Number of Visitors

Thursday, March 28, 2013

DAILY NEWS ON 28-03-2013



¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                    ¢£ÁAPÀ: 28/03/2013.
1) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 37/2013. PÀ®A. 341, 323, 504, 506 ¸ÀºÀ PÀ®A. 34 L¦¹ & 3(1) & (10) J¸ï¹/J¸ïn ¦J DåPïÖ 1989.
¢£ÁAPÀ: 27.03.2013 gÀAzÀÄ 23.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C§Ä vÀAzÉ ¨ÁµÀ¸Á§ ºÉ¨Áâ¼À eÁ|| ªÀÄĹèA 2) §ÄqÉØøÁ§ vÀAzÉ ªÀiÁ§tÚ zÀ¥ÉÃzÁgÀ eÁ|| ªÀÄĹèA ¸Á|| E§âgÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ §®gÁªÀÄ EªÀgÀÄ ¥Àj²ÃµÀ× eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀjzÀÄÝ, EªÀgÀÄ mÁåPÀÖgÀzÀ°èzÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¨Á¼À¥Àà UÀÄrªÀĤ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ E½¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄÄ ºÀwÛ EgÀĪÀzÀjAzÀ mÁåPÀÖgï »AzÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¥Àj²ÃµÀ× eÁwAiÀĪÀgÀÄ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ DgÉÆæ 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ªÀÄUÀ£Éà ¥ÀgÀ±Áå JµÉÆÖvÀÛ jêÀígÀì vÉÆUÉÆÃw ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ CªÀZÀå ¨ÉÊzÀÄzÀ®èzÉ ¤ÃªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼ÁVzÉ ºÉÆïÁå ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼Áå CAvÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ®èzÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV CqÀØ UÀnÖ vÀgÀÄ© ¯Éà ªÀÄPÀ̼Áå £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ PÉÌ zÁj ©nÖ¯Áè jêÀígïì vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ £É¥Á ºÉüÀÄwÛj CAvÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄzÀ®èzÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ EµÀÖPÉÌ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, F §UÉÎ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀÄrªÀĤ ¸Á|| zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV vÁ|| ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ; 27/03/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

2) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 38/2013. PÀ®A. 32, 34 PÉ.E DåPïÖ.
¢£ÁAPÀ: 27.03.2013 gÀAzÀÄ 12.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ dĪÀiÁäªÀĹ¢ UÀaÑ£À ªÀĺÀ® ºÀwÛgÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ©eÁ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è ºÉƽ ºÀÄtÂÚªÉÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¤µÉÃzÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ DzsÉñÀ EzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ C£À¢PÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉAiÀÄzÉà vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ºÉʪÀqÀìð «¹Ì vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À ¨É¯É ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ªÁV ¥Áè¹ÖPï UÉƧâgÀ aîzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà J.Dgï.UÀÄAzÀV, ¹JZï¹-834 UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ; 27/03/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

3) J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 19/2013. PÀ®A. 87 Pɦ DåPïÖ.
¢£ÁAPÀ: 27.03.2013 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁºÀÄ® £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ZÀªÁít, ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ ±ÁºÀÄ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ «eÁ¥ÀÆgÀ £ÀªÀÄÄ¢¹zÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ¸ÁÖgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉÃ¥Áj AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ ºÀt 7480/- ªÀÄÛvÀÄ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀ;00=00  d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà JA.PÉ.zsÁªÀÄtÚªÀgÀ, ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) J¦JA¹ ¦J¸ï «eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ; 27/03/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

4) J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 03/2013. PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
¢£ÁAPÀ: 15.03.2013 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¨Á§Ä ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 37 ªÀµÀð ¸Á: «eÁ¥ÀÄgÀ §A§¼À CUÀ¹  vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ¸À®ÄªÁV ¸ÉÆÖà ºÉÆwÛ¸ÀĪÁUÀ DPÀ¸ÁävÀ ¨ÉAQ Gj CªÀ¼ÀÄ vÉÆlÖ ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ J¯Áè ¸ÀÄnÖgÀĪÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÀVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ «eÁ¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ DVgÀÄvÁÛ¼É, F §UÉÎ ²æêÀÄw ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Àà ¥ÀlÖt±ÀnÖ, ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ J¦JªÀiï¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ; 27/03/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

5) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 32/2013. PÀ®A. 32, 34 PÉE DåPïÖ.
¢£ÁAPÀ: 27.03.2013 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà E¼ÀUÉgÀ, ¸Á: vÁ½PÉÆÃn £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀªÁzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÉʪÀqÀð¸Àì aAiÀĸÀð «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 34 qÀ©âUÀ¼ÀÄ Q: 1475.26/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ®Ä: 1) ºÉʪÀqÀìð aAiÀÄgïì «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï ªÀÄzsÀå vÀÄA©zÀ 34 qÀ©âUÀ¼ÀÄ mÉmÁæ ¥ÁåPï ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÉÌ 43.39/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 1475.26/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2) ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ gÉÆÃR ºÀt 200=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸À: vÀ: ²æà ©æeÉñÀ ªÀiÁåxÀÆå, ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃn oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ; 27/03/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

6) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 33/2013. PÀ®A. 87 Pɦ DåPïÖ.
¢£ÁAPÀ: 27.03.2013 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸ÀdÓ£À E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÄ »ÃgÀÆgÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆægÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¸Ààl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ, d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) ªÉÆèÁ¬Ä ¥ÉÆãÀ MlÄÖ 04 CAzÀdÄ QªÀÄävÀÄÛ 400=00 gÀÆ 2) ¥Éè¬ÄAUÀ PÁqÀð¸ï 52 3) gÉÆÃR ºÀt 7320=00 gÀÆ , F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ©æÃeÉñÀ ªÀiÁåxÀÆå, ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃn oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27/03/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 27.03.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 233 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 31,900/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, March 27, 2013

DAILY NEWS ON 27-03-2013

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                 ¢£ÁAPÀ: 27/03/2013.
1) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 83/2013. PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 25.03.2013 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ C¯ÁèªÀÅ¢Ýãï vÀAzÉ ¯ÁqÉèøÁ§ £ÀzÁ¥sÀ ¸Á: zÀÄzÀ¤, 407 UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-28/6082 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÀªÀÄÆzÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 06 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ D®ªÉÄïï PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ PÀ§Äâ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤AvÀ £ÀA§gÀ E®èzÀ mÁåçPÀÖgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¥À«vÁæ, ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C«ÄÃvÀ, ªÀAiÀiÁ: 6 wAUÀ¼ÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ¥Àr¹gÀĪÀzÀ®èzÉ ¦AiÀiÁð¢UÀÆ, ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ 04 d£ÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ, ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ UÉÆÃ¥Á® PÀgÁqÉ, ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÉêÁ¯Á® £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ; 26/03/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

2) UÉÆîUÀÄA§eï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 44/2013. PÀ®A. 379 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 26.03.2013 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆîUÀÄA§eï ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.30 UÀAmɬÄAzÀ 08.45 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è, ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ zÀgÀ¨ÁgÀ ºÉʸÀÆ̯ï UËæAr£À°è ¤°è¹zÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁ𢠨Á§vï ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï MAzÀÄ, £ÀA: PÉJ-28/E©-1733, CAzÁdÄ QªÀÄävÀÛ-45,000/-gÀÆ. EzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀuÁÚ UÀAeÁå¼À, ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ L±ÀéAiÀÄð £ÀUÀgÀ D±ÀæªÀÄ gÉÆÃqï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆîUÀÄA§eï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ; 26/03/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

3) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 29/2013. PÀ®A. 78(3) Pɦ DåPïÖ.
¢£ÁAPÀ: 26.03.2013 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) v˹ãÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ªÀÄÄeÁªÀgÀ 2) v˦üÃPï vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ªÀÄÄeÁªÀgÀ ¸Á: E§âgÀÆ wPÉÆÃmÁ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¨ÉÊ JA§ÄªÀ N¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà J¸ï.Dgï.£ÁAiÀÄPï, ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ; 26/03/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

4) EAr ¥Éưøï oÁuÉ JJ¥sï UÀÄ£Áß £ÀA. 02/2013. PÀ®A. JQìqÉAl¯ï ¥sÉÊgï.
¢£ÁAPÀ: 21.03.2013 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ²æà eÁÕ£À AiÉÆÃV ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«ÄÃt ±ÀÆUÀ¸Àð ° »gÉèÉãÀÆgÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ §AiÉÆÃUÁå¸ïUÉ CPÀ¸ÁävÀ ¨ÉAQ QrAiÀÄÄ ºÀwÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 400 l£ï zÀµÀÄÖ C.¸À Q: 10 ®PÀë gÀÆUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À §AiÉÆÃUÁå¸ï ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÀvÁå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸À zÉñÀ¥ÁAqÉ, ¸Á: »gÉèÉãÀÆgÀ ²æà eÁÕ£À AiÉÆÃV ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«ÄÃf ±ÀÆUÀ¸Àð ° C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ; 26/03/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.


5) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 55/2013. PÀ®A. 306 ¸ÀºÀ PÀ®A. 34 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 28.02.2013 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɬÄAzÀ 16.3 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EAr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «£ÀAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀÄzÀ±Àð£À ªÀ®UÉÃgÉ ªÀ£ÉñÀ 2) ±ÀgÀvï vÀAzÉ ¸ÀÄzÀ±Àð£À ªÀ®UÉÃgÉ ªÀ£ÉñÀ ¸Á|| E§âgÀÄ vÁ|| PÉ.Dgï ¥ÉÃmÉ (±ÁågÀºÀ½î) ±ÉAvɧZÀѺÀ½î (ºÉƧ½) f¯Éè ªÀÄAqÀå £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ CgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÊvÀ: VjÃeÁ @ PÀ«vÁ vÀAzÉ ²æÃzsÀgÀ ªÉÄøÁÛ, ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ºÉzÀj¹ ¨ÁèöåPÀ ªÉÄÃ¯ï ªÀiÁr ºÁ¸À£ÀPÉÌ PÀgɬĹPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¸Á¬Äwä E¯ÁèAzÉæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ ¸Á¬Ä E¯ÁèAzÉæ £Á£Éà ¸Á¬Äwä CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ PÀ«vÁ EªÀ¼ÀÄ CªÀj§âgÀ »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ²æêÀÄw GµÁ UÀAqÀ ²æÃzsÀgÀ ªÉÄøÁÛ, ¸Á; PɼÀV£À¥Á¼Àå ºÉÆ£ÁߪÀgÀ vÁ|| ºÉÆ£ÁߪÀgÀ f|| GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EAr oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ; 26/03/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

6) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 05/2013. PÀ®A. 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 26.03.2013 gÀAzÀÄ 17.10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CdÄð£À vÀAzÉ ®PÀëöät ZËzsÀj, ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ GvÀÛgÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¯ÉÆ¢UÀ°è 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁ£ÀĹAUï RAqÉêÁ¯É ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ  PÁ®¨ÉÊgÀªÀªÀÄoÀ ¨Á¥ÀÆf £ÀUÀgÀ ¥ÁvÉÆæqÀ ZËPï 3) ¥ÀævÁ¥À vÀAzÉ ±ÁåªÀĹAUï ZËzÀj ªÀAiÀiÁ: 37 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ GvÀÛgÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¯ÉÆ¢UÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ ºÁUÀÆ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 13,798/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À EA¦üÃjAiÀÄ¯ï §Æè «¹ÌAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ gÀnÖ£À ¨ÁPïìUÀ¼À°è MlÄÖ 144 ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°è ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ PÁgï £ÀA. JªÀiïJZï-13/J£ï-5441  QªÀÄävï-2,00,000/- gÀÆ £ÉÃzÀÝgÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸À: vÀ: ²æà ªÀĺÁzÉêÀ.®.AiÀÄ°UÁgÀ, ¦J¸ïL ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ; 26/03/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

7) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 36/2013. PÀ®A. 498(J), 306 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 25.03.2013 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɬÄAzÀ 21.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ ²æñÉÊ® vÀAzÉ ²ªÀ¤AUÀ¥Àà ªÀĸÀÆw (UÀAqÀ) ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ dA§V £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÊvÀ ¸ÀgÉÆÃf¤, ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð, EªÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, £Á¢¤, ªÉÄÊzÀÄ£À, ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÄÊvÀ½UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆr§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ FUÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¥ÉgÀÄVqÀPÉÌ ¹ÃgɬÄAzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É, F §UÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©üêÀÄgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ, ¸Á: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV, vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zÉÃ.»¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ; 26/03/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

8) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 33/2013. PÀ®A. 32, 34 PÉE DåPïÖ.
¢£ÁAPÀ: 26.03.2013 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀvÀgÁzÀ 1) PÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ PÉÆgÀªÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: UÉÆîUÉÃj, vÁ: ¹AzÀV £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ‘’Njd£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï’’ PÀA¥À¤AiÀÄ 180 JªÀiïJ¯ï zÀ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ 192 ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ C. Q: 8,330/- gÀÆ, 88 ¥ÉÊ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèÃUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ ºÉÆAzÀzÉ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà gÁd±ÉÃRgÀ J¸ï §qÀzÉøÁgÀ, ¦J¸ïL PÀ®PÉÃj ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®PÉÃj oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ; 26/03/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

9) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 40/2013. PÀ®A. 78(3) Pɦ DåPïÖ.
¢£ÁAPÀ: 26.03.2013 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà SÉÃqÀzÀ ¸Á|| ªÀAzÁ® ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¨ÁA¨É, PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆævÀjAzÀ  d¥ÀÛªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 875/- 2) N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ 3) ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß MAzÀÄ 4) ªÉÆèÉʯï MAzÀÄ QªÀÄävÀÛ 200/-, F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ªÀÄ®PÁj ¨Á®zÀAr, rJ¸ï¦ §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ; 26/03/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

10) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 42/2013. PÀ®A. 408, 420 ¸ÀºÀ PÀ®A. 34 L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 22.03.2013 gÀAzÀÄ 05.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÊ¥sÀ£ï vÀAzÉ «ÄmÉÖøÁ§ ªÀÄįÁè ¸Á|| AiÀÄgÀUÀ¯ï ©.PÉ vÁ|| ¹AzÀV 2) ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀĺÁ¤AUÀ¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ªÀÄļÀªÁqÀ 3) PÉ.ZÀAzÀæ±ÉRgÀ vÀAzÉ ªÉïÁAiÀÄÄzÀ ¸Á|| aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ UËjPÁ®ªÉ ºÀwÛgÀ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠨Á§vï qÁA§gÀ ¥ÁèöåAlzÀ°è ºÁmï«ÄPïì ¥ÁèöåAlzÀ D¥sÀgÉÃlgÀ EzÀÄÝ, DgÉÆæ 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ qÁA§gÀ ¥ÁèöåAlzÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ EzÀÄÝ, 3 £Éà DgÉÆævÀ£ÀÄ mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÀA: JªÀiïJZï-43/E-7095 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀj 03 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è JZ惡J¯ï PÀA¥À¤¬ÄAzÀ §AzÀ 14,720 PÉ.f qÁA§gÀzÀ°è 3490 PÉ.f qÁA§gÀ QªÀÄävÀÛ gÀÆ. 1,42,252/- £ÉÃzÀݵÀÄÖ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°èAiÉÄ G½¹ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd D®ÆgÀ, ªÀAiÀiÁ: 44 ªÀµÀð «eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj LnL PÁ¯ÉÃdzÀ JzÀÄjUÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ; 26/03/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

11) «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 66/2013. PÀ®A. 32, 34 PÉE DåPïÖ.
¢£ÁAPÀ: 16.03.2013 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ vÀļÀeÁgÁªÀÄ CA§ªÀé ºÉƸÀªÀĤ ¸Á|| PÀĪÀälV £ÀªÀÄÆzÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉà vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ 50 ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁPÉÃmï UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà J£ï.J£ï.CA©UÉÃgÀ, ¦.J¸ï.L «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ; 26/03/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 26.03.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 278 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 40,300/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PRESS NOTE ON 27-03-2013



«eÁ¥ÀÆgÀ.
¢£ÁAPÀ: 27/03/2013.
¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
*  *  *
«eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ,«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ:
¢£ÁAPÀ: 27/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀªÀ®V ªÀÄvÀÄÛ DºÉÃj CqÀ« ªÀ¸ÀwAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà ©üêÀÄgÁAiÀÄ ºÉgÀPÀ¯ï ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á|| PÀªÀ®V EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAV ±ÁAvÀªÀé, vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÉÆêÀĤAUÀ ¨sÀªÁ£ÉÃgÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ºÁªÀÅ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¨sÀaðAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀAV ±ÁAvÀªÀé ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ºÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ©ÃgÀ¥Àà ¸ÉÆêÀĤAUÀ ¨sÀªÁ£ÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 5 ªÀµÀð EªÀjUÉ ¨sÀað¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ CªÀj§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÉÄÊvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà vÀ£Àß ºÉAqÀw ¨ÁAiÀÄPÀÌ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð, ªÀÄUÀ¼ÀÄ UËgÁ¨Á¬Ä ªÀAiÀiÁ 12 ªÀµÀð, ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤Ã® ªÀAiÀiÁ 3 ªÀµÀð, vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃSÁ ªÀAiÀiÁ 6 ªÀµÀð EªÀgÉ®èjUÀÆ ¨sÀað¬ÄAzÀ w«zÀÄ PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ CzÉà ¨sÀað¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ CA§Ä¯É£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøïgÀÄ ¨sÉnÖ ¤Ãr, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæAiÀÄ vÀAV UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀĤAUÀ ¸Á§Ä ¨sÀªÁ£ÉÃgÀ FvÀ£À ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É «eÁ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è  PÉøÀÄ zÁR¯ÁVzÉ.

Saturday, March 23, 2013

DAILY NEWS ON 23-03-2013



¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                 ¢£ÁAPÀ: 23/03/2013.
1) EAr ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2013 PÀ®A 457. 380 L¦¹.     
              ¢£ÁAPÀ: 21/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22/03/2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 05:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è EAr ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ ¢£ÁAPÀ: 21/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22/03/2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 05:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆPÀÄÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ MlÄÖ 2,24,000:00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀ, ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ , gÉÆÃR ºÀt ºÁUÀÆ 1 ªÉÆèÁ¬Ä¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æÃ: C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ RAqÉÃPÁgÀ¸Á; CUÀgÀSÉÃqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EAr ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22/3/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2) ¹AzÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2013 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA.« AiÀiÁPÀÖ.     
              ¢£ÁAPÀ: 11/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¹AzÀV ¥ÉưñÀ oÁuÁ ªÁå¦AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉAiÀĹ PÀ£ÉÆßÃ½î ¸À«ÄÃ¥À PÀ£ÉÆßýî PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀVUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï.08/J¯ï-.2390 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢ CtÚ GªÉÄñÀ vÀAzÉ zsÀ£À¹AUÀ ¥ÀªÁgÀ EªÀ¤UÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ C¥sÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ,§®UÉÊ,§®UÁ°UÉ ¨Ájà zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ ¥Àr¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV «ÄÃgÀd D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR® ªÀiÁrzÁUÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ zsÀ£À¹AUï ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á|| zÉêÀÇgÀ vÁAqÁ ºÁ||ªÀ|| ¹AzÀV EªÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è vÀ£ÀUÁzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ½AzÀ ¢£ÁAPÀ 18/3/2013 gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉà «ÄÃgÀd D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤®è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ¨Á£ÀÄ vÀAzÉ zsÀ£À¹AUÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á|| zÉêÀÇgÀ vÁAqÁ vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22/3/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
[

3) §§¯ÉñÀégÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2013 PÀ®A 457. 380 L¦¹.     
¢£ÁAPÀ: 21/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22/03/2013 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É  0600 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è  §§¯ÉñÀégÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದಿನಾಂಕ: 21-03-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2200 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 22-03-2013 ಮುಂಜಾನೆ 0600 ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ವೇಳೇಯಲ್ಲಿ ಕುಮಠೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು  ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಓಳಗೆ ಹೋಗಿ ಟೆಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಕರಣಗಳಾದ 1] ಮೋನಿಟರ್ ಎರಡು || ಕಿ|| 4000-00    2] ಸಿ ಪಿಯು ಎರಡು ||ಕಿ|| 18000=00,  3] ಕೀಬೋರ್ಡ  ಎರಡು ||ಕಿ 2000=00 ರೂ, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 24000=00 ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಮಾಲು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ UÉÆÃ¥Á® vÀA ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¸Á|| PÀĪÀÄoÉ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22/3/2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

4) vÁ½PÉÆÃmÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2013 PÀ®A 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.     
¢£ÁAPÀ: 22/03/2013 gÀAzÀÄ 12.40 UÀAmÉUÉ vÁ½PÉÆÃmÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀzÀÛVgÀ¸Á§ ¸ÀƦ¸Á§ CªÀÄgÀPÉÆÃqÀ ¸Á||»gÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀªÁzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉà ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß  qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß  vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀvÀ: ²æà ©æeÉñÀ ªÀiÁåxÀÆå ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 22.03.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 309PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 32,300/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.