Number of Visitors

Tuesday, December 31, 2013

DAILY NOTE ON 31-12-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             ¢£ÁAPÀ: 31.12.2013.

1)     ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 317/2013 PÀ®A 307 L¦¹ & 3(1) (X) & 3 (2) (V) SC/ST PA Act.
¢£ÁAPÀ: 30/12/2013 gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ±ÁgÀÄ. @ ªÀÄ»§Æ§. vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ. ªÀÄįÁè. ¸Á: NwºÁ¼À. EvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ »AzÀĽzÀ ªÀiÁzÀgÀ d£ÁAUÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀÄÝ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ªÀÄĹèA. eÁwAiÀĪÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, E§âgÀÄ UɼÉAiÀÄjzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ PÉÊUÀqÀ CAvÁ 4 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ. PÉÆnÖzÀÄÝ DªÁV¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÀÄÄRvÀ¦à¹ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, 3 wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹PÁÌUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß 4 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ. ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ »rzÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, F §UÉÎ §®gÁªÀÄ. ¹zÀÝ¥Àà. zÁ±Áå¼À. eÁw »AzÀÄ ªÀiÁzÀgÀ. ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á: NwºÁ¼À. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2)   ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 282/2013 PÀ®A 379 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 13/12/2013 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À gÁwæ 02-00 UÀAmɬÄAzÀ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ qÀªÀ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï CzÀgÀ £ÀA. PÉJ-28/n©-5480 ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ mÉæöÊ®gï £ÀA. PÉJ-28/nJ-9519 £ÉÃzÀÄÝ  MlÄÖ CAzÁdÄ 3,50,000=00 QªÀÄäwÛ£À mÁæöåPÀÖgï EAf£ï ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÉæ®gÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄUËqÀ ¥Ánî, ¸Á: qsÀªÀ¼ÀV vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3)   ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 283/2013 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 30/12/2013 gÀAzÀÄ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ £ÀA§gÀ EgÀ¯ÁgÀzÀ ºÉƸÀ »gÉÆà JZïJ¥sï r®PÀì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÀ¼ÀÆîgÀ PÁæ¸ïzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀ¼ÀÆîgÀ HgÀ PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV CqÁØwrØAiÀiÁV ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ¸ÁQë vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄAPÀtÂ, ªÀAiÀiÁ: 8 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ¼ÀÆîgÀ EªÀ½UÉ ºÁ¬Ä¹ ¨sÁj zÀÄBSÁ¥ÀvÀ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄAPÀt ¸Á: ºÀ¼ÀÆîgÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
4)   UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 289/2013 PÀ®A 3 ¸ÀºÀ PÀ®A. 7 E¹ AiÀiÁPÀÖ 1955.
¢£ÁAPÀ: 29/12/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ PÁwðPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ §tÚzÀ ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ (¥ÀgÁj) ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ©eÁ¥sÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ QgÁuÁ §eÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ vÀ£Àß UÉÆÃzsÁªÀÄ£À°è C£ÀߨsÁUÀå AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è «vÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ 16 PÀlÄÖ (6. 90. QéAl¯ï CAzÁd Q: 14000/- gÀÆ) gÉñÀ£ï CQÌAiÀÄ£ÀÄß Rj¢ü¹ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAUÀ滹 ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ dĪÀÄätÚ zÉÆqÀتÀĤ, DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¥ÀrvÀgÀ PÀbÉÃj ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5)   gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2013 PÀ®A 457, 380 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 29/12/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30/12/2013 gÀ ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ gÀhļÀQ UÁæªÀÄzÀ qÁ|| ¹A¦°AUÀtÚ SÁ¸ÀV PÉÊUÁjPÁ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæzÀ ¨ÁV®zÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÁ¯ÉÃf£À°è gÁåPï ªÉÄð£À ºÁUÀÆ mÉæÃdjAiÀÄ°è£À E¯ÉÃQÖçÃPÀ¯ï mÉæÃrUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CAzÁdÄ: 24,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À E¯ÉÃQÖçÃPÀ¯ïzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ «ÄÃlgïUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÉÊjAUï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ gÁd±ÉÃRgÀ vÀA: gÁZÀAiÀiÁå qÉÆtd, ¥Áæ£ÀÄì¥Á®gÀÄ qÁ|| ¹A¦°AUÀtÚ, PÉÊUÁjPÁ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæ gÀhļÀQ ¸Á|| ZÀqÀZÀt vÁ:EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, December 30, 2013

DAILY NEWS ON 30-12-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             ¢£ÁAPÀ: 30.12.2013.

1)     zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2013 PÀ®A 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 29/12/2013 gÀAzÀÄ 09-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¯Áj £ÀA§gÀ PÉ.J.28 J-4665 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄvÀÛ¢zÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¹AzÀV¬ÄAzÀ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆßAzÀÄ ¯ÁjUÉ Ngï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV¬ÄAzÀ PÀ£ÉÆß½î PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ lAlA £ÀA§gÀ PÉ.J.29/J-7291 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqɬĹ JQìqÉAmï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ lAlAzÀ°è PÀĽvÀ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ 1] §¸ÀªÀgÁd §ÄåAiÀiÁgÀ 2] £À©Ã¯Á® EªÀiÁªÀĸÁ§ PÀ¸Á§ @ ¨ÉÃ¥Áj 3] SÁeÁ©Ã UÀAqÀ £À©Ã¯Á® PÀ¸Á§ @ ¨ÉÃ¥Áj 4] ®wÃ¥À vÀAzÉ £À©Ã¯Á® PÀ¸À§ @ ¨ÉÃ¥Áj 5] UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ¸À¥Àà ªÉÄlUÁgÀ 6] gÀQëvÁ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ G¥ÁàgÀ @ PÀA¨ÁgÀ ¸Á:J®ègÀÆ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV 7] ªÉÄʧƧ ¸Á: ±ÁºÁ¨Á¢ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀĺÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀ®èzÉ §zÀÄPÀĽzÀ 7 d£ÀgÁzÀ 1] C¤Ã® 2] P˸ÀgÀ© 3] GªÀiÁ¨Á¬Ä 4] UÀÄgÀĨÁ¬Ä 5] ¯Á¯ÉتÀĵÁPÀ 6] SɪÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ¼ÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 55-60 ªÀµÀðzÀªÀ½zÀÄÝ ºÉ¸ÀgÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ/¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. ¯Áj qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÉÆr£À ªÀÄUÀ먀 vÉVΣÀ°è ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ºÉÊzÀgÀ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ G¸Áä£À ¥ÀmÉÃ¯ï ¥Ánïï eÁw: ªÀÄĹèA ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, GzÉÆåUÀ: ¥ÀwæPÁ ªÀgÀ¢UÁgÀ ¸Á:PÀqÀ¤ vÁ:¹AzÀV ºÁ° ªÀ¸Àw:©eÁ¥sÀÆgÀ QÃwð £ÀUÀgÀ n.«.9 D¦üøÀzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 342/2013 PÀ®A  287, 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 29-12-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ CuÁÚgÁAiÀÄ vÀA¢ PÁ¸À¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV ¸Á|| vÉÆgÀ« gÁ² ªÀĹ£ï ªÀiÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß gÁ² ªÀĹ£ÀzÀ ¸Á¥ÀÖPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀªÀZÀ ªÀiÁqÀzÉ ©nÖzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¤®ðPÀë ªÀÄvÀÄÛ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ £Àr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ CfÃvÀ DqÀÄvÁÛ ªÀĹ£ï ¸ÉÖÃjAUÀ »rzÀÄ PÀĽvÁUÀ DvÀ£À ªÉÆ¥ÀègÀ ¸Á¥ÀÖzÀ°è ¹PÀÄÌ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw,±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà MqÉAiÀÄgÀ ¸Á|| vÉÆgÀ« vÁ||f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3)   ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2013 PÀ®A 87 Pɦ DåPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 29/12/2013 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1.C±ÉÆÃPÀ vÀA: ¹zÁæªÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ 2.gÀªÉÄñÀ vÀA: ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¨É®èzÀ 3.FgÀtÚ vÀA: ªÀÄ®è¥Àà eÁqÀgÀ 4.§¸À¥Àà vÀA: ZÀAzÁæªÀÄ PÀ¯ÁzÀV 5.²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà vÀA: ©üêÀÄ¥Àà ªÀÄļÀªÁqÀ 6.gÀ« vÀA: ¨Á¼À¥Àà ºÀgÀ£Á¼À ¸Á: J®ègÀÆ AiÀÄgÀ£Á¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀªÁV gÉÆPÀÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À.vÀ.²æà §¸ÀªÀgÁd JA.¥Ánî ¦.J¸ï.L ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4)   DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2013 PÀ®A 420 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 29/12/2013 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/12/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÉÄʪÉÄÃ¯É 4.£Á®Æ̪ÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ 4 ©®égÀUÀ¼À£ÀÄß (CdªÀiÁ¸À QªÀÄävÀÛ 1.35.000/- gÀÆ) ºÁQPÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆgÀqÁUÀ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À [§¸ÀªÀtÚ£À) UÀÄr ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÁªÀÅ ¥ÉưøÀgÀÄ CAvÁ ºÉý F ¸ÀܼÀzÀ°è ¤£Éß PÉÆÃ¯É DVzÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ¢zÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ F jÃw §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ZÉPï ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉý CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©aÑPÉÆr PÀnÖPÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §AUÁgÀzÀ 4 ©®égÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆqÀzÉ gÀ¢Ý ¥ÉÃ¥ÀgÀzÀ°è 2 qÀĦèPÉÃl §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉgÉV£À°è UÀnÖAiÀiÁV EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß E°è ©ZÀÑ ¨ÉqÁ CAvÁ ºÉý vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀgÉÆÃf¤ UÀA. ZÉ£ÀߥÀà ©gÁzÁgÀ ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ D±ÀæªÀÄ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5)   UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/2013 PÀ®A 3, 5(1), (2), 7(2) (©) ¦Ln DåPÀÖ.

¢£ÁAPÀ: 29-12-2013  gÀAzÀÄ 15-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ C. £ÀA§gÀ 6) E¸Áä¬Ä®¸Á§ vÀAzÉ C§ÄÝ®¸ÀvÁÛgÀ EAr. ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ«Ä£ÁQëZËPÀ 7) ¸À°ªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® CvÁÛgÀ ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ 8) C¥Áà¸Á§ vÀAzÉ vÀªÀt¥Àà ªÀÄÄwÛ£À. ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ «Ä®£À¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¸ÀvÁÌgÀ ¯Áf£À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°PÀ EzÀÄÝ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Ád gÀƪÀÄ £ÀA§gÀ-14. 15. 16. £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆæ C. £ÀA§gÀ 1)±Á¸À¥Àà vÀAzÉ zÀÄAqÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj ¸Á: gÉÆÃtºÁ¼À. 2) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzsÉ ¸ÀAPÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ. ¸Á: PÀUÉÆÎqÀ 3) ªÉÄÃWÀÄ vÀAzÉ °A§Ä ®ªÀiÁt ¸Á// ªÀÄPÀuÁ¥ÀÆgÀ J¯ï.n £ÀA-1 ºÁ° ªÀ¹Û ©eÁ¥ÀÆgÀ ©.J¯ï.r.F. ºÀwÛgÀ ¦. & n PÁélgÀì £ÉÃzÀªÀjUÉ ¸ÀƼÉUÁjPÉ zÀAzÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À PÀ°à¹PÉÆnÖzÀÄÝ DgÉÆæ C. £ÀA§gÀ 4) ®PÀëöät vÀAzsÉ UÉƯÁè¼À¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á: zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV 5) E¨Á滪ÀÄ @ eÁ¥ÀgÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¨Á±Á dªÀiÁzÁgÀ ªÀµÀð ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ SÁeÁC«Ä£À zÀUÁð. £ÉÃzÀªÀgÀÄ EzÀgÀ°è DgÉÆæ C. £ÀA§gÀ-1 jAzÀ 3 £ÉÃzÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÆqÁ ¹PÀÌ £ÉÆAzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¸ÀƼÉUÁjPÉ zÀAzÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¯ÁfUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀļÉUÁjPÉ zÀAzÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ¸ÀĤïï Dgï. PÁA§¼É ¹¦L ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Sunday, December 29, 2013

PRESS NOTE ON 29-12-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
¢£ÁAPÀ: 29.12.2013.
*  *  *

           ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è FUÀ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÝ ¥ÁåeÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå J.J¸ï.¦ ©eÁ¥ÀÄgÀ G¥À-«¨sÁUÀ, & ¹.¦.L UÉÆîUÀĪÀÄäd ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÁzÀ J.J. ¸ÀzÀ®V ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.J¸ï. vÁfêÀiïvÀjÃPï ºÀUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 29/12/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 05:45 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ-
1)     AiÀiÁ¹Ã£À vÀA| C§ÄݯïºÀ«ÄÃzï PÀ£ÀÆßgÀ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð, ¸Á| ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀtQ §eÁgÀ
2)    dĨÉÃgÀ vÀA| ªÉÄʧƧ¸Á§ gÀÄzÀæªÁr ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð, ¸Á| ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄeÁªÀgÀ UÀ°è ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀ¸ÉÛ ºÀwÛgÀ
3)    C¥Àìgï vÀA| G¸Áä£ï ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð, ¸Á| ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀĺÀä¢ÃAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä dĪÀiÁä ªÀIJâü »AzÉ
4)    ¹zÀÄÝ @ ¹zÀÝtÚ vÀA| gÁªÀÄtÚ ¨ÉÆêÀÄä£ÀeÉÆÃV ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð, ¸Á| ©eÁ¥ÀÆgÀ §§¯ÉñÀégÀ £ÁPÁ
            EªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr EªÀjUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ FUÀ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ªÀÄzsÀågÁwæ 12:10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ §rÃPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ªÀĺÀäzï£ÀUÀgÀzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ MAzÀÄ ¥ÁåeÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ UÀt¥Àw ZËPï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ EnÖzÀÝ D¬Äïï vÀÄA©zÀ £Á®ÄÌ ¨ÁågÉïïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ¥ÁåeÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ UÀÄ£ÁߥÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄUÀ먀 §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è ºÁ¼ÀÄ©¢ÝgÀĪÀ MAzÀÄ D±ÀæAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ElÄÖ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: UÀt¥Àw ZËPï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀÄvÉÛà JgÀqÀÄ D¬ÄÃ¯ï ¨ÁågÉïïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ¥ÁåeÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£À: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÉÖñÀ£ï ¨ÁåPï gÉÆÃqïzÀ°è ¥ÉưøÀgÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ £ÉÆÃr ¥ÁåeÉÆêÀ£ÀÄß C¯Éèà ²PÁgÀSÁ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¸ÀA¢üAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ F ¢ªÀ¸À ªÀÄÄAeÁ£É vÁªÀÅ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj ¤°è¹zÀ ¥ÁåeÉÆêÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ滃 ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DgÉÆævÀjAzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ
1)      ape PIAGGIO UÀÆqïì ªÁºÀ£À, £ÀA: PÉJ-28/J-3142, QªÀÄävÀÛ- 48,000/-gÀÆ.
2)    SEPAHAN OIL PÀA¥À¤AiÀÄ 06 D¬ÄÃ¯ï ¨ÁågÉïïUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÛ-59,000/-gÀÆ.


¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀ ¥ÉưøÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ZÉÃvÀ£ï Dgï. L¦J¸ï J.J¸ï.¦ ©eÁ¥ÀÆgÀ, ²æà n.J¸ï. ¸ÀÄ°à, ¹¦L ©eÁ¥ÀÆgÀ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd ªÀÈvÀÛ, ²æà C±ÉÆÃPÀ ¸ÀzÀ®V ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ, ²æà J¸ï.J¸ï. vÁfêÀÄvÀjÃPÀ ¦.J¸ï.L (¹©) UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèXøÀ¯ÁVzÉ. 


PRESS NOTE ON 29-12-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
¢£ÁAPÀ: 29.12.2013.
*  *  *
zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ºÀwÛgÀ ©üÃPÀgÀ C¥ÀWÁvÀ, 07 d£ÀgÀ ¸ÁªÀÅ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.12.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0945 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV-¹AzÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄð£À Pɦn¹J¯ï PÀbÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ28J4665 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɸÀÄvÀÛ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¯ÁjUÉ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl lAlA ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ29J7291 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj lAlA zÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ
1)    §¸ÀªÀgÁd ¨sÀÄAiÀiÁågÀ, ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð G: ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ.
2)  £À©¯Á¯ï vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ PÀ¸À¨ï, ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð ¸Á: zÉÃ.»¥ÀàgÀV
3)  SÁeÁ© UÀAqÀ £À©¯Á® PÀ¸À¨ï, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á: zÉÃ.»¥ÀàgÀV
4)  ®wÃ¥sÁ vÀAzÉ £À©¯Á® PÀ¸À¨ï, ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á: zÉÃ.»¥ÀàgÀV
5)  UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ±À¥Àà ªÉÄlUÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð
6)  gÀQëvÁ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ G¥ÁàgÀ @ PÀA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 8 ªÀµÀð ¸Á: zÉÃ.»¥ÀàgÀV
7)  ªÀÄ»§Æ§, ¸Á: ±ÁºÀ¨Ázï
gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ
1) C¤Ã® 2) P˸ÀgÀ©Ã 3) GªÀiÁ¨Á¬Ä 4) UÀÄgÀĨÁ¬Ä 5) ¯ÁqÀ¯ÉªÀıÁPÀ 6) SÉêÀÄÄ ºÁUÀÆ 7) E£ÉÆßçâ¼ÀÄ ªÀÄ»¼É UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, «eÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁ»w w½zÀ vÀPÀët WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ²æà CdAiÀÄ »¯ÉÆÃj, ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, «eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrzÀgÀÄ.
DAILY NEWS ON 29-12-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             ¢£ÁAPÀ: 29.12.2013.

1)     UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 287/2013 PÀ®A 379 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 26/12/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-00   UÀAmɬÄAzÀ ¢: 27/12/2013 gÀ ¨É¼ÀV£À 09-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è  UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ¨Á§vï gÁºÀįï mÉæÃrAUï PÀA¥À¤ CAUÀr ©eÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ EAr gÀ¸ÉÛ UÀt¥Àw ZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ®Æeï D¬Ä¯ï 10 ¨ÁågÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°èAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 83,435/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ®Æeï D¬Ä¯ï 6 ¨ÁågÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÁjªÁ¼À ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À §qÁªÀuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2013 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 27/12/2013  gÀAzÀÄ 19-35  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAZÁj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â DmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß  ©eÁ¥sÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ  £ÀqɸÀÄvÁÛ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ §AzÀÄ zÀ¨ÁðgÀ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ  ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-28 E-3481 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl  EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä  zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Áà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀÄ-40 EªÀ¤UÉ  ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj  UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ  G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ EAzÀÄ  £À¸ÀÄQ£À 3-15 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ GªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Áà ¨sÀdAwæ  ªÀAiÀiÁ- 54 GzÉÆåÃUÀ £ËPÀj ©eÁ¥ÀÆgÀ UÁåAUÀ¨ÁªÀr zÀÄUÁðzÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 250/2013 PÀ®A 457. 380 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 26-12-13 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢;27-12-2013 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 WÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÁvÁæ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ PÉÆÃuÉ Q° ªÀÄÄjzÀÄ C°èzÀÝ 2 UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ CQ;1000/- EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ¥ÀæPÁ±À vÀA:zÀÄgÀUÀ¥Àà zÀÆrºÁ¼À ¸Á||PÁvÁæ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)   ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 315/2013 PÀ®A 78(3) Pɦ AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 28/12/2013 gÀAzÀÄ 15;00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¢Ã¥ï @ gÀ« vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ±ÉÃgÀSÁ£É ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á|| ¹AzÀVCA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï  »AzÀÄUÀqÉ 2) PÀ®è¥Àà ¸Á||ªÀÄAzÀÆæ¥ï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ. PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ, dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) 7250/-gÀÆ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï C:¸À: Q: 00=00, N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ 4 Q:00=00 EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà Dgï.f. ¤Ã®ªÀÄä£ÀªÀgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)   D®ªÀÄnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2013 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
¢£ÁAPÀ: 20/12/2013 gÀAzÀÄ  1130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D®ªÀÄnÖ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤvÁ vÀA¢ Rħ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð ¸Á/ »gÉÃUÀļÀ¨Á® ºÁ° ªÀ¹Û D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï  EªÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀqÀPÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀA¢ ªÉÃtÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï  EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©nÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-12-2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ D®ªÀÄnÖUÉ §AzÁUÀ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ £À£ÀUÉ vÀ¯É £ÉÆÃAiÀÄÄwÛzÉ ªÉÄrPï ±Á¦UÉ ºÉÆÃV UÀĽV vÀgÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀĪÀgÉUÀÆ ¥ÀgÀÛ §A¢gÀĪÀ¢®è F §UÉÎ Rħ¥Àà vÀA¢ gÁªÀÄ¥Àà  gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á/ »gÉÃUÀļÀ¨Á¼À vÁ/ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl f¯Éè ¨ÁUÀ®PÉÆÃl EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÀÄnÖ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Saturday, December 28, 2013

DAILY NEWS ON 28-12-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             ¢£ÁAPÀ: 28.12.2013.
 1)     zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2013 PÀ®A 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 27/12/2013 gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®PÀ DPÁ±À vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÉÆgÀlV ¸Á: ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀzÀ »AzÉ gÀ« vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¨ÁUÉêÁr FvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ J£ï.ºÉZï.218 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©eÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆgÀl PÀnÖUÉ ¯ÉÆÃqÀ EzÀÝ ºÉZï.JA.n mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉJ 28 2877 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgï £ÀA: PÉJ 28 n 2878 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgï £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ §AzÀÄ C®è°è vÀgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzÀV ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgï ZÁ®PÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è gÁwæ 08.30 PÉÌ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ «oÀ×® vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ªÉÄlUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 38ªÀµÀð, ¸Á|| ¨ÉƪÀÄä£ÀeÉÆV vÁ:¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
2)   §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 322/2013 PÀ®A 279. 338. 304(J) L¦¹ & 187 JA« DåPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 27-12-2013 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀiÁåQìPÁå§ ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉJ 28 6112 £ÉÃzsÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄtÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄtÆgÀ PÁæ¸ï PÀqÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ JzÀÄjUÉ ªÀÄtÆgÀ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ªÀÄtÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 28 qÀ§Æè 8830 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ AiÀÄ®UÀÆgÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ AiÀÄ®UÀÆgÉñÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ dÄUÀw EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄUÉƽ¹ C¥ÀUÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà §¸À¥Àà dÄUÀw ¸Á: ªÀÄtÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
3)   UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2013 PÀ®A 379 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 26-12-2003 17:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 27.12.13 gÀAzÀÄ 01.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ §r PÀªÀiÁ£ï ºÀwÛgÀ ªÉƺÀäzï£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¦ügÁå¢ ¨Á§vÀ D¥Éà ¥ÁåeÉÆåà PÀA¥À¤AiÀÄ UÀÆqïì ªÁB£À MAzÀÄ £ÀA: PÉJ.28 J 3142, ZÁ¹ £ÀA: ©¹JZï-275935, EAf£ï £ÀA: DgïJ¸ïJZï135884, ºÀ¼À¢ §tÚzÀÄÝ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 48000/- gÀÆ EzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ªÉƺÀäzïEPÁâ® vÀA. ºÀ¸À£ïqÉÆÃAVæ ¸ÀvÁjPÀgÀ ªÉƺÀäzï£ÀUÀgÀ §rPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

4)   UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/2013 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ. 
¢£ÁAPÀ: 27-12-2003 17:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 27-12-13 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ °AiÀiÁPÀvÀC° vÀA/ vÀÄgÁ§C° ¥ÀmÉî  ¸Á|| ©eÁ¥ÀÄgÀ gÀ»ÃªÀÄ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ  vÀ£Àß  ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà C±ÉÆÃPÀ ¸ÀzÀ®V ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.                  
5)   J¦JA¹ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2013 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ. 
¢£ÁAPÀ: 27.12.2013 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¦JA¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀA/ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð ¸Á; ¸Á¸À£ÀÆgÀ ºÁ° ©eÁ¥ÀÆgÀ ®Qëöä £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ qÁ; ©zÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ   ¸ÁªÀðd¤PÀ¸ÀܼÀzÀ°è  ¤AvÀĸÁªÀðd¤PÀjAzÀ  ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 1=00 gÀÆ UÉ 80=00 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÁgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É CA§ÄªÀ  ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1] 600=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 2] N ¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á®¥É£Àß C¸ÀQ:00=00 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà J¸ï. JA. £ÁåªÀÄtÚªÀgÀ ¦L r¹L© WÀlPÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JA¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  
6)   gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2013 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ. 

¢£ÁAPÀ: 27.12.2013 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ: 1] gÁªÀÄÄ vÀA;PÁªÀÄÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ;22 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 2] ªÀiÁ£Á¨Á¬Ä UÀA; gÁªÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ;45 ªÀµÀð ¸Á|| E§âgÀÆ ZÀuÉUÁAªÀ vÁ|| EAr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ  ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°  AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV 180 JA.J¯ï.C¼ÀvÉAiÀÄ N®Ø-lªÉgÀ£À PÀA¥À¤ÃAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ   gÀnÖ£À ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À QªÀÄävÀÄÛ 5094 /- gÀÆ UÀ¼ÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ EzÀÄ MlÄÖ ¸ÉÃj 16 °ÃlgÀ 200 JAJ¯ïzÀµÀÄÖ vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀĸÀÄUÀ¯ï ¦J¸ïL gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Friday, December 27, 2013

DAILY NEWS ON 27-12-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             ¢£ÁAPÀ: 27.12.2013.

1)     ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2013 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA« DåPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 26/12/2013 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAZÁj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ,.J 28/J¯ï-2528 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ §rPÀªÀiÁ£À  PÀqɬÄAzÀ  ¸ÉÖñÀ£À gÉÆÃqÀ  PÀqÉUÉ  Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ¢AzÀ  £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¨ÁvÀ UÁå¸À ºÀwÛgÀ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ »rzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ  PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl  EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C®¦ÃAiÀiÁ ªÀAiÀiÁ-8 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¯ï C«ÄãÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR® ªÀiÁrzÁUÀ 16.35 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À°ÃA ºÁf¸Á§ UÁå¸ÀªÀÄrØ WÉÆ¥Á®¥ÀÄgÀ UÀ°è ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 16/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 26/12/2013 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ UÀA: ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¨ÉÆÃAzÀgÉ, ªÀAiÀiÁ: 30 ¸Á: ªÀÄļÀªÁqÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄļÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26/12/2013 £À¸ÀÄQ£À 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÆÖÃªï ºÉÆwÛ¸ÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¸ÉÆÖÃªï §¸ÀÖð DV ¸ÉÆÖêï zÀ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¹rzÀÄ CªÀ¼ÀÄlÖ §mÉÖUÉ Gj ºÀwÛzÀÝjAzÀ CªÀ¼À ±ÀjÃgÀ ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 26/12/2013 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ¼ÁVzÀÄÝ F §UÉÎ gÀvÁßf vÀA: gÁªÀÅf UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á: ªÀÄļÀªÁqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/2013 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ.

¢£ÁAPÀ: 23/12/2013 jAzÀ ªÀÄÄAeÁ£É 09.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ ¸ÀÆgÀd vÀA ¸ÀAvÉÆõÀ vÉÆAmÉ ªÀAiÀiÁ 10 ªÀµÀð ¸Á; PÀÄA¨Áj ºÁ° ªÀ¹Û EAr FvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/12/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉUÉ EAr ¥ÀlÖtzÀ vÀ£Àß CdÓ CfÓAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉazÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ CvÀÛ ±Á¯ÉUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ EvÀÛ ªÀÄgÀ½ EªÀwÛ£À ªÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA ²ªÁ£ÀAzÀ vÉÆAmÉ ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð : ¸Á;PÀÄA¨Áj vÁ; zÀQët ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ f¯Á ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Thursday, December 26, 2013

DAILY NEWS ON 26-12-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             ¢£ÁAPÀ: 26.12.2013.
1)     UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 338/2013 PÀ®A 279. 338. 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 25-12-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¸ÀĦüAiÀiÁ£ï FvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 28/ AiÀÄÄ- 7372 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄïɠ ºÉÆ®PÉÌ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀĺÀ® L£Á¥ÀÆgÀ zÁn ¸À°áAiÀiÁ ¸ÉÆÌÃ¯ï  ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ »AzÀ¤AzÀ mÁåAPÀgÀ UÁr £ÀA PÉ.J 38/J- 0044 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £Àr¸ÀÄwÛzÀÝ mÁåAPÀgÀªÀ£ÀÄß ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ »AzÀ¤AzÀ rQÌ ºÉÆqɬĹ JQìqÉAl ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÀĺÀäzÀv˹åsï ZÀlÖgÀQ FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ gÀhÄQÃgÀºÀĸÉãÀ vÀA¢ gÁeÉøÁ§ ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀiÁ 44 ªÀµÀð ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ mË£À ¥Áå¯ÉøÀ »AzÀÄUÀqÉ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9448132942 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2)    UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 286/2013 PÀ®A 78(3) Pɦ DåPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 25-12- 2013 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ¨É£ÀPÀ£À½î. ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ. 2] ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ C«Ä£À¸Á§ PÉÆÃmÁå¼À. ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ §§¯ÉñÀégÀ £ÁPÁ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ. UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1] N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ-1 QªÀÄävÀ 00=00 2] gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ -2890 -00 3] PÀj ªÀĹ ¨Á® ¥É£ï. MAzÀÄ C;¸À;Q;00-00/- gÀÆ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¸À:vÀ ²æà J¸ï. JªÀiï. £ÁåªÀÄtÚªÀgÀ. ¦.L. r.¹.L.©. WÀlPÀ ©eÁ¥sÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3)    DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2013 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
¢£ÁAPÀ: 23/12/13 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ DzÀ¥Àà @ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà PÀgÀr  ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð¸ÁB ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÁ®¤ EªÀ£ÀÄ ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ vÀ¦àzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉZÀÄÑ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢B 23/12/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9.30 UÀAmÉUÀ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ VÃvÁ @ CgÀw UÀAqÀ DzÀ¥Àà @ ªÀÄÄvÀÛtÚ PÀgÀr ¸ÁB ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÁ®¤ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4)    wPÉÆÃmÁ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 17/2013 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ: 24-12-2013  jAzÀ 25-12-2013 gÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è wPÉÆÃmÁ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ §¸À¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà  CªÉÄän ¸Á|| £ÉçUÉj ªÀAiÀiÁ- 45 FvÀ£ÀÄ ºÀUÀgÀUÉÆAqÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ EzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ £ÉçUÉj UÁæªÀÄzÀ SÉêÀÄÄ vÀA ¸ÀPÀgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆøÀ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CA¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ®PÀëªÀé UÀA ¹zÀÝ¥Àà CªÉÄän ¸Á|| £É§UÉj EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Wednesday, December 25, 2013

DAILY NEWS ON 25-12-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             ¢£ÁAPÀ: 25.12.2013.
1)     UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 334/2013 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 24.12.2013 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è  EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢zÀÝ mÁmÁ ¦PÀ¥ï UÀÄqÀì UÁr (ºÉƸÀzÀÄ) £ÀA PÉ.J. 32¹ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄA¢¤AzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ®ºÀ«ÄÃzÀ vÀA, ¨Á§Ä¸Á§ ¨ÁAV ªÀAiÀiÁ: 44 ªÀµÀð  ¸Á,, ©eÁ¥ÀÆgÀ ºÀªÉ°UÀ°è FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgï £ÀA PÉ.J. 28 PÉ: 5719 £ÉÃzÀÝPÉÌ  »A¢¤AzÀ ªÉÃUÀªÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ªÀÄgÀuÁAwPÀ UÁAiÀÄ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀÄÄ©£À vÀA, C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ¨ÁAV ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á,, ©eÁ¥ÀÆgÀ ºÀªÉð UÀ°è EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2)   ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2013 PÀ®A 279. 337. 338. 304(J) L¦¹. 
¢£ÁAPÀ: 23.12.2013 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¯Áj £ÀA: J.¦.37/ªÁAiÀiï.6929 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆïÁígÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CwêÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ, vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ, »AzÉ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£É PÉÆqÀzÉà £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ »AzÉ vÀ£Àß ¸ÉÊqï£À°è ºÉÆgÀl PÁgÀ £ÀA: PÉ.J.28/J£ï.2372 £ÉÃzÀÄÝ ¯ÁjUÉ ºÁAiÀÄÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr PÁj£À°è ºÉÆgÀl ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd zÉøÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä dAiÀIJæà zÉøÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ zÉÆqÀتÀé ¸ÀĪÀuÁð zÉøÁ¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄ®è¥Àà vÀA: zÉÆqÀØ¥Àà zÉøÁ¬Ä EªÀgÉ®èjUÀÆ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÀÄ®ètÚ zÉøÁ¬Ä EªÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀÄzsÁ UÀA: ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Àà UÁtÂUÉÃgÀ, ¸Á: L£Á¥ÀÆgÀ, vÁ: CxÀtÂ, f: ¨É¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3)   UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 285/2013 PÀ®A 78(3) Pɦ DåPÀÖ.  
¢£ÁAPÀ: 24-12-2013 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ©üªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà UÀÄdj. ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ±Á¥ÉÃn FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1] N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ-1QªÀÄävÀ 00=00 2) gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ 1725/-3) ¤Ã° ªÀĹ ¨Á® ¥É£ï. MAzÀÄ C;¸À;Q;00-00/- gÀÆ.4) ªÉÆèÉÊ® MAzÀÄ ºÀ¼ÉzÀÄ CAzÁdÄ Q:200/- gÀÆ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¸À:vÀ ²æà J¸ï. JªÀiï. £ÁåªÀÄtÚªÀgÀ. ¦.L. r.¹.L.©. WÀlPÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4)   UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2013 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.   
¢£ÁAPÀ: 24-12-13 gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]  ªÀĺÀªÀÄäzÀ±À¦üÃPï vÀA/ £ÀÆgÀªÀĺÀªÀÄäzÀ ¥ÀÄuÉPÀgÀ ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ ºÀQêÀÄ ZËPï ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ. ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¥ÉʯÁé£ï UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀiÁ§Ä¸ÀĨÁ¤ zÀUÁðzÀ ¥ÀPÀÌzÀ §AiÀÄ°£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 6150=00 2) E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ: n.J¸ï. ¸ÀÄ°à ¹¦L ©eÁ¥ÀÆgÀ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5)   PÉÆïÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2013 PÀ®A 457. 380 L¦¹.   
¢£ÁAPÀ: 22-12-2013 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɬÄAzÀ  ¢£ÁAPÀ-23-12-2013 gÀAzsÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÉÆÃtºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ®Qëöäà zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ¨ÁUÀ®zÀ PÉÆAr QwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀÝ 21 vÉÆ¯É ¨É½î 2 UÁæöåA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj 16500/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÁtÂPÉ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ a®ègÉ ºÀt 6-7 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ NAPÁgÉ¥Àà ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî ¸Á: gÉÆÃtºÁ¼À  vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6)   vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2013 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ.   
¢£ÁAPÀ: 12.12.2013 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±Á°£À UÀA ¸ÀÄzÀÄgÀ¥Àæ¸ÁzÀ wªÁj ªÀAiÀiÁ- 24 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UɼÀw ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV §gÀĪÀzÁV ºÉÃ¼É ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè F §UÉÎ ¨sÀªÁ¤¹AUï «oÀ×®¹AUï ºÀeÉÃj ¸Á: vÁ½PÉÆÃmÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.12.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.