Number of Visitors

Monday, June 10, 2019

DAILY CRIME NEWS ON 10-06-2019

VIJAYAPURA DISTRICT
Change within, Victory therein


1] zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 68/2019 PÀ®A: 279.304[J] L.¦.¹.
      ¢£ÁAPÀ; ¢£ÁAPÀ: 09/06/2019 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 01] ZÀ£ÀÄß vÀA ²ªÀ£ÀUËqÀ PÉÆ½î ¸Á|| ¹AzÀV ªÀÄ¢£Á £ÀUÀgÀ £ÀÆå  ªÁlgï mÁåAPÀ dAqÁ PÀnÖ ºÀwÛgÀ [ªÉÄÊvÀ] PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-51/¹-3271 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 09/06/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÁUÀ®PÉÆÃlzÀ°è vÀ£Àß PÉ®¸À EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÉý PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-51/¹-3271 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä ZÀ£ÀÄß FvÀ¤UÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁrzÁUÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä ZÀ£ÀÄß FvÀ£ÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl¢AzÀ ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀÄwÛzÉÝ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä DgÉÆæ ZÀ£ÀÄß vÀA ²ªÀ£ÀUËqÀ PÉÆ½î ¸Á|| ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ¹AzÀVUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J-51/¹-3271 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÀ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ JgÀqÀĪÀgÉ Q.«ÄÃlgÀ CAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¨ÁtAw UÀÄr ºÀwÛgÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ¥À°Ö DUÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ PÁj¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ ªÀUÉÊgÉ PÀqÉUÉ ¨sÁj  UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ vÁ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ sÀ. F §UÉÎ «±Àé£ÁxÀ vÀA ²ªÀ£ÀUËqÀ PÉÆ½î ªÀAiÀiÁ-33 ªÀµÀð eÁw-»AzÀÆ gÀrØ  GzÉÆåÃUÀ- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2019 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄ»¼Á ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß. £ÀA: 33/2019 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ                   
      ¢£ÁAPÀ: 08-06-2019  07-50 jAzÀ 08 :45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è AiÀPÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼É±À«ÄÃzÁ UÀA/ ¥sÀd¯ï zË®vÀÛPÉÆÃn, ¸Á|| ºÀªÉðUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦gÁåzÀÄzsÁgÀgÁzÀ ¥sÀd¯ï vÀA/ ªÀĺÀªÀÄäzÀ¸À¬ÄzÀ zË®vÀÛPÉÆÃn  ¸Á|| ºÀªÉð UÀ°è  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁåzÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ  ±À«ÄÃzÁ UÀA/ ¥sÀd¯ï zË®vÀÛPÉÆÃn,  ¸Á|| ºÀªÉðUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ºÀªÉðUÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ PÉ®¸ÀPÀÆÌ ºÉÆÃUÀzÉà ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¦gÁå¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.. F §UÉÎ CgÀ¨Áeï vÀA/ ¥sÀd¯ï vÀA/ ªÀĺÀªÀÄäzÀ¸À¬ÄzÀ zË®vÀÛPÉÆÃn ªÀAiÀiÁ : 29 ªÀµÀð  ¸Á|| ºÀªÉð UÀ°è  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2019 gÀAzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] d®£ÀUÀgÀ ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß. £ÀA: 36/2019 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå  PÁuÉ                  
¢£ÁAPÀ: 07-06-2019 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ d®£ÀUÀgÀzÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ UËvÀªÀÄ vÀA ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ @ ¥Àæ¨sÀÄ vÉÆÃgÀ« ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- «zÁåyð eÁw »AzÀÆ ºÉÆïÉÃgÀ ¸Á|| vÉÆgÀ« ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EzÀgÀ°è d®£ÀUÀgÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå UËvÀªÀÄ vÀA ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ @ ¥Àæ¨sÀÄ vÉÆÃgÀ« ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- «zÁåyð eÁw »AzÀÆ ºÉÆïÉÃgÀ ¸Á|| vÉÆgÀ« ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ d®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÉÆßÃAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §mÉÖ vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀwÛä CAvÁ PÁ¯ÉÃd ¨ÁåUÀzÀ°è §mÉÖ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èvÀ£ÀPÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸Àì §gÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ @ ¥Àæ¨sÀÄ vÀA CdÄð£À vÉÆgÀ« ªÀAiÀiÁ-52 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-SÁ¸ÀV PÉ®¸À eÁw »AzÀÆ ºÉÆïÉgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2019 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.4] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ  ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß. £ÀA: 44/2019 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ                    
      ¢£ÁAPÀ:  09-06-2019 gÀAzÀÄ 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ WÀAn, [35] 2] ²æñÉʯï vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨sÉÆë, [38] 3] ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨sÉÆë, [52] 4]CA§jõÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ ªÀgÀªÀnÖ, [27] 5] §AqÉÃ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸À ºÀÄtqÉPÁgÀ, [28] ¸Á|| J¯ÁègÀÆ SÁeÁ C«ÄãÀ zÀUÁð £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-09-06-2019 gÀAzÀÄ 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ SÁeÁ C«ÄãÀ zÀUÁðzÀ°è EgÀĪÀ CA¨sÁ ¨sÀªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄļÀÄî PÀAnAiÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ WÀAn, [35] ¸Á|| ºÉPÀÄÌArgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ. SÁeÁ C«ÄãÀ zÀUÁð, 2] ²æñÉʯï vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨sÉÆë, [38] ¸Á|| ZËr PÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ, SÁeÁ C«ÄãÀ zÀUÁð,3] ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨sÉÆë, [52] ¸Á|| UËj UÀuÉñÀ UÀÄr »AzÉ, SÁeÁ C«ÄãÀ zÀUÁð, 4] CA§gÉÆõÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ ªÀgÀªÀnÖ, [27] ¸Á|| CA¨sÁ¨sÀªÁ¤ UÀÄr JzÀÄjUÉ, SÁeÁ C«ÄãÀ zÀUÁð, 5] §AqÉÃ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸À ºÀÄtqÉPÁgÀ, [28] ¸Á|| eÉÊ£À ªÀÄA¢gÀ JzÀÄjUÉ, SÁeÁ C«ÄãÀ zÀUÁð «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉƸÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ SÁeÁ C«ÄãÀ zÀUÁðzÀ°è EgÀĪÀ CA¨sÁ ¨sÀªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄļÀÄî PÀAnAiÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzÀ.       1)  gÉÆÃPÀ ºÀt 3400=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ                                          
2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QB 00=00  F §UÉÎ ²æÃ, Dgï,J¸ï.®ªÀiÁt ¦,J¸ï,L  DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2019 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] EAr  ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß. £ÀA: 53/2019 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ 
        ¢£ÁAPÀ 09/06/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É; 10.30 UÀAmÉUÉ GªÀÄgÁt ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ÀzÀ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ 1] ¹¢ÝPÀ @ C§Ä§PÀgÀ vÀA;E°AiÀiÁ¸À ªÀÄAzÀÆæ¥À ¸Á||EAr  CAdĪÀÄ£ï KjAiÀiÁ 2] ªÉÄʧƧ¸ÀĨÁ¤ vÀA;C§ÄÝ®PÀjêÀÄ ªÀÄįÁè ¸Á|| EAr PÀjêÀÄ £ÀUÀgÀ 3] ªÉÄʧƧ¥ÁµÁ vÀA;ªÀĺÀäzÀG¸Áä£À ¥ÀmÉî ¸Á|| EAr [¨ÁUÀªÁ£À £ÀUÀgÀ] 4] E¯Á¬Ä vÀªÀÄ; §AzÉãÀªÁd ¥ÀoÁt ¸Á|| EAr [CAdĪÀÄ£ï KjAiÀiÁ] 5] v˦üPÀ vÀA; ¸Á|| EAr [CAdĪÀÄ£ï KjAiÀiÁ] 6] E¥sÁð£À vÀA;ºÀĸÉãÀ¸Á§ CUÀgÀSÉÃqÀ ¸Á|| EAr n¥ÀÄà ¸ÀPÀð¯ï 7] ±À©âgÀ vÀA; ºÁf¯Á® ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀiÁ; 35 ªÀµÀð ¸Á|| EAr [CAdĪÀÄ£ï KjAiÀiÁ] 8] dĨÉÃgÀ vÀA; ªÀĺÀäzÀgÀ¦üÃPÀ ªÀÄįÁè ¸Á|| EAr [vÀªÀPÀ¯ï±ÁåUÀ°è]  9] ¸ÉÊ¥À£À vÀA; C§ÄÝ®UÀ¥sÀÆgÀ ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ¸Á|| EAr [vÀªÀPÀ¯ï±ÁåUÀ°]è  £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¹¢ÝPÀ @ C§Ä§PÀgÀ vÀA;E°AiÀiÁ¸À ªÀÄAzÀÆæ¥À ªÀAiÀiÁ; 23 ªÀµÀð ¸Á||EAr  CAdĪÀÄ£ï KjAiÀiÁ  2] ªÉÄʧƧ¸ÀĨÁ¤ vÀA;C§ÄÝ®PÀjêÀÄ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð ¸Á|| EAr PÀjêÀÄ £ÀUÀgÀ 3] ªÉÄʧƧ¥ÁµÁ vÀA;ªÀĺÀäzÀG¸Áä£À ¥ÀmÉî ªÀAiÀiÁ; 39 ªÀµÀð ¸Á|| EAr [¨ÁUÀªÁ£À £ÀUÀgÀ]  4] E¯Á¬Ä vÀªÀÄ; §AzÉãÀªÁd ¥ÀoÁt ªÀAiÀiÁ;24 ªÀµÀð ¸Á|| EAr [CAdĪÀÄ£ï KjAiÀiÁ] 5] v˦üPÀ vÀA; ¸ÉÊ¥À£À ¥ÀmÉî ªÀAiÀiÁ; 24 ªÀµÀð ¸Á|| EAr [CAdĪÀÄ£ï KjAiÀiÁ] 6] E¥sÁð£À vÀA; ºÀĸÉãÀ¸Á§ CUÀgÀSÉÃqÀ ªÀAiÀiÁ; 28 ªÀµÀð ¸Á|| EAr n¥ÀÄà ¸ÀPÀð¯ï  7] ±À©âgÀ vÀA; ºÁf¯Á® ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á|| EAr [CAdĪÀÄ£ï KjAiÀiÁ] 8] dĨÉÃgÀ vÀA; ªÀĺÀäzÀgÀ¦üÃPÀ ªÀÄįÁè ¸Á|| EAr [vÀªÀPÀ¯ï±ÁåUÀ°è] 9] ¸ÉÊ¥À£À vÀA; C§ÄÝ®UÀ¥sÀÆgÀ ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ªÀAiÀiÁ; 38 ªÀµÀð ¸Á|| EAr [vÀªÀPÀ¯ï±ÁåUÀ°]è PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀįï zsÁ¨sÁzÀ »AzÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀAnUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 7970/- gÉÆÃR ºÀtzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà gÀ« AiÀÄqÀªÀ£ÀߪÀgÀ¦J¸ïL EAr ¦J¸ï ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2019 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] gÀhļÀQ ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß. £ÀA: 84/2019 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå  PÁuÉ                  
       ¢£ÁAPÀ: 03.06.2019 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß 13:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  PÁtÂAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀå ²æÃ. UÀÄgÀĹzÀÝ vÀAzÉ UÀqÉØ¥Àà vÁé¼À£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð ¸Á: aPĄ̀ɪÀ£ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ: gÀhļÀQ EvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É.   ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ  gÀhļÀQ UÁæªÀÄzÀ  ²æÃ. ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ©gÁzÁgÀ, £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ  ¨Á§vÀÄÛ d«ÄãÀÄ gÀhļÀQ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀÄvÀÛzÉ. F d«ÄãÀzÀ°è zÀÄrAiÀÄ®Ä ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀ ¸ÀzÀj ²æÃ. UÀÄgÀĹzÀÝ FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ §AzÀÄ, d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà vÀ£Àß ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À £ÉÆÃr PÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 03-06-2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀĹzÀÝ FvÀ£ÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ¥ÀwßUÉ  gÀhļÀQ HgÀ°è ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É PÉ®¸À EzÉ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀvÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ  PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ «ªÀgÀªÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ EAUÀ¼ÀV EAUÀ¼ÀV JZï ¹ 1070 gÀhļÀQ ¦J¸ï. ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2019 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.