Number of Visitors

Wednesday, December 31, 2014

DAILY NEWS ON 31-12-2014

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ

                                                    «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
                                                              ¢£ÁAPÀ:31.12.20141] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 94/2014 PÀ®A.324,506,376 (2)(L)(eÉ) L¦¹ &
   3&4 POSCO Act-2012

¢£ÁAPÀ: 29/12/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-20 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄgÁd   vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÆîPÁgÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ©¹ä¯Áè vÀAzÉ UÀįÁ§ eÁvÀUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 15 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀ¹ì£ÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ CªÀ½UÉ ºÀl ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-12-2014 gÀAzÀÄ 21-00 DªÀgÀìPÉÌ UÁA¢ü £ÀUÀgÀzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ  ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ¼À »A¢¤AzÁ §AzÀÄ MwÛ »rzÀÄ PÉqÀ« ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ£À ºÀl ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ R¯Á¸À ªÀÄqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ zsÀªÀÄQ ºÁQ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ »ÃUÉÃPÉ ªÀiÁrzÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ DvÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÁ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ºÀ°ÃªÀiÁ UÀAqÀ UÀįÁ§ eÁvÀUÁgÀ   ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ EªÀgÀ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÀUÉ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 31.12.2014 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, December 30, 2014

DAILY NEWS ON 30-12-2014

  ¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ

                                                                                                                 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
                                                                   ¢£ÁAPÀ:30.12.20141] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 50/2014 PÀ®A.174 ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ: 29/12/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-20 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ CtÚ¥Àà vÀA:ZÀAzÁæªÀÄ PÀ¯Áåt ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀðEªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:26/12/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤Ã±ÉAiÀÄ°è ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½î vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ PÀ®Äè UÀÄA¦£À°è ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjêÁVzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀévÉæ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ:29/12/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ CzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ..   F §UÉΠ  PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀA:CtÚ¥Àà PÀ¯Áåt ¸Á-ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ  PÉÆlÖ  ªÀgÀ¢  ªÉÄÃgÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAÄ°è  ¢£ÁAPÀ:  29.12.2014  gÀAÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] EAr ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Áß  £ÀA. 384/2014 PÀ®A 25(1) (J) EArAiÀÄ£ï DªÀÄìð DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 29/12/2014 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 11] ZÀAzÀÄ vÀA zÉêÀÅ ZÀªÁít. ¸Á||ºÀAZÀ£Á¼À vÁAqÉ £ÀA 3] ªÀÄzÀÄPÀĪÀiÁgÀ @ ¦AmÁå vÀA ©üêÀÄ¥Àà ªÀÄļÀªÁqÀ. ¸Á||CvÁ®nÖ ºÁ|ªÀ|| UÁA¢ü£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ® ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ EAr ¥ÀlÖtzÀ gÉʯÉé ¸ÉÖñÀ£À gÀ¸ÉÛUÉ ºÀAdV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ C¯ÉzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦.J¸ï.L EAr ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ  PÉÆlÖ  ¦gÁå¢  ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAÄ°è  ¢£ÁAPÀ:  29.12.2014  gÀAÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

3] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ  UÀÄ£Áß   £ÀA. 154/2014 PÀ®A. 363 L¦¹
¢£ÁAPÀ 19-12-2014 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà SÉÊgÁ«PÀgÀ ªÀAiÀiÁ:14ªÀµÀð ¸Á:aPÀÌgÀÆV vÁ:¹AzÀV FvÀ£ÀÄ 9 £Éà vÀgÀUÀw ±Á¯É PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:19-12-2014 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÀÆ ºÉÆUÀzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ CªÀ¤UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà UÀAqÀ ºÀƪÀ¥Àà SÉÊgÁ«PÀgÀ ¸Á:aPÀÌgÀÆV  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.12.2014 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆïÁígÀ  ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ  UÀÄ£Áß  £ÀA. 210/2014 PÀ®A. 363 L¦¹  
¢£ÁAPÀ gÀAzÀÄ 31-10-2014 gÀAzÀÄ EzÀgÀ°èDgÉÆævÀgÁzÀ 1] C¥Áà¹. ©. UÀgÀ¸ÀAV. ¸Á: zÉêÀgÀUÉtÆÚgÀ.  2] UËqÀ¥Àà. ªÉAPÀ¥Àà. ©gÁzÁgÀ. ¸Á: £ÁUÀgÀ¢¤ß. EªÀgÀÄ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ-ªÉAPÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀªÀ£ÀÄß Rjâ PÉÆqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E¸ÁgÀ ¥ÁªÀw ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 12 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß E¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀåªÀºÁgÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ M¼ÀUÉ UËqÀ¥Àà£ÀÄ ¥ÀÆwð ºÀt PÉÆlÄÖ d«ÄãÀÄ Rjâ ªÀiÁqÀ¢zÀÝjAzÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥Àr¹ ªÉAPÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr Rjâ ºÁQPÉÆnÖzÀÄÝ D E¸ÁgÀ PÉÆlÖ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀ¥Àà¤UÉ vÉ®VAiÀÄ PÉãÀgÁ ¨ÁåAQ£À UÉÃn£À ªÀÄÄA¢¤AzÀ DvÀ£À mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-28/J£ï-3659 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁUÀgÀ¢¤ßUÉ vÀAzÀÄ ElÖ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À. CtÚ¥Àà. ¨ÁgÀrØ ¸Á: dA§V. vÁ; f; «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¢£ÁAPÀ 29.12.2014 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Monday, December 29, 2014

DAILY NEWS ON 29-12-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ


«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
¢£ÁAPÀ:29.12.2014.1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 326/2014 PÀ®A.498(J) 304(©) 302 ¸À/PÀ 34 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 28-12-2014 gÀAzÀÄ  ¨É¼ÀV£À 00-30  UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ eÁ¥ÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðd dªÀÄRAr. (UÀAqÀ) 2) ªÀÄÄvÀÄðd dªÀÄRAr. (ªÀiÁªÀ) 3) P˸ÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÄvÀÄðd dªÀÄRAr. (CwÛ) ¸Á: J®ègÀÄ «d¥ÀÄgÀ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ Dj¥Á EªÀ¼À UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ, EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ®UÀßzÀ ¯ÁUÁAiÀÄvÀ¢AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ºÁUÀÆ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆr §r ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ   PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ.   F §UÉΠ  ²æêÀÄw ¥ÀjzÁ UÀAqÀ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ ±ÉÃR¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ E¨Á滪ÀÄ gÉÆÃeÁ gÉÆÃqÀ eÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃl GzÀÄð ±Á¯É ºÀwÛgÀ ªÀģɠ EªÀgÀÄ  PÉÆlÖ  ¦gÁå¢  ªÉÄÃgÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉAÄ°è  ¢£ÁAPÀ:  28.12.2014  gÀAÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] D®ªÉÄî ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Áß  £ÀA. 122/2014 PÀ®A 498(J) 109.504. 307,¸À/PÀ 34 L¦¹ & 3,4 r.¦ DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 27/12/2014 gÀAzÀÄ 11:00 UÀAmÉUÉ, EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]C«ÄÃgÀºÀªÀiÁÓ vÀAzÉ PÁ²ªÀĸÁ§ dA§V(UÀAqÀ)2]ºÀ¤¥sÁ UÀAqÀ PÁ²ªÀĸÁ§ dA§V(CvÉÛ) 3]PÁ²ªÀĸÁ§ dA§V(ªÀiÁªÀ)  3 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¸ÉÆêÀÄeÁ¼À. vÁ: ¹AzÀV. ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ DV 7 wAUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt, §AUÁgÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉÆr §r ªÀiÁr  ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤Ãr DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ,  ¤£ÀUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀA¢gÀĪÀ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 1 £Éà DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JtÂÚ ¸ÀÄgÀÄ« ¨ÉAQ ºÀaÑ ªÀÄgÀuÁAwPÀ UÁAiÀÄ¥ÀqɹzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 2 & 3£ÉÃzÀªÀgÀÄ ¨ÉAQ ºÀZÀÄѪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀ §UÉÎ ªÀUÉÊgÉ ¦ügÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.  . . F PÀj±Áä  UÀAqÀ C«ÄÃgÀºÀªÀiÁÓ  dA§V. ¸Á: ¸ÉÆêÀÄeÁ¼À. vÁ: ¹AzÀV  EªÀgÀÄ  PÉÆlÖ  ªÀgÀ¢AiÀÄ  ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAÄ°è  ¢£ÁAPÀ:  28.12.2014  gÀAÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ  UÀÄ£Áß   £ÀA. 323/2014 PÀ®A.3& 7 CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955
         ¢£ÁAPÀ 28/12/2014 gÀAzÀÄ 11:30 WÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà PÉgÀÆlV. CAUÀ£ÀªÁr ¸ÀºÁAiÀÄQ.   2) PÁ²A¥ÀmÉïï vÀAzÉ £ÁåªÀÄvÀ¥ÀmÉïï @ ªÀÄzÀgÀ¥ÀmÉÃ¯ï ©gÁzÁgÀ lA.lA. £ÀA:PÉJ:28/J-5837 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. E§âgÀÆ ¸Á: UÀĨÉâªÁqÀ,  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ UÀĨÉâªÁqÀ CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀºÁAiÀÄQ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ CAUÀ£ÀªÁrAiÀÄ CUÀvÀå DºÁgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆæ £ÀA: 2 £ÉÃzÀݪÀ£À lA. lA. £ÀA: PÉJ: 28/J-5837 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À «ªÀgÀ: 1] CQÌ TÃgÀ 100 PÉ.f. 2) UÉÆâü 100 PÉ.f, 3) gÀªÁ 5 PÉ.f. DºÁgÀ ¸ÁªÀÄVæÃUÀ¼À MlÄÖ CAQ: 5600/-UÀ¼ÀÄ. 4) lA.lA. MAzÀÄ CzÀgÀ £ÀA: PÉJ:28/J-5837. CA:Q: gÀÆ 30,000/-UÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¨Á§Ä UÉƯÁè¼À¥Àà ºÉƸÀªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 51 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, GzÉÆåÃUÀ: ¸ÀgÀPÁj £ËPÀj, ¸Á: D®ªÉÄî, ¥Àæ¨sÁgÀ ¹AzÀV ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£Á¢üPÁj EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.12.2014 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

        À. .
4] UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ  UÀÄ£Áß  £ÀA. 344/2014 PÀ®A. 379 L¦¹  
¢£ÁAPÀ: 12/12/14 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 13/12/14 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ  «oÀ×® zÉøÀÄ eÁzÀªÀ ¸Á,, ªÀÄPÀuÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ £ÀA-1 vÁ, ¦üAiÀiÁ𢠨Á§vï ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA JA.JZï. 07 J£ï: 7091 £ÉÃzÀÄÝ Q: 20.000/- QªÀÄäwÛ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.. F §UÉÎ ²æà ¹PÀAzÀgÀ G¸ÀªÀiÁ£À¸Á§ PÀgÉÆò ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ¸Á,, PÀ£ÀÆßgÀ vÁ,, ©eÁ¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.12.2014 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5]  UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ  UÀÄ£Áß   £ÀA. 345/2014 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ: 26/12/14 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀA, ¥ÀgÀ¸À¥Áà §dAwæ ªÀAiÀiÁ: 78 ªÀµÀð ¸Á,, PÀ£ÀÆßgÀ vÁ,, ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ªÀÄ£É ¨ÉãÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨ÉãÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ PÁuÉ DVgÀÄvÁÛ£É..  F §UÉÎ UÀÄgÀıÁAvÀ vÀA, vÀÄPÁgÁªÀÄ PÁUÀªÁqÀ ¸Á,, PÀ£ÀÆßgÀ vÁ,, ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.12.2014 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] EAr ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ  UÀÄ£Áß   £ÀA. 383/2014 PÀ®A. 15(J) 32(3) PÉ.F. DåPïÖ
¢£ÁAPÀ 28/12/2014 gÀAzÀÄ 19-45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀA ¸ÉÊzÀ¥Àà SÉÃqÀV ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á; ¨sÀÄAiÀiÁågÀ vÁ; EAr EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀªÀÄä ZÀºÁ ºÉÆmÉî zÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ºÉÆmÉïï zÀ°è 204-85 gÀÆUÀ¼ÀÄ QªÀÄäw£À ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀvÀ; ²æà «dAiÀÄ ¹£ÀÆßgÀ ¦J¸ïL PÁ¸ÀÆ EAr ¦ J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.12.2014 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

7] PÀ®PÉÃj ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ  AiÀÄÄr   £ÀA. 23/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
 ¢£ÁAPÀ-28-12-2014 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è  ªÉÄÊvÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå «gÀPÀÛªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-28 ¸Á|| UÉÆîUÉÃj vÁ|| ¹AzÀV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀƽUÉ vÀUÉzÀÄ PÉƼÀÄîªÁUÀ ºÀwÛUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀPÁj OµÀzÀ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀ ªÀÄVΣÀ°ègÀĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ BLDE D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ-28-12-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ F WÀl£É DPÀ¹äÃPÀ ªÁVzÀÄÝ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÀÎ ¸ÀgÉÆÃeï UÀA. ¤AUÀAiÀÄå «gÀPÀÛªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð. GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À eÁw-»AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| UÉÆîUÉÃj vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.12.2014 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
8] zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Áß   £ÀA.150/2014 PÀ®A. 15(J) 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 28/12/2014gÀAzÀÄ 18-15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀÄ  ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÀiÁgÁPÁ® ªÀAiÀiÁ 37 ªÀµÀð ¸Á: mÉPÀmÉÖ vÁ PÀÄAzÁ¥ÀÆgÀ f¯Áè GqÀĦ ºÁ° ªÀ¹Û zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÀiÁgÁPÁ® ªÀAiÀiÁ 37 ªÀµÀð ¸Á: mÉPÀmÉÖ vÁ PÀÄAzÁ¥ÀÆgÀ f¯Áè GqÀĦ ºÁ° ªÀ¹Û zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀªÀÄä ºÉÆmÉîzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ DgÉÆÃ¥À F §UÉΠ  ¸À:vÀ: C±ÉÆÃPÀ. f .ZÀªÁít ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦ J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.12.2014 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

Saturday, December 27, 2014

DAILY NEWS ON 27-12-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ

                                                           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
                                                        ¢£ÁAPÀ:27.12.2014.1)     wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 163/2014 PÀ®A.379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 24-12-14 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 25-12-14 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¯ÉÆÃUÁA« UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è®gÀĪÀ zÀAzsÀgÀV UÁæªÀÄzÀ ºÁ¢ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÉÆÃgÀªÉÃ¯ï ªÉÆÃmÁgÀPÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀ 500 ¥ÀÆmï PÉç¯ï ªÁAiÀÄgï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 10,000 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ  eÁ¥sÀgÀ vÀA: £ÀÆgÀªÀĺÀäzÀ PÀ¯ÁzÀV ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð, G- ¯ÉÆUÁA« UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¦rN. ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ, vÁ:f: ©eÁ¥ÀÆgÀ,  EªÀgÀÄ  PÉÆlÖ  ¦gÁå¢  ªÉÄÃgÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAÄ°è  ¢£ÁAPÀ:  26.12.2014  gÀAÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   D®ªÉÄÃ¯ï ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Áß  £ÀA. 121/2014 PÀ®A 420 L¦¹ & 78(3) Pɦ DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 26-12-2014 gÀAzÀÄ 10:30 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀÄ. vÀAzÉ §¸Àt.Ú QtV. ªÀAiÀiÁ. 45 ªÀµÀð ºÀĸÉä. vÀAzÉ ªÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§. ¨ÁUÀªÁ£À. ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á||E§âgÀÄ D®ªÉÄî vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ, D®ªÉÄî UÁæªÀÄzÀ PÀqÀt CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁr d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt N.¹. ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹. dÆeÁl  DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä.1] gÉÆÃR ºÀt 810/-gÀÆ. 2] ¨Á¯ï¥É£ï MAzÀÄ ¤Ã° ªÀĹ EzÀÝzÀÄÝ Q: 00=00. 3] N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ UÉgɺÁ¼ÉAiÀÄ aÃn MAzÀÄ Q: 00=00 . F §UÉÎ J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî oÁuÉ è EªÀgÀÄ  PÉÆlÖ  ªÀgÀ¢AiÀÄ  ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄïï oÁuÉAÄ°è  ¢£ÁAPÀ:  26.12.2014  gÀAÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3)   zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ  UÀÄ£Áß   £ÀA. 149/2014 PÀ®A. 379 L¦¹
         ¢£ÁAPÀ 20/12/2014 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmɬÄAzÀ 21/12/2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠨Á§vï »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA:PÉJ-29 Y-6336 Chassis no MBL HA 10 EE8 HM01908 Engine No: HA10EA8HM04033 C¸ÀQ 38000/- EzÀ£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢ zÉà »¥ÀàgÀVAiÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÁ¸À«zÀÝ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå ZÀ£ÀßAiÀÄå §Ä¢ß EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß .PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. .F §UÉÎ ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ªÀĹ©£Á¼À ¸Á:zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26.12.2014 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ  UÀÄ£Áß  £ÀA. 310/2014 PÀ®A. 79, 80 PÉ.¦.DåPïÖ  
¢£ÁAPÀ: 26-12-2014 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉƦvÀgÁzÀ .  1] CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀA¢ gÁZÀ¥Àà PÁvÀgÀV ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ. 2] ªÀĺÀªÀÄäzÀCAiÀÄå§ vÀA¢ C§ÄÝ®gÀ»ªÀiÁ£À ªÉÆëģÀ ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÀÄA¨ÁgÀ NtÂ. 3] C¤Ã® vÀA¢ gÁUÀ¥Àà AiÀiÁvÀVÃj ¸Á:D®UÀÆgÀ vÁ:¹AzÀV ºÁ:ªÀ-ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À «zÁå£ÀUÀgÀ. 4] gÁeÉèsÀPÀë vÀA¢ zÁªÀ®¸Á§ ±ÉÃR ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦ PÉ £ÀUÀgÀ. 5] gÁZÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀA¢ §¸À°AUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀiÁgÀÄw£ÀUÀgÀ  DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ ºÉÆgÀ¥ÉÃl UÀ°èAiÀÄ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ Qè¤PïzÀ°è PÀĽvÀÄ, QèäPïzÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ  ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®ÄUÀ¼ÀÄ :1] 62200=00  gÀÆ  02] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ..  F §UÉÎ ²æà f ¹ ªÀÄ®UËqÀgÀ, ¹JZï¹ 1150 ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦J¸ï  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26.12.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5]  vÁ½PÉÆÃn ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ  AiÀÄÄr  £ÀA. 31/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 22-12-2014 gÀAzÀÄ 12;00 UÀAmɬÄAzÀ 23-12-2014 01;00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À 
CªÀ¢AiÀÄ°è   EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀA; ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ- 45 
ªÀµÀð ¸Á|| ºÀAzÁæ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ reɯïè mÁåAPÀgÀzÀ°è reÉïï 
EzÉAiÉÆÃ, ºÉÃUÉ? CAvÁ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀrØ XÏÃj £ÉÆÃrzÁUÀ CPÀ¸ÁävÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ CªÀ£À ªÀÄÄR, JzÉ,
 ¸ÀÄlÄÖ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ © J¯ï r D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 23-12-2014 gÀAzÀÄ 
zÁR¯ÁV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨É¼ÀUÁ« £ÀUÀgÀzÀ PÉ J¯ï E D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ 
ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 25-12-2014 gÀAzÀÄ 21;45 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ 
¸ÀzÀAiÀÄjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À
 ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.  F §UÉÎ ±ÀgÀtªÀÄä UÀA|| ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ   ªÀAiÀiÁ- 35 ªÀµÀð 
¸Á|| ºÀAzÁæ¼À. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26.12.2014 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn 
¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, December 26, 2014

DAILY NEWS ON 26-12-2014


¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ

                                                                       «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
                                                                ¢£ÁAPÀ:26.12.2014.

1)   «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 340/2014 PÀ®A.279,337,338,304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 25/12/2014 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ wPÉÆÃmÁ gÉÆÃqÀ CvÁ®nÖ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÉÆÃgÀ« oÁuɬÄAzÀ 12 Q.«Ä CAvÀgÀzÀ ªÉÄïɠ  EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¸Éà÷èAqÉgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 48/E 8671 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ wPÉÆÃmÁzÀ PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃgÉlÄ JzÀÄj¤AzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 28/E©-8834 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß CPÀÌ ±ÁgÀzÁ UÀA|| ªÀÄ®è¥Àà zÀ¼ÀªÁ¬Ä EªÀ½UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÄAzÉ ©¢ÝzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ CPÀÌ ±ÁgÀzÁ EªÀ¼ÀÄ »AzÉ ©¢zÀÄÝ CzÉ ªÉüÉUÉ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 28/n.J-8737 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA n.J 8738 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ©zÀÝ ±ÁgÀzÁ EªÀ½UÉ ºÁ¬Ä¹ ¨sÁj zÀÄBSÁ¥ÀvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ C® C«ÄãÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ MAiÀiÁÝUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 48/E 8671 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzÀ  F §UÉΠ  zÀ±ÀgÀxÀ vÀA|| ©üêÀÄ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á| vÉÆÃgÀ« PÀ£ÀPÀ £ÀUÀgÀ ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ  PÉÆlÖ  ¦gÁå¢  ªÉÄÃgÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAÄ°è  ¢£ÁAPÀ:  25.12.2014  gÀAÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   J.¦.JªÀi.¹  ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ  AiÀÄÄr  £ÀA. 14/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 24-12-2014 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ zÁªÀÇzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ bÀ¥ÀàgÀ§AzÀ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ bÀ¥ÀàgÀ§AzÀ UÀ°è FvÀ¤UÉ ¦lì EzÀÄÝ xÀArAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ºÉZÁÑV ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ C°è E°è wgÀÄUÁr ¢£ÁAPÀ: 24-12-2014 gÀAzÀÄ 18.00 CªÀgÀìPÉÌ ªÀiÁAUÀUÁgÀÆr PÁ®¤AiÀÄ ¸ÀªÀiÁd ªÀÄA¢gÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¦lì §AzÀÄ ªÉÄÊvÀ DVgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà C¯Áè¨sÀPÀë vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ £ÀgÀ¸ÀtV ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ bÀ¥ÀàgÀ §AzÀ  UÀ°è EªÀgÀÄ  PÉÆlÖ  ªÀgÀ¢AiÀÄ  ªÉÄÃgÉUÉ J.¦.JªÀiï.¹ oÁuÉAÄ°è  ¢£ÁAPÀ:  25.12.2014  gÀAÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.                                                                                             
3)   ºÉÆwð ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ  AiÀÄÄr  £ÀA. 20/2014 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 24.12.2014 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CxÀUÁð UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ ªÉÄÊvÀ£À d«ÄãÀzÀ°è  EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢ zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ ¸ÀÄgÉñÀ@¸ÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ªÀ¥Áàj ªÀAiÀiÁ:48 ªÀµÀð, ¸Á:CxÀUÁð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÄÛ EgÀĪÀ 3 JPÀgÉ vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¥Àwß & £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°è zÁ¼ÀA§j ¨É¼É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀzÀ ªÉÄÃ¯É MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀiÁr CxÀUÁð ¹ArPÉÃl ¨ÁåAPÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉƸÉʬÄnAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3,50,000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ, d«ÄãÀzÀ°è ¤Ãj£À ªÀåªÀ¸ÉÜà ¸À®ÄªÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ¨ÉÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ, ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼É ¨ÁgÀzÉ ªÀiÁrgÀĪÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß wÃj¸À°PÉÌ DUÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è zÁ¼ÀA©æ ¥ÀqÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁr PÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ ²æêÀÄw: PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ @¸ÀÄgÀ¥Àà ªÀ¥Áàj ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð, ¸Á:CxÀUÁð, vÁ:EAr, f:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.12.2014 gÀAzÀÄ ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 4) gÀhļÀQ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ  UÀÄ£Áß  £ÀA. 142/2014 PÀ®A. 379 L¦¹ 3.36&42 ¸À/PÀ 44 PÉJªÀiïJªÀiï¹Dgï AiÀiÁåPïÖ 1994 & 4, 4(1)4(J) ¸À/PÀ 21(4], 21,4(J)JªÀiïJªÀiïDgïr DåPïÖ 1957


¢£ÁAPÀ 25.12.2014 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, gÀhļÀQ - zsÀƼÀSÉÃqÀ J£ï.JZï.gÀ¸ÉÛ-13 gÀ ªÉÄÃ¯É ¦AQ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ  EzÀgÀ°è. DgÉƦvÀ£ÁzÀ .  SÁeÁ¸ÁºÉç vÀA: ¨ÁªÁ¸Á§ ¥ÀoÁt ªÀAiÀiÁ|| 32 ªÀµÀð ¸Á|| §gÀÆgÀ vÁ|| zÀQët ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ f|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ gÁdå: ªÀĺÁgÁµÀÖç ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA: PÉ.J:28/J:7186 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  EªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß  ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¯ÁjAiÀÄ°è  CAzÁdÄ: 03 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ×, gÀÆ 10,000/-  QªÀÄäwÛ£À C£À¢üPÀÈvÀªÁzÀ  ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ ¸ÁUÁtÂPÉ  ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ.Dgï. UÀrØ ¦J¸ïL  gÀhļÀQ ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24.12.2014 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ


   5]  ¹AzÀV ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ  UÀÄ£Áß  £ÀA. 321/2014 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 25/12/2014 gÀAzÀÄ 13:00 WÀAmÉUÉ.  ¹AzÀV §¸ÁÖöåAqÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹zÀÝ¥Àà §Æ¢ºÁ¼À, ªÀAiÀiÁ: 41 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV. EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÁÛzÀ ¸ÀéwÛ£À «ªÀgÀ:  MlÄÖ ºÀt 2980/-gÀÆ.  ¤Ã° ªÀĹAiÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï MAzÀÄ, Q: 0:00 gÀÆ., N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-MAzÀÄ,  Q: 0:00 gÀÆ. F §UÉÎ ²æà L.JªÀiï.ªÀÄoÀ¥Àw. ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) ¹AzÀV ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.12.2014 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
6]  ¤qÀUÀÄA¢ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ  UÀÄ£Áß  £ÀA. 160/2014 PÀ®A 3(7) E.¹.DåPïÖ 1995
¢£ÁAPÀ 25/12/14 gÀAzÀÄ 07:15 UÀAmÉUÉ J£ï.JZï-50 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁUÉêÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÀ¼É gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀļÀUÉÃj AiÀĪÀgÀºÉÆ®zÀ  ¸À«ÄÃ¥À EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀAPÉæ¥Àà vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà C©âºÁ¼À ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À   2. AiÀiÁ²Ã£À vÀA C¯Áè¨sÀPÀë GPÀÌ° ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É.) ¸ÀzÀj ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À°è vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÀrvÀgÀ aÃnAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÀAZÀĪÀ 120 CQÌ vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÛ ` 6,000 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ vÀAiÀiÁjAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 50 PÉ.fAiÀÄ 120 CQÌ aîUÀ¼ÀÄ (¸ÀgÀPÁj zÀgÀzÀ)   QªÀÄävï ` 6,000/-,  2) ¯Áj £ÀA: JªÀiï -28/©-911 C||¸À||Q|| ` 4,50,000/-  ¯Áj £ÀA: KA-28/A-5511 C||¸À||Q|| ` 2,50,000/-  F §UÉÎ ²æà ²æà PÁAvÀ¥Àà vÀA «ÃgÀ¥Àà eÁqÀgÀªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á|| §.¨ÁUÉêÁr ©.J¯ï.r.E PÁ¯ÉÃd JzÀÄjUÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.12.2014 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è 4.160/- gÀÆ d¥ÀÛªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.