Number of Visitors

Thursday, February 28, 2013

DAILY NEWS ON 28-02-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                               ¢£ÁAPÀ: 28/02/2013.

1) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2013 PÀ®A. 143, 147, 148, 336, 353, 307, 332, 427, 354, 504, R/W149 I.P.C. & PÀ®A,2 (©) PÀ£ÁðlPÀ ¦æªÉãïì£ï D¥sï r¸ÀÖçPÀì£ï DåPïÖ 1981.
¢£ÁAPÀ: 27.02.2013 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɬÄAzÁ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] UÉÆæZÀAzÀ vÀA. vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ £ÁUÁA« UÁæªÀÄzÀ E£ÀÆß 15 d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ 100 jAzÀ 150 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è §AzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ZÀ£ÀߪÀiÁä UÀA. UÉÆæZÀAzÀ ¥ÀªÁgÀ, ¸Á|| £ÁUÁA« vÁAqÁ, EªÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ CªÀ¼À£ÀÄß §®Ä eÉÆÃj¤AzÁ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqsÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀÆrPÉÆAqsÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°èzÁÝUÀ CzÀPÉÌ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ vÀqɪÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÁ CªÀgÉ®ègÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè ºÁUÀÆ ElÖAVUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ MzÀgÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÀvÀqÉ ªÀiÁr C¢üPÁjUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÀÆgÁr C¢üPÁjUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀjUÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀnÖgÀÄzÀ®èzÉ. ªÀÄ»¼Á ¥ÉÃzÉUÉ ªÀiÁ£À ºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ J¼ÉzÁr ¸ÀPÁðj fÃ¥ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ QqÀQUÀ½UÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß MUÉzÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁr CAzÁd, 2. ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäw£À ¸ÀPÁðj D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß £Á±À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà azÀA§gÀ «í. JA. ¹¦L ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2013 PÀ®A:-279, 304[J] L¦¹. & 134 JA «í DåPï.
¢£ÁAPÀ: 27.02.2013 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÉ.J¸ï.Dgï.n §¸Àì £ÀA§gÀ PÉJ-28/J¥sï-1236  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢®è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n §¸Àì £ÀA§gÀ PÉJ-28/J¥sï-1236 £ÉzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ §AUÁUÀÄAqÀ PÀqɬÄAzÀ ¯ÉÆÃlUÉÃj UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-33/eÉ-4338 £ÉzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ºÉƼɥÀà wÃxÀð ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á: PÁ¤PÉÃj EªÀ½UÉ §¹ì£À »A¢£À UÁ°AiÀÄ£ÀÄß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀA. ºÉƼɥÀà wÃxÀð ¸Á: PÁ¤PÉÃj gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

3) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2013  PÀ®A, ªÀÄÄ£ÀĵÀå PÁuÉ 
PÀ¼ÉzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¯Á®¸Á§ £À©¸Á§ ¦AeÁgÀ ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼ÀnÖ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ £À©¸Á§ ¦AeÁgÀ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼ÀnÖ EªÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ zÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀģɬÄAzsÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ ªÀĪÀiÁÛeï ¯Á®¸Á§ ¦AeÁgÀ ¸Á||  ºÉ¨Áâ¼ÀnÖ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

4) EAr ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/13 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ C¸ÁèA vÀAzÉ ªÉÄÊ»§Æ§ £ÀzÁ¥À ªÀAiÀiÁ 17 ªÀµÀð ¸Á: ªÀiÁ«£ÀºÀ½î EªÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ EArUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà CvÀÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw: gÀÄPÁì£Á UÀAqÀ ªÉÄÊ»§Æ§ £ÀzsÁ¥À ¸Á: ªÀiÁ«£ÀºÀ½î vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

5) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2013  PÀ®A-87 Pɦ DPÀÖ
¢£ÁAPÀ: 27.02.2013 gÀAzÀÄ 16:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] PÀ£ÀPÀgÁd ¸ÁAvÀ¥Àà UÉÆAzÀ½. ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ. vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f|| AiÀiÁzÀVj £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆægÀÄ vÀªÀÄävÀªÀÄä ¥Á¬ÄAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¸Ààl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¹àÃl   dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] ªÉÆèÁ¬Ä ¥ÉÆãÀ MlÄÖ 04 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 800=00 gÀÆ 2] ¥Éè¬ÄAUÀ PÁqÀð¸ï 52 3] gÉÆÃR ºÀt 2200=00 gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ©æÃeÉñÀ ªÀiÁåxÀÆå ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 27.02.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 214 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 32,500/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, February 27, 2013

DAILY NEWS ON 27-02-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                               ¢£ÁAPÀ: 27/02/2013.

1) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/13 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ
¢£ÁAPÀ: 26.02.2013 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] ±ÀAPÀgÀ vÀA. PÀ®è¥Àà PÀAPÀtªÁr ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÁºÁ¥ÉÃp 2] ²ªÀ°AUÀ vÀA. FgÀ¥Àà AiÀiÁzÀªÁqÀ ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ (¥ÀgÁj) EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. zÀ¸ÀÛVÃgÀ DzÀ DgÉÆævÀ£À PÀqɬÄAzÀ d¥ÁÛzÀ ºÀt: 670/- gÀÆ gÉÆÃR ºÀt 2] ¨Á¯ï ¥É£ï-1 ªÉÆèÉÊ® MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ Q: 200/-gÀÆ F §UÉÎ ²æà J£ï.J¸ï. d£ÀUËqÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) f¹¦J¸ï ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2013 PÀ®A: 109, 366, 342, 323, 354, 504, 506 ¸ÀºÀ PÀ®A 34 L.¦.¹
¢£ÁAPÀ: 22.02.2012 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] PÁAvÀªÀé UÀA. ¥Àæ¨sÀÄ ZÁAzÀPÉÆlV 2] ©üêÀÄÄ (PÁAvÀªÀé ZÁAzÀPÉÆlVAiÀÄ CtÚ) 3] ªÀĺÉñÀ CdÄðtV ¸Á: ¨sÉÊgÀªÁqÀV ªÀÄvÀÄÛ PÉÆæÃdgï fÃ¥À £ÀA: PÉJ-28/JªÀiï-6681 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀ AiÀiÁgÉÆà C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ, ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA: PÉJ-28/JªÀiï-6681 £ÉÃzÀÝgÀ°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ §AzÀ£ÀzÀ°èlÄÖ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÁ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ eÁ®ªÁ¢. ¸Á: ZÁAzÀPÀªÀmÉ, ºÁªÀ: ¹AzÀV, PÁ½PÁ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ. 

3) UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2013 PÀ®A-ºÀÄqÀV PÁuÉ 
¢£ÁAPÀ: 15.02.2013 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöäà vÀA. UÉÆïÁè¼À¥Àà »lß½î ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ dA§V ( D)  UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ°è EgÀĪÀ ²æà dUÀeÉÆåÃw §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃdPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E£ÀÆߪÀgÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è. F §UÉÎ UÉÆïÁè¼À¥Àà vÀA. gÁªÀÄZÀAzÀæ »lß½î ¸Á|| dA§V (D) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

4) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2013 PÀ®A 457, 380, L¦¹
¢£ÁAPÀ: 14.02.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢. 15.02.2013 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ºÉ¨Áâ¼ÀnÖ UÁæªÀÄzÀ JZï¦ ¸ÀÆÌ®zÀ ªÀÄÄRåPÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ºÁj¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV C°èzÀÝ PÀA¥ÀÆålgÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] JZï¹J¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ¤AlgÀ C||Q 8000/-gÀÆ 2] JZï¹J¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ ¹¦AiÀÄÄ C||Q 10000/-gÀÆ 3] JZï¹J¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ Qà ¨sÉÆqÀð C||Q 3000/-gÀÆ MlÄÖ 21.000/- gÀÆ F §UÉÎ ®PÀëöät §¸À¥Àà PÉÆPÀl£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ JZï¦ ¸ÀÆÌ¯ï ºÉ¨Áâ¼ÀnÖ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

5) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/13 PÀ®A  392  L ¦ ¹ .
¢£ÁAPÀ: 26.02.2013 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 05.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ¨Á¸ÀÌgÀ ZÀ®ªÁ¢ ¸Á;UÉƼÀ¸ÀAV EzÀgÀ°è£À £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï LPÀ¯ï £ÀA§gÀ; PÉJ-28/ EA-2208 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ EzÀgÀ°è£À ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä gÁAiÀÄUÉÆAqÀ EªÀjUÉ UÉƼÀ¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÀØUÀnÖ vÀgÀÄ© ¨ÉzÀj¹ §®ÄeÉÆÃj¤AzÀ ¦AiÀiÁ𢠨Á§vÀÛ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ ±ÁAvÀªÀÄä EªÀgÀ ¨Á§vÀÛ ªÉÄïïUÀÄAqÀ ºÁUÀÆ ¨É½î ¤AUÀzÀPÁ¬Ä EªÀÅUÀ¼À CAzÁd QªÀÄävÀÛ ; 48000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÉʬÄAzÀ QwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ  ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¤AUÀªÀé UÀA. FgÀ¥Àà PÀ¯ÁzÀV ¸Á; UÉƼÀ¸ÀAV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 26.02.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 275 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 43,100/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, February 26, 2013

PRESS NOTE ON 26-02-2013


«eÁ¥ÀÆgÀ.
¢£ÁAPÀ: 26/02/2013.
¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
*  *  *
¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÀqÀt UÁæªÀÄzÀ
zÀÄzÀÝtV gÀªÀgÀ PÀ©â£À UÀzÉÝAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ WÀl£É §UÉÎ ªÀiÁ»w:-


¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ©üêÀÄ¥Àà ZÀ£À«ÃgÀ¥Àà ªÀÄ£ÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð eÁw »AzÀÄ UÁtÂUÉÃgÀ GzÉÆåÃUÀ ªÉÆèÉʯï CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| PÀªÀÄvÀV vÁ|| ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f¯Áè ¨ÁUÀ®PÉÆÃl EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä Hj£ÀªÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ »gÁ¼À ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ EArPÁ PÁgï £ÀA. PÉJ 29 / JA 6491 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨ÁUÀ®PÉÆÃmɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ, vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ
1) gÁªÀÄ°AUÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÁ¼É &                                                        
2) ¹zÀÝ¥Àà @ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥À£À PÁ¼É ¸Á|| E§âgÀÆ »gÉèÉêÀ£ÀÆgÀ @ ªÀÄqÀß½î gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ°è §AUÁgÀ PÉÆqÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁqÀÄvÀÛ D®ªÉÄïï UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ C°èAzÀ gÁªÀÄ°AUÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÁ¼É EªÀ£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÀqÀt UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §¤ß CAvÀ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ vÁ«§âgÀÄ PÁgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è PÀÆædgï fÃ¥À ¤AwzÀÄÝ, C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÀÆædgï ªÁºÀ£À ºÀwÛgÀ 5 d£À UÀAqÀ¸ÀgÀÄ & M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ E¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ §AvÀÄ.
DUÀ PÀÆædgï£À°èzÀÝ ªÀåQÛ ºÀt J°è CAvÀ PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ vÁªÀÅ gÀÆ. 10,00,000/- ºÀt vÀA¢zÉÝÃªÉ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ J°è vÉÆÃj¹, CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É £À«Ää§âgÀ£ÀÄß J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁqÀ ºÀwÛzÀgÀÄ, gÀªÉÄñÀ »gÁ¼É EªÀ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, DUÀ vÁ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr §A¢gÀĪÀzÁV ©üêÀÄ¥Àà ZÀ£À«ÃgÀ¥Àà ªÀÄ£ÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ, £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ CzÉ.
       F §UÉÎ ¦J¸ïL D®ªÉÄïïgÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà vÀªÀÄä G¥À«¨sÁUÀzÀ J®è C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁ»w w½¹ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ w½¹zÀ F WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀPÀët vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è PÀÆædgï ªÁºÀ£À EgÀ°®è. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀÆædgï ªÁºÀ£ÀªÀÅ «ÄgÀV UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ K¼ÉAlÄ Q.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ «ÄgÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ PÀqÀt UÁæªÀÄzÀ zÀÄzÀÝtV JA§ÄªÀgÀ PÀ©â£À UÀzÉÝ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©üêÀÄ¥Àà ªÀÄ£ÀºÀ½î FvÀ EzÉà ªÁºÀ£À CAvÀ w½¹zÀÄÝ, DUÀ ¦J¸ïL & ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ fæ£À°èzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ©â£À UÀzÉÝAiÀÄ°è CqÀVPÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w UÉÆvÁÛV PÀ©â£À UÀzÉÝAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ®Ä WÉÃgÁªÀ ºÁQ ºÀÄqÀÄPÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è PÀ©â£À UÀzÉÝAiÀÄ°èAzÀ MAzÀÄ UÀÄAqÀÄ ºÁjzÀ ±À§Ý PÉý §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä DvÀä ¸ÀAgÀPÀëuÉ ¸À®ÄªÁV 3 ¸ÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¦¸ÀÆÛ°¤AzÀ UÁ½AiÀÄ°è UÀÄAqÀÄ ºÁj¹zÀgÀÄ.
£ÀAvÀgÀ ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ EAr ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹AzÀV ªÀÈvÀÛ¢AzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ©â£À UÀzÉÝAiÀÄ°è DgÉÆæüvÀgÀ£ÀÄß ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ M§â£ÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥Éưøï PÁ£ï¸ÉÖç¯ï eÉ.J¸ï.¤Ã¯ÉÆÃj, EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¯ÉÆÃqÀ EzÀÝ .303 gÉÊ¥sÀ¯ï£ÀÄß MªÉÄä¯É dUÁårzÁUÀ CPÁ¸ÁävÀ §AzÀÆQ£À°è UÀÄAqÀÄ ¯ÉÆÃqÀ EzÀÝ MAzÀÄ UÀÄAqÀÄ UÁ½AiÀÄ°è ºÁjzÀÄÝ (¥sÉÊjAUï) EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¥Éưøï¤UÉ £ÀÄV¹ PÉÆlÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÝ®èzÉà ¥Éưøï PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ªÉüÉAiÀÄ°è F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ
DgÉÆævÀgÁzÀ
1] gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ PÁ¼É ªÀAiÀiÁ-80 ªÀµÀð eÁw ¥Á¢æ ¸Á|| »ÃgɨɪÀ£ÀÆgÀ
2] ¸ÀzÁ²ªÀ  ²ªÀtÚ AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð eÁw vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á|| ¸Á¯ÉÆÃlV  ºÁ||ªÀ||«ÄgÀV
EªÀj§âgÀÄ PÀ©â£À UÀzÉÝAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjgÀªÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è MlÄÖ 06 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è 02 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÝjAzÀ §A¢ü¹zÀÄÝ, G½zÀ 04 DgÉÆævÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ©üêÀÄ¥Àà ªÀÄ£ÀºÀ½î ¸Á|| PÀªÀÄvÀV EªÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zsÀgÉÆÃqÉ, ªÉƸÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøïgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀgÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð PÀÄjvÀÄ ¹¦L ¹AzÀV gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è 02 «±ÉõÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀAqÀzÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2013 gÀAzÀÄ PÀĪÀiÁj. PÀ«vÁ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÁ¼É ¸Á: »gÉèɣÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, J®è DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀ 03 d£À DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ²WÀæªÁV ¨Éâü¹ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrzÀ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ. 

DAILY NEWS ON 26-02-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 26/02/2013.
1) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2013 PÀ®A.420, 395 L.¦.¹ & 25, 27 DAiÀiïJDPÀÖ
¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 jAzÀ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] ¹zÀÝ¥Àà vÀA. ¸ÉÆÃ¥Á£À PÁ¼É ¸Á: ªÀÄqÀß½î dAUÀ® E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ gÀªÉÄñÀ »gÁ¼À EªÀjUÉ PÀrªÉÄ QªÀÄäwÛ£À°è §AUÁgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁV F ªÉÆzÀ¯É ¥ÉÆä£À°è ªÀiÁvÁr £ÀA©¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁr zÀÄqÀÄØ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁr PÀqÀt ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä ºÉý ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À eÉÆvÉVzÀÝ gÀªÉÄñÀ »gÁ¼À EªÀjUÉ ºÉzÀj¹ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 10 ®PÀë gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀ®èzÉ ¥ÉưøÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄAqÀÄ ºÁj¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ©üêÀÄ¥Àà vÀA. ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà ªÀÄ£ÀºÀ½î PÀªÀÄvÀV vÁ-ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f-¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

2) UÉÆîUÀÄA§eï ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2013 PÀ®A 454.380 L.¦.¹
¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀAzÀÄ 10.30 jAzÀ 13.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆîUÀÄA§eï ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ UÁå¤ PÁ®¤AiÀÄ ¥Àæ¸À£Àß UÀuÉñÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »vÀÛ® ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV M¼ÀUÀqÉ MAzÀÄ ¨ÉqïgÀƪÀÄzÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ mÉæÃdj ¨ÉAqï ªÀiÁr vÉUÉzÀÄ, C®èzÉà E£ÉÆßAzÀÄ ¨ÉqïgÀƪÀÄzÀ°è ºÉÆÃV qÁæ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÀ MlÄÖ 101 UÁæA. §AUÁgÀ ºÁUÀÆ 500 UÁæA. ¨É½î, J®è ¸ÉÃj MlÄÖ 3,33,000/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀA. ¹zÀÝ¥Àà ¸ÀdÓ£À, ©J¸ïJ£ïJ¯ïzÀ°è £ËPÀj ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ UÁå¤ PÁ®¤ ¥Àæ¸À£Àß UÀuÉñÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆîUÀÄA§eï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

3) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2013.PÀ®A 379 L.¦.¹
       ¢£ÁAPÀ: 20.02.2013 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɬÄAzÀ 17.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ ±ÁAVæ¯Á ºÉÆÃmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ vÀ£Àß ªÀiÁ®Q PÀj §tÚzÀ ºÉÆÃAqÁ ¹© AiÀÄĤPÁ£ïð £ÀA KA-28-EA-6665 PÀj §tÚzÀÄÝ EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA ME4KC39CFC8284007 EAf£À £ÀA KC09E6290211 CAzÁdÄ Q: 49,500=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ EzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀ×gÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà «£ÁAiÀÄPÀ vÀA. §¸ÀªÀgÁd ºÉÆ£ÀªÁqÀ ¸Á: ªÀÄÄgÀtPÉÃj UÀ°è ©eÁ¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

4) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r £ÀA: 10/2013, PÀ®A: 174 Cr.P.C.
¢£ÁAPÀ: 24.02.2013 gÀAzÀÄ 14.30 jAzÁ 15.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà avÀÛªÁqÀV ªÀAiÀiÁ: 74 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV ºÀ¼Éà J¸ï©L gÉÆÃqÀ £ÀªÀÄÆzÁzÀ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ C¸ÀÛªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆïïØ C®fð DgÉÆÃUÀzÀ ¨ÁzÉà vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÁ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¨ÉÃqÀgÀÆ«Ä£À dAwUÉ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¸ÀwñÀ vÀA. ¹zÁæªÀÄ¥Àà, avÀÛªÁqÀV, ¸Á: ¹AzÀV ºÀ¼Éà J¸ï©L gÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

5) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2013  PÀ®A: 34 PÉ E DåPïÖ
¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1) ªÀiÁ§Æ© UÀA: UÀuÉñÀ wPÉÆÃn ¸Á: PÀ£ÀªÀÄr EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvï ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥À«Äðmï E®èzÉà ¸ÁgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ :QAUï¦üñÀgï ¸ÉÆÖçÃAUï ¦æëÄAiÀĪÀiï ©Ãgï ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 650 JªÀiïJ¯ïzÀÄÝ, MlÄÖ 32, CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 2720=00 gÀÆ, F §UÉÎ ²æà J¸ï.Dgï.£ÁAiÀÄPï, ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦J¸ïgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

  ¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 234 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 35,700/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, February 25, 2013

DAILY NEWS ON 25-02-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                    ¢£ÁAPÀ: 25/02/2013.

1) zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2013 PÀ®A 279,304 (J) L¦¹
¢£ÁAPÀ: 24.02.2013 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ²ªÀAiÀÄå vÀA. ZÀ£À§¸ÀAiÀÄå UÀtZÁj ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ ¥ÁåeÉÆà UÀÄqïì ªÁºÀ£À £ÀA KA 28 B 5233 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥ÁåeÉÆà UÀÄqïì ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J.28-©-5233 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¥ÁåeÉÆÃzÀ°è D¬Ä¹ÌçêÀiï ¨ÁPïë ºÁQPÉÆAqÀÄ Q£ÀßgÀ ¯Á®¸Á§ §ÄqÉØøÁ§ £ÀzsÁ¥sÀ FvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §.¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÀ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÉJ¸ïDDgïn¹ §¸Àì £ÀA PÉ.J28 J¥sï 1304 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÁUÀ ¥ÁåeÉÆà qÉæöʪÀgï ²ªÀAiÀÄå ZÀ£À§¸ÀAiÀÄå UÀuÁZÁj ªÀAiÀiÁ-23 FvÀ ¨Áj zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÄÊvÀ DVzÀÝ®èzÉ ¥ÁåeÉÆà UÁr Q£ÀßgÀ ¯Á®¸Á§ vÀA. §ÄqÉØøÁ§ £ÀzsÁ¥sÀ FvÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ §¸À¥Àà ªÀļÀ¹zÀÝ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| CgÀ½ZÀAr vÁ|| §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

2) zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.£ÀA: 02/2013 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.
¢£ÁAPÀ: 24.02.2013 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmɬÄAzÀ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ : UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ. ¹zÁæªÀÄ¥Àà §§¯ÉñÀégÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á: ºÀgÀ£Á¼À EvÀÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢ EvÀ¤UÉ PÀÄrAiÀÄÄzÀ£ÀÄß ©qÀÄ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ. ºÉÆÃgÀvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ. ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®èè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ. UÀÄgÀ¥Àà §§¯ÉñÀégÀ ¸Á: ºÀgÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 24.02.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 226 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 35,600/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, February 24, 2013

DAILY NEWS ON 24-02-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 24/02/2013.

1) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2013 PÀ®A-448, 498, 504, 506 L.¦.¹
¢£ÁAPÀ: 23.02.2013 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÁgÁAiÀÄt vÀA. gÁªÀÄ¥Àà ¥ÀªÁgÀ ¸Á|| ªÀĸÀ©£Á¼À vÁAqÁ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ¸ÀĪÀÄAUÀ® EªÀ¼ÀÄ M§â¼Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ J£ÉÆà ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÉlÖ GzÉÝñÀ¢AzsÀ §A¢zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV UÀAqÀ£À eÉÆvÉ ¨Á¼Éé ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAUÀw UÉÆwÛzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV §AzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢ PÉýzÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸ÁºÉçUËqÀ vÀA. FgÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî ¸Á|| ªÀĸÀ©£Á¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 23.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 23.02.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 235 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 34,400/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, February 23, 2013

DAILY NEWS ON 23-02-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 23/02/2013.
1) vÁ½PÉÆn ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2013 PÀ®A- ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 15.02.2013 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ½PÉÆn ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ ±ÀAPÀgÀ¹AUï ZÀAzÀĹAUï ªÀÄÆ°ªÀĤ ªÀAiÀiÁ-45 ZÀµÀð FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ¤zÀÄÝ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ¨Á¯Áf ZÀAzÀĹAUï ªÀÄÄ°ªÀĤ ¸Á|| vÁ½PÉÆÃn gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r. £ÀA: 08/2013, PÀ®A: 174 [¹] ¹.Dgï.¦.¹.
FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¢£ÁAPÀ & ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢®è ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ:- CdªÀiÁ¸À 20-25 ªÀµÀðzÀ ºÉAUÀ¹ì£À ±ÀªÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è. £ÀªÀÄÆzÁzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀÄÄ.PÉ.¦ PÉãÁ®zÀ°è J°èAiÉÆà ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀ¼À ±ÀªÀªÀÅ PÉãÁ® ¤ÃgÀ°è qÀ§Äâ vÉ®ÄvÁÛ DºÉÃj UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ C§ÄÝ¯ï ªÀi˯Á° PÉƼÀÆîgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉãÁ®zÀ°è ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EzÉ. F §UÉÎ ªÉÆÃfªÀiï vÀAzÉ ªÀi˯Á° ¹AzÀVPÀgÀ ¸Á: DºÉÃj. vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

3)  ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: .26/2013 PÀ®A: 87 PÉ ¦ AiÀiÁåPÀÖ
¢£ÁAPÀ: 22.02.2013 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æñÉÊ® vÀA. UÀÄgÀĨÁ¼À¥Áà ¤A¨Á¼À ªÀAiÀiÁ: 50, E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ CxÀUÁð £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝ UÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ ¸ÁºÁAiÀÄ¢AzÀ CxÀUÁð UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw »A¨sÁUÀ EgÀĪÀ J¦JªÀiï ¹ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÉlÖ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä: 1000/-gÀÆ. ºÀt ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå f ªÀÄoÀ¥Àw ¦J¸ïL ºÉÆwð ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

4) D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2013 PÀ®A 87 PÉ. ¦ DåPÀÖ
¢£ÁAPÀ: 22.02.2013 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] gÀAUÀ¥Àà vÀA¢ ºÀÄ®è¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á|| D®ªÀÄnÖ DgïJ¸ï E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ ¸Á|| D®ªÀÄnÖ DgïJ¸ï ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ 05 d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¸ÀévÀÄÛ 1] 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C,Qà 00=00 gÀÆ 2) gÉÆÃR ºÀt 620=00 gÀÆ, F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| eÉqï.J£ï.ªÉÆÃPÁ² ¦.J¸ï.L D®ªÀÄnÖ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

5) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2013 PÀ®A: 174(¹) ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ: 15.02.2013 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ªÀAiÀiÁ: CAzÁdÄ 30 ªÀµÀð ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ EzÀÄÝ, ºÀÄZÀÑvÀ£ÀzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, J£ïJZï 50 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CdªÁ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¦£À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É NqÁqÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸À®ÄªÁV §¢UÉ ¸ÀjAiÀÄĪÁUÀ DPÀ¸ÁävÀ DAiÀÄ vÀ¦à eÉÆð ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À §® ºÀuÉUÉ UÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ, DzÀgÀÆ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄ®è¥Àà vÀA:CA§tÚ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ   ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 22.02.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 222 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 36,100/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, February 22, 2013

DAILY NEWS ON 22-02-2013


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 22/02/2013.

1) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2013  PÀ®A, 302,201 L¦¹
    ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÁ¢üUÀ¼ÀÄ, ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ E®è. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÁ¢UÀ¼ÀÆ AiÀiÁªÀzÉÆà §®ªÁzÀ PÁgÀtPÉÌ AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ 50-55 ªÀµÀð EvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQëà ¥ÀÄgÁªÉà £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV zÉêÀgÀ UÉtÆÚgÀ UÁæªÀÄzÀ VÃj±À gÀÄzÀæ¥Àà ºÀÆUÁgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è EgÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¨Á«AiÀÄ°èAiÀÄ ¤Ãj£À°è ±ÀªÀPÉÌ PÀ®Äè PÀnÖ J¸É¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ VÃj±À gÀÄzÀæ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á|| zÉÃ.UÉtÆÚgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

2) d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2013 PÀ®A 379 L¦¹
    ¢£ÁAPÀ: 19.02.2013 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 13.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦gÁå¢ ¨Á§vÀÛ PÉJ-28/EJ-3311 »gÉÆúÉÆAqÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ¥ÉèÃdgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ©eÁ¥ÀÆgÀ PÉÆÃlð DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

3) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r. £ÀA: 07/2013, PÀ®A: 174 ¹Dg惡
    ¢£ÁAPÀ: 18.02.2013 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɬÄAzÀ 21.02.2013 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ©üêÀÄgÁAiÀÄ ºÀzÀUÀ¯ï ªÀAiÀiÁ 51 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄzÀgÀUÉÆAqÀ, vÁ: ¹AzÀV FvÀ£À vÀ¯É MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¸ÀjAiÀiÁV®èzÀÝjAzÀ, SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÀ¯É ¸Àj DUÀzÀÝjAzÀ MAzÀÆ £ÀªÀÄÆ£É ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ 10-15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀ PÀqÉUÉ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÁ£ÀÄ GlÖ zsÉÆÃvÀgÀ¢AzÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ PÀnÖ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è F §UÉÎ ¸ÀÄ«ÄvÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ºÀzÀUÀ¯ï. ¸Á: PÀÄzÀgÀUÉÆAqÀ vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

4) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2013, PÀ®A: ºÉAUÀ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®Q PÁuÉ.
¢£ÁAPÀ: 10/11/2012 gÀAzÀÄ 10:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹ì£À ºÉ¸ÀgÀÄ:- ZÉ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ UÉÆæZÀAzÀ ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀðPÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®Q ºÉ¸ÀgÀÄ:- PÀĪÀiÁj CPÀëvÁ vÀAzÉ UÉÆæZÀAzÀ ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 11 ¸Á|| E§âgÀÆ ¸Á; £ÁUÁ« ®ªÀiÁt vÁAqÁ £ÀA: 1 EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw ZÉ£ÀߪÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀëvÁ EªÀgÀÄ £ÁUÁ« ®ªÀiÁt vÁAqÁ £ÀA: 1 gÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¹AzÀVUÉ ºÉÆÃV §mÉÖ ºÁUÀÆ ¸ÉÖõÀ£Àj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛªÉ. CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ UÉÆæüZÀAzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ, ¸Á: £ÁUÁ« ®ªÀiÁt vÁAqÁ £ÀA: 1 vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

5) EAr ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/13 PÀ®A 457,380 L¦¹
    ¢£ÁAPÀ: 20.02.2013 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɬÄAzÀ 21.02.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.00  UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EAr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ EAr ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀzÁ²ªÀ £ÀUÀgÀzÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆPÀÄÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ weÉÆÃj ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ ¨É½îAiÀÄ «UÀæºÀ, DgÀw ¸ÀmïÖ ,§lÖ®Ä ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃR ºÀt-20,000=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 23,500=00 QªÀÄävÀÄÛ ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æÃ. ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. ±ÀgÀt¥Àà UÉÆÃgÀ£Á¼À ¸Á: ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î ºÁ° ªÀ¹Û EAr ¸ÀzÁ²£À £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

6) PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r £ÀA: 02/2013 PÀ®A. 174 (¹) ¹Dg惡 
         ¢£ÁAPÀ: 21.02.2013 gÀAzÀÄ 00.30 CªÀgÀì¢AzÀ 05.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ±ÀAPÀgÀ vÀA. ²ªÁ£ÀAzÀ ¨ÉlUÉÃj ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á: UÀļÉÃzÀUÀÄqÀØ vÁ: §zÁ«Ä EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ ºÀªÉÄñÁ ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ±ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è eÉÆð ºÉÆÃV ©zÀÄÝ PÁ°£À ºÉ§ânÖUÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¸Àé®Äà UÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ CªÀ£À  ±ÀªÀ  ©zÀÝ eÁUÉAiÀÄ°èAzÀ CªÀ£À ºÉtªÀ£ÀÄß JwÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄzÀ §¢AiÀÄ°è JwÛ ºÁQzÀÝjAzÀ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ vÀªÀÄUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÀÄÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd. ²ªÁ£ÀAzÀ. ¨ÉlUÉÃj  ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á: UÀļÉÃzÀUÀÄqÀØ  vÁ: §zÁ«Ä gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

7) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2012 PÀ®A 174 ¹ Dg惡
     ¢£ÁAPÀ: 21.02.2013 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è£À ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ UÉƼÀ¸ÀAV ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð ºÁUÀÆ C½AiÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ vÀA¢ ZÀ£ÀߥÀà UÉƼÀ¸ÀAV ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð EªÀj§âgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÁÌV «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, D §UÉÎ CªÀj§âjUÀÆ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄ£ÀUÀƽ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà vÀA. UÀzÀUÉ¥Àà ªÀÄgÀ£ÀÆgÀ ¸Á; zÉêÁ¥ÀÆgÀ vÁ; ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 21.02.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 21.02.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 237 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 36,600/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.