Number of Visitors

Wednesday, January 16, 2019

DAILY CRIME NEWS ON 16-01-2019

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 14/2019 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ; 31.12.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 19.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ gÁªÀÄÄ vÀA £ÀgÀ¸À¥Àà ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 66 ªÀµÀð ¸Á|| PÀªÀ®V EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 31/12/2018 gÀAzÀÄ PÀUÉÆÎÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀ ¨sÁgÀwAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ eÉÆåÃwgÁªÀÄ gÁªÀÄÄ ZÀªÁít eÁw »AzÀÆ ªÀÄgÁoÁ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| PÀªÀ®V gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.01.2019 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] d®£ÀUÀgÀ ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 08/2019 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 15.01.2019 gÀAzÀÄ 16.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀ«ÄÃzÀ ¨sÁµÁ¸Á§ EArPÀgÀ  ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 2)±À¦ÃPÀCºÀäzÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀU˸ï E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  ¤¸ÁìgÀªÀÄrØ 3) ±ÁzÁ§ ¥sÀAiÀiÁeïCºÀäzÀ ±ÁgÀ¥ÁåzÉ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ KPÀvÁ£ÀUÀgÀ  4) vÀ¤éÃgÀ ªÉÄÊ»§Æ§¸Á§ ºÀ®ªÁ¬Ä ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄeÁªÀgÀªÀįÁè §§¯ÉñÀégÀ£ÁPÁ5)  ªÀĺÀªÀÄäzÀgÀ¦üÃPÀ ªÀÄĸÁÛPÀ¸Á§ vÁA¨ÉÆý ¸Á|| ¹AzsÀV lPÉÌUÀ°è ºÁ:ªÀ-«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¤¸ÁìgÀªÀÄrØ 6) AiÀiÁ²Ã£À §¼Áîj ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ KPÀvÁ£ÀUÀgÀ (¥ÀgÁj)  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ EgÀĪÀ ªÀi˯Á£Á DeÁzÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ »AzÉ  RįÁè eÁUÉAiÀÄ PÀAnAiÀÄ°è   PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÞUÀ gÉÃqÀ ªÀiÁrzÁUÀ PÁ®PÉÌ 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ. M§â ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt 12020=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ. ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉΠ ²æêÀÄw ©,J£ï jhÄAUÁr ¦J¸ïL(C«) d®£ÀUÀgÀ ¦.J¸ï  «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.01.2019 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.                                                                                                                                                        
3] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 10/2019 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ
      ¢£ÁAPÀ : 15.01.2019 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉUÉ. EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄĸÁÛPÀ vÀA|| C«ÄãÀÄ¢ÝãÀ dªÀÄRAr. ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀhÄAqÁ PÀmÁÖ ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ gÀhÄAqÁ PÀmÁÖ ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è. ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ. gÉÆÃR ºÀt   460=00 N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 2 C.¸À.Q 000=00* ¨Á¯ï¥É£ï 1 C.¸À.Q 000=00 ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ 3 C.¸À.Q 000=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ n.©.¤Ã®UÁgÀ. ¸Á|| UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.01.2019 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] wPÉÆÃmÁ  ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 03/2019 PÀ®A: 55 PÀ£ÁðlPÀ ¤gÁªÀj PÁAiÉÄÝ , 427,430 L.¦.¹                  
      ¢£ÁAPÀ: 15.01.2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ¸Á§Ä vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀAdV ¸Á: ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ vÁ|| wPÉÆÃmÁ f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  FvÀ£ÀÄ wPÉÆÃmÁ vÁ®ÆQ£À ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ §gÀĪÀ UÁæªÀÄUÀ¼À PÀgÉ vÀÄA§ÄªÀ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è d£À eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ½UÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀ£À ¸À®ÄªÁV PÉgÉUÀ½UÉ ºÀj©nÖgÀĪÀ ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥À£ÀÄß GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV MqÉzÀÄ ¸ÀzÀj ¤ÃgÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀ£Àß vÉÆÃlPÉÌ ¥Éʦ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤ÃgÁªÀj PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ PÀëwAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¤Ãj£À ªÀiÁUÀð£ÀÄß §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁr PÉÃqÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁrzÀ C¥sÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ªÀiÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ PÀȵÀÚ ¨sÁUÀå d® ¤UÀªÀÄzÀ ªÀÄļÀªÁqÀ KvÀ¤ÃgÁªÀj G¥À «¨sÁUÀ ¸ÀASÉå 5 ªÀÄnÖºÁ¼À vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.01.2019 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5] EAr UÁæ«ÄÃt  ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 13/2019 PÀ®A: 87  PÉ.¦.DåPïÖ                 
      ¢£ÁAPÀ: 15.01.2019 gÀAzÀÄ 20.15 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÉÆëAzÀ dAUÀ¥Àà. UÉÆ®ègÀ. 2] ºÀ«ÄÃzÀ eÁ¥sÀgÀ¸Á§. £ÀzÁ¥sÀ. 3] ¥ÀæPÁ±À. ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà. UÀAUÀ£À½î. 4] ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀAUÀ¥Àà. eÉêÀÇgÀ. 5] gÀªÉÄñÀ. ²ªÀ¥Àà. ªÀÄ£ÀUÉÃj. 6] §¸À°AUÀAiÀiÁå. ±ÁAvÀAiÀiÁå. PÀ®ÆègÀªÀÄoÀ. 7] §ÄݯïPÀjêÀiï. vÀAzÉ SÁ¢æ¨ÁµÁ. ªÁ°PÁgÀ. 8] C±ÉÆÃPÀ. ¤AUÀ¥Àà. §Æ¢ºÁ¼À 9] gÁdPÀĪÀiÁgÀ. ¹zÀÝ¥Àà. ¤AUÀªÀĤ. 10] ¹zÀgÁªÀÄ. ¸ÀvÉå¥Àà. £Á« 11] ªÀÄ°èPÁdÄð£À. PÀ®è¥Àà. dPÁw.  12] zsÀªÀÄðgÁd. gÁªÀÄtÚ. PÉÆPÀl£ÀÆgÀ. 13] ¥ÀæPÁ±À. ZÀAzÁæªÀÄ. §qÀzÁ¼À. ¸Á; J®ègÀÆ vÁA¨Á vÁ; EAr. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ vÁA¨Á UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ §¸ï¸ÁÖöåAqÀzÀ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä 1) MlÄÖ-12900 /-gÀÆUÀ¼ÀÄ  2) 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: JªÀiï. J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL EAr UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.01.2019 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] § ¨ÁUÉêÁr  ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 17/2019 PÀ®A: ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁuÉ                 
      ¢£ÁAPÀ: 14.01.2019  gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɬÄAzÀ 14.00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ 1] eÉÆÃw UÀAqÀ ªÀiÁºÁAvÉñÀ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ªÀAiÀiÁ-25  ªÀµÀð  ¸Á:ZÀ§£ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ CªÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 2] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁAvÉñÀ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ 4  ªÀµÀð 3]  ±ÁæªÀt MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀð  ¸Á: J®ègÀÆ ZÀ§£ÀÆgÀ. EªÀ¼ÀÄ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀĺÉñÀ 4 ªÀµÀð,  ±ÁæªÀt ªÀAiÀiÁ- MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀð EªÀjUÉ vÀ£ÉÆßA¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀ§£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ ²æêÀÄw ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃR¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ¸Á: ZÀ§£ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.01.2019 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.