Number of Visitors

Thursday, October 31, 2013

DAILY NEWS ON 31-10-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                  ¢£ÁAPÀ: 31.10.2013.
1) ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2013 PÀ®A 302, 201 gÉêÀÅ 34 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 29/10/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30/10/2013 gÀ 04-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀA: UÀƼÀ¥Àà D¸ÀAV ªÀAiÀiÁ: 21, ¸Á: PÁgÀeÉÆüÀ EªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ DvÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ EzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÀÅvÀ¥Àà vÀA: «oÀ® ºÀ½eÉÆüÀ 2) aPÀÌ¥Àà vÀA: gÁAiÀÄ¥Àà ºÀ½eÉÆüÀ ¸Á: E§âgÀÆ PÁgÀeÉÆüÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ J£ï.JZï.-218 gÉÆÃqÀ ªÀÄ®WÁt PÁæ¹£À ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀÄ®è¥Àà¤UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ, UÀzÀÝPÉÌ, ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ ¥ÀÄgÁªÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ±ÀªÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ C¯Éè J£ï.JZï-218 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®WÁt PÁæ¹£À ºÀwÛgÀ MUÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀA: UÀƼÀ¥Àà D¸ÀAV ªÀAiÀiÁ: 23, eÁw: »AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À,  ¸Á: PÁgÀeÉÆüÀ ªÉÆ.£ÀA: 9901783936 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2013 PÀ®A 457. 380 L¦¹.  
¢£ÁAPÀ: 29.10.2013 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.10.2013 gÀ 02.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ AiÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀQëÃt §¢AiÀÄ ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV M¼ÀUÀqÉ ºÁ¯ïzÀ°èzÀÝ  mÉæÃdjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ« ºÀaÑ vÉUÉzÀÄ M¼ÀVzÀÝ 16 UÁæA. ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁqÀzÀ qÀ©âAiÀÄ°èzÀÝ 7,500/-gÀÆ, ºÀt ºÁUÀÆ UÀÆlPÉÌ ºÁQzÀ ¥ÁåAn£À Q¸ÉAiÀÄ°èzÀÝ 3,500/-gÀÆ. ºÀt »ÃUÉ J®è ¸ÉÃj MlÄÖ-59,000/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉΠ  ¸ÀÄgÉñÀ vÀA| UÀt¥Àw. gÀd¥ÀÆvÀ 40 ªÀµÀð. MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À. ¸Á| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2013 PÀ®A 379 L¦¹. 
¢£ÁAPÀ: 18-10-2013 gÀ gÁwæ 12.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 19-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀzÀ°è ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ.28.qÀ§Äè.6635 CdªÀiÁ¸À QªÀÄävÀÄÛ 45000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ Rwç ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À §qÁªÀuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4) wPÉÆÃmÁ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 21/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 27/10/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00. UÀAmÉAiÀÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30/10/2013 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÁzsÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄvÁß¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw gÀvÁߨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀiÁl ªÀÄAvÀæ ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛ¼É EzÀjAzÀ vÀ£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛ¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ ¸Á® DVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß wÃj¸À®Ä vÀ£Àß d«ÄãÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ºÉAqÀw CrØ §gÀÄwÛzÁÝ¼É CAvÁ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV vÀ£Àß ºÉAqÀw gÀvÁߨÁ¬Ä EªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ: 27/10/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°è PÀÄqÀÄUÉÆî¢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ, UÀzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¥sÀgÁj DVzÀÝ£ÀÄ. F §UÉÎ ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ£À ªÉÄÃ¯É wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ ªÉÆ.£ÀA. 96/2013 PÀ®A: 302 L¦¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zsÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw gÀvÁߨÁ¬Ä EªÀ½UÉ vÁ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ¢£ÁAPÀ: 27/10/2013 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30/10/2013 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀÄvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ CªÀÄUÉÆAqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà zÉêÀPÀvÉ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨ÁA¢£À ºÀwÛgÀ vÀ¤ßÃAzÀ vÁ£Éà VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀ DVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ²æêÀÄw ®QäèÁ¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð eÁåw: »AzÀÆ ºÀoÀUÁgÀ ¸Á: AiÀÄvÁß¼À ºÁ°ªÀ¹Û: dÄdgÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¸ÁAUÉÆïÁ f¯Áè: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2013 PÀ®A 78(3) Pɦ DåPÀÖ
¢£ÁAPÀ: 30-10-2013 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ £ÀA.1 ±ÀAPÉæ¥Àà vÀA ²ÃªÀ¥Àà ¸Á®ªÁqÀV  ¸Á|| vÀÄA§V FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ  MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É N¥À£ï PÉÆèÃd JA§ÄªÀ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ N ¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÀA.2 ±ÁAvÀ¥Àà PÉÆrè ¸Á|| vÀªÀÄzÀrØ £ÉÃzÀªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ N¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ  1]  N¹ PÁ¦UÀ¼ÀÄ-2 2] ¨Á® ¥É£ÀÄß MAzÀÄ 3] gÉÆÃR ºÀt 150=00 gÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ©æÃeÉñÀ ªÀiÁåxÀÆå ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) EAr oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 32/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ: 22/10/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀA ¸ÉÆêÀĤAUÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á||§gÀUÀÄr EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀAV EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/10/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è aªÀÄt ºÀaÑlÄÖ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¤zÉæAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV aªÀÄtÂUÉ PÉÊ ©qÀzÀÄ aªÀÄt GgÀĽ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÉÄÊUÉ ºÁUÀÆ ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊvÀ¼À ªÉÄÊ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ WÁAiÀÄUÀ¼ÁV CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀzÀ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 30/10/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0646 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀA. AiÀÄ®è¥Àà ªÁUÀªÉÆgÉ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð ¸Á||PÉgÀÆgÀ vÁ||EAr ªÉÆ £ÀA 8139961217 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Wednesday, October 30, 2013

DAILY NEWS ON 30-10-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 30.10.2013.
1) PÀ®PÉÃj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2013 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡.
       ¢£ÁAPÀ: 28-10-2013 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɬÄAzÀ 29-10-2013 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ-54 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| PÀ®PÉÃj vÁ|¹AzÀV FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 28-10-2013 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 29/10/2013 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄAzÁgÀ qÁ¨sÁzÀ M¼ÀUÀqÉ ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ®QëöäèÁ¬Ä UÀA. ²ªÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á|| ªÀqÀªÀqÀV vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:      29-10-2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/2013 PÀ®A 457. 380 L¦¹.
       ¢£ÁAPÀ: 28/10/2013 gÀ gÁwæ 1100 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 29/10/2013 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 05.00 WÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è §§¯ÉñÀégÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÉAUÀ®UÀÄwÛ UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ mÉæÃdjAiÀÄ ¯ÁPÀgÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1] MAzÀÄ UÀnÖ §AUÁgÀzÀ jAUÀ 5 UÁæA CdªÀiÁ¸À QªÀÄävÀÛ: 1200/- 2] 2.5 UÁæA £À 2 UÀnÖ §AUÁgÀzÀ £ÁtåUÀ¼ÀÄ CdªÀiÁ¸À QªÀÄävÀÛ;12000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ MAzÀÄ vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÛ 24000/- gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ FgÀ¥Àà vÀA.FgÀ§¸À¥Àà ªÀÄAlÄgÀ ¸Á|PÉAUÀ®UÀÄwÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 31/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
       ¢£ÁAPÀ: 27/10/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ: ªÀÄ®è¥Àà vÀA. zÉÆqÀØ¥Àà  ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á: ¤qÉÆÃt  EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 27/10/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¨Á§vï d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è FeÁqÀĪÁUÀ PÉÊUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÃvÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV G¹gÀÄ PÀnÖ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ®°vÁ UÀA. ªÀÄ®è¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á| ¤ÃqÉÆt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2013 PÀ®A 20(©) (2) J£ïr¦J¸ï PÁAiÉÄÝ 1985

       ¢£ÁAPÀ: 29.10.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É: 13.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀA: ¨Á§Ä ¯ÁªÀmÉ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð ¸Á|| D®ªÉÄî vÁ|| ¹AzÀV f|| ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 20 PÉ.f vÀÆPÀzÀ ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛªÁzÀ UÁAeÁ [ºÀ¹AiÀÄzÀÄÝ] vÀÄA©zÀ aîUÀ¼À£ÀÄß  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV MAiÀÄÄåªÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À||vÀ||²æÃ:ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀĸÀÄUÀ¯ï ¦J¸ïL gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

PRESS NOTE ON 30-10-2013

                                                            «eÁ¥ÀÆgÀ.
                                                    ¢£ÁAPÀ: 30.10.2013
¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ.
*  *  *

         ¢£ÁAPÀ: 21/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-35 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr vÁ®ÆQ£À ºÉÆÃwð vÁAqÉ ºÀwÛgÀ J£ï.JZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ M§â UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CzÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà ºÉÆÃwð oÁuÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯É ºÉÆÃwð oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀPÀët ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV, ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀiÁr, ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ºÀUÀ΢AzÁ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ, C®èzÉà PÉƯÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛUÉ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ°è  ¥ÀvÀæPÀvÀðgÉÆA¢UÉ F ªÉÆzÀ®Ä CqÁØwÛzÁÝUÀ PÀArzÀÝ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀÄ, ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ CVß eÁé¯É ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzsÀPÀgÁzÀ ²æà D£ÀAzsÀ vÀA. F±ÀégÀ CªÀzsÉ ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ vÀPÀët ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ, PÉƯÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀÄÝ, DUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, PÉƯÉAiÀiÁzÀªÀ£ÀÄ  ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ £ÁqÀ ºÉÆÃgÁl ªÁgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzsÀPÀgÁzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀA. gÀ¦üÃPï vÀĨÁPÉ ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ UÀÄgÀÄw¹gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ PÉƯÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀjUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgɬĹ, ±ÀªÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸À¯ÁV, CªÀgÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, £ÀAvÀgÀ PÉƯÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÀ¦üÃPï vÀA. E¸Áä¬Ä¯ï vÀĨÁPÉ ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆÃwð oÁuÉUÉ §AzÀÄ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ E¸Áä¬Ä¯ï FvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÉéõÀ¢AzÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°è PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÁ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 22/03/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 02-30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃwð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2013. PÀ®A: 302, 201 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

         F ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß DV£À ¹¦L gÀªÀgÁzÀ ²æà f.© UËqÀgï gÀªÀgÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ±ÀªÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ, ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¦.JªÀiï. ¥ÀjÃPÉëUÉ M¼À¥Àr¹, ¸À«¸ÁÛgÀªÁzÀ ¸ÀܼÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½¤AzÁ DgÉÆævÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w PÀ¯É ºÁQzÀÝgÀÆ ¸À»vÀ DgÉÆævÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀ°®è.

          ¢£ÁAPÀ: 28/09/2013 gÀAzÀÄ EAr ªÀÈvÀÛPÉÌ ²æ JªÀiï.J£ï.²gÀºÀnÖ ¹¦L gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀ ªÀ»¹PÉÆArzÀÄÝ, CªÀjUÉ £ÁªÀÅ ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üPÀëPÀgÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ qÁ|| ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄuÁgÉ r.J¸ï.¦ EAr. EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è, ¹¦L EAr ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ ¦.J¸ï.L EAr, ¹§âA¢ d£ÀjUÉ DgÉÆævÀgÀ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ, D ªÉÄÃgÉUÉ JªÀiï.J£ï. ²gÀºÀnÖ ¹¦L gÀªÀgÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä dªÀÄRArAiÀÄ°è F ªÉÆzÀ®Ä ¦.J¸ï.L CAvÁ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀÄÝ, CªÀjUÉ dªÀÄRAr ªÀÄvÀÄÛ dªÀÄRAr vÁ®ÆQ£À ºÀ½îUÀ¼À°èAiÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ F ¥ÀæPÀgÀt PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀÄ, ªÀiÁ»w PÀ¯É ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ, CrºÀÄr UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ CªÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¨ÁwäzÁgÀ d£ÀgÀÄ, ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÉÆðøï PÁ¸ÉÖç¯ï CAvÁ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÉ.PÉ. ¨É¼ÀUÀ° EªÀgÀ PÁPÁ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀA. ¥ÁAqÀÄ ¨É¼ÀUÀ° EªÀ£ÀÄ HgÀ°è PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è, ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ°è M§â ¥Éæ¸ï j¥ÉÆÃlðgï¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr¤, £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀÆ K£ÀÆ ªÀiÁr®è. £ÀªÀÄä CtÚ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ¥Éưøï EzÁÝ£É. £À£ÀUÉ AiÀiÁgï K£ï ªÀiÁqÀPÉÆvÁgÀ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ C£ÀÄßvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¹¦L ²æà JªÀiï.J£ï ²gÀºÀnÖ ¹¦L PÀÆqÀ¯Éà vÀªÀÄä ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ D¹Ã¥sï.J UÀÄqÀUÀÄAn, ¦¹:409, £À©.PÉ. ªÀÄįÁè ¦¹: 1603, PÉ.J. ¥ÀmÉî. JZï.¹: 849, ©üêÀÄgÁAiÀÄ. f. PÀëwæ. ¦¹: 1291 EªÀgÉÆA¢UÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 30/10/2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 03-00 UÀAmÉUÉ dªÀÄRAr vÁ®ÆQ£À CrºÀÄr UÁæªÀÄzÀ°èAzÁ, PÁ£ï¸ÉÖç¯ï PÉ.PÉ ¨É¼ÀUÀ° FvÀ£À PÁPÁ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdÄ ¨É¼ÀUÀ° FvÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃwð oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹, £ÀAvÀgÀ PÁ£ï¸ÉÖç¯ï PÉ.PÉ ¨É¼ÀUÀ° FvÀ¤UÉ r.© gÀ«ZÀAzÀæ ¦.J¸ï.L EAr oÁuÉ EªÀjAzÁ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 30/10/2013 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 04-00 UÀAmÉUÉ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ°èAzÁ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, E§âjUÀÆ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¸À¯ÁV, E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ, E¸Áä¬Ä¯ï EªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. «ZÁgÀuÉUÉ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §AzÀ ¸ÀAUÀw K£ÀAzÀgÉ,  F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÉƯÉAiÀiÁzÀ E¸Áä¬Ä¯ï FvÀ£ÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÁ£ï¸ÉÖç¯ï CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ PÉ.PÉ. ¨É¼ÀUÀ° ¹¦¹: 1220 FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ PÉÆlÄÖ, CªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ; 26/11/2010 gÀAzÀÄ gÉÃqï ªÀiÁr¹, ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ¥ÉưøÀjAzÁ »r¹zÀÝ£ÀÄ. D §UÉΠ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2010 £ÉÃzÀÄÝ zÁR¯ï DVvÀÄÛ. D ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ PÉù£À°è, ¸ÁQë ºÉüÀzÉà EgÀĪÀzÀPÉÌ E¸Áä¬Ä¯ï EªÀ£ÀÄ 2,50,000/- gÀÆ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ rªÀiÁAqï EnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÁ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÉ.PÉ ¨É¼ÀUÀ° PÁ£ï¸ÉÖç¯ï FvÀ¤UÉ F ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀªÀiÁdzÀ°è CªÀªÀiÁ£ÀPÉÌ M¼ÀUÁV, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆêÀÅ DUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉÃ, E¸Áä¬Ä¯ï EªÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ rªÀiÁAqï ¸ÀºÀ EnÖzÀÄÝ, D ¹nÖ¤AzÁ DgÉÆævÀgÁzÀ PÉ.PÉ ¨É¼ÀUÀ° PÁ£ï¸ÉÖç¯ï ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À PÁPÁ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁdÄ ¨É¼ÀUÀ° E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ, E¸Áä¬Ä¯ï vÀĨÁPÉ FvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ¢£ÁAPÀ: 21/03/2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj PÁ£ï¸ÉÖç¯ï DgÉÆæ PÉ.PÉ ¨É¼ÀUÀ° FvÀ£ÀÄ  J¸ï.ªÁAiÀiï ªÀÄgÀr ¦.J¸ï.L EªÀgÀ PÁgï £ÀA: PÉ.J:28/J.8636 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß PÁPÁ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁdÄ ¨É¼ÀUÀ° FvÀ¤UÉ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛUÉ, E¸Áä¬Ä¯ï FvÀ¤UÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý £ÀA©¹, PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ, CªÀ¤UÉ PÁj£À°è PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ, E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr, PÁj£À°è E¸Áä¬Ä¯ï FvÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÁ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr, ¸Á¬Ä¹, CªÀ£À ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß CzÉà PÁj£À°èAiÉÄÃ, MAiÀÄÄÝ ºÉÆÃwð vÁAqÉÃzÀ ¸À«ÄÃ¥À J£ï.JZï:13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁUÀĪÀzÀÄ.

               ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀ ²æà JªÀiï.J£ï. ²gÀºÀnÖ ¹¦L EAr ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ. Tuesday, October 29, 2013

DAILY NEWS ON 29-10-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 29.10.2013.
1) PÉÆïÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2013 PÀ®A 337. 304(J) L¦¹.
       ¢£ÁAPÀ:  28/10/2013 gÀAzÀÄ 14:20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ;dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á:-gÉÆÃtºÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¢£À¤vÀå vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÁUÉ EAzÀÆ PÀÆqÁ ºÉÆÃV vÀªÀÄä zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ¤ÃgÀÄ ªÀiÁr vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ £ÀAzÀ§¸À¥Àà ¸ÀAUÉÆAqÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ §zÀÄ«£À ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÀAiÀÄ°è EzÀÝ PÀgÉAmï PÀA§zÀ UÉÊAiÀiï ªÁAiÀÄgï£ÀÄß vÀ£Àß JqÀUÉʬÄAzÀ »rzÀÄ E½AiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj PÀgÉAmï PÀA§zÀ UÉÊAiÀiï ªÁAiÀÄgÀPÉÌ PÀgÉÃAmï ¸À¥ÁèAiÀiï DVzÀÝjAzÀ D ªÉÊAiÀÄgÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ ªÀ»¸ÀzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄ ¥Á°¸ÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ºÁUÉÃAiÉÄ ©nÖzÀÝjAzÀ D ªÁAiÀÄgÀ£ÀÄß DvÀ£ÀÄ »rzÀÝjAzÀ PÀgɪÀÄmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ C®èzÉ ªÉÄÊvÀ¤UÉ PÀgÉAmï ºÀwÛzÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÁQëzÁgÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ£À ªÀÄgÀtPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À UÁAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÉ PÁgÀtÂèsÀÆvÀjgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ gÁAiÀÄ¥Àà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á:-gÉÆÃtºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ©eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 280/2013 PÀ®A 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ & 134 gÉêÀÅ 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.
       ¢£ÁAPÀ:  27/10/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß wPÉÆÃmÁ PÀqɬÄAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ wPÉÆÃmÁ PÀqÉUÉ ªÀÄ»¼Á «±Àé «zÁå®AiÀÄ ªÉÄãï UÉÃmï ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁ𢠻AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgÀ £ÀA PÉJ.28.AiÀÄÄ.7757 £ÉÃzÀÝPÉÌ  rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr PɼÀUÉ PÉqÀ« ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ UÀÄAqÀÄ vÀA|| CtÚ¥Àà £ÀgÀ¼É  ¸Á|| ¨Á¨Á £ÀUÀgÀ EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ CªÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¨Á¬ÄUÉ, UÀzÀÝPÉÌ ºÁUÀÆ Q«UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄ  ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ £ÁUÉñÀ vÀA|| ¸ÀzÁ²ªÀ §dAwæ ¸Á|| ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ vÁ||f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 236/2013 PÀ®A 78(3) Pɦ DåPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 28-10-2013 gÀAzÀÄ 17-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ CtÚ¥Àà vÀA. UÀt¥Àw PÀ¯Á® ªÀAiÀiÁ -50 ªÀµÀð ¸Á; ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀ¯Á® Nt FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆ. UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1)gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ -740=00 2) N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ-1  3) ¤Ã° ªÀĹ ¨Á® ¥É£ï. MAzÀÄ C;¸À;Q;00-00/- gÀÆ.  4) ªÉÆèÉÊ® MAzÀÄ ºÀ¼ÉzÀÄ Q100/- gÀÆ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà J£ï. J¸ï. d£ÀUËqÀ. UÁA¢üZËPÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.10.2013 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2013 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ. 
¢£ÁAPÀ: 29/09/2013 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀA: gÉêÀt¹zÀÝ vÀ¼ÉêÁqÀ, 23, ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/09/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ UÁæªÀÄzÀ  vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ gÉêÀt¹zÀÝ vÀA: ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀ¼ÉêÁqÀ ªÀAiÀiÁ: 65, eÁw: »AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ ªÉÆ.£ÀA: 9901656375 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 39/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 27/10/2013 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀiÁ 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀAUÀqÀV ©æÃeïPÉÌ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¤Ã®ªÀiÁäzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÁÌV §AzÀÄ £À¢AiÀÄ ¤ÃgÀ°è d¼ÀPÀPÉÌ E½zÁUÀ CPÀ¸ÁävÁV PÁ®Ä eÁj CxÀªÁ eÉÆð ºÉÆÃV £À¢AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ, ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀA¢ gÀÄzÀæ¥Àà ¤qÀUÀÄA¢ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀAUÀqÀV vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÀ®PÉÃj oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 09/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 28-10-2013 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ: ¸ÀAUÀªÀÄä UÀA/¸ÀÄgÉñÀ £Á« ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð. ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ ºÁ° w¼ÀUÀƼÀ vÁ|| ¹AzÀV EªÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸Àj E®èzÉ PÁgÀt wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà ªÀiÁ£À¹PÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 27-10-2013 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 28/10/2013 gÀAzÀÄ 05.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÁ¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁV°zÀ M¼ÀPÉÆAr ºÁQ PÉÆAqÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ F §UÉÎ gÉÃSÁ UÀA. ¸ÀĨsÁ¸À £Á« ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð, eÁw- »AzÀÆ £Á«, ¸Á|| w¼ÀUÀƼÀ vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Monday, October 28, 2013

DAILY NEWS ON 28-10-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 28.10.2013.
1) wPÉÆÃmÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2013 PÀ®A 302 L¦¹.

       ¢£ÁAPÀ:  27/10/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: gÀvÁߨÁ¬Ä UÀAqÀ ¸ÁzsÀÄ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄvÁß¼À vÁ:f: ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ DgÉÆæ: ¸ÁzsÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥Ánî ¸Á: AiÀÄvÁß¼À FvÀ£À ºÉAqÀw EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÄÊvÀ gÀvÁߨÁ¬Ä EªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀiÁl ªÀÄAvÀæ ªÀiÁqÀ¸Àw CAvÁ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀgÉ vÀ£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ CAvÁ GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ CªÀ½UÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 27/10/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw gÀvÁߨÁ¬Ä EªÀ½UÉ PÀÄqÉÆUÉÆî¢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ. UÀzÀÝPÉÌ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ²ªÁf vÀAzÉ zÉÆÃAr¨Á CªÀn ¸Á: RqÁß¼À vÁ: dvÀÛ f¯Áè: ¸ÁAUÀ° gÁdå ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå ªÉÆà £ÀA.09049355310 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Sunday, October 27, 2013

DAILY NEWS ON 27-10-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 27.10.2013.
1) d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2013. PÀ®A. 457, 380 L¦¹.
       ¢£ÁAPÀ: 25.10.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.00 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ: 26.10.2013 gÀ ¨É¼ÀV£À 05.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QqÀQUÉ PÀÆr¹zÀ Væïï QwÛ M¼ÀUÉ ºÉÆPÀÄÌ C¯ïªÉÄÃgÁzÀ°èzÀÝ §AUÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÛ 2,14,000=00 ºÁUÀÆ gÉÆÃR ºÀt 1,00,300=00 »ÃUÉ MlÄÖ 3,14,300=00 QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ C±ÀðzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉä CxÀt ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ PÉÆÃlð JzÀÄgÀÄUÀqÉ AiÀiÁ¹Ã£À ªÀĹâ ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 270/2013. PÀ®A. 279, 338, 304(J) L¦¹.
       ¢£ÁAPÀ: 26.10.2013 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ EªÀÄvÁöåd. vÀAzÉ ªÀÄPÀÄÛªÀÄ. §ÄPÁj, ¸Á: GlV, vÁ®ÆPÀ: dvÀÛ, f: ¸ÁAUÀ°. ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå ¯Áj £ÀA. PÉJ-28/5522 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÀªÀÄÆzÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß «eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ J£ï.JZï-218 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-17/©-2876 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr fÃ¥À ZÁ®PÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä, ¥ÀæPÁ±À. ¸ÀAUÀ¥Àà. ¤A¨Á¼À. ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð ¸Á: vÁA¨Á FvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt¥Àr¹ fæ£À°è PÀĽvÀ ªÀÄ®è¥Àà. ¹zÀÝ¥Àà. UÀAUÀ£À½î. ªÀAiÀiÁ: 43 ªÀµÀð ¸Á: vÁA¨Á EªÀjUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, F §UÉÎ ¥Àæ«Ãt. ¸ÀAUÀ¥Àà. ¤A¨Á¼À. ¸Á: vÁA¨Á, vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) UÉÆîUÀÄA§eï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2013. PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ.
       ¢£ÁAPÀ:  19.10.2013 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆîUÀÄA§eï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ: ¥Àæ¢Ã¥ï @ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀĸÀAUÀ¥Àà »gÉPÀÄgÀħgÀ, ªÀAiÀiÁ: 15 ¸Á|| vÁA¨Á, vÁ|| EAr EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ PÁ®¤AiÀÄ vÀ£Àß CfÓAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀAeÉ ªÀÄvÉÛ HjUÉ ºÉÆÃUÀvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸Àì HjUÀÆ ¨ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ UÀÄgÀĸÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ »gÉÃPÀÄgÀħgÀ, ¸Á|| vÁA¨Á, vÁ|| EAr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆîUÀÄA§eï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4) ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ eÁå½ £ÀA. 08/2013.
       ¢£ÁAPÀ: 26.10.2013 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 02.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¤qÀUÀÄA¢AiÀÄ PÁ¯ÉÃd gÉÆÃqÀ ¸À«ÄÃ¥À ¨ÉÆgÀªÀÄä PÁA¥ÉèPïì£À°ègÀĪÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À PÁ¸ÉäÃnPï ºÁUÀÆ d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÃgïzÀ°è E¯ÉQÖçÃPÀ¯ï ¨ÉÆÃqÀð EzÀÄÝzÀÝjAzÀ PÀgÉAmï ±Áåmï ¸ÀPÀÆåðmï DV ¨ÉAQ ©zÀÄÝ Gj ºÀwÛ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ 20,50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ, F §UÉÎ GzÁgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀįÁègÁªÀÄ ¸ÉÆ®AQ @ ¥ÀmÉî ¸Á|| ¸ÀªÀÄzÀr (gÁd¸ÁÜ£À) ºÁ||ªÀ|| ¤qÀUÀÄA¢ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Saturday, October 26, 2013

DAILY NEWS ON 26-10-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 26.10.2013.
1) ¹AzÀV EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 269/2013 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹.
       ¢£ÁAPÀ:  25-10-2013 gÀAzÀÄ 21;00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ J£ï.JZï-218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆædgÀ fÃ¥ï PÉJ.33.JªÀiï.1071 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀAPÀgÀ. vÀAzÉ §ÄªÀÄ®Ä £ÁAiÀÄPÀ ¸Á||GPÀÌ£Á¼À vÁAqÁ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ  PÀÆædgÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä PÀĪÀiÁgÀ. vÀAzÉ eÉêÀÄ®Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ¤¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É PÀ£ÉÆßÃ½î  ¸À«ÄÃ¥À J£ï.JZï.-218 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹AzÀV PÀqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr ¤AvÀ ¯Áj PÉ.J.23.5474 £ÉÃzÀÝgÀ ¯Áj »A¢£À ªÀiÁmÁPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ PÀĪÀiÁgÀ¤UÀÆ  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä  PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉêÀÄ®Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð EªÀ¤UÀÆ   ¨sÁjà UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzÀV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¯ÉøÀÄ vÀA. eÉêÀÄ®Ä gÁoÉÆÃqÀ ¸Á||§ªÀÄä£ÀeÉÆÃV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/2013 PÀ®A 379 L¦¹.
       ¢£ÁAPÀ: 18/10/13 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmɬÄAzÀ 20-45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 19.500/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ.28.J¸ï.5191 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©eÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ræêÀįÁåAqÀ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ PÀıÀ£ï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¨Á¼É ºÀtÄÚ vÀgÀĪÀµÀÖgÀ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ zsÀgÉÃ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á: ªÀÄzsÀ¨sÁ« vÁ: f: ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2013 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
      ¢£ÁAPÀ: 25-10-2013 gÀAzÀÄ 18-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  £Á²gÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ vÀQAiÀiÁ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ E£ÀÆß M§â EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) N.¹. £ÀA§gÀ aÃnUÀ¼ÀÄ-1 2) ¤Ã° ªÀĹ ¨Á® ¥É£ï MAzÀÄ C;¸À;Q;00-00/- gÀÆ. 3 )gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ-1730/- gÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¸ÀĤî Dgï PÁA§¼É. ¹.¦.L. ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2013 PÀ®A 78(3) Pɦ AiÀiÁPÀÖ.
       ¢£ÁAPÀ: 25-10-13 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ¦üÃPï  vÀA. C§ÄݯïgÀeÁPï GªÀÄgÁtÂ, ¸Á|| ©eÁ¥ÀÄgÀ CxÀt UÀ°è, §¸ï¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä  ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ n.J¸ï. ¸ÀÄ°à ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ  ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2013 PÀ®A 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
       ¢£ÁAPÀ: 25.10.2013 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¨sËgÀªÀÄä vÀA;  ©üêÀıÁå ¨ÁªÀÄt ªÀAiÀiÁ|| 35 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr f|| ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ  2173.5/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 180 JA.J¯ï.C¼ÀvÉAiÀÄ 45 ºÉʪÀqÀð PÀA¥À¤ÃAiÀÄ «¹Ì [¸ÀgÁ¬Ä] vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À qÀ©â [¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß] MlÄÖ 8.100 °ÃlgÀzÀµÀÄÖ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀĸÀÄUÀ¯ï ¦J¸ïL gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2013 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
       ¢£ÁAPÀ: 25/10/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §ÆªÀÄUÉÆAqÀ CtÚ¥Àà ¥Á¸ÉÆr ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð E£ÀÆß E§âgÀÄ EªÀgÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥À«Äðmï E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÆ ©ÃgÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ ²gÀ±ÁåqÀ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÁ¨ÁzÀ°èAzÀ MlÄÖ 10283.18 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÆ ©ÃgÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà gÀ«ZÀAzÀæ r.©. ¦.J¸ï.L EAr ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 268/2013 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
       ¢£ÁAPÀ: 18-10-2013 gÀAzÀÄ  ªÀÄzÁå£Àí 12 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀÄgÀ£Àß½î ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á|| ZÁAzÀPÀªÀmÉ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-10-2013 gÀAzÀÄ ¥ÁåPÀÖjUÉ ºÉÆUÀÄvÀÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÁåPÀÖjUÀÆ  ºÉÆÃUÀzÉ E°èªÀjUÀÆ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁ£É F §UÉÎ ªÀÄ®PÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà. PÀÄgÀ£Àß½î  ¸Á|| ZÁAzÀPÀªÀmÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8) PÉÆïÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2013 PÀ®A 328 L¦¹ & 32 (1) 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.

       ¢£ÁAPÀ: 25-10-2013 gÀAzÀÄ 08.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä. UÀAqÀ. ¹ÃvÁgÁªÀÄ. gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ- 64 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ®WÁt vÁAqÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀzÉà C¢üPÀÈvÀªÁzÀ ¥Á¸ï ¥À«Äðl ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉ UÉÆøÀÌgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ  ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀAnæ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀgÉ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ  PÀAnæ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥Áè¹PÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß  vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÆÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ  ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½AzÀ  1) £Á®ÄÌ ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ  CªÀÅUÀ¼À°è  MlÄÖ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 °Ãlj£ÀµÀÄ×  PÀ¼Àî ¨sÀnÖ  ¸ÀgÁ¬Ä  vÀÄA©zÀÄÝ  C:¸À:Q: 140=00 gÀÆ   2) gÉÆÃR ºÀt 120/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ²æÃ, JZï.J¸ï. £ÀqÀUÀrØ   ¦J¸ïL PÉƯÁígÀ ¦J¸ï  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Friday, October 25, 2013

DAILY NEWS ON 25-10-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 25.10.2013.
1) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/2013 PÀ®A 13 J, 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 328 L¦¹.
       ¢£ÁAPÀ:  24/10/2013 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ¼ÁzÀ CA§ªÀé UÀA ¨Á¸ÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 48 ¸Á||®ZÁåt ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥À«Äðmï E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀgÉ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀAvÀºÀ PÀAnæ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÀAUÀ滹 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁ¬ÄzÉ 1965 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 °ÃlgÀzÀµÀÄÖ PÀAnæ ¸ÀgÁ¬Ä C¸ÀQ 400/-gÀÆ ªÀiÁ®Ä d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÀ«ZÀAzÀæ r.©. ¦.J¸ï.L EAr ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2013 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.
       ¢£ÁAPÀ:  24.10.2013 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1] ¸ÀAUÀAiÀiÁå vÀA: UÀAUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð 2] ¨sÀªÀÄð¥Áà vÀA: ®PÀëöät ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ|| 28 ªÀµÀð 3] gÀ²ÃzÀ vÀA: ¨Á¯É¸Á »AUÀt  ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð 4] £ÀdªÀÄÄ¢ÝãÀ vÀA: zÁªÀŸÁ PÉÆûgï ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð 5] gÀ« vÀA: ©üêÀĹAUÀ ªÁ°ÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ|| 45 ªÀµÀð 6] C¨Áâ¸À vÀA: ªÀÄvÀÛtÚ ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÄ  ªÀÄgÀUÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 10535/- gÀÆ gÉÆPÀ ºÀt, E¸ÉàÃl J¯É ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æÃ: ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀĸÀÄUÀ¯ï  ¦J¸ï L gÀhļÀQ  ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2013 PÀ®A 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
       ¢£ÁAPÀ:  24.10.2013 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀAPÉæÃ¥Áà vÀA: ¦ÃgÀ¥Áà zÉêÀtUÁAªÀ ªÀAiÀiÁ|| 56 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr f|| ©eÁ¥ÀÄgÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ 2318.4/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 180 JA.J¯ï.C¼ÀvÉAiÀÄ 48 ºÉʪÀqÀð PÀA¥À¤ÃAiÀÄ «¹Ì vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À qÀ©â [¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß] C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æÃ: ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀĸÀÄUÀ¯ï  ¦J¸ï L gÀhļÀQ  oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2013 PÀ®A 457. 380 L¦¹. 

       ¢£ÁAPÀ:  22-10-2013 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ  22-10-2013 gÀAzÀÄ 22:00 UÀAmɬÄAzÀ 23-10-2013 gÀ ¨ÉüÀV£À 06:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è °AUÀzÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ElÖ ¨Áålj E¤ßvÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 18000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ²ÃªÀ±ÀAPÀgÀ ¸Á°ªÀĤ ¸Á||±À¼ÀîV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Thursday, October 24, 2013

PRESS NOTE ON 24-10-2013

¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
*  *  *

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.10.2013 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ - ¹AzÀV gÁdå ºÉzÁÝj-218 gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÉÆß½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¹AzÀV¬ÄAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀl PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉJ38J¥sï1939 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸ï£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV JzÀÄj¤AzÀ ¹AzÀV¬ÄAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. JAºÉZï06JPÀÆå6507 ºÁUÀÆ PÀÆædgï £ÀA. PÉJ28J£ï1685 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æà ¥ÀævÁ¥ï¹AUï FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÀÆædgïzÀ°èzÀÝ 1) ¸ÀĨsÁ¸À vÀA. ªÀÄÄgÁj ¥ÀÆeÁj 2) ©üêÀıÁå ªÀiÁ¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj 3) ºÀ£ÀªÀÄAvÀgÁAiÀiï ¥ÀÆeÁj ¸Á: J®ègÀÆ ¸ÉÆãÀPÀ£ÀºÀ½î vÁ: EAr ºÁUÀÆ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 5-6 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ §¸ï£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.
F §UÉÎ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå. 267/2013 PÀ®A 279. 337. 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 JA« DåPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR¯ÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. 

PRESS NOTE ON 24-10-2013

¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
*  *  *

¢£ÁAPÀ: 23/10/2013 gÀAzÀÄ D¸ÉÖçðAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¨sÁgÀvÀ £ÀqÀÄªÉ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ KPÀ¢£À QæPÉÃmï ¥ÀAzÁåªÀ½ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ¥ÀAzÁåªÀ½AiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ ²æà J¸ï.JA. £ÁåªÀÄtÚªÀgÀ ¦L r¹L© ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ °AUÀzÀ  gÉÆÃqÀ CuÉ¥Àà£ÀªÀgÀ ±À²£ÁUï PÁA¥ÉèÃPÀëzÀ MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À°è zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ

C«ÄÃvï¹AUï vÀA. ¥ÁAqÀĹAUï ºÀ®ªÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄoÀ¥Àw UÀ°è

              FvÀ¤UÉ §A¢ü¹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¨ÉnÖAUï ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl DqÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1) n« MAzÀÄ 2] ¨ÉnÖAUï PÀnÖzÀ gÉÆÃR ºÀt 53000=00 gÀÆ 3] JgÀqÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ J¦JA¹ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹gÀÄvÀÛzÉ. 
              ¸ÀzÀj ¨ÉnÖAUï ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 zÁ½ ªÀiÁrzÀ ²æà J¸ï.JA. £ÁåªÀÄtÚªÀgÀ ¦L r¹L© WÀlPÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèXøÀ¯ÁVzÉ. 

DAILY NEWS ON 24-10-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 24.10.2013.
1) ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2013 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.   
       ¢£ÁAPÀ; 23-10-2013 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §ºÀ¼Éà eÉÆÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ PÀqɬÄAzÀ AiÀÄgÀ£Á¼À PÀqÉUÉ ¥À®ìgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.28/«-6033 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀA: CtÚ¥Àà £ÁUÀgÁ¼À ¸Á: AiÀÄgÀ£Á¼À EªÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ CªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æñÉÊ® vÀA: ªÀiÁ¼À¥Àà £ÁUÀgÁ¼À,ªÀAiÀiÁ:50, eÁw: »AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: AiÀÄgÀ£Á¼À, ªÉÆ.£ÀA: 9886570053 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2013 PÀ®A 366. 504 gÉêÀÅ 34 L¦¹ & 3(1) (10) J¸ï¹ J¸ïn ¦J AiÀiÁPÀÖ 1989.   
       ¢£ÁAPÀ; 22/10/2013 gÀAzÀÄ 13:30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ 1 ªÀiÁAvÉñÀ vÀA ¹zÀÝ¥Àà ºÉÆtPÀÄAn  ¸Á: ²PÀ¼ÀªÁr £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥À«vÁæ vÀA ®PÀëöät ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ-16 ªÀµÀð ¸Á|| ²PÀ¼ÀªÁr EªÀ¼ÀÄ »AzÀƽzÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆæ 2 ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀA ²ªÀ±ÀAPÉæ¥Àà ºÉÆtPÀÄAn ªÀÄvÀÄÛ 3] gÉÃtÄPÁ UÀA ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ºÉÆtPÀÄAn ¸Á|| J®ègÀÆ ²PÀ¼ÀªÁr £ÉÃzÀªÀjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¦gÁå¢UÉ eÁw JwÛ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ®PÀëöät vÀA PÁ²ªÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢  ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð ¸Á|| ²PÀ¼ÀªÁr vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2013 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JA«AiÀiÁPÀÖ.    
       ¢£ÁAPÀ; 23/10/2013  gÀAzÀÄ 1730 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è eÁ£ï rÃgï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀ mÉæîgÀ £ÀA§gÀ EgÀ¯ÁgÀzÀÄ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ºÀUÀgÀUÀÆAqÀ¢AzÀ ªÀÄÆQºÁ¼À PÀqÉUÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ gÀªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV mÉæîgÀzÀ°è PÀĽvÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀA; zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©Ã¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ªÀUÉÊgÉ PÀqÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀPÁÌV vÁ½PÉÆÃn ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è 1745 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ªÀÄgÀtzÀ £ÀAvÀgÀ ¤®èzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA; zsÀªÀÄð¥Àà £ÁAiÀÄPÀ  ªÀAiÀiÁ- 30 ªÀµÀð eÁw- »AzÀÆ ®A¨Át  GzÉÆåÃUÀ- MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 9945389041 ¸Á; ºÀUÀgÀUÀÆAqÀ vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 273/2013 PÀ®A 279. 337. 338. 304(J) L¦¹
       ¢£ÁAPÀ; 23/10/2013 1530 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è qÀ¨Áâ UÁr £ÀA. JZï.Dgï-74/J-2147 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ 1] ±Á£ÀÆgÀ ¯Á®¸Á§ ºÀvÀÛgÀQºÁ¼À. ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 2] C¥Áì£Á ±Á£ÀÆgÀ ºÀvÀÛgÀQºÁ¼À. ªÀAiÀÄ: 7 ªÀµÀð EªÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÄÝ F §UÉÎ zÀ¸ÀÛVgÀ ¯Á®¸Á§ ºÀvÀÛgÀQºÁ¼À. ¸Á|| AiÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ PÁ®¤, ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) J¦JA¹ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2013 PÀ®A 78(3) Pɦ AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ; 23/10/2013 gÀAzÀÄ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¦JA¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdÄ vÀA/ §¸À¥Àà ¨Á®UÁªÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á; J®ègÀÆ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ UÀaÑ£ÀPÀnÖ PÁ®¤AiÀÄ ²ªÀ°AUÉñÀégÀ UÀÄr ªÀÄÄAzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ¸ÀܼÀzÀ°è  ¤AvÀĸÁªÀðd¤PÀjAzÀ  ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 1=00 gÀÆ UÉ 80=00 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÁgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ D¦ £ÀA: 1 & 2  £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ  ªÀÄvÀÄÛ D¦ £ÀA:3&4  £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¥sÀgÁj EgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1] 1250=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 2] N ¹ £ÀA§gÀ ªÀgÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ 2 C¸ÀQ:00=00 3] ¨Á® ¥É£Àß JgÀqÀÄ  C¸ÀQ; 00=00 EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà J¸ï Dgï £ÁAiÀÄPÀ  ¦ J¸ï L (PÁ&¸ÀÄ) J ¦ JA ¹ ¦ J¸ï ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JA¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) J¦JA¹ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2013 PÀ®A 78(J) (6) 78(©). 79. 80 Pɦ AiÀiÁPÀÖ. 
¢£ÁAPÀ; 23/10/2013 gÀAzÀÄ 17:25 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¦JA¹ oÁuÉAiÀÄ°è DgÉÆæ C«ÄÃvÀ¹AUï vÀA/ ¥ÁAqÀĹAUï ºÀ®ªÀ¬Ä ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ¸Á; ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄoÀ¥Àw UÀ°è FvÀ£ÀÄ °AUÀzÀ  gÉÆÃqÀ CuÉ¥Àà£ÀªÀgÀ ±À²£ÀUÀ PÁA¥ÉèÃPÀëzÀ MtAzÀÄ gÀƪÀÄzÀ°è QæÃPÉmï dÆeÁlzÀ ¨ÉnÖAUï CqÉØØ ªÀiÁr  vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁÖgÀ QæÃPÉÃmï n « ZÀ®£ÀzÀ°è D¸ÉÖçðAiÀiÁ «gÀÄzÀÝ ¨sÁgÀvÀ £ÀqÉzÀ ªÀiÁåa£À°è D¸ÉÖçðAiÀiÁ ¨ÁåAnAUï £ÀqÉ¢zÀÄÝ AiÀiÁªÀzÀÄ nêÀÄ UÉzÉAiÀÄÄvÀÛzÉ CA§ÄªÀ §UÉÎ vÀªÀÄä ªÉÆèÉÊ® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨ÉlÖzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 100 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 100 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzsÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉlÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ dÆeÁl DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1) ¨É¸ÀÖ «d£ï n « MAzÀÄ QªÀÄävÀÛ -1000=00 gÀÆ. 2] gÉÆÃR ºÀt 53000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÆ 3] PÁ§ð£À ªÉÆèÉÊ® MAzÀÄ QªÀÄävÀÛ -1000=00 gÀÆ 4] ªÉãÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ® MAzÀÄ QªÀÄävÀ 1000=00 gÀÆ 5] CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ ºÁ° MAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥É£Àß MAzÀÄ QªÀÄävÀ 0000 EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà J¸ï JªÀÄ £ÁåªÀÄtÚªÀgÀ  ¦ L r ¹ L ©  ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JA¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2013 PÀ®A 25(J) DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ.  
¢£ÁAPÀ; 23/10/2013 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥ÀArvÀ vÀA PÀ®è¥Àà PÀëwæ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð ¸Á; Cd£Á¼À vÁ; EAr 2] ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀA±ÀAPÀgÀ PÀëwæ ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð ¸Á; CUÀgÀSÉÃqÀ EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV JgÀqÀÄ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 5 fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dA¨sÉ, ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄZÀÄÑ ElÄÖPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1] PÀªÀiÁAqÀgÀ mÁUÉðmï KgÀ ¦¸ÀÆÛ® ªÀiÁ夥ÁåPÀÑgÀØ ¨ÁAiÀiï f n © EAd¤ ªÀPÀìð CAvÁ EAVèù£À°è §gÉ¢zÀÄÝ PÀj §tÚzÀÄÝ C¸ÀQ 1000-00 2] ªÀÄZÀÑ MAzÀÄ PÀnÖUÉ »rPÉ EzÀÄÝ »rPÉUÉ ¥Áè²ÖPÀ ¥ÉÊ¥À ºÁQzÀÄÝ C¸ÀQ 00-00 3] dA¨É MAzÀÄ ¹ÖÃ¯ï §tÚzÀÄÝ CzÀPÉÌ »AzÉ »qÀPÉ EzÀÝzÀÄÝ C¸ÀQ 00-00 4] PÀAnæ jªÀ¯ÁégÀ MAzÀÄ ¹Öî §tÚzÀÄÝ C¸ÀQ 10,000-00 gÀÆUÀ¼ÀÄ 5] §l£ï ZÁPÀÄ MAzÀÄ ¹Öî §tÚzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦¸ÀÆÛ°£À avÀæ EzÀÄÝ C¸ÀQ 00-00 6] »vÁÛ¼É §tÚzÀ 5 fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À°è JgÀqÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼À PɼÀUÉ 7.65 PÉ J¥ï CAvÁ CZÀÄÑ ºÁQzÀÄÝ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼À PɼÀUÉ 325 & qÀ§Äè J¯ï PÉ J¥ï CAvÁ CZÀÄÑ ºÁQzÀÄÝ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 125 -00 gÀÆUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À;vÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ J£ï ²gÀºÀnÖ ¹¦L EAr ªÀÈvÀÛ ªÉÆà £ÀA 9480804233 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2013 PÀ®A 78(3) Pɦ AiÀiÁPÀÖ.   
¢£ÁAPÀ; 23/10/2013 gÀAzÀÄ 20:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀeÁPÀ vÀAzÉ ªÀiÁ¹ÃªÀÄ Gd¤ 2] ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ vÀA £ÁUÀ¥Àà «§Æw 3] ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ¸ÁvÀ¥Àà ¸À¥À° 4] zÉêÉAzÀæ @ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà vÀzÉÝêÁr ¸Á:J®ègÀÆ vÁA¨Á EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É N ¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀ Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt 24950-00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ N¹ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1] MlÄÖ gÉÆÃR 24950 gÀÆ 2] N ¹ CAQ ¸ÀASÉåà §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ 3] 3 ¨Á®¥É£ÀÄß 4] ªÀÄÆgÀÄ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ C Q 1500:00 gÀÆUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà gÀ«ZÀAzÀæ r © ¦ J¸ï L [PÁ¸ÀÆ] EAr ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9) ºÉÆwð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2013 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.    
¢£ÁAPÀ; 18/10/2013 gÀAzÀÄ  17-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆwð oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ®à£Á vÀAzÉ PÁAvÀ¥Áà £Á². ªÀAiÀiÁ:17 ªÀµÀð ¸Á: CxÀUÁð.EªÀ¼ÀÄ ,7£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ  N¢ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ, ºÉÆ°UÉ PÀ°AiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ:18-10-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CxÀUÁð UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ vÀªÀÄä Hj£À gÁzsÁ £ÁUÀ¥Àà JAlªÀiÁ£À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ PÁAvÀ¥Áà ¥ÁAiÀÄ¥Áà £Á². ¸Á|| CxÀUÁð, vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

10) ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ; 23/10/2013 gÀAzÀÄ 08-30 UÀAmɬÄAzÀ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ;-²æñÉÊ® vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ªÀÄÄAqɪÁr ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á: fÃgÀAPÀ®V FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉ wgÀÄUÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¥ÀjÃvÀªÁV ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨Éë£À VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ PÀnÖ PÀÄwÛUÉUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¤Ã®ªÁé UÀAqÀ ²æñÉÊ® ªÀÄÄAqɪÁr ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| fÃgÀAPÀ®V EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

11) PÉÆïÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2013 PÀ®A 78(3) Pɦ AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ; 23-10-2013 gÀAzÀÄ 1030 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä. U˸À¸Á§. ¨ÁUÉêÁr  ¸Á: PÉƯÁígÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ £ÀA©¹ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É N.¹.ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1) N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn- MAzÀÄ 2) gÉÆR ºÀt-890/-gÀÆ¥Á¬Ä, 3] ¨Á®¥É£ï- MAzÀÄEªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ JZï.J¸ï. £ÀqÀUÀrØ   ¦J¸ïL PÉƯÁígÀ ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.10.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.