉÆÃ®Ä §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ eÁw JwÛ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ fÃvÉÃAzÀæ EªÀ£ÀÄ eÁw JwÛ ¨ÉÊAiÀĨÉÃrj CAvÁ ºÉüÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ºÀ®Ìmï CªÀ¤UÀÆ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉà ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀjgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀiÁ: 53 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ ®ªÀiÁt G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀĸÀ©£Á¼À vÁAqÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)   gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2014. PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï«í DåPïÖ.
          ¢£ÁAPÀ: 25/05/2014 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ L±ÀÑgÀ UÁrAiÀÄ £ÀA: feÉ-09/gÀhÄqï-0555 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ L±ÀÑgÀ UÁrAiÀÄ qÉæöʪÀgï£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß UÀÄAzÀªÁ£À PÀqɬÄAzÁ §¼ÉÆî½î PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ CAzÀgÉ UÀÄAzÀªÁ£À PÀqɬÄAzÁ §¼ÉÆî½î PÀqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ:28/JPïì:0975 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹgÀĪÀzÀjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀ: CuÁÚgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî ¸Á|| §¼ÉÆî½î ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀåzÀ ¹Ãn£À°è PÀĽwÛzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀ: ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÁ ¥Ánî, ¸Á|| §¼ÉÆî½î EªÀgÀÄUÀ½UÉ PÉÊ - PÁ®ÄUÀ½UÉ, vÀ¯ÉUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C®èzÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ: ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ VjªÀÄ®è £Á«, ªÀAiÀiÁ|| 22 ªÀµÀð ¸Á|| §¼ÉÆî½î EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JzÉUÉ ªÉÄÃ¯É UÁrAiÀÄÄ ºÁ¬ÄÝgÀĪÀzÀjAzÁ vÀ¯É MqÉzÀÄ M¼ÀV£À ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DV eÁUÁzÀ°è ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ UÁrAiÀÄ qÉæöʪÀgï UÁrAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà ¨ÁºÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ §¸À¥Áà £Á«, ¸Á|| §¼ÉÆî½î vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)   §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2014. PÀ®A. 457, 380 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 24/05/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014 gÀ £À¸ÀÄQ£À 6.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ zÀÄUÁðzÉë UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ zÉëAiÀÄ ªÀÄÆwð ªÉÄÃ¯É EzÀÝ 1) §AUÁgÀzÀ vÁ½¸ÀgÀ 15 UÁæA C||Q 30000/- gÀÆ 2) §AUÁgÀzÀ ¥ÀÄvÀ½ ¸ÀgÀ 5 UÁæA C||Q 10.000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 40,000/- gÀÆ ªÀiË®åzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà PÉƯÁÌgÀ, ¸Á|| ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6)   ºÉÆÃwð oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 10/2014. PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 24/05/2014 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆwð oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: CªÉÆÃWÀ¹zÀÝ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ aAZÉÆý, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: §AqÀgÀPÉÆl, vÁ: f: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁVzÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ ±ÉÃgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ, UÁAeÁ ¸ÉÃzÀĪÀ ZÀlÖzÀªÀ¤zÀÄÝ, EªÀÅUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è QjQj ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, EwÛvÀÛ¯ÁV FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV T£ÀߣÁVzÀÄÝ, EªÀÅUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/05/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤A¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ ¥ÀArvÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è MrØUÉ ºÉÆA¢ EgÀĪÀ PÀj eÁ° VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ªÁAiÀÄgÀ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ aAZÉÆý, ¸Á: §AqÀgÀPÉÆl, vÁ: f: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7)   ZÀqÀZÀt oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 16/2014. PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

          ¢£ÁAPÀ: 17/05/2014 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ¸ÀÄRzÉêÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà LºÉƽî, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: ¤ÃªÀgÀV FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÁ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¨ÁåqÁ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÁ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©n֢ݯÁè ¤ÃªÀgÀV UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ PÀÄr¢ÝzÀÄÝ DvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ ©.J¯ï.r.F zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌ ºÁQzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25/05/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.00 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ¸ÀÄRzÉêÀ LºÉƽî, ¸Á: ¤ÃªÀgÀV, vÁ®ÆPÀ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Sunday, May 25, 2014

DAILY NEWS ON 25-05-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014
1)      ºÉÆwð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2014 PÀ®A 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 23/05/2014 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆwð oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÉÄÊvÀ ®ZÀÄÑ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀAzÁgÁªÀÄ ªÀ:¸Á®ÆªÀ£ÁgÁAiÀÄt f¯Éè: eÉÊ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA: JA JZï-04 r-9429 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J£ï ºÉZï-13 gÉÆÃr£À°è ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ «eÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀå¢AzÀ £ÀqɬĹ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ JPÀzÀªÀiï NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr JzÀÄjUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠯Áj £ÀA: r.J¯ï 1 f¹-0138 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀÄÄA¢¤AzÀ rQÌ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ F §UÉÎ PÀÄ®¢Ã¥ÀZÀAzÀ vÀAzÉ ²æÃgÁªÀÄzÀ£À ªÀAiÀiÁ40 ¸Á ªÀĸÀ¯Á£ÁPÀ® f¯Éè C«ÄÃgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÀAPÀ: 24.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)    ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 24/05/2014 gÀAzÀÄ 21:;45 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ 1] ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA.UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À  ¸Á|| J®ègÀÆ ¹AzÀV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ    ¹AzÀV ±ÀºÀgÀzÀ J.¦.JªÀiï.¹AiÀÄ°ègÀĪÀ UÀt¥Àw UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ¯ÉÊl PÀA§zÀ PɼÀUÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è  PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À  ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) gÉÆÃR ºÀt: 1530/-gÀÆ 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà Dgï.f. ¤Ã®ªÀÄä£ÀªÀgÀ ¦.J¸ï.L ¹AzÀV oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)    EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2014 PÀ®A 307 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 24/05/2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV ¦gÁå¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ ¦gÁå¢UÉ AiÀiÁªÀzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj WÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ C¯Áè¨sÀPÀë ªÀÄ»§Æ§¸Á§ EArPÀgÀ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á|| EAr zÉñÀ¥ÁAqÉ J¯ï.n. £ÀA 1 £ÉÃzÀÝgÀ ºÀwÛgÀ d«ÄãÀzÀ ªÀ¹Û EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)    wPÉÆÃmÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2014 PÀ®A 379 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 10/11/2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 18.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ;11/11/2013 gÀ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è wPÉÆÃmÁ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁdÄ ¸ÀÄRzÉêÀ PÀįÁ¼À ¸Á; vÉ®¸ÀAUÀ ºÁ° C¼ÀV£Á¼À 2] £ÁUÀ¥Àà F±ÀégÀ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ ¸Á; C¼ÀV£Á¼À EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤°è¹zÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÉæîgï £ÀA- JªÀiï ªÁAiÀiï eÉ -4703 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ NUÉ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀµÀð 68 ªÀµÀð, G- MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á|| ©dÓgÀV vÁ|| f|| ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5)    ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 8/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ: 23/05/2014 gÀAzÀÄ 22:00 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 24/05/2014 gÀAzÀÄ 06:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ¥ÀÄAqÀ¥Àà @ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà ±ÉAPÉæ¥Àà ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-59 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀÄt±Áå¼À ¦.¹ EªÀ£À ºÉAqÀw FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EzÀÝ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÉ ªÀiÁ£À¹PÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ UÉÆÃzÁ°AiÀÄ vÉƯÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ HgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀA §¸ÀªÀgÁd ¨sÁ«PÀnÖ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀAzÁ® EªÀgÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Saturday, May 24, 2014

DAILY NEWS ON 24-05-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 24.05.2014
1)     D®ªÉÄî oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 7/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡
            ¢£ÁAPÀ: 18-05-2014 jAzÀ- ¢ 23-5-2014 gÀ ¨É¼ÀV£À 1000 WÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è D®ªÉÄî oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ ®QëA¨Á¬Ä UÀA/ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ¤®ÆgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á-ªÀÄqÀß½î vÁ-¹AzÀV. EªÀ¼ÀÄ AiÀÄvÁxÀð EzÀÄÝ DUÁUÀ ªÀģɩlÄÖ ºÉÆUÀÄwÛzÀݼÀÄ  CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ-18/05/2014 gÀAzÀÄ  ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ DPÀ¸ÁävÀ ¨Á«AiÀÄ ¤gÀ°è PÁ®Ä eÁjAiÉÄ eÉÆ° ºÉÆVAiÉÆ ©zÀÄÝ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ F §UÉÎ £ÁUÀ¥Àà vÀA/gÁªÀÄ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á-ºÀÄ®ÆègÀ vÁ-eɪÀVð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÀAPÀ: 23.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)    UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2014 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
¢£ÁAPÀ: 19-05-2014 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw PÀ«vÁ ¨Á§Ä PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-05-2014£À gÀªÀÄzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03:00 UÀAmÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ¨Á§Ä vÀA §¸ÀªÀAvÀ PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁw: »AzÀÄ ®A¨Át ¸Á: ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, May 23, 2014

DAILY NEWS ON 23-05-2014 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 23.05.2014

1)     ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2014 PÀ®A 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 22.05.2014 gÀAzÀÄ 15.50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ CA§jõÀ vÀA. §¸À£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆqÀUÁ£ÀÆgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ.28.E¹.8877 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ Cwà eÉÆÃgÁV ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢qÉØAiÀiÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV C©âºÁ¼À PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢¬ÄAzÀ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ CAa£À JqÀ§¢AiÀÄ°è PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀl vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉAiÀÄ fÃ¥ï £ÀA. PÉJ.28.f.255 £ÉÃzÀÝPÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¨sÁj zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÝ®èzÉà vÀ£Àß »AzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀA. ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: PÉÆqÀUÁ£ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ F §UÉÎ ¨ÁºÀħ° vÀA. C¨sÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ G¥ÁzsÉåAiÀÄ ¸Á: fPÉÌgÁ¼À vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)    §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 10/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ:22.05.2014 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ: QgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀA. ªÀĺÁAvÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ r¥ÉÆèêÀiÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥sÉïÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀzÀ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü PÀÄr¢zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ ºÀwÛgÀ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ªÀĺÁAvÀUËqÀ vÀA. zÀAiÀÄ¥ÀàUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀAPÀ£Á¼À vÁ: §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
3)    ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ eÁå½ £ÀA. 10/2014

¢£ÁAPÀ: 21.05.2014 gÀAzÀÄ EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÀÄ J£ïJ£ï-50 gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. JAºÉZï.16.PÀÆå.7107 £ÉÃzÀÝgÀ mÉÊgï ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃr£À WÀµÀðuÉUÉ mÉÊgïUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛgÀ mÉÊgï FgÀÄ½î ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ ¨ÁªÀr ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É K£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è F §UÉÎ ¨Á¨Á¸ÁºÉç vÀA. ºÀĸÉÃ£ï ¸ÀAiÀÄåzÀ ¸Á: PÁgÀAf vÁ: ¥ÁvÀgÀr f: CºÀäzÀ £ÀUÀgÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå EgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.05.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.