Number of Visitors

Thursday, January 31, 2013

PRESS NOTE ON 31-01-2013


«eÁ¥ÀÆgÀ.
¢£ÁAPÀ: 31/01/2013.
¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
*  *  *
1) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁzÀ §UÉÎ:-
       ¢£ÁAPÀ: 29.01.2013 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.01.2013 gÀ £À¸ÀÄQ£À 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E®è AiÀiÁªÀÅzÉÆ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÁ ¨ÉãÁ«Ä UÀAqÀ¸ÀÄ CAzÁdÄ ªÀAiÀiÁ: 30 jAzÁ 35 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ J°èAiÉÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÁ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »UÁΪÀÄÄUÁÎ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ PÀÄwÛUÉ MwÛ PÉÆ¯É ªÀiÁr, PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÄÊvÀ£À ºÉtªÀ£ÀÄß ªÀÄtAPÀ®VAiÀÄ ªÉÄ£ï PÉ£Á®zÀ ºÀwÛgÀ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J¸ÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉΠ CuÁÚgÁAiÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ©gÁzÁgÀ, ¸Á: vÀzÉÝêÁr vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÉÄÊvÀ£À ZÀºÀgÉ «ªÀgÀ.
1.        CAzÁdÄ 30-35 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì   
2.       ªÉÄʬÄAzÀ vɼÀîUÉ ºÁUÀÆ UÉÆâü §tÚ
3.       ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É 2 EAZï£ÀµÀÄÖ PÀ¥ÀÄà ©½ «Ä²ævÀ zÁrAiÀÄ£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ.
4.       £ÉlÖ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆUÀÄ
5.       ªÉÄʪÉÄÃ¯É SÁQ §tÚ ¥sÀÆ¯ï ±Àmïð(gÉÃrªÉÄqï) ºÁUÀÆ M¼ÀUÉ PÀj
         §tÚzÀ UÀÄAqÀÄPÉƽî£À n-±Àmïð CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 12 CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ.
6.       ZÁPÀ¯ÉÃmï §tÚzÀ ¥ÁåAmï PÁæ¸ï ¥ÁQÃlzÀÄÝ.
7.       §®UÉÊAiÀÄ°è GzÀÄð °¦AiÀÄ ¨É½î £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ GAUÀÄgÀ

DAILY NEWS ON 31-01-2013


           ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ            

                                                                ¢£ÁAPÀ: 31.01.2013.

1) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA:07/2013. PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï«í DåPïÖ.

       ¢£ÁAPÀ: 30.01.2013 gÀAzÀÄ 10.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ qÀ¨Áâ UÁrAiÀÄ £ÀA: feÉ-01/¹gÀhÄqï-0018 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ qÀ¨Áâ UÁrAiÀÄ£ÀÄß zsÀƼÀSÉÃqÀ PÀqɬÄAzÀ gÀhļÀQAiÀÄ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀj¤AzÁ CAzÀgÉ gÀhļÀQ¬ÄAzÁ UÉÆÃmÁå¼ÀzÀ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è §Ä¯Émï UÁrAiÀÄ £ÀA. PÉJ-15/F-9993 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¸ÀéAvÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÁ ªÀÄÄRPÉÌ zÀªÀqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ WÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DV PÉÊ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ, C®èzÉ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ qÀ¨Áâ UÁrAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà ZÀ£ÀߥÁà ®ZÁåt, ¸Á: zÉêÀgÀ ¤A§gÀV, vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 23/2013. PÀ®A. 399, 402 L¦¹.

       ¢£ÁAPÀ: 30.01.2013 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 02.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀAiÀĪÀAvÀ @ zÀAiÀÄ¥Áà vÀAzÉ SÉÃgÀ¨Á §gÀPÀqÉ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð ¸Á|| PÀgÁqÉ£ÀzÉÆrØ 2) §®ªÀAvÀ ªÀiÁ£ÀégÀ ºÁUÀÆ Nr ºÉÆÃzÀ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ¥ÀƪÀð vÀAiÀiÁj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀÆvÁUÀ gÉÃqÀ ªÀiÁr E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ, G½zÀ 03 d£À DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J£ï.J£ï.CA©UÉÃgÀ, ¦J¸ïL «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 30/2013. PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.

       ¢£ÁAPÀ: 20.01.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀĪÀiÁj ªÀĺÁzÉë @ ªÀiÁzsÀÄj vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà §Ar, ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ PÀÄgÀħgÀÄ, GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á; PÉÆPÀl£ÀÆgÀ vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û, vÁ: ¹AzÀV EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ªÀģɬÄAzÀ (ªÉÄlV¬ÄAzÀ) ¹AzÀVUÉ ºÉÆÃV §mÉÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ §Ar, ¸Á: PÉÆPÀl£ÀÆgÀ vÉÆlzÀ ªÀ¹Û, vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄr £ÀA: 02/2013. PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

       ¢£ÁAPÀ: 30.01.2013 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ UÀuÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ºÀAzÁæ¼À, ªÀAiÀiÁ: 06 ªÀµÀð ¸Á: D®ªÀÄnÖ rJ¸ï EzÀgÀ°è£À ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁVzÀÄÝ, ªÀgÀ¢zÁgÀ ªÁ¹¸ÀĪÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ zÉøÁ¬Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄUÀÄ Dl ªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ ªÀÄUÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ºÀAzÁæ¼À, eÁw: »AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: D®ªÀÄnÖ rJ¸ï vÁ: §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄr £ÀA: 01/2013. PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

       ¢£ÁAPÀ: 30.01.2013 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ: ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÉ¥Àà §ArªÀqÀØgÀ, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ ªÀqÀØgÀ, ¸Á|| vÀÄA§V, vÁ|| ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À ªÉÄÊvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉÃzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ CwAiÀiÁV ±ÉÃgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ, ±ÉÃgÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ±ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è vÀÄA§V¬ÄAzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ HgÁzÀ d®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ £ÀrPÉÆAqÀÄ PÁ® zÁjAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ d®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ MrØ£À ¨Éë£À VÃqÀPÉÌ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆÃqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀÄÄzÉ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà §ArªÀqÀØgÀ, ¸Á|| vÀÄA§V, vÁ|| ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 
            ¢£ÁAPÀ: 30.01.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 177 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 27,000/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, January 30, 2013

DAILY NEWS ON 30-01-2013


          ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ            
                                                                ¢£ÁAPÀ: 30.01.2013.

1) EAr ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 22/2013. PÀ®A. 304(J) L¦¹.

       ¢£ÁAPÀ: 29.01.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèò ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á|| ¨É£ÀPÀ£À½î n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉJ-28/©-0656 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÊvÀ DgÉÆæ §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèò ¥ÀÆeÁj E£ÁªÀIJgÀUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°è n¥ÀàgÀzÀ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ £À¢AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ G¸ÀÄQ£À ¢£Éß PÀrzÀÄ n¥ÀàgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ £À¢AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ, CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV EAr ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¨ËgÀªÀÄä UÀAqÀ ¤A§tÚ ¸ÀzÀgÀUÉÆAqÀ, ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á|| ¯Á¼À¸ÀAV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 09/2013. PÀ®A. 278, 338, 304(J) L¦¹ & 134, 187 JªÀiï«í DåPïÖ.

       ¢£ÁAPÀ: 22.01.2013 gÀAzÀÄ 06.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28/JPïì-7359 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E®è ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ PÀÄZÀ¨Á¼À PÁ湤AzÀ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨Áj WÁAiÀÄ ¥Àr¹, ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀzÁ£ÀAzÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÀAf«¤ D¸ÀàvÉæ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀA¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 29-01-2013 gÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, F §UÉÎ ¤d°AUÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð ¸Á|| ¨ÁªÀÇgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÉÆîUÀÄA§eï ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA:14/2013. PÀ®A.78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.

       ¢£ÁAPÀ: 29.01.2013 gÀAzÀÄ 11.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆîUÀÄA§eï ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀvÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á|| GPÀÌ° vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð ªÀÈwÛ PÀnAUï PÉ®¸À £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤AzÀ gÉÆÃPÀ ºÀt 500/- N¹ §gÉzÀ 2 anUÀ¼ÀÄ 1 ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÆ 3 ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ vÀÄPÀrUÀ¼À£ÀÄß M±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà GzÀAiÀÄgÀ«, ¦J¸ïL (C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀ) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆîUÀÄA§eï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÉÆîUÀÄA§eï ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA:15/2013. PÀ®A.78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.

       ¢£ÁAPÀ: 29.01.2013 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆîUÀÄA§eï ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà PÉÆ½î ¸Á|| ©eÁ¥ÀÄgÀ ªÀqÀØgÀ Nt EAr gÉÆÃqï 2) ²ªÀ°AUÀ¥Àà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà AiÀiÁzÀªÁqÀ ¸Á|| ©eÁ¥ÀÄgÀ UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ. £ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤AzÀ gÉÆPÀ ºÀt 800/-, N¹ §gÉzÀ 2 an, 1 ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÆ 2 ©½ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà ªÀĺÉñÀégÀUËqÀ. J¸ï.AiÀÄÄ., ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆîUÀÄA§eï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 18/2013. PÀ®A. 498(J), 306 L¦¹.

       ¢£ÁAPÀ: 29.01.2013 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ZÀ¼Àî¼ÀV, ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ZÀ¼ÀîV, ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸Àj E¯Áè PÀ¥ÀÄà EgÀÄ« CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀ zÉÊ»PÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è EzÀÝ PÀ©âtzÀ ºÀÄQÌUÉ ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, F §UÉÎ ²æà UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà D®ªÀÄnÖ @ ¸Á¼ÀÄAPÉ, ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ PÉ.F.©. ªÀ¸Àw UÀȺÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 10/2013. PÀ®A. 34 PÉE DåPïÖ.

      ¢£ÁAPÀ: 29.01.2013 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ PÁ²gÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ¥ÉÆüÀ, ¸Á: ©dÓgÀV £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃl E®èzÉà gÀÆ. 1909=16 QªÀÄäwÛ£À 44 ºÉêÁqÀìð aÃgïì «¹Ì ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà J¸ï.Dgï. £ÁAiÀÄPÀ, ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7) D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 08/2013. PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ.

       ¢£ÁAPÀ: 24.12.2013 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ: ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¨sÀlªÁ®, ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉƪÀÄeÁ¼À EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ CvÀÛ ¯Áj ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀzÉ EvÀÛ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ¨sÀlªÁ®, ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÆêÀÄeÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

            ¢£ÁAPÀ: 29.01.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 144 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 22,900/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, January 29, 2013

DAILY NEWS ON 29-01-2013


          ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ            

                                                                ¢£ÁAPÀ: 29.01.2013.

1) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 28/2013. PÀ®A. 376, 302 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ The Protection of the Childrence from sexual Offences Act 2012 Sub Section 04.

       ¢£ÁAPÀ: 28.01.2013 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɬÄAzÀ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ, ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢¯Áè EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ 5 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ½UÉ ºÀoÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁr CªÀ¼À PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÁÎ ºÁQ eÉVÎ DUÀ° CxÀªÁ ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ±ÁAvÀ¥Àà gÁAiÀÄ¥Àà .²æñÉÊ®¥ÀàUÉÆüÀ ¸Á|| AiÀÄgÀUÀ¯ï ©.PÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 13/2013. PÀ®A. 87 Pɦ DåPïÖ.

       ¢£ÁAPÀ: 28.01.2013 gÀAzÀÄ 22.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ²æñÉÊ® vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà eÁ¯Á¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 06 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ vÀ¼ÉêÁqÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉà E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆævÀjAzÀ 6470/- gÉÆÃPÀ ºÀt ºÁUÀÆ 04 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà §¸ÀªÀgÁd.JA.¥Ánî, ¦J¸ïL ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

            ¢£ÁAPÀ: 28.01.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 183 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 28,500/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, January 28, 2013

DAILY NEWS ON 28-01-2013


           ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ            

                                                                ¢£ÁAPÀ: 28.01.2013.

1) zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 11/2013 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï«í DåPïÖ.

       ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÃ. »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ E®è vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀAZÀ° PÀqɬÄAzÀ PÉÆAqÀUÀƽ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiïJZï-12/J¸ïJ-8827 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ²ªÀ°AUÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸ÀAiÀÄå ¥ÀÄgÁtÂPÀ, ªÀAiÀiÁ: 46 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÁAUÀ° EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, PÉÊUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà £ÁUÀgÁ¼À ¸Á: ºÀAZÀ° EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ EvÀgÀ PÀqÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß dRAUÉƽ¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀ ¥ÀÄgÁtÂPÀ, ¸Á: ¸ÁAUÀ°, ±ÀA¨ÉÆÃgÀ ¥ÀÆl gÉÆÃqÀ ¥ÀæUÀw PÁ®¤ «±ÁæªÀÄ ¨sÁUÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zÉÃ. »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 22/2013 PÀ®A. 87 Pɦ DåPïÖ.

       ¢£ÁAPÀ: 27.01.2013 gÀAzÀÄ 16.10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁ£À¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄf ¯ÉÆÃtj ºÁUÀÆ E£ÀÆß 14 d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝUÉƸÀÌgÀ E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÉÆPÀÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¸Éàmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ gÉqï ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ, DgÉÆævÀjAzÀ 7 ªÉÆÃmÁgÀ ¨ÉÊPï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 24,701/-, 11 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ºÁUÀÆ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà J£ï.J£ï.CA©UÉÃgÀ, ¦J¸ïL UÁæ«Ät ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) EAr ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 21/2013 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.

       ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ: D±Áä vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ ±ÉÃR, ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉÆïÁè¥sÀÄgÀ ¥Áèl £ÀA: 38 w¼ÀPÀ £ÀUÀgÀ ªÀiÁdgÉêÁr ºÁ° ªÀ¹Û EAr gÉïÉéà ¸ÉÖñÀ£À ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EAr gÉïÉé ¸ÉÖñÀ£ÀzÀ°èAzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À CvÉÛ ªÀiÁªÀ£À ªÀģɬÄAzÀ D±Áä EªÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉÃ, CvÀÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, F §UÉÎ ²æà ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ±ÉÃR, ¸Á: ¸ÉÆïÁè¥sÀÄgÀ ¥Áèl £ÀA:38 w¼ÀPÀ £ÀUÀgÀ ªÀiÁdgÉêÁr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄr £ÀA: 03/2013 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 ªÀÄvÀÄÛ DåPïÖ.

       ¢£ÁAPÀ: 27.01.2013 gÀAzÀÄ 04.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ, CAzÁdÄ ªÀAiÀiÁ: 30 jAzÀ 32 ªÀµÀð ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè FvÀ£ÀÄ FUÀ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀ£ÀVzÀÝ gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° D®ªÀÄnÖ ¥ÀA¥ÀzÀ°è, ºÁUÀÆ UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ ©üPÉë ¨ÉÃqÀÄvÀÛ wgÀÄUÀÄwÛzÀÄÝ, C°è°è gÉÆÃqÀ ¨ÁdÄ ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÄÝ CzÉ gÉÆÃUÀ¢AzÀ C£ÀߥÀÆuÉð±Àéj ºÉÆmÉÃ¯ï ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄ®VzÀ¯Éè ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà §ÄUÀr, ªÀAiÀiÁ: 63 ªÀµÀð ¸Á|| E®PÀ¯ï ºÁ||ªÀ|| D®ªÀÄnÖ ¥ÀA¥À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 
            ¢£ÁAPÀ: 27.01.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 181 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 26,600/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, January 27, 2013

DAILY NEWS ON 27-01-2013


         ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ            
                                                                ¢£ÁAPÀ: 27.01.2013.

1) UÁA¢üZËPï ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 16/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, ¸ÀºÀ-149. L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)  ªÀÄvÀÄÛ (10) J¸ï.¹.&J¸ï.n. ¦.J.AiÀiÁPÀÖ. 1989
            ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 03.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢üZËPï ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1) ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀA. ªÀiÁºÁ°AUÀ¥Àà ªÁ°. 2)ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁ°AUÀ¥Àà ªÁ° 3)²æÃPÁAvÀ ªÀiÁºÁ°AUÀ¥Àà ªÁ° 4) UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁ°AUÀ¥Àà ªÁ° ºÁUÀÆ E£ÀÄß 60-70 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ ¸ÁgÀªÁqÀ. vÁ&f: ©eÁ¥ÀÆgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ²æêÀÄw ¦æÃw UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî EªÀgÀ ¨Á§vï d«ÄãÀ j.¸À. £ÀA§gÀ-652/2 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzsÀð ¥Á°£À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¯ÁªÀ¤ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C°è PÀ©â£À ¨É¼É ¨É¼É¢zÀÄ,Ý F ¢ªÀ¸À ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà ©gÀqÉ. EªÀgÀÄ PÀÆr PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä eÉÆvÉ E£ÀÄß 60-70 d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ UÉÊgÀ PÁAiÉÄݹj jÃw¬ÄAzÀ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ, fÃ¥À. eÉ.¹.©.UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqsÀÄ §AzÀÄ MqÀØ£ÀÄß £Á±À ¥Àr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà ©gÀqÉ. EªÀgÀÄ »ÃUÉPÉ ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁzÀgÀ ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀ̼Áå CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ ©gÀqÉ EªÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr PÀÄwÛUÉUÉ ªÁAiÀÄgÀ ¸ÀÄwÛ G¹gÀÄUÀlÄÖªÀAvÉ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr ¥ÀĸÀÆÛ® vÉÆj¹ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà ºÁ®¥Àà vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà CzÁðªÀÇgÀ ¸Á: PÁ¯ÉèÁUÀ. vÁ:f: ©eÁ¥sÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üZËPï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 06/2013 PÀ®A: 143,147,364,302, 201 gÉ:ªÀÅ: 149 L¦¹   
       ¢£ÁAPÀ: 19.01.2013 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀA: gÁeÁgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ 2] ¨sÀUÀªÀAvÀ vÀA: dUÀzÉÃ¥Áà ¥Ánî ¸Á|| E§âgÀÄ PÀÆqÀV 3] ²æñÉʯï vÀA: gÁeÁgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| PÀÆqÀV ºÁ°|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ 4] «±Àé£ÁxÀ vÀA: £ÁUÀ¥Áà ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÉ 5] ¹zÁÝgÁªÀÄ vÀA: ©üêÀıÁå PÉÆý 6] §§£À PÉÆý ¸Á|| ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæüvÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. CAzÀgÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆæüvÀ C £ÀA: 1 ºÁUÀÆ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À SÁ¸À vÀªÀÄä£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁdÄ vÉÆÃlzÀªÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ C £ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À zÀÆgÀzÀ ¸ÀA§A¢üPÀ EgÀÄvÁÛ£É. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 02 ªÀµÀðUÀ½AzÁ ¦üAiÀiÁðzÀzÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ C£ÀA: 1 ºÁUÀÆ 3 £ÉÃzÀªÀgÀ ªÀÄzÀå d«ÄãÀÄUÀ¼À°è ºÁAiÀÄĪÀ zÁjAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À ºÁUÀÆ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉ DgÉÆæüvÀ C£ÀA: 1 ºÁUÀÆ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À E£ÉÆߧâ SÁ¸À vÀªÀÄä ªÀiÁAvÉñÀ vÀA. ¹zÀÝtÚ ©gÁzÁgÀ EªÀ¤UÉ d«ÄãÀzÀ°è zÁjAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À ªÀiÁr vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ ¹nÖ¤AzÁ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À  ªÀÄUÀ «oÀ×® vÀA. gÁZÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á|| PÀÆqÀV ºÁ°|| UÀÄAzÀªÁ£À ªÀ¸Àw EªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ C¥ÀºÀj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ:  «oÀ×® vÀA: gÁZÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀ¤UÉ DvÀ£À vÉÆÃlzÀ ªÉÄÃlV¬ÄAzÁ  ¥sÀƸÀ¯Á¬Ä¹ PÀgɹ ¸ÀzÀj J®è DgÉÆæüvÀgÉ®ègÀÄ  ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV UÉÊgÀ PÁAiÉÄݲÃj ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj «oÀ×® ©gÁzÁgÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ CªÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÁ HgÀÄ®Ä ºÁQ dVÎ G¹gÀÄUÀnÖ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ,  PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ ªÉÄÊvÀ£À ºÉtªÀ£ÀÄß »gɪÀÄtÆgÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ ©æÃqÀÓ ªÉÄðAzÁ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è J¸ÉzÀÄ ¸ÁQë ¥ÀÆgÁªÉ £Á±À ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ gÁZÀ¥Áà vÀA: ¹zÀÝtÚ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| PÀÆqÀV ºÁ°|| UÀÄAzÀªÁ£À vÉÆÃlzÀ ªÀ¸Àw vÁ|| EAr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 16/2013  PÀ®A, 279, 304 (J)  L¦¹ & PÀ®A 187 JªÀiï «í DàåPïÖ
            ¢£ÁAPÀ: 25.01.2013 gÁwæ 22.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ, ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ «£ÉÆÃzsÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ RfÓqÉÆÃt EªÀ£ÀÄ £ÀA¢ ¥ÁåPÀÖj¬ÄAzÀ dA§V PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 28/EJ-0503 £ÉÃzÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¨sÁjà UÁAiÀÄ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ, ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «£ÉÆÃzsÀ EªÀ¤UÉ ©eÁ¥ÀÆgÀ zÀªÀSÁ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ReÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÁ¸ÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ RfÓqÉÆÃtÂ, ¸Á||dA¨sÀV (JZï)gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 27/2013 PÀ®A: 379 L.¦¹   

¢£ÁAPÀ: 15.10.2012 gÀAzÀÄ 23.00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.10.2012 gÀ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¨Á§vï ªÀÄ£ÉAiÀÄ QqÀQUÉ ºÉÆA¢ EzÀÝ PÁmÁzÀ ªÉÄÃ¯É ElÖ MAzÀÄ ªÉÆèÉʯï Q: 3950/-gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä QqÀQAiÀÄ°èAzÀ PÉÊ ºÁQ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²ªÁ£ÀAzÀ. ZÀAzÁæªÀÄ PÉƼÀÆgÀV. ¸Á: ¹AzÀV, J.¦.JA.¹. ºÀwÛgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 

5) zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 10/2013 PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ PÁuÉ

            ¢£ÁAPÀ: 13.12.2012 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è  PÁuÉAiÀiÁzÀ: 1] ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà £ÀAzÀUÉÃj ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð, ¸Á: §ªÀÄä£ÀeÉÆÃV vÁ: ¹AzÀV 2] ¥Àædé¯ï vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà £ÀAzÀUÉÃj ªÀAiÀiÁ 1 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀAzÀUÉÃj vÁ: ¹AzÀV. £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ §ªÀÄä£ÀeÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¹zÀÝ¥Àà £ÀAzÀUÉÃj EªÀgÀ vÉÆÃlPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ ¸ÀAUÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà £ÀAzÀUÉÃj ¸Á: §ªÀÄä£ÀeÉÆÃV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 19/2013 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 19.01.2013 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä UÀA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ¼Éà ¤qÀUÀÄA¢ EªÀ¼ÀÄ ºÀ¼É ¤qÀUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAvɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA. ¤d°AUÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á|| ºÀ¼É ¤qÀUÀÄA¢ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

         ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 255 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 45,800/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.