Sunday, June 11, 2017

DAILY NEWS ON 10-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 10.06.2017

1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2017 PÀ®A; 143, 147, 148, 341, 323, 324, 354, 504, 506,  
   ¸ÀºÀ 149 L¦¹                                       .                                             
¢£ÁAPÀ: 03/06/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13:00 WÀAmÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ] PÀ®è¥Àà vÀA; zÁzÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ 2] UÀAUÀ¥Àà vÀA; zÁzÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ 3] zÁzÀ¥Àà vÀA; gÁªÀÅvÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ 4] ªÀÄ®è¥Àà vÀA; ªÀÄgÉ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ  5] ¨sÁUÀ¥Àà vÀA; ªÀÄgÉ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ  6] ªÀÄgÉ¥Àà vÀA; gÁªÀÅvÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ  7] ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀA; gÁªÀÅvÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ 8] SÁd¥Àà vÀA; ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ
9] ¥ÀæzsÁ¤ vÀA; ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ 10] ®PÀ̪Àé UÀA; zÁzÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ  11] ZÀAzÀªÀé UÀA; UÀAUÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ  12] dAiÀIJæà UÀA; PÀ®è¥Àà  vÁgÁ¥ÀÆgÀ  13] ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀA; ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ ¨sÀAl£ÀÆgÀ 14] ±ÀgÀtªÀé UÀA; ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| KªÀÇgÀ vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÀÆ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ zÁjAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀAmÉ - vÀPÀgÁgÀÄ  EzÀÄÝ. DgÉÆævÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÝ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÁAiÀiÁ vÀUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÁQëzÁgÀ ²ªÀ¥Àà, gÁªÀÅvÀ¥Àà, ¨sÁUÀªÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¸É PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¥ÁAiÀiÁ AiÀiÁPÉà vÀUÉAiÀÄÄwÛÃj £ÁªÀÅ J°èAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝ ²ÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÁQëzÁgÀ  ²ªÀ¥Àà, gÁªÀÅvÀ¥Àà, ¨sÁUÀªÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¸É PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä, EªÀgÀ PÀÆqÁ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ J°èUÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ vÉQÌ §rzÀÄ »rzÀÄ  PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr- §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ. DgÉÆæ £ÀA 6 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄß ¸ÁQëzÁgÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀªÀÄä EªÀ¼À ¹gÉ ¸ÉgÀUÁ »rzÀÄ dUÁÎr CªÀªÀiÁ£ÀUÉÆ½î¹ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ  ²æà AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÁ¬Ä: ¸Á§ªÀé ªÀiÁzÀgÀ   ªÉÆà £ÀA 9900804698 ¸Á; ¨sÀAl£ÀÆgÀ  vÁ; ¹AzÀV f; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2017 PÀ®A: 323, 324, 504, ¸À/PÀ 34 L¦¹

 ¢£ÁAPÀ 25/05/2017 gÀAzÀÄ 11.00 WÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄ¥Àà UÀaÑ£ÀªÀĤ 2) «oÀ×®  vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄ¥Àà UÀaÑ£ÀªÀĤ 3) gÀÆ¥Á UÀAqÀ «oÀ×® UÀaÑ£ÀªÀĤ ¸Á: ªÀÄÆgÀÄ d£À zÀÆrºÁ¼À zÀÆrºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ°è ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ §¼À§nÖ ¸Á:zÀÆrºÁ¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£É PÀlÄÖwÛzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ CªÀ¤UÉ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ 5 ¥ÀÆmï eÁUÀ ©lÄÖ PÀlÄÖ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ §¼À§nÖ EvÀ£À ¥ÀgÀªÁV §AzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzÀ.. F § ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ:48 ªÀµÀð ¸Á: zÀÆrºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2017 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
 

¢£ÁAPÀ-11/04/2017 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸Á¢PÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á° ªÀÄÄeÁªÀgÀ  ªÀAiÀiÁ- 26 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA  ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á° ºÀƸɤ £ÀUÀgÀ E¨Á滪ÀÄ gÉÆÃeÁ »AzÀÄUÀqÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Á¢PÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á° ªÀÄÄeÁªÀgÀ  ªÀAiÀiÁ- 26 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA  ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á°ºÀĸÉä  £ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 11/04/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀåöß 12:00 UÀAmÉÉUÉ vÀ£Àß ±ÉÃgï ªÀiÁPÉÃðmï D¦ü¹UÉ  ºÉÆÃV §gÀÄvÉۣɠ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ªÀi˯Á° vÀAzÉ ¸ÀAV£À¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀÀ ªÀAiÀiÁ- 58 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ  eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2017 PÀ®A 8(¹), 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï CPïÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 25, 27 L.J. CPïÖ .                                              

¢£ÁAPÀ: 09-06-2017 gÀAzÀÄ 05-15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) AiÀiÁzÀįï vÀA/ ¨Á¨Á«ÄAiÀiÁ PÀlPÉ ¸Á|| ªÀÄAqÀ® gÉÃUÉÆqÀÄ vÁ|| DAzÉÆî f|| ªÉÄÃzÀgï vÉ®AUÁt gÁdå 2) C±Àæ¥sï vÀA/ ªÀÄÄ£Áß D®ªÉÄî ¸Á|| ¹PÁå§ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀªÀ¨sÁUÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  3) zÁzÁ¦Ãgï vÀA/ ¨Á§Ä¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á|| SÁeÁ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 4) CµÁàPï vÀA/ UÀįÁ§ ¥ÉÃAlgï ¸Á|| SÁeÁ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 5) ±ÉÆAiÀįï vÀA/ UÀ¥ÀÆgÀ dA§V ¸Á|| SÁeÁ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥À«Äðmï E®èzÉ ªÀiÁzÀPÀ ¥ÀzsÁxÀðªÁzÀ UÁAeÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ¸Áé¢Ã£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ  ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï. PÀ®ÆègÀ  UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2017 PÀ®A: 363 366 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 03.06.2017 gÀAzÀÄ 08:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà zÀÄUÀðªÀÄÄVð ¸Á: PÀߣÀÆgÀ vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà zÀÄUÀðªÀÄÄVð ¸Á: PÀ£ÀÆßgÀ EªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀgÀĨÁ¬Ä vÀAzÉ ®PÀëöät zÀÄUÀðªÀÄÄVð ªÀAiÀiÁ 13 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ®¸ÀAV EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzsÁ ºÀ®¸ÀAV UÁæªÀÄ¢AzÁ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ . F §UÉÎ ®PÀëöät vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄ zÀÄUÀðªÀÄÄVð ¸Á: ºÀ®¸ÀAV vÁ: EAr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2017 PÀ®A, 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504,506[2] gÉÃ;ªÀÅ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-06-2017 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 8 d£ÀgÀÄ ¸Á:J®ègÀÆ ªÀPÁð£À½î£ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀnÖ PÀlÄÖwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀlÖ ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉý¹zÀÝPÉÌ ¹mÁÖV J®è DgÉÆævÀgÀÄ UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝòÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊzÁqÀwj CAvÁ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀnÖ PÀlÖ¨ÉÃqÀ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀw ¤£Àß ¸ÉÆPÀÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ J°èAiÀÄÄ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ MwÛ »rzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ 5 d£À ¸ÁQëzÁgÀ d£ÀjUÉ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ, ºÉÆr§r ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ d£ÀjUÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ E£ÉÆߪÉÄä ¹UÀj ¤ªÀÄUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ zÀªÀÄQ ºÁQzÀ DgÉÆÃ¥À.F §UÉÎ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà eÁ®ªÁ¢ ¸Á: ªÀPÁð£À½î vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/ 2017. PÀ®A: 78[3] PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ 

¢£ÁAPÀ 09-06-2017  gÀAzÀÄ 12:55 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÁAiÀħtÚ vÀA/ ¹zÀÝ¥Àà «ÄtdV. ªÀAiÀiÁ- 32 ªÀµÀð. ¸Á/ vÀÄA§V. vÁ/ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À.   £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁzÀ N.¹ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1). MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt  370-00 gÀÆ, 2).N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn JgÀqÀÄ Q;00=00 gÀÆ 3) ¨Á®¥É£ï MAzÀÄ Q;00=00 gÀÆ F §UÉÎ ²æà JªÀiï. ©. ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï  ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ¦gÁå¢ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.06.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2 comments:

Iranna Kumaragond said...

ಹೊಸ ಎಸ್ಪಿಯವರಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನವೀನತೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ...ಕು.ಈರಣ್ಣಾ ಕುಮಾರಗೊಂಡ.

Iranna Kumaragond said...

Taking help from social medias like Facebook,WhatsApp and blogger...to solve the problems of vijayapur's public.this is a very innovative thing by vijayapur police...and sp sir... thanks a lot for you and your police wing...👌👌👍👍👏👏