Number of Visitors

Friday, January 31, 2014

DAILY NEWS ON 31-01-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                       ¢£ÁAPÀ: 31.01.2014.
1)     ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA« DåPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 30/01/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¯ÁAUï ZÉ¹ì ¯Áj £ÀA. JªÀiïJZï46JZï8577 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀ©ât ¯ÉÆÃqÀ EzÀÝ ¯ÁAUï ZÀ¹ì ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀqÀZÀt PÀqɬÄAzÀ Cwà eÉÆÃgÀ¢AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ, vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÆrØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ZÀqÀZÀt PÀqÉUÉ vÀªÀÄä ¸ÉÊqÀ »rzÀÄ ºÉÆgÀl 1)¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgÀ vÀA/ ²ªÀ¥Àà ¤gÁ¼É ªÀAiÀiÁ-13 ªÀµÀð ºÁUÀÆ 2)E¥sÁð£À vÀA. zÀ¸ÀÛVÃgÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀiÁ-10 ªÀµÀð ¸Á:E§âgÀÆ ZÀqÀZÀt EªÀjUÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÉÆÃrØ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ ZÀqÀZÀt PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl vÀªÀiÁägÁAiÀÄ vÀA. §¸ÀtÚ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á:¸ÉÆrØ EªÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ E¥sÁð£À EªÀjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÀªÀiÁägÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ EªÀ£À vɯÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ vÀªÀiÁägÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ EªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ²ªÀ¥Àà vÀA. ªÀÄÄgÀºÀj ¤gÁ¼É ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð, eÁåw-»AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2)   ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 30/01/2014 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÉêÀuÉ¥Àà vÀA¢ ¹zÀÝ¥Àà ¸ÀgÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ qsÀªÀ¼ÀV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ qsÀªÀ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÆeÁj ªÀÄÄvÁå£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) 2200/- gÀÆ gÉÆÃR ºÀt 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà J¸ï. ©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Thursday, January 30, 2014

DAILY NEWS ON 30-01-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                       ¢£ÁAPÀ: 30.01.2014.
1)     ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 29/01/2014 gÀAzÀÄ 18-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀA. «oÀ×® PÉÆý ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á:§gÀqÉÆî vÁ:EAr EvÀ£ÀÄ §gÀqÉÆî UÁæªÀÄzÀ ¨sÁ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁA¨É N.¹ ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ, ªÀÄ®èAiÀÄå. f. ªÀÄoÀ¥Àw ¦J¸ïL ZÀqÀZÀt oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Wednesday, January 29, 2014

DAILY NEWS ON 29-01-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                       ¢£ÁAPÀ: 29.01.2014.
1)     vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 28-01.2014gÀAzÀÄ 15.45 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀA ²ªÀ¥Àà CAUÀr ¸Á|| «ÄtdV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É N¥À£À PÉÆèÃd JA§ÄªÀ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ N¹ £ÀA anUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀPÉÆAqÀÄ N¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À vÀ|| ©æeÉÃ±ï ªÀiÁåxÀÆå ¦J¸ïL (J¯ï & N) vÁ½PÉÆn ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   wPÉÆÃmÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2014 PÀ®A 379 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 26-01-2014 gÀAzÀÄ 23-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27-01-2014 gÀ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è wPÉÆÃmÁ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ£ÀªÀÄr UÁæªÀÄzÀ°è ©J¸ïJ£ïJ¯ï JPÉìAeï PÀZÉÃj DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ©J¸ïJ£ïJ¯ï mÁªÀgïUÉ C¼ÀªÀr¸À¯ÁzÀ 300 «ÄÃlgï PÉç¯ï£ÀÄß PÀmï ªÀiÁr CzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ 25.000/- gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ C²éãÀPÀĪÀiÁgÀ vÀA: £ÁUÀ¨sÀƵÀt AiÀÄjæZÀgÀ¯Á ªÀAiÀiÁ-37 ªÀµÀð, G- J¸ïrNn ©J¸ïJ£ïJ¯ï ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ : 28.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   ZÀqÀZÀt oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 04/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ: 27/01/2014 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 28/01/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07-45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ®PÀëöät vÀA/ ®PÀÌ¥Àà ªÀĸÀUÀÄ¦à ªÀAiÀiÁ-56 ªÀµÀð ¸Á: vÀ¼ÀPÀl£Á¼À vÁ:UÉÆÃPÁPÀ f; ¨É¼ÀUÁ« EªÀ£ ±ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ZÀqÀZÀt UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÁªÀnUÉUÀ¼À ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁV ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ®PÀëöät vÀA. gÁªÀÄ¥Àà ªÀĸÀUÀÄ¦à ªÀAiÀiÁ-37 ªÀµÀð ¸Á:vÀ¼ÀPÀl£Á¼À vÁ:UÉÆÃPÁPÀ fÃ;¨É¼ÀUÁ« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Tuesday, January 28, 2014

CLOSING CEREMONY OF ROAD SAFETY DAY ON 28.01.2014

                                                                                                                    Date: 28-01-2014
DAILY NEWS ON 28-01-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                       ¢£ÁAPÀ: 28.01.2014.
1)     ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 27-01-2014 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ «gÀ§zÀæAiÀÄå PÀAw ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á: ElÖV lA lA jPÁë £ÀA: PÉJ-29 J-6742 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ (ªÉÄÊvÀ) FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ lA lA jPÁë £ÀA§gÀ PÉJ-29 J-6742 £ÉzÀÝ£ÀÄß PÀÄAmÉÆÃf PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄzÉéºÁ¼À PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV, CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÁ®£ÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ vÀVΣÀ°è lA lA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ±ÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ FgÀAiÀÄå CgÀ¼À¢¤ß ¸Á:ElÖV vÁ: ¨ÁUÉêÁr ºÁ:ªÀ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦¯ÉÃPÀªÀÄä £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)    d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2014 PÀ®A 395 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 27-01-2014 gÁwæ 3-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ 5-6 d£À zÀgÉÆÃqÉPÉÆgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ vÀ¯É¨ÁV®£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ dfÓ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ, ºÁUÀÆ C½AiÀĤUÉ  §rUɬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ªÀÄUÀ½UÉ ºÉzÀj¹, ¨ÉzÀj¹ CªÀgÀ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ, ¨ÉAqÉÆð, C®èzÉ ¦üAiÀiÁðAiÀÄ CAV Q¸ÉAiÀÄ°èlÖ gÉÆÃR ºÀt 10,000=00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà CdÄð£À¥Àà £Á²:  ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ dĪÀÄ£Á¼À gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ¨sÁgÀvÀ ¹éëÄÃAUï ¥ÀÆ¯ï ºÀwÛgÀ vÉÆlzÀ  ªÀÄ£É EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)    PÉÆïÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2014 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ.
¢£ÁAPÀ: 21-01-2014 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ DPÁ±À. vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ- 15 ªÀµÀð ¸Á|| PÀÄgÀħgÀ¢¤ß FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-01-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĸÀÆw UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÀAUÀ£À§¸ÀªÉñÀégÀ ºÉʸÀÆ̯ïzÀ ºÁ¸ÉÖî¢AzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß CtÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃV C°èUÉ ºÉÆÃUÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ UÀAUÁ¨Á¬Ä. UÀAqÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ. ¥Ánî. ¸Á: PÀÄgÀħgÀ¢¤ß vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)    gÀhļÀQ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 3/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡. 

¢£ÁAPÀ: 26.01.2014  gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɬÄAzÀ 27.01.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è  gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ²æñÉÊ® vÀA|| zsÀªÀÄðtÚ §£Éß ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄgÀUÀÆgÀ vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ EgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26.01.2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹zÀ vÀªÀÄä PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀªÀ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgïzÀ°è PÀgÉAmï §A¢zÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà ªÉÆÃmÁgïPÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgïzÀ ¥ÉÊ¥ï ©ZÀÄÑwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAmï ºÀwÛ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2014  gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 27.01.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ªÀĺÁzÉë UÀA: ²æñÉÊ® §£Éß ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄgÀUÀÆgÀ vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Monday, January 27, 2014

DAILY NEWS ON 27-01-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                       ¢£ÁAPÀ: 27.01.2014.
1)     ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA« DåPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 25/01/2014 gÀAzÀÄ 21:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À  ªÀ£ÀÄß ©eÁ¥ÀÆgÀ-UÀÄ®§UÁð J£ï,JZï.218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀUÀ®è AiÀÄÄ.PÉ.¦ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÁ eÉêÀgÀV PÀqÉUÉ DUÀ° CxÀªÁ eÉêÀgÀV PÀqɬÄAzÁ ¹AzÀV PÀqÉUÉ DUÀ° Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ¨ÁfgÁAiÀÄ «Äfð, ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉƸÀnÖ (vÁd¥ÀÆgÀ), vÁ:f: ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ, ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ zÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÁUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ F §UÉÎ ²æà ¨ÁfgÁAiÀÄ vÀAzÉ, gÁªÀÄUÉÆAqÀ¥Àà «Äfð, ªÀAiÀiÁ: 62 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉƸÀnÖ (vÁd¥ÀÆgÀ) vÁ:f: ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

2)   d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 01/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 26/01/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmɬÄAzÀ 15.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ : UÀuÉñÀ @ UÀt¥Àw vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà §§¯ÉñÀégÀ ªÀAiÀiÁ : 38 ªÀµÀð ¸Á; ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß ¸Á«UÉ AiÀiÁgÀÄ PÁgÀtgÀ®è CAvÀ ¥ÀvÀæ §gÉ¢lÄÖ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀPÉÆAr ºÁQPÉÆAqÀÄ ¥sÁå¤UÉ ºÀUÀ΢AzÀ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¥ÉæêÀiÁ UÀA UÀuÉñÀ@UÀt¥Àw §§¯ÉñÀégÀ   ¸Á|| ©eÁ¥ÀÄgÀ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀUÀgÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   EAr oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 04/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
  ¢£ÁAPÀ: 24/01/0214 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÉmÉÖ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: fÃgÀAPÀ®V EvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:24/01/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄãÀ PÉãÁ®zÀ°è E½zÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¸ÁävÀ PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÉÄÊvÀ DV ºÀgÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 26/01/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ ¨ÉÊgÀÄtV ªÉÄãÀ PÉãÁ®zÀ UÉÃlzÀ°è ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀÆeÁj ¸Á: fÃgÀAPÀ®V EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)   D®ªÉÄî oÁuÉ 06/2014 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ.
¢£ÁAPÀ: 25/01/2014 gÀAzÀÄ 03-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D®ªÉÄî oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ±ÀgÀtªÀÄä ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÁ: 24-01-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 3-00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ¼À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ «ªÀgÀ : JvÀÛgÀ 5ªÀgÉ ¥ÀÆl, ªÉÄʬÄAzÀ ¸ÀzÀÈqÀ, §tÚ ¸ÁzÀPÉA¥ÀÄ, §®UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¥Àà £ÀgÀÄ° EgÀÄvÀÛzÉ,PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¥ÀvÀÛ®,¸ÉéÃlgÀ, dA¥ÀgÀ,Q«AiÀÄ°è §AUÁgÀzÀ ºÀÆ, PÉÆgÀ¼À°è PÀjªÀÄt vÁ½, PÁ®ÄAUÀgÀ, ºÀ¹gÀÄ PÁf£À §¼ÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ NzÀ®Ä §gÉAiÀÄ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ, E£ÀÄß½zÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ §gÀĪÀ¢®è F §UÉÎ £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀA. ZÀ£ÀªÀÄ®è¥Àà ºÀ¼ÉêÀĤ ¸Á: gÁªÀÄ£À½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)   §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2014 PÀ®A 2 Prevention of Insult to National Honor Act 1971.
¢£ÁAPÀ: 26-01-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ C£ÀA. 1 ºÀ¸À£À¸Á§ vÀA. ªÉÆâ£À¸Á§ ªÁ°PÁgÀ UÁæªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¨ÉÊgÀªÁqÀV £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ d£ÉêÀj 26 ¢ªÀ¸À gÁµÀÖçzÀéeÁgÉÆúÀt ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV gÁµÀÖzÀédªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV PÀlÖzÉ DgÉÆæ C£ÀA 2 ªÀįÉèò vÀA ±ÀAPÀæ¥Àà CªÀgÁ¢ü ¸Á : ¨ÉÊgÀªÁqÀV £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV zÀéeÁgÉÆúÀt ªÀiÁqÀzÉ ¤®ðPÀë vÉÆÃjzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀj§âgÀÆ gÁµÀÖç zÀédªÀÅ ºÀjzÀÄ PɼÀUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr gÁµÀÖç zÀédPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ §.¨ÁUÉêÁr PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, January 26, 2014

PRESS NOTE ON 26-01-2014

«eÁ¥ÀÆgÀ.
¢£ÁAPÀ: 26.01.2014
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
*  *  *
              ¢£ÁAPÀ: 08/11/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀgÀ¸À¥Àà. vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà. ºÀjd£À ¸Á: aPÀÌ¥ÀqÀ¸À®V ºÁ° ºÉƼɺÀAUÀgÀV EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ ªÉÄÃ¯É §§¯ÉñÀégÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉ.E.© ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁV DvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄʪÉÄð£À UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ°è CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÀ£À ºÉAqÀw AiÀÄ®èªÀé. UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà. ºÀjd£À EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09/11/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 208/2013 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹  gÉ/ªÀÅ 187 JªÀiï.«í. DåPÀÖ £ÉÃzÀÝPÉÌ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
              F ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨Éâ¹ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä £ÁªÀÅ «µÉñÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀ gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ vÀ¤SÁ vÀAqÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ 1) ²æà ©.¦. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹.¦.L «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ 2) ²æà gÀªÉÄñÀ. bÁAiÀiÁUÉƼÀ ¦.J¸ï.L §§¯ÉñÀégÀ ¦.J¸ï 3) ²æà JªÀiï.PÉ. zÁªÀÄtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä ºÁUÀÆ  ²æà «í.JªÀiï. eÉÆåÃw r.J¸ï.¦ «eÁ¥ÀÆgÀ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ¥ÉÆæÃ. r.J¸ï.¦ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀÄvÁÛ ªÉÄÊvÀ£À ªÉÆèÉÊ®zÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À PÁ¯ï rmÉ®ìUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À L JªÀiï E L PÁ® rmÉ®ì £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁr D ¢ªÀ¸À ªÉÄÊvÀ£À ªÉÆèÉÊ®zÀ mÁªÀgÀ ¯ÉÆÃPɱÀ£ÀzÀ°è CzÉ mÁªÀgÀ ¯ÉÆÃPɱÀ£À¢AzÀ ªÉÄÊvÀ£À ªÉÆèÉÊ®PÉÌ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀ ªÉƨÉÊ® §¼À¹zÀªÀgÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹zÁUÀ AiÀÄqÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ vÀA;ªÉÄʧƧ¸Á§ ¥Àt§AzÀ EvÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀzÁV M¦àPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÀĽ«£À ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 25/01/2014 gÀAzÀÄ PÉAUÀ®UÀÄwÛ, AiÀÄqÀºÀ½î, UÀ®UÀ°, dªÀÄRAr ªÀUÉÊgÉ PÀqÉUÉ «ÄAa£À zÁ½ ªÀiÁr E£ÀÆß½zÀ 5 d£À DgÉÆægÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
             DgÉÆæ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ. vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§. ¥sÀt§AzÀ EvÀ£À ºÉAqÀw zÁæPÁëAiÀÄt @ ¸ÁfzÁ vÀAzÉ ªÀÄZÉÑAzÀæ. ¨sÁ«ªÀĤ EªÀ¼À vÀªÀÄä ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà @ ²ªÀgÀÄzÀæ EªÀ¤UÉ ªÉÄÊvÀ£À vÀAVUÉ ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ DPÉAiÀÄ vÀAV ±ÁgÀzÁ EªÀ½UÉ ªÉÄÊvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ F ¸ÀA§AzsÀªÁzÁV¤AzÀ ªÉÄÊvÀ £ÀgÀ¸À¥Àà zÁæPÁëAiÀÄt ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄĹèAzÀªÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ ©qÀÄ £À£ÀUÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆ £À£Àß eÉÆÃvÉUÉ ¨Á CAvÁ DPÉUÉ DPÉAiÀÄ vÀAV ±ÁgÀzÁ EªÀjUÉ ¦Ãr¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ F «µÀAiÀÄ zÁæPÁëAiÀÄt vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ w½¹zÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ ¢£ÁAPÀ: 08/11/2013 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ CªÀ£À ºÉAqÀw zÁæPÁëAiÀÄt DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà. @ ²ªÀgÀÄzÀæ, zÁæPÁëAiÀÄtÂAiÀÄ CPÀÌ£À UÀAqÀ ¸ÀzÀ¥Àà. gÁZÀ¥Àà. ªÁ°PÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr zÁæPÁëAiÀÄtÂAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr ¸ÀzÀ¥Àà£ÀÄ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ¤UÉ 10 ¸Á«gÀ ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀt PÉÆlÄÖ ¤£Àß ¸ÉßûvÀjUÀÆ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ w½¹zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ zÁæPÁëAiÀÄtÂUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ §gÀ®Ä w½¹ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£À PÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ. gÁªÀÄ¥Àà. ºÁ¢ªÀĤ ¸Á: AiÀÄqÀºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ C§Ä§PÀgÀ. UÉÆîAzÁd ¸Á: dªÀÄRAr EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ zÁæPÁëAiÀÄtÂAiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ zÁæPÁëAiÀÄtÂUÉ ¥ÉÆãÀ ºÀaÑzÀÄÝ zÁæPÁëAiÀÄt ªÀÄÄAzÉ CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀ먀 d«ÄãÀzÀ ±ÉÃR¥Àà. zÉøÁ¬Ä EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è ºÉÆÃV PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ, ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà @ ²ªÀgÀÄzÀæ, ¸ÀÄgÉñÀ ºÁ¢ªÀĤ, eÁªÉÃzÀ. UÉÆîAzÁd, ºÉÆÃV CªÀ¤UÉ PÀ©â£ÀzÀ ¥ÉÊ¥À, PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÉÆAiÀiÁÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr D £ÀAvÀgÀ PÁj£À rQÌAiÀÄ°è ºÉtªÀ£ÀÄß JwÛ ºÁQ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁªÉÃzÀ EªÀgÀÄ PÁj£À°è ºÉÆÃV ¸ÀÄgÉñÀ. ºÁ¢ªÀĤ EvÀ£ÀÄ ªÉÄÊvÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §§¯ÉñÀégÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ.E.© ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉtªÀ£ÀÄß ºÁQ DvÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ ºÉqï ¯ÉÊl ªÀUÉÊgÉ MqÉzÀÄ ºÉtzÀ ªÀÄUÀ먀 ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® MUÉzÀÄ ºÉtzÀ ªÉÄÃ¯É PÁgÀ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀªÁzÀAvÉ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÉÄÊvÀ¤UÉ zËdð£ÀåªÉ¸ÀV PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ UÀÄ£ÉßUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ PÁgÀ, PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÉÆAiÀiÁÛ, PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥À, §rUÉ, gÀPÀÛ ºÀwÛzÀ §mÉÖ ªÀUÉÊgÉ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ EzÀgÀ°è ªÀÄAiÀÄvÀ£ÀÄ zÀ°vÀ eÁåwUÉ ¸ÉÃjgÀĪÀzÀjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ GZÀÑ eÁåwAiÀĪÀjgÀĪÀzÀjAzÀ EzÀgÀ°è PÀ®A 143, 147, 148, 302, 201, 120(©) gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(2), (5) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPÀÖ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ AiÀiÁ¢ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ «eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀ»¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ eÉ.¹ jªÀiÁAqÀ PÀ½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.
DAILY NEWS ON 26-01-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                       ¢£ÁAPÀ: 26.01.2014.

1)     J¦JA¹ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2014 PÀ®A 302. 201 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 24/1/14 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢; 25/01/14 gÀAzÀÄ 08:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¦JA¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ªÉÄÊvÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ CdªÀiÁ¸À 35-40 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ J®èAiÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁr gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀAzÀÄ  UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÉ EAr gÉÆÃqÀ gÉïÉé UÉmï PÁæ¸ï EAqÀ¹ÖçAiÀÄ®è KjAiÀiÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è MUÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ vÀA, vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨sÉƸÀ¯É ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð ¸Á; EAr gÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JA¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2014 PÀ®A 302 gÉêÀÅ 34 L¦¹. 
¢£ÁAPÀ: 25/01/2014  gÀAzÀÄ  00:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è      DgÉÆæ 1 UÀAUÁzsÀgÀ vÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À ®ZÁåt ¸Á: ºÀÆ«£À »¥ÀàgÀV ºÁ° UÀt ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ªÀiÁªÀÄ®è¥Àà ®ZÁåt FvÀ£À ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw EzÀÄÝ, DgÉÆæ 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÉÄÊvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ£ÀÄ FUÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¢£Á®Ä vÀ£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄPÀ̽UÉ «£ÁPÁgÀt ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ, vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÉøÀvÀÄÛ EªÀ£ÀÄ EzÀæ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉAiÉÆâ¯Áè R¯Á¸À ªÀiÁrzÀgÀ ZÉÆïÉÆ DUÀvÉÊw CAvÁ w½zÀÄ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ F ¢ªÀ¸À ªÀÄzÀågÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ Qj-Qj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¹mÁÖV PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄÊvÀ¤UÉ PÀ©âtzÀ gÁqÀ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ    ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA ªÀiÁªÀÄ®è¥Àà ®ZÁåt  ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀÆ«£À »¥ÀàgÀV ºÁ||ªÀ|| PÉÆAqÀUÀƽ vÁ|| eÉêÀVð   EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ 
¢£ÁAPÀ: 25-01-2014 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¯Áj £ÀA§gÀ nJ£ï-30-Dgï-5499 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄvÀÛV PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀAUÀgÀV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤AvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä ZÀAzÀæªÀé UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà G½î ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð¸Á: UÉƼÀ¸ÀAV EªÀ½UÉ »A¢¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ F §UÉÎ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà G½î ¸Á: UÉƼÀ¸ÀAV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

4)   UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 25-01- 2014 gÀAzÀÄ 17-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸ÁºÉçUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà vÀÄA§V ªÀAiÀiÁ 61 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ZÀºÀzÀ CAUÀr ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà J£ï.J¸ï. d£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) UÁA¢üZËPï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)   vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 25.01.2014 gÀAzÀÄ 12;00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ gÁªÀÄtÚ vÀA|| ¨Á®¥Àà ªÀAzÁ® ¸Á|| »gÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É N¥À£À PÉÆèÃd JA§ÄªÀ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ N¹ £ÀA anUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀPÉÆAqÀÄ N¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À vÀ|| ©æeÉÃ±ï ªÀiÁåxÀÆå ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6)   ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2014 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 25/01/2014 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ 1] CªÀÄgÉñÀ vÀA¢ zÁåªÀÄtÚ G¥À஢¤ß ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 08 d£ÀgÀÄ ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦¯ÉÃPÀªÀÄä£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ £ÉçUÉÃj UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ²ªÀ§¸À¥Àà ªÁ°PÁgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÀ¼ÀîzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà J¸ï © ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦ J¸ï L [PÁ:¸ÀÄ]  ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Saturday, January 25, 2014

DAILY NEWS ON 25-01-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                       ¢£ÁAPÀ: 25.01.2014.

1)     zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2014 PÀ®A 341. 504. 506 gÉêÀÅ 34 L¦¹ & 3(1)(11) J¸ï¹ J¸ïn DåPÀÖ 1989.
¢£ÁAPÀ: 24/01/2014 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀĺÁAvÉñÀ ¤Ã®PÀAoÀgÁªÀ ªÉÄgÉRÆgÀ 2] J¸ï © ªÀÄAPÀt ¸Á: E§âgÀÆ ºÀÄ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ²æà UÀÄgÀÄ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ CzÀåPÀëvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀÄ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ²æà UÀÄgÀÄ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ±Á¯Á DqÀ½vÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¨ÁUÉêÁr PÉÆÃnðUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä §AzÀÄ ¨ÁUÉêÁr¬ÄAzÀ vÀ£Àß HgÁzÀ ¹AzÀV vÁ®ÆPÁ EAUÀ¼ÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV §¸Àì¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ CqÀØUÀnÖ gÀAr ¨sÉÆøÀr ¨ÁåqÀgÀ ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼Áå ¤£ÀUÀ JµÀÖ ¸ÉÆPÀÌ CzÀ CAvÁ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ eÁåw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ PÉÃ¸ï ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉà fêÀAvÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀÄ®èªÀÄä UÀA. ¹zÀÝtÚ UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á: EAUÀ¼ÀV vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2)   §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA« DåPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 21-1-2014 gÀ gÁwæ 8-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ; 24-1-2014 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É    6-00 gÀ UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÉqÀ¸ÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ §§¯ÉñÀégÀ - dªÀÄRAr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §§¯ÉñÀégÀ ºÀwÛgÀ ¹zÁæAiÀÄ ºÉƸÀªÀĤ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀªÀÄä ¹zÀÄÝ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÁAV ªÀAiÀiÁ26 ªÀµÀð ¸Á||©eÁ¥ÀÆgÀ ºÁ° §§¯ÉñÀégÀ,  EªÀ£ÀÄ §§¯ÉñÀégÀ¢AzÀ dªÀÄRAr gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß d«ÄãÀPÉÌ £ÉqÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §¸ÀªÀgÁd ªÁAV ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð ¸Á||©eÁ¥ÀÆgÀ ºÁ° §§¯ÉñÀégÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3)   UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2014 PÀ®A 78(3) Pɦ DåPÀÖ 
¢£ÁAPÀ: 24-01-2014 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÉÆúɯï vÀAzÉ ¸À°ªÀÄ gÁA¥ÀÆgÉ 2] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ZÉ£À§¸À¥Àà ²gÁ¼À±ÉnÖ. ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ CUÀ¹ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¸À:vÀ: ²æà J¸ï. JªÀiï. £ÁåªÀÄtÚªÀgÀ. ¦.L. r.¹.L.©. WÀlPÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)   UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2014 PÀ®A 78(3) Pɦ DåPÀÖ 
¢£ÁAPÀ: 24-01-2014 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà vÀA. ºÀtªÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀ, ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ ºÀªÀiÁ® PÁ®¤ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 510 gÀÆ, 2) N.¹. aÃn 1 3) ¨Á¯ï ¥É£ï MAzÀÄ 4) ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ 5 EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ J. ¸ÀzÀ®V ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)   D®ªÉÄî oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 01/2014 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 24/01/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:00  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D®ªÉÄî oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ CAzÁdÄ 30-35 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ ±ÀªÀªÀÅ ©qÀÄUÁªÀ°£À°è vÉð §AzÀÄ ±ÀªÀªÀÅ ¥ÀÆwð ¨ÁwzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄgÀtªÀÅ ºÉÃUÉ DVzÉ CA§ÄªÀzÀ£ÀÄß w½zÀÄ §A¢®è ±ÀªÀzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É PÀZÀÄÑ ¥ÉlÄÖ ªÀUÉÊgÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è F §UÉÎ PÁ²£ÁxÀ vÀA/C¥Áà¸Á ¨sÁ¸ÀV ¸Á|| ¸ÀÄgÀVºÀ½î vÁ- ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄà oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6)   vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 24-01.2014gÀAzÀÄ 14.45 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀA: ºÀtªÀÄAvÀ ºÀÄ£ÀPÀÄAn. ¸Á|| PÉÆÃtÄÚgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É N¥À£À PÉÆèÃd JA§ÄªÀ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ N¹ £ÀA anUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À vÀ|| ©æÃeÉñÀ ªÀiÁåxÀÆå ¦J¸ïL (J¯ï&N) vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, January 24, 2014

DAILY NEWS ON 24-01-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                       ¢£ÁAPÀ: 24.01.2014.

1)     UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.  
¢£ÁAPÀ : 23-01-2014 gÀAzÀÄ 18-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ¥Ánî ºÁUÀÆ E£ÀÆß 02 d£ÀgÀÄ ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¸ÀĤïï Dgï. PÁA§¼É ¹¦L ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2)   EAr oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 02/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ : 22/01/2014 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ CAPÀıÀ vÀA zÁ¥ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á|PÉãÁ¥ÀÆgÀ J¯ï.n. EªÀ£ÀÄ PÀ©â£À vÉÆÃrAiÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ D¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀzÀªÀÄtÚ fÃgÀUÉ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¸ÁävÀ DV PÁ®Ä eÁj ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄV ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ zÁ¸ÀÄ ¥ÀvÀÄÛ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á||PÉãÁ¥ÀÄgÀ J¯ï.n. f¯Áè ¯ÁvÀÆgÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3)   ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 23-01-2014 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ C £ÀA: 01 ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ: qÉÆAUÉæ¥Àà  CA©UÉÃgÀ ¸Á: AiÀÄ®UÀÆgÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ N¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ  §ÄQÌ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ  DgÉÆæ C £ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£ÉÆA¢UÉ ±Áå«ÄïÁV  ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ «í. ©. ¹ ±Á¯ÉAiÀÄ UÉÃl ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ  PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄïɠ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà © «í £ÁåªÀÄUËqÀ ¦ J¸ï L (¹©) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Thursday, January 23, 2014

DAILY NEWS ON 23-01-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                       ¢£ÁAPÀ: 23.01.2014.

1)     §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2014 PÀ®A 143. 147. 302. 201 gÉêÀÅ 149 L¦¹.
¢£ÁAPÀ 21-01-2014  gÀAzÀÄ  2100 UÀAmɬÄAzÀ 22-01-2014 gÀ ¨É¼ÀV£À 5-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀAeÁ¼À ¸Á: ¹AzÀUÉÃj ºÁ° ¥ÀqÀÆßgÀ vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸Á«wæ UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà UÀAeÁ¼À ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á: ¹AzÀUÉÃj ºÁ° ¥ÀqÀÆßgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀPÉÌ CrØ ¥Àr¸ÀÄvÁÛ¼É C£ÀÄߪÀ PÁgÀtPÁÌV CªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ UÀzÀÝPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr CªÀ¼À PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß CjªÉ¬ÄAzÀ PÀnÖ vÀ£Àß 4 d£À UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÀÆædgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¹AzÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æÃ. ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZÀ§£ÀÆgÀ ¸Á: §AxÀ£Á¼À vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2)   ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2014 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹. 
¢£ÁAPÀ: 22-01-2014 gÀAzÀÄ 10-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÃAzÀæ §¸À줯ÁÝt ¥Áèl¥ÁªÀÄð £ÀA: 28 ºÁUÀÆ 29 gÀ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA: PÉJ: 28J¥ï: 1525 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸À£ÀÄß »AzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄ £ÉÆÃqÀzÉ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄqÀÄQ¤AzÁ MªÉÄä¯É §¸À£ÀÄßì »AzÀÆUÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßç⠧¸Àì £ÀA. PÉJ37J¥ï318 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ¥Áèl ¥ÁªÀÄð £ÀA: 28 gÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ E§âgÀÄ ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä §¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß MAzÀPÉÆÌÃAzÀÄ rQÌ ºÉÆqɹ ¥Áèl ¥ÁªÀÄð £ÀA: 28 gÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ 58 ªÀµÀð EªÀjUÉ E§âgÀÄ §¹ì£ÀªÀgÀÄ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀĺÁzÉë UÀA. ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà ¥Ánî ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ D±ÀæªÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÀzÁäªÀw PÁ®¤ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.  
¢£ÁAPÀ: 22-01-2014 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ: ºÀtªÀÄAvÀ ºÀqÀ®UÉÃj ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦.PÉ £ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦PÉ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦¯ÉPÀªÀiï UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ  PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ©.«í £ÁåªÀÄUËqÀ ¦J¸ïL (¹©) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)   PÉÆïÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2014 PÀ®A 379 L¦¹  
¢£ÁAPÀ: 12-01-2014  gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmɬÄAzÀ 13-01-2014 gÀ ªÀÄÄ. 07-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆïÁígÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¹ßUÁÝ PÀA¥À¤AiÀÄ ¤Ãj£À mÉæîgÀ mÁåAPÀgÀ£ÀÄß PÀÆqÀV J£ïn¦¹AiÀÄ ¥À²ÑªÀÄzÀ PÀqÉUÉ EgÀĪÀ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉ ºÀwÛgÀ. ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 12-01-2014  gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ-13-01-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è   PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ Dgï.n.£ÁgÁAiÀÄtgÀrØ vÀAzÉ Dgï.wªÀÄäAiÀiÁå PÀÆqÀV J£ï,n,¦,¹,AiÀÄ ¹ßUÁÝ PÀ£ï¸ÀÖçPÀì£ï PÀA¥À¤AiÀÄ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)   ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ   
¢£ÁAPÀ: 22/01/2014 gÀAzÀÄ 14-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§Ä vÀA: AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZÀÆj ªÀAiÀiÁ: 54 ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ ºÁUÀÆ G£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ªÀÄ£ÀUÀƽ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄ£ÀUÀƽAiÀÄ ºÉƸÀ §¸ÁööåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹.JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄvÁÛUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À.vÀ.²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ ¹.¦.L.§.¨ÁUÉêÁr ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, January 22, 2014

DAILY NEWS ON 22-01-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                       ¢£ÁAPÀ: 22.01.2014.

1)     ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2014 PÀ®A 283. 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.  
¢£ÁAPÀ: 20/01/2014 gÀAzÀÄ 21-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. £ÀA.PÉJ-28/n-9382 ºÁUÀÆ 1 £Éà mÉæöÊ° £ÀA. PÉJ28n6338 ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À mÉæöÊ° £ÀA. PÉJ28n9383 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÁf vÀA. gÁAiÀÄ¥Àà zÉêÀPÀvÉ ¸Á:ºÀÄ®dAw EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è C¸ÀÄgÀQëvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è mÁæöåPÀÖgï »A¢£À mÉæöÊ°UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï ºÁUÀÆ gÉÃrAiÀĪÀiï §¼À¸ÀzÉ ¤°è¹zÀÄÝ ZÀqÀZÀt PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï.JZï13©J¸ï2896 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl zsÀªÀÄðgÁd vÀA. CuÁÚgÁAiÀÄ PÉÆÃtzÉ ªÀAiÀiÁ||22 ªÀµÀð ¸Á:ºÁ®½î EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß eÉÆÃgÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀ mÁæöåPÀÖgÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ CuÁÚgÁAiÀÄ vÀA. ±ÁAvÀ¥Àà PÉÆÃtzÉ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð, eÁåw-»AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, GzÉÆåÃUÀ-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÁ®½î vÁ:EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 01/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.  
¢£ÁAPÀ:21-01-2014 gÀAzÀÄ 04-00 jAzÀ 06-00 £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è  ªÀÄÈvÀ : C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 50 jAzÀ 55 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ¢£ÁAPÀ : 21/01/2014 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 04-00 UÀAmɬÄAzÀ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzÀV £ÁPÁzÀ ºÀwÛgÀ J£ï.JZï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è zÀgÀ¨ÁgÀ EªÀgÀ d«Ää£À ¥ÀPÀÌzÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ ©½ §tÚzÀ zÉÆÃvÀgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀPÉÌ PÀnÖ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ f.L. eÁqÀgÀ ¹¦¹ 1616 UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ ©eÁ¥ÀÄgÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 02/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.  
¢£ÁAPÀ:  20/01/2014 gÀAzÀÄ 21.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ©üPÀëÄPÀ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17/01/2014 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÁvÀì®å D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄUÀ먀 CªÀ¤UÉ EzÀÝ drؤAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ 108CA§Äå¯É£ïì£À°è PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 20/01/2014 gÀAzÀÄ 21-15 UÀAmÉUÉ CªÀ¤UÉ EzÀÝ drؤAzÁUÀ° CxÀªÁ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÁUÀ° ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè F §UÉÎ ºÀÄZÉÑñÀ vÀAzÉ zÁ£À¥Àà PÀAPÀ£ÀªÁr, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)   ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2014 PÀ®A 87 Pɦ DåPÀÖ.  
¢£ÁAPÀ:  21/01/2014 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀAzÀ¥Àà  ªÀĺÁAvÀ¥Àà £ÁUÀgÀwÛ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ ¸Á:J®ègÀÆ »gÉêÀÄÄgÁ¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ »gÉêÀÄÄgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà J¸ï.© ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ]  ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)   PÉÆïÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2014 PÀ®A 87 Pɦ DåPÀÖ.  
¢£ÁAPÀ:  21-01-2014 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] ¤AUÀ¥Àà. ªÉÆãÀ¥Àà. UÀt 2] £ÁªÀÄzÉêÀ. ¥ÀªÁgÀ ¸Á; E§âgÀÄ PÉƯÁígÀ, §¸ÀªÀgÁd. vÀAzÉ. ºÀtªÀÄAvÀ. PÀÄj ¸Á: £ÀPÀÌgÀUÀÄA¢ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 14 d£ÀgÀÄ. J®ègÀÆ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl, C£ÀUÀªÁr, ºÀ¼ÉÃgÉƽî, ªÀÄļÀªÁqÀ, ©Ã¼ÀV, PÉƯÁígÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼ÉÃgÉƽî UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) 1,82,000 /- gÀÆ gÉÆÃR ºÀt. 2) 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ   3] 12 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ  4] MAzÀÄ PÁgÀ  EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À.vÀ.²æà JZï.J¸ï.£ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L PÉƯÁígÀ ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6)   ZÀqÀZÀt oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 03/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.   
¢£ÁAPÀ:  19/11/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ-PÀ«vÁ UÀA/ ¥ÀæPÁ±À PÁPÀð¯ï ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð ¸Á:GªÀÄgÀd EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À vÁæ¸ï vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¨ÉøÀvÀÄÛ zÁæQë ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ PÀÄr¢zÀÄÝ CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¹.n D¸ÀàvÉæUÉ zÁR® ªÀiÁrzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²ªÀ¥Àà vÀA/ ZÀ£ÀߥÀà ªÀÄÄUÀ½ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á:CUÀgÀSÉÃqÀ vÁ:EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.01.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.