Number of Visitors

Monday, September 30, 2013

DAILY NEWS ON 30-09-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             ¢£ÁAPÀ: 30.09.2013.
1) gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 90/2013 PÀ®A 279. 337. 304(J) L¦¹  & 187 JA«AiÀiÁPÀÖ.
       ¢£ÁAPÀ: 29.09.2013 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ qÀ¨Áâ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA: JA.JZï:12/r.f:5256 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgï£ÀÄ gÀhļÀQ Dgï.n.N.PÁæ¸À PÀqɬÄAzÁ ZÀqÀZÀt PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ CAzÀgÉ gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÁ ZÀqÀZÀt PÀqÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: JA.JZï:13/©.eÉ: 3575 £ÉÃzÀÝgÀ »A¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀA: ²æêÀÄAvÀgÁªÀ ¥Ánî EªÀ£À   ªÉÄʪÉÄïɠ MªÉÄäÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV »A¢ ¤AzÁ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ  lZï ªÀiÁrgÀĪÀzÀjAzÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EzÀݪÀgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ,  F C¥ÀWÁvÀ¢AzÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ: ¥Àæ±ÁAvÀ vÀA: gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀArvÀ ¸Á|| zÀÄzÀ¤ EªÀ¤UÉ - ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆVUÉ, JqÀUÁ°£À ¨ÉgÀ½£À ºÀwÛgÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÁUÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¹Ãn£À°è PÀĽwzÀÝ: ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA: AiÀıÀªÀAvÀ ¹£ÀÆßgÀ ¸Á|| zÀÄzÀ¤ EªÀ¤UÉ C®è°è PÉÊ ºÁUÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ C®èzÉ »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽwÛzÀÝ: «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀA: ²æêÀÄAvÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ|| 31 ªÀµÀð ¸Á|| zÀÄzÀ¤ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ §®ªÁzÀ M¼À¥ÉlÄÖ DV ªÀÄÆV¤AzÁ, JqÀUÀqÉ Q«¬ÄAzÁ §ºÀ¼ÀµÀÄ× gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ qÀ¨Áâ ¯ÁjAiÀÄ qÉæöʪÀgï£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß eÁUÁzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀA: gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀArvÀ ¸Á|| zÀÄzÀ¤ vÁ|| CPÀÌ®PÉÆÃl f|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 154/2013 PÀ®A 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ. 
       ¢£ÁAPÀ: 29.09.2013 gÀAzÀÄ 1820 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¸ÀAZÁj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¥Àæ«Ãt ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå »gÉêÀÄoÀ ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzÁ §AeÁgÀ PÁæ¸À PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß  £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J 29 PÉ 4768 £ÉÃzÀÝgÀ »A¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÀ gÀªÉÄñÀ, ±ÀgÀvÀ ºÁUÀÆ CdÄð£À EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ gÀªÉÄñÀ ZÀªÁítUÉ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ §®ªÁzÀ M¼À¥ÉlÄÖ DV ªÀÄÆV¤AzÁ, JqÀUÀqÉ Q«¬ÄAzÁ §ºÀ¼ÀµÀÄ× gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ vÁ£ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ CdÄð£À UÀAUÀÄ ®ªÀiÁt ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 249/2013 PÀ®A 498(J). 306. 323. 506 gÉêÀÅ 34 L¦¹.

       ¢£ÁAPÀ:  13/09/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è CgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄÊvÀ ¸ÀÄeÁvÁ  UÀAqÀ gÀÄzÀæUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á|| PÀ£ÀÆßgÀ vÁ||f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¼À ¨sÁªÀ gÁdÄUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw gÉÃSÁ ºÁUÀÆ ªÉÄÊzsÀÄ£À£À ºÉAqÀw zÁæPÁë¬Ät EªÀgÀÄ ªÉÄÊvÀ¼À UÀAqÀ wÃjPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ E£ÀÆìgÀ£Àì  9 ®PÀë gÀÆ ºÀt §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ ªÉÄÊzsÀÄ£À£À PÀÆqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÁÝ¼É C£ÀÄߪÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¢AzÀ  ªÉÄÊvÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr fêÀPÉÌ  zsÀªÀÄÄQ  ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ CªÀ½UÉ  QgÀÄPÀļÀ »A¸É  PÉÆnÖzÀÝjAzÀ  CªÀ¼ÀÄ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É gÁSÉî JtÂÚ ( PÉÃgÉÆò£À ªÉÄʪÉÄïɠ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÁ£Éà PÀrØ PÉÆgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ «ÄgÀd D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 15-09-2013 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, September 29, 2013

DAILY NEWS ON 29-09-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             ¢£ÁAPÀ: 29.09.2013.
1) ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 100/2013. PÀ®A. 457, 380 L¦¹.  
       ¢£ÁAPÀ: 28.09.2013 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 04.00 WÀAmɬÄAzÀ 05.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°èUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÄaÑzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÀgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀÄUÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¸ÀeÁzÀ ªÉÄÃ¯É læAQ£À°èlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á§vÀÄÛ 15 1/2 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q. 4,50,000=00 ºÁUÀÆ gÉÆÃR ºÀt gÀÆ. 14,400=00 »ÃUÉ MlÄÖ 4,64,400=00 QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà UÉƼÀ¸ÀAV, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ, GzÉÆåÃUÀ: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ªÀÄļÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 242/2013. PÀ®A. 323, 498(J), 504, 506 L¦¹.  
       ¢£ÁAPÀ: 20.09.2013 gÀAzÀÄ 22.00 WÀAmÉUÉ ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÀ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ £ÀÆgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á: UÀtºÁgÀ vÁAqÁ, ºÁ°ªÀ¹Û: ¹AzÀV, «zÁå £ÀUÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DV 18 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ 2 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆAr¢Ý gÀAr, ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀĪÀzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, ¨É°Ö¤AzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É Då¹qï ºÁQ PÉÆAzÀÄ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: UÀtºÁgÀ vÁAqÁ ºÁ°ªÀ¹Û: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 243/2013. PÀ®A. 3 ¸À.PÀ 7 CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955.  
       ¢£ÁAPÀ: 28.09.2013 gÀAzÀÄ 11.00 WÀAmÉUÉ ¹AzÀV-ªÉÆÃgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ 407 mÉA¥ÉÆ £ÀA: PÉJ-25/¹-9141 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢gÀĪÀ¢®è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ 407 mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀrvÀgÀ «vÀgÀuÉAiÀÄ 2900 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀÄA©zÀ 15 ¨ÁågÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà zÉêÀ¥Àà UÀÄgÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ, DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ZÀqÀZÀt oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 19/2013. PÀ®A. 174 ¹Dg惡.  
       ¢£ÁAPÀ: 28.09.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.45 WÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À d«ÄãÀzÀ 10-12 ¥sÀÄlÄ D¼À EgÀĪÀ vÀUÀÄÎ vÀUÉzÀ ¤Ãj£À°è ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ: 1) UÀAUÁ¨Á¬Ä vÀAzÉ CtÚ¥Àà CªÀn, ªÀAiÀiÁ: 11 ªÀµÀð ºÁUÀÆ 2) EoÁ¨Á¬Ä vÀAzÉ vÀªÀiÁägÁAiÀÄ CªÀn, ªÀAiÀiÁ: 10 ªÀµÀð ¸Á: E§âgÀÄ ºÁ«£Á¼À vÁ: EAr EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ªÀÄ£É ¸Áj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÉÆqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¥À²ÑªÀÄzÀ zÀAqÉUÉ EgÀĪÀ RqÁØzÀ°èAzÀ (¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ¥ÀÆlÄ D¼ÀzÀ vÀVΣÀ°èAzÀ) ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉƼÀÄîªÁUÀ DPÀ¸ÁävÀ PÁ®Ä eÁåj E§âgÀÆ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ CtÚ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà CªÀn, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, eÁåw: »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ«£Á¼À vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 18/2013. PÀ®A. 174 ¹Dg惡.  

       ¢£ÁAPÀ: 27.09.2013 gÀAzÀÄ 15.30 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2013 gÀAzÀÄ 08.30 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ¸ÁzsÀ£Á UÀAqÀ gÀAªÉÄñÀ CgÀµÀÄtV, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á|| DªÀÄ®nÖ Dgï.J¸ï EªÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ eÉÆÃUÁrzÀ ¥À®Q vÉƼÉAiÀÄ®Ä ¨ÉãÁ¼À ©æqïÓ ºÀwÛgÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ°è vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁjAiÀiÁUÀ°, eÉÆð ºÉÆÃVAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ CªÀ½VgÀĪÀ ¦mïì §A¢zÀÝjAzÁUÀ° £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ, G¹gÀÄ UÀnÖ ªÉÄÊvÀ¼ÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà CgÀ¸ÀÄtV, ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Saturday, September 28, 2013

DAILY NEWS ON 28-09-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             ¢£ÁAPÀ: 28.09.2013.
1) «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 246/2013. PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L¦¹.  
       ¢£ÁAPÀ: 27.09.2013 gÀAzÀÄ 12.00 WÀAmÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ lA.lA. ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉJ-28/J-0352 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ §¸ÀªÀgÁd zsÀÄAqÀ¥Àà ºÉÆ£ÀªÁqÀ FvÀ¤UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ CªÉÆÃUÀ¹zÀÝ vÀAzÉ «oÀ×® zÉÆqÀªÀĤ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA. PÉJ-28/E©- 5200 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ GPÀªÀÄ£Á¼À gÉÆÃqÀ §ArAiÀĪÀgÀ vÉÆÃl ºÁUÀÆ ªÀĺÀ¯ï PÁæ¸À ºÀwÛgÀ lA.lA. ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £Àr¸ÀÄwÛzÀÝ lA.lA C£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ JzÀÄj¤AzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ qÁå±À ºÉÆqɬĹ JQìqÉAl ªÀiÁr CªÉÆÃWÀ¹zÀݤUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd ºÉÆ£ÀªÁqÀ FvÀ¤UÉ C®èzÉ lAlA zÀ°è EzÀݪÀjUÉ  ¨sÁj ªÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, F §UÉÎ «±Àé£ÁxÀ ¸ÀzÁ²ªÀ §tdUÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð ¸Á|| GPÀªÀÄ£Á¼À vÁ|| f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 89/2013. PÀ®A. 364, 302, 201 ¸ÀºÀ PÀ®A. 34 L¦¹.  
       ¢£ÁAPÀ: 19.10.2012 gÀAzÀÄ 14.00 WÀAmɬÄAzÀ 20.10.2012 gÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÆêÀÄtÚ PÉÆý, (mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ) 2) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ PÉÆý, (mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ªÀÄUÀ) 3) ²æñÉÊ® vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ PÉÆý (mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ªÀÄUÀ) ¸Á: J®ègÀÆ fÃgÀAPÀ®V vÁ: EAr EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ: AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr EªÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É qÉæöʪÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÀ¼À aPÀ̪ÀÄä¼À ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¸ÉÆêÀÄeÁå¼À ¸Á: ¸Á¯ÉÆlV eÁvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 19/10/2012 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ C.£ÀA. 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý CªÀj§âjUÉ fÃgÀAPÀ®V vÉÆÃlzÀ ªÀ¹ÛAiÀÄ°èAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CAzÁdÄ 3-4 Q.«Äà CAvÀzÀgÀ°è gÀhļÀQ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ fÃ¥ÀzÀ°èAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À aPÀ̪ÀÄä¼À ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ¤UÉ PɼÀUÉ E½¹ wgÀÄV ªÀ¹ÛUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ AiÀÄ®è¥Àà AiÀĪÀÄ£À¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr EªÀ£ÀÄ DgÉÆæ C.£ÀA. 2 £ÉÃzÀªÀ£À ºÉAqÀw gÀÆ¥Á EªÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ«zÀÝ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è ¹mÁÖV ªÀÄÈvÀ AiÀÄ®è¥Àà¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ fÃgÀAPÀ®V UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û¬ÄAzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr EªÀ¤UÉ ¸Á̦ðAiÉÆ vÀgÀºÀ EzÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÉïÉéAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CPÀÌ®PÉÆÃl vÁ®ÆQ£À SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀngÀĪÀ gÉïÉéAiÀÄ°èAzÀ £ÀÄV¹zÀÄÝ, DvÀ¤UÉ UÀA©ÃgÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ CPÀÌ®PÉÆÃl zÀQët ¥Éưøï oÁuÁ¬ÄAzÀ ºÀ¢Ý DzÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢zÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr, ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: §APÀ®V vÁ: C¥ÀÓ®¥ÀÆgÀ f: UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 188/2013. PÀ®A. 366(J), 376, 506 L¦¹ & 3, 4 ¥ÉÆæÃmÉPÀë£ï a®Øç£ïì ¥sÁæªÀiï ¸ÉPÀÆìöåC¯ï C¥sÉãïì¸ï DåPïÖ 2012.  
       ¢£ÁAPÀ: 21.09.2013 gÀAzÀÄ 19.30 WÀAmÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ «oÀ×® vÀAzÉ PÁ¸À¥Àà ZÀ®ªÁ¢, ¸Á|| zÀÆrºÁ¼À £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ 14 ªÀµÀðzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 240/2013. PÀ®A. 379 L¦¹.  
       ¢£ÁAPÀ: 04.09.2013 gÀAzÀÄ 15.30 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.09.2013 gÀAzÀÄ 17.50 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤®è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-28/J¸ï-8726 QªÀÄävÀÛ 30,000=00 UÀ¼À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ªÀiÁ£ÀPÀgÀ ¸Á|| ¹AzÀV eÉÊ ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) EAr oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 27/2013. PÀ®A. 174 ¹Dg惡.  

       ¢£ÁAPÀ: 22.09.2013 gÀAzÀÄ 06.30 WÀAmÉUÉ EAr ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ºÉ¸ÀgÀÄ: 1) ®°vÁ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ zÀ±ÀªÀAvÀ, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð 2) C¤® vÀAzÉ ¸ÀAdÄ zÀ±ÀªÀAvÀ, ªÀAiÀiÁ: 8 ªÀµÀð 3) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAdÄ zÀ±ÀªÀAvÀ, ªÀAiÀiÁ: 4 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ EAr EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, ªÉÄÊvÀ: C.£ÀA.1 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ EArAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¤ÃgÀÄ PÁ¸À®Ä CAvÁ ¸ÉÆÖà ºÉÆwÛ¹zÁUÀ CPÀ¸ÁävÁV ¸ÉÆÖÃzÀ ¨ÉAQAiÀÄÄ GlÖ §mÉÖUÉ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆÖà ¨Áè¸ïÖ DV ZÀºÁ ¨Éæqï w£ÀÄßvÁÛ PÀĽwzÀÝ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÉƪÀÄäPÀ̽UÀÆ ºÀwÛzÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C.£ÀA. 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ CzÉà ¢ªÀ¸À ªÀÄÈvÀgÁVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ C.£ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.09.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 WÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¼ÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á UÀAqÀ ¯Á®¥Àà zÀ±ÀªÀAvÀ, ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: EAr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Friday, September 27, 2013

PASSING OUT PHOTO 27-09-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             ¢£ÁAPÀ: 27.09.2013.

        «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀÄ 15 vÀAqÀzÀ ±À¸À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉAiÀÄ ¤UÀðªÀÄ£À ¥ÀxÀ ¸ÀAZÀ®£ÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ: 27-09-2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ²æà PÉ.J¸ï.Dgï. ZÀgÀtgÉrØ Lf¦ GvÀÛgÀ ªÀ®AiÀÄ ¨É¼ÀUÁ« gÀªÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. 

DAILY NEWS ON 27-09-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             ¢£ÁAPÀ: 27.09.2013.
1) «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 245/2013. PÀ®A. 376, 511 L¦¹ & 3(1)(11)(12), 3(2)(5) J¸ï¹/J¸ïn DåPïÖ 1989 ºÁUÀÆ 12 ¥ÉÆøÉÆÌà DåPïÖ 2012.  
       ¢£ÁAPÀ: 26.09.2013 gÀAzÀÄ 10.00 WÀAmÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÀªÀiÁägÁAiÀÄ WÉÆÃ¥ÀðqÉ, ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð ¸Á|| PÀ£ÀÆßgÀ zÀUÁð vÁ|| f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄgÁoÁ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ eÁåwAiÀĪÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, »AzÀĽzÀ ®A¨Át eÁåwUÉ ¸ÉÃjzÀ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 6 ªÀµÀðzÀ ªÉƪÀÄäUÀ½UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀeÉÓAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è MAiÀÄÄÝ CªÀ½UÉ ²Ã® ºÀgÀt ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ ®A¨Át eÁåwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 238/2013. PÀ®A. 380, 457 L¦¹.  
       ¢£ÁAPÀ: 25.09.2013 gÀAzÀÄ 21.30 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2013 gÀAzÀÄ 02.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èlÖ §AUÁgÀzÀ, ¨É½î, ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ 1,13,000=00 gÀÆ UÀ¼À QªÀÄäw£À ¸ÁªÀÄÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ªÀÄvÁ§¸Á§ D¼ÀAzÀ, ¸Á|| ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÀ lPÉÌ UÀ°è gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 99/2013. PÀ®A. 3 ¸ÀºÀ PÀ®A. 7 E¹ DåPïÖ.  
       ¢£ÁAPÀ: 25.09.2013 gÀAzÀÄ 12.00 WÀAmÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-28/©-6805 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ C£ÀߨsÁUÀå AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è £ÁåAiÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ «vÀj¸ÀĪÀ CQÌUÉ ºÉÆîĪÀ MlÄÖ 404 aîzÀ°è MlÄÖ 201 QAl¯ï 59 PÉf CQÌAiÀÄ£ÀÄß PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ©eÁ¥ÀÆgÀ ºÀÄAqÉÃPÁgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà ©üêÀÄ¥Áà vÀAzÉ dĪÀÄuÁÚ zÉÆqÀªÀĤ, DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀ «¨sÁUÀ ¥ÀrvÀgÀ PÀbÉÃj, r¹ D¦üøÀ PÀA¥ËAqÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:26.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 30/2013. PÀ®A. 174 ¹Dg惡.  
       ¢£ÁAPÀ: 26.09.2013 gÀAzÀÄ 06.00 WÀAmÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¨ÁåPÉÆÃqÀ, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ºÀÆ«£À »¥ÀàgÀV UÁæªÀÄ EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÁ KqÀì DVzÀÝjAzÁ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀqÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄ DUÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¨ÁåPÉÆÃqÀ, ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð eÁw: »AzÀÆ °AUÁAiÀÄÄvÀ ¸Á: ¨ÁåPÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) PÉÆïÁígÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 10/2013. PÀ®A. 174 ¹Dg惡.  

       ¢£ÁAPÀ: 26.09.2013 gÀAzÀÄ 04.30 WÀAmɬÄAzÀ 06.15 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: UÀAUÀĨÁ¬Ä vÀAzÉ PÀ®è¥Àà. PÁRAqÀQ, ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð   ¸Á: PÉƯÁígÀ EªÀ½UÉ FUÀ PÀ¼ÉzÀ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½îUÉ PÉÆlÄÖ ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, DzÀgÉ D ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀvÁæ¸ÀzÀ PɼÀV£À PÀ©â£ÀzÀ ¥ÉʦUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ PÀ®è¥Àà. UÀÄgÀĸÀAUÀ¥Àà. PÁRAqÀQ, ªÀAiÀiÁ: 53 ªÀµÀð ¸Á: PÉƯÁígÀ vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆïÁígÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Thursday, September 26, 2013

DAILY NEWS ON 26-09-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 26.09.2013.
1) ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 148/2013. PÀ®A. 376, 450 L¦¹.   
       ¢£ÁAPÀ: 22.09.2013 gÀAzÀÄ 22.00 WÀAmÉUÉ CgÉñÀAPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ DzÉñÀ vÀAzÉ ±Á¸À¥Àà eÁ®ªÁ¢, ¸Á|| DgÉñÀAPÀgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆPÀÄÌ ¨sÀ¯ÁvÁÌgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) wPÉÆÃmÁ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 17/2013. PÀ®A. 174 ¹Dg惡.  
       ¢£ÁAPÀ: 25.09.2013 gÀAzÀÄ 15.45 WÀAmÉUÉ ©dÓgÀV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÈvÀ£À ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: §AzsÀÄ vÀAzÉ ©üêÀIJ ªÁ°PÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð ¸Á: ©dÓgÀV vÁ: f: ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ zÀıÀÑlPÉÌ CAnPÉÆAqÀÄ ¢£Á®Ä ±ÀgÉ PÀÄrzÀÄ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©dÓgÀV UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ dAwUÉ AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ¤ßAzÀ vÁ£É GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ, F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀIJ ªÁ°PÁgÀ ¸Á: ©dÓgÀV vÁ: f: ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) EAr oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 153/2013. PÀ®A. 78(3) Pɦ DåPïÖ.  
       ¢£ÁAPÀ: 25.09.2013 gÀAzÀÄ 13.00 WÀAmÉUÉ »gÉÃgÀÆV UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¸ÁÖöåAqÀ£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EAr ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀÄr ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: »gÉÃgÀÆV vÁ: EAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt JA§ÄªÀ N¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è Dr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤AzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: 1) aÃn MAzÀÄ CzÀgÀ°è CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ C Q: 00:00 gÀÆ 2) ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß MAzÀÄ C Q:00:00 gÀÆUÀ¼ÀÄ 3) gÉÆÃR ºÀt 270:00 gÀÆUÀ¼ÀÄ. 4) ªÉÆèÁ¬Ä¯ï MAzÀÄ C Q: 400:00, F §UÉÎ ²æà gÀ«ZÀAzÀæ r.©., ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) EAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) EAr oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 154/2013. PÀ®A. 317 L¦¹.  
       ¢£ÁAPÀ: 21.09.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2013 gÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EAr ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ¼ÉÆà M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E®è EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.09.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß vÁA¨Á ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¨ÁuÉvÀ£ÀPÉÌ CAvÁ §AzÀÄ ¨ÁuÉvÀ£À DzÀ £ÀAvÀgÀ 5 ¢ªÀ¸ÀzÀ UÀAqÀÄ PÀƸÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV vÁA¨Á ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ DAiÀiÁ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉÆlÄÖ vÀ£Àß ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ «í.f G¥ÁzÀå, ªÀAiÀiÁ: 54 ªÀµÀð ¸Á; ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ¢PÁjUÀ¼ÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ºÉÆÃwð oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 142/2013. PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.  
       ¢£ÁAPÀ: 03.09.2013 gÀAzÀÄ 09.00 WÀAmÉUÉ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀV ºÉ¸ÀgÀÄ:  eÉÆÃw vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ §vÁÛ¹, ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð ¸Á: PÀ£ÀªÀÄr ºÁ:ªÀ: EAZÀUÉÃj EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, EªÀ¼ÀÄ EAZÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÁV ºÉý ¥ÀgÀvÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, F §UÉÎ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ªÀiÁAiÀÄ¥Àà §vÁÛ¹, ¸Á: PÀ£ÀªÀÄr, vÁ&f: ©eÁ¥ÀÆgÀ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, September 25, 2013

DAILY NEWS ON 25-09-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 25.09.2013.
1) «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 241/2013. PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹.   
       ¢£ÁAPÀ: 24.09.2013 gÀAzÀÄ 19.00 WÀAmÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ-¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ J£ïJZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ PÉ.J-28/J£ï-1879 PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢ vÁ¬Ä ªÉÄÃvÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀgÀÛ §gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £Àr¸ÀÄwÛzÀÝ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥ÀªÀ£ÀÄß ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃwð PÀqÉUÉ  J£ïJZï-13 gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ vÀAzÀÄ  ¦AiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ ºÁ¬Ä¹  JQìqÉAl ªÀiÁr  ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ, F §UÉÎ PÀıÁå vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, ¸Á|| qÉÆêÀÄ£Á¼À vÁAqÁ £ÀA. 2 vÁ|| f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) wPÉÆÃmÁ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 83/2013. PÀ®A. 380 L¦¹.  
       ¢£ÁAPÀ: 24.09.2013 gÀAzÀÄ 12.15 WÀAmÉUÉ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÆ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢¯Áè ºÀħ£ÀÆgÀ vÁAqÁ £ÀA. 01 £ÉÃzÀÝ°èzÀÝ zÀÄUÁð zÉëAiÀÄ vÉgÉzÀ ¨ÁV®zÀ UÀÄrAiÀÄ°è ºÉÆÃV zÉëAiÀÄ ªÉÄʪÉÄ°zÀÝ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À MlÄÖ Q: 1,75,500/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ zÉÃrgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á: ºÀħ£ÀÆgÀ J¯ï.n £ÀA. 01 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) EAr oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 151/2013. PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.  
       ¢£ÁAPÀ: 22.09.2013 gÀAzÀÄ 05.00 WÀAmÉUÉ EAr ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ: ²æÃzÉë vÀAzÉ CuÁÚgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð ¸Á|| EAr «zÁå£ÀUÀgÀ, EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, EAr ¥ÀlÖtzÀ ¹AzÀV gÀ¸ÉÛUÉ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ CAvÀ ºÉÆgÀqÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, F §UÉÎ CuÁÚgÁAiÀÄ vÀAzÉ UÀÄgÀtÚUËqÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð ¸Á|| C»gÀ¸ÀAUÀ vÁ|| EAr ºÁ||ªÀ|| EAr ¹AzÀV gÉÆÃqÀ «zÁå£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4) EAr oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 152/2013. PÀ®A. 32, 34 PÉE DåPïÖ.
       ¢£ÁAPÀ: 24.09.2013 gÀAzÀÄ 20.45 WÀAmÉUÉ EAr ¥ÀlÖtzÀ ºÀAdV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EAr ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¢£ÉñÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: EAr PɸÀgÁ¼À vÁAqÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢PÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ 3,398-40 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ºÉʪÀqÀìð ªÀÄvÀÄÛ ©Ãgï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÀPÁðj vÀ¥Éð ²æà gÀ«ZÀAzÀæ r.©., ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÆ) EAr ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Tuesday, September 24, 2013

DAILY NEWS ON 24-09-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 24.09.2013.
1) ¹AzÀV oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 36/2013. PÀ®A. 174 ¹Dg惡.   
       ¢£ÁAPÀ: 23.09.2013 gÀAzÀÄ 08.00 WÀAmÉUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ: ©üêÀÄÄ vÀAzÉ ¯Á®Ä gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV   ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°è PÀgÉAl ªÉÆÃlgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁÖlðgï qÀ©âAiÀÄ°è PÉÊ ºÁQ §l£ï MvÀÄÛªÀµÀÖgÀ°è CPÀ¸ÁävÀ «zÀÄåvï vÀUÀÄ° MzÁÝqÀĪÁUÀ ¹AzÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, F §UÉÎ gÀAUÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á: UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 31/2013. PÀ®A. 174 ¹Dg惡.  
       ¢£ÁAPÀ: 22.09.2013 gÀAzÀÄ 16.30 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.09.2013 gÀAzÀÄ 18.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ: gÀ«PÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ®Ä ®ªÀiÁtÂ, ªÀAiÀiÁ: 8 ªÀµÀð eÁw: »AzÀÆ ®ªÀiÁtÂ, GzÉÆåÃUÀ: «zÁåyð ¸Á: UÉzÀÝ®ªÀÄj EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, EvÀ£ÀÄ ªÀÄAzÀ §Ä¢ÞAiÀÄļÀîªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É AiÀiÁxÁxÀð ¸Àé¨sÁzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ¤ÃgÀ°è DlªÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV CPÀ¸ÁävÁV ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ, ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÉÆêÀÄ®Ä vÀAzÉ ®PÀëöät ®ªÀiÁtÂ, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁw: »AzÀÆ ®ªÀiÁt GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉzÀÝ®ªÀÄj  vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Monday, September 23, 2013

DAILY NEWS ON 23-09-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             ¢£ÁAPÀ: 23.09.2013.
1) «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/2013. PÀ®A. 279, 337 304(J) L¦¹. 
       ¢£ÁAPÀ: 21.09.2013 gÀAzÀÄ 18.45 WÀAmÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ ¹AzÀV 218 gÉÆÃqÀ ²ªÀtV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ §¸ï ±É®Ögï ªÀÄÄAzÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ zÀÄUÀð¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ §ArªÀqÀØgÀ, ¸Á|| ²ªÀtV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28/PÉ-4681 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÀgÉÆÃtÂ, ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð FvÁ vÀA©UÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀgÀÛ §gÀĪÁUÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¹AzÀV J£ï JZï 218 ²ªÀtV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É EzÀgÀ°è CgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £Àr¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV PÀqɬÄAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ ºÁ¬Ä¹ JQìqÉAl ªÀiÁr ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ, C®èzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀ¼ÀªÁgÀ FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà £ÀgÉÆÃtÂ, ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð, ¸Á|| ²ªÀtV vÁ|| f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/2013. PÀ®A. 394, 506(2), 34 L¦¹ & 25, 27 DªÀÄìð DåPïÖ. 
       ¢£ÁAPÀ: 22.09.2013 gÀAzÀÄ 10.30 WÀAmÉUÉ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ EAUÀ£Á¼À PÁæ¸À ¸ÀtÚ ¥sÀÆ¯ï ºÀwÛgÀ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ AiÀiÁgÉÆà 4 d£À CgÉÆævÀgÀÄ  EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁ𢠸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä EAr¬ÄAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ 407 UÁr £ÀA. PÉJ-28/JªÀiï-6224 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀĪÁUÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ EAUÀ£Á¼À PÁæ¸À ¸ÀtÚ ¥sÀÆ¯ï ºÀwÛgÀ PÁ®Ä ªÀÄrAiÀÄ®Ä E½zÁUÀ AiÀiÁgÉÆà 4 d£À ¸ÀÄ°UÉ PÉÆÃgÀgÀÄ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÀtÂÚUÉ PÁgÀzÀ ¥ÀÄr GVÎ ¦üAiÀiÁð¢ 407 UÁr qÉæöʪÀígÀ ®PÀëöät eÁzsÀªÀ FvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr ¸ÁzÁ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¦¸ÀÆÛ¯ï vÉÆÃj¹ ¸ÁÖgÀ ¨ÁåUÀzÀ°è EzÀÝ 5,00,000/- gÀÆ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ zÉøÁ¬Ä vÀAzÉ ZÀAzÀÄ ZÀªÁít, ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð ¸Á|| EAr f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 240/2013. PÀ®A. 379 L¦¹. 
       ¢£ÁAPÀ: 21.09.2013 gÀAzÀÄ 23.50 WÀAmÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ J£ïJZï 13 gÀ¸ÉÛ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ, ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. JAJZï-16/PÀÆå-7121 £ÉÃzÀÝgÀ°è 306 aî G¼ÁîUÀrØ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CºÀäzÀ£ÀUÀgÀ¢AzÀ PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÁå°PÀlUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ J£ï.JZï-13 gÀ¸ÉÛ ªÀiÁUÀðªÁV §AzÀÄ wqÀUÀÄA¢ FZÉUÉ vÀļÀeÁ ¨sÀªÁ¤ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ UÁA¢ü zÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ HlPÉÌ ¯Áj ¤°è¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ G¼ÁîUÀqÉØ ¯ÉÆqï EgÀĪÀ ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ  ®PÀëöät CªÁj, ¸Á|| ¸ÀgÉÆïÁ PÀįÉêÁr vÁ||f|| CºÀä£ÀUÀgÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå, ¯Áj ZÁ®PÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4) ZÀqÀZÀt oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 18/2013. PÀ®A. 174 ¹Dg惡. 
       ¢£ÁAPÀ: 17.09.2013 gÀAzÀÄ 12.00 WÀAmÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ¥ÉæêÀiÁ UÀAqÀ  azÁ£ÀAzÀ PÁmÉ, ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á: eÁqÀgÀ §§¯ÁzÀ vÁ: dvÀÛ ºÁ° ªÀ¹Û: §gÀqÉÆî vÁ: EAr EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ §gÀqÉÆî UÁæªÀÄzÀ vÉÆÃlzÀ ªÀ¹ÛAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV M¯É ºÉÆwÛ¸À®Ä aªÀÄt JtÂÚ ºÁPÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÉÊ eÁåj aªÀÄt JtÂÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ZÀ°è GlÖ ¹ÃgÉUÉ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 21/09/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, F §UÉÎ ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ ©üêÀıÁå PÀnÖªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð, eÁåw: »AzÀÆ zÀ°vÀ, GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: §gÀqÉÆî, vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5) §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2013. PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ. 
       ¢£ÁAPÀ: 21.09.2013 gÀAzÀÄ 19.30 WÀAmÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄV: D±Á vÀAzÉ «oÀ×® zÉÆqÀªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 14 ªÀµÀð ¸Á: zÀÆrºÁ¼À EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ, EªÀ¼ÀÄ zÀÆrºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAxÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, F §UÉÎ ®QëA¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ×® zÉÆqÀªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: zÀÆrºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6) ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 17/2013. PÀ®A. 174 ¹Dg惡. 
       ¢£ÁAPÀ: 20.09.2013 gÀAzÀÄ 19.00 WÀAmÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ElV, ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð, ¸Á|| UÉÆãÁ¼À FvÀ£ÀÄ LnL ªÀÄÄV¹zÀÄÝ, vÁ£ÀÄ CAUÀ«PÀ¤¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀj §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ EzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EzÉ ªÀiÁ£À¹PÀ¢AzÀ «µÀ PÀÄrzÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ zsÀ£ÀĵÀå D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR¯ÁVzÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 22/09/2013 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 04:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, F §UÉÎ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà ElV, ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð ¸Á|| UÉÆãÁ¼À  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7) EAr oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 26/2013. PÀ®A. 174 ¹Dg惡. 
       ¢£ÁAPÀ: 21.09.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.09.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: C¥Áà¸ÁºÉç vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á: vɼÀ¸ÀAV vÁ: ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃqÉ f¯Áè: ¸ÉÆïÁè¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄvÁÛ ®ZÁåt UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨Éë£À VqÀzÀ PÉüÀUÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ, F §UÉÎ ±ÉÆèÁ UÀAqÀ C¥Áà¸ÁºÉç ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸Á: vɼÀ¸ÀAV vÁ: ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃqÉ f¯Áè: ¸ÉÆïÁè¥ÀÄgÀ ºÁ ªÀ EAr ±ÁAvÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8) ¹AzÀV oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 35/2013. PÀ®A. 174 ¹Dg惡. 
       ¢£ÁAPÀ: 19.09.2013 gÀAzÀÄ 12.00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.09.2013 gÀAzÀÄ 09.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ºÀtªÀÄAvÀ¹AUï vÀAzÉ dUÀ£À¹AUï gÀd¥ÀÆvÀ, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¹AzÀV D±ÀæAiÀÄ PÁ®Æ¤ £ÀªÀÄÆzÁzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¹AzÀV PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï r¥ÉÆà »AzÉ EgÀĪÀ CA§®VAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ¹AUï gÀd¥ÀÆvÀ, ¸Á: ¹AzÀV D±ÀæAiÀÄ PÁ®Æ¤ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.Sunday, September 22, 2013

DAILY NEWS ON 22-09-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                              ¢£ÁAPÀ: 22.09.2013.
1) UÉÆîUÀÄA§eï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2013. PÀ®A. 174 ¹Dg惡. 
       ¢£ÁAPÀ: 19.09.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.00 WÀAmÉUÉ UÉÆîUÀÄA§eï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: wªÀÄätÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà §dAwæ, ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ PÉÆgÀªÀgÀ, ¸Á|| UÉÆÃvÀV vÁ|| PÀĵÀ×V f|| PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ ©eÁ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¨ÁAV D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀ¸ÁävÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¥ÀæeÁջãÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ, 108 ªÁºÀ£ÀzÀªÀgÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 20/09/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 05.00 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ §dAwæ, ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð eÁw: »AzÀÆ PÉÆgÀªÀgÀ, GzsÉÆåÃUÀ: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| UÉÆÃvÀV, vÁ|| PÀĵÀ×V, f|| PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆîUÀÄA§eï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/2013. PÀ®A. 363 L¦¹. 
       ¢£ÁAPÀ: 15.09.2013 gÀAzÀÄ 14.00 WÀAmɬÄAzÀ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉÆqÀUÁ£ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CAQÃvÁ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ZÀªÁít, ªÀAiÀiÁ: 16 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ K£ÀÄ ºÉý ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ ZÀªÁít, ¸Á: PÉÆqÀUÁ£ÀÆgÀ vÁAqÁ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 236/2013. PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ. 

       ¢£ÁAPÀ: 21.09.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 WÀAmÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼É: ¸ÀĤvÁ ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: UÀtÂAiÀiÁgÀ J¯ï       n ºÁ° ªÀ¹Û: ¹AzÀV EªÀ¼ÀÄ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw EzÀÄÝ, EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÁ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, F §UÉÎ ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Saturday, September 21, 2013

DAILY NEWS ON 21-09-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                             ¢£ÁAPÀ: 21.09.2013.
1) J¦JªÀiï¹ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2013 PÀ®A. 87 Pɦ DåPïÖ. 
       ¢£ÁAPÀ: 20.09.2013 gÀAzÀÄ 17.50 WÀAmÉUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ QgÀt vÀAzÉ ©ÃªÀiÁf ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ EAr gÉÆÃqÀ §A§¼À CUÀ¹ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ©eÁ¥ÀÆgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ EAr gÉÆÃqÀ gÀd¥ÀÆvÀ UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ gÀPÀA; 3,400=00 ªÀÄvÀÄ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀ;00=00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà JA.PÉ.zsÁªÀÄtÚªÀgÀ, ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) J¦JA¹ ¦J¸ï ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 20.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/2013 PÀ®A. 78(3) Pɦ DåPïÖ. 
       ¢£ÁAPÀ: 20.09.2013 gÀAzÀÄ 08.30 WÀAmÉUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÁf¯Á® vÀAzÉ ºÁ¹ªÀĸÁ§ ªÀÄļÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆ. UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, /CgÉÆævÀ¤AzÀ 1) N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-2 2) gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ 250/- 3) ¤Ã° ªÀĹ ¨Á® ¥É£ï. MAzÀÄ C;¸À;Q;00-00/- gÀÆ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà J£ï.J¸ï.d£ÀUËqÀ, UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 20.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2013 PÀ®A. 379 L¦¹. 
       ¢£ÁAPÀ: 20.09.2013 gÀAzÀÄ 14.30 WÀAmÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁ¼À¥Àà ¸ÀvÀå¥Àà ªÀiÁrVºÁ¼À, ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð, ¸Á|| ºÀgÀmÁ¼À, vÁ®ÆPÀ CxÀtÂ, E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ  £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ²gÀ§ÆgÀ 110/11 PÉ« «zÀÆåvÀ «vÀgÀuÁ PÉÃAzÀæ¢AzÀ PÀt§ÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¦ÃqÀgÀ °APÀ¯ÉÊ£À  ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÁQzÀ «zÀÆåvÀ PÀA§¢AzÀ 5 ºÁjdAl¯ï ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävï 9,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 5 eÉÆÃvÉ PÁèöåA¥ï, £Él ¨ÉÆÃ®Ö ªÀÄvÀÄÛ 6 JZïn ¨ÉæÃPÀUÀ¼ÀÄ C||Q 1000 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 10,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À «zÀÄåvÀ ¸À®PÀgÀtÂUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ¹zÀÝgÁAiÀÄ vÀAzÉ §¸À¥Àà dwÛ ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 20.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/2013 PÀ®A. 379 L¦¹. 
       ¢£ÁAPÀ: 06.09.2013 gÀAzÀÄ 12.30 WÀAmɬÄAzÀ 13.30 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀéAvÀ ¨Á§wÛ£À »gÉÆà PÀA¥À¤AiÀÄ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ CzÀgÀ nDgï £ÀA. PÉJ-28/n.ªÁAiÀiï-6780 £ÉÃzÀÄÝ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀzÀ°è ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ VÃjAiÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj   ¸Á: PÀªÀrªÀÄnÖ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 20.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 30/2013 PÀ®A. 174 ¹Dg惡. 
       ¢£ÁAPÀ: 19.09.2013 gÀAzÀÄ 23.00 WÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ¨Á®ZÀAzÀæUËqÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚUËqÀ ¥Ánî, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÊ®PÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À C½AiÀĤzÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ ¸ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, CwÃAiÀiÁV ¸ÉgÉ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ L© gÀÆ«Ä£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VzÀ¯Éè ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ, F §UÉÎ UÉÆëAzÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî, ªÀAiÀiÁ: 63 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ PÀëwæAiÀÄ, GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉÊ®PÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 20.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6) ZÀqÀZÀt oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 17/2013 PÀ®A. 174 ¹Dg惡. 
       ¢£ÁAPÀ: 20.09.2013 gÀAzÀÄ 11.00 WÀAmÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: §¸À¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà RgÁvÀ, ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ²gÁqÉÆÃt vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¥Á°£ÀAvÉ ªÀiÁrzÀ vÉÆÃlzÀ°èAiÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ°è PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀ PÀÆr¹zÀÄÝ, ¨sÁ«UÉ ¤ÃgÀÄ §ºÀ¼É §AzÀ ¸À®ÄªÁV PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀPÉÌ ºÀUÀÎ PÀnÖ ªÉÄÃ¯É vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ DPÀ¸ÁävÀ eÉÆð ºÉÆÃV PÁ®Ä eÁåj ¨sÁ«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀiÁAiÀÄPÀÌ UÀAqÀ §¸À¥Àà RgÁvÀ, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, eÁåw: »AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ, GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ²gÁqÉÆãÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 20.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7) ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2013 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ. 
       ¢£ÁAPÀ: 14.09.2013 gÀAzÀÄ 10.00 WÀAmÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À: PÉƧâtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÉÆý, ªÀAiÀiÁ: 74 ªÀµÀð, eÁåw: »AzÀÆ vÀ¼ÀªÁgÀ, GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆAPÀtUÁAªÀ vÁ: EAr EvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzɬÄzÀÄÝ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀĺÁgÁµÀÖç ¨ËAqÀjUÉ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ F ªÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÉƧâtÚ PÉÆý, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆAPÀtUÁAªÀ vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 20.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8) §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 28/2013 PÀ®A. 174 ¹Dg惡. 
       ¢£ÁAPÀ: 19.09.2013 gÀAzÀÄ 22.00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.09.2013 gÀAzÀÄ 06.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀiÁ: 75 ªÀµÀð ¸Á: £ÁUÀgÁ¼À ºÀÄ° EvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è£À ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀAzɬÄzÀÄÝ, EvÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvɬÄAzÀ §¼À®ÄwzÀÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ ¹Ü«ÄvÀ ¸Àj EgÀzÀÝjAzÀ D PÉqÉ F PÀqÉ wgÀÄUÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¤UÉ DgÉÆÃUÀåzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉÛUÉ zsÁR°¹zÁUÀ vÁ£Éà wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ §.¨ÁUÉêÁr ²æà gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÉgÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §AzÁUÀ C°è CPÀ¸ÁävÀ PÁ®Ä eÁjAiÉÆà eÉÆð ºÉÆÃVAiÉÆà PÀgÉAiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: £ÁUÀgÁ¼À ºÀÄ° gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 20.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
9) §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 29/2013 PÀ®A. 174 ¹Dg惡. 
       ¢£ÁAPÀ: 20.09.2013 gÀAzÀÄ 14.00 WÀAmÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: gÁªÀÄÄ vÀAzÉ zsÀgÉ¥Àà ¸ÀAPÀUÉÆAqÀ, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ, EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ®PÁé DVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ, PÀÄrzÀ ¤¸ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ zÁæQë ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀªÀ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR® ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉà wÃjPÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ C£À¸ÀÆAiÀiÁ UÀAqÀ gÁªÀÄÄ ¸ÀAPÀUÉÆAqÀ, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: dĪÀÄ£Á¼À vÁ: ©eÁ¥ÀÆgÀ ºÁ°: §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 20.09.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.