Number of Visitors

Friday, May 31, 2013

DAILY NEWS ON 31-05-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 31.05.2013

1) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2013 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA« DåPÀÖ
¢£ÁAPÀ: 30-05-2013 gÀAzÀÄ 20.00 WÀAmÉUÉ ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁgÀ £ÀA: PÉJ: 29/JA: 1436 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀ£ÀÄß dªÀÄRAr ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzÁ CxÀt ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PËd®V vÁAqÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ §¢ »rzÀÄ CxÀt ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉUÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÁ ²æñÉÊ® UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà PÉA¨Á« ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ¨Áj M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄAvÀ vÀA: gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà PÉA¨Á« ¸Á: ²gÀPÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.05.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2013 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹
¢£ÁAPÀ: 30-05-2013 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è mÁæöåPÀÖgÀ qÉæöʪÀígÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £Àr¸ÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 28/ n©- 2185 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ElÖAVºÁ¼À zÉÆrØ AiÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀªÀÄÄzsÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À ªÀÄÄAzÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ vÀAzÀÄ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄUÀ ªÀÄgÀUÀÄ ªÀAiÀiÁ 4 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ JQìqÉAl ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ F §UÉÎ ªÀiÁAiÀÄ¥Àà vÀA¢ ¸ÀzÁ²ªÀ vÁA¨É   ¸Á|| ElÖAVºÁ¼À zÉÆrØ vÁ|| f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.05.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2013 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA« DåPÀÖ
¢£ÁAPÀ: 28-05-2013 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgï £ÀA§gÀ; PÉJ-25.-¦ -0570 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ § ¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl §¸ÀªÀgÁd vÀA PÀÆqÉè¥Àà £ÁUÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ ºÁ¬Ä¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÁUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀÄļÀªÁqÀ ¸Á ; §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.05.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2013 PÀ®A 379 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 18/05/2013 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɬÄAzÀ 21.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°èDgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á§vï n«íJ¸ï «PÀÖgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ28/PÉ 6901, CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA N3208F173368, CzÀgÀ EAf£À £ÀA N3208M124518 CAzÁdÄ QB 30,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 18/05/2013 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɬÄAzÀ 21.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ©eÁ¥ÀÆgÀ ZÁ®PÀå £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀĺÉñÀéj ªÀÄAUÀ® PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ §ÄÝ®gɺÀªÀiÁ£À CºÀäzÀ¸Á§ ±ÉÃR ¸ÁB ©eÁ¥ÀÆgÀ ºÀ«ÄÃzÀ£ÀUÀgÀ, £ÀªÀ¨ÁUÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.05.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2013 PÀ®A 366. 498. 504. 506 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 29-5-2013 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ªÀÄgÉ¥Àà PÉÆÃmÉUÁgÀ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á:AiÀiÁzÀVÃgÀ  ºÁ° AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ EªÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ UÉÆwÛzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ  gÉÃtÄPÁ EªÀ½UÉ  ¦æw¸ÀĪÀ £É¥À ªÀiÁr J°èUÉÆà C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄAvÀ vÀA ºÀĸÀ£À¥Àà §Æ¢ºÁ¼À ¸Á:AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


¢£ÁAPÀ: 30.05.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 195 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 30,600/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Thursday, May 30, 2013

DAILY NEWS ON 30-05-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 30.05.2013

1) UÉÆüÀUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄr £ÀA. 6/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 29/05/2013 gÀAzÀÄ 14-30 UÀAmÉUÉ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ : PÀ«vÁ vÀA/ UÉƯÁè¼À¥Àà vÉ®UÀ¨Á¼À eÁw : »AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ : 24 ªÀµÀð GzsÉÆåÃUÀ : JA¦.Jqï «zsÁåy𤠸Á|| ¹AzÀV ºÁ° ©eÁ¥ÀÄgÀ ªÀÄ»¼Á «±Àé «zsÁå®AiÀÄ ªÀ¸Àw UÀȺÀ EªÀ½UÉ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ CzÀÄ PÀrªÉÄ DUÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è £À£Àß ¸Á«UÉ AiÀiÁgÀÆ PÁgÀtgÀ®è ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÉà £Á£Éà DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÉÝÃ£É CAvÁ §gÉ¢lÄÖ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É vÁ£ÀÄ ªÁ¸À«zÀÝ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¥Áå¤UÉ ZÀÆrzÁgÀzÀ NqÀ¤ PÀnÖ CzÀjAzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ ²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀA/ UÉƯÁè¼À¥Àà vÉ®UÀ¨Á¼À ªÀAiÀiÁ : 45 ªÀµÀð eÁw : »AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ GzsÉÆåÃUÀ : ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á|| ¹AzÀV ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. D¦üù£À ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2013 gÀAzÀÄ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄr £ÀA. 9/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 29/05/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09;30 UÀAmÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ £ÁUÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ±ÀAPÀæAiÀÄå vÀA/ ªÀĺÁavÀAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw EvÀ£ÀÄ ¹AzÀVUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ¢®è CavÁ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¢£ÁAPÀ;- 29/05/2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 09;30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥Áå¤UÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ F §UÉÎ ²ªÀ§¸ÀAiÀÄå vÀA/ ¸ÀAUÀAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á- zÉêÀtUÁAªÀ vÁ- ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2013 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.¢£ÁAPÀ: 29.05.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 222 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 36,500/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, May 29, 2013

DAILY NEWS ON 29-05-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 29.05.2013

1) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 58/2013 PÀ®A 279. 338. 304(J) L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 27.05.2013 gÀAzÀÄ 23.30 WÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA. ¨Á§ÄgÁªï zÀ±ÀªÀAvÀ ¸Á: UÉƼÀ¸ÀAV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¨Á EzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ.28.AiÀÄÄ.2763 gÀ »A¢£À ²Ãn£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. ²ªÁ£ÀAzÀ ªÉÄð£ÀªÀĤ ¸Á: UÉƼÀ¸ÀAV FvÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ PÀqÉUÉ J£ïJZï 15 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ GvÁß¼À PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr »A¢£À ¹Ãn£À°èzÀÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÉÄð£À EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ vÀA. ²ªÁ£ÀAzÀ ªÉÄð£ÀªÀĤ ¸Á: UÉƼÀ¸ÀAV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.05.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
2) ºÉÆwð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡
         ¢£ÁAPÀ: 21/05/2013 gÀAzÀÄ 17.00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2013 gÀAzÀÄ 11.30 WÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÉÆwð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢ UÀA. ¨Á§Ä vÀA. UÀƼÀ¥Àà ¯ÉÆÃt ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð ¸Á: ²gÀPÀ£À½î FvÀ£ÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¹gÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ vÉÆÃlzÀ°è zÁ½A¨É ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ElÖ ¨Ál° ªÁ¸À£É £ÉÆÃqÀ®Ä ¸Àé®à OµÀzsÀ CªÀ£À ¨ÁAiÀÄ°è ©zÀÄÝ zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ©J¯ïrE zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è zÁR®Ä DVgÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ±ÀAPÉæ¥Àà UÀA. ¨Á§Ä ¯ÉÆÃt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆwð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.05.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¢£ÁAPÀ: 289.05.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 267 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 41,800/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Tuesday, May 28, 2013

DAILY NEWS ON 28-05-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 28.05.2013
1) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 126/2013 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 26-05-2013 gÀAzÀÄ 16;00 UÀAmÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀA azÁ£ÀAzÀ ¥ÀvÁÛgÀ ¸Á:ªÀÄÄvÀÛV UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ; PÉJ-28-AiÀÄÄ-5057 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆÃPÀl£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÁ ¢AqÀªÁgÀ PÀqÀUÉ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹ MªÉÄä¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¹ÌqÀ ªÀiÁr PÉqÀ« »A¢£À ¹n£À°è PÀĽvÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä UÀAUÀƨÁ¬Ä UÀA azÁ£ÀAzÀ ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð EªÀ½UÉ PɼÀUÉ PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ CªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ¥Àr¹zÁUÀ CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV «eÁ¥ÀÆgÀzÀ ¸ÀAfêÀ¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ;27-05-2013 gÀAzÀÄ 0010 UÀAmÉUÉ wÃjPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀA azÁ£ÀAzÀ ¥ÀvÁÛgÀ ¸Á:ªÀÄÄvÀÛV UÁæªÀÄ. vÁ; §.¨ÁUÉêÁrEªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.05.2013 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) vÁ½PÉÆÃmÉ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 96/2013 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 27-05-2013 gÀAzÀÄ 0700 WÀAmÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è vÁ½PÉÆÃn qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛ UÀÄqÁß¼À UÁæªÀÄzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀ®è¥ÀàUÉÆüÀ gÀªÀgÀ d«ÄãÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ  ºÉƼɥÀàUËqÀ vÀA; ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ UËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á || ºÉªÀĪÁqÀV vÁ|| ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ  ªÀÄ»AzÁæ 575 r.L. PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀ mÉæîgÀ £ÀA§gÀ EgÀ¯ÁgÀzÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ vÁ½PÉÆÃn PÀqÉUÉ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ UÀÄqÁß¼À UÁæªÀÄzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀ®è¥ÀàUÉÆüÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 vÉVΣÀ°è ¥À°Ö ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ°è vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀUÉÊgÉ PÀqÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀPÁÌV MAiÀÄÄåªÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ¤qÀUÀÄA¢ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ F §UÉÎ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.05.2013 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃmÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 127/2013 PÀ®A 379 L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 28-07-2012 gÀAzÀÄ 2200 CªÀgÀì¢AzÀ ¢£ÁAPÀ;29-07-2012 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28-07-2012 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ;29-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è.¦AiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 46000/- ¨É¯ÉAiÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 28/«í 4826 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ¥ÀªÁqÀ§¸À¥Àà vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà qÉAV    ªÉÆèÁ¬Ä¯ï £ÀA§gÀ; 9740024017¸Á; §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr zÁåªÀĪÀé£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ   EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.05.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 56/2013 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
         ¢£ÁAPÀ: 11-05-2013 gÀAzÀÄ 09;00  UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ²æñÉÊ® vÀA¢ CrªÉ¥Àà ªÀiÁ½ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁåw »AzÀÄ ªÀiÁ®UÁgÀ ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀºÀ¼Àî vÁ: dªÀÄRAr f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃl FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-05-2013 gÀAzÀÄ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ vÀ¼ÉêÁqÀ UÁªÀÄzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀ ¸ÉÆêÀĤAUÀ vÉÆÃlzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀvÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw ¨sÁUÀªÀé UÀAqÀ ²æñÉÊ® ªÀiÁ½ ªÀAiÀiÁ: 40 eÁåw »AzÀÄ ªÀiÁ®UÁgÀ GzsÉÆåÃUÀ ªÀĤUÉ®¸À ¸Á| PÀÄA¨ÁgÀ ºÀ¼Àî vÁ|| dªÀÄRAr f:; ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¥ÉÆà £ÀA: 7760208985 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.05.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


¢£ÁAPÀ: 27.05.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 396 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 58,500/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Monday, May 27, 2013

DAILY NEWS ON 27-05-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 27.05.2013
1) UÁA¢üZËPï ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 126/2013 PÀ®A 379 L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 26.05.2013 gÀAzÀÄ 14.30 WÀAmÉUÉ UÁA¢üZËPï oÁuÉ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ JAf gÀ¸ÉÛ ¥ÉÆøÀÖ D¦Ã¸À ¹n §¸ï¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ¹n §¸ï ºÀwÛ £ÀUÀgÀzÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV E½¢zÀÄÝ F ªÉüÉAiÀÄ°è ¦AiÀiÁ𢠪Áå¤n ¨ÁåUï ZÉÊ£ï ¸Àj¹ CzÀgÀ°è ElÖ ¸ÉÆãÁgÀ CAUÀr ºÉ¸ÀjzÀÝ ¥ÁQÃmïzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1.60.000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ, ZÉÊ£ïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 3 GAUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöäà UÀA. ¸ÀĨsÁ¸ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ eÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  
2) §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2013 PÀ®A 376 (J¥sï) 302, 201. 506 gÉêÀÅ 34 L¦¹ & 3, 4, ¥ÉÆæÃmÉPÀë£ï D¥ï a®Øç£ï ¥ÀæªÀiï ¸ÉPÀÆìöå¯ï D¥É£Àì¸ï DåPÀÖ 2012
         ¢£ÁAPÀ: 18.05.2013 gÀAzÀÄ 14.00 WÀAmÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÀt§ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á§vÀÛ ¥sÀvÁæ¸ï ±ÉrØ£À°è DgÉÆæ £ÀA. 1 ¸ÉÊAiÀÄåzÀ¸Á¨ï vÀA. ªÀĺÀªÀÄäzÀ¸Á¨ï ªÀÄįÁè ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA. 2 ºÀ£ÀAvÀ vÀA. ²ªÀ¥Àà §eÉä EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÀjÃ¥Á ªÀAiÀiÁ: 11 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä zÀrØAiÀÄ ¥sÀvÁæ¸ï ±ÉrØ£À°è M§â¼É EgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥sÀvÁæ¸ï ±ÉÃrØ£À°è ºÉÆÃV CvÁåZÁgÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ d£ÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉüÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½zÀÄ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉUÉ CªÀ¼ÀzÉà Nr߬ÄAzÀ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄð£À ¥sÀvÁæ¸ï ¯Á¥ÀÖgÀPÉÌ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀAvÉ ªÀiÁr ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ¥Àr¹ DgÉÆæ £ÀA. 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ F «ZÁgÀ UÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤ªÉÄä®èjUÉ ¸ÀÄlÄÖ §Æ¢ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ F §UÉÎ eÉʧģÀ© UÀA. ¸ÁºÉç¯Á® AiÀÄArUÉÃj ¸Á: PÀ§ÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2013 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) ¤qÀUÀÄA¢ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2013 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPÀÖ.
         ¢£ÁAPÀ: 26.05.2013 gÀAzÀÄ 08.00 WÀAmÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À n¦ £ÀA. PÉJ.28.nDgï.2854 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉãÁ¼À Dgï.J¸ï PÀqɬÄAzÀ D®ªÀÄnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ JzÀgÀÄEUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JAJZï.11.J¹8776 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ©üêÀÄ¥Àà vÀA. ZÀAzÀæ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: D®ªÀÄnÖ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2013 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 26.05.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 127 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 25,600/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Sunday, May 26, 2013

DAILY NEWS ON 26-05-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                          
¢£ÁAPÀ: 26/05/2013.

1) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2013  PÀ®A: 279,304(J) L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ  25/05/2013 gÀAzÀÄ 12:15 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÆãÀ¥Àà ¨Á§tÚ ¥Ánî, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¯Á¼À¸ÀAV, vÁ: EAr. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ: 28/-E©-8159  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄÈvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ: 28/ E© -8159 £ÉÃzÀÝgÀ »A¢£À ¹Ãn£À°è ¸ÁvÀ°AUÀ¥Àà ¨Á¨ÁUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÁvÀ®UÁAªÀ EªÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁvÀ®UÁAªÀ¢AzÀ C®ªÉÄî ¹AzÀV ªÀiÁUÀðªÁV AiÀÄgÀUÀ®è UÁæªÀÄPÉÌ ®UÀßPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ (¦J) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PɼÀV£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ.   ºÉÆgÀl §¹ìUÉ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¢AzÀ ºÉÆÃV ºÀvÉÆÃn PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JzÀÄjV¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸Àì £ÀA PÉJ 28\J¥ï 1520 £ÉÃPÉÌ rQÌ ºÉÆr¹ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄ.Ý C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆæ ªÉÆãÀ¥Àà ºÁUÀÆ ¸ÁvÀ°AUÀ¥Àà E§âgÀÄ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀ ©gÁzÁgÀ, ¸Á: ¸ÁvÀ®UÁAªÀ (¦.L) vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.05.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
             
2) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2013 PÀ®A: 302.201 L¦¹.
¢£ÁAPÀ  26-04-2013 gÀ 4-5 ¢ªÀ¸À ªÉÆzÀ®Ä ªÉÃ¼É £ÀªÀÄÆ¢®è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ  CdªÀiÁ¸À 25 jAzÀ 35 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ  ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ J°èAzÀ¯ÉÆà PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ZÀÄaÑ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀ MUÉzÀÄ ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ¥Àr¹ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆÃj ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á: qsÀªÀ¼ÀV vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.05.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2013 PÀ®A: 174 ¹Dgï.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 25/05/2013 gÀAzÀÄ 02:00  UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÁ¬Ä ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ. UÀÄgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 70 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ. ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ZÁAzÀPÀªÀoÉ, vÁ: ¹AzÀV EªÀ¼ÀÄ gÁwæ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VzÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÁªÀÅ CPÀ¸Áä£À ªÀÄÈvÀ¼À JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ PÀaÑzÀÄÝ, ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ zÁR°¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ zsÀgÉ¥Àà UÀÄgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: ZÁAzÀPÀªÀoÉ vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.05.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


    ¢£ÁAPÀ: 25.05.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 180 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 34,500/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, May 25, 2013

DAILY NEWS ON 25-05-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 25.05.2013
1) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 47/2013 PÀ®A 302. 201 gÉêÀÅ 34 L¦¹
         ¢£ÁAPÀ: 25/03/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉUÉ ZÀqÀZÀt ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è (ªÉÄÊvÀ) §¸À¥Àà CrªÉ¥Àà «ÄgÀV ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ C.£ÀA. 1 ªÀÄUÀ, C.£ÀA. 2 ºÉAqÀw, C.£ÀA. 3 ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ C.£ÀA. 4 ¸ÀA§A¢PÀ EzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ §¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁgÀĨÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁgÀĨÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÄÊvÀ£À PÀÆqÀ dUÀ¼Á vÉUÉAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉÆr §r ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ¸ÀºÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 25/03/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ C.£ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁgÀĨÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ªÉÄÊvÀ£À vÀgÀqÀÄ ºÀÄj ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄ DgÉÆæ C.£ÀA. 2, 3 & 4 £ÉÃzÀªÀjUÉ w½¹zÀÄÝ C®èzÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉý £Á®ÄÌ d£À DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÉƯÉAiÀÄ ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ (ªÉÄÊvÀ) §¸À¥Àà vÀA/ CrªÉ¥Àà «ÄgÀV ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ºÁlð CmÁåPï DVzÉ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ¸ÀÄ¢Ý ºÀgÀr¹ ªÉÄÊvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀÄ®è¥Àà vÀA/ CrªÉ¥Àà «ÄgÀV ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð, eÁåw-»AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, GzÉÆåÃUÀ-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:UÉÆÃrºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2013 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) J¦JA¹ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2013 PÀ®A 379 L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 12/05/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmɬÄAzÀ 21:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è J¦JA¹ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ ¢£ÁAPÀ: 12/05/2013 gÀAzsÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmɬÄAzÀ  9:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  ©eÁ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ ©Üãk¼ï r E J gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ¥ÁgÉÃR gɸÀqɤìAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ¦gÁå¢AiÀÄ ¤°è¹zÀ ¥À®ìgï  PÀA¥À¤AiÀÄ 45000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ J 28 ªÁAiÀiï 7339 £ÉzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀA/ eÉÆåÃw¨Á ²AzsÉ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð ¸Á: Qwð £ÀUÀgÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JA¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.05.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) wPÉÆÃmÁ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 09/2013 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 18-05-2013 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉ ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24-05-2013 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è, wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ªÀÄgÉ¥Àà vÀA: FgÀ¥Àà PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÁvÁgÁ zË®vÀ £ÀUÀgÀ PÀgÀAeÉ FvÀ£ÀÄ ದಿನಾಂಕ: 18-05-2013 ರಂದು 18-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 24-05-2013 ರಂದು 14-00 ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಕೋಟಾ ಬಿಜಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಡೋಣಿ ಬ್ರೀಜ್ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೈತಾಗಿದ್ದು, ಮೈತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ EzÀÄÝ, F §UÉÎ UÀÄgÀ¥Àà vÀA: FgÀ¥Àà PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ-33 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÁvÁgÁ zË®vÀ £ÀUÀgÀ PÀgÀAeÉ, 7350993865 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2013 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2013 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 24/05/2013 gÀAzÀÄ 10:30  UÀAmÉUÉ ¹AzÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è  DgÉÆæ zÉêÀ¥Àà ²ªÀ¥Àà ºÀ½î, ¸Á: §APÀ®V FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV «¹Ì vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ wÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1) CªÀgÀ ZÁ¬Ä¸ï ¸ÀÄ¥Àgï «¹Ì CAvÁ §gÉzÀ 180 JA.J¯ï «¹Ì vÀÄA©zÀ 18 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 2) Njd£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï r®Pïì «¹Ì CAvÁ §gÉzÀ 180 JA.J¯ï «¹Ì vÀÄA©zÀ 65 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ. MlÄÖ Q: 3378/-gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À;vÀ: JªÀiï. JªÀiï. EArPÀgÀ ¦.J¸ï.L (C.«) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5) D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 20/05/2013 gÀ gÁwæ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ;-19/05/2013 gÀ ¨É¼ÀV£À 08;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D®ªÉÄî oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé UÀA/ GzÀAqÀ¥Àà §Æ¢ºÁ¼À ªÀAiÀiÁ-70 ªÀµÀð ¸Á- zÉêÀtUÁAªÀ vÁ- ¹AzÀV EªÀ¼ÀÄ  ¢£ÁAPÀ- 20/05/2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08;00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ vÀ£Àß ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ d«ÄãÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀvÀÛ®PÉÌ Gj ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÀgÀ Gj CPÁ¸ÁävÁV CªÀ¼ÀÄ GlÖ ¹ÃgÉUÉ »A¢¤AzÀ ºÀwÛ CzÀÄ ¥ÀÆwð  ªÉÄÊUÉ vÁV CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV UÀÄ®§UÁðzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ;-23/05/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02;30 UÀAl ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ F §UÉÎ GªÀÄätÚ vÀA/ GzÀAqÀ¥Àà §Æ¢ºÁ¼À ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á- zÉêÀtUÁAªÀ vÁ- ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


¢£ÁAPÀ: 24.05.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 188 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 28,300/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, May 24, 2013

DAILY NEWS ON 24-05-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 24.05.2013
1) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 144/2013 PÀ®A 376. 420 gÉêÀÅ 34 L¦¹.
¸ÀĪÀiÁgÀÄ JAlÄ wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ ¹AzÀV oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ £ÀA. 2  ªÉÆúÀ£À ©üêÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á: £ÁUÁ« vÁAqÁ £ÀA: 3 ºÁ.ªÀ: ¹AzÀV £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ¤zÀÄÝ, FvÀ£À »jvÀ£ÀzÀ°è ArOpi nM. 1 ²ªÁf ©üêÀÄ¥Àà ®ªÀiÁtÂ. ¸Á: UÉzÀÝ®ªÀÄj vÁAqÁ, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À £ÉÃzÀªÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 09/10/2011 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¤²ÑvÁxÀð ªÀiÁrzÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ®UÀßzÀ ¤±ÀÑAiÀÄ PÁAiÀÄð £À£ÉÆßA¢UÉ DVgÀÄvÀÛzÉ £Á£Éà ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ DUÀĪÀªÀ¤gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £ÀA©¹ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ FUÀ CdªÀiÁ¸À JAlÄ wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ  DUÁUÀ ºÀl ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀîzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ, DgÉÆæ £ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ®UÀߪÀ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÉÆA¢UÉ ¨ÉÃUÀ£É ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £ÀA©¹ §®ÄeÉÆÃj¤AzÁ DUÁUÀ ºÀl ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÁV vÁ£ÀÄ UÀ©üÃðt DVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æÃzÉë vÀAzÉ gÁdÄ ¥ÀªÁgÀ. ¸Á: £ÁUÁ« vÁAqÁ £ÀA:3, vÁ: ¹AzÀV £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2013 gÀAzÀÄ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä DVgÀÄvÀÛzÉ.
2) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 08/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ: 22-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 jAzÀ 03-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è wPÉÆÃmÁ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: gÁªÀÄtÚ vÀA: ¸Á§Ä PÉÆý ªÀAiÀiÁ- 35 ªÀµÀð, ¸Á: WÉÆÃt¸ÀV FvÀ¤UÉ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀzÀ PÁ®PÉÌ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.05.2013 gÀAzÀÄ 10.45 WÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀÄ£ÀAzÁ UÀA: gÁªÀÄtÚ PÉÆý ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, ¸Á: WÉÆÃt¸ÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2013 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä DVgÀÄvÀÛzÉ.
3) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 10/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ: 22/05/2013 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmɬÄAzÀ 23/05/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ZÀqÀZÀt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ-C£ÁªÀÄzsÉåÃAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45-50 ªÀµÀðUÀ¼À UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀåQÛAiÀÄÄ J°èAzÀ¯ÉÆ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÁ®½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §¸ï¸ÁÖöåAqÀzÀ°è EzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ §ºÀ¼Éà C±ÀPÀÛ£ÁVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÉÆA¢UÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀ°®è CªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/05/2013 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 23/05/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß C±ÀPÀÛvÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §gÀĪÀ¢®è ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ C£ÀÄߪÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è F §UÉÎ £ÁUÉÃAzÀæ vÀA/ gÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð, eÁåw-»AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ, GzÉÆåÃUÀ-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÁ®½î vÁ:EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2013 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


¢£ÁAPÀ: 23.05.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 185 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 28,500/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Thursday, May 23, 2013

DAILY NEWS ON 23-05-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 23.05.2013

1) EAr ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 94/2013 PÀ®A 279. 337. 338. 304(J) L¦¹
¢£ÁAPÀ: 21.05.2013 gÀAzÀÄ 11.00 WÀAmÉUÉ EAr ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á¯ï vÀA. ²æñÉÊ¯ï ºÀjd£À ¸Á: zÉÃV£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ.28.nDgï.1376 £ÉÃzÀÝgÀ£ÀÄß »gÉÃgÀÆV PÀqɬÄAzÀ  vÁA¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢ vÁ¬Ä gÉêÀªÀÄä UÀA. ²æñÉÊ¯ï ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¥ÀÄnzÀÄ ©Ã¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ EzÀgÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÉêÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: zÉÃV£Á¼À EªÀ½UÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà F ¢ªÀ¸À ¢. 22/5/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14.15 WÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ DzÀ §UÉÎ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 22/5/2013 gÀAzÀÄ 15.15 WÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ PÀȵÀÚ¥Àà vÀA. ²æñÉÊ¯ï ºÀjd£À ¸Á: zÉÃV£Á¼À vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 63/2013 PÀ®A 309 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 22/05/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.00 WÀAmÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀzÀ ¨ÁågÉPï £ÀA. 08 gÀ°è ¸ÀeÁ§A¢ü ¸ÀASÉå 4677 CªÀÄgÉñÀ vÀA. ¸ÀAUÀ¥Àà PÀnÖêÀĤ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄzÀĪÉUÉ ¥ÉgÉÆïï gÀeÉ ©qÀ¢zÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¸À®Ä ¥ÉgÉÆïï gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀ®Ä §r¯ÁgÀzÀÝPÉÌ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀzÀ ¨ÁågÀPï £ÀA. 08 gÀ°è J¯ÉQÖçPÀ¯ï UÁf£À §°â£À ¸ÀtÚ ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãj£À°è «Ä±Àæt ªÀiÁr PÀÄrzÀÄ DvÀäºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÀÄÝ F §UÉÎ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.5.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä DVgÀÄvÀÛzÉ.
3) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2013 PÀ®A 457. 380 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 14.05.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.05.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸Á¢ü¹ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 24500 gÀÆ ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀ ¨É½îAiÀÄ ZÉÊ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CzÉà eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ CAUÀrAiÀÄ ºÉ¸Àj£À «fnAUï PÁqÀð ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ¸ÀĤî vÀA. ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ²gÀªÁ¼À ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22/05/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä DVgÀÄvÀÛzÉ.  

¢£ÁAPÀ: 22.05.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 181 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 26,700/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, May 22, 2013

DAILY NEWS ON 22-05-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 22.05.2013

1) zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 65/2013 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ
¢£ÁAPÀ: 21/05/2013 gÀAzÀÄ 1750 UÀAmÉUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ eÁ®ªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÉãÀªÁd vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ ªÁ°ÃPÁgÀ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ eÁ®ªÁzÀ EªÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ gÀÆ 3080=00 gÀÆ¥Á¬Ä 2) 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ. C:Q; 00=00 d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ¦üÃgÁå¢ JªÀiï.PÉ. zsÁªÀÄtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2013 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 64/2013 PÀ®A 176 ¹Dg惡 
¢£ÁAPÀ: 18/05/2013 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ ªÀÄÄvÀÄðAdAiÀÄ »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á: §£ÀßnÖ ¦ J EªÀ½UÉ DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÀÝPÉÌ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzÀ ¸Éë¹zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzÀV ¸ÀgÀPÁj zÁªÁSÁ£ÉUÉ M¬ÄÝzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄÊvÁzÀ §UÉÎ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉà ªÉÄÊvÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß CªÀ¼À vÀªÀgÀÆgÁzÀ PÉÆÃgÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ MAiÀÄÄÝ ¸ÀÄlÄÖ ºÁQ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ªÁAiÀiï n ZÀªÁít ¹JZï¹ 1017 zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦ J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 129/2013 PÀ®A 498(J). 323. 324. 504 gÉêÀÅ 34 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 18-5-13 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÁvÁæ¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀjzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ.CzÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁqÉÆÃt E£ÉÆßçâgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ CªÀjUÉ vÁæ¸À PÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¨ÉÆøÀÄr CAvÁ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃr§r ªÀiÁrzÀÄÝC®èzÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀiÁªÀ DgÉÆæ C£ÀA 2£ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É «µÀAiÀÄ vÉVwAiÀiÁ gÀAr CAvÁ PÉÆÃrè¬ÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ C£ÀA 1&2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀAVÃvÁ UÀA C«£Á±À ±ÉÃmÉÖ£ÀߪÀgÀ ¸Á||PÁvÁæ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2013 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 21.05.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 253 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 41,600/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.