Number of Visitors

Thursday, March 28, 2019

DAILY CRIME NEWS ON 05/03/2019

VIJAYAPURA DISTRICT


Change within, Victory therein.

1] ¸ÀAZÁj ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 39/2019 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï«íDåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 03.09.2019 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1 PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28 ¦-9555 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è, FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»AzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ PÁgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£ÀzÀ¢AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊr£À°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ JZï ¦ ¥ÉmÉÆæî¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ vÀªÀÄä ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªï gÁoÉÆqÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ JAJZï 24 ©© 7995 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ zÀUÀqÀÄ vÀAzÉ xÁªÀgÀÄ @ xÁªÀÅ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð ¸Á: ZÀªÁítvÁAqÁ FvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀw oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ vÀÄPÁgÁªÀÄ ±ÁåªÀÄgÁªï gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: UÁqÉéªÁr ¥ÉƸÀÖ  vÀ¥Éì aAZÉÆð vÁ: OµÁ ;f:¯ÁvÀÆgÀ gÁdå ªÀiÁºÁgÁµÀÖç gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 2] gÀhļÀQ ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 42/2019 PÀ®A: 87 PÉ ¦ DåPÀÖ                  
      ¢£ÁAPÀ: 04.03.2019 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «±Àé£ÁxÀ KPÀ£ÁxÀ ¨Á§gÀ 2) ²æñÉÊ® ©üêÀıÁå PÀÄA¨ÁgÀ 3) ²æñÉÊ® ªÀiÁzÉêÀ ¨sÉÊgÀ±ÉnÖ 4) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄAqÀ¥Áà ¥ÀÆeÁj [¥sÀgÁj] 5) ¹zÀÝ¥Àà §¸À¥Àà ¸ÁªÀ¼À¸ÀAUÀ [¥sÀgÁj] 6) ¥ÀæPÁ±À gÉêÀt¹zÀÝ §ÄQÌ [¥sÀgÁj] 7) C¤Ã® ®PÀëöät §ÄgÁt¥ÀÆgÀ [¥sÀgÁj] ¸Á: J®ègÀÆ ¨sÀvÀUÀÄtQ] EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉ UÉƸÀÌgÀ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA§gÀ 1 jAzÁ 3 gÀªÀgÉUÉ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA 4 jAzÁ 7 gÀªÉgÉUÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀ DgÉÆævÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 4540/- gÀÆ gÉÆR ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: PÀĪÀiÁgÀ J¸ï »vÀÛ®ªÀĤ ¦J¸ïL gÀhļÀQ ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2019 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 3] ¹AzÀV ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 89/2019 PÀ®A: 78(3) PÉ ¦ DåPÀÖ                  
      ¢£ÁAPÀ: 04.03.2019 gÀAzÀÄ 20:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀE°AiÀiÁ¸À C§ÄÝ®gÀeÁPÀ vÁA¨ÉÆÃ½î ¸Á; ¹AzÀV vÁA¨ÉÆýîUÀ°è. FvÀ£ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹. £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹. ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀ Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt 350=00 gÀÆ,UÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ N.¹. aÃn, ¥É£ÀÄß  ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®ÄUÀ¼À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt 350=00 gÀÆ,UÀ¼ÀÄ. 2] N.¹. CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ  C:Q: 00=00. 3] ¨Á® ¥É£ÀÄß MAzÀÄ C:Q: 00=00. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J.©.£Á«. J.J¸ï.L. ¹.¦.L. gÀªÀgÀ PÁgÁå®AiÀÄ ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2019 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 31/2019 PÀ®A: 32. 34 PÉ E DåPÀÖ                  
      ¢£ÁAPÀ: 04.03.2019 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) C§ÄݯïgÀeÁPï zÁªÀ®¸Á§ l¥Á¯ï ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À Q¯ÁèUÀ°è ºÁ ªÀ £Á®vÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ £Á®vÀªÁqÀzÀ ¥ÀlÖtzÀ vÁ½PÉÆÃn gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ GªÀÄgÀ¥ÁgÀÄR «Ä¤qÁ¨ÁzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï, ¥À«Äðl ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV 180 JªÀiïJ¯ï zÀ MlÄÖ 45 N¯ïØ mÁªÀgÀ£ï «¹Ì mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] 180 JªÀiïJ¯ï zÀ N¯ïØ mÁªÀgÀ£ï «¹Ì mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 45 EzÀÄÝ, MAzÀÄ mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïzÀ ¨É¯ÉAiÀÄÄ 74.13 gÀÆ, EzÀÄÝ, MlÄÖ 45 mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À ¨É¯É 3335.85 gÀÆ,UÀ¼ÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀAdAiÀÄ w¥ÀgÉrØ ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2019 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] vÁ½PÉÆÃn ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 37/2019 PÀ®A: 15(J), 32(3) PÉ E DåPÀÖ                  
      ¢£ÁAPÀ: 04.03.2019 gÀAzÀÄ 18:40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ zÀÄUÀð¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| vÁ½PÉÆÃn (J¸ï.PÉ. PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ) FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ vÁ½PÉÆÃn PÉ.J¸ï.Dgï.n §¸ï r¥ÉÆà ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ZÀºÁ ºÉÆmÉî ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wAr w£ÀĸÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ CªÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ: f .J¸ï. ¥Ánî  ¦.J¸ï.L vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2019 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.