Number of Visitors

Sunday, June 30, 2013

DAILY NEWS ON 30-06-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                [[[[[[[                                                                                 
                                                          ¢£ÁAPÀ: 30.06.2013

1) UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2013. PÀ®A. 392 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 29/06/13 gÀAzÀÄ 16-10 UÀAmÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ CAzÁdÄ ªÀAiÀiÁ: 25 jAzÀ 26 ªÀµÀðzÀªÀjzÀÄÝ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ E¨Áæ»A gÉÆÃeÁ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ EArAiÀÄ£ï ¥À©èPï ¸ÀÆÌ® ²PÀëQ EzÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 29/06/13 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀÄA¨sÁgÀ Nt CA¨Á ¨sÀªÁ¤ UÀÄr ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÀj §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¸Àé®Äà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀªÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,00,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 50 UÁæ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæªÀÅ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-10 UÀAmÉUÉ §®eÉÆj¤AzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw ¸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ zÁzÁ¸ÁºÉç ©gÁzÁgÀ ¸Á|| vÉÆgÀ« ºÁ° ªÀ¹Û ©eÁ¥ÀÆgÀ UÁåAUÀ ¨ÁªÀr dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ®¤ ªÉÆèÉÊ® £ÀA. 9972692467 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2013 PÀ®A 498(J). 323. 307 gÉêÀÅ 34 L¦¹ & 3 & 4 r¦ AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 26-06-2013 gÀAzÀÄ -19-00 UÀAmÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C¯ÁÛ¥À vÀAzsÉ C¯ÁèªÀŢݣÀ CxÀtÂ. (UÀAqÀ) 2) RĶðzÁ UÀAqÀ C¯ÁèªÀŢݣÀ CxÀtÂ. (CvÉÛ) ¸Á: E§âgÀÄ ©eÁ¥sÀÆgÀ §§¯ÉñÀégÀ £ÁPÁ C°èPÁ ¨ÁªÀr ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ zÀÄSÁ¥Àw DAiÀÄıÁ UÀAqÀ C¯ÁÛ¥À CxÀt EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀð¢AzsÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Rað£À ¸À®ÄªÁV vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqsÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆr §r ªÀiÁr »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ-26-06-2013 gÀAzsÀÄ ¸ÀAeÉ-07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr zÀÄSÁ¥Àw DAiÀÄıÁ EªÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄ£É RaðUÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁr DgÉÆæ 2 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è ¸ÉÆÖà vÀAzÀÄ PÉÆmÁÖUÀ 1 £Éà DgÉÆæüvÀ£ÀÄ zÀÄSÁ¥ÀwAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÉÆÖÃzÀ°èAiÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄgÀÄ« PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÊUÉ Gj ºÀaÑ ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw eÉʧĤ߸Á UÀAqÀ §¹gÀCºÀäzÀ ±ÉÃR. ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥sÀÆgÀ ¸ÁPÀgÀ¥ÉÃl ªÀÄ£É £ÀA§gÀ-430. ªÀiÁºÁgÁµÀÖç gÁdå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è 27.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 29.06.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 307 L¦¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä AiÀiÁ¢ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/2013 PÀ®A 78(3) Pɦ AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 29-06-2013 gÀAzÀÄ 11-40 UÀAmÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÄʧħ vÀAzÉ ±À©gÀ SÉÆgÀªÁ¯É. ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á: ©eÁ¥sÀÆgÀ ZÀAzÁ¨ÁªÀr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1) N.¹. £ÀA§gÀ aÃnUÀ¼ÀÄ-1 2) ¤Ã° ªÀĹ ¨Á® ¥É£ï. MAzÀÄ C;¸À;Q;00-00/- gÀÆ. 3) gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ-2170/- gÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà Dgï. Dgï. ¥Ánî. ¦.J¸ï.L. f.¹.¦.J¸ï. ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2013 PÀ®A 78(3) Pɦ AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 29-06-2013 gÀAzÀÄ 15-45 UÀAmÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¥ÀªÁgÀ   ¸Á; ©eÁ¥sÀÆgÀ  gÁªÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ UÀ°èºÁUÀÆ E£ÀÆß M§â ¸Á:©eÁ¥ÀÆgÀ UÁåAUÀ ¨ÁªÀr UÁA¢ ¸ÀÆÌ® FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1) N.¹. £ÀA§gÀ aÃnUÀ¼ÀÄ-2 2) ¤Ã° ªÀĹ ¨Á® ¥É£ï. MAzÀÄ C;¸À;Q;00-00/- gÀÆ. 3) gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ-520/- gÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà Dgï. Dgï. ¥Ánî. ¦.J¸ï.L. f.¹.¦.J¸ï. ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2013 PÀ®A 78(3) Pɦ AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 29-06-2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ   UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆj vÀA¢ gÁªÀÄtÚ ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 02 d£ÀgÀÄ ¸Á|| AiÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ PÁ®¤ ©eÁ¥ÀÆgÀ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃVøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀĪÀ PÀ¯Áåt N.¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃn ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛgÀĪÁUÀ gÉÃqÀ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1] N.¹ aÃnUÀ¼ÀÄ Q||00=00 2] EAPÀ¯É¸ï ¥É£ï ZÁ®Ä ¹ÜwAiÀÄ°è EzÀÝzÀÄÝ Q|| 00=00 3] MlÄÖ ºÀt 5555/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ 4] ¸ÉàöʸÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï MAzÀÄ »ÃUÉ ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà JZï.Dgï ¥Ánî ¦.J¸ï.L gÀÆgÀ¯ï ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2013 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 9/06/2013 gÀAzÀÄ 13-15 UÀAmÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁºÁzÉêÀ £ÀgÉÆÃuÉ ªÀAiÀiÁ 51 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 02 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ ¤ªÀgÀV EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀ«ÄÃl ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì ºÉÆAzÀzÉ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀìgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 24. 8 ¦JªÀiï ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ÉÆÃZÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: fJ-01-Jr-7422 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA: 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà zÀªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA: 3 £Éà zÀªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J£ï J£ï CA©UÉÃgÀ ¦J¸ïL ZÀqÀZÀt oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2013 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2013 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
¢£ÁAPÀ: 08/12/2007 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà EAZÀUÉÃj ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð ¸Á|| ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ vÁ|| ¹AzÀV EªÀ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ DUÁUÀ HjUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 08/12/2007 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁtÂAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ®QëöäA¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà EAZÀUÉÃj ¸Á|| ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8) zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2013 PÀ®A 143. 147. 363. 354. 427. 504. 506 gÉêÀÅ 149 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 9/06/2013 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ C¥ÀàtÚ ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ 2) ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ 3) jAiÀiÁeï eÁ£ÉøÁ§ AiÀÄ°UÁgÀ ¸Á: E§âgÀÆ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝòÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV F »AzÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£À vÀ¯É ¸Àj EgÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ UÉÆwÛ®èzÉ UÀAqÀ£À JgÀqÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢UÉ UÉÆvÁÛV PÉÆÃnð£À°è zÁªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉJ 28 J£ï 4123 ¨ÉÆïÉgÉÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöäà ªÀÄUÀ ²æÃPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÀÄ PÉÆqÉPÀ¯ï EªÀjUÉ ¤£Éß PÉøï DVzÉ ¸ÀgïUÉ ¨ÉÃnAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ §¤ßj CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ §gÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ §®eÉÆÃj¤AzÀ ¹ÃgÉ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¼À n ±Àlð »rzÀÄ UÁrAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ QqÁß¥ï ªÀiÁr eɹ© UÀ½AzÀ ºÁUÀÆ n¥ÀàgÀ, mÁæöåPÀÖgïUÀ½AzÀ ªÀÄ£É ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ CmÉƪÉÆèÉÊ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgïzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ CAzÁdÄ 15,50000=00 gÀÆ zÀµÀÄÖ ®ÄPÁë£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAV ªÀÄrªÁ¼ÀªÀé EªÀjUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄrªÁ¼ÀªÀé EªÀ½UÉ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁår C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁr E£ÉÆߪÉÄä F eÁUÀzÀ°è EgÀ®Ä §AzÀgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀzsÀ ¨ÉzsÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ F §UÉÎ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄgÀtÚ ©gÁzÁgÀ ¸Á: DºÉÃj ºÁ:ªÀ: zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8) §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2013 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 21-06-2013 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦gÁå¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ vÁAqÁ £ÀA 2 ªÀÄ£ÀUÀƽ EªÀ¼ÀÄ § ¨ÁUÉêÁrAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ CAvÁ PÀĽwzÀÄÝ DUÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ OµÀzÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è gÉÃtÄPÁ EªÀ¼ÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ RÄ§Æ ¥ÀªÁgÀ ¸Á; E¸ÁèA¥ÀÄgÀ vÁAqÁ £ÀA 2 ªÀÄ£ÀUÀƽ vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉAiÀÄ°è 29.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Saturday, June 29, 2013

DAILY NEWS ON 29-06-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                                                  
                                                     ¢£ÁAPÀ: 29.06.2013

1) UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2013 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 27-06-2013 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ  UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ  vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà zÁå¨ÉÃj FvÁ ¤£Éß gÁwæ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ RweÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ RweÁ¥ÀÆgÀ E£ÀÆß 2 Q «Ä CAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀzÉÆà ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄÄÝ JQìqÉAl ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ zÀÄUÀðªÀé UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ zÁå¨ÉÃj ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð G|| ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ ²PÁgÀSÁ£É zÉêÀvj PÁmÁ JzÀÄjUÉ  vÁ||f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2) gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2013 PÀ®A 326. 307. 504. 506(2) L¦¹ & 3(1) (10) J¸ï¹ J¸ïn AiÀiÁPÀÖ 1989. 
¢£ÁAPÀ: 28.06.2013 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî vÀA: AiÀÄ®è¥Áà ¨sÀdAwæ ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr  FvÀ£ÀÄ »AzÀÆ vÀ¼ÀªÁgÀ eÁwUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÁUÀÄ ¸ÁQëzÁgÀ£ÀÄ »AzÀÆ PÉÆgÀªÉgÀ [¥Àj²µÀÖ eÁw] eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ.   ºÀ®¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À PÁPÁ ¸ÁQëzÁgÀ: PÉƼÉî¼À¥Áà vÀA: ©üêÀıÁå ¨sÀdAwæ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV  ¸ÁQëzÁgÀ£ÁzÀ: PÉƼÉîüÀ¥Áà vÀA: ©üêÀıÁå ¨sÀdAwæ ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV EªÀ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÁ dUÀ¼À vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. F eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ DgÉÆæüvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖVzÀÄÝ CzÉ »£É߯ÉAiÀÄ ¹nÖ¤AzÁ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ£ÀÄ »AzÀĽzÀ eÁwUÉ [ ¥Àj²µÀÖ eÁwUÉ] ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ w½zÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À PÁPÁ: PÉƼÉîüÀ¥Áà vÀA: ©üêÀıÁå ¨sÀdAwæ EªÀ£ÀÄ ºÀ®¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ EªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ   ¸ÁQëzÁgÀ¤UÉ “ K PÉÆgÀªÁågÀ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É, eÁUÁzÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÉÆäA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀw ¤£ÀßzÀÄ ¸ÉÆPÀÌ ¨sÁ¼À DUÉÊw ¤£ÀUÀ EªÀvÀÛ R¯Á¸À ªÀiÁrAiÉÄà ©qÀwä”  CAvÁ eÁwAiÀÄvÉ JwÛ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQ vÀ£Àß §½¬ÄzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÁ ¸ÁQëzÁgÀ¤UÉ JqÀ¨ÁdÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ  F dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÀÄ ¸ÀºÀ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ CzÉ ZÁPÀÄ«¤AzÁ §®UÉÊ ºÀ¸ÀÛzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ zËdð£Àå J¸ÀVzÀÄÝ F §UÉÎ ²ªÀ¥Áà vÀA: gÁªÀÄ¥Áà PÉÆý ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3) UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2013 PÀ®A 41® gÉêÀÅ 102 ¹Dg惡 ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 28/06/13 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd »gÉÃUËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ; 17 ªÀµÀð ¸Á ©eÁ¥ÀÆgÀ PÉ.JZï..©. PÁ®¤ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28/06/13 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉUÉ J¥sï-gÀhÄqï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ mË£À ¥Áå¯ÉøÀ PÀqɬÄAzÀ ElV ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®èªÁV ºÉýzÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ AiÀiÁgÀzÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ PÁPÀPÀ£ÀzÀĪÀiÁªÀĪÀÄ£ÀzÀÄCAvÁ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ«¤AzÁUÀ° CxÀªÁ PÀ¥ÀlvÀ£À¢AzÁUÀ° ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉ ¹PÀÌzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ©r eÁzsÀªÀ ¦.J¸ï.L (¹©) f¹¦J¸ï ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28/06/13 gÀAzÀÄ 16-30  UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2013 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 12-06-2013 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɬÄAzÀ, ¢£ÁAPÀ: 28-06-2013 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ ¸À«ÄÃgÀ vÀA C§ÄÝ®gÀeÁPÀ £ÁUÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÁ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ, PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÉƨÉʯïªÀ£ÀÄß ¹éZï D¥sï ªÀiÁrlÄÖPÉÆAqÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ vÀA ¯ÁqÉè¸Á§ £ÁUÀÆgÀ ¸Á|| PÀ£ÀPÀzÁ¸À §qÁªÀuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5) zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 12/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 28/06/2013 gÀAzÀÄ 9-00 jAzÀ 1400 UÀAmÉUÉ £ÀqÀÄªÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀB gÀvÀ£À¹AUï vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ||45 ¸Á|| »lß½î J¯ï.n. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸À®ÄªÁV ªÀgÀ¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ ºÀt PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ºÀUÁ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ vÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀvÀ£À¹AUÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ||40 ¸Á|| »lß½î J¯ï.n. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Friday, June 28, 2013

DAILY NEWS ON 28-06-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                                                              ¢£ÁAPÀ: 28.06.2013

1) §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2013 PÀ®A 354. 506 L¦¹ & 3(1) (11) J¸ï¹ J¸ïn AiÀiÁPÀÖ 1989
¢£ÁAPÀ: 26-6-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð, ¸Á||PÁgÀeÉÆüÀ EªÀ¼ÀÄ  zÀ°vÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ½zÀÄÝ DgÉÆæ ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á||PÁgÀeÉÆüÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÄïÁÓwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¤zÀÄÝ ¤£Éß ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 26-6-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ¢AiÀÄ DgÉÆævÀ£À d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ §ÄwÛAiÀÄ£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ MªÀÄä¯É §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁÎr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥Àr¹, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÀ°vÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð, ¸Á||PÁgÀeÉÆüÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2013 PÀ®A 498(J), 323 gÉêÀÅ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4 r¦ AiÀiÁPÀÖ
¢£ÁAPÀ: ¢-26-06-2013 gÀAzsÀÄ ¸ÀAeÉ-07-0 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)C¯ÁÛ¥À vÀAzsÉ C¯ÁèªÀŢݣÀ CxÀtÂ. (UÀAqÀ) 2) RĶðzÁ UÀAqÀ C¯ÁèªÀŢݣÀ CxÀtÂ. (CvÉÛ) ¸Á: E§âgÀÄ   C°èPÁ ¨ÁªÀr ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ DAiÀÄıÁ EªÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÆ CwÛ EzÀÄÝ EªÀgÀÄ DAiÀÄıÁ EªÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄzÀ ªÀÄ£É Rað£À ¸À®ÄªÁV ºÀt ºÁUÀÆ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr »A¸É ¤qÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ¤¤ß£À ¢ªÀ¸À ¸ÀºÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ CzÉ «µÀAiÀÄzÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆr §r ªÀiÁr »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ PÉÆqÀÄ PÁlPÉÌ ¨É¸ÀvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ DAiÀÄıÁ UÀAqÀ C¯ÁÛ¥À CxÀtÂ. ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ-26-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ-07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ¸ÉÆÖÃzÀ°è EzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ Gj ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÉÄʸÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ CªÀ¼À F ¹ÜwUÉ DgÉÆævÀgÉ PÁgÀtgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw eÉʧĤ߸Á UÀAqÀ §¹gÀCºÀäzÀ ±ÉÃR. Á: ¸ÉÆïÁ¥sÀÆgÀ ¸ÁPÀgÀ¥ÉÃl ªÀÄ£É £ÀA§gÀ-430. ªÀiÁºÁgÁµÀÖç gÁdå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) CzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2013 PÀ®A 417. 419. 387. 420. 506 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 17/06/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ±ÉñÀgÁªÀ SÉÊgÉ¥Ánî ¸ÁB CPÀÌ®PÉÆÃl gÁdå ªÀĺÁgÁµÀÖç FvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ ¸ÀĤ®UËqÀ ¥Ánî EªÀjUÉ UÉƪÁgÁdåzÀ ªÀiÁf ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÁzÀ ¢UÀA§gÀ PÁªÀÄvÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ CAvÀ CªÀgÀAvÉ £Àn¹ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ±ÉñÀgÁªÀ SÉÊgÉ¥Ánî ¸ÁB CPÀÌ®PÉÆÃl EªÀ£ÀÄ ªÉƨÉÊ® £ÀA 9986419582 £ÉÃzÀÝjAzÀ PÀgÉ ªÀiÁr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ zÉÃtÂUÉ PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉý PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁå¥ÁgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ fêÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¨sÀAiÀÄ¥Àr¹ ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀqɬÄAzÀ 50,000 gÀÆ¥Á¬Ä E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ ¸ÀĤ®UËqÀ ¥Ánî EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

4) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2013 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 27/06/2013 gÀAzÀÄ 14:45 WÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÆúÀ£À ©üêÀĹAUÀ ¥ÀªÁgÀ,  ºÁUÀÆ E£ÀÆß 07 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ PÉÆPÀl£ÀÆgÀ vÁAqÁ, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ PÉÆPÀl£ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ ¸ÉêÁ¯Á® UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è  PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À  ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 8640/-gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ J¸ï PÀĸÀÄUÀ¯ï ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ¹AzÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 307 gÉêÀÅ 34 L¦¹ & 25. 27 EArAiÀÄ£ï DªÀÄìð AiÀiÁPÀÖ
¢£ÁAPÀ: 27-06-2013 gÀAzÀÄ 21:15 UÀAmÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄå¢AzÁ ¦gÁå¢zÁgÀ£À PÁPÁ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀA/¦ÃgÀ¥Àà PÀtªÉÄñÀégÀ £ÉÃzÀªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzsÁ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ®¢AzÁ ¦gÁå¢ PÁPÁ£À ªÀÄUÁ ±ÀgÀt¥Àà vÀA/¦ÃgÀ¥Àà PÀtªÉÄñÀégÀ FvÀ¤UÉ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁj¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀnÖzÀÄÝ F §UÉÎ gÁeÉÃAzÀ vÀA/¤AUÀ¥Àà PÀtªÉıÀégÀªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á||zÉêÀtUÁAªÀ vÁ||¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ 03 vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁr ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¢£ÁAPÀ: 26.06.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 248 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 36,000/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, June 27, 2013

DAILY NEWS ON 27-06-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                                                                    ¢£ÁAPÀ: 27.06.2013
1) D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2013 PÀ®A 304 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 25/06/2013 gÀAzÀÄ 23:30 WÀAmÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀA/©üêÀIJ UÀÄUÀÎj ¸Á|| zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV vÁ|| ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ vÀAw ªÁAiÀÄgï PÉÌ PÀgÉAl ºÀaÑzÀgÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÆ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ°èzÀÝ PÀ©â£À ¥ÀqÀPÉÌ ¸ÀÄvÀÛ®Æ vÀAw PÀnÖ CzÀPÉÌ PÀgÉAl PÉÆlÄÖ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊvÀgÁzÀ 1] ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀA/vÀļÀeÁgÁªÀÄ ¸ÀªÀÄUÁgÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð 2] ªÀÄAdÄ vÀA/²æêÀÄAvÀ §dAwæ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÆ ¸Á¯ÉÆÃlV PÀÆrPÉÆAqÀÄ ²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV DgÉÆævÀ£À vÉÆÃlPÉÌ  ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ PÀgÉAl EzÀÝ vÀAw ºÀwÛ E§âgÀÆ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÝ®èzÉ ¦gÁå¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA/ªÀĺÁzÉêÀ §dAwæ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á|| ¸Á¯ÉÆÃlV vÁ||EAr FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.06.2013 ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
        
2) J¦JA¹ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2013 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ
¢£ÁAPÀ: 26/06/2013 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉUÉ J¦JA¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸Àa£À vÀA¢ ¹zÁæªÀÄ eÁ£ÀUÀªÀ½ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ ¸Á; J®ègÀÆ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ EAr ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ ©dÓgÀV ±ÉÆÃgÀƪÀÄ »AzÀÄUqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÉÆÃR 3200=00 ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw «ÃuÁ £ÁAiÀÄPï ¦ J¸ï L (¹ ©) J ¦ JA ¹ ¦ J¸ï ©eÁ¥ÀÆgÀEªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JA¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2013 PÀ®A 379. 380 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 08/02/2013 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 9/2/2013 gÀAzÀÄ EAr oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¨Á§vï C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁåAqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ/22/J/5404 (QªÀÄävÀÄÛ £ÀªÀÄÆzÀ E®è) £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ HjUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ºÁeÉøÁ§ gÁeÉøÁ§ ±ÉÃSï ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á||§Æ¢ºÁ¼À vÁ||EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÀ®PÉÃj oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 4/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ: 26-06-2013 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ªÀĽªÀÄ®è¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-15 ªÀµÀð, ¸Á||qsÀªÀ¼ÁgÀ vÁ|| ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ 26/06/2013 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£ÀUÀ£À ºÉÆ®zÀ j/£ÉÆà 44/01 £ÉÃzÀÝgÀ d«ÄãÀPÉÌ ºÀwÛ ©Ãd ºÀZÀÑ®Ä ¨Á« ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀÄ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ PÀgÉAmï ±Álð vÀUÀÄ° ¸ÀvÀÛzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀĽªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, ¸Á||qsÀªÀ¼ÁgÀ vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.¢£ÁAPÀ: 26.06.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 346 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 49,300/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, June 26, 2013

DAILY NEWS ON 26-06-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                                                                    
                                                          ¢£ÁAPÀ: 26.06.2013

1) J¦JA¹ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2013 PÀ®A 379 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 09/05/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 1945 UÀAmɬÄAzÀ 2045 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è J¦JA¹ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ©eÁ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖrAiÀÄAÄ ªÉÄãï UÉÃmï ªÀÄÄAzÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¤°è¹zÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï PÀA¥À¤AiÀÄ 35000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ J 28 J¸ï-4380 £ÉzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ C¥Áà¸ÁºÉç vÀA/ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸ÉÆ£ÀV ªÀAiÀiÁ: 56 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀºÀ¥ÉÃn ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2013 gÀAzÀÄ J¦JA¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 18/2013 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 23.06.2013 gÀAzÀÄ 13.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 55-60 ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-6-2013 gÀAzÀÄ ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ D£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj zÀªÀSÁ£ÉUÉ zÁR°¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ CzÉà ¢ªÀ¸À 1-30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á||ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2013 PÀ®A 417. 420 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 22.06.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉƨÁ¬Ä¯ï £ÀA§gÀ 9741623321 £ÉzÀÝjAzÀ qÁPÀÖgÀ CAvÁ ºÉýPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÁ¬Ä® £ÀA§gÀ 9448302983 £ÉzÀÝPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ JA.J¯ï.J ¸ÁºÉçgÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ PÉÆÃmÁ E®è¢zÀÝgÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¤ªÀÄä JA.J¯ï.J ¸ÁºÉçgÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý, £ÀA©¹ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð ZÁdð PÀ¼ÀÄ»¹j CAvÁ ºÉý ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjAzÀ MlÄÖ 17360-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä CPËAl £ÀA§gÀ 31580494008 £ÉzÀÝPÉÌ ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ºÀtAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ wgÀÄPÀ¥Àà PÀÄj ªÀAiÀiÁ;38 ªÀµÀð ¸Á; £Á®vÀªÁqÀ ºÁ:ªÀ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2013 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 12/06/2013 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉUÉ EAr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¨Éé UÀA ¸ÀÄgÉñÀ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á|zÉñÀ¥ÁAqÉ J¯ï.n.£ÀA 1 EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/6/2013 gÀAzÀÄ §ÄzsÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À ¸ÁAiÀÄAPÀ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GgÀªÀ®Ä PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀģɬÄAzÀ CqÀ«UÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ ¨Éé UÀA ¸ÀÄgÉñÀ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á||EAr zÉñÀ¥ÁAqÉ J¯ï.n.£ÀA -1 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) wPÉÆÃmÁ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 11/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ: 24-06-13 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25-06-13 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀA: ¯Á®¸Á§ ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ_30 ªÀµÀð, ¸Á: ©dÓgÀV FvÀ¤UÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè. DzÀÝjAzÀ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ CzÀ£Éßà ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 24-06-13 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀvÁæ¸ïzÀ ¯Á¥ÀÖgÀPÉÌ vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ gÀÄPÁä¨Á¬Ä UÀA: ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµïð, »AzÀÄ- §dAwæ G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸ï ¸Á: ©dÓgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 25.06.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 223 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 36,000/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Tuesday, June 25, 2013

DAILY NEWS ON 25-06-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                                                                    
                                                          ¢£ÁAPÀ: 25.06.2013

1) UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2013 PÀ®A 78(3) Pɦ AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 24-06-13 gÀAzÀÄ 21-15 UÀAmÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀAiÀiÁeï vÀA/ ªÉÄʧƧ eÁ®UÉÃj, E£ÀÆß E§âgÀÄ ©eÁ¥ÀÄgÀ AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ PÁ®¤ vÀªÀÄä vÀªÀÄä   ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ C±ÉÆÃPÀ J. ¸ÀzÀ®V ¦J¸ïL[PÁ&¸ÀÄ] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ   ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁA¢üZËPï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2013 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
¢£ÁAPÀ: 11.06.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 WÀAmÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà PÁA§¼É. ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ-11-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É-06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ zÉêÀjUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ EªÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ ²æà ªÀÄ°PÁdÄð£À vÀAzsÉ §AqÉ¥Àà ºÁ¢ªÀĤ. ¸Á: ©eÁ¥sÀÆgÀ ±ÀQÛ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 26/2013 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ: 23/06/2013 gÀ 15:00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 24/06/2013 gÀAzÀÄ 16:00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ C±ÉÆÃPÀ ²ªÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ. ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CwAiÀiÁV ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, EwÛÃaUÉ  ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/06/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 WÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝ, F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 24/06/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀªÀÅ ¹AzÀVAiÀÄ rVæ PÁ¯ÉÃd JzÀÄj£À ¨sÁ¸ÀÌgÀ EªÀgÀ d«Ää£À ¨ÁA¢£À°è »Uï eÁ° VqÀzÀ°è £ÉÃvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ¹QÌzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À JgÀqÀÄ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ vÁVzÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÄÝ, vÀgÀazÀ WÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀgÉÆÃd¤ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ.  ¸Á: ªÀĸÀ©£Á¼À, ºÁ.ªÀ: ¹AzÀV, «zÁå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
    
4) ¹AzÀV oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 25/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ: 23/06/2013 gÀAzÀÄ 19;00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 24/2013 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ CPÀâgÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§ @ ¨Á§Ä £ÀzÁ¥sï ªÀAiÀiÁ 12 ªÀµÀð ¸Á|| ¹AzÀV ºÁ||ªÀ|| ªÉÆgÀlV EªÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ ªÉÆgÀlVAiÀÄ ªÉÆÃgÀlVAiÀÄ DgÀ.J£ï.J¸ï. PÁåA¥ï £À°ègÀĪÀ vÉÆÃAlzÁAiÀÄð C£ÁxÀ D±ÀæªÀÄzÀ°èªÀ¹Û EgÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 23/6/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 24/2013 gÀAzÀÄ 02;00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ZÉüÀÄ PÀrzÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24/6/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6;30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ªÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§ @ ¨Á§Ä vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á§ £ÀzÁ¥sï ¸Á|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5) ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2013 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 24/06/2013 gÀAzÀÄ 19-15 UÀAmÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ºÀıÉãÀ¸Á§ vÀA/ ¯ÁqÉèøÁ§ ZÁAzÀPÁ ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð ¸Á:zÉêÀgÀ ¤A§gÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 2108=48/- gÀÆ/¥ÉÊ QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ N¯ïØ lªÉj£ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 44 ¥ÉÆZÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ gÀnÖ£À ¨ÁPïìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¨ÁvÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¨ÁªÀŸÁ§ ªÀĺÁgÁd ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, J£ï. J£ï CA©UÉÃgÀ ¦J¸ïL ZÀqÀZÀt oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) gÀhļÀQ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 16/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 21.06.2013 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ;24.06.2013 gÀ £À¸ÀÄQ£À 05.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀhļÀQ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: gÁdÄ vÀA; PÀ®è¥Àà ªÁWÀªÉÆÃgÉ ªÀAiÀiÁ||32 ªÀµÀð ¸Á||UÀÄAzÀªÁ£À EªÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À SÁ¸Á ªÀÄUÀ£ÀÄ EzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ±ÉÃgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ CqÁØqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ;21.06.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É;08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èèAzÁ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ UÀÄAzÀªÁ£À UÁæªÀÄzÀ°è CqÁØqÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄPÉÌ ªÀÄ®VPÉƼÀÄîvÁÛ EzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ ¢£ÁAPÀ;21.06.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ  ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ ±ÉgÉ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è wgÀÄUÁr ©eÁ¥ÀÄgÀ ¸ÉÆïÁ¥sÀÄgÀ J£ïJZï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄPÉÌ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ¨sÁ«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ¸ÉgÉ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV ¨sÁ«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è eÉÆð ºÉÆÃV ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ PÀ®è¥Àà vÀA; AiÀıÀéAvÀ ªÁWÀªÉÆÃgÉ ªÀAiÀiÁ: 70 ªÀµÀð GzÉÆåUÀ;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UÀÄAzÀªÁ£À vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


¢£ÁAPÀ: 24.06.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 241 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 34,700/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Monday, June 24, 2013

DAILY NEWS ON 24-06-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                                                                     
                                                         ¢£ÁAPÀ: 24.06.2013

1) ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2013 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 23-06-2013 gÀAzÀÄ 14-30 WÀAmÉUÉ ¸ÀAZÁj oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA: PÉJ: 28/J¥ï:1626  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ  §AzÀÄ  UÉÆîègÀ Nt ªÀÄÄAzÉ  £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd PÀqÉUÉ  gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ CdÓ ©üêÀĹAUÀ vÀAzÉ  ºÀj¹AUÀ £ÁAiÀÄPÀ  ªÀAiÀiÁ-58 ¸Á: L£Á¥ÀÆgÀ J¯ï.n vÁ|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ  ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr  ªÀÄÄArUÉ  UÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ  G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ  ºÉÆAzÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-20 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ¢£ÉñÀ  vÀA: TÃgÀÄ ZÀªÁít  ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° ¸Á: L£Á¥ÀÆgÀ J¯ï.n vÁ|| ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ©eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2013 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 23/06/2013 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ C£ÀégÀ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¨ÁªÁ¥ÀmÉî ¥ÉÆ°Ã¸ï ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ZÉÆAa vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ f|| UÀÄ®§ÄUÁð FvÀ£ÀÄ mÁæöå° EzÀÝ zÉÆqÀØ ¯Áj PÉ.J 32/ ©- 6223 ºÁUÀÆ 6224 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©eÁ¥ÀÆgÀ- ¹AzÀV 218 gÉÆÃqÀ ªÀĺÀ® L£Á¥ÀÆgÀ DZÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §ÄgÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 35/ JªÀiï- 5582 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqɬĹ JQìqÉAl ªÀiÁr fæ£À°è PÀĽvÀ 1] ¹zÁæªÀÄ 2] gÀvÀ£À 3] ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ 4] ¥ÁªÀðw 5] ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä 6] ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EªÀjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ E£ÀÆß½zÀ 4 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ PÀZÀÄÑ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ fÃ¥À  ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ F §UÉÎ CdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ UËAr PÉ®¸À ¸Á|| UÀÄ®§ÄUÁ𠧸ÀªÀ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2013 PÀ®A 379 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 17-9-2012  gÀAzÀÄ  2300  UÀAmɬÄzÀ ¢: 30-09-2012 gÀAzÀÄ  6-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÝ ¦ügÁå¢ ¨Á§vï §Ä¯ÉÃgÉÆ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ J 34/ JA 4562 ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ J 34/ JA 9580 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À »AzÀÄUÀqÉ ºÁQ ¸ÉÖæßUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ QªÀÄävÀÛ 29.000/- gÀÆ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà PÉ UÉÆ«AzÀ¥Àà PÉ ¸Á|| PÉÆgÀèUÀÄAzÀ vÁ:f: §¼Áîj ºÁ° «eÁ¥ÀÆgÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À §qÁªÀuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2013 PÀ®A 454. 380 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 03-01-2013  gÀAzÀÄ  0900  UÀAmɬÄzÀ ¢: 03-01-2013 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ    «eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¥ÀÄ®PÉò £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀƪÀðzÀ §¢AiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV M¼ÀUÀqÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ¨Éqï gÀƪÀÄUÀ¼À Qð ªÀÄÄjzÀÄ MAzÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è ºÉÆÃV M¼ÀVzÀÝ mÉæÃdjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ« ºÀaÑ vÀUÉzÀÄ M¼ÀVzÀÝ 22 ¸Á«gÀ gÉÆÃRºÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è ºÉÆÃV µÉÆÃPÉøÀUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á: D®ªÉÄî ºÁ° ªÀ¹Û «eÁ¥ÀÆgÀ NA ¸Á¬Ä zÁ¨Á EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.            

5) UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 09/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ: 22/06/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ : ªÀÄĨÁ¹j£ï vÀA/ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ zÀrØ ªÀAiÀiÁ : 15 ªÀµÀð eÁw : ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ : «zsÁåy𤠠¸Á|| ©eÁ¥ÀÄgÀ vÀÄQð UÀ°è  EªÀ¼ÀÄ ZÀºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖà ºÉÆwÛ¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¸ÁävÁV ¸ÉÆÖÃzÀ°èAzÀ aªÀÄtÂJuÉÚ CªÀ¼ÀÄ GlÄÖPÉÆAqÀ ZÀÆrzÁgÀzÀ NqÀ¤UÉ ¹r¢zÀÄÝ DUÀ EªÀ¼ÀÄ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ MªÉÄä¯É §UÀÎ CAvÁ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ CªÀ¼ÀÄ vÉÆlÄÖPÉÆAqÀ ZÀÆrzÁgÀPÉÌ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ  ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀÄlÖWÁAiÀÄUÀ¼À G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ dįÉÃSÁ UÀA/ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ zÀrØ, ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð eÁw : ªÀÄĹèA, GzÉÆåÃUÀ : ªÀÄ£ÉUÉ®¸À   ¸Á|| ©eÁ¥ÀÄgÀ vÀÄQðUÀ°è EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 10/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡
FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ D®ªÀÄnÖ ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼É J£ï.J£ï-13 gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ©æqÀÓzÀ PɼÀUÉ ªÉÄÊvÀ: C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ-30-35 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ FUÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ D®ªÀÄnÖ ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ºÀ¼É J£ï.JZï-13 gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ©æqÀÓ ªÉÄðAzÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉlÄÖªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ DzÀgÀÄ ¸À»vÀ FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ §¸À¥Àà vÀA ZÀAzÀæ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-52 ªÀµÀð ¸Á|| CgÀ¼À®¢¤ß vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.06.2013 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 23.06.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 252 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 33,800/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.