Number of Visitors

Thursday, August 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 15-08-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 15.08.2018

 1] gÀhļÀQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß .£ÀA: 119//2018 PÀ®A. 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw                              ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ  qɪɮ¥ÀªÉÄAmï  PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå:
     ¢£ÁAPÀ: 14.08.2018 gÀAzÀÄ  11:00 EzÀgÀ°èAiÀÄ 1] ªÀÄ»AzÁæ CdÄð£À PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAd£ï £ÀA§gÀ. PÉJ-28 n¹-6257 £ÉÃzÀÄÝ EzÀPÉÌ EgÀĪÀ mÁæAiÀÄ°UÉ £ÉÆAzÀt £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ [ZÁ®PÀ ¥sÀgÁj] EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ. vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄÖ, 1000-00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ, vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è vÀÄA© PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á§PÁÌV C£À¢PÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ®¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ K¼ÀV PÀqÉUÉ §gÀĪÀ PÁæ¸ÀzÀ°è ¹QÌgÀĪÀ  C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ n.©. vÀ¼ÀPÉÃj J.J¸ï.L gÀhļÀQ ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.08.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
         
 2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 241/2018 PÀ®A- 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ 14.08.2018 gÀAzÀÄ 01.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ. ²æêÀÄAvÀ. VgÀtªÀqÀØgÀ. ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á; §gÀUÀÄr    ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J. 28. ¹/4881 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß §gÀUÀÄr ºÀwÛgÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ C.£ÀA-1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¹PÀÄÌ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ²æÃ. J.f dAUÀªÀıÉnÖ JZï.¹-1256                                               EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.08.2018 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.