Number of Visitors

Wednesday, April 30, 2014

DAILY NEWS ON 30-04-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 30.04.2014.

1)     §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/2014 PÀ®A 279. 304 (J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.  
¢£ÁAPÀ 28-04-2014  gÀAzÀÄ 20;00  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV PÀqɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ  §AzÀÄ ¢AqÀªÁgÀ PÀqɬÄAzÁ ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà vÀA ©üêÀÄ¥Àà zÀ¼ÀªÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀw w½¹zÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ  UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨Á¼À¥Àà EªÀ¤UÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ;29-04-2014 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀA ¨Á¼À¥Àà zÀ¼ÀªÁ¬Ä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2014 PÀ®A 419, 420 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 05/03/2014 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÁzÀ UÁå£À£ÀUËqÀ @ UÀuÉñÀ @ ¦.¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¥Ánïï, FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÁ£ÀÄ rJ¸ï¦ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý £ÀA©¹ ¦ügÁå¢UÉ ¦J¸ïL £ËPÀj ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ¢£ÁAPÀ: 05/03/2014 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ 2 £ÉÃzÀªÀ¼ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ, DgÉÆævÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ PÀqɬÄAzÀ 4,95,000/- (£Á®ÄÌ ®PÀë vÉÆA§vÉÛöÊzÀÄ ¸Á«gÀ) gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¯Áå¥ïmÁ¥ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï C£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀĸÁé «Ä MqÉAiÀÄgÀ ¸ÁB ©eÁ¥ÀÆgÀ C®PÀÄAmÉ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 16/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 29-4-2014 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvï gÁZÀ¥Àà zÀÄAqÀ¥Àà ¹AzÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á; ²gÀ§ÆgÀ EvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ±ÉÃgÉPÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ±ÉÃgÉ PÀÄrzÀÄ PÉ®¸Á ªÀiÁqÀzÉ CqÁØqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼ÀÄ »ÃUÉ ±ÉÃgÉ PÀÄrAiÀÄ ¨ÉÃqÁ d«ÄãÀzÀ°è PÉ®¸Á ªÀiÁqÀÄ CAvÁ §Ä¢Ý ºÉýzÀPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ªÀÄgÀPÉÌ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£É ºÀUÀ΢AzÀ GgÀļÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw £ÀAzÁ gÁZÀ¥Àà ¹AzÀÆgÀ ¸Á:²gÀ§ÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 19.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)   EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2014 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.

¢£ÁAPÀ: 20/04/2014 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÊ»§Æ§ vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÄÊzÀgÀV EvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À HgÁzÀ CdÄðtV PÉ r UÁæªÀÄPÉÌ UÉʧĸÁ§ eÁvÉæAiÀÄ ¸À®ÄªÁV §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/04/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EArUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà CvÀÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ SÁeÁ© UÀAqÀ ªÉÄÊ»§Æ§ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: ªÉÄÊzÀgÀV ºÁ° ªÀ¹Û CdÄðtV PÉ r vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 19.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Monday, April 28, 2014

DAILY NEWS ON 28-04-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 28.04.2014.
1)     ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2014. PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï«í DåPïÖ.
       ¢£ÁAPÀ: 27-04-2014 gÀAzÀÄ 06.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ PÀÆædgÀ mÁæöåPÀì £ÀA. PÉ.J-33/9043 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢¯Áè DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀÆædgÀ£ÀÄß ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §Æ¢ºÁ¼À ¸Àgï ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ UÀÄAl PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁAiÀÄÄ «ºÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀl ¥ÁzÀZÁj PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà D®ÆgÀ, ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ¸Á|| ¹AzÀV EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁjà UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀĢݣÀÄß oÁuÉUÉ w¼À¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ UÀÄgÀıÁAvÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà UÀÄuÁj, ¸Á: C¥ÀÓ®¥ÀÆgÀ, ºÁ||ªÀ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2014. PÀ®A. 457, 380 L¦¹.
       ¢£ÁAPÀ: 26-04-2014 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27-04-2014 gÀ ¨É¼ÀV£À 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ wjPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀÆvÀPÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ vÁªÀÅ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ºÁQ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¨ÁV®zÀ ¥À½ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ¥ÉnÖUÉ (læAPï) Q° ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èlÖ 1) §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À MAzÀÄ vÀÆPÀ 5 UÁæA QB 13,000/-, 2) §AUÁgÀzÀ dĪÀÄQ ºÁUÀÆ ¨ÉAqÉÆð MAzÀÄ eÉÆvÉ vÀÆPÀ 4 UÁæA Q: 11,000/-, 3) ¨É½îAiÀÄ ZÉÊ£À 3 eÉÆvÉ vÀÆPÀ 30 UÁæA Q: 900/- »ÃUÉ MlÄÖ 24,900=00 gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀAUÀ¥Áà §qÀUÉÃgÀ, ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÁ®¤ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Sunday, April 27, 2014

DAILY NEWS ON 27-04-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 27.04.2014.
1)     J¦JªÀiï¹ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2014. PÀ®A. 366(J) ¸ÀºÀ PÀ®A. 34 L¦¹.
       ¢£ÁAPÀ: 24-04-2014 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀzÁݪÀÄ dºÁVÃgÀzÀgÀ 2) U˸À vÀAzÉ ¸Á§Ä¢Ý£À ¸ÁgÀªÁqÀ 3) gÁWÀÄ SÁåqÀV, ¸Á: J®ègÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÁ£ÀPÁ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ PÀA¨ÁV, ªÀAiÀiÁ: 16 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ zÀÄgÀªÀiÁUÀðPÉÌ ¥ÉæÃgɦ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÆà CxÀªÁ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¤¶zÀÝ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ £ÀqɸÀ®Ä mÁmÁ J¹EAiÀÄ°è PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà PÀA¨ÁV, ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2014. PÀ®A. 366(J) L¦¹.
       ¢£ÁAPÀ: 05-04-2014 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ, ¸Á|| »lß½î EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ zÁ£ÀªÀÄä, ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄÆzÁzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ, ¸Á|| »lß½î EªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ CªÀ½UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ §®ÄeÉÆÃj¤AzÀ dVÎPÉÆAqÀÄ CªÀ½UÉ §¹ì£À°è J°èUÉÆà PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw, ¸Á|| »lß½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Saturday, April 26, 2014

DAILY NEWS ON 26-04-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 26.04.2014.
1)     UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2014. PÀ®A. 498(J), 323 ¸ÀºÀ PÀ®A. 149 L¦¹.
        ¢£ÁAPÀ: 15-04-2009 jAzÀ 24-04-2014 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «£ÉÆÃzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï (UÀAqÀ) ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£À ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄļÀîUÀ¹ EzÀgÀ°èAiÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, £Á¢¤AiÀÄjzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ ¯ÁUÁAiÀÄvÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt & §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆr §r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁr ºÉzÀj¹ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt & §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆr ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æêÀÄw ¤Ã¯Á @ ¸ÀjÃvÁ UÀAqÀ «£ÉÆÃzÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï, ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2)    §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2014. PÀ®A. 143, 147, 365, 506 ¸ÀºÀ PÀ®A. 149 L¦¹.
        ¢£ÁAPÀ: 16-04-2014 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀÄPÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ PÀ¥Éð 2) ¸ÀIJî¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀA§¼ÀÄ PÀ¥Éð 3) ¸ÀA¥ÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ PÀ¥Éð 4) ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ PÀ¥Éð ¸Á|| J®ègÀÆ QïÁgÀºÀnÖ ºÁ° eÉʹAUï ¥ÀÆgÀ PÉƯÁè¥ÀÆgÀ f¯Éè ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E®è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ C.£ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ©lÄÖ PÀ¼ÉzÀ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ eÉʹAUï ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀUÀqÀzÀ°è vÀ£Àß vÁ¬Ä DgÉÆæ C.£ÀA 2 ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌA¢gÁgÀ DgÉÆæ C.£ÀA 3, 4 £ÉÃzÀªÀgÉÆA¢UÉ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ fêÀ£À £ÉqÀ¸À®Ä M¥ÀàzÉ 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĸÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆqÀ®Ä M¥ÀàzÀÝPÉÌ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä gÁ¬Ä¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀƼÀÄ PÀ¥Éð, ªÀAiÀiÁ: 71 ªÀµÀð EªÀ½UÉ §®Ä eÉÆÃj¤AzÀ vÁªÀÅ vÀAzÀÄ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è C¥ÀgÀ»¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zÀƼÀÄ PÀ¥Éð, ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð ¸Á|| QïÁgÀºÀnÖ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3)    ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 01/2014. PÀ®A. 174(¹) ¹Dg惡.
        ¢£ÁAPÀ: 24-04-2014 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2014 gÀ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: C«ÄãÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÁf¸Á§ zÀ¼ÀªÁ¬Ä, ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäj£À gÁªÀÄtÚ fÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨Éë£À VqÀPÉÌ vÀ¤ßAzÁ vÁ£Éà ºÀUÀ΢AzÁ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀzÁV ªÀiÁ§Ä© UÀAqÀ ºÁf¸Á§ zÀ¼ÀªÁ¬Ä, ªÀAiÀiÁ: 70 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4)    vÁ½PÉÆÃn oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 05/2014. PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
        ¢£ÁAPÀ: 30-03-2014 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ½PÉÆÃn oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: PÀĪÀiÁj gÀÄPÀëgÁ vÀAzÉ ºÀ¸À£À¨ÁµÁ PÉA¨Á«, ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð ¸Á: vÁ½PÉÆÃn EªÀ¼ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ½zÀÄÝ, EªÀ¼ÀÄ ¨ÁªÀrAiÀÄ E¯Á¹ÖPï §l£ï ºÀj¢zÀÝjAzÀ UÀgÀªÀÄ ªÀiÁr alPÁ¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ aªÀÄt ºÀaÑPÉÆAqÀÄ §ZÀÑ®°è ºÉÆV PÀzÁ ºÁQ ªÉÄʪÉÄð£À E¯Á¹ÖPï §l£ï UÀgÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¸ÁävÀ CzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ vÉÆlÄÖPÉÆAqÀÄ Cj¨ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ CzÀjAzÀ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ CzÉ ¢ªÀ¸À gÁwæ 11:30 UÀAmÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 12-04-2014 gÀAzÀÄ 00:40 UÀAmÉUÉ wjPÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ ºÀ¸À£À¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ¸Á§ PÉA¨Á«, ¸Á|| vÁ½PÉÆÃn ©¹Û Nt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃn oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, April 25, 2014

DAILY NEWS ON 25-04-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 25.04.2014.
1)     wPÉÆÃmÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2014. PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï«í DåPïÖ.
       ¢£ÁAPÀ: 23-04-2014 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-28/nJ-9353 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß gÀvÁߥÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀÄ®PÀ¥Àà ¤qÉÆÃt («Äfð) EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ mÉæîgÀzÀ°è PÀtQ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ¨É¥Àðr¹zÀ ¤°è¹zÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À£ÀÄß mÉæîgÀUÉ eÉÆÃr¸À®Ä CAvÀ Cwà eÉÆÃgÁV C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß jªÀgÀì £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «oÀ×® vÀAzÉ dPÀÌ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹ JzÉUÉ ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 24.04.2014 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ qÁ|| ZËzÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ F ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ mÁæöåPÀÖgÀ  vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ dPÀÌ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ, ¸Á|| lPÀ̼ÀQ vÁ||f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2014. PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï«í DåPïÖ.
       ¢£ÁAPÀ: 21-04-2014 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¨Á EzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß J£ïJZï-50 gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £Àqɹ CeÁé ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¦£À ºÀwÛgÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 24-04-2014 gÀAzÀÄ 02:40 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¦ÃgÀUÁ, ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ vÁ: §. ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2014. PÀ®A. 498(J), 306 L¦¹.
       ¢£ÁAPÀ: 23-04-2014 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ wxÀð¥Àà PÀnÖªÀĤ, ¸Á: ºÀ®¸ÀAV UÁæªÀÄ vÁ: EAr ºÁ° ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÁ®¤ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÊvÀ: ¥À®è« UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀ PÀnÖªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð EªÀ½UÉ EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ wÃxÀð¥Àà PÀnÖªÀĤ EªÀ£ÀÄ «£Á PÁgÀt ¢£À ¤vÀå PÉ®¸ÀUÀ¼À §UÉÎ vÀ¥ÀÄà ºÀÄqÀÄQ »AiÀiÁ½¹ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁUÀ®Ä AiÉÆÃUÀå E®è ¤Ã£ÀÄ ¸Á¬Ä CAvÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ vÉÆAzÀgÉ ºÁUÀÆ  QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ: 23-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí ¥À®è« EªÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ºÁUÀÆ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥À®è« EªÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Éqï gÀƪÀÄzÀ°è ¹°AUÀ ¥sÁå¤UÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ zÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæAiÀÄ PÀnÖªÀĤ ¸Á: §gÀqÉÆî vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)   ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2014. PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
       ¢£ÁAPÀ: 23-04-2014 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ: ¸ÀAdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ PÁRAqÀQ, ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á|| PÉgÀÆlV. EvÀ£ÀÄ      EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À  ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ ¹AzÀV ±ÀºÀgÀzÀ°ègÀĪÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ vÀ£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ  ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀPÀÆÌ ºÉÆÃUÀzÉ E°èªÀjUÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ  vÁ£ÀÄ ¨sÁrUÉ EgÀĪÀ PÉÆÃuÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁ£É CAvÁ ²æà gÁªÀÄÄ vÀAzÉ vÀÄPÀÄÌ PÁRAqÀQ ¸Á|| PÉgÀÆlV. vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)   ºÉÆÃwð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2014. PÀ®A. 3 ¸ÀºÀ PÀ®A. 7 F.¹ DåPïÖ 1955.
       ¢£ÁAPÀ: 24-04-2014 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃwð oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ UÉÆëAzÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Áà, ¸Á: ¥ÉÆAZÀªÀÄÄ° PÀȵÀÚVÃj f¯Éè £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¯Áj £ÀA. feÉ-01/JªÁAiÀiï-8811 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀrvÀgÀ PÁrðUÉ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ 308 ¨ÁåUÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¢AzÀ ªÀiÁºÁgÁµÀÖç gÁdåPÉÌ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà CtÚ¥Áà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄuÁÚ UÉÆmÁå¼À, DºÁgÀ ¤jÃPÀëgÀÄ, vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÀbÉÃj, EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Thursday, April 24, 2014

DAILY NEWS ON 24-04-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 24.04.2014.
1)     §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2014. PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹.
       ¢£ÁAPÀ: 23-04-2014 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÉæêÀiÁ£ÀAzÀ ºÀÄPÉÌÃj, ¸Á|| CdÄðtV JZï.JªÀiï.n PÀA¥À¤AiÀÄ £ÀA§gÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ E®èzÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÉqÀ¸ÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀ, mÁæPÀÖgï EAf£ÀPÉÌ mÉæöÊ®gÀ eÉÆÃr¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è «zÀÆåvï PÀA§UÀ¼À£ÀÄß ºÉÃjPÉÆAqÀÄ §§¯ÉñÀégÀ PÀqɬÄAzÀ dªÀÄRAr PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ vÀ£Àß JzÀjUÉ §§¯ÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-28/AiÀÄÄ-0286 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÉÄÊvÀ: ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà CªÀiÁäfUÉÆüÀ, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á|| §§¯ÉñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ©¼ÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á|| §§¯ÉñÀégÀ EªÀjUÉ mÁæPÀÖgï mÉæöÊ®gÀzÀ°èzÀÝ «zÀÆåvï PÀA§UÀ¼ÀÄ §rAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¹zÀÝ¥Àà CªÀiÁäfUÉÆüÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁr, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉqÀ¸ÀÄwÛzÀÝ gÀªÉÄñÀ ©Ã¼ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV zÀªÀSÁ£ÉUÉ MAiÀÄÆåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÉÄÊvÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà CªÀiÁäfUÉÆüÀ, ¸Á|| §§¯ÉñÀégÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2014. PÀ®A. 392 L¦¹.
   ¢£ÁAPÀ: 23-04-2014 gÀAzÀÄ 19.35 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ CAzÁdÄ ªÀAiÀiÁ: 25 jAzÀ 30 ªÀµÀðzÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ, EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18.15 UÀAmÉUÉ  vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ vÀªÀÄä JQì¸ï-125 ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §eÁgÀPÉÌ §AzÀÄ ¨ÁeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CxÀt gÀ¸ÉÛ ¤«Äðw §eÁgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¥À®ìgï CxÀªÁ C¥Áa ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ »A¢¤AzÀ JqÀ¨ÁdÄ §AzÀªÀgÉ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,15,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 45 UÁæA. vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæªÀÅ §®eÉÆÃj¤AzÀ QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æêÀÄw ¨sÁgÀw UÀAqÀ ¸ÀwñÀ AiÀÄAPÀn, AiÀÄÄ.©.J¸ï. £ÀA: 21 ªÀÄÄeÁªÁgÀ ªÀÄrØ ±Á¯É ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ «zÁå £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   wPÉÆÃmÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2014. PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï«í DåPïÖ.
   ¢£ÁAPÀ: 23-04-2014 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-28/J-5183 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ E®è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw ºÁUÀÆ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ËAzÀAiÀÄð ªÀAiÀiÁ: 06 ªÀµÀð EªÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÁzÀ CdÄðtVAiÀÄ ¸Á¬Ä ¨Á¨ÁUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆägÁzÀ ºÉÆ£ÀªÁqÀPÉÌ §¹ì£À°è §AzÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ¸À«ÄÃ¥À E½zÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ CxÀt gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CxÀt PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¸ËAzÀAiÀÄð zÀ£ÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ: 06 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ F ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ CtÚ¥Àà zÀ£ÀUÉÆAqÀ, ¸Á|| ºÉÆ£ÀªÁqÀ vÁ|| f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)   §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2014. PÀ®A. ¨Á®PÀ PÁuÉ.
       ¢£ÁAPÀ: 18-04-2014 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®PÀ: ªÀÄ°è£ÁxÀ ¨sÀgÀvÉñÀ ¥Ánïï, ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð ¸Á: §§¯ÉñÀégÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁVzÀÄÝ, EvÀ£ÀÄ §§¯ÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ©gÁzÀgÀ EªÀgÀ vÉÆÃlPÉÌ ºÁ®Ä vÀgÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¨sÀgÀvÉñÀ vÀAzÉ §Äd§° ¥Ánïï, ¸Á|| §§¯ÉñÀégÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)   J¦JªÀiï¹ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2014. PÀ®A. 3 & 7 E¹ DåPïÖ.
       ¢£ÁAPÀ: 23-04-2014 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æñÉÊ® vÀAzÉ ªÀÄ®PÀtß ªÁ°, ¸Á: ©eÁ¥ÀÄgÀ L±ÀégÀå £ÀUÀgÀ 2) ²æêÀÄw ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ ®PÀëöät ZÀ®«Ä, ¸Á; ©eÁ¥ÀÆgÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ £ÀA.2 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ UÉÆÃqÁªÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°PÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzsÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ CrAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ¥ÀrvÀgÀ DºÀgÀ zÁ£ÀåUÀ¼ÁzÀ CQÌ UÉÆâAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ UÉÆÃzÁ«Ä£À°è ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAUÀ滹 EnÖzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ dĪÀÄätÚ zÉÆqÀتÀĤ, DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ 1 ¥ÀrvÀgÀ «¨sÁUÀ ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6)   ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2014. PÀ®A. 379 L¦¹.
   ¢£ÁAPÀ: 06-03-2014 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɬÄAzÀ 22.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÀ «zÁå £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀĵÁä PÉÆÃaAUï ¸ÀÆÌ¯ï ªÀÄÄAzÉ ElÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á§vï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-28/«í-1596 C:¸À: Q: 30,000/- gÀÆ. EzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ²ªÁ£ÀAzÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ ¥ÀlÖt±ÉnÖ ¸Á: ¸ÉÆÃA¥ÀÆgÀ ºÁ° ªÀ¹Û: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7)   UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2014. PÀ®A. 79, 80 Pɦ DåPïÖ.
       ¢£ÁAPÀ: 23-04-2014 gÀAzÀÄ 19.35 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) D£ÀAzÀ vÀAzÉ ©ªÀÄtÚ ²gÀtUÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄgÁ£ÀPÉÃj ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ 8 d£À DgÉƦvÀgÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ªÀÄoÀ¥Àw UÀ°èAiÀÄ°è §gÀĪÀ DgÉÆæ £ÀA. 9 £ÉÃzÀªÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ «gÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ 1 £Éà ªÀĺÀrAiÀÄ°è EgÀĪÀ MAzÀÄ gÀƪÀÄzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆævÀjAzÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 1,37,000/- gÀÆ¥Á¬Ä 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÀĤî.Dgï.PÁA§¼É, ¹¦L UÁA¢üZËPÀ ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8)   D®ªÉÄïï oÁuÉ JJ¥sï £ÀA. 04/2014. PÀ®A. DPÀ¹äPÀ eÁ½.
   ¢£ÁAPÀ: 22-04-2014 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D®ªÉÄïï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÄ¢¹zÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À j/¸À/£ÀA. 535 £ÉÃzÀÝgÀ d«ÄãÀªÀÅ D®ªÉÄî UÀÄAzÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §® zÀAqÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, d«ÄãÀzÀ°è 4 KPÀgÉ PÀ©â£À ¦ÃPÀ£À d«ÄãÀzÀ°è C¯Éè ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ n.¹ UÉ 200 ¥ÀÆl£ÀµÀÄÖ ªÁAiÀÄgÀ J¼À¢zÀÄÝ CzÀÄ UÁ½UÉ PÉç® ªÁAiÀÄgÀUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆAzÀÄ ºÀwÛ ±Álð ¸ÀQðl DV PÀ©â£À ¦QUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 KPÀgÉAiÀĵÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ 2 ®PÀë gÀÆ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ, F §UÉÎ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà dUÀw, ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð ¸Á|| D®ªÉÄî EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄïï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
-3-
9)   ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 05/2014. PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
       ¢£ÁAPÀ: 22-04-2014 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà PÀÆqÉè¥ÀàUÉÆüÀ, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-1(J) EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ, EvÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ¯É PÉlÖªÀgÀ vÀgÀ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉ ªÀiÁ£À¹PÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É aªÀÄt JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, F §UÉÎ ¤Ã®¥Àà UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà PÉÆqÉè¥ÀàUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-1(J) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

10)  ¤qÀÄUÀÄA¢ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2014. PÀ®A. 366 L¦¹.
       ¢£ÁAPÀ: 15-04-2014 gÀAzÀÄ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¨ÉƪÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî, ¸Á|| UÉÆãÁ¼À EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á«wæ vÀAzÉ PÁåvÀ¥Àà ¨ÁUÉêÁr, ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð ¸Á|| UÉÆãÁ¼À EªÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £ÀA©¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ PÁåvÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¥Àà ¨ÁUÉêÁr, ªÀAiÀiÁ: 54 ªÀµÀð ¸Á|| UÉÆãÁ¼À vÁ|| §. ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

11)    EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2014. PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
       ¢£ÁAPÀ: 21-04-2014 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼É ºÉ¸ÀgÀÄ:- dAiÀIJæà UÀAqÀ ¸ÀvÉå¥Àà ©®PÁgÀ zÀÄzÀV, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á||gÀhļÀQ ºÁ°ªÀ¹Û EAr CAdĪÀÄ£À ºÉʸÀÆÌ® ºÀwÛgÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw EzÀÄÝ,  EªÀ¼ÀÄ ¨É½UÉÎ ºÀ¥Àà¼À ªÀiÁqÀ®Ä DqÀðgÀ PÉÆlÄÖ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, F §UÉÎ ¸ÀvÉå¥Àà ªÀiÁgÀÄw ©®PÁgÀ, ¸Á|| gÀhļÀQ ºÁ|ªÀ| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, April 23, 2014

DAILY NEWS ON 23-04-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 23.04.2014.
1)     UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2014. PÀ®A. 379 L¦¹.
   ¢£ÁAPÀ: 31-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 09-04-2014 gÀ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á§vï ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8,66,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À mÁmÁ PÀA¥À¤ mÁªÀgÀ¸ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-28/J- 8134 EzÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ «dAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà §dAwæ ¸Á: PÉgÀÆlV vÁ: ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ²ªÁf ªÀÈvÀÛ¢AzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ zÀgÀªÁeÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ G¥Àà° §Ädð PÁæ¸ï PÉÆÃmÉ UÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ UÉÆÃPÀÄ® ¥ÀªÁgÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁf ¥ÉÃoÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   PÉÆïÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2014. PÀ®A. 304(J) ¸ÀºÀ PÀ®A. 34 L¦¹.
       ¢£ÁAPÀ: 22-04-2014 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ PÉƯÁígÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ PÉE© ¯ÉÊ£ÀªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉE© C¢üPÁjUÀ½zÀÄÝ, EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ d«ÄãÀzÀ°è ¤Ãj£À ºÉÆAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃzÀ PÉE© ºÀ¼ÉAiÀÄ ¯ÉÊ£ÀªÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÁ CªÀgÀÄ ¤®ðPÀëªÀ»¹ ©nÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ: ªÉÄÊvÀ: ¸ÀAUÀ¥Àà. AiÀĪÀÄ£À¥Àà. UÉÆÃoÉ, ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: PÉƯÁígÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ ¤Ãj£À ºÉÆAqÀzÀ°è ¤Ãj£À ªÁ®£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÉE©AiÀÄ PÀA§¢AzÀ ºÀjzÀÄ ©zÀÝ MAzÀÄ J¯ïn ¯ÉÊ£ÀªÀÅ DvÀ£À PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀUÀÄ° PÀgÉAl ºÀwÛ ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĺÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, DvÀ£À ¸Á«UÉ PÉE© C¢üPÁjUÀ¼À ¤®ðPÀëvÀ£ÀªÉà PÁgÀtªÁVzÉ JAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd. AiÀĪÀÄ£À¥Àà. UÉÆÃoÉ, ¸Á: PÉƯÁígÀ vÁ: §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   UÉÆîUÀÄA§eï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2014. PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
       ¢£ÁAPÀ: 21-04-2014 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22-04-2014 gÀ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÉÆîUÀÄA§eï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ: ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ªÀĸÀ½, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄqÀ£À½î ºÀÄ£À±Áå¼À vÁ: f: ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÁªÀĤ gÉÆÃUÀ §AzÀÄ ¨ÉÃUÀ£É ªÁ¹AiÀiÁUÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É UÀÄAV£À°è EgÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁgÀ eÉÆÃvÉUÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ MAzÀÄ jÃw ºÀÄZÀÑgÀAvÉ ªÀiÁr MAzÀÄ UÀÆAV£À°è PÀÆqÀªÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ JµÉÖà SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÄ CªÀ£ÀÄ CzÉà UÀÆAV£À°è EgÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉ UÀÆAV£À°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ ªÀĸÀ½, ¸Á: ªÀÄqÀ£À½î ºÀÄ£À±Áå¼À vÁ: ©eÁ¥ÀÄgÀ f: ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆîUÀÄA§eï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Tuesday, April 22, 2014

DAILY NEWS ON 22-04-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 22.04.2014.
1)     §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2014 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï«í DåPïÖ.
    ¢£ÁAPÀ: 21-04-2014 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ 407 UÀÆqÀì ¦PïC¥ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-28/J-9544 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ 407 UÀÆqÀì ¦PïC¥ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §.¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ C§Äݯïd°Ã® ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ C§Äݯïd°Ã¯ï vÀAzÉ ªÀÄPÀÄâ¯ï ¸ËzÁUÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 49 ªÀµÀð ¸Á: C¥Àd¯ï¥ÀÆgÀ ZËzsÀjUÀ°è f¯Áè UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-04-2014 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà ªÀĺÀäzÀDjÃ¥ï vÀAzÉ C§Äݯïd°Ã® ¸ËzÁUÁgÀ ¸Á: C¥Àd¯ï¥ÀÆgÀ ZËzsÀjUÀ°è f¯Áè UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2)    «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
    ¢£ÁAPÀ: 21-04-2014 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è  ªÉÄÊvÀ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà UÀAUÀ±ÉnÖ, ªÀAiÀiÁ: 49 ªÀµÀð ªÉÄÊvÀ 2) C¤ÃvÁ vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 9 ªÀµÀð ¸Á|| E§âgÀÄ gÀA¨sÁ¥ÀÆgÀ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ ¸ÀÄgÉñÀ UÀAUÀ±ÉnÖ FvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹¯ÉAqÀgÀ UÁå¸À ¸ÉÆÃjPÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß §AzÀ ªÀiÁqÀ®Ä ªÉƨÉʯï mÁZÀð ºÀaÑ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÁUÀ CPÀ¸ÁävÀ ¸ÉÆàÃlªÁV vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀgÀ ¸ÉÆàÃl¢AzÀ ªÀÄ£É PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ C¤vÁ »gÉêÀÄoÀ EªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É UÉÆÃqÉ ©zÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¹zÀÝ¥Àà UÀAUÀ±ÉnÖ FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, F §UÉÎ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ UÀAUÀ±ÉnÖ, ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð ¸Á|| gÀA¨sÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3)    PÀ®PÉÃj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2014 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.
    ¢£ÁAPÀ: 19-03-2014 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀVAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ: ¨sÁUÁå²æà gÁA¥ÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð ¸Á|| PÀ®PÉÃj ªÉÄÃ¯É £ÀªÉÆÃzÀ ªÀiÁrzÀ ºÀÄqÀVAiÀÄÄ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ J®èUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, F §UÉÎ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà gÁA¥ÀÆgÀ ¸Á|| PÀ®PÉÃj vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4)    ¹AzÀV oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 11/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ: 21-04-2014 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ: ¸ÀA¢Ã¥À §¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ @ ¨ÉÆÃgÀV, ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ, ¸Á: ¨Áå°ºÁ¼À (§APÀ®V) vÁ: ¹AzÀV £ÀªÀÄÆzÁzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀ«vÁ vÀAzÉ UÉƯÁè¼À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ, ¸Á: ¨Áå°ºÁ¼À (§APÀ®V) J£ÀÄߪÀ ºÀÄqÀVAiÀÄ£ÀÄß ¦æw¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀÄgÀUÀ®è ¹ÃªÀiÁzÀ AiÀÄÄ.PÉ.¦ ªÉÄãï PÉãÁ® zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄAPÀAa PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«ÄãÁ±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ 13:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà §¸À¥Àà ¸ÁºÉçtÚ ªÀiÁzÀgÀ @ ¨ÉÆÃgÀV, ¸Á: ¨Áå°ºÁ¼À (§APÀ®V) vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5)    ¹AzÀV oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 12/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 21-04-2014 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: PÀ«vÁ UÀAqÀ §¸À¥Àà CUÀ¸À£Á¼À, ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀĸÀÌ£Á¼À ºÁ|| ªÀ|| ¨Áå°ºÁ¼À £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ½zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨ÉÆÃgÀV @ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| ¨Áå°ºÁ¼À EªÀ£À eÉÆÃvÉUÉ ¦æÃw ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß ¦æÃAiÀÄPÀgÀ «µÀ PÀÄrzÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ, CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ dAwUÉ ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É, F §UÉÎ UÉÆïÁè¼À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÅvÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ, ¸Á|| ¨Á彺Á¼À vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.04.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.