Number of Visitors

Monday, October 22, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 22-10-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥ÀÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 151/2018   PÀ®A : 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
               
      ¢£ÁAPÀ; 20.10.2018 gÀAzÀÄ 22.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ jAiÀiÁeï vÀA|| §¹ÃgïCºÀªÀÄäzÀ ªÀÄAlÆgÀ,  ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¤¸ÁgÀªÀÄrØ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¥ÉÃn¨ÁªÀrAiÀÄ ¨Á§Ä¸Á§ ªÀÄįÁè EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èè E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ. gÉÆÃR ºÀt 7500=00  E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C.¸À.Q 000=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï PÀ®ÆègÀ.  ¦J¸ïL UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁ墠 PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.10.2018 gÀAzÀÄ UÉÆ®UÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.                                                                                                                    
2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥ÀÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 152/2018   PÀ®A : 328 L.¦.¹ & 32.34 PÉE.DåPÀÖ
               
      ¢£ÁAPÀ; 21.10.2018 gÀAzÀÄ 01.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «dAiÀÄ vÀA/ ºÀPÀÄÌ ZÀªÁít  ¸Á|| JZï.J¸ï. PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) gÀvÀ£À vÀA|| ®PÀëöät ZÀªÁít. ¸Á|| JZï,J¸ï. PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ JZï. J¸ï. PÁ®¤AiÀÄ «dAiÀÄ ºÀPÀÄÌ ZÀªÁít EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀgÉ CªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ  C¥ÀgÁzsÀ.  PÀ¼Àî§nÖ ¸ÁgÁ¬Ä EgÀĪÀ ©½ §tÚzÀ ¥Áè¹ÖPï PÁå£ï MAzÀÄ C.¸À.Q 4,00=00 ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ  JgÀqÀÄ 10=00 gÉÆÃR ºÀt 200-00 F §UÉÎ ¸À:vÀ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï PÀ®ÆègÀ.  ¦J¸ïL UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁ墠 PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.10.2018 gÀAzÀÄ UÉÆ®UÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

TOTAL WITHOUT HELMATE=117 FINE =11700
OTHER MV CASES=107  FINE=11100
TOTAL CASES -224  TOTAL FINE=22800