Number of Visitors

Wednesday, July 31, 2013

DAILY NEWS ON 31-07-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                              ¢£ÁAPÀ: 31.07.2013.
1) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2013 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹
¢£ÁAPÀ: 30-07-2013 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÁ°PÁgÀ ¸Á; CUÀ¸À¨Á¼À ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ-51-JA¹-9789 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ºÉ¨Áâ¼À PÀqɬÄAzÀ ¨ÁUÉêÁr PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQ QèãÀgï ¹Ãl£À°è PÀĽvÀ ¥ÀgÀªÀIJªÀA vÀAzÉ gÁªÀĸÁé«Ä ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á: JgÀªÀiï ¥ÀnÖ EªÀ¤UÉ PɼÀUÉ ©½¹ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ F §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà qÉÆÃtÆgÀ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2013 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ. 
¢£ÁAPÀ: 30/07/2013 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆwð ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ CxÀUÁð UÁæªÀÄzÀ ¹ArPÉl ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA/ ²æêÀÄAvÀ »lß½î ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð, ¸Á:CxÀUÁð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉ, vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©gÀĪÀ  qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C£Àó¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ºÉʪÀqïì  180 JA.J¯ï zÀ qÀ©âUÀ¼ÀÄ  MlÄÖ  35 EzÀÄÝ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ qÀ©âAiÀÄ ¨É¯É 44.32 gÀÆ. EªÀÅUÀ¼ MlÄÖ Q: 1551-00 gÀÆ 2] DgÉÆævÀ£À  vÁ¨ÁzÀ°è ZÀPÀÌ ªÀiÁrzÁUÀ gÉÆR ºÀt gÀÆ. 790-00 gÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà Dgï f PÀÄ®PÀtÂð JJ¸ï L ºÉÆwð ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄr £ÀA. 19/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ: 30/07/2013 gÀAzÀÄ 1630 WÀAmÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ªÉÄÊvÀ ©gÀ¥Àà ¸Á§Ä zÀAzÀgÀV ªÀAiÀiÁ|19 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁÖlgÀ qÀ©âUÉ EzÀÝ PÀgÉAl ªÁAiÀÄgÀ ºÀj¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß eÉÆÃr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¸ÁävÀ PÀgÉAl CªÀ£À JqÀUÉÊ CAUÉÊUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ¸Á§Ä PÀ®è¥Áà zÀÄAzÀgÀV ¸Á| §§¯ÉñÀégÀ EªÀgÀÄPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4) vÁ½PÉÆÃmÉ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2013 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ. 
¢£ÁAPÀ: 30/07/2013 gÀAzÀÄ 09.15 UÀAmÉUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]¹zÀÝAiÀÄå  ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀÄå PÀ½îªÀÄoÀ ¸Á|| PÉÆtÄÚgÀ 2] PÀtð AiÀÄ®è¥Àà PÉÆn ¸Á|| PÉÆtÄÚgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀªÁzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉà ªÀÄzÀåzÀ qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß   vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) Njd£À¯ï ZÉʸï r®PÀë  «¹Ì 180 JªÀiï J¯ï ªÀÄzsÀå vÀÄA©zÀ 71 qÀ©âUÀ¼ÀÄ mÉmÁæ ¥ÁåPï .MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 3146/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ gÉÆÃR ºÀt 150=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀvÀ: ²æà ©æeÉñÀ ªÀiÁåxÀÆå ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/2013 PÀ®A 379, 511 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 ¤AiÀĪÀÄ 44 (3) ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ£Àì DAqï «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÆå¯ÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®¥ïªÉÄAl PÁAiÉÄÝ 1957 ¤AiÀĪÀÄ 21 (4) (J).

¢£ÁAPÀ: 30/07/2013 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£ÀeÁªï 03:30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À ZÀAzÁæªÀÄ PÀnÖªÀĤ, ¸Á; UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV, n¥ÀàgÀ £ÀA; f.J-01/qÀ§Æè-8583 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ E£ÀÆß 10 d£ÀgÀÄ vÁ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ, JgÀqÀ£Éà »mÁa AiÀÄAvÀæzÀ D¥ÀgÉÃlgï EªÀgÀÄ   vÀªÀÄä vÀªÀÄä »mÁaUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ n¥ÀàgÀUÀ¼À°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ §UÀ®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°è EgÀĪÀ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÝ®èzÉà E£ÀÆß ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀÄA©¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°èzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) n¥ÀàgÀ £ÀA; f.J-01/qÀ§Æè-8583, 2) n¥ÀàgÀ £ÀA; M.Dgï-09/eÉ-8925, 3) n¥ÀàgÀ £ÀA; PÉJ:-28/©-5681, 4) n¥ÀàgÀ £ÀA; PÉJ:-28/©-5290, 5) n¥ÀàgÀ £ÀA; PÉJ:-28/©-7406, 6) n¥ÀàgÀ £ÀA; PÉ.J-28/©-0974, 7) »mÁa AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ: C±ÀéxÀ£ÁgÁAiÀÄt ±Á¹Ûçà vÀAzÉ ªÉAPÀmÁZÀ®AiÀÄå, ªÀAiÀiÁ: 59 ªÀµÀð,  vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Tuesday, July 30, 2013

DAILY NEWS ON 30-07-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                              ¢£ÁAPÀ: 30.07.2013.
1) UÉÆüÀUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2013 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.

¢£ÁAPÀ: 18/07/13 10:30 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 18/07/13 10:30 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÀÈw ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ   J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀA: ²ªÁ£ÀAzÀ zÀÄzÀV 45 ªÀµÀð, »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvï, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ªÀÄÄgÁtPÉÃj ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Monday, July 29, 2013

DAILY NEWS ON 29-07-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                          ¢£ÁAPÀ: 29.07.2013.
1) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2013. PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï«í DåPïÖ.
¢£ÁAPÀ: 28.07.2013 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ «Ä±Áæ vÀAzÉ ²æèsÀUÀªÁ£Àf ¸Á: «Ä¸ÀgÉÆð gÁdå: GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA. JZïDgï-55/JA-4686 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2) ªÉÄÊvÀ: ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà £Á«, ¸Á: §¼ÉÆî½î vÁ: EAr f: «eÁ¥ÀÆgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-04/Ff-9498 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÁ ºÉÆÃwðAiÀÄ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀªÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÁgÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqÀ PÉÆqÀzÉ JzÀÄgÀÄ §zÀÄgÁV §AzÀÄ MAzÀ£ÉÆßAzÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß rQÌ ºÉÆqɹzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ±ÀAPÀgÀ ºÁUÀÆ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ SÁ¸À CtÚ£ÁzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà £Á«, ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð ¸Á: §¼ÉÆî½î vÁ: EAr EªÀj§âgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PɼÀUÀqÉ ¹QÌPÉÆArzÀÝjAzÁ CªÀgÀ zÉúÀUÀ¼ÀÄ £ÀÄdÄÓUÁV ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ eÁUɬÄAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà £Á« ¸Á: §¼ÉÆî½î vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄr £ÀA. 13/2013. PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 28.07.2013 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÉÄÊvÀ: AiÀıÉÆÃzsÁ UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄ ©zÀj, ªÀAiÀiÁ: 35, ¸Á: ©dÓgÀV, vÁ: f: ©eÁ¥ÀÆgÀ, EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ½UÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖPÀrvÀ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, CzÀgÀ §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ UËAn vÀjÃPÀ OµÀzÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÆ CzÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÀÝjAzÀ CzÀgÀ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà zÁæQëà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà QæëģÁ±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ©J¯ïrF D¸ÀàvÉæ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ°è zÁR°¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁå£Àí 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æÃzÉë UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ¸ÀÄUÀA¢ü, ªÀAiÀiÁ-53, ¸Á: ©dÓgÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 188/2013. PÀ®A. 87 Pɦ DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 28.07.2013 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ £À©üà gÀ¸À® vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ §qÀPÀ® ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ J¸ï.¦ D¦üøÀ »AzÀÄUÀqÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀÄA¨ÁgÀ Nt ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀªÁzÀ vÉÆgÀ« UÁæªÀÄ¢AzÀ zsÀ£Áå¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁgÀAf ®PÀ̪Àé¼À ºÀ¼ÀîzÀ°è E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtzÀ ¨ÉlÖ PÀnÖ CAzÀgÀ -¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÞUÀ gÉÃqÀ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀ vÁ¨ÁzÀ°è EzÀÝ ¨ÉnÖAUÀ ºÀt 13,230/- gÀÆ¥Á¬Ä 5 ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉð ²æà J£ï.J£ï .CA©UÉÃgÀ ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, July 28, 2013

DAILY NEWS ON 28-07-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                          ¢£ÁAPÀ: 28.07.2013.
1) d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2013. PÀ®A. 379 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 21-07-2013 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɬÄAzÀ 22.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á§vÀÛ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28/qÀ§Æè-4467 ºÉÆAqÁ né¸ÀÖgï PÀA¥À¤ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀdæºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ CAiÀÄåAUÁgÀ ¨ÉÃPÀj ªÀÄÄAzÉ ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà PÉÆÃgÀªÁgÀ, ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2013. PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.

¢£ÁAPÀ: 22-06-2013 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2013 gÀ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ: d«ÄÃgÀ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ zÉøÁ¬Ä, ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á¼ÉUÀÄA¢æ ©.PÉ., vÁ:f: ¨É¼ÀUÁ«, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¹AzÀV ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄPÁ̪ÀĹâ¬ÄAzÁ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¤¸ÁgÀºÀäzÀ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ zÉøÁ¬Ä, ¸Á: ¨Á¼ÉUÀÄA¢æ ©.PÉ. vÁ:f: ¨É¼ÀUÁ« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, July 27, 2013

DAILY NEWS ON 27-07-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                              ¢£ÁAPÀ: 27.07.2013.
1) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2013. PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 26-07-2013 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ DgÉÆæ CªÉÆÃWÀ¹zÀÝ vÀAzÉ ¹zÀÝgÁAiÀÄ PÉÆlÖ®V, ¸Á: UÀÄtQ¨ÉƪÀÄ£À½î, ºÁ:ªÀ: «eÁ¥ÀÆgÀ (DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ) £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-28/JA-8050 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆïÁígÀ PÀqɬÄAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼Éà eÉÆÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ºÁUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J£ï.JZï-218 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÉÊqÀzÀ°è ºÉÆ®¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ CrªÉ¥Àà¤UÉ ºÁ¬Ä¹ CªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÝ®èzÉà MAzÀÄ PÀÄzÀÄgÉUÀÆ ºÁ¬Ä¹ CzÀPÀÆÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ ºÀÆUÁgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄļÀªÁqÀ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄr £ÀA. 14/2013. PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 25-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸À ªÀAzÁ®, eÁåw: »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, GzÀÆåUÀ: ZÁ®PÀ ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ §tUÁgÀUÀ°è EvÀ¤UÉ JZïL«í PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ, CzÀgÀ vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀiÁ£À¹Q ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀ (gÉÆÃUÀgÀ) C£ÀÄß ©eÁ¥ÀÆgÀ D±ÀæªÀÄ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ ¹n §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è PÀÄrzÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Áà ªÀAzÁ®, eÁåw: »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ £ÉúÀgÀÆ £ÀUÀgÀ UÁåAUÀ¨ÁªÀr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2013. PÀ®A. 32, 34 PÉE DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 26-07-2013 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ½PÉÆÃn oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ «ÄtdVAiÀÄ°è DgÉÆæ gÁªÀÄÄ ©üªÀÄ£ÀUËqÀ ©gÁzÀgÀ, ¸Á|| «ÄtdV £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀªÁzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉà ªÀÄzÀåzÀ qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QzÀÄÝ, ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ®Ä : 1) ºÉʪÀqÀìð aAiÀÄgïì «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï ªÀÄzsÀå vÀÄA©zÀ 30 qÀ©âUÀ¼ÀÄ mÉmÁæ ¥ÁåPï. ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÉÌ 44.32/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 1329.6/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2) ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ gÉÆÃR ºÀt 100=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 3] JªÀiïJ¸ïLJ¯ï CAUÀrAiÀÄ ©®è anUÀ¼ÀÄ-04, F §UÉÎ ¸ÀPÁðj vÀ¥Éð ²æà ©æeÉñÀ ªÀiÁåxÀÆå, ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃn oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, July 26, 2013

DAILY NEWS ON 26-07-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                                                                     ¢£ÁAPÀ: 26.07.2013.
1) UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2013 PÀ®A 302 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 24-07-2013 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUɬÄAzÀ 2400 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆæ ºÀj¨sÁ vÀA. zÁf ¸ÀļÀî ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw zÀÄ¥Áð¨Á¬Ä ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð EªÀ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀiÁr CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÉÆêÀĤAUÀ vÀA¢ eÉÊgÁªÀÄ §gÀPÀqÉ ¸Á|| ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ vÁ||f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2013 PÀ®A 78(3) Pɦ AiÀiÁPÀÖ. 
¢£ÁAPÀ: 25-07-2013 gÀAzÀÄ 16-00 WÀAmÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÀºÉêÀiÁ£À vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ PÀ¯ÁzÀV  ºÁUÀÆ E£ÀÆß 03 d£ÀgÀÄ ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ eÉî zÀUÁð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ.£ÀA. 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA. 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃzÀªÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 1250-00 2) MAzÀÄ CmÉÆà £ÀA. PÉJ.28.J.0943 Q: 50.000-00 3) ªÉÆèÉʯï 3 EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) d®£ÀUÀgÀ ¦J¸ï ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2013 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2013 PÀ®A 78(3) Pɦ AiÀiÁPÀÖ. 
¢£ÁAPÀ: 25-07-2013 gÀAzÀÄ 18-30 WÀAmÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á¼À¥Àà @ ¦AlÄ vÀAzÉ PÀȵÁÚ ±ÉÃAqÀUÉ  ºÁUÀÆ E£ÀÆß 02 d£ÀgÀÄ ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ eÉ.JA.gÉÆÃqÀ  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ.£ÀA. 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA. 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃzÀªÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 1250-00 2) ªÉÆèÉʯï 2 3) N¹ aÃn EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) d®£ÀUÀgÀ ¦J¸ï ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2013 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4) ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄr £ÀA. 14/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡. 
¢£ÁAPÀ: 25/07/2013 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ WÀl£É 14.00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆwð oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è   ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ C¥ÁàgÁAiÀÄ vÀA/ RAqÀ¥Àà SÁå¢ ªÀAiÀiÁ:46 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:25/07/2013 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°è EgÀĪÀ ¨sÁ«UÉ PÀÆræ¹gÀĪÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvÀ ±ÁPÀ ºÉÆqÉzÀÄ fVzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ EAr ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀiÁÝUÀ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ «dAiÀÄ®Qëöäà UÀA/ C¥ÁàgÁAiÀÄ SÁ墠  ¸Á:ZÀªÀrºÁ¼À                            ºÁ/ªÀ §§¯ÁzÀ d«ÄãÀ ªÀ¹Û EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2013 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.  
¢£ÁAPÀ: 25/07/2013 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ZÀqÀZÀt ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA/ ²æñÉÊ® §¼ÉÆî½î, 2)®QëöäA¨Á¬Ä UÀA/ ²æñÉÊ® §¼ÉÆî½î ¸Á:E§âgÀÆ fUÀfêÀtV EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 2909=83/- gÀÆ/¥ÉÊ QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ PËæ£ï ¥ÉÊ£ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 77 ¥ÉÆZÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¨ÁvÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉΠ ²æÃ, J. JªÀiï. ªÁUÀªÉÆÃqÉ ¦J¸ïL ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄr £ÀA. 05/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡.  
¢£ÁAPÀ: 24-07-2013 gÀAzÀÄ 12;00 UÀAmÉUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä UÀA. ¹zÁæªÀÄ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð ¸Á: PÉgÀÆlV EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ VqÀ (ZÁr) ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÀ¼ÉzÀ 5-6 wAUÀ¼ÀUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ-24-07-2013 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁªÀÅ ¥Á°UÉ ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ZË¢æ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀA|| ²ªÀ°AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ. ¸Á|| PÉgÀÆlV, vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Thursday, July 25, 2013

DAILY NEWS ON 25-07-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                                                                     ¢£ÁAPÀ: 25.07.2013.

1) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2013 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ.  
¢£ÁAPÀ: 24-07-2013 gÀAzÀÄ 12;15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀi˯Á vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ¸Á§ C¼ÀPÉÃj ¸Á : CUÀ¸À¨Á¼À  E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ ¸Á : CUÀ¸À¨Á¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀgÀ¢AiÀĪÀjAzÀ 01] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ,  02] MlÄÖ ºÀt 5250/- gÀÆ ºÁUÀÆ 3] E¸ÉàÃl dÄeÁlªÀ£ÀÄß DqÀ®Ä vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï MAzÀÄ £ÀA§gÀ PÉJ-28-PÀÆå-5209 ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À;vÀ:²æÃ. JªÀiï J£ï ¹AzsÀÆgÀ ¦ J¸ï L [PÁ¸ÀÆ] ¨ÁUÉêÁr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.Wednesday, July 24, 2013

DAILY NEWS ON 24-07-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                              ¢£ÁAPÀ: 24.07.2013.
1) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄr £ÀA. 13/2013 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 22/07/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmɬÄAzÀ 9 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ²æêÀÄw ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà zÁAiÀiÁUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð GzÀÆåUÀ ªÀÄ£É PÉî¸À ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ ¥ÀzÁäªÀw PÁ®¤ EªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÀªÁ¤ EªÀ¼ÀÄ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÉÄÊvÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ CªÀ¼À UÀAqÀ J¯Áè PÀqÉUÉ vÉÆj¹zÀgÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀiÁ£À¹PÀªÁV DgÁªÀĪÁVgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 22-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ UɼÀw ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV «±ÉñÀégÀAiÀiÁå PÁ®¤AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è PÀaÑ ºÁQPÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ C£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ±ÀªÀªÀÅ vÉ®ÄwÛzÀÄÝ, MAzÀÄ UÀAmÉAiÀÄ°è ±ÀªÀªÀÅ vÉ®ÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÀÄÝ, F §UÉÎ ¨É£ÀPÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Áà eÉÆÃUÀÄgÀ eÁåw »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð GzÀÆåUÀ eÉÆÃUÀÄgÀ mÉʪÀÄì ¥ÀwæPÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ¸Á|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/2013 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ. 
¢£ÁAPÀ: 22/07/2013 gÀAzÀÄ 1500 WÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀA¢ EªÀiÁªÀĸÁ§ ZÀ¥ÀàgÀ§AzÀ. ºÁUÀÆ E£ÀÆß 13 d£ÀgÀÄ    ¸Á:J®ègÀÆ AiÀÄgÀgÀhÄj vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ AiÀÄgÀgÀhÄj UÁæªÀÄzÀ ²æà ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 01] gÀÆ. 5850=00 ªÀÄvÀÄÛ 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà J¸ï © ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦J¸ïL [PÁ:¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ   EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) vÁ½PÉÆÃmÉ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2013 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ. 

¢£ÁAPÀ: 23-07-2013 gÀAzÀÄ 1530 WÀAmÉUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ©üêÀÄtÚ vÀA. zÉëÃAzÀæ ªÁ°ÃPÁgÀ. ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ. ¸Á|| J®ègÀÄ »gÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄävÀªÀÄä ¥Á¬ÄAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¸Ààl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¹àÃl   dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ  ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1] ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¥ÉÆãÀ 02 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 400=00 gÀÆ 2] ¥Éè¬ÄAUÀ PÁqÀð¸ï 52   3] gÉÆÃR ºÀt 5215 gÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À.vÀ|| ©æÃeÉñÀ ªÀiÁåxÀÆå ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Tuesday, July 23, 2013

PRESS NOTE ON 23-07-2013

«eÁ¥ÀÆgÀ.
¢£ÁAPÀ: 23.07.2013
¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
*  *  *
¢£ÁAPÀ 22-07-2013 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ïJZï - 218 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JA.Dgï. SÁ¸ÀV §¸ï £ÀA. PÉJ 32 J 9930 «eÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ºÁUÀÆ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ «eÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå SÁ¸ÀV PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£À £ÀA. JAJZï10 JeÉ 1975 £ÀqÀÄªÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ aPÀ̹AzÀV UÁæªÀÄzÀ £ÁAiÀÄPÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ AiÀiÁV MlÄÖ 18 d£À ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, CªÀgÀ°è 14 d£À UÀAqÀ¸ÀgÀÄ, 04 d£À ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 07 d£À UÀA©üÃgÀªÁV UÁAiÀĺÉÆA¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è 02 d£À UÀAqÀ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ 05 d£À ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ ºÁUÀÆ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀªÀgÀ «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀæ.¸ÀA
ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀªÀgÀ   ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À
01
²æêÀÄw £ÀAzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÁf ZÀªÁít, ªÀAiÀiÁ:  ªÀµÀð, ¸Á: zsÀj§qÀa, vÁ: dvÀÛ.
02
C±ÉÆÃPÀ ¥ÀArvÀ PÁA§¼É, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆPÀ¼É, vÁ:PÀªÀmɪÀĺÁAPÁ¼À, f: ¸ÁAUÀ°,
03
vÉÃd±ï ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¹AzsÉ, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: dvÀÛ, f: ¸ÁAUÀ°,
04
ªÀÄZÉÑÃAzÀæ UÀd£ÁxÀ ¸ÀgÀUÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁUÉêÁr, vÁ: dvÀÛ, f: ¸ÁAUÀ°,
05
dAiÀÄAvÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ PÁA§¼É, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆPÀ¼É, vÁ:PÀªÀmɪÀĺÁAPÁ¼À, f: ¸ÁAUÀ°,
06
²ªÁf PÁ¼ÀÄ ªÀiÁ½, ªÀAiÀiÁ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆPÀ¼É, vÁ:PÀªÀmɪÀĺÁAPÁ¼À, f: ¸ÁAUÀ°,
07
zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ zÉøÁ¬Ä, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: dvÀÛ, f: ¸ÁAUÀ°,
08
®PÀëöät ¨Á¨Á¸ÁºÉç ¹AzsÉ, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: §¸À¥ÀàªÁr, vÁ:PÀªÀmɪÀĺÁAPÁ¼À, f: ¸ÁAUÀ°,
09
¹ÃvÁgÁªÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¹AzsÉ, ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: §¸À¥ÀàªÁr, vÁ:PÀªÀmɪÀĺÁAPÁ¼À, f: ¸ÁAUÀ°,
10
UÉÆëAzÀ ¸ÀÄPÀzÉêÀ ¹AzsÉ, ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: §¸À¥ÀàªÁr, vÁ:PÀªÀmɪÀĺÁAPÁ¼À, f: ¸ÁAUÀ°,
11
vÁ£Áf ¤ªÀÈwÛ ºÁføÀÖ, ªÀAiÀiÁ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: §¸À¥ÀàªÁr, vÁ:PÀªÀmɪÀĺÁAPÁ¼À, f: ¸ÁAUÀ°,
12
²æêÀÄw dAiÀIJæà UÀAqÀ »AzÀÄgÁ§ ZÀªÁít, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¨É¼ÀªÀAQ,, vÁ:dvÀÛ, f: ¸ÁAUÀ°,
13
¹zÀÄÝ C¥Áà¸ÁºÉç §d§½, ªÀAiÀiÁ: 38ªÀµÀð, ¸Á: gÀAdtÂ, vÁ:PÀªÀmɪÀĺÁAPÁ¼À, f: ¸ÁAUÀ°,
14
¸ÉÊAiÀiÁåf UÀAqÀ ¸ÀA¨Áf UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: qÀ¥À¼Á¥ÀÆgÀ, vÁ: dvÀÛ, f:¸ÁAUÀ°,
15
²æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¢°Ã¥À ¹AUÁgÉ, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Ád, vÁ:dvÀÛ, f: ¸ÁAUÀ°,
16
²æêÀÄw ¥À®è« vÀAzÉ ¢°Ã¥À ¹AUÁgÉ, ªÀAiÀiÁ: 06 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Ád, vÁ:dvÀÛ, f: ¸ÁAUÀ°,
17
gÀWÀÄ£ÁxÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀiÁ: 56 ªÀµÀð, ¸Á: qÀ¥À¼Á¥ÀÆgÀ, vÁ:dvÀÛ, f: ¸ÁAUÀ°,
18
®PÀëöät dUÀ£ÁßxÀ ¥ÀqÀªÀ¼ÀPÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: CªÀÄÈvÀªÁr, vÁ: dvÀÛ, f: ¸ÁAUÀ°.
UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À

01
²æêÀÄw ¹gÀªÀiÁ UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ ¥ÀqÀªÀ¼ÀPÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: CªÀÄÈvÀªÁr, vÁ: dvÀÛ, f: ¸ÁAUÀ°.
02
¸ÁvÀĨÁ ªÀiÁgÀÄw vÉgÀªÁ¼À, «¼Á¸À w½AiÀĨÉÃPÁVzÉ. 
03
²æêÀÄw ±Á£ÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ JqÀPÉ. ¸Á: ¨ÁUÉêÁr,vÁ: dvÀÛ
04
ZÀAzÀæPÁAvÀ C¥ÁàgÁªÀ ¹AzsÉ, ¸Á: PÉÆPÀ¼É, vÁ:PÀªÀmɪÀĺÁAPÁ¼À, ¸Á: J®ègÀÆ ¸ÁAUÀ° f¯Éè.
05
²æêÀÄw ¨sÁUÀªÀé UÀAqÀ PÀgÉ¥Àà UÀqÉzÀ, ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ, vÁ: eÉêÀgÀV.
06
²æêÀÄw PÁªÉÃj zÉêÉAzÀæ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ, ªÀAiÀiÁ: 6 ªÀµÀð,
07
²æêÀÄw ªÀĺÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÉAzÀæ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð,  ºÁUÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ,

DAILY NEWS ON 23-07-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                                                         ¢£ÁAPÀ: 23.07.2013.
1) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2013 PÀ®A 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 22/07/2013 gÀAzÀÄ 14.45 WÀAmÉUÉ ¹AzÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÉÆæÃdgï fÃ¥À £ÀA: JªÀiï.JZï-10/Jf-1975 ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.Dgï §¸ï £ÀA: PÉJ-32/J-9930 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄ vÁªÀÅ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄ®§UÁð-©eÁ¥ÀÄgÀ J£ï.JZï-218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà eÉÆÃgÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £Àqɹ ºÉªÉ£ï zÁ¨Á ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqÀ PÉÆqÀzÉ JzÀÄgÀħ¢gÁV rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥ÀqɹzÀÄÝ, C¥ÀUÁvÀzÀ°è PÉÆæÃdgï fæ£À°èzÀÝ 18 d£ÀgÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, §¹ì£À°èzÀÝ PÉ®ªÀjUÉ ¸ÀºÀ WÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ F §UÉÎ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀÄ¥ÀàzÀ. ¸Á: aPÀ̹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2013 PÀ®A 32, 34, 38(J) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 328 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 22/07/2013 gÀAzÀÄ 20:30 UÀAmÉUÉ J¦JA¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀA.UÉÆÃ¥Á® ±ÉnÖ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÉæÃAiÀiÁ  ºÉÆÃmɯï EªÀgÀ ¥ÉÊQ D¦ £ÀA: 4 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ  D¦ £ÀA: 1 jAzÀ 3 £ÉÃzÀªÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉÆÃmɯïzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgï CAvÁ ElÄÖ C£À¢üPÀÈvÀªÁV   AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ºÉÆmÉ®zÀ°è ªÀÄzÀå vÀAzÀÄ ElÄÖ CªÀÅ  ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÉêÀ£ÉUÉ AiÉÆÃUÀå EgÀzÉ EzÀÝ ±ÀgÉ  vÀ£Àß ºÉÆÃmÉ®zÀ°è vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ElÄÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ  ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀĺÉñÀégÀ UËqÀ J¸ï.AiÀÄÄ ¹¦L ff ªÀÈvÀÛ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JA¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÉÆwð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2013 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
¢£ÁAPÀ: 19.07.2013 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆwð oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ  UÀAqÀ UÀt¥Àw vÀA/ dAiÀÄgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ PÀ©â£À vÉÆr PÉ®¸À ªÀiÁr G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ ¸ÁªÀ¼À¸ÀAUÀ vÁAqÉzÀ vÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ zÉêÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 19/07/2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ©â£À ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¸ÉÃUÁAªÀ¢AzÀ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C°èAzÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉ DVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ¸ÀĤÃvÁ UÀA/ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:lPÀ̼ÀQ vÁAqÉ ºÁ/ªÀ ¸ÁªÀ¼À¸ÀAUÀ vÁAqÉ. vÁ:EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.07.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
Monday, July 22, 2013

PRESS NOTE ON 22-07-2013

«eÁ¥ÀÆgÀ.
¢£ÁAPÀ: 22/07/2013.
¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
*  *  *
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-07-2013 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¸ïJZï - 218 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JA.Dgï. SÁ¸ÀV §¸ï £ÀA. PÉJ 32 J 9930 «eÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ºÁUÀÆ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ «eÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå SÁ¸ÀV PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£À £ÀA. JAJZï10 JeÉ 1975 £ÀqÀÄªÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ aPÀ̹AzÀV UÁæªÀÄzÀ £ÁAiÀÄPÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ AiÀiÁV PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ 13 d£À UÀAqÀ¸ÀgÀÄ, 3 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ 16 d£ÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÀgÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ M§â£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è M§â£ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ºÉÆAzÀĪÁUÀ M§â£ÀĪÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ »ÃUÉ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è MlÄÖ 18 d£À ªÉÄÊvÀgÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ¥ÉÊQ F PɼÀV£À 03 d£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀÆædgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ C¥sÀÓ¯ï¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À UÁtUÁ¥ÀÆgÀzÀ ²æà zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÀÆædgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÁAVè f¯ÉèUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ J®ègÀ ºÉ¸ÀgÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è. ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖªÀgÀ ¥ÉÊQ F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 03 d£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.
UÉÆvÁÛzÀ ªÀÄÈvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ.
1)     vÉÃd¥Àà vÀA. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á: dvÀÛ ªÀĺÁgÁµÀÖ gÁdå (C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ PÀÆædgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ)
2)   ²æêÀÄw £ÀAzÁ¨Á¬Ä UÀA. ²ªÁf ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: zsÀj §qÀa vÁ: dvÀÛ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå
3)   C±ÉÆÃPÀ vÀA. ¥ÀArÃvÀ PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÉÆÃPÀ¼Á vÁ: dvÀÛ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå.
4)   ªÀÄZÉÃAzÀæ ¸ÀgÀUÀgÀ ¸Á: dvÀÛ vÁ®ÆèPÀÄ.
G½zÀAvÉ 04 d£ÀgÀÄ UÀA©üÃgÀªÁV UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è 2 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ 2 d£À UÀAqÀ¸ÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¥ÉÊQ F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ E§âgÀÆ ºÉ¸ÀgÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÀÄ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
1)     ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA. C¥Áàf ¹AzsÉ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: dvÀÛ
2)   vÁvÀƨÁ vÀA. ªÀiÁgÀÄw ¸ÀgÀUÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: dvÀÛ
¸ÀzÀj PÀÆædgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è 22 d£ÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, UÀA©üÃgÀªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀ G½zÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzÀV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj PÀÆædgï ªÁºÀ£ÀªÀÅ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ ¸ÁAVè f¯ÉèAiÀÄ dvÀÛ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄzÀªÀgÉA§ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÁUÀÆ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ¸ÀÆPÀÛ aQvÁì ªÀåªÀ¸ÉÜÃAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà ¥ÉưøÀ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ½UÉ ²ÃWÀæ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆPÀÛ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀÄ¥ÀàzÀ. ¸Á: aPÀ̹AzÀV, vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.