Number of Visitors

Tuesday, April 30, 2013

DAILY NEWS ON 30-04-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                               
¢£ÁAPÀ: 30/04/2013.


1) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2013 PÀ®A: 279, 304(A) I.P.C. & 187 M.V. Act

¢£ÁAPÀ: 29.04.2013 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁzÀ ¨Á¯Áf mÁæªÉ®ì §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/6764 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀgÀ §¸Àì£ÀÄß ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ ªÉÆgÀlV PÀqÉUÉ J£ï.JZï. 218 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ¢rØ DV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28/ªÁAiÀiï-8026 EzÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ gÀÄPÉÆä¢Ý£ï vÀAzÉ C§ÄݯïgÀeÁPÀ ªÀÄįÁè. ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÆgÀlV FvÀ¤UÉ ¸ÉÊr¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ¥Àr¹ §¸Àì ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤°è¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀw w½¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¨ÉÃUÀA© UÀAqÀ. C§ÄݯïgÀeÁPÀ. ªÀÄįÁè. ¸Á: ªÉÆgÀlV. vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2013 PÀ®A- ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ. 

¢£ÁAPÀ: 16.04.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è UÀÄAqÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï ¨ÁUÁ£ÀUÀgÉ. ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ JªÀiï.f. gÉÆÃqÀ ®Qëöä UÀÄr G¯Áè¸À ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ. EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀÄ EªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §eÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ EªÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ «ªÀÄ® UÀAqÀ UÀÄAqÀÄ ¨ÁUÁ£ÀUÀgÀ. ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ JªÀiï. f. gÉÆÃqÀ ªÀiÁºÁ®Qëöä UÀÄr G¯Á¸À ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2013 PÀ®A-78 (iii) KP Act 

¢£ÁAPÀ: 29.04.2013 gÀAzÀÄ 13.20 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1) ¨Á§Ä vÀAzÉ gÀeÁPÀ¸Á§ dªÀÄRAr ºÁUÀÆ E£ÀÆß M§â ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ eÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃl §tUÁgÀUÀ°è. ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆ. UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà Dgï.Dgï.¥Ánî. UÁA¢üZËPÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2013 PÀ®A ºÀÄqÀV PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 27.04.2013 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼À ªÀiÁºÀzÉë ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ®UÀßzÀ ¤«ÄÃvÀå UɼÀwAiÀÄjUÉ ®UÀߥÀwæPÉ PÉÆlÄÖ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. F §UÉÎ ®PÀëöät ²ªÀ¥Àà UÀAUÀÆgÀ ¸Á|| ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) J.¦.JA.¹. ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA 05/2013. PÀ®A- 174(¹)  ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 27.04.2013 gÀAzsÀÄ ªÀÄzÀåºÀß 03.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ; 29.04.2013 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è J.¦.JA.¹. ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è gÀ« §¸À¥Àà PÀ¼ÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ: 13 ªÀµÀð ¸Á: E£ÁªÀÄzÀgÀ PÁ¤ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£À ±ÀªÀªÀÅ E£ÁªÀÄzÀgÀ PÁ®¤AiÀÄ ©J¯ïrEAiÀÄ ªÀĢݣÀ Rt UÉÃmï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ M¼À ZÀgÀArAiÀÄ°è UÉÆÃt aîzÀ°è ¸ÀA±Á¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¨sÁgÀw UÀA. §¸À¥Àà PÀ¼ÀUÉÆAqÀ ¸Á: E£ÁªÀÄzÁgÀ PÁ®¤ ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J.¦.JA.¹. ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2013 ªÀÄ»¼É PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 20.04.2013 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀé  UÀAqÀ wªÀÄäuÁÚ  ²°à ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð ¸Á : ªÀÄÄvÀÛV EªÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ  J°èAiÉÆà ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ wªÀÄäuÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ²°à ¸Á; ªÀÄÄvÀÛV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 29.04.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 226 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 34,000/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, April 29, 2013

DAILY NEWS ON 29-04-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                               
¢£ÁAPÀ: 29/04/2013.


1) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r. £ÀA. 07/13 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ: 26.04.2013 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ-gÁdÄ PÀ±À¥sï vÀA. ªÀÄAlÄgÁªÀÄ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á:PÀÄlÄæ vÁ:¨ÉÊgÁªÀÄWÀqÀ f: ©eÁ¥ÀÆgÀ bÀwÛ¸ÀWÀqÀ gÁdå EªÀ£ÀÄ ZÀqÀZÀt PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨sÁ«UÉ d¼ÀPÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¨sÁ«AiÀÄ°è E½AiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁåj ¨sÁ«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ FdĨÁgÀzÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¸ÀvÀÄÛ ºÉtªÁV ¨sÁ«AiÀÄ ¤Ãj£À°è vɯÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ ªÉÄÊvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ £ÁAiÀÄPïÌ vÀA. PÀĪÀÄzÀÄ£ï £ÁAiÀÄPïÌ ¸Á:PÀÄlÄæ vÁ: ¨ÉÊgÁªÀÄWÀqÀ f: ©eÁ¥ÀÆgÀ, bÀwÛ¸ÀWÀqÀ gÁdå gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

  ¢£ÁAPÀ: 28.04.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 211 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 35,800/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, April 28, 2013

DAILY NEWS ON 28-04-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                               
¢£ÁAPÀ: 28/04/2013.

1) vÁ½PÉÆn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2013 PÀ®A-87 PɦDPÀÖ

¢£ÁAPÀ: 27.04.2013 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÁ½PÉÆn ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] gÁªÀÄ£ÀUËqÀ §¸À£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ E£ÀÆß 12 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÄ PÉÆqÀUÁ£ÀÆgÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.   ¨ÁVªÁVgÀĪÀ ¸ÀØvÀÄÛUÀ¼À  «ªÀgÀ 1) E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 52 C.Q. 0.00 2) gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 7220/-.gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ  3) ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀUÀ¼ÀÄ 07 C;¸À;Q; 1400/-  F §UÉÎ ¸À vÀ|| ©æÃeÉñÀ ªÀiÁåxÀÆå ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2013 PÀ®A 32,34 PÉ E AiÀiÁåPÀÖ

¢£ÁAPÀ: 27.04.2013 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EAr ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] ±ÀgÀt¥Àà vÀA. ²æêÀÄAvÀ ¥Á¸ÉÆÃr @ ºÁ¢ªÀĤ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á: ²gÀ±ÁåqÀ 2]¨sÀƪÀÄUÉÆAqÀ vÀA. CtÚ¥Àà ¥Á¸ÉÆÃr ¸Á; ²gÀ±ÁåqÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃl E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV lAlA.£ÀA PÉJ 29/9778 £ÉÃzÀÝgÀ°è 4033-12 gÀÆ QªÀÄwÛ£À ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: 1] gÁAiÀįï UÉÆÃ®Ø PÀ¥ï «í¹Ì CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 91 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MAzÀÄ ¨Ál°AiÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 44.32 gÀÆUÀ¼ÀÄ MlÄÖ ¨Ál°UÀ¼À QªÀÄävÀÛ 4033-12 gÀÆUÀ¼ÀÄ 2] lAlA MAzÀÄ CzÀæ £ÀA PÉJ 29/9778 CAvÁ £ÀA§j£ÀzÀÄ C¸ÀQ 50 ¸Á«gÀ gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À|vÀ|| L DgÀ ¥ÀlÖt±ÉnÖ ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] EAr ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

  ¢£ÁAPÀ: 27.04.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 244 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 37,600/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, April 27, 2013

DAILY NEWS ON 27-04-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                               
¢£ÁAPÀ: 27/04/2013.


1) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2013 PÀ®A: 279,304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï«íDPïÖ

¢£ÁAPÀ: 26.04.2013 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiïJZï-04/¦J-2034 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©eÁ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ wPÀÄÌAr PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀÄvÁß¼À §¸ï¸ÁÖöåAqÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ZÉPï¥ÉƸïÖ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÄÊvÀ gÁªÀÄ°AUÀAiÀiÁå vÀA. ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 39 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀºÁ¥ÉÃoÀ UÀ°è «eÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸Àà®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁtUÉ w½¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ AiÀÄ®è¥Àà vÀA: AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¥ÀÆeÁj gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2013 279, 337,338, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï « DPÀÖ.
¢£ÁAPÀ: 26.04.2013 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è  1] gÁdÄ §dAwæ ¸Á:§¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr. lA lA £ÀA§gÀ;PÉJ-29-J-5393 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. 2] C¯Áè§PÀë «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè UÀÆqÀì lA lA £ÀA; PÉJ-28-©-3751 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ C£ÀA-1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ºÀAZÀ£Á¼À PÀqɬÄAzÁ ¨ÁUÉêÁr PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ C£ÀA-2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ §.¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÁ ºÀAZÀ£Á¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV M§âjUÉƧâgÀÄ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ JzÀÄgÀÄ §zÀÄgÁV §AzÀÄ ¸Á¬ÄqÀ PÉÆqÀzÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ CgÉÆæ C £ÀA-1 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÁ ¥Àæ±ÁAvÀ PÀAzÀUÀ¯ï ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ²æÃ. ªÀÄ®è¥Àà vÀA. §¸À¥Àà PÀAzÀUÀ¯ï ¸Á: § ¨ÁUÉêÁr. vÁ; §.¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2013 PÀ®A-3. PÀ£ÁðlPÀ M¥À£ï ¥Éè¸À¸ï ¦æªÉ£Àì£ï D¥sï. r¸ï ¦UÀgÀªÉÄAmï. DåPÀÖ. 1981. ªÀÄvÀÄÛ 127. (A) RP ACT. 1951
¢£ÁAPÀ: 23.04.2013 gÀAzÀÄ ªÉÃ¼É £ÀªÀÄÆ¢®è UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1) J£ï.Dgï.¥ÁAZÁ¼À ¸ÀAWÀlPÀgÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀë ©eÁ¥ÀÆgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀ£ÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¸ÀAWÀlPÀgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀå £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÁæZÁgÀPÁÌV ©eÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ UÁA¢üZËPÀ ¸ÀPÀð®¢AzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÁUÀÆ n¥ÀÄà ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4000-5000 PÁAUÉæ¸ï zsÀédUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ²æà CAPÀzÀ ¸ÉÃPÀÖgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÉPÀÖgÀ £ÀA§gÀ-430 ©eÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4) J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA: 04/2013. PÀ®A-174 ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ: 26.04.2013 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ: ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60 gÀ ªÉÄîàlÄÖ FvÀ£ÀÄ ±ÀgÉ PÀÄrzÀÄ ¤±É¬ÄAzÁUÀ°  CxÀªÁ  gÉÆÃUÀ¢AzsÁUÀ° ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqÀ ²æà PÉAzÀUÀ¯ï ºÀ£ÀÄAvÁæAiÀÄ gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ C¯ÉUÁÔAqÀgï vÀA. ªÁ®Ögï CªÀÄätÚ ¸Á; ©eÁ¥ÀÆgÀ «Ä±À£À PÀA¥ËAqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2013 PÀ®A 174[¹] ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ: 26.04.2013 jAzÀ 5-6 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀiÁ 25 jAzÀ 35 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀÅ¢®è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ CAzÁdÄ 25 gÀAzÀ 35 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ FUÀ 5-6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ qsÀªÀ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ PÉÆjAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¸ÀwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀ HgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ CqÀ«AiÀÄ°è ºÀ¼ÀîzÀ°è ¸ÀwÛzÀÝjAzÀ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ C¤¸ÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀA. ¹zÀÝ¥Àà PÉÆÃj ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á: qsÀªÀ¼ÀV vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ: 25.04.2013 gÀAzÀÄ 22.45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ ªÉÄÊvÀ gÀAUÀ¥Àà ®Pàëöät PÉÆPÀl£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ «±Àé£ÁxÀ ºÀÄZÀÑ¥Àà PÀÄAzÀgÀV EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ ªÀļÉ, UÁ½ eÉÆÃgÁV ©Ã¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉà eÉÆÃgÁV ¹r®Ä §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¹r®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ®Pàëöät PÉÆPÀl£ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ «±Àé£ÁxÀ PÀÄAzÀgÀV EªÀjUÉ vÁV CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ©J¯ïrE zÀªÀSÁ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ®PÀëöät PÉÆPÀl£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ gÁªÀĪÀé  UÀAqÀ ®PÀëöät PÉÆPÀl£ÀÆgÀ ¸Á||PÀA¨ÁV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

  ¢£ÁAPÀ: 26.04.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 264 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 42,000/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, April 26, 2013

DAILY NEWS ON 26-04-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                               
¢£ÁAPÀ: 26/04/2013.


1) d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/13 PÀ®A 379 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 26.03.2013 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2013 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á§vÀÛ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32/PÀÆå-5177 C.Q. 25000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁeÁf£ÀUÀgÀzÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ©.f ¸É½î gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀzÀ JzÀÄjUÉ ¯ÁPÀ ºÁQ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ D£ÀAzÀ ªÉÆúÀ£À zsÀªÀÄðPÀgÀ ¸Á|| UÀÄ®âUÁð ºÁ° gÁeÁf£ÀUÀgÀ ©eÁ¥ÀægÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: AiÀÄÄ.r £ÀA.14/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹
¢£ÁAPÀ: 25.04.2013 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ±ÀgÀt¥Àà gÁAiÀÄ¥Àà ºÀ¼ÀUÉÆAqÀ, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁåPÉÆÃqÀ, vÁ: ¹AzÀV. £ÀªÀÄÆzÁzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JwÛ£À UÁrAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼ÁzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¤Ã®ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÁAvÁ ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ gÁAiÀÄ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß PÀÄj¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¸ÀÆgÀ¥Á£À PÀnÖUÉ Q¼À®Ä¨ÁåPÉÆÃqÀ-§£ÉßnÖ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛUÀÄAmÁ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JvÀÄÛUÀ½UÉ ºÀaÑzÀ ºÀUÀΪÀÅ PÉÊeÁj F²Ã£À PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä F²Ã£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ°èAzÁ ¨ÁVzÁUÀ M«ÄäAzÉÆêÉÄäÃ¯É JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¨ÉzÀj NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ, DUÀ eÉÆð ºÉÆÃV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ UÁrAiÀÄ §®UÀqÉ UÁ°AiÀÄÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄ¢zÀÝjAzÀ UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÁåPÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà, ºÀ¼ÀUÉÆAqÀ ¸Á: ¨ÁåPÉÆÃqÀ, vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 25.04.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 155 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 20,000/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, April 25, 2013

DAILY NEWS ON 25-04-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                               
¢£ÁAPÀ: 25/04/2013.


1) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2013 PÀ®A: 323. 504. 506. gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ  3 [1] [7]  [10] J¸ï.¹/ J¸ï.n ¦.J DåPïÖ-1989
¢£ÁAPÀ: 24.04.2013 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1) ZÀ£Àߧ¸ÀÄgÁªÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ £ÁqÀUËqÀæ 2) CA§jñÀgÁªÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ £ÁqÀUËqÀæ ¸Á: E§âgÀÆ ªÀÄzÀj [»AzÀÆ gÉrØ eÁwAiÀĪÀgÀÄ] £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄzÀj UÁæªÀÄzÀ ªÉÄïÁÓwAiÀÄ »AzÀÆ gÉrØ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄÄRAqÀjzÀÄÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ HgÀ°è «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹mÁÖV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ  »AzÀƽzÀ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ ¨ÉÃqÀgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÉAzÀÄ UÉÆwÛzÀÄÝ UÉÆwÛzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¤£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ gÁdQÃAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ©nÖAiÀiÁ ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ ºÉýzÀÝPÉÌ NlÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆqÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ  CªÁZÀåªÁV eÁåw JwÛ ¨ÉÊzÁr PÉÊ »rzÀÄ wgÀÄ« dUÁÎr £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÀÆ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JwÛ £É®PÉÌ MUÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ±ÁAvÀ¥Àà vÀA: ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà PÀ£ÉÆß½î ¸Á: ªÀÄzÀj  vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 24.04.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 199 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 26,700/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, April 24, 2013

DAILY NEWS ON 24-04-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                               
¢£ÁAPÀ: 24/04/2013.


1) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ gÁZÀAiÀiÁå »ÃgɪÀÄoÀ ¸Á.PÀÄ®UÀÄQð
¢£ÁAPÀ: 22.04.2013 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɬÄAzÀ 23.04.2013 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ PÁgÀtPÁÌV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-35 ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ CªÀ£ÀPÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀΩVzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè JwÛ ºÁQ ªÀÄÈvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.2) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA 16/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹
¢£ÁAPÀ: 23.04.2013 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊvÀ ¸ÀÈ¶× ªÀAiÀiÁ-MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ Dl DqÀĪÁUÀ CPÀ¸ÁävÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀiÁrzÀ qÉÆÃtÂAiÀÄ°è ©zÀÄÝ, ªÀÄļÀÄV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ zÁåªÀ¥Àà vÀA. ªÀiÁ¼À¥Àà ªÀÄgÉÆüÀ ¸Á: UÉzÀÝ®ªÀÄj gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 23.04.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 46 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 7,600/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, April 23, 2013

DAILY NEWS ON 23-04-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                               
¢£ÁAPÀ: 23/04/2013.


1) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2013 PÀ®A 174 ¹Dgï ¦¹
¢£ÁAPÀ: 22/04/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 03-15 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ : ©üêÀÄgÁªï vÀA. gÁªÀÄtÚ ªÀÄ®PÀ£ÀªÀgÀ eÁw: »AzÀÆ zÀ°vÀ ªÀAiÀiÁ : 52 ªÀµÀð GzsÉÆåÃUÀ : ¹JZï¹ 813 ¸Á|| wPÉÆÃmÁ ºÁ° UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ©Ãmï £ÀA. 1 gÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ C¯Áè¥ÀÆgÀ NtÂAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ »rAiÀÄ®Ä ¨É£ÀßnÖ NqÀĪÁUÀ PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ MªÉÄä¯É JzÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁæ¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ C°èAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌUÀ° ªÀÄÈvÀgÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¸ÀAdAiÀÄzÀvÀÛ vÀA. ªÀiÁ£À¹AUï ¥ÀªÁgÀ ¹¦¹-600 ¸Á|| UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ ©eÁ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) EAr ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2013 PÀ®A:498[J] 323,504,506 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹
       2 ªÀµÀðUÀ¼À ¯ÁUÁAiÀÄvÀ¢zÀ ºÁUÀÆ 14/04/2013 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EAr ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] ¹zÁÝ£ÀAzÀ vÀAzÉ ©ÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¥ÀAZÁ¼À@ §rUÉÃgÀ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ ©eÁ¥sÀÄgÀ CQÌ PÁ¯ÉÆä £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ, ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 2 vÉÆð §AUÁgÀ ºÁUÀÆ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¢£Á®Ä ºÉÆÃr §r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ vÉÆAzÀgÉ vÁæ¸À PÉÆlÄÖ CªÁZïÑ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æêÀÄw: ²¯Áà UÀAqÀ ¹zÁÝ£ÀAzÀ ¥ÀAZÁ¼À @ §rUÉÃgÀ ¸Á: ©eÁ¥ÀÄgÀ CQÌ PÁ¯ÉÆä ºÁ° ªÀ¹Û EAr EA¢gÁ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

  ¢£ÁAPÀ: 22.04.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 189 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 33,500/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, April 22, 2013

DAILY NEWS ON 22-04-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                               
¢£ÁAPÀ: 22/04/2013.


1) ¸ÀAZÁj ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2013 279,338 L.¦.¹ 187 JA.«í.AiÀiÁåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 21.04.2013 gÀAzÀÄ 08.45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ²ªÀAiÉÆÃVªÀÄoÀ ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J 28/J8760 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ D®ªÀÄnÖ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ  £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉUÉ  ºÉÆgÀl  PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ28 J£ï-3660 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄƪÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨Áj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¨Á§Ä zÁ£À¥Àà UÀzÁå¼À  ¸Á|| PÉÆÃmÁå¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¤qÀUÀÄA¢  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2013 PÀ®A: 279, 337, 338, IPC & 187 M.V Act
       ¢£ÁAPÀ: 19.04.2013 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è gÀAUÀ¸Áé«Ä vÀA gÀAUÀ£Á¬ÄPÀ ¸Á|| PÉƪÀÄgÀºÀ½î vÁ|| f|| ªÀÄAqÀå 407 UÀÆqïì ªÁºÀ£À £ÀA: KA-02/D-2393  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ  407 UÀÆqïì ªÁºÀ£À £ÀA: KA-02/D-2393 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ J£ï.JZï-50 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §.¨ÁUÉêÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÀÄÄAzÉ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤zsÁ£À ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄA¢£À ¯ÁjUÉ (£ÀA§gÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè) »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ J£ï.¹. ªÀĺÉñÀ vÀA. aPÀ̪ÀiÁzÀAiÀÄå  ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á|| £ÀqÀPÀ¯Á¥ÀÆgÀ vÁ|| ªÀÄļÀªÀ½î f|| ªÀÄAqÀå  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

   ¢£ÁAPÀ: 21.04.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 216 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 34,500/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, April 21, 2013

DAILY NEWS ON 21-04-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                               
¢£ÁAPÀ: 21/04/2013.


1) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2013 PÀ®A. 279,337,304[J] L ¦.¹ 187 JªÀiï.« DPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 19.04.2013 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è fÃ¥À £ÀA n.J£ï-22 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ D®ªÀÄnÖ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-28 Dgï-3914 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ®PÀ¥Àà gÁªÀÄtÚ ¤A¨Á¼À ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ¨sÁVÃgÀy vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¹AzsÀÆgÀ ºÁUÀÆ ¨Á£ÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ dUÀÄ PÀgÁAqÉ ¸Á||§ÄgÀuÁ¥sÀÆgÀ ªÀÄƪÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ  ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¨Á£ÀĨÁ¬ÄUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©.J¯ï.r.F D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ªÀÄ®PÀ¥Àà gÁªÀÄtÚ ¤A¨Á¼À ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ±Á¥ÉÃoÀ UÀ°è  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 20.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2013 PÀ®A-318 L¦¹
       ¢£ÁAPÀ 19.04.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À ¢£ÁAPÀ-20.04.2013 gÀAzÀÄ 09.30  UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄÊvÀ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ«£À d£À£ÀªÀ£ÀÄß §aÑqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ©.JA.¹. ºÁ¸ÉÖÃ¯ï »AzÀÄUÀqÉ ZÉA§gÀ ªÉÄÃ¯É ¤£Éß ¢ªÀ¸À gÁwæ ªÉüɬÄAzÀ F ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀV£À 09.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÉÆAaPÉÆÃgÀªÉÃgÀ ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ PÉÆAaPÉÆÃgÀªÉÃgÀ Nt ¸ÉÖõÀ£À gÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 20.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2013  PÀ®A   ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
            ¢£ÁAPÀ 08.03.2013 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ vÁqÀ¥Àwæ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦.PÉ. £ÀUÀgÀ. EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ ¦.PÉ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ qÀÆånUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ dAiÀIJæà UÀAqÀ £À©Ã¸Á§ vÁqÀ¥Àwæ ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦.PÉ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 20.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

   ¢£ÁAPÀ: 20.04.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 196 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 29,900/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, April 20, 2013

DAILY NEWS ON 20--04-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                               
¢£ÁAPÀ: 20/04/2013.


1) ºÉÆÃwð oÁuÉ AiÀÄÄ.r. £ÀA.7/2013, PÀ®A: 174 ¹Dgï.¦¹.
       ¢£ÁAPÀ 19.04.2013 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÉÆÃwð oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ±À²PÀ¯Á vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ°AUï PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉÆÃwð EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ±À²PÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀzÀåPÉÌ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ¢AzÀ §¼À° AiÀiÁgÉÆà E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¹ÃgɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dAwUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EzÉ. F §UÉÎ ¥Àæ¨sÀÄ°AUï vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ PÁA§¼É ¸Á|| ºÉÆÃwð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃwð oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 19.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ZÀqÀZÀt oÁuÉ AiÀÄÄ.r. £ÀA.6/2013, PÀ®A: 174 ¹Dgï.¦¹
       ¢£ÁAPÀ 17.04.2013 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɬÄAzÀ 19.04.2013 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ZÀqÀZÀt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀB ºÉÆãÀߥÀà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á|| mÁPÀ½ EªÀ£ÀÄ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ zÁlĪÁUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ CªÀ£À ±ÀªÀªÀÅ ¤Ãj£À°è vÉ®ÄwÛgÀĪÁUÀ £ÉÆÃrzÀ §UÉÎ ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EzÉ. F §UÉÎ eÉÆåÃw UÀAqÀ ºÉÆãÀߥÀà PÁA§¼É  ¸Á|| mÁPÀ½ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 19.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 19.04.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 158 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 20,900/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, April 19, 2013

DAILY NEWS ON 19-04-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                               
¢£ÁAPÀ: 19/04/2013.


1) zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/13 PÀ®A, 498(A),323,324,504 IPC
       MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 16.04.2013 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ®Äè ¸ÉêÀÅ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ vÁAqÁ vÁ|| ¹AzÀV £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ºÉAqÀw CAvÀ w½zÀÄ w½zÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ®UÁAiÀÄvÀ¢AzÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ ¸Àj E¯Áè, ¤Ã£Àß £ÀqÀvÉ ¸Àj E¯Áè, CAvÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀ®èzÉ vÁ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤Ã£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ F §UÉÎ ¤Ã£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ºÉý CªÀjAzÀ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý¸ÀÄwÛAiÀiÁ gÀAr, ¨sÉÆøÀr CAvÀ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ, qÀħâPÉÌ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ zÀÄSÁB¥ÀvÀ ¥Àr¹zÀ®èzÉ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ ¸À«vÁ UÀAqÀ PÀ®Äè gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 18.04.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 18.04.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 276 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 39,800/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.