Number of Visitors

Monday, December 31, 2012

DAILY NEWS ON 31-12-2012¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 31.12.2012.

1) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 56/12 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 30.12.2012 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀıÀªÀAvÀ vÀA. ªÀÄ®PÀ¥Àà §£À¸ÉÆÃqÉ ¸Á: §gÀqÉÆî £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-28 J¥sï-1230 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ AiÀıÀªÀAvÀ vÀA. ªÀÄ®PÀ¥Àà §£À¸ÉÆÃqÉ ¸Á: §gÀqÉÆî EAr r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸ïì£ÀÄß EAr PÀqɬÄAzÁ ZÀqÀZÀt PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÁ gÁAUï¸ÉÊqÀ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ZÀqÀZÀt PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï JZï-13 ©f-5117 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ rQÌ ºÉÆqɬĹ ºÁ¬Ä¹ JQìqÉAmï ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ©üêÀÄtÚ vÀA. D£ÀAzÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA. zsÀªÀÄðtÚ zÀ±ÀªÀAvÀ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á:E§âgÀÆ §gÀqÉÆî EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ E§âjUÀÆ ZÀqÀZÀt ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ qÁ:zÉñÀ¥ÁAqÉ EªÀgÀ ªÀiÁvÉÆòæà zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ©üêÀÄtÚ vÀA. D£ÀAzÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄ®PÀ¥Àà vÀA. D£ÀAzÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á:§gÀqÉÆî vÁ:EAr. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
           
2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 295/2012, PÀ®A: 279, 338, 304 (J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ  187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ: 29.12.2012 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÀ§Äâ vÀÄA©zÀ mÁåPÀÖgÀ £ÀA. w½zÀÄ §A¢¯Áè ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢¯Áè £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÀ§Äâ vÀÄA©zÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß DºÉÃj¬ÄAzÀ - J£ï.JZï.218 PÀÆqÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀmÁUÀ vÀ£Àß »AzÉ DºÉÃj PÀqɬÄAzÀ UÀÄvÀÛjUÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄ¯É ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁ𢠪ÀiÁªÀ PÀÆr ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ.J.28/PÉ-1544 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀl ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÉÊqÀ PÉÆlÖAvÉ ªÀiÁr ¤¸ÁÌPÁ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ PÀmïÖ ºÉÆÃqÉzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀqɬĹ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®PÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ gÁdÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á|| UÀÄvÀÛjV EªÀ¤UÉ mÁæöåPÀgÀzÀ »A¢£À UÁ°AiÀÄ£ÀÄß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁr ¨Ájà WÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ¦AiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ ¨Ájà UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉà £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ .F §UÉÎ PÁ²¥Àw vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ¸Á|| eÉÆÃUÀÆgÀ vÁ||f|| UÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) J¦JA¹  ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 76/12 PÀ®A-ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 28.12.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀaãÀ dUÀ¢Ã±À eÁzsÀªÀ ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð ¸Á; ©eÁ¥ÀÄgÀ EAr gÉÆÃqÀ §A§¼À CUÀ¹ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzsÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è J°è ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É UÉÆwÛ®è ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æÃ. ±ÀAPÀgÀ vÀA. dUÀ¢Ã±À eÁzsÀªÀ ¸Á: §A§¼À CUÀ¹ EAr gÉÆÃqÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


4) J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 77/12 PÀ®A-366(PÀ) gÉÃ/ªÀÅ 34 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 28.12.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 03.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¸Àa£À vÀA. dUÀ¢Ã±À eÁzsÀªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ ¸Á; J®ègÀÄ ©eÁ¥ÀÄgÀ EAr gÉÆÃqÀ §A§¼À CUÀ¹ £ÀªÀÄÄ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¥À¸Á£Á ªÀAiÀiÁ: 12 ªÀµÀð EªÀ½UÉ CªÀ¼À£ÀÄß §®vÁÌgÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀPÁÌUÀ° ªÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ M¼À¸ÀAa¤AzÁUÀ°  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥sÀgÁzÀ. F §UÉÎ ²æêÀÄw: ¥ÀgÀ«Ã£À UÀA. UÀįÁ§ ±ÉÃR ¸Á: §A§¼À CUÀ¹ EAr gÉÆÃqÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 22/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹.
¢£ÁAPÀ: 28.12.2012 gÀ ¨É½UÉάÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.12.2012 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06.00  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ:- AiÀiÁªÀ¼ÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ: 40-45 ªÀµÀð ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. EªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà SÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ §æ»äµÀÖ¼ÀAvÉ DV ºÀÄZÀѼÀAvÁV wgÀÄUÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉà ºÀÄZÀÄÑvÀ£ÀzÀ°è ªÀÄļÀªÁqÀzÀ ¸ÁºÉçUËqÀ ¥Ánî EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¨É¼Éî£À ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ºÀ¼ÀîzÀ G¸ÀÄQ£À°è ªÀÄ®VzÁUÀ ZÀ½UÁ½ CxÀªÁ ©¹°UÁUÀ°Ã E®èªÉà CªÀ½VzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¤d¥Àà vÁ¬Ä PÀ®èªÀé ªÀÄÆ°ªÀĤ ¸Á: ªÀÄļÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 30.12.2012 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 27 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 3,300/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Sunday, December 30, 2012

DAILY NEWS ON 30-12-2012¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                               ¢£ÁAPÀ: 30.12.2012.

1) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 290/2012. PÀ®A. 323, 355, 504, 506 ¸ÀºÀ PÀ®A. 34 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦J DåPïÖ 1989.
¢£ÁAPÀ: 29.12.2012 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ªÀÄmÁå¼À 2) FgÀ¥Àà UÀÄgÀUÉÆAqÀ¥Àà ¥ÀgÀªÀÄUÉÆAqÀ 3) C±ÉÆÃPÀ¥Àà §¸ÀUÉÆAqÀ¥Àà ¥ÀgÀªÀÄUÉÆAqÀ 4) UÀdAqÀ¥Àà §¸ÀUÉÆAqÀ¥Àà ¥ÀgÀªÀÄUÉÆAqÀ ¸Á: J®ègÀÆ UÉƼÀ¸ÀAV (eÁw UÁtÂUÉÃgÀ) UÁæªÀÄ vÁ®ÆPÀ: §.¨ÁUÉêÁr EzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÁQëzÁgÀ ©üêÀÄ¥Àà §Ä¢ß ºÁUÀÆ UÉƼÀ¸ÀAVAiÀÄ ²ªÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ¤AUÀ¥Àà vÉÆUÀj. ¸ÀAUÀ¥Àà §¼À§nÖ. EªÀjUÉ ±ÀgÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉzÀ°è ¨Á¬Ä ¨Á¬Ä DVzÀÄÝ, PÁgÀt EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆvÉ AiÀiÁPÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀw CAvÁ ¸ÁQëzÁgÀ ©üêÀÄ¥Àà¤UÉ ºÀ®ÌlÖ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁqÀ ºÀwÛzÀÄÝ DUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©üêÀÄ¥Àà M§â¤UÉ ¨ÉÊAiÀĨÁåqÀj E§âgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÁågÁ F jÃw ¤ÃªÀÅ ºÀ®ÌlÖ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ eÁw JwÛ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¹mÁÖV DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀªÀiÁ£À GzÉñÀ¢AzÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ ZÀ¥À஢AzÁ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁzÀgÀ ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÀ¼À DUÉÊw  ©qÀ¨Áåræ F ªÀÄPÀ̽UÉ CAvÁ ºÀ®ÌlÖ ¨ÉÊzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥Àj±ÀµÀÖ eÁw (ªÀiÁzÀgÀ) UÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ UÉÆwÛzÀÄÝ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr zËdð£Àå ªÉ¸ÀVzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¸ÀAUÀtÚªÀgÀ  ¸Á: UÉƼÀ¸ÀAV ºÁ°: «eÁ¥ÀÆgÀ mÉæÃdj PÁ®¤ CAiÀÄå¥Àà ¸Áé«Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 200/2012. PÀ®A. 354, 506, 509 L¦¹ & 4 Indecent Representation of Woman (Prohibitation) Act 1986.
¢£ÁAPÀ: 25.12.2012 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.12.2012 gÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ©gÁzÁgÀ, ¸Á|| PÀĪÀÄoÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÉÆèÉÊ®zÀ°è C²èî zÀȱÀå vÉÆj¹ EzÀÄ ¤Ã£É EgÀÄwÛAiÀiÁ CAvÀ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢ oÁuÉAiÀÄ°è ¤£Àß «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁÎr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥Àr¹, F §UÉÎ ¤Ã£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, C®èzÉ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ªÉÆèÉʯïzÀ°èzÀÝ ºÉtÂÚ£À C²èî zÀȱÁåªÀ½ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄzÉÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ HgÀ°èAiÀÄ d£ÀjUÉ  vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀiÁ£ÀPÉÌ zÀPÉ̪ÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ EAzÀæ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà qÀªÀÄQ ¸Á|| PÀĪÀÄoÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 29.12.2012 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 83 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 9,600/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Saturday, December 29, 2012

DAILY NEWS ON 29-12-2012¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
¢£ÁAPÀ: 29.12.2012.


1) UÉÆîUÀÄA§eï ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 196/2012 PÀ®A 302. L¦¹   
¢£ÁAPÀ: 27.12.2012 gÀAzÀÄ 22.00 jAzÀ 28.12.2012 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆîUÀÄA§eï ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ®PÀëöät vÀA. ºÀĸÀ£À¥Àà PÁA§¼É ¸Á|| ©eÁ¥ÀÄgÀ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ EAzsÁæ¨Á¬Ä EªÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊw ¸ÀA§AzÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ElÄÖPÉƼÀÄîwÛzÁÝ¼É CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ CªÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ §rAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¤£ÉßAiÀÄ ¢ªÀ¸À gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÝgÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ²æà w¥ÀàtÚ vÀA. ZÀAzÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ »AzÀÆ zÀ°vÀ J¯ï.L.¹ KeÉAmï ¸Á|| ©eÁ¥ÀÄgÀ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ ¥ÉÃoÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀ¸ÉÛ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆîUÀÄA§eï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) EAr ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 242/2012 PÀ®A: 302, 201 L¦¹
CAzÁdÄ 2-3 ¢ªÀ¸À DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà §®ªÁzÀ PÁgÀtPÁÌV AiÀiÁªÀżÉÆà M§â¼ÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ CAzÁdÄ 25 jAzÁ 30 ªÀµÀð EªÀ½UÉ J°èAiÉÆà PÀÄwÛUÉUÉ §mÉÖ¬ÄAzÁ ©VzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ¹, PÉÆ¯É ªÀiÁr ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀzÀAzÁ CªÀ¼À PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¹ÃgɬÄAzÁ ©VzÀÄ PÀnÖ J°èAiÉÆà PÉ£Á¯ï ¤Ãj£À°è MUÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ±ÀªÀ ¤Ãj£À°è ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ UÉÆgÀ£Á±À¼À ¸ÀFªÉÄAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ §æqïÓ ºÀwÛgÀ PÉ£Á¯ïzÀ°è §AzÀÄ ¥Éʦ£À vÀAwUÉ vÀnÖ ±ÀªÀ ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¹zÀgÁAiÀÄ vÀA. ¹zÀÝ¥Àà vÉ£Éß½î ¸Á|| UÉÆgÀ£Á¼À vÁ|| EAr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


     ¢£ÁAPÀ: 28.12.2012 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 155 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 25,400/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   


DAILY NEWS ON 28-12-2012


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                     ¢£ÁAPÀ: 28.12.2012.


1) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 114/2012  PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 26.12.2012 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÉ¯ÁAUÀ¤ß vÀAzÉ ¸À«Ä£ÁzÀ£ï, ¸Á|| UÀAUÀªÀ½î, vÁ|| UÀAUÀªÀ½î, f|| ¸ÉîA gÁdå: vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ ¯Áj £ÀA. nJ£ï-33/J¦-7314 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæü ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß zsÀƼÀSÉÃqÀ PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è  £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K¼ÀV PÁæ¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ ªÀÄÄRªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è j¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÀ ¯Áj £ÀA. JA.F.L/5404 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ: «¯Á¸À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EAUÀ¼É ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯ÁjAiÀÄ qÉæöʪÀgï£ÁzÀ: gÀ¦üÃPÀCºÀäzÀ vÀAzÉ CdªÀÄvÀįÁè ¸ÉÊAiÀÄåzÀ, ªÀAiÀiÁ: 44 ªÀµÀð ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ CzÉ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉÆwðAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÀwÛzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀ£ÁzÀ: ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ §£À¹zÀÝ ¥ÀÆeÁj F ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ F C¥ÀWÁvÀzÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ¹rzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ£ÁzÀ: ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ §£À¹zÀÝ ¥ÀÆeÁj EªÀ¤UÉ JqÀUÁ°£À J®ÄªÀÅ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯ÁjAiÀÄ qÉæöʪÀgï£ÁzÀ: gÀ¦üÃPÀCºÀäzÀ vÀAzÉ CdªÀÄvÀÄÛ¯Áè ¸ÉÊAiÀÄåzÀ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉmÁÖVgÀĪÀzÀjAzÁ EªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæü ¯ÁjAiÀÄ qÉæöʪÀgï¤UÀÆ  ¸ÀºÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÀjzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ®zÀ ºÀwÛgÀ J®ÄªÀÅ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ «¯Á¸À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EAUÀ¼É ªÀAiÀiÁ|| 67 ªÀµÀð ¸Á|| «eÁ¥ÀÆgÀ (zÀgÀ¨ÁgÀ UÀ°è, ¨ÁUÀ®PÉÆÃl PÁæ¸À) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 94/2012  PÀ®A. 143, 147, 451, 323, 354, 504 ¸ÀºÀ PÀ®A. 149 L¦¹ & 3(1) (ii) (x) (xi) (2) (v) J¸ï¹/J¸ïn DåPïÖ.
¢£ÁAPÀ: 27.12.2012 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀ°AUÀ vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà zÉøÁ¬Ä 2) PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀ°AUÀ zÉøÁ¬Ä 3) ªÀiÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀ°AUÀ zÉøÁ¬Ä 4) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀ°AUÀ zÉøÁ¬Ä 5) zÉêÉÃAzÀæ vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 6) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà C¯Áè¥ÀÆgÀ 7) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà §APÀ®V 8) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀÄgÀ© 9) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ºÁªÉÃj 10) gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà C¯Áè¥ÀÆgÀ ¸Á: J®ègÀÆ §§¯ÉñÀégÀ vÁ: ¹AzÀV EzÀgÀ°èAiÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÁQëzÁgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÀªÀÄ vÀAzÉ zsÀªÀÄðt EAUÀ¼ÀV EvÀ£ÀÄ ºÉÆîzÀ°è MqÀÄØ ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV eÉ.¹.© PÉüÀĪÀ §UÉÎ DgÉÆæ C.£ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ UËrÛ ¹AzÀ°AUÀ¥Àà zÉøÁ¬ÄAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ zÉøÁAiÀÄw CAvÁ PÀgÉAiÀįÁgÀzÀPÉÌ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV UÀÄ£Éß ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzÉìÄAzÀ UÉÊgÀ PÁAiÉÄݲÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ£À §UÉÎ «ZÁj¹ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ CªÀj§âgÀÄ zÀ°vÀ ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ CAvÁ UÉÆÃwÛzÀÄÝ, w½zÀÄ w½zÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vɯÉUÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ eÉUÁÎr CªÀ½UÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀĪÀzÀ®èzÉà CwÃPÀæªÀÄtªÁV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ ZÀAzÀæªÀé EAUÀ¼ÀV ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §AzÀxÀ d£ÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ dmÉÖÃ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä, ¤AUÀªÀÄä ¹zÀÝ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ, ¨sÁVÃgÀy ±ÀAPÀgÀ zÉÆqÀªÀĤ EªÀgÉÆA¢UÀÆ ¸ÀºÀ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqɧr ªÀiÁr M¼À¥ÉÃlÄÖ ¥Àr¹ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr CªÀ¼À eÁw JwÛ ¨ÉÊzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EAUÀ¼ÀV, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ zÀ°vÀ (¥Àj²µÀÖ eÁw) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA. 242/2012  PÀ®A. 287, 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 27.12.2012 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è (ªÉÄÊvÀ) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀ§¸À¥Àà §dAwæ, ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄzÀj vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vï gÁ² ªÀĶ£ï¢AzÀ vÉÆUÀj gÁ² ªÀiÁqÀĪÁUÀ C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢zÀ vÁ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è gÁ² ªÀĶ£ïzÀ°è vÉÆUÀj ªÉÄ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀzÉà ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÀqÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¨ÉÃPÁ©nÖAiÀiÁV vÉÆUÀj ªÉÄ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁQ vÀ£Àß JqÀUÉÊUÉ PÀnÖPÉÆAqÀ CjªÉAiÀÄ£ÀÄß gÁ² ªÀĶ£ïzÀ ¨ÉÆïïÖzÀ°è ºÁQ CzÀjAzÀ gÁ² ªÀĶ£ïzÀ°è vÀ£Àß JqÀUÉÊAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆwð ¹UÀ¹PÉÆAqÀÄ PÉÊ PÀvÀÛj¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ vÉ¯É ¹UÀ¹ ¨sÁj zÀÄBSÁ¥ÀvÀ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, F §UÉÎ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà §dAwæ, ¸Á: ªÀÄzÀj, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

   ¢£ÁAPÀ: 27.12.2012 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 155 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 25,400/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.       

Thursday, December 27, 2012

DAILY NEWS ON 27-12-2012¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                                                                     ¢£ÁAPÀ: 27.12.2012.1) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2012  PÀ®A, 395 L¦¹ & 3(11) J¸ï ¹/J¸ïn ¦.J DPïÖ 1989
¢£ÁAPÀ: 26.12.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¤AUÀ¥ÀàUËqÀ ¥Ánî. ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ. ¸Á|| J®ègÀÆ PÀt§ÆgÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀªÀtÂðAiÀÄgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥Àj²µÀ× eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÀtÂÚUÉ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ PÀ©â£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ vÁ½¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ gÁZÀªÀé UÀAqÀ gÁZÀ¥Àà PÀĪÀÄlV, ¸Á||PÀt§ÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2012 PÀ®A 379 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 25.12.2012 gÀ gÁwæ 22.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.12.2012 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ §eÁd ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ PÀĪÀiÁgÀ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít, ¸Á|| ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ºÁ°ªÀ¹Û £ÀA¢ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É PÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ ºÉƸÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2012 PÀ®A: 78 (III) PÉ.¦.DåPïÖ
¢£ÁAPÀ: 26.12.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] dmÉÖÃ¥Áà vÀA: CªÀÄUÉÆAqÀ PÉÆý ªÀAiÀiÁ|| 38 ªÀµÀð ¸Á|| GªÀÄgÁt ºÁ°|| gÀhļÀQ 2] CA¨Áf ¯Áqï @ ªÀÄzsÀÆgÉ ¸Á|| mÁPÀ½ gÁdå: ªÀĺÁgÁµÀÖç £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ: dmÉÖÃ¥Áà vÀA: CªÀÄUÉÆAqÀ PÉÆý ªÀAiÀiÁ|| 38 ªÀµÀð ¸Á|| GªÀÄgÁt vÁ|| EAr CA§ÄªÀªÀ£ÀÄ  1/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀj N.¹.AiÀÄ £ÀA§gÀ ºÁUÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß mÁPÀ½AiÀÄ CA¨Áf ¯Áqï @ ªÀÄzsÀÆgÉ CA§ÄªÀ N.¹.§ÄQÌUÉ NAiÀÄÄÝ PÉÆqÀÄvÁÛ£É. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä: MAzÀÄ N¹ aÃn, 1200/-gÀÆ. ºÀt ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPïì ªÉƨÉÊ®. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æÃ: ¨Á¨Á¸ÁºÉç J¸ï ¥Ánî ¦.J¸ï.L. gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2012, PÀ®A: ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ PÁuÉ.  
¢£ÁAPÀ: 19.12.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ UÀÄjPÁgÀ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð ¸Á|| £Á®vÀªÁqÀ 2] AiÀıÀªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 4 ªÀµÀð. vÀ£Àß ºÉAqÀw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ UÀÄjPÁgÀ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð ¸Á|| £Á®vÀªÁqÀ EªÀ¼ÀÄ ºÉtÂPÉAiÀÄ G®£ï vÀgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ªÀÄUÀ AiÀıÀªÀAvÀ ªÀAiÀiÁ 04 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á®vÀªÁqÀzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ §eÁgÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æà ©üêÀÄtÚ vÀA. ¸ÀtÚ§¸À¥Àà UÀÄjPÁgÀ ¸Á|| £Á®vÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 241/2012 PÀ®A 379 L¦¹ & 86, 87 PÉ.J¥sï DåPïÖ
¢£ÁAPÀ: 26.12.2012 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: D®ÆgÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CgÀtå E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥À«Äðl ¥ÀqÉAiÀÄzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ C:¸À:Q: 5,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀî 3 PÉ.f 350 UÁæA zÀµÀÄÖ vÀÆPÀzÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:¦:¢: ²æà ©.«í, £ÁåªÀÄUËqÀ ¦J¸ïL [C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀ]ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2012 PÀ®A: 78(3) PÉ ¦ DåPÀÖ
¢£ÁAPÀ: 26.12.2012 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ©ªÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ 2] ¹ªÀ¥Àà ¦gÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ ¸Á|| E§âgÀÄ vÁ½PÉÆÃn £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ C £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ  MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É N¥À£ï PÉÆèÃd JA§ÄªÀ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÀA 2 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ N¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ C¥ÀgÁzÀ. ¨ÁVªÁVgÀĪÀ ¸ÀØvÀÄÛUÀ¼À  «ªÀgÀ 1] N.¹ PÁ¦UÀ¼ÀÄ-2 2] ¨Á®¥É£ÀÄß MAzÀÄ 3] gÉÆÃR ºÀt 870=00 gÀÆ 4] ¸ÁåªÀĸÀAUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä MAzÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 200=00 gÀÆ F §UÉÎ ¸À.vÀ|| ©æeÉñÀ ªÀiÁåxÀÆå ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

   ¢£ÁAPÀ: 26.12.2012 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 199 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 31,200/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.       

Wednesday, December 26, 2012

DAILY NEWS ON 26-12-2012


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                                                                     ¢£ÁAPÀ: 26.12.2012.

1) ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2012 PÀ®A: 279,304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï «í AiÀiÁåPÀÖ
¢£ÁAPÀ: 25.12.2012 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 407 UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-28-5378 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß J£ï ºÉZï-13 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆwð PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀlÄ JzÀÄjUÉ ºÉÆwð¬ÄAzÀ ºÀqÀ®¸ÀAUÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥À®ì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.JªÀiï ºÉZï-43-qÀ§Æèöå-5374 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ CgÀ¨Ád C° £ÀzÁ¥sÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀtªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ZÁAzÀ¸ÁºÉç vÀA. ¸ÀįÉêÀiÁ£À¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ªÀAiÀiÁ-56 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀqÀ®¸ÀAUÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 291/2012 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ: 11.12.2012 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 04.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¤AUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¥Ánî EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀ® ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉUÉ §AzÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ læAQ£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ læAQ£À°èzÀÝ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ QÃ. gÀÆ 1,85,000/-UÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ²æà ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¥Ánî, ¸Á: NwºÁ¼À, vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r £ÀA: 17/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.
¢£ÁAPÀ: 25.12.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É: 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÊvÀ: ¨sÉÊgÀ¥Áà vÀA: £ÁUÀ¥Áà vÉ®¸ÀAUÀ ªÀAiÀiÁ|| 35 ªÀµÀð ¸Á|| ZÀqÀZÀt EªÀ£ÀÄ ©eÁ¥sÀÄgÀ¢AzÁ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À aîUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ C£ï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV K¼ÀV PÁæ¸ÀzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀqɸÀĪÀ PÁ®PÉÌ MªÉÄäÃ¯É CPÀ¹äPÀªÁV ¹ÖãjAUï ªÉÄÃ¯É qÀ¨ÁâV ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ eÁUÁzÀ°èAiÉÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtªÀÅ DPÀ¹äPÀªÁV DVgÀĪÀzÀjAzÁ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ£ÀÆ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀA: ¨sÉÊgÀ¥Áà vÉ®¸ÀAUÀ ¸Á|| ZÀqÀZÀt vÁ|| EAr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/12 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀA. AiÀĪÀÄ£À¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð ¸Á:§APÀ®V vÁ:C¥ÀÓ®¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ fÃgÀAPÀ®V UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÉÆêÀÄtÚ PÉÆý FvÀ£À mÁæöåPÀÖgï ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ CAvÁ EzÀÄÝ ¸ÉÆêÀÄtÚ PÉÆý FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 wAUÀ½AzÁ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀĪÀuÁð EªÀ¼ÀÄ ¸Á®ÆlV UÁæªÀÄPÉÌ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ J°èAiÉÆ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ CA§ªÀé UÀA. AiÀĪÀÄ£À¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr ¸Á: §APÀ®V vÁ: C¥ÀÓ®¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/12 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 17.12.2012 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ PÀ®è¥Áà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ-21 EªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ¸ÁªÀ¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄ EzÀÄÝ, vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É §¸À£Á¼ÀPÉÌ §AzÁUÀ §mÉÖ vÉÆüÉAiÀÄ®Ä Hj£À ¨ÁdÄ ºÀ¼ÀîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉ AiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ©üêÀÄtÚ vÀA. ¹zÀÝ¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á;§¸À£Á¼À, vÁ:EAr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

       ¢£ÁAPÀ: 25.12.2012 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 212 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 31,800/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Tuesday, December 25, 2012

DAILY NEWS ON 25-12-2012


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                              ¢£ÁAPÀ: 25.12.2012.

1) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2012. PÀ®A 392  L.¦.¹
¢£ÁAPÀ: 24.12.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.15 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ §¸Àì¸ÁÖ¥ï CmÉÆâAzÀ E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ ¸À«ÄÃ¥À PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÉà »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ 42 UÁæA vÀÆPÀzÀ 1.10.000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß §®Ä eÉÆÃj¤AzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ d§j PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ¨sÀĪÀ£Á UÀA. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹AzÀV ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ UÁåAUÀ¨ÁªÀr dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ®¤ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2012 PÀ®A279, 337, 338, 304(J) L¦¹ & 187JªÀiï.«í DåPïÖ
¢£ÁAPÀ: 23.12.2012 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÀiÁåQìPÁå§ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁåQìPÁ姣ÀÄß ZÀqÀZÀt¢AzÁ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV, vÀ£Àß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 ¥ÀAPÀÑgÀ DV ¤AvÀ lªÀiï, lªÀiï UÀÆqÀì PÁåjAiÀÄgï £ÀA. PÉJ-28 J-5343 UÁrAiÀÄ §®ªÀÄUÀ먀 UÁ°UÉ eÁPÀºÀaÑ UÁ° vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀi˯Á£Á vÀA. C«ÄãÀ¸Á§ ªÀÄÆ°ªÀĤ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á:ºÁ«£Á¼À ºÁUÀÆ ªÀÄ®è¥Àà vÀA. ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà UÀÄqÀØzÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á:fUÀfêÀtV EªÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr CªÀj§âgÀ vɯÉUÉ, PÉÊ PÁ°UÉ §ºÀ¼Éà UÁAiÀÄ ¥Àr¹ EzÀgÀ°è ªÀÄ®è¥Àà ªÀĺÁzÉêÀ UÀÄqÀØzÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀi˯Á£Á C«ÄãÀ¸Á§ ªÀÄÆ°ªÀĤ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ EAr ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÀwÛgÀzÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ªÀiÁåQìPÁå§ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¯Á®¸ÁºÉç vÀA. C«ÄãÀ¸Á§ ªÀÄÆ°ªÀĤ, ¸Á:ºÁ«£Á¼À vÁ: EAr. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ     
¢£ÁAPÀ: 24.12.2012 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è  §¸ÀªÀgÁd vÀA. AiÀÄ®è¥Àà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ ©eÁ¥ÀÄgÀ ¨ÉArUÉÃj Nt £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¥ÉʯÁé£ï UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀiÁ§Ä¸ÀĨÁ¤ zÀUÁðzÀ ¥ÀPÀÌzÀ §AiÀÄ°£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä 920/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, F §UÉÎ ¸À:vÀ C±ÉÆÃPÀ J. ¸ÀzÀ®V ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] UÉÆîUÀÄA§eï ¦J¸ï ©eÁ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2012 PÀ®A. 354 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 24.12.2012 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¹ÃgïC° vÀA. ªÀĺÀªÀÄäzÀU˸ï SÁf ¸Á|| D®ªÉÄî £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯ÉÃreï ºÁ¸ÉÖÃ¯ï »A¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ PÀÆvÁUÀ C°èUÉ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢UÉ vÉQÌ »rzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¸À¦üAiÀiÁ UÀA. gÀeÁPï £ÀAiÀiÁWÀgÀ ¸Á|| ©eÁ¥ÀÄgÀ mÉÃPÀqÉUÀ°è  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) EAr ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/12 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 23.11.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EAr ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ±ÉÆèsÁ UÀA. ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ; 21 ªÀµÀð ¸Á: »gÉèÉãÀÆgÀ EvÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw EzÀÄÝ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉÃ, CvÀÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöätÚ ¥ÀÆeÁj ¸Á: »gÉèÉãÀÆgÀ ºÁ° ªÀ¹Û EAr ¥ÀÆeÁj Nt gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2012 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦ DåPïÖ
¢£ÁAPÀ: 22/12/12 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è zÀÄAqÀ¥Àà vÀA FgÀ¥Àà ¥ÀAQ ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀªÁV 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¨ÁA¨É, PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À «ªÀgÀ 1) N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ-2 2) gÉÆÃR ºÀt-4,730=00 gÀÆ 3) ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß -1  4) ªÉÆèÉʯï MAzÀÄ Q|| 200/- gÀÆ. F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| ²æà gÀªÉÄñÀ. ªÁAiÀiï. PÁA§¼É ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÆ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7) EAr ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/12 PÀ®A: PÀ®A: 143,147,498[J] 109,307 gÉ/ªÀÅ 149 L ¦ ¹
¢£ÁAPÀ: 24.12.2012 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EAr ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1] FgÀ¥Àà vÁ¬Ä ±ÀgÀtªÁé zÉÆqÀªÀĤ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 04 d£ÀgÀÄ ºÁ° ªÀ¹Û ©eÁ¥ÀÄgÀ ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀæªÀĪÁV ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, £ÁzÀ¤AiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ £ÁzÀ¤AiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÉÃtÄPÁ JA§ÄªÀgÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ CªÀ¼À ¸ÀºÀªÁ¸À ©qÀÄ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ CAzÀ«¯Áè ZÀAzÀ«¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ vÉÆAzÀgÉ vÁæ¸À PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉà CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄj¢zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÊUÉ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¨sÁj ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ²æêÀÄw: ¨ËgÀªÀiÁä UÀAqÀ FgÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ¸Á: »gÉêÀĸÀ½ vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.12.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

      ¢£ÁAPÀ: 24.12.2012 gÀAzÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 284 PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 44,600/- zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ReÁ£ÉUÉ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.