Number of Visitors

Saturday, August 31, 2013

DAILY NEWS ON 31-08-2013¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                     ¢£ÁAPÀ: 31.08.2013.
1) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄr £ÀA. 18/2013 PÀ®A 176 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 30-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 5.30 UÀAmÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ «ZÁgÀuÁ §A¢ ¸ÀASÉå 16536 ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ºÉƸÀPÉÆÃn ªÀAiÀiÁ 47 ªÀµÀð ¸ÁB °AUÀ£ÀÆgÀ vÁB dªÀÄRAr FvÀ£ÀÄ UË|| ¦æ¤ì¥À¯ï ¹,eÉ & eÉ,JªÀiï,J¥sï,¹ (Qæ.±ÉæÃ) £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ dªÀÄRAr gÀªÀgÀ°è ¹¹ £ÀA 260/2011 £ÉÃzÀÝgÀ°è «ZÁgÀuÁ §A¢ DV dªÀÄRAr G¥À PÁgÁUÀæºÀzÀ°è EzÀÄÝ «ZÁgÀuÉ JzÀÄj¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-08-2013 gÀAzÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀæºÀPÉÌ zÁR¯ÁV PÁgÁUÀæºÀzÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢B 30-08-2013 gÀAzÀÄ 5.30 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ qÁ|| C¤ÃvÁ Dgï C¢üPÀëPÀgÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄr £ÀA. 63/2013 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
¢£ÁAPÀ: 04/05/2013 gÀAzÀÄ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ  gÀªÉÄñÀ vÀA/AiÀĪÀÄ£À¥Àà »lß½è  ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð ¸Á; »lß½î ºÁ° ªÀ¹Û: E£ÀªÀiÁzÁgÀ PÁ®¤ £ÁUÀÆgÀ PÁ¯Éeï ºÀwÛgÀ  ©eÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/05/2013 gÀAzsÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆV §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw: ªÀÄAdƼÁ UÀA/gÀªÉÄñÀ  »lß½î ¸Á; ªÀÄ£ÀUÀƽ FUÀ ¸ÀzÀå E£ÁªÀiÁzÁgÀ PÁ®¤ £ÁUÀÆgÀ PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JA¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2013 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ. 
¢£ÁAPÀ: 30/08/2013 gÀAzÀÄ 1715 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÀeÁPÀ vÀA¢ ±ÀªÀĸÀĢݣï PÀ¯ÁzÀV ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÉÆÃoÉUÀ° E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄrPÉñÀégÀ-vÁgÀ£Á¼À PÁæ¸ïzÀ°è EgÀĪÀ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà J¸ï © ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦ J¸ï L [PÁ:¸ÀÄ]  ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, August 30, 2013

DAILY NEWS ON 30-08-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 30.08.2013.
1) vÁ½PÉÆÃmÉ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2013 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 29-08-2013 gÀAzÀÄ 1900 WÀAmÉUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ UÁå£ÉñÀégÀ vÀA; ªÀÄ®ètÚ zÀ¼ÀªÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á || ¤ªÁ¼ÀSÉÃqÀ vÁ|| ¹AzÀV   FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ  §eÁd r¸À̪Àgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 28/ JPïì 0067 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  ºÀÄt¸ÀV PÀqɬÄAzÀ vÁ½PÉÆÃn PÀqÉUÉ ©¼ÉèsÁ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀÄtaUÉ ªÁºÀ£À ºÁQ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀUÉÊgÉ PÀqÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ F §UÉÎ gÁdÄUËqÀ vÀA; ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ  ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð ¸Á || § ¸Á®ªÁqÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄr £ÀA. 32/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 26-8-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16;30 UÀAmÉUÉ ¹AzÀV oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ  ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ²ªÁf ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á||UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV. EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ½zÀÄÝ  ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 6 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£À fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 26.8.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4;30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAwUÉ PÀnÖgÀĪÀ ¤®Ä«UÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸Áé¸ÀÜöå D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢||28.8.2013 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ gÀvÀÄß vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Thursday, August 29, 2013

DAILY NEWS ON 29-08-2013¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                ¢£ÁAPÀ: 29.08.2013.
1) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/2013 PÀ®A 302 L¦¹ & 3(2)(5)J¸ï¹ J¸ïn AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 27/08/2013 gÀAzÀÄ 17:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦gÁå¢AiÀÄÄ »AzÀĽzÀ ¨sÉÆë ªÀqÀØgÀ d£ÁAUÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀÄÝ D¥Á¢vÀ ªÁ¸ÀÄ vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ ZÀlß½î @ ZÀnß ªÀAiÀiÁ: 15 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ »AzÀÆ vÀ¼ÀªÁgÀ eÁwAiÀĪÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É. ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀ¤UÀÆ QæPÉÃmï Dl DqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, CzÉà ¹nÖ¤AzÀ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ AiÀÄA¥ÀÆgÉ ªÀAiÀiÁ: 16 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV EªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 27/08/2013 gÀAzÀÄ 17:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj zÀÄBSÁ¥ÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ ¹AzÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆzÁUÀ 20:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä  UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ AiÀÄA¥ÀÆgÉ ¸Á: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2013 PÀ®A 279. 337. 338. 304(J) L¦¹
¢£ÁAPÀ: 28.08.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É: 09.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ gÀ« vÀA; ¹ÃvÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ºÀqÀ®¸ÀAUÀ vÁAqÁ vÁ|| EAr lA:lA UÁr £ÀA; PÉ.J:28/J; 5989 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¥Áå¸ÉAdgï lA.lA.UÁrAiÀÄ £ÀA: PÉ.J:28/J; 5989 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀÄAzÀªÁ£À PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQAiÀÄ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¼ÉÆî½î E£ÀÄß 01 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ J£ï:JZï:gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ÀzÀ°è lA.lA.UÁrUÉ r¸ÉÃ¯ï ºÁQPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV J£ï:JZï:gÀ¸ÉÛ-13 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ, AiÀiÁªÀÅzÉ PÉÊ ªÀiÁqÀzÉ, AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄ£ÀÄìZÀ£É E®èzÉ MªÉÄäÃ¯É eÉÆÃgÁV lA.lA.UÁrAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉƽî¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄj¤AzÁ CAzÀgÉ gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÁ ©eÁ¥sÀÄgÀzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀzÀ°è ºÉÆgÀngÀĪÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA: PÉ.J:17/J¥sï:1536 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄj¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹgÀĪÀzÀjAzÁ ¸ÀzÀgÀ lA.lA.UÁrAiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀl ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ 05 d£À ¸ÁQëzÁgÀjUÉ PÉÊ-PÁ®ÄUÀ½UÉ, ºÀuÉUÉ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ C®è°è ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, C®èzÉ E£ÉÆߧâ¼ÀÄ ¸ÁQëzÁgÀ¼ÁzÀ: PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀA: ±ÀAPÉæÃ¥Áà vÉð ªÀAiÀiÁ|| 55 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÁvÀ®UÁAªÀ ¦.© vÁ|| EAr EªÀ½UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JzÉUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ §®ªÁzÀ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ C®èzÉ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬ÄUÉ G¥ÀZÁgÀ ¸À®ÄªÁV ©eÁ¥sÀÄgÀzÀ ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr C°èAzÁ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ ¸À®ÄªÁV ©.J¯ï.r.F zÀªÁSÁ£É ªÀÄvÀÄÛ C°èAzÁ ºÉ®Ü ¹n zÀªÁSÁ£É ©eÁ¥ÀÄgÀzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ C°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ EzÉ ¢£À ªÀÄzÁåºÀß: 14.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ¼É C®èzÉ DgÉÆæ lA.lA.ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ¸ÉÆãÀ¨Á¬Ä UÀA: ²ªÁf ¥ÁaqÉæ ¸Á|| ¸ÁvÀ®UÁAªÀ ¦.© vÁ|| EAr f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3) EAr ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2013 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
¢£ÁAPÀ: 23/08/2013 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄeÁvÁ UÀA ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀqÀ±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á||¸Á¯ÉÆÃlV EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/8/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á¯ÉÆÃlV UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ PÀA¥ÀÆålgÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÁV EArUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ UÀÄAqÀ¥Àà gÉêÀ¥Àà PÁªÀÄUÉÆAqÀ   ¸Á||¸ÁvÀ®UÁAªÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4) ZÀqÀZÀt ¥ÉưøÀ oÁuÁ AiÀÄÄr £ÀA. 15/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 25/08/2013 gÀAzÀÄ 27/08/2013 gÀAzÀÄ 3-15 UÀAmÉUÉ ZÀqÀZÀt ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ-C£ÁªÀÄzsÉåÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ CAzÁdÄ 55 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ §gÀqÉÆî UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ EzÀÝ£ÀÄ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÉÆA¢UÀÆ ªÀiÁvÁqÀÄwÛgÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀiÁV §¼À®ÄwÛzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/08/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ wêÀæªÁV C±Àé¸ÀÜ£ÁzÁUÀ DvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR® ªÀiÁrzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27/08/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ vÀA/ ¥ÀæzÁ£À¸Á§ ¨sÁUÀªÁ£À ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á:§gÀqÉÆî EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, August 28, 2013

DAILY NEWS ON 28-08-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 28.08.2013.
1) UÉÆüÀUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄr £ÀA. 12/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 26/08/2013 gÀ gÁwæ ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ : 27/08/2013 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ CAzÁdÄ ªÀAiÀiÁ : 40 jAzÀ 45  ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ  ªÉÄïÁÌt¹zÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è «Ã¥ÀjvÀ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁr CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆ gÉÆÃUÀ¢AzÁUÀ°Ã E£ÁߪÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÁUÀ° ªÀÄÈvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ §®gÁªÀÄ vÀA/ ¥ÁAqÀÄ  gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀiÁ :56 ªÀµÀð eÁw: »AzÀÆ ®ªÀiÁt GzsÉÆåÃUÀ : UÁqÀð£À CmÉAqÀgï PÉ®¸À  ¸Á|| §gÀlV J¯ïn-£ÀA. 3 vÁ|| ©eÁ¥ÀÄgÀEªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄr £ÀA. 31/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 26/08/2013 gÀAzÀÄ 13:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ:  ¤Ã®ªÀÄä @ vÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀ£ÀߥÀà ºÀÆUÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ ºÀÆUÁgÀ, GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ°, ¸Á: SÉÊ£ÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV EªÀ¼ÀÄ    ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁUÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ:26/08/2013 gÀAzÀÄ 13:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà QæëģÁ±ÀPÀ OµÀzsÀ PÀÄr¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¹AzÀV ªÀÄ£ÀUÀƽ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®ÌPÉ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ ¤£Éß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17:00 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, F §UÉÎ §¸À¥Àà CtÚ¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ¸Á: zÉêÀgÀ £ÁªÀzÀV, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄr £ÀA. 27/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ: 27/08/2013 gÀAzÀÄ 0600 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ªÉÄÊvÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀiÁ-18 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄÄzÁß¼À PÉÃj vÁAqÉ. EªÀ£ÀÄ ºÀqÀ®UÉÃj ¹ªÉÄAiÀÄ°è EgÀĪÀ vÀªÀÄä  ¨Á§vï d«ÄãÀzÀ°è ¸ÀeÉÓAiÀÄ ¨É¼ÉUÉ PÉ£Á¯ï ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀeÉÓAiÀÄ zÀAn£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ MAzÀÄ ºÁªÀÅ ¨É½UÉÎ 0600 CªÀ¸ÀðzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ£À JqÀV«UÉ PÀaÑzÀÄÝ, D §UÉÎ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ  ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÀPÁðj CA§Ä¯É£ïìzÀ°è MAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÄvÀÛV PÁæ¸ïzÀ ºÀwÛgÀ F ¢ªÀ¸À 11-00 CªÀ¸ÀðPÉÌ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è F §UÉÎ oÁPÀæ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ¥Àà ®ªÀiÁt @ gÁoÉÆÃqÀ  ªÀAiÀiÁ-41 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ ®ªÀiÁt GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄzÁß¼À PÉÃj vÁAqÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Tuesday, August 27, 2013

DAILY NEWS ON 27-08-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                              ¢£ÁAPÀ: 27.08.2013.
1) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 186/2013 PÀ®A 457. 380 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 24-08-2013 gÀAzÀÄ 1600 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 26-08-2013 gÀAzÀÄ 1300 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ Qð  ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁj ¯ÁPÀgï ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀ ªÀ ¨É½î ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj  MlÄÖ 1,08,500/-gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß  PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ D±ÁàPÀ vÀAzÉ: C§ÄÝ®gÀºÉêÀiÁ£À ªÀÄÄgÁ¼À  ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÉÆëģÀ UÀ°è  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 187/2013 PÀ®A 457. 380 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 25-08-2013 gÀAzÀÄ 0900 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 26-08-2013 gÀAzÀÄ 0700 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ Qð  ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁj ¯ÁPÀgï ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀ ªÀ ¨É½î ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj  MlÄÖ 1,20.000/-gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß  PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ: gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà PÉAzÀƽ : ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÉÆgÀ¥ÉÃn UÀ°è  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÉÆüÀUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 111/2013 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
¢£ÁAPÀ: 16/06/2013 gÀAzÀÄ 12:00 UÀAmÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ £À§gÀ¸ÀÆ® dĪÀÄ£Á¼À ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-06-2013 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ°è ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV ZÀºÁ ¥ÀÄr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸Àì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ²æêÀÄw ±ÉÊ£Ád UÀA: £À©gÀ¸Àįï dĪÀÄ£Á¼À 35 ªÀµÀð, ¸Á: C¸ÁgÀ UÀ°è  ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÀAPÀ: 26.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 221/2013 PÀ®A 34, 38 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ. 
¢£ÁAPÀ: 26-08-2013 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä UÁtÂUÁ ¸Á|| PÁ¥ÀÄ vÁ||f|| GqÀ¦ ºÁ° ªÀ¹Û ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ºÁUÀÆ ¥ÀjäÃl E®èzÉ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ N®Ø mÁªÀj£À PÀA¥À¤AiÀÄ «¹Ì ¥ÉÆÃZÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ »r¢zÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà J£ï J£ï. CA©UÉÃgÀ ¦.J¸ï.L ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 134/2013 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ.  

¢£ÁAPÀ: 26.08.2013 gÀAzÀÄ 19.45 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA AiÀÄ®è¥Àà §ArªÀqÀØgÀ ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¨ÁA¨É, PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 1,280/- 2) N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ 3)  ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß MAzÀÄ. 4) ªÉÆèÉʯï MAzÀÄ QªÀÄävÀÛ 200/- EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. Dgï ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj r.J¸ï.¦ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Monday, August 26, 2013

DAILY NEWS ON 26-08-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                              ¢£ÁAPÀ: 26.08.2013.
1) «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 212/2013. PÀ®A. 392 L¦¹.     
¢£ÁAPÀ: 20.08.2013 gÀ gÁwæ 21.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁgÁAiÀÄt £Á£Á UÉÆÃ¥ÀuÉ, ¸Á: PÀgɪÁr vÁ: dvÀÛ 2) ¨Á¨Á¸Á§ gÁWÀÆ ªÀiÁ£É, ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ vÁ: ©eÁ¥ÀÆgÀ 3) §ÄqÁØ C¥Á๠eÁvÀUÁgÀ, ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ vÁ: «eÁ¥ÀÆgÀ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ ²æñÉÊ® ªÀiÁ½ E§âgÀÄ PÀÆr «eÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÉÆgÀ§VUÉ CgÀPÉÃj gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆAqÁ PÀA¥À¤ ¨ÉÊPÀ £ÀA. PÉJ-28/EJ-5367 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 03 d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¨ÉÊPÀ £ÀA.  PÉJ-28/JPÀì-7683 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ NªÀgÀmÉPï ªÀiÁr CqÀØ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉzÀj¹ DvÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¨ÉÊPÀ ºÁUÀÆ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ CzÀð vÉÆ° §AUÀUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ ºÁUÀÆ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÀÄƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ Q±ÉAiÀÄ°èzÀÝ 500/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß §®eÉÆÃj¤AzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, MlÄÖ ¸ÀÄ°UÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁ°£À C.¸À.Q: 57500- gÀÆUÀ¼ÀÄ, F §UÉÎ ±À©âÃgÀ f£É߸Á§ £ÀzÁ¥sÀ, ¸Á: ªÀÄÆgÀ§V vÁ: dvÀÛ f¯Áè: ¸ÁAVè (ªÀĺÁgÁµÀÖç) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 219/2013. PÀ®A. 380, 454, 457 L¦¹.    
¢£ÁAPÀ: 24.08.2013 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.08.2013 gÀ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¯ÁPÀgÀzÀ°è ElÖ ¨É½î ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÉÃjAzÀvÉ CAzÁdÄ Q. 2,70,000/- QªÀÄäw£À ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ UÀ¢UÉ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà §Æ¸ÀUÉÆAqÀ, ¸Á: ¹AzÀV, §Æ¢ºÁ¼À PÁ®¤ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) UÉÆîUÀÄA§eï ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 110/2013. PÀ®A. 87 Pɦ DåPïÖ.    
¢£ÁAPÀ: 25.08.2013 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ UÉÆîUÀÄA§eï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «dAiÀÄ © ¨ÁUÀ®PÉÆÃl 2) gÁdÄ zÀÄUÀð¥Àà CPÁÌUÉÆüÀ 3) §ÄqÁظÁ§ 4) ¸ÀwñÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 08 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ «eÁ¥ÀÆgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ªÀÄÄgÁtPÉÃj, UÉÆ®ègÀ UÀ°èAiÀÄ zÀÄUÁðzÉë UÀÄrAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆævÀjAzÀ 11,300/- gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸À: vÀ: ²æà C±ÉÆÃPÀ J. ¸ÀzÀ®V ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ «eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆîUÀÄA§eï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 218/2013. PÀ®A. 323, 498(J), 504 ¸ÀºÀ PÀ®A. 34 L¦¹.    
¢£ÁAPÀ: 24.08.2013 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ²æñÉÊ® ¹zÀÝ¥Àà »¥ÀàgÀV ºÁUÀÆ E£ÀÆß 04 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ gÀA¨sÁ¥ÀÆgÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, ¨sÁªÀ, ¨ÁªÀ£À ºÉAqÀw, £Á¢¤, £Á¢¤ UÀAqÀ¤zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 50,000/- gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ »A¸É PÉÆlÄÖ C®èzÉà CªÀ½UÉ ºÀ®PÀl ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÁ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÁ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, F §UÉÎ zÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ²æñÉÊ® »¥ÀàgÀV, ¸Á|| gÀA¨sÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5) zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 91/2013. PÀ®A. 87 Pɦ DåPïÖ.    

¢£ÁAPÀ: 25.08.2013 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉƯÁè¼À vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÉÆgÀ½î, ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð E£ÀÆß 07 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ C¥sÀÓ®¥ÀÆgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¬ÄAzÀ 2 QÃ.«Ä CAvÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É «eÁ¥ÀÆgÀ J£ïJZï-218 gÉÆÃqÀ ¨ÁdÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉÃUÉƸÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt, ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆævÀjAzÀ 1) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 2) gÉÆÃR ºÀt 8130 gÀÆ £ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸À: vÀ: ²æà JZï.JªÀiï.¥Ánî, ¦J¸ïL zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Sunday, August 25, 2013

DAILY NEWS ON 25-08-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                              ¢£ÁAPÀ: 25.08.2013.
1) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 92/2013. PÀ®A. 498(J),323,504 ¸ÀºÀ PÀ®A. 34 L¦¹.    
ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀð¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.08.2013 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 11.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAdAiÀÄ ¥ÀAZÁPÀëgÀAiÀiÁå ºÉ§â½î, ¸Á: ¥ÀÄuÁ zÁégÀPÁ ¥ÉÆèÃgï gɹqÉ¤ì ¥Áèl £ÀA-504 © dUÀvÁ¥À qÉÊj ºÀwÛgÀ ¸ËzÁUÀgÀ C¥ÁlðªÉÄAl ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ EzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ 2 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ ¸Àj E¯Áè ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ vÁæ¸À vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃr-§r ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 24.08.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.15 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ 3 d£ÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ¨ÉAiÀÄÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠣ÀÄV¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉqÀªÉAzÀgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æêÀÄw C²é¤ UÀAqÀ ¸ÀAdAiÀÄ ºÉ§â½î, ¸Á|| ¥ÀÄuÁ zÁégÀPÁ ¥ÉÆèÃgï gɹqÉ¤ì ¥Áèl £ÀA-504 © dUÀvÁ¥À qÉÊj ºÀwÛgÀ ¸ËzÁUÀgÀ C¥ÁlðªÉÄAl ºÁ:ªÀ: «eÁ¥ÀÆgÀ ¥ÀzÁäªÀw PÁ®¤ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 93/2013. PÀ®A. 498(J), 323, 324, 504, 506 ¸ÀºÀ PÀ®A. 149 L¦¹.    
ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 22.08.2013 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ©®Äè eÁzsÀªÀ 2) ªÉÆÃvÁ¨Á¬Ä ©®Äè eÁzsÀªÀ 3) ©®Äè eÁzsÀªÀ 4) ªÉÆúÀ£À eÁzsÀªÀ 5) ¸ÀIJ¯Á ªÉÆúÀ£À eÁzsÀªÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ, ¨sÁªÀ, £ÉUÁåt EzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ 6 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆð §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, £ÀÄV¹ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄÑQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉUÉ £ÀÄV¹ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, F §UÉÎ ²æêÀÄw ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ eÁzsÀªÀ, ¸Á|| r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ, D®PÀÄAmÉ £ÀUÀgÀ «eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) UÉÆîUÀÄA§eï ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 109/2013. PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.    
¢£ÁAPÀ: 17.08.2013 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ UÉÆîUÀÄA§eï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼É ºÉ¸ÀgÀÄ: C¤vÁ vÀAzÉ gÁdtÚ £ÁgÁAiÀÄtPÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð, ¸ÁÖ¥sï £À¸ïð, zÉêÀVjPÀgÀ D¸ÀàvÉæ, «eÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄtPÀgÀ UÀ°è ªÉÆÃgÀlV £ÁPÁ ¹AzÀV vÁ: «eÁ¥ÀÆgÀ f¯Éè EªÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EªÀ¼ÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ zÉêÀVjPÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÁÖ¥sï£À¸ïð DV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 17.08.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 14.00 UÀAmÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸Àì PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÁgÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, F §UÉÎ ²æà gÁdtÚ zsÀªÀÄðtÚ £ÁgÁAiÀÄtPÀgÀ, ªÀAiÀiÁ:  55 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄtPÀgÀ UÀ°è ªÉÆÃgÀlV £ÁPÁ ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆîUÀÄA§eï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 183/2013. PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ.
¢£ÁAPÀ: 18.07.2013 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀVAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ: GªÉÄäúÀ©¨Á vÀAzÉ £Á²gÀC° qÉÆAUÀgÀUÁAªï, ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀĺÁAvÉñÀ£ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁjUÀÆ K£ÀÄ ºÉüÀzÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ©©D¬Ä±Á UÀAqÀ £Á²gÀC° qÉÆAUÀgÀUÁAªï, ¸Á: LV½ ºÁ:ªÀ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀĺÁAvÉñÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5) EAr ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 134/2013. PÀ®A. 379 L¦¹.    

¢£ÁAPÀ: 23.08.2013 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EAr ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ GqÀĦ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r r¯ÉPÀì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28/JPÀì-8117 C.Q: 20,000:00 gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà §UÀ°, ¸Á: ºÀAdV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Saturday, August 24, 2013

DAILY NEWS ON 24-08-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                          ¢£ÁAPÀ: 24.08.2013.
1) UÁA¢üZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/2013. PÀ®A. 147, 148, 302 ¸ÀºÀ PÀ®A. 149 L¦¹ & 25, 27 EArAiÀÄ£ï DªÀiïìð AiÀiÁPÀÖ.     
¢£ÁAPÀ: 23.08.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.15 UÀAmɬÄAzÀ 08.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ: ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ® ¯Á¼À¸ÀAV, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÁåqÀVºÁ¼À, vÁ: ¹AzÀV, ºÁ°: «eÁ¥ÀÆgÀ UÁåAUÀ¨ÁªÀr ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ®¤ EªÀ¤UÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁåAUÀ¨ÁªÀr ¨ÁªÀ¸ÁgÀ £ÀUÀgÀ NtÂAiÀÄ ¸ÀIJî PÁ¼É EªÀ£ÀÄ ªÉÄÊvÀ¤UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, CªÀ£À »A¢¤AzÀ E£ÀÆß 04 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀÄgÉñÀ ¯Á¼À¸ÀAV EªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÁPÀÆ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ CªÀ£À JzÉUÉ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà FgÀtÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¯Á¼À¸ÀAV, ¸Á: ¨ÁåqÀVºÁ¼À vÁ: ¹AzÀV, ºÁ°: «eÁ¥ÀÆgÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À §qÁªÀuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) UÁA¢üZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/2013. PÀ®A. 420 L¦¹ & 78(3) Pɦ AiÀiÁPÀÖ.    
¢£ÁAPÀ: 23.08.2013 gÀAzÀÄ 20.45 UÀAmÉUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĪÀÄäzÀ° vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ CªÀn, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: CmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ «Ä£ÁQëZËPÀ dªÀiÁSÁ£Á UÀ°è ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ ºÀªÀiÁ® PÁ®¤ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï 1 gÀÆ. UÉ 80 gÀÆ. PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆæ C. £ÀA. 1 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃzÀªÀgÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄAiÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ, 1) N.¹. £ÀA§gÀ aÃnUÀ¼ÀÄ - 6 2) gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ 4080/- gÀÆ. 3) ¤Ã° ªÀĹ ¨Á® ¥É£ï MAzÀÄ C:¸À:Q:00-00/- gÀÆ., F §UÉÎ ²æà ¸À: vÀ: ²æà J£ï.J¸ï.d£ÀUËqÀ. ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) f.¹ ¦.J¸ï «eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) gÀhļÀQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2013. PÀ®A. 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 273, 328 L¦¹.    
¢£ÁAPÀ: 23.08.2013 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà LºÉƽî, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, 2) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀqÉæ, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð 3) «dAiÀÄ vÀAzÉ ªÀļÀ¹zÀÝ ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÆ ªÀÄgÀUÀÆgÀ vÁ|| EAr, £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆægÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÉêÀ£ÉUÉ AiÉÆÃUÀåªÀ®èzÀ C¥ÁAiÀÄPÁj «µÀ ¥Á¤ÃAiÀĪÁzÀ 12 °ÃlgÀzÀµÀÄ× PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀAiÀiÁj¹ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ²æà PÀĪÀiÁgÀ »vÀÛ®ªÀĤ, ¦J¸ïL gÀhļÀQ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4) vÁ½PÉÆÃn ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2013. PÀ®A. 78(3) Pɦ AiÀiÁPÀÖ.    
¢£ÁAPÀ: 23.08.2013 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmÉUÉ vÁ½PÉÆn oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÉêÀt¹zÀÝ eÁ®¥Àà ¸Á¯ÉÆqÀV 2) £ÁUÉñÀ §¸À¥Àà ¨ÁUɪÁr ¸Á|| E§âgÀÄ «ÄtdV £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ C.£ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV  MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É N¥À£ï PÉÆèÃd JA§ÄªÀ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ N.¹ £ÀA§gÀ anUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ PÉÆÃqÀÄvÁÛ N¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÄÝ, DgÉÆævÀjAzÀ 1) N.¹ PÁ¦UÀ¼ÀÄ 2 (2) ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß MAzÀÄ 3) gÉÆÃR ºÀt 320=00 gÀÆ, F §UÉÎ ¸À: vÀ: ²æà ©æÃeÉñÀ ªÀiÁåxÀÆå, ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃn oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5) d®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2013. PÀ®A. 420 L¦¹.    
¢£ÁAPÀ: 23.08.2013 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ PÁ¬Ä¥À¯Éè vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV «eÁ¥ÀÆgÀzÀ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ gÉïÉé UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¸ÀAvÉ §eÁgÀzÀ°è wgÀÄUÁr PÁ¬Ä¥À¯Éè vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀA¢¤ ºÁ°£À qÉÊjAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ C°è ¸ÁºÉçgÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ ¨Á CAvÀ ºÉý  JPÀì D«Äð zÀªÁSÁ£É PÀA¥ËAqÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è E£ÉÆߧâ£ÀÄ EzÀÝ£ÀÄ. ¦AiÀiÁð¢UÉ £ÁªÀÅ ¥ÉưøÀ ¸Áé÷Ìqï C¢Ã« »AUÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É §AUÁgÀ ºÁPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀ¨ÁåqÀ C¥ÁAiÀÄ DUÀvÀzÀ CAvÀ £ÀÆå¸ï ¥ÉÃ¥ÀgÀ vÉÆÃj¹ £ÀÆå¸ï ¥ÉÃ¥ÀgÀ NzÁAV¯Éè£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉý ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À EgÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀ vÀUɬĹ PÁUÀzÀzÀ ¥ÀÄqÀQAiÀÄ°è PÀnÖ PÉÊ aîzÀ°è ºÁQzÀAvÉ ªÀiÁr §AUÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊ aîzÀ°è ºÁPÀzÉ, ªÉÆøÀ¢AzÀ PÀ®ÄèUÀ½zÀÝ PÁUÀzÀzÀ ¥ÀÄqÀQAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ aîzÀ°è ºÁQ ªÉÆøÀªÀiÁr §AUÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ £ÀAzÀ§¸À¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ºÀ½î, ¸Á|| «eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ ºÁ° ªÉAPÀmÉñÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6) §.¨ÁUÉêÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/2013. PÀ®A. ¨Á®PÀ PÁuÉ.
¢£ÁAPÀ: 13.08.2013 gÀAzÀÄ 04.00 UÀAmÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®PÀ: ªÀÄÄvÀÄÛgÁd vÀAzÉ PÀªÀÄ®¥Àà ZÀ®ªÁ¢, ªÀAiÀiÁ: 16 ªÀµÀð ¸Á: ªÀqÀªÀqÀV EvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.08.2013 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.¨ÁUÉêÁrAiÀÄ ªÉÆÃgÁfð ±Á¯É¬ÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁV EvÀÛ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà ±Á¯ÉUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F §UÉΠ PÀªÀÄ®¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ZÀ®ªÁ¢, ¸Á: ªÀqÀªÀqÀV vÁ: §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.08.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.