Number of Visitors

Monday, August 13, 2018

PRESS NOTE DATED 13-08-2018


VIJAYAPURA DISTRICT POLICE

CHANGE WITHIN VICTORY THEREIN

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ              
                            PÀÄSÁåvÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀîgÀÀ §AzsÀ£À

          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ºÀ½îUÀ¼À°è EwÛaUÉ WÀn¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉÛºÀZÀÄѪÀ PÀÄjvÀÄ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ rJ¸ï¦ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ, gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ,
 ¸ÀzÀj vÀAqÀªÀÅ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°èzÁÝUÀ 05 ªÀÄ£ÉÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß RavÀ ªÀiÁ»w DzsÀj¹ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ D¯ï C«Äãï D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ
1) ¸À¯Áä£ï vÀA|| EeÁd SÁ£À,
2) ¸ÀzÁÝA vÀA|| d¨ÁâgÀ zÀ¥sÉÃzÁgÀ,
3) CQçeÁ«ÃzÀ vÀA|| ºÀ©§Ä¯Áè ªÀĺÀ¯ÁÝgÀ @ PÀÆqÀV, 
4) C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®PÀ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀAWÀµÀðPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀAiÀiÁÀ17: ªÀµÀð
5) ²æñÉÊ® @ ²gÀÄì vÀA|| gÁAiÀÄ¥Àà ©gÁzÁgÀ,
     J®ègÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ MlÄÖ 13 UÀÄ£ÉßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
     C®èzÉà ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è zÉÆÃazÀ ªÀiÁ®Ä gÉÆÃR ºÀt 36.500/- gÀÆ¥Á¬Ä MlÄÖ 4.5 PÉf ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ ¨É¯É 2.00.000/- gÀÆ¥Á¬Ä, 240 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ ¨É¯É 7.00.000/- gÀÆ¥Á¬Ä, ºÁUÀÆ MAzÀÄ J¯ï.E.r n«í ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15.000/- gÀÆ¥Á¬Ä, MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï ªÉƨÉʯï CAzÁdÄ 15.000/- gÀÆ¥Á¬Ä, »ÃUÉ MlÄÖ 9.66.500/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀt ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
     F ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÀ ²æà ±ÀAPÀgÀUËqÀ §¸À£ÀUËqÀgï ¹¦L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ, ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ. ¦J¸ïL ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL §§¯ÉñÀégÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ- ©. L »gÉêÀÄoÀ, J¯ï.J¸ï »gÀUËqÀgÀ, JªÀiï. J£ï ªÀÄÄeÁªÀgÀ, f. ªÁAiÀiï ºÀqÀ¥ÀzÀ, Dgï.r CAdÄlV, CfÃvÀ ©gÁzÁgÀ, «. ¦ PÀA¨ÁgÀ, ©. n ºÉƸÀªÀĤ, JªÀiï. JZï EZÀÆÑgÀ gÀªÀgÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.
                                          ¥ÀæPÁ±À ¤PÀ̪Àiï, L¦J¸ï
                                          ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ
                                                  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.