Number of Visitors

Friday, February 28, 2014

DAILY NEWS ON 28-02-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                       ¢£ÁAPÀ: 28.02.2014

1)     ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2014 PÀ®A 457. 380 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 02/02/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ GPÀÌ° UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj PÀ£ÀßqÀ »jAiÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ gÀÆ«Ä£À Qð PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV gÀÆ«Ä£À°èlÖ PÀA¥ÀÆålgÀ ªÀiÁ¤lgÀ-2, QèÉÆÃqÀð-1, ¹àÃPÀgÀ-2, ªÀi˸ï-1 »ÃUÉ MlÄÖ 14400=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ WÉÆøÀAiÀÄå vÀA: ªÀĺÁAvÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, ªÀAiÀiÁ:44, eÁw: »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉ.f.JZï.¦.J¸ï. GPÀÌ° EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 3/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 27-02-2014 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÉÄÊvÀ ºÀtªÀĪÀé Q½îPÁåvÀgÀ ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¦qïì gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ ¢:20-02-2014 gÀAzÀÄ 0800 CªÀ¸ÀðPÉÌ, UÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ©Ã¹ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MªÉÄäÃ¯É ¦qïì §AzÀÄ ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ M¯ÉAiÀÄ°è ©zÁÝUÀ CªÀ¼À GlÖ §mÉÖUÉ Gj ºÀwÛ ªÉÄÊAiÉįÁè ¸ÀÄlÄÖ D §UÉÎ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:27/02/2014 gÀAzÀÄ 0030 WÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ DVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ «ÃgÀÄ¥ÁQë vÀA¢ ªÀiÁgÀÄw Q½îPÁåvÀgÀ ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð ¸Á:UÀAUÀÆgÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   ¹AzÀV oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 4/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 24/2/2014 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ gÀfAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA. UÀAqÀ ¥sÀd¯ï E¯Á». PÀqÀQ. ªÀAiÀiÁ. 19 ªÀµÀð ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ DV 3 wAUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÀ£ÁßVAiÉÄ EzÁÝUÀ FUÀ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ mÉÆAPÀ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀÄÝ mÉÆAPÀ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DVzÀÄÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DUÀzÀÝPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À vÁæ¸ï vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ºÉ¤£À ¥ÀÄr ¸Éë¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ UÉʧĸÁ§ ¦ÃgÀ¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: £ÁUÁ« ©.PÉ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)   J¦JA¹ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 3/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ: 26-02-14 gÀAzÀÄ 06:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¦JA¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ §¸ÀªÀgÁd PÉAUÀ£Á¼À ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ©eÁ¥ÀÄgÀ ElPÉÆà qɤªÀiï ¥Áæ.° PÀA¥À¤AiÀÄ°è ºÉ®àgï CAvÁ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹ PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ªÀIJ£ÀzÀ ¥ÁªÀltÂUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä EqÀĪÁUÀ DPÀ¸ÁävÁV PÁ®Ä eÁj dÄ¥Ààgï qÁ¬ÄAUï ªÀIJãÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ zÀÄBSÁ¥ÀvÀ ºÉƪÀÄ¢ G¥ÀZÁgÀPÉÌ ©J¯ïrEJ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 26/02/2014 gÀAzÀÄ 22.45 UÀAlUÉ ªÉÄÊvÀ DVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd ©üªÀiÁgÁAiÀÄ PÉAUÀ£Á¼À ªÀAiÀiÁ: 46 ªÀµÀð ¸Á|ºÉÆ£Àß½î vÁ: f ©eÁ¥ÀÄgÀ   EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JA¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Thursday, February 27, 2014

DAILY NEWS ON 27-02-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                       ¢£ÁAPÀ: 27.02.2014


1)     D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2014 PÀ®A 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 25-02-2014 gÀAzÀÄ  2130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà vÀA/PÀ®è¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ¸Á|| ªÀįÁè¨ÁzÀ vÁ|| C¥sÀd¯ï¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ PÉ.J 32.nJ 4527 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CdÄð£À ªÀÄ»AzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß C±ÉÆÃPÀ ±ÁAvÀ¥Àà §UÀ° EªÀgÀ ¨Á§vÀ ¨ÁåqÀVºÁ¼À¢AzÀ  zÉêÀtUÁAªÀ PÀrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÉ   EgÀĪÀ d«ÄãÀzÀ PÀ©â£À ¥ÀqÀzÀ°è eÉÆÃgÁV C«ZÁgÀ ªÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÀ§â ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀ mÁæ°AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀ ªÉÄÊvÀ zÁ£ÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ  rQÌ ºÉÆr¹ ¨sÁj zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ C®ªÉÄî PÀqÉUÉ vÀgÀĪÁUÀ PÀÄgÀ§vÀºÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀĺÁAvÉñÀ ²æñÉÊ® »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ¨ÁåqÀVºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   wPÉÆÃmÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2014 PÀ®A 279. 337. 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 03/02/2014 gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ.28.E¹. 4069 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ¸ÀªÁgÀ ©üêÀÄtÚ vÀA. PÀ®è¥Àà ªÀiÁ®UÁA« ¸Á: ºÀħ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß ºÀħ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ lPÀ̼ÀQ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÀPÉ ºÁ¤ªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÉà ªÉüÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ lPÀ̼ÀQ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ.28.JPÀì.4216 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀAzÉ. ²ÃªÁ£ÀAzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ §¸ÀgÀV FvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ PÉqÀ« vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA. ¸ÉÆêÀÄtÚ §¸ÀgÀV ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ©J¯ïrE D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä DV ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÁ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 04.02.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DzÀ ¥ÉlÄÖUÀ½AzÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ §¸ÀgÀV ¸Á: lPÀ̼ÀQ vÁ:f: ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  

3)   PÉÆïÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 11-10-2013  gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÉÄÊvÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀȵÀ¨ÉÃAzÀæ ²gÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-57 ªÀµÀð, ¸Á: UÀzÀUÀ ºÁ:ªÀ: PÀÆqÀV FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-29/«í-4583 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©Ã¼ÀV  PÀqɬÄAzÀ PÀÆqÀV PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ vÁvÀìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹ÌqÁØV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĺÉÆA¢ D §UÉÎ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀzÀ AiÀıÉÆÃzÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ; 12-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 3-30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ «£ÉÆÃzÀ.  §¸ÀªÀgÁd ²gÀÆgÀ ¸Á: UÀzÀUÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4)   DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 5/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 26/02/2014 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ 17-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ CqÀªÉ¥Áà vÀAzÉ CªÀÄäuÁÚ vÀ¼ÀªÁgÀ@ ¯ÉÆÃUÁ« ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð GzÀÆåUÀ PÀÆ° PÉî¸À ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ ¹,JªÀiï,¹ PÁ®¤ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆzÁUÀ CªÀ¤UÉ vÁæ¸ÀÄ DUÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀÝjAzÀ CªÀ£ÉÆA¢UÉ EzÀݪÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ªÉÄÊvÀ£ÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ D±ÀæªÀÄ gÉÆÃqÀ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÁ®¤AiÀÄ°è gÁdÄ PÀvÀß½î EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÁUÀ°, CxÀªÁ ¦lì¢AzÁUÀ° ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ CªÉÆÃV vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà vÀ¼ÀªÁgÀ @ ¯ÉÆÃUÁ« ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ ¹,JªÀiï,¹ PÁ®¤ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)   PÀ®PÉÃj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 26-02-2014 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]. ²ªÀtÚ vÀA/ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ zÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î. ¸Á||§¼ÀUÁ£ÀÆgÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À, 2] EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀA/ªÀĺÀä¸Á§ zÉÆqÀªÀĤ, ¸Á|| SÁ£Á¥ÀÆgÀ vÉÆÃl, vÁ/ ¹AzÀV E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ-§ºÁgÀ JA§ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C,Q 00=00 gÀÆ, 2) gÉÆÃR ºÀt 8050/- gÀÆ,3] ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ 10 (ºÀvÀÄÛ ) C/Q 208000/- gÀÆ. 4] ªÉÆèÁ¬Ä¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ -02 EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ¸ÀwñÀ J£ï, PÀtªÉÄñÀégÀ ¦J¸ïL PÀ®PÉÃj ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6)   D®ªÀÄnÖ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 01/2014 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡.

FUÀ MAzÉgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ ºÉAUÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ 45 jAzÀ 50 ªÀµÀðzÀªÀ¼ÀÄ FUÉÎ MAzÉgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ QæõÁÚ £À¢AiÀÄ D®ªÀÄnÖ qÁåªÀÄ »¤ßj£À°è d¼ÀPÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DUÀ°CxÀªÁ vÀ£ÀVzÀÝ D£ÉÃPÁ®Ä gÉÆÃUÀ¢AzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ vÁ£É ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÀÆ ¸ÀzÀj C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ vÀA¢ ¨Á¨Á¸ÁºÉç zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á|| D®ªÀÄnÖ r.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÀÄnÖ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Wednesday, February 26, 2014

PRESS NOTE ON 26-02-2014

                                        ¢£ÁAPÀ: 26.02.2014.
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                       *  *  *
        EwÛÃZÉUÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è WÀn¸ÀÄwÛzÀÝ zÀgÉÆÃqÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À, ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä ºÁUÀÄ ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉưøÀ ªÀjµÁ×¢PÁjUÀ¼ÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ  ²æà J¸ï.JA.fÃgÀUÁ¼À r.J¸ï.¦ ©eÁ¥ÀÄgÀ G¥À-«¨sÁUÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÉưøÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ 1) ²æà n.J¸ï.¸ÀÄ°à ¹.¦.L UÉÆîUÀĪÀÄäd ªÀÈvÀÛ 2) ²æà ©.¦.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹.¦.L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ 3) ²æà gÀªÉÄñÀ.¹.CªÀf ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) d®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 4) ²æà gÀ«ÃAzÀæ CdÓtÚ£ÀªÀgÀ  ¦.J¸ï.L (¹©) d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ MAzÀÄ vÀ¤SÁ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ EvÀÄÛ.
¸ÀzÀj vÀ¤SÁ vÀAqÀ DgÉÆævÀgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 25-02-2014 gÀAzÀÄ  ¸ÀAeÉ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  d®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀzÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉJ25J£ï0249 PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 1) ±ÀAPÀgÀ @ ¨ÉÆ¯É ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÀvÀ£À ZÀªÁít 2) §¸ÀªÀgÁd @ §¸Áå vÀAzÉ ®PÀëöät PÁ¼É 3) ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ @ ¥ÀgÀ±Áå vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ ZÀªÁít  ºÁUÀÆ 4) ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¨Á¸ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁ»w PÉÆqÀzÉ EzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ vÁªÉ®ègÀÆ PÀ¼ÉzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ «eÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ºÁUÀÆ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ºÉýzÀÄÝ. CªÀÅUÀ¼À «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EzÉ.
1)     PÉƯÁègÀ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ¨sÁgÀvÀ ¹é«ÄAUï ¥sÀÆ® ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÉÆÃlzÀ £Á² EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 d£À ¸ÉÃj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀªÀjUÉ §rUÉ ºÁUÀÆ zÉÆuÉÚ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹ §AUÁgÀzÀ MqɪÉUÀ¼À£ÀÄß  ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è 1) ±ÀAPÀgÀ @ ¨ÉÆ¯É ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÀvÀ£À ZÀªÁít 2) §¸ÀªÀgÁd @ §¸Áå vÀAzÉ ®PÀëöät PÁ¼É 3) ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ @ ¥ÀgÀ±Áå vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ ZÀªÁít EªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ  ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ ¥sÀgÁj EzÀÄÝ. CªÀgÀ°è 1) ZÀAzÀÄ gÁªÀÄÄ ZÀªÁít ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ 2) ²ªÁf gÁªÀÄÄ ZÀªÁít ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ 3) ®PÀëöät £Á« ¸Á: UÀÆUÀzÀrØ ( PÀÆædgÀ ZÁ®PÀ) 4) zÁzÁå @ zÁzÀÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: CPÀ®Æd  5) gÁdÄ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ  ¸Á: ºÉÆlV 6) §¸ÀÄ vÀAzÉ ²ªÁf ZÀªÁít ¸Á: PÉƯÁègÀ »ÃUÉ 6 d£ÀgÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¥sÀgÁj EgÀÄvÁÛgÉ.
2)   azÀA§gÀ £ÀUÀgÀzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄ£É  3) ªÀÄIJæÃ¥sÀ PÁ®¤ MAzÀÄ ªÀÄ£É 4) KPÀvÁ£ÀUÀgÀ MAzÀÄ ªÀÄ£É 5) ¸Àgï zÉñÀ¥ÁAqÉ PÁ®¤ MAzÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ 6) eÁVgÀzÁgÀ ZÁ¼À MAzÀÄ ªÀÄ£É »ÃUÉ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArzÀÄÝ
               ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ PÀqɬÄAzÀ  MlÄÖ 6 ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ MlÄÖ 169 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À QªÀÄävÀÛ-5,10,000/-gÀÆ. ºÁUÀÆ UÀÄ£Éß ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MAzÀÄ PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ 28/ J£ï 0249 ¹®égÀ PÀ®gÀ CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÛ- 6,00,000/-gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁqÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÁÝgÉ.
             £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj zÀ¸ÀÛVÃgÀ DzÀ DgÉÆævÀjUÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß½zÀ ¥sÀgÁj EgÀĪÀ J®è DgÉÆævÀjUÉ ²ÃWÀæzÀ°è §A¢ü¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EnÖzÀÄÝ CzÉ.

             ¸ÀzÀj 06 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÀ ªÉÄð£À C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèXøÀ¯ÁVzÉ.  
PRESS NOTE ON 26-02-2014

                                                                     ¢£ÁAPÀ: 26.02.2014.
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                       *  *  *
F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 25/02/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L.±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ CxÀt gÉÆÃqÀ ElV ¥ÀmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ lPÉÌ PÀqɬÄAzÀ jAUï gÉÆÃqÀ »rzÀÄ MAzÀÄ PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£À £ÀA:  JAJZï42 JZï9629 £Éà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ M¼ÀUÀqÉ  PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ 3 d£ÀjUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉà EzÁÝUÀ CªÀgÀ §½ EzÀÝ ¥Áè¶ÖPï PÉÊaî ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ  JgÀqÀÄ aPÀÌ ¥À¸ÀðUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ dA¨É EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¥À¸ÀðUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ  CªÀÅUÀ¼À°è §AUÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ  CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ  ¸ÀzÀj 4 d£ÀjUÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ  «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹zÁUÀ
           ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ  vÀªÀÄä  ºÉ¸ÀgÀÄ
1)     dUÀÄΠ vÀAzÉ ®PÀëöät PÁ¼É ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð ¸Á: ªÁr vÁ: ¥Á®A.f: ¥ÀgÀ§¤ ªÀiÁºÁgÁµÀÖç gÁdå ºÁ° ªÀ¹Û ¤eÁªÀiÁ¨ÁzÀ qÉð ¥sÁªÀÄð ºË¸À eÉÆ¥ÀqÀ  ¥ÀnÖ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ 
2)   CPÀëAiÀÄ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ eÁzsÀªÀ  ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á: zsÀªÀiÁð¨ÁzÀ f: £ÁAzÉÃqÀ ªÀiÁºÁgÁµÀÖç gÁdå ºÁ° ªÀ¹Û ¤eÁªÀiÁ¨ÁzÀ qÉð ¥sÁªÀÄð ºË¸À eÉÆ¥ÀqÀ ¥ÀnÖ   DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ
3)   ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ PÁ¼É   ªÀAiÀiÁ: 26  ªÀµÀð  ¸Á:ªÀdÆgÀ vÁ: ¥ÀÆtð f: ¥ÀgÀ§¤ ªÀiÁºÁgÁµÀÖç gÁdå
4)   ¨ÉÆïÁ vÀAzÉ ®PÀëöät PÁ¼É  ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á: ªÁr vÁ: ¥Á®A.f:  ¥ÀgÀ§¤ ªÀiÁºÁgÁµÀÖç gÁdå  CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ.
          ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÁªÀÅ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¨Á¯Áf PÁ¼É FvÀ£À PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£À £ÀA: JAJZï42JZï9629 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀiÁºÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ ¥ÀgÀ§¤ f¯ÉèAiÀÄ ¥Á®A vÁ®ÆèPÀ ªÁr UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥ÀAqÀgÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ C°èAzÀ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ gÁªÀĪÀÄA¢gÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ  vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄzÁåºÀß 01.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ M§â¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄ ±ÉÃqÀfAiÀĪÀjUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÉ CªÀgÀÄ §qÀªÀjUÉ ¹ÃgÉ dA¥Àgï ºÀAZÀ°PÉÌ ºÀwÛgÀÄvÁÛgÉ ¨Á CAvÁ ºÉý vÀªÀÄä fæ£À ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ ¨ÉÆgÀªÀiÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ PÀjªÀÄt vÁ½¸ÀgÀ, §®eÉÆÃj¤AzÀ QwÛPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ »rzÀÄ ¥ÀAqÀgÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÉêÉ.
         C®èzÉà FUÀ 6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÁªÀÅ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£À £ÀA: JAJZï42JZï9629 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ §ÄPÁj ªÀĹâ JzÀÄgÀÄUÀqÉ fÃ¥À ¤°è¹zÀÄÝ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â¼ÀÄ CfÓAiÀÄÄ ¨ÁgÁPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀAlÄ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CªÀ½UÉ UÀAn£À°è K¤zÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ PË¢ EªÉ ªÀiÁgÀl ¸À®ÄªÁV vÀA¢¤ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀ½UÉ PË¢ Rjâ  vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý CªÀ½UÉ vÀªÀÄä fæ£À ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ½UÉ PÉÊ ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ CªÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ ¨ÉÆgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÀ §®eÉÆÃj¤AzÀ QwÛÛPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä fæ£À°è ºÀwÛ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÉêÉ.
           C®èzÉà ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð CUÀµÀÖ wAUÀ¼À°è vÁªÀÅ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¨Á¯Áf PÁ¯É FvÀ£À PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ  gÉïÉéà UÉÃmï ªÀÄzÁåºÀß 01.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ  PÁ¬Ä¥À¯Éè §eÁgÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ M§â¼ÀÄ  ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ £ÁªÀÅ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÁÌ÷éqï EzÉÝÃªÉ ¤ÃªÀÅ F jÃw ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É §AUÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁQPÉƼÀÄîªÀzÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ EzÉ CAvÁ ºÉý CªÀ¼À  PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ ZÉÊ£ï ºÁUÀÆ PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ MAzÀÄ GAUÀÄgÀ ©aѹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  CªÀ¼À PÉÊaîzÀ°è ºÁPÀzÉ vÀªÀÄä PÀqÉ EzÀÝ PÀ°è£À ¥ÀÄqÀQ CªÀ¼À PÉÊaîzÀ°è ºÁQ CªÀ½UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ZÉÊ£À ªÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVgÀÄvÉÛêÉ. vÁªÀÅ F jÃw ªÀiÁrzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EªÉ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÉý DgÉÆævÀgÀÄ vÉÆÃj¹ ºÁdgÀ ¥ÀqɹzÀ §UÉÎ vÀªÀÄä ¸ÀéRĶ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ  ¸ÀzÀj  DgÉÆævÀgÀ vÁ¨ÁzÀ°è ¹PÀÌ ªÀiÁ®ÄUÀ¼ÁzÀ
1) ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À -1 vÀÆPÀ 10 UÁæA QªÀÄävÀÄÛ: 30,000/- gÀÆ  
2) PÀjªÀÄt EzÀÝ vÁ½ ¸ÀgÀ -1 vÀÆPÀ: 6 UÁæA QªÀÄävÀÄÛ: 18,000/- gÀÆ
3) ¨ÉÆgÀªÀiÁ¼À -1 vÀÆPÀ 10 UÁæA QªÀÄävÀÄÛ: 30,000/- gÀÆ 
4) ZÉÊ£À-1 vÀÆPÀ: 15 UÁæA 45,000/- gÀÆ 
5) ºÀgÀ½£À GAUÀÄgÀ-1 vÀÆPÀ 5 UÁæA QªÀÄävÀÄÛ: 15,000/- gÀÆ 
6) aPÀÌ ¥À¸ÀðUÀ¼ÀÄ-2 QªÀÄävÀÄÛ: 00-00  
7) PÁ§ð£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉʯï-2  QªÀÄävÀÄÛ: 1000/- gÀÆ
8) «rAiÉÆà PÁ£ï ªÉÆèÉʯï-1 QªÀÄävÀÄÛ: 500/- gÀÆ 
9) dA¨É-1  QªÀÄävÀÄÛ: 50/- gÀÆ
10) ¥Áè¶ÖPï PÉÊaî -1 QªÀÄävÀÄÛ: 00-00 
11) DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄ£ÉßzÀ PÁ®PÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ- JA,JZï-42 JZï-9629  EzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ: 4,50,000/- gÀÆ 
F ¥ÀæPÁgÀ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄäwÛ£À  5,49,050/- gÀÆ ªÀiÁ®£ÀÄß ªÀ±À¥ÀqɹPÉÆArzÀÄÝ  ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ®Ä UÁA¢üZËPÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁ£É UÀÄ£Áß £ÀA. 41/14 ªÀÄvÀÄÛ 42/14 PÀ®A: 392 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ zÉÆÃazÀ ªÀiÁ®ÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ C®èzÉà d®£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA 145/13 PÀ®A: 420 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ.
        F CAvÀgÁdå PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÁUÀÆ 
ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ r.ªÉÊ.J¸ï¦. ©eÁ¥ÀÆgÀ G¥À-«¨sÁUÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀ ¥ÉưøÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ 1) ²æà ¸ÀĤî .Dgï. PÁA§¼É, ¹¦L ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ 2) ²æà J£ï.J. d£ÀUËqÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) UÁA¢üZËPï oÁuÉ 3) ²æà L.J¸ï. zÀ¥ÉÃzsÁgÀ ¦.J¸ï.L (¹©) UÁA¢üZËPï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèXøÀ¯ÁVzÉ


DAILY NEWS ON 26-02-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                       ¢£ÁAPÀ: 26.02.2014

1)     PÀ®PÉÃj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2014 PÀ®A 147. 148. 395. 420. 447. 504. 506 & 149 L¦¹ & 3(1) (10) J¸ï¹ ¦J DåPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 01-01-2014 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦vÀgÁå¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¸Éà £ÀA-1 ¥ÀĵÁàªÀw UÀA/ ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ ºÉÆøÀªÀĤ. ¸Á/ ¤ÃgÀ®V ºÁ°/ PÀqÀPÉÆüÀ. vÁ/ §,¨ÁUÉêÁr £ÉÃzÀݪÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ°è EgÀĪÀ ¤ÃgÀ®V UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀ j £ÀA- 153/1, ªÀÄvÀÄÛ 153/2 £ÉÃzÀÝgÀ d«ÄãÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀªÀjUÉ ¯ÁªÀt ºÁQPÉÆAqÀÄ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¤Ãr ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁr d«ÄãÀzÀ°è vÉÆÃUÀj ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀįÁVzÀÄÝ. DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁr ¨É¼ÉzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV vÉÆUÀj gÁ² ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆævÀjUÉ «ZÁj¹ vÉÆÃUÀj gÁ² ªÀiÁqÀ¨ÉÃræ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹mÁÖV DgÉÆæ ¸Éà £ÀA- 1 £ÉÃzÀݪÀ¼À ¥ÀæZÉÆzÀ£É¬ÄAzÀ ¦gÁå¢ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ »AzÀÆ¥Àj²µÀ× eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ w½zÀÄ-w½zÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÁr ºÉÆ®zÀ°è PÁ®Ä ElÖgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQ §®ÄeÉÆÃj¤AzÀ 30-40 QéAl¯ï vÉÆUÀj gÁ² ®Æn ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ dnÖ¥Àà vÀA/ ZÀAzÀ¥Àà ºÀjd£À. ªÀAiÀiÁ- 60 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ- MPÀÌ®ÄvÀ£À. eÁw- »AzÀÆ ¥Àj²µÀ×, ¸Á/ ¤ÃgÀ®V vÁ/ ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 25/02/2014 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸ÉʧtÚ ±ÀAPÀæ¥Àà ¹AzÀV ¸ÁB aPÀÌgÀÆV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ aPÀÌgÀÆV UÁæªÀÄzÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CzÀȵÀÖzÀ ¸ÀASÉå §gɬĹ CAvÁ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ d£ÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ N ¹ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É C£ÀÄߪÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À|vÀ| ²æà C±ÉÆÃPÀ UÀÄ ZÀªÁít ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 25/02/2014 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ VjªÀÄ®è vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ ºÀÆUÁgÀ ¸ÁB PÀqÉèêÁqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ PÀqÉèêÁqÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CzÀȵÀÖzÀ ¸ÀASÉå §gɬĹ CAvÁ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ d£ÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ N ¹ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É C£ÀÄߪÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà C±ÉÆÃPÀ UÀÄ ZÀªÁít ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)   §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 25/02/2014 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁ£À¹AUï d£ÀUÀÄ gÁoÉÆÃqÀ 2) ªÀiÁºÁzÉêÀ ±ÀAPÀgÉ¥Àà ZÉ£ÀߪÀéUÉƼÀ ¸Á: E§âgÀÆ ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£ÀªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀAQUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄmÁÌ JA§ÄªÀ N¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
5)   PÉÆïÁígÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 3/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 23-02-2014 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ ±ÁAvÀ¥Àà. ²ªÁf. ªÉÆÃgÉ,  ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á: PÁvÁæ¼À vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ ºÀtªÀiÁ¥ÀÆgÀzÀ ²æñÉÊ® ªÀÄ®è¥Àà. §gÀV EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è PÀ§â£ÀÄß PÀrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CPÀ¸ÁävÁV AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁzÀ ºÁªÀÅ DvÀ£À JqÀUÁ°UÉ PÀaÑzÀÄÝ D §UÉÎ ©J¯ïrE D¸ÀàvÉæ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-02-2014 gÀAzÀÄ 0510 CªÀgÀìPÉÌ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ. ±ÁAvÀ¥Àà, ªÉÆÃgÉ, ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á: PÁvÁæ¼À vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.Tuesday, February 25, 2014

DAILY NEWS ON 25-02-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                       ¢£ÁAPÀ: 25.02.2014

1)     UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2014 PÀ®A 457. 380 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 23-02-2014 22.00 ªÉüɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 24-02-2014 06.00 gÀ UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©eÁ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ UÁå¤ PÁ®¤AiÀÄ°ègÀĪÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ£ï ¨ÁV®Ä PÉÆAr QwÛ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV M¼ÀUÀqÉ ¨ÉÃqÀgÀƪÀÄ ºÁUÀÄ CqÀÄUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß QvÁÛr,¨ÉqÀgÀƪÀÄzÀ°èAiÀÄ PÀnÖUÉ ¥À®AUÀzÀ M¼ÀUÉ ¨ÁPÀì£À°èzÀÝ MlÄÖ 76 UÁæA.§AUÁgÀ ºÁUÀÄ 4,07,000/-gÀÆ gÉÆÃR ºÀt J®è¸ÉÃj MlÄÖ -6,35,000/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA «gÀ¨sÀzÀæ¥Àà  ¸ÀdÓ£À ªÀ:74 eÁ:»AzÀÄ UÁtÂUÀ ¸Á: UÁå¤ PÁ¯ÉÆä  ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

2)   gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 23.02.2014 gÀAzÀÄ 20.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ§Äâ ¯ÉÆÃqÀ EgÀĪÀ qÀ§¯ï mÉæöÊ°AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: JAJZï13©Dgï0613 ªÀÄvÀÄÛ mÉæöÊ° £ÀA.JAJZï13eÉ1156 ªÀÄvÀÄÛ JAJZï13eÉ1155 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ mÁæöåPÀÖgï UÁrAiÀÄ£ÀÄß EAr PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQAiÀÄ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëPÀvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ CAzÀgÉ gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÁ EAr PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: JA.JZï:11/«í:5053 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ: PÀ®è¥Áà vÀA: £ÁªÀÄzÉêÀ zsÀƼÀUÀÄAqÉ @ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ EªÀ¤UÉ mÁæöåPÀÖgï UÁrAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÁ ªÀÄÄRPÉÌ, JzÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½ÃUÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DV eÁUÁzÀ°è ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï£ÀÄ mÁæöåPÀÖgïªÀ£ÀÄß  C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ vÀA: ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁ£É ¸Á|| EAr [¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É]  f|| ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 24-02-2014 20.00 ªÉüɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 24-02-2014 20.00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ D¹Ã¥sÀ vÀA C¦üÃdįÁè dªÀiÁzÁgÀ ªÀ:30 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ©eÁ¥ÀÄgÀ eÁ: ªÀÄĹèA FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ J¸ï.L.£ÁåªÀÄtÚ£ÀªÀgÀ ¦.L.r.¹L.© WÀlPÀ ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
4)   ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 24/02/2014 gÀAzÀÄ 00.10 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAUÀtÚ vÀA: ªÀÄÄjUÉ¥Àà ºÀqÀ®UÉÃj ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀiÁAvÉñÀ £ÀUÀgÀ  ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ ¸Á:J®ègÀÆ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ  ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À J¦JA¹ AiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà J¸ï © ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦ J¸ï L [PÁ:¸ÀÄ] ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)   UÉÆüÀUÀĪÀÄädoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2014 PÀ®A 225 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 27-12-2010 10.00 ªÉüɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 26-02-2011 17.00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ¸ÀeÁ §A¢ £ÀA. 4110 ¸ÉÊAiÀÄåzÀAiÀÄÆ£ÀĸÀSÁ¢æ @ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ§ÄÝ®gɺÀªÀiÁ£À @ ªÀÄÄ£Áß vÀA|| ¸ÉÊAiÀÄåzÀºÀªÀÄäzÀC° @ ¸ÉÊAiÀÄåzÀC° E£ÁªÀÄzÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ C£ÁgÉÆÃUÀå PÁgÀt ¸ÀeÁ §A¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 27-12-2010 jAzÀ ¢£ÁAPÀ: 26-02-2011 UÀ¼À ªÀgÉUÉ 60 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ¥ÉgÉÆ® gÀeÉ ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀeÁ §A¢ ¥ÉgÉÆ® gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ £ÀªÀÄÆzÁzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ E«ÄÛAiÀiÁd vÀA|| C§ÄÝ®fÃd E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á|| ªÁqÀð.£ÀA.34 ©eÁ¥ÀÄgÀ       EªÀ£ÀÄ ¸ÀeÁ §A¢UÉ eÁ«ÄãÀÄzÁgÀ£ÁV 60 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ¥ÉgÉÆ® gÀeÉ ªÀÄÄV¹ ¢£ÁAPÀ: 26-02-2011 gÀAzÀÄ PÁgÀUÀȺÀPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä CªÀ¤AzÀ eÁ«ÄãÀÄ ªÀÄÄZÀѽPÉ ¥ÀvÀæ §gɹPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-12-2010 gÀAzÀÄ ¥ÉgÉÆ® gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀeÁ §A¢AiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 26-02-2011 gÀAzÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀPÉÌ CªÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀzÉ CªÀ¤UÉ ¥ÀgÁjAiÀiÁV Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹ E°èAiÀĪÀgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß gÀPÀëuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ qÁ: C¤ÃvÁ Dgï.C¢üÃPÀëPÀgÀÄ f¯Áè PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6)   ¹AzÀV oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 3/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ: 23/02/2014 gÀAzÀÄ  09:30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ¸ÀĤÃvÁ @ ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ PÀAa£ÀPÉÆÃn. ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ½zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ 2002 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀqÉUÉ vÉÆÃj¹zÀÝgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¤£Éß ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 23/02/2014 gÀAzÀÄ 09:30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆîUÉÃj¬ÄAzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹AzÀV §¸ÁÖöåAqÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¥ÀzÁxÀð ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¹ì£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÀÄ®§UÁ𠧸ÁÖöåAqÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ F §UÉÎ ¥ÀæPÁ±À ²ªÀ¯Á® §¥ÀàtPÀgÀ. ¸Á: gÁeÁ¥ÀÆgÀ, vÁ;f¯Áè: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Monday, February 24, 2014

DAILY NEWS ON 24-02-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                       ¢£ÁAPÀ: 24.02.2014

1)     PÉÆïÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2014 PÀ®A 302. 201 L¦¹.  
¢£ÁAPÀ: 22-02-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900  UÀAmɬÄAzÀ 23-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 08-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆïÁígÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀiÁ-  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 ªÀµÀð EªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ J°èAzÀ¯ÉÆ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E°è CªÀ½UÉ ºÀjvÀªÁzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ C®è°è ªÉÄÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß E¯Éèà ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉΠ  UÀÄgÀ¥Àà. ¹zÀÝ¥Àà. ZÀ®ªÁ¢ ¸Á:  gÉÆÃtºÁ¼À vÁ: § ¨ÁUÉêÁr   EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   ºÉÆwð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.  
¢£ÁAPÀ: 23-02-2014 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉAiÀĸÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆwð oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CdÄð£À qÉÆA§gÀ ¸Á: vÀqÀªÀ®UÁ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ mÁmÁ 407 UÀÆqïì ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ. PÉJ-28-J-4361 £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¤A¨É ºÀtÄÚ ¯ÉÆÃqÀÄ ªÀiÁr PÉƼÀî®Ä ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è ¢£ÁAPÀ: 23-02-2014 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ½¸ÀĪÁUÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ £ÀqɬĹ, »AzÉ EgÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ¸ÀȶÖ, ªÀAiÀiÁ-3 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rQÌ ¥Àr¹ EªÀ¼À vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ PÀnÖ ªÀAiÀiÁ-36 ¸Á: vÀqÀªÀ®UÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

3)   UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2014 PÀ®A 392 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 19-02-2014 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÁ¬Ä¥À¯Éè vÀgÀĪÀ ¸À®ªÀŪÁV §eÁgÀPÉÌ §AzÁUÀ ©eÁ¥sÀÆgÀ gÁªÀĪÀÄA¢gÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ªÁgÀzÀ gÀªÀgÀ JuÉÚ CAUÀr ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀl ¦AiÀiÁð¢UÉ 3 d£ÀgÀÄ ±ÉqÀfAiÀĪÀjUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÉ CªÀgÀÄ §qÀªÀjUÉ ¹ÃgÉ. dA¥ÀgÀ ºÀAZÀ°PÉÌ ºÀwÛgÀÄvÁÛgÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀ MAzÀÄ PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ 3 d£ÀgÀ ¥ÉÊQ M§â£ÀÄ PÉÊ»rzÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¨Á¬Ä »rzÀÄ ªÀÄvÉÆÛ§â£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ 10 UÁæA vÀÆPÀzÀ ¨ÉÆgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÀ. EzÀgÀ CAzÁd Q: 30.000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 6 UÁæA vÀÆPÀzÀ PÀjªÀÄt ¸ÀgÀzÀ°è EzÀÝ vÁ½ ¸ÀgÀ CAzÁd Q: 18.000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃgÁªÀj¬ÄAzÀ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ M§â£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr PÉÆædgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ. ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÁºÀÄ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÀAPÀ: 23.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

4)   UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2014 PÀ®A 392 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 21-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ-21-02-2014 gÀAzÀÄ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ PË¢ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ¸À®ÄªÁV ©eÁ¥ÀÄgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄzsÁå£À-01-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÁgÁPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ºÁ¬ÄzÀÄ ºÉÆgÀl ¦AiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ 3 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ UÀAn£À°è J£ÀÄ EzÉ CAvÁ PÉýzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢ PË¢ ªÀiÁgÁlPÁÌV vÀA¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ §ÄPÁj ªÀĹâ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀÄ fÃ¥À UÁrAiÀÄ°è PÀĽwgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀÄ PË¢ vÉÆUÀvÁgÀ ¨Á CAvÁ ºÉý §ÄPÁj ªÀĹâ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ 3 d£ÀgÀ ¥ÉÊQ M§â£ÀÄ PÉÊ»rzÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¨Á¬Ä »rzÀÄ ªÀÄvÉÆÛ§â£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ 10 UÁæA vÀÆPÀzÀ ¨ÉÆgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÀ. EzÀgÀ CAzÁd Q: 30.000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß eÉÆÃgÁªÀj¬ÄAzÀ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É½î §tÚzÀ fÃ¥À UÁrAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw ¸ÉÊ¥À£ïªÀiÁ© UÀAqÀ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ eÁvÀUÁgÀ. ¸Á: ªÀÄzÀ¨Á« vÁ: ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÀAPÀ: 23.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)   DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2014 PÀ®A 116, 120 (©) gÉêÀÅ 34 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 11-02-2014 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɬÄAzÀ 23-02-2014 gÀAzÀÄ 21-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ £ÀA. 1 ¸ÀAUÀtÚ vÀA/ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ KªÀÅgÀ vÁ|| ¸Á¸À£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À EzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA§gÀ 2  ¨Á¥ÀÄUËqÀ vÀA/ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ºÀtªÀÄgÉrØ ¸Á| PÀĦà vÁ| ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA§gÀ 1 £ÉÃzÀªÀ£À ¸ÀA§A¢PÀ£ÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À D¹Û EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ wÃjPÉÆArzÀÄÝ M§â¼É ªÀÄUÀ½zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊvÁzÀgÉ CªÀgÀ ºÀ¸Àj£À°èzÀÝ D¹Û £ÉÃgÀ gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁVgÀĪÀ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£À ºÉ¸Àj£À°è DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ, DgÉÆævÀj§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr ±À©âÃgÀ vÀAzÉ ZÀjAiÀÄ£ï ¥ÀmÉî EªÀ¤UÉ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dAiÀiÁ EªÀgÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¸ÀÄ¥Áj PÉÆnÖzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw ªÀÄrªÁ¼ÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀgÁAiÀÄ KªÀÇgÀ ¸Á|| ¸Á¸À£ÀÆgÀ vÁ|| §, ¨ÁUÉêÁr ºÁ° ©eÁ¥ÀÆgÀ L±ÀÑAiÀÄð£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6)   §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2014 PÀ®A 379 L¦¹. 
¢£ÁAPÀ: 03-02-2014 gÀAzÀÄ 2200 WÀAmɬÄAzÀ 04-02-2014 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 gÀ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 29 PÀÆå 7823 »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï PÀj §tÚzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CQ||22.000/- gÀÆ EzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÉƪÀĤAUÀ vÀAzÉ ¸ÀAvÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð ¸Á: §§¯ÉñÀégÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7)   ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2014 PÀ®A 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 23/02/2014 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀA/ ¤Ã®¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á| UÉÆÃrºÁ¼À vÁ| EAr EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 1698=3/- gÀÆ/¥ÉÊ QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N®ØlªÉj£ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 30 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ PÉÊaîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¨ÁvÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¦. F. zÉÆqÀªÀĤ JJ¸ïL ZÀqÀZÀt oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8)   ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2014 PÀ®A 363 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 19-02-2014 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɬÄAzÀ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀiÁ 14 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9)   ¹AzÀV oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 03/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 23/02/2014 gÀAzÀÄ  09:30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ¸ÀĤÃvÁ @ ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ PÀAa£ÀPÉÆÃn. ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ½zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ 2002 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀqÉUÉ vÉÆÃj¹zÀÝgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¤£Éß ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 23/02/2014 gÀAzÀÄ 09:30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆîUÉÃj¬ÄAzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹AzÀV §¸ÁÖöåAqÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¥ÀzÁxÀð ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¹ì£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÀÄ®§UÁ𠧸ÁÖöåAqÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ F §UÉÎ ¥ÀæPÁ±À ²ªÀ¯Á® §¥ÀàtPÀgÀ. ¸Á: gÁeÁ¥ÀÆgÀ, vÁ;f¯Áè: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

10) zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ DPÀ¹äPÀ eÁå½ £ÀA. 1/2014
¢£ÁAPÀ: 22/02/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 23/02/2014 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ JªÀiï.J¸ï. L.J¯ï. ¸ÀgÁ¬Ä CAUÀrUÉ DPÀ¸ÁävÀ «zÀÄåvï ±Álð ¸ÀQðmï¢AzÀ CxÀªÁ ¨Ál¯ï PÀÆ®gï ¸ÉÆàÃlð¢AzÀ CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ 361449=00 ®PÀë gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁë£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ¥Áån ¸Á|| PÉÆAqÀUÀƽ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

11)    ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 23/02/2014 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÁ¬Ä zÀÄUÀðªÀé ªÀiÁzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ ¸Á| J®ègÀÆ ªÀiÁ¢£Á¼À vÁ| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ªÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è C¯Á§ zÉêÀgÀ ªÀĸÀÆwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ  01] 4100/- gÀÆ gÉÆÃR ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 02] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà J¸ï. ©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

12)  ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 24/02/2014 gÀAzÀÄ 00.10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAUÀtÚ vÀA: ªÀÄÄjUÉ¥Àà ºÀqÀ®UÉÃj ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀiÁAvÉñÀ £ÀUÀgÀ  ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ ¸Á:J®ègÀÆ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ  ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À J¦JA¹ AiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1] 30,500/- gÀÆ gÉÆÃR ºÀt ºÀUÀÆ 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà J¸ï. ©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.02.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Sunday, February 23, 2014

PRESS NOTE ON 23-02-2014

                                                                      ¢£ÁAPÀ: 23.02.2014.
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                          *  *  *
¢£ÁAPÀ; 23-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ UÀÄgÀ¥Àà. ¹zÀÝ¥Àà. ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ-33 ªÀµÀð ¸Á: gÉÆÃtºÁ¼À vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ°è,  «eÁ¥ÀÄgÀ - ¨ÁUÀ®PÉÆÃl J£ï.JZï. 218 gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÉÆÃtºÁ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¦qÀ§Äèr qÁA§gï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ J£ï.JZï. 218 ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 «ÄÃlgï CAvÀgÀzÀ°è M§â C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 ªÀµÀð EªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ J°èAzÀ¯ÉÆ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E°è CªÀ½UÉ ºÀjvÀªÁzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ C®è°è ªÉÄÊUÉ, PÀÄwÛUÉUÉ, ¨É¤ßUÉ EjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ D §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 23.02.2014 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¦.J¸ï. UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2014 PÀ®A 302, 201 L¦¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÉÄÊvÀ¼À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ «ªÀgÀ.
1
ªÉÄÊvÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ 
C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀiÁ 20 jAzÀ 25 ªÀµÀð
2
ªÉÄÊvÀ¼À JvÀÛgÀ
5 ' 2 "
3
ªÉÄÊvÀ¼À §tÚ
¸ÁzÀUÉA¥ÀÄ §tÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ªÉÆAqÀ ªÀÄÆUÀÄ, ¸ÀzÀÈqsÀ zÉúÀ
4
ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À «ªÀgÀ
©½ §tÚzÀ ºÀÆ«£À mÁ¥ï «Är, & ZÁPÀ¯ÉÃmï PÀ®gï PÉÆÃqÁæ¯ï ¥ÁåAlÄ, PÁ®°è ¹®égï PÀ®gï ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À §ÆlÄUÀ¼ÀÄ.

F ¥ÀæPÁgÀ EzÀÄÝ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ°è F PɼÀV£À zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.      

1)     ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. «eÁ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ PÀbÉÃj £ÀA. 08352 250152, 9480804201
2)   «eÁ¥ÀÄgÀ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï £ÀA. 08352 - 250844, 250751,
3)   ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 948080422
4)   ¹.¦.L. §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 9480804236

5)   ¦.J¸ï.L. PÉÆïÁígÀ gÀªÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA. 08426 - 283013 ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 9480804267