Number of Visitors

Sunday, March 30, 2014

DAILY NEWS ON 30-03-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 30.03.2014.


1)     ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2014. PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ. 
¢£ÁAPÀ: 26-03-2014 gÀAzÀÄ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À: ¦æAiÀÄAPÁ vÀAzÉ RAqÉÆèÁ PÉÆý @ §£À¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð, eÁåw: »AzÀÆ vÀ¼ÀªÁgÀ, GzÉÆåÃUÀ: ²PÀët (¦AiÀÄĹ 2 £Éà ªÀµÀð) ¸Á: fUÀfêÀtV, vÁ: EAr EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ fÃUÀfêÀtV¬ÄAzÀ ¦AiÀÄĹ 2 £Éà ªÀµÀðzÀ ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä ºÉÆÃwðAiÀÄ ²æà gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ PÁ¯ÉÃdPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁV ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄjUÉ D ªÉÄÃ¯É HjUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý J°èAiÉÆà ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, F §UÉÎ RAqÉÆèÁ vÀAzÉ ®PÀëöät PÉÆý @ §£À¥ÀÆgÉ, ¸Á: fUÀfêÀtV, vÁ®ÆPÀ: EAr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÀAPÀ: 29.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

2)   PÉÆïÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2014. PÀ®A. 174 ¹Dg惡. 

¢£ÁAPÀ: 29-03-2014 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: £ÁUÀªÀé UÀAqÀ zÁåªÀ¥Àà §ArتÀqÀØgÀ, ªÀAiÀiÁ: 60, ªÀµÀð ¸Á: vÉ®V EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä M¯ÉAiÀÄ°è, PÀnÖUÉ ºÁQ WÁ¸À¯ÉÃmï JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄgÀ« ¨ÉAQ ºÀZÀÄѪÁUÀ CzÀÄ §UÀ룃 ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ GlÖ ¯ÉʯÁ£ï ¹gÉUÉ vÀUÀÄ° CªÀ¼À ±ÀjgÀPÉÌ J¯Áè PÀqÉ ¸ÀÄlÄÖ zÁªÁSÁ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÉÄÊvÁ¼ÀVzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà §ArتÀqÀØgÀ, ¸Á: vÉ®V gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÀAPÀ: 29.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  

Saturday, March 29, 2014

DAILY NEWS ON 29-03-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 29.03.2014.


1)     §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.  
¢£ÁAPÀ: 27-03-2014 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ £À©¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ UÀrØ ¸Á||eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ vÁ£ÀÄ  £ÉqÀ¸ÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀ EAf£À £ÀA§gÀ PÉJ 28/nJ 8125 £ÉÃzÀÝPÉÌ £ÀA§gÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ E®èzÉ mÉæöÊ®gÀ eÉÆÃr¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è PÀ§â£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆqÀ¨ÁV¬ÄAzÀ zÉêÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ vÁd¥ÀÆgÀ ¥ÁèlzÀ°è ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ¥À°Ö DUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ EAf£ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¸ÀzÁ²ªÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ @ £Á« ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð EªÀ£À ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ ,§®UÀtÂÚUÉ ¸ÁzÀ ªÀ ¨sÁjà UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ @ £Á«, ¸Á||²gÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÀAPÀ: 28.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  


2)   J¦JA¹ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2014 PÀ®A 367. 307 gÉêÀÅ 34 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 26/03/2014 gÀAzÀÄ0830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¦JA¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¦ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ @eÁÕ£ÀUËqÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¥Ánî ºÁUÀÆ E§âgÀÆ CjavÀUÀAqÀ¸ÀgÀÄ M§â¼ÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß aUÀªÀé£À ªÀÄUÀ£À ¥ÉÆð¸ï £ËPÀj ¸À®ÄªÁV 120000=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß  DgÉÆæ ¦ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¹mÁÖV PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzsÀ ¦gÁå¢UÉ PÁj£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁr C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÀÄ®V UÁæªÀÄzÀ PÉ£Á®zÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ PÉÊUÉ ¨ÉÃr ºÁQ PÁ®Ä PÀnÖ UÉÆÃt aîzÀ°è ºÁQ PÉ£Á®zÀ ¤ÃgÀ°è  MUÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ «oÀ×® vÀA/ UÁå£À¥Àà aZÀ£ÁåUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð ¸Á: PÁRAqÀQ ºÁ° ªÀ¹Û UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JA¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

                                                                                                   


Friday, March 28, 2014

PRESS NOTE ON 28-03-2014

«eÁ¥ÀÆgÀ.
¢£ÁAPÀ: 28.03.2014

dªÀÄRAr - ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ZÀ°¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁUÀð §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ.
*  *  *
         F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ, ºÁUÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 30.03.2014 gÀAzÀÄ ²æà £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆâ ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ UÀÄdgÁvï gÁdå gÀªÀgÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2014 gÀ ¤«ÄvÀå ¥ÀæZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À UÀÄdgÁvï gÁdå gÀªÀgÀ ¨sÀzÀævÁ zÀȶ֬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmɪÀgÉUÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ - §§¯ÉñÀégÀ PÁæ¸ï¢AzÀ ¸ÁgÀªÁqÀªÀgÉV£À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸À¯ÁVzÉ. ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ dªÀÄRArUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ J®è £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÉÆïÁígÀ gÀ¸ÉÛ - dĪÀÄ£Á¼À PÁæ¸ï zÀzÁªÀÄnÖ - ¸ÁgÀªÁqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ dªÀÄRAr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÁUÀÆ dªÀÄRAr PÀqɬÄAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁgÀªÁqÀ PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqɬÄAzÀ CvÁ®nÖ vÉÆgÀ« ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀ®Ä  ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
         ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ dªÀÄRArUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÁUÀÆ dªÀÄRAr PÀqɬÄAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ¨sÁj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §§¯ÉñÀégÀ PÁRAqÀQ PÁgÀeÉÆüÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ZÀ°¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ F §UÉÎ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.Thursday, March 27, 2014

DAILY NEWS ON 27-03-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 27.03.2014.

1)     §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 13/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 26/03/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 05.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvï ¸ÀAvÉÆõÀ ²Ã±ÉÊ® ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ EzÀÝ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸ÀܪÀ¸ÀÜvÀ£À¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26-03-2014 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ vÀ£ÀßµÀ×PÉÌ vÁ£É AiÀiÁªÉÇÃzÉÆ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÆjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ZËzsÀj zÀªÁSÁ£ÉUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ; 26-03-2014 gÀAG ªÀÄÄAeÁ£É 05-00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¨sÁVÃgÀy ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á; ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ J¸À JZï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)    ZÀqÀZÀt oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 12/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 25/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmɬÄAzÁ ¢. 26/03/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁå£É 7 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ-¤Ã®¥Àà vÀA/ ±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀÄÌgÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á: ZÀqÀZÀt FvÀ¤UÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 wAUÀ½AzÁ vÀ¯ÉAiÀÄÄ ¸Àj E®èzÀÝjAzÁ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀiÁV ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CzÀgÀ ¸À®ÄªÁV ²gÀUÀÆgÀ AiÀÄ®èªÀÄä£À ºÀwÛgÀ zÉêÀgÀÄ PÉý¹ £ÉÆÃr §A¢zÀÄÝ  ¸Àé®à PÀrªÉÄ DVzÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸À»vÁ ¸ÀzÀj ¤Ã®¥Àà£ÀÄ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CzÉà UÀÄAV£À°è ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉUÉ EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÁ PÀnÖ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉUÉ ÷G®Äð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ AiÀÄ®Äè¨Á¬Ä UÀA/  ¤Ã®¥Àà £ÁAiÀÄÌgÀ ªÀAiÀiÁ ¸Á: ZÀqÀZÀt vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÀAPÀ: 26.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)    ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2014 PÀ®A 379 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 25-12-2013 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɬÄAzÀ 19.30 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §eÁd PÀA¥À¤AiÀÄ r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï MAzÀÄ 135 ¹¹. PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ £ÀA PÉJ-28/J¸ï-7345 ENGIN NO. JNGBRC69409, CHESSI NO. MD2DSJNZZRCC4703  C.¸À QªÀÄävÀÄÛ 30000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ±ÀPÁëªÁ° vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðd¸Á§ lPÀ̼ÀQ  ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)    d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2014 PÀ®A ªÀÄ£ÀµÀågÀÄ PÁuÉ.
¢£ÁAPÀ: 23-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 01.30 jAzÀ 02.00  UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ 1] £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð £ÁAiÀÄÄØ ªÀAiÀiÁ; 61 ªÀµÀð  ¸Á; ªÀÄzÁæ¸À [ZÉ£ÉßöÊ]  2] §¸À¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ;55 ªÀµÀð  ¸Á; PÉƯÁgÀ  3] zÁ£À¥Àà »gÉPÀÄgÀħgÀ ªÀAiÀiÁ; 60 ªÀµÀð ¸Á; ²ªÀtV 4] ¨Á®Ä vÀAzÉ ¨Á¨Á ªÀÄgÁoÉ ªÀAiÀiÁ; 59 ¸Á; w½zÀħA¢®è EªÀgÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ  UÀÄgÀÄ¥ÁzÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà ¹zÉÝñÀégÀ «zÁå¦ÃoÀzÀ «±ÁæAw ªÀÈzÁݱÀæªÀÄzÀ°èAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23-3-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 01.30 jAzÀ 02.00  UÀAmÉAiÀÄ  £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è HlzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ CgÀÄuÁ ²æÃPÁAvÀ ¨É£ÀPÀ£À½î ¸Á; «eÁ¥ÀÆgÀ ±ÁºÀ¥ÉÃn EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)    d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2014 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ. 

¢£ÁAPÀ: 20-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ GlzÀ £ÀAvÀgÀ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ ªÀiÁAvÉñÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ  ¸Á; ¤qÀUÀÄA¢ vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  FvÀ£ÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¨Á®PÀgÀ ¨Á®  ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20-3-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ  HlzÀ £ÀAvÀgÀ  ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÁUÀÄwÛzÉ ¨sÀ»zÉðzɸÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ¸ÀzÀj ¨Á®ªÀÄA¢gÀzÀ ¨ÁdÄPÉÌ EgÀĪÀ PÀAnAiÀÄ°è ºÉÆÃV  AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ UÀÄgÀĸÀAUÀ¥Àà   gÀÄzÀæ¥Àà PÉÆÃn        ¸Á;  ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀ¸ÉÛ ©eÁ¥ÀÆgÀ   EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÀAPÀ: 26.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Wednesday, March 26, 2014

DAILY NEWS ON 26-03-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 26.03.2014.
1)     PÀ®PÉÃj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2014. PÀ®A. 448, 376(J¥sï), 504, 506 ¸ÀºÀ PÀ®A. 34 L¦¹ Sec. 3(A), 4, 5, 6, The children from sexual offences Act 2012& 3(I) (XI), 3(2)(V) SC/ST act 1989

¢£ÁAPÀ: 23/03/2014 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ CA§¼À£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀĸÉãÀ¸Á§ @ C¥Éà vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ ªÀÄįÁè 2) £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¨ÁµÁå ªÀÄįÁè 3) ªÉÄÃgÀÄA© UÀAqÀ £À©¸Á§ ªÀÄįÁè J®ègÀÆ ¸Á|| CA§¼À£ÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV, EªÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ M§â¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr EªÀ½UÉ §¯ÁvÁÌgÀ ªÀiÁr CªÀ½UÉ F §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀgÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëd£ÀgÀÄ PÀÆr C¥Á¢vÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV DgÉÆæ £ÀA. 2, 3 £ÉÃzÀݪÀjUÉ PÉýzÁUÀ DgÉÆÃ¥À £ÀA. 2, 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ »AzÀĽzÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ UÉÆÃwÛzÀÄÝ, w½zÀÄ w½zÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀÄÝ, F §UÉÎ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2)   ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2014. PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹. 
¢£ÁAPÀ: 25/03/2014 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ CA¨Áf ©üêÀÄgÁªï PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:32/E©-647 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ PÀqɬÄAzÁ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ PÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ vÀºÀ²Ã® D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ  vÀºÀ²Ã® D¦üøï PÀqɬÄAzÁ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛ PÁæ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃr ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÁ DgÉÆæ zÉêÉAzÀæ ±ÀAPÉæ¥Àà zÁå¨ÉÃj, ¸Á: aPÀ̹AzÀV FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ 407 ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-42/1909 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÀzÀgÀ CA¨Áf PÁA§¼É FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨sÁjUÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3)   gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2014 PÀ®A 379 L¦¹ & 86, 87 PÀ£ÁðlPÀ CgÀtå PÁAiÉÄÝ.  
¢£ÁAPÀ: 25.03.2014 gÀAzÀÄ 08.45 UÀAmÉAiÀÄ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæüvÀ£ÁzÀ:  «oÀ×® vÀA:dmÉÖÃ¥Áà EAr ªÀAiÀiÁ|| 55 ªÀµÀð ¸Á|| CAdÄlV vÁ|| EAr CA§ÄªÀªÀ£ÀÄ  PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ  ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ ²æêÀÄAvÀ vÀA: zsÀªÀÄðtÚ EPÀ̼ÀQ ¸Á|| CAdÄlV EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°èAzÁ 15000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À, 30 PÉ.f vÀÆPÀzÀµÀÄ×  ºÀ¹ vÉÆUÀmÉ EgÀĪÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀªÀ£ÀÄß PÀrzÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÁßV ªÀiÁr CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÉÆÃt aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ MAiÀÄÄåªÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀĸÀÄUÀ¯ï ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)   §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2014 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
¢£ÁAPÀ: 18-03-2014  gÀAzÀÄ 17;00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À  ªÀÄUÀ£ÁzÀ  PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä vÀA PÀ®èAiÀiÁå UÀ«ªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-23  ªÀµÀð ¸Á:gÉ©£Á¼À EªÀ£ÀÄ   ¢£ÁAPÀ 18-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ  ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV  PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÀ®èAiÀÄå vÀA ZÀgÀAvÀAiÀiÁå UÀ«ªÀÄoÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.     

5)   §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ. 

¢£ÁAPÀ: 25.03.2014 gÀAzÀÄ 03.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀĺÉñÀ vÀA AiÀÄ®è¥Àà ªÀqÀØgÀ 28 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÁUÉêÁr UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 12 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À;vÀ;²æà JªÀiï J£ï ¹AzsÀÆgÀ ¦ J¸ï L  §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Tuesday, March 25, 2014

DAILY NEWS ON 25-03-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                       ¢£ÁAPÀ: 25.03.2014.

1)     ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2014 PÀ®A 304(J) L¦¹ gÉêÀÅ 34 L¦¹.  
¢£ÁAPÀ: 24/03/2014 gÀAzÀÄ 09:00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÁAvÀAiÀÄå gÉêÀt¹zÀÝAiÀÄå zÀĪÀÄä¢æ 2] FgÀAiÀÄå UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå UÀtºÁgÀ. 3] ±ÀgÀtAiÀÄå FgÀAiÀÄå UÀtºÁgÀ. 4] ²æñÉÊ® UÀAUÁzsÀgÀUÀtºÁgÀ. ¸Á: J®ègÀÆ §UÀ®ÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð  ¸Á: §UÀ®ÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV. FvÀ¤UÉ «zÀÄåvï vÀAwUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ «zÀÄåvï vÀAwUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉAiÀÄ®Ä ºÀaÑzÁUÀ CPÀ¸ÁävÁV MªÉÄä¯É «zÀÄåvï vÀAwAiÀÄ°è «zÀÄåvï §A¢zÀÝjAzÀ «zÀÄåvï ±ÁPÀ vÀUÀÄ° ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, F §UÉÎ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ  PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃjzÀÄÝ F §UÉÎ «oÉÆèÁ ªÀÄ®PÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 58 ªÀµÀð  ¸Á: §UÀ®ÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2)   ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 24/03/2014 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1. §¸ÀªÀgÁd vÀA ªÁ¸À¥Àà §rUÉÃgÀ  2. zÁ£À¥Àà vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà £ÀAzÉ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À 3. ªÀiÁAvÉñÀ vÀA ²ªÀ°AUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ 4. ±ÀgÀt¥Àà vÀA §¸À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ 5. §¸À¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà PÀÄ¥Àà¸ÀÛ 6. §¸ÀªÀgÁd vÀA ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà UËqÀgÀ 7. ¨Á§Ä ¨ÉtÂÚ ¸Á|| J®ègÀÆ ¤qÀUÀÄA¢ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 3,510/-   2) 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà JªÀiï.©.aPÀÌtÚ£ÀªÀgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.Monday, March 24, 2014

DAILY NEWS ON 24-03-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 24.03.2014.

1)     D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2014 PÀ®A 279. 337. 304(J) L¦¹ & 187 JA«  DåPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D®ªÉÄî oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è fÃ¥ï £ÀA. PÉJ.28.nDgï.5838 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà eÉÆÃgÁV C«ZÁgÀ ªÀ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÀAqÉUÉ ¤AvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï ²ªÀgÁAiÀiï PÀĪÀĸÀV ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: zÉêÀgÀ £ÁªÀzÀV ºÁUÀÆ C°èAiÉÄà gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ°è ¤AvÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÀĪÀĸÀV ªÀÄvÀÄÛ dUÀzÉêÀ¥Àà UÀÄUÀÎj EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqɬĹ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ F ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà fÃ¥ï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ §¸ÀªÀgÁeï EªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ F §UÉÎ UËgÁ¨Á¬Ä UÀA. §¸ÀªÀgÁeï PÀĪÀĸÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA«  DåPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ C¯ÉÆÖà ºÉƸÀ PÁgï EzÀgÀ vÁvÁÌ°PÀ £ÀA. PÉJ.28.nDgï¹ - 13 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ ªÉÆgÀlV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ J£ïJZï 13 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ¢rØ DV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀiÁðAUïPÉÌ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¹AzÀV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¹zÀÝ£ÀUËqÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÄjUÉ¥Àà¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ ¹AzÀV ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°è 20.00 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀA. ²ªÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á: UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2014 PÀ®A 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀA. ªÀiÁAvÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ¸Á: PÀ§âºÀ½î ¯Áj £ÀA. PÉJ.25.©.7400 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤qÀUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ J£ïJZï 50 gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃgÀ®¢¤ß PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀ C«ZÁgÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ©æqÀÓUÉ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ QèãÀgï VjAiÀÄ®è vÀA. AiÀÄAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄPï ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÊ®UÀÄqÀØ vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà vÁ£ÀÄ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ F §UÉÎ §AzÉãÀªÁeï vÀA. DzÀªÀiï¸Á¨ï vÉVΣÀªÀĤ ¸Á: C«ÄãÀUÀqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.03.3014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)   ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2014 PÀ®A 279. 338. 304(J) L¦¹ & 187 JA«  DåPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 22.03.2014 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAZÁj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅ£ÉÆà M§â ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ D®ªÀÄnÖ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ LN¹ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ.28.PÀÆå.0333 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä £ÁUÀ¥Àà vÀA. §¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ @ ªÀÄÄzsÀÄgÀ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀtÄ vÀA. UÀÄgÀħ¸À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ £ÁUÀ¥Àà¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ±ÀgÀtÄ FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj ¸ÀAUÀw ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà vÀ£Àß ªÁºÀ£À vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ zÀÄUÀð¥Àà vÀA. §¸À¥Àà ªÀiÁzÀÈ @ ªÀÄÄzsÀÄgÀ ¸Á: UÀAUÀÆgÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)   UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀįÁ¨ï vÀA. ªÀĺÀªÀÄäzÀ E¸ÀÆ¥ï £Á®§AzsÀ ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ G¥Àà° §Ädð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ²ªÁf ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è §gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ±Á¯É £ÀA. 11 ¥ÀƪÀðzÀ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ PÀA¥ËAqï M¼ÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÀUÉ PÀĽvÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¸ÀĤî PÁA§¼É ¥ÉưøÀ E£Àì¥ÉPÀÖgÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6)   d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2014 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
¢£ÁAPÀ: 21.03.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 15.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è  §¸ÀªÀgÁeï vÀA. ªÀÄ®è¥Àà CqÀØtV ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÁ²ªÀ £ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ¸ÀÄvÁÛr §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ «ªÀįÁ §¸ÀªÀgÁeï CqÀØtV ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


7)   EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2014 PÀ®A 86. 87 PÉJ¥sï DåPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀA. ºÀÄZÀÑ¥Àà £Á®ÌªÀiÁ£À ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸Á: J®ègÀÆ zÉêÀgÀ £ÁªÀzÀV EªÀgÀ ¥ÉÊQ DgÉÆæ £À. 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÀÆr DgÉÆæ £ÀA. 3 £ÉÃzÀªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 5 PÉf ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥À«ÄÃðmï E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV DgÉÆæ £ÀA. 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ.28.J¯ï.2583 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà gÀ«ZÀAzÀæ r.©. ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) EAr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8)   DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ JJ¥sï £ÀA. 01/2014
¢£ÁAPÀ: 22.03.2014 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɬÄAzÀ 21.30 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À aPÀ£ï CAUÀrAiÀÄ EAr gÉÆÃqÀ ¨ÉÊ¥Á¸ïUÉ ºÉÆA¢ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CAUÀr §Azï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÁjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÀÄ ©Ãr ¸ÉâAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ ¹UÀgÉÃmï ¸Éâ ¸ÀjAiÀiÁV Dj¸ÀzÉà MUÉ¢zÀÄÝ CPÀ¸Áävï UÁ½UÉ CzÀgÀ Qr ºÁj §AzÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À aPÀ£ï ¸ÉrØUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ CzÀgÀ°è EzÀÝ 50 PÉÆýUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉqÀÄØ ¸ÀÄlÄÖ CdªÀiÁ¸À 19,000/- gÀÆ ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À«ÄÃgÀ vÀA. ±À©âÃgÀ ©zÀgÉÃPÀgÀ ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9)   ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ JJ¥sï £ÀA. 04/2014
¢£ÁAPÀ: 19.03.2014 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À d«ÄãÀzÀ°è PÉE© PÀA§UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EzÀPÉÌ EgÀĪÀ ªÉÊgïUÀ¼ÀÄ UÁ½UÉ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ PÀÆr DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ QrAiÀÄÄ PÀ©â£À gÀªÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ F §UÉÎ ¤Ã®¥Àà vÀA. §¸À¥Àà ºÉÆUÉÆÃr ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Sunday, March 23, 2014

DAILY NEWS ON 23-03-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                  ¢£ÁAPÀ: 23.03.2014

1)     UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2014 PÀ®A 376. 377 L¦¹ & 3, 4 ¥ÉÆøÉÆÌ DåPÀÖ 2012.
¢£ÁAPÀ: 21/03/2014 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɬÄAzÀ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̼ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ w¥ÀàgÀPÁ¬Ä ¨É½î¬ÄAzÀ PÁ¬Ä vÀgÀ®ÄºÉÆÃzÁUÀ EzÀgÀ°è CgÉÆævÀ£ÀÄ PÀgÉzÀÄ PÀAn ªÀÄgÉAiÀÄ°è CªÀ½UÉ PÉqÀ« d¨sÀj ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2014 PÀ®A 408. 409. 465. 420. 471 L¦¹
¸À£ï 2012-2013 £Éà ¸Á°£À°è zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æà C±ÉÆÃPÀ UÉÆïÁè¼À¥Àà £ÉV£Á¼À CzsÀåPÀëgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 03 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë, C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁj, vÁ®ÆPÁ vÉÆÃlUÁjPÁ C¢üPÁj, vÁ®ÆPÁ d®£ÀAiÀÄ£À C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁdå EAd¤AiÀÄjAUÀ G¥À«¨sÁUÀ C¢üPÁj EzÀÄÝ EªÀgÀÄ ªÀĺÁvÁä UÁA¢ gÁ¶ÖçAiÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è ««zÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À CrAiÀÄ°è PÉ®¸À ¥ÀÆwð DVzÉ CAvÁ SÉÆnÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ MlÄÖ 14,53,556/ gÀÆUÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÝ®èzÉ E£ÀÄß ««zÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À CrAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ MlÄÖ 66,29,824=00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV C¼ÀvÉ [JªÀiï ©] ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀÄgÉñÀ ¨Á¼À£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¥Ánî PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2014 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ. 

¢£ÁAPÀ: 22/02/2014 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁtÂAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀªÀįÁQë UÀAqÀ UÀAUÁzÀgÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸ÁB PÀªÀ®V EªÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ UÀAUÁzsÀgÀ£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÀqÉèêÁqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ©lÄÖ §gÀ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV §¸Àì¸ÁÖöåAqÀzÀ°è EzÁÝUÀ PÁ®Ä ªÀÄrzÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ UÀAUÁzsÀgÀ CdÄ𣠩gÁzÁgÀ ¸ÁB PÀªÀ®V vÁ|| «eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, March 22, 2014

DAILY NEWS ON 22-03-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 22.03.2014.
1)     UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2014 PÀ®A 376 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 20/03/2014 gÀAzÀÄ  ¸ÀAeÉ 6 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 9 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è  ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆPÀ½zÀÄÝ, ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è. ¤£Éßà ¢£ÁAPÀ 20/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ¼ÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß vÉQÌAiÀÄ°è »rzÀÄ §®Ä eÉÆÃj¤AzÀ JwÛPÉÆAqÀÄ §UÀ°AiÀĪÀgÀ PÀ©â£À ¥ÀqÁzÀ°è MAiÀÄÄÝ JwÛ MUÉzÀÄ, UÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr CAUÁvÀ PÉqÀ« CªÀ½UÉ §¯ÁvÁÌgÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 21.03.2014 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è KSRTC £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÀA§gÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸Àì£ÀÄß §.¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÉ¨Áâ¼À ºÉʸÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀ C«ZÁgÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ JzÀÄjUÉ ¦gÁå¢ vÀªÀÄä £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: GA-05/C-0188 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢ vÀªÀÄä ¸ÉÆêÀÄÄ @ ¸ÉÆêÀÄgÁd vÀA ±ÀAPÀgÀ ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á|| £ÀgÀ¸À®V vÁAqÁ FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉà vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ »ÃgÀÄ vÀA ±ÀAPÀgÀ ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ-39 ªÀµÀð ¸Á|| £ÀgÀ¸À®V vÀAqÁ vÁ||§.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   PÉÆïÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 20-03-2014  gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ gÁºÀÄ®. vÀAzÉ. CZÀÆåvÀ. vÀgÀPÁ±É ¸Á: zsÁªÀqÉ vÁ: CA¨ÁeÉÆÃV. f: ©ÃqÀ. gÁdå-ªÀĺÁgÁµÀÖç  ¯Áj £ÀA; JªÀiïJZï-10/dqï-3084 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA; JªÀiïJZï-10/dqï-3084 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß D¸ÀAV PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀĸÀÆw HgÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ vÁvÀìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ- ¥ÀæPÁ±À ªÀAiÀiÁ-4 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ DvÀ£À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ D §UÉÎ ©eÁ¥ÀÆgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 20-03-2014 gÀAzÀÄ 1905 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀtºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ  C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß  oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ. UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà. qÉAV ¸Á: ªÀĸÀÆw  vÁ: §. ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)   EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2014 PÀ®A 302 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 20/03/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 21/03/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ¸ÉÊAiÀÄzÀ¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr ¸Á: C»gÀ¸ÀAUÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw AiÀÄ®èªÀé £ÁAiÉÆÌÃr ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á: C»gÀ¸ÀAUÀ EªÀ¼À ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ CªÀ½UÉPÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÉÆqÀØ PÀ®Äè ºÉÃj vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀA CrªÉ¥Àà GªÀÄ®nÖ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á; PÀqÉèêÁqÀ vÁ; ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)   UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2014 PÀ®A CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955 PÀ®A 3, 7
¢£ÁAPÀ: 20.03.2014 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ C£ÉßÃ¥Áà£ÀªÀgÀ ¸Á: ©eÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ©eÁ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ L.N.¹ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨sÉÆÃUÀ±ÉÃnÖ UÉÆÃqÁ£ÀzÀ°è ¨ÁrUÉ vÀjÃPÀ UÉÆÃqË£À »rzÀÄ CzÀgÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀߨsÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀrvÀgÀ CQÌAiÀÄ 50PÉf vÀÆPÀzÀ CQÌ vÀÄA©zÀ MAzÀÄ UÉÆÃt aî ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀrvÀgÀQÌAiÀÄ 1500 SÁ° UÉÆÃt aîUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß  vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ ©üêÀÄ¥Àà vÀA dĪÀÄ£Áß zÉÆqÀªÀĤ ªÀ 59 ªÀµÀð ¸Á: J.r.L.Dgï.J PÁAiÀÄð®AiÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÀAPÀ: 20.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6)   J¦JA¹ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2014 PÀ®A 3&7 E¹ DåPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 20-03-14 gÀAzÀÄ 16:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¦JA¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ 1)ªÀÄ°èPÁdÄð£À §¸ÀªÀgÁd eÉÆÃUÀÄgÀ ¸Á: ©eÁ¥ÀÄgÀ 2)¥ÀæPÁ±À CA§tt PÀ®§ÄVðªÀAiÀiÁ: 47 ªÀµÀð ¸Á; ©eÁ¥ÀÆgÀ 3) ¸ÀĤî ¥Àæ¨ÁPÀgï ¥Á¸ÉÆÃqÉ ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ UÀaÑ£ÀPÀnÖ PÁ®¤ EªÀgÀÄ ¯ÉʸÀ£ÀìªÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ C£Àß ¨ÁUÀå AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ¸ÁgÀéd¤PÀjUÉ «vÀj¸ÀĪÀ ¥ÀrvÀgï CQÌ 63.Qé 15 PÉf,  ¥ÀrvÀgÀ UÉÆâü 50 Qé 50  PÉ.f.¥ÀrvÀgÀ CQÌ UÉÆ¢ «ÄPÀë CVzÀÝ 2 Qé  vÀÆPÀzÀ ªÀĹãÀ MAzÀÄ SÁ° ¨ÁgÀzÁ¤-500 aîUÀ¼ÀÄ MlÄÖ . QªÀÄävÀÄÛ 104104=50 gÀÆUÀ¼ÀÄ F ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀrvÀgÀ  DºÁgÀ zsÁ£Àå ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß C¢üPÀÈvÀªÁV CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹 PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä  D:¦: £ÀA-2 £ÉÃzÀªÀ£À UÉÆÃqÁªÀ£ÀzÀ°è ¸ÀAUÀ滹 EnÖzÀÄÝ F §UÉβæÃ. J © PÀÄ®PÀt DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¥ÀrvÀgÀ «¨sÁUÀ  ¸Á::©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JA¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7)   J¦JA¹ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2014 PÀ®A 3&7 E¹ DåPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 20-03-14 gÀAzÀÄ 16:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¦JA¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÁzÉêÀ CgÀPÉÃj  ¸Á: ©eÁ¥ÀÄgÀ 2)¥ÀAZÁPÀëj ±ÉÃqsÀ¨Á¼À ¸Á; ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¯ÉʸÀ£ÀìªÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ C£Àß ¨ÁUÀå AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ¸ÁgÀéd¤PÀjUÉ «vÀj¸ÀĪÀ ¥ÀrvÀgï CQÌ 121 .Qé  ¥ÀrvÀgÀ UÉÆâ 40  PÉ.f.¥ÀrvÀgÀ a® ºÉÆ°AiÀÄĪÀ ªÀĹãÀ MAzÀÄ MlÄÖ . QªÀÄävÀÄÛ 304900=00 gÀ.UÀ¼ÀÄ F ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀrvÀgÀ  DºÁgÀ zÁ£Àå ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß C¢üPÀÈvÀªÁV CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹 PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä  D:¦: £ÀA-1 £ÉÃzÀªÀ£À UÉÆÃqÁªÀ£ÀzÀ°è ¸ÀAUÀ滹 EnÖzÀÄÝ F §UÉÎ ²æÃ.©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ:dĪÀÄätÚ zÉÆqÀتÀĤ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ 1 ¥ÀrvÀgÀ «¨sÁUÀ ¸Á::©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JA¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8)   §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 6/2014 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ: 21-03-2013 gÀAzÀÄ 12=00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ¸ÀÄeÁvÁ vÀA. §¸ÀªÀgÁd PÀAnUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á|| ZÁAzÀPÀªÀmÉ ºÁ° ªÀ¹Û §.¨ÁUÉêÁr EªÀ½UÉ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁrAiÀÄ ªÀÄ®PÁd¥Àà ªÀÄļÀªÁqÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À£À eÉÆvÉ PÀ¼ÉzÀ 9 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀÄ PÁgÀå DVzÀÄÝ F ªÀÄzÀªÉAiÀÄÄ EµÀÖ E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É vÀ£Àß Nr߬ÄAzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄUÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ ¦.JªÀiï. ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr¹ ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw ®QëöäA¨Á¬Ä UÀA. §¸ÀªÀgÁd PÀAnUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á; ZÁAzÀPÀªÀmÉ vÁ; ¹AzÀV ºÁ° ªÀ¹Û §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Friday, March 21, 2014

DAILY NEWS ON 21-03-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 21.03.2014.

1)     ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.  

¢£ÁAPÀ: 20/03/2014 gÀAzÀÄ 06:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁt ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¯Áj £ÀA: JªÀiï.JZï. 12/J¥sï¹-8252 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢®è FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©eÁ¥ÀÆgÀ-UÀÄ®§UÁð J£ï,JZï.218 gÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆgÀlV UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç ¨ÁåAQ£À ºÀwÛgÀ eÉêÀgÀV PÀqɬÄAzÁ ¹AzÀV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛ zÁl®Ä ¤AwzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ PÁPÁ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà ªÀÄAiÀÄÆgÀ, ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÆgÀlV, vÁ: ¹AzÀV EªÀ½UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¹AUÉ, ¸Á: ªÉÆgÀlV, vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.03.2014 gÀAzÀÄ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

Thursday, March 20, 2014

DAILY NEWS ON 20-03-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                        ¢£ÁAPÀ: 20.03.2014.
1)     PÀ®PÉÃj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2014 PÀ®A 457. 380 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 15-02-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ PÀ®PÉÃj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ºÉÆ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ- 15/02/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ mÉæÃdjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ mÉæÃdjAiÀÄ°è ElÖ §AUÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃR ºÀt ¸ÉÃj¹ MlÄÖ 329500=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀÄ¢£Á¨Á£ÀÄ vÁ½PÉÆÃn, ªÉÆ; 9741367022 ¸Á||ºÉÆ£Àß½î, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 19.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  

2)   ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2014 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 19-03-2014 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ¸Á: CAiÀÄå£ÀUÀÄr 02] ªÀÄ®PÀ¥Àà vÀAzÉ CtÚ¥Àà ªÀgÀPÀ£À½î ¸Á: PÉƼÁå¼À vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉà ¥Á¸ï ¥À«Äðl ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ©AiÀÄgï vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ºÉêÀqÀð¸ï «¹Ì vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, ¦. ©. ZÀ®ªÁ¢ ¦,J¸ï,L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦,J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 19.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   ¹AzÀV oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 07/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
   ¢£ÁAPÀ: 18/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16;00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 18/3/2014 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ¸ÀAdAiÀÄ  vÀAzÉ Q±À£ï UÀÄAqÀ¯É ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÆãÀSÉÃqÀ  vÁ||¯ÉÆúÁ.f||£ÁzÉAqÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå. ºÁ||ªÀ|| ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ  EªÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À  UÀAqÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 18/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 18/3/2014 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉƸÀÆgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀȵÁÚ JqÀzÀAqÉ G¥À PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤ÃgÀ°è d¼ÀPÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¤±ÉAiÀÄ°è PÁ®Ä eÁjAiÉÆà DUÀ° eÉÆð ºÉÆÃVAiÉÆà DUÀ°  PÉãÁ® ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄV ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É F §UÉΠ   ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ¸ÀAdAiÀÄ UÀÄAqÀ¯É. ¸Á: ¸ÉÆãÀSÉÃqÀ vÁ||¯ÉÆúÁ.f||£ÁzÉAqÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå. ºÁ||ªÀ|| ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 19.03.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.